پایان نامه ررسی رابطه بین چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 80 – 89

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت

دانشکده علوم انسانی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت بازرگانی گرایش مالی

عنوان پایان نامه

بررسی رابطه بین چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودرویی 

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 80 89

تابستان 1391

 

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده

هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه بین چرخه عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. چرخه عمر صنایع مختلف با یکدیگر متفاوت است، در راستای این هدف، اطلاعات کلیه ی شرکت های صنعت خودرویی در بازه ی زمانی 1380-1389 مورد بررسی قرار گرفته اند و در مجموع 17 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. در این پژوهش پس از تفکیک شرکت ها به مراحل چرخه ی عمر آن ها شامل مراحل رشد، بلوغ و افول با بهره گرفتن از مدل آنتونی رامش و متغییرهای سن شرکت، رشد فروش، بازده دارایی ها، مخارج سرمایه ای و نسبت پرداخت سود تقسیمی ، دو نظریه ی توازن ایستا و سلسله مراتبی که از نظریات بسیار مهم ساختار سرمایه به شمار می روند به همراه مدل ترکیبی آن ها مورد آزمون قرار گرفته اند. مدل داده های این تحقیق از نوع ترکیبی (مقطعی – زمانی) بوده و با بررسی 170 سال – شرکت انجام شده است. جهت انتخاب روش تخمین مدل رگرسیون از نوع پنل دیتا یا داده های تجمیعی(تلفیقی) از آزمون چاو استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که در طول چرخه عمر صنعت خودرویی و به تفکیک مراحل آن ، ساختار سرمایه ی صنعت خودرویی از مفروضات تئوری توازن ایستا پیروی می کند و بایستی برای تخمین مدل های آن ، از نوع رگرسیون تلفیقی (pooled) به جای پنل دیتا (panel) استفاده کرده کرد.

 

واژه های کلیدی: چرخه عمر، ساختار سرمایه، تئوری توازن ایستا، تئوری سلسله مراتبی

 

 

 

 

 

فهرست مطالب               

عنوان……………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه                          

 

فصل اول: کلیات تحقیق………………………………………………………………………………………….23

 • 1 – مقدمه …………………………………………………………………………………………………………24

1- 2- بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………..24

1- 3- اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………27

1- 4 –  اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………….28

1-4-1- هدف اصلی…………………………………………………………………………………………..28

1-4-2-اهداف فرعی ………………………………………………………………………………………….28

1- 5 – سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………….29

1-5 – 1- سوال اصلی…………………………………………………………………………………………..29

1-5-2- سوالات فرعی…………………………………………………………………………………………29

1-6 – تعریف واژگان عملیاتی…………………………………………………………………………………………30

1 -7 – قلمرو تحقیق…………………………………………………………………………………………………….32

1-7-1- قلمرو موضوعی……………………………………………………………………………………….32

1-7-2- قلمرو زمانی……………………………………………………………………………………………32

1-7-3- قلمرو مکانی…………………………………………………………………………………………..32

 • جامعه آماری تحقیق…………………………………………………………………………………………..32

 

 • روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………………………………..33

1-9-1- از نظر هدف…………………………………………………………………………………………..33

1-9-2- از نظر روش…………………………………………………………………………………………..33

 • ابزارهای گردآوری اطلاعات………………………………………………………………………………..34

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق……………………………………………………………………….35

2- 1 – مبانی نظری…………………………………………………………………………………………………….36

2-1-1- چرخه حیات ………………………………………………………………………………………….36

2-1-2- ساختار سرمایه ………………………………………………………………………………………..37

2-1-3- مزایا و معایب مربوط به انواع ساختار سرمایه از دیدگاه نظری : …………………………………..38

2-1-4- هزینه سرمایه…………………………………………………………………………………………..39

2-1-5- ساختار سرمایه بهینه ………………………………………………………………………………….39

2-1-6- چرخه ی عمر رشدی شرکت………………………………………………………………………..40

2-1-7- درک مراحل تامین بودجه در طول چرخه ی حیات کسب و کار از دیدگاه کارآفرینی…………41

2-1-8-  پارامترهای استراتژی مالی در مراحل مختلف چرخه عمر…………………………………………42

2-1-9- مروری بر نظریه های اصلی ساختار سرمایه………………………………………………………….44

 • تئوری توازن ایستا……………………………………………………………………..44
 • تئوری سلسله مراتبی…………………………………………………………………..45

2-2- ادبیات علمی تحقیق……………………………………………………………………………………………..46

2-2-1- چرخه عمر…………………………………………………………………………………………….46

2-2-1- 1 – مراحل کلی چرخه عمر شرکت……………………………………………………….46

2-2-1-2- ویژگی های مالی مرحله عمر سازمانی………………………………………………….46

2-2-1-2-1- مشخصات مالی مرحله تولد…………………………………………….46

2-2-1-2-2-  مشخصات مالی مرحله ی رشد………………………………………..47

2-2-1-2-3-  مشخصات مالی مرحله بلوغ……………………………………………47

2-2-1-2-4-  مشخصات مالی مرحله افول……………………………………………47

2-2-2-  ساختار سرمایه………………………………………………………………………………………..48

2-2-2-1- هزینه سرمایه……………………………………………………………………………..49

2-2-2-2- منابع مالی بانک ها……………………………………………………………………….49

2-2-2-3- ساختار سرمایه بهینه………………………………………………………………………50

2-2-2-4- چارچوب رسیدن به ساختار سرمایه بهینه در شرکت ها……………………………….51

2-2-2-5- تئوری های ساختار سرمایه………………………………………………………………52

2-2-2-5-1- تئوری توازن ثابت یا پایدار…………………………………………….52

2-2-2-5-2- فرضیه عدم تقارن اطلاعات…………………………………………….54

2-2-2-5-3- تئوری سلسله مراتب گزینه های تامین مالی……………………………55

2-2-2-5-4- فرضیه جریان نقدی آزاد……………………………………………….58

2-2-2-6-  عوامل تعیین کننده نسبت بدهی بر اساس دو نظریه ی سلسله مراتبی و موازنه ایستا…59

2-2-2-6-1- اندازه شرکت……………………………………………………………59

2-2-2-6-2- قابلیت مشاهده دارایی ها……………………………………………….60

2-2-2-6-3- فرصت های رشد……………………………………………………….61

2-2-2-6-4- سودآوری……………………………………………………………….62

2-2-2-6-5- ریسک سود……………………………………………………………..63

2-2-2-6-6- صرفه جویی مالیاتی غیر از بدهی………………………………………63

2-2-2-6-7- سود تقسیمی…………………………………………………………….64

2-2-2-7-  فرضیات تئوری های ساختار سرمایه …………………………………………………..64

2-2-2-7-1- فرضیات تئوری ساختار سرمایه بر مبنای اشتراک دو نظریه سلسله مراتبی و موازنه ایستا ……………………………………………………………………………………………………………64

2-2-2-7- 2- فرضیات نظریه موازنه ایستا ……………………………………………65

2-2-2-7- 3- فرضیات نظریه سلسله مراتبی ………………………………………….65

 • تاکتیک های مدیریت مالی در مرحله عمر سازمانی………………………………………………67

2-2-3-1- تاکتیک های مدیریت مالی در مرحله تولد…………………………………………….67

2-2-3-2- تاکتیک های مدیریت مالی در مرحله ی رشد…………………………………………67

2-2-3-3- تاکتیک های مدیریت مالی در مرحله ی بلوغ…………………………………………68

2-2-3-4- تاکتیک های مدیریت مالی در مرحله ی افول…………………………………………68

 • تئوری چرخه عمر ساختار سرمایه…………………………………………………………………68
 • جمع بندی کلی……………………………………………………………………………………..69
 • پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………..70

2-3-1- پیشینه تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………70

2-3-1-1-  تحقیقات خارجی انجام شده در رابطه با چرخه عمر………………………………….70

2-3-1-2-  تحقیقات خارجی انجام شده در رابطه با ساختار سرمایه………………………………72

 • پیشینه تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………..74

2-3-2-1- تحقیقات داخلی انجام شده در رابطه با چرخه ی عمر ………………………………..74

2-3-2-2- تحقیقات داخلی انجام شده در رابطه با ساختار سرمایه ……………………………….75

فصل سوم: روش شناسی تحقیق………………………………………………………………………………..81

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..82

 • سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………..82
  • سوال اصلی………………………………………………………………………………………….82
  • سوالات فرعی ………………………………………………………………………………………82
 • متغییر های تحقیق…………………………………………………………………………………………….83

 

 • متغییرهای تحقیق برای محاسبات چرخه عمر………………………………………………………83

 

 • متغییر های تحقیق برای محاسبات ساختار سرمایه…………………………………………………83

 

 • مدل مفهومی …………………………………………………………………………………………………85
 • روش تحقیق………………………………………………………………………………………………….86
  • از نظر هدف…………………………………………………………………………………………86
  • از نظر روش………………………………………………………………………………………….87

3-5-2-1- انواع روش رگرسیون……………………………………………………………………87

3-5-2-1-1-  رگرسیون سری زمانی…………………………………………………88

3-5-2-1-2-  رگرسیون مقطعی………………………………………………………89

3-5-2-1-3- رگرسیون میانگین(mean) …………………………………………..90

3-5-2-1-4- رگرسیون تجمعی(pooled) …………………………………………91

3-5-2-1-5- داده های تابلویی یا پنل دیتا (panel) …………………………….92

3-5-2-1-5-1- روش های تخمین مدل …………………………..94

3-5-2-1-5-1-1- مدل اثرات ثابت  ………..95

3-5-2-1-5-1-2- مدل اثرات تصادفی ……. 96

3-5-2-1-5-2- آزمون هاسمن  …………………………………97

3-5-2-2- روش پژوهش  …………………………………………………………………………..98

 • جامعه آماری تحقیق …………………………………………………………………………………………99
 • روش های گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………100
 • قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………..100

3-8-1-   قلمرو موضوعی …………………………………………………………………………………..100

3-8-2-  قلمرو زمانی  ……………………………………………………………………………………….100

3-8-3- قلمرو مکانی ………………………………………………………………………………………..100

 • روش آزمون سوالات تحقیق و تحلیل داده ها …………………………………………………………….101

3-9-1-    مدل تقسیم شرکت های صنعت خودرویی به مراحل سه گانه چرخه عمر ……………………101

3-9-2-    مدل های آزمون تئوری های ساختار سرمایه …………………………………………………..103

3-9-2-1-  آزمون مدل توازن ایستا ………………………………………………………………103

3-9-2-2 – آزمون مدل سلسله مراتبی ……………………………………………………………104

3-9-2-3- آزمون مدل ترکیبی……………………………………………………………………105

 • روش ها و آزمون های آماری به کار گرفته شده …………………………………………………………105

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق …………………………………………………………..108

4-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..109

4-2- جامعه آماری و شرکت های غیر واجد شرایط ………………………………………………………………109

4-3 –  چرخه عمر صنعت خودرو ………………………………………………………………………………….111

4-4- سوالات تحقیق و نتایج تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………115

4-4- 1- سوال اصلی …………………………………………………………………………………………116

 • سوالات فرعی …………………………………………………………………………………….116

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ……………………………………………………………………….127

5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………..128

5-2- تحلیل نتایج چرخه عمر صنعت خودرو ………………………………………………………………………128

5-3- نتایج حاصل از بررسی ساختار سرمایه در طول چرخه عمر شرکت ها ……………………………………..129

5-3-1- نتایج حاصل از آزمون چاو ………………………………………………………………………..129

5-3-2- نتایج حاصل از تخمین مدل های ساختار سرمایه به روش تلفیق داده ها( pooled) ……………130

5-3-2-1- بررسی معنادار بودن ضرایب مدل های برآوردی در طول چرخه عمر ……………..130

5-3-2-2- بررسی توجیه پذیری مدل های برآوردی در طول چرخه عمر ……………………..132

5-3-2-3- بررسی ضرایب  مدل های ساختارسرمایه  در طول چرخه عمر ……………………133

5-3-3- نتیجه کلی تحقیق …………………………………………………………………………………..136

5-4- پیشنهادات برای تحقیقات آتی ……………………………………………………………………………….138

فهرست منابع و ماخذ ……………………………………………………………………………………………139

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول و نمودارها ……………………………………………………………………………………..19

جداول:

جدول 2- 1- مزایا و معایب مربوط به انواع ساختار سرمایه از دیدگاه نظری ……………………………………….38

جدول 2-2-کسب و کارهای تازه تاسیس (تولد) ……………………………………………………………………42

جدول 2-3 -کسب و کارهای در حال رشد ………………………………………………………………………….43

جدول 2-4-کسب و کارهای بالغ …………………………………………………………………………………….43

جدول 2-5-کسب و کارهای در حال افول ………………………………………………………………………….44

جدول 2-6- ( پیش بینی های تئوری های مختلف ساختار سرمایه در مورد متغیر های تاثیر گذار) ……………….65

جدول 2-7- (تحقیقات خارجی مرتبط با چرخه عمر) ………………………………………………………………71

جدول 3-1- متغییرهای تحقیق برای محاسبات چرخه عمر ………………………………………………………….83

جدول 3-2- متغییر های تحقیق برای محاسبات ساختار سرمایه ……………………………………………………..84

جدول 3-3- مدل تفکیک شرکت ها به مراحل چرخه عمر ……………………………………………………….102

 

جدول 4-1- شرکت های محذوف از جامعه آماری ………………………………………………………………110

جدول4-2- مراحل چرخه عمر صنعت خودرو …………………………………………………………………….113

جدول 4-3- تعداد شرکت ها در مراحل مختلف چرخه عمر ……………………………………………………..114

جدول4-4- نتیجه آزمون چاو آزمون توازن ایستا- سوال اصلی تحقیق …………………………………………..116

جدول 4-5- نتایج تخمین مدل آزمون توازن ایستا- سوال اصلی تحقیق ………………………………………….117

جدول4-6 – نتیجه آزمون چاو آزمون سلسله مراتبی- سوال اصلی تحقیق ……………………………………….117

جدول 4-7- نتایج تخمین مدل آزمون سلسله مراتبی- سوال اصلی تحقیق ……………………………………….117

جدول4-8-  نتیجه آزمون چاو آزمون ترکیبی- سوال اصلی تحقیق ………………………………………………118

جدول 4-9 –  نتایج تخمین مدل آزمون ترکیبی- سوال اصلی تحقیق …………………………………………….118

جدول4-10-  نتیجه آزمون چاو آزمون توازن ایستا- سوال فرعی تحقیق- مرحله رشد …………………………119

جدول 4-11- نتایج تخمین مدل آزمون توازن ایستا- سوال فرعی تحقیق- مرحله رشد …………………………119

جدول4-12- نتیجه آزمون چاو آزمون سلسله مراتبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله رشد ……………………….119

جدول 4-13- نتایج تخمین مدل آزمون سلسله مراتبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله رشد ………………………120

جدول4-14- نتیجه آزمون چاو آزمون ترکیبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله رشد ………………………………120

جدول 4-15- نتایج تخمین مدل آزمون ترکیبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله رشد ……………………………..120

جدول4-16- نتیجه آزمون چاو آزمون توازن ایستا- سوال فرعی تحقیق- مرحله بلوغ ………………………….121

جدول 4-17- نتایج تخمین مدل آزمون توازن ایستا- سوال فرعی تحقیق- مرحله بلوغ …………………………122

جدول4-18- نتیجه آزمون چاو آزمون سلسله مراتبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله بلوغ ………………………..122

جدول 4-19- نتایج تخمین مدل آزمون سلسله مراتبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله بلوغ ………………………122

جدول4-20- نتیجه آزمون چاو آزمون ترکیبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله بلوغ ………………………………123

جدول 4-21- نتایج تخمین مدل آزمون ترکیبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله بلوغ ……………………………..123

جدول4-22- نتیجه آزمون چاو آزمون توازن ایستا- سوال فرعی تحقیق- مرحله افول ………………………….124

جدول 4-23- نتایج تخمین مدل آزمون توازن ایستا- سوال فرعی تحقیق- مرحله افول …………………………124

جدول4-24 – نتیجه آزمون چاو آزمون سلسله مراتبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله افول ……………………….125

جدول 4-25- نتایج تخمین مدل آزمون سلسله مراتبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله افول ………………………125

جدول4-26- نتیجه آزمون چاو آزمون ترکیبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله افول ………………………………125

جدول 4-27 – نتایج تخمین مدل آزمون ترکیبی- سوال فرعی تحقیق- مرحله افول …………………………….126

جدول 5-1 نتایج آزمون چاو ………………………………………………………………………………………..129

جدول 5-2  مقادیر احتمال آزمون …………………………………………………………………………………..130

جدول 5-3  ضرایب تعیین مدل های ساختار سرمایه در طول چرخه عمر …………………………………………132

جدول 5-4  ضرایب مدل های ساختار سرمایه در طول چرخه عمر ……………………………………………….133

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودارها:

نمودار3-1- مدل مفهومی تحقیق ……………………………………………………………………………………..85

نمودار 3-2- رگرسیون سری زمانی ………………………………………………………………………………….89

 

نمودار3-3- رگرسیون مقطعی ………………………………………………………………………………………..90

 

نمودار3-4- رگرسیون میانگین ……………………………………………………………………………………….91

نمودار3-5- رگرسیون تجمعی ………………………………………………………………………………………..92

 

نمودار4- 1- روند مراحل چرخه عمر صنعت خودرو ……………………………………………………………..115

نمودار5- 1- روند چرخه عمر صنعت خودرو ……………………………………………………………………..128

نمودار 5-2- مقایسه مدل سلسله مراتبی و توازن ایستا با توجه به سوال اصلی تحقیق …………………………….134

نمودار 5-3- مقایسه مدل سلسله مراتبی و توازن ایستا با توجه به مرحله رشد …………………………………….135

نمودار 5-4- مقایسه مدل سلسله مراتبی و توازن ایستا با توجه به مرحله بلوغ …………………………………….135

نمودار 5-5- مقایسه مدل سلسله مراتبی و توازن ایستا با توجه به مرحله افول …………………………………….136

 

 

 

 

 

 

فصل اول:

 

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • 1 – مقدمه

امروزه در هر کشور و رشد تولیدات ، مستلزم برنامه های سرمایه گذاری کوتاه مدت ، میان مدت و بلند مدت است. موسسات و بنگاه های اقتصادی به ویژه فعالان در بخش صنعت،  برای ادامه ی حیات و فعالیت های تولیدی خود و همچنین توسعه ی فعالیت ها،  به سرمایه های کلان نیاز دارند. همچنین این موسسات و بنگاه های اقتصادی برای تامین سرمایه ی مورد نیاز خود وابستگی شدیدی به بازارهای مالی دارند. نقش این بازارها در اختیار گذاشتن سرمایه های لازم برای موسسات و شرکت ها است. پیشرفت در صنعت هر کشور و رشد تولیدات،  مستلزم برنامه های سرمایه گذاری کوتاه مدت،  میان مدت و بلند مدت است و از طریق آن پشتوانه ی عظیمی در اقتصاد هر کشور بدست می آید.

منابع این سرمایه گذاری ها از طریق سود انباشته،  فروش سهام جدید،  تسهیلات بانکی یا به وسیله ی ترکیبی از این منابع قابل تامین است.وظایف اصلی مدیریت مالی،  تصمیم گیری در ارتباط با تامین مالی، سرمایه گذاری و تقسیم سود است. هر یک از این تصمیمات در رابطه با هدف شرکت است و تصمیم گیری در زمینه ی ترکیب مطلوب این سه مورد، حداکثر کننده ی ارزش شرکت برای سهامداران است (ون هورن، 1371).

1-2- بیان مسئله

مساله ساختار سرمایه (تامین مالی ) از موضوعات بحث بر انگیز در حیطه ی مالیه شرکتی است. پژوهشگران مختلف با ارائه نظریات و تئوریهای گوناگون،  به دنبال یافتن راهی برای تعیین ساختار سرمایه بهینه ای هستند که هزینه ی سرمایه شرکت را حداقل و ارزش شرکت را حداکثر کند. در حقیقت در مورد رفتار تامین مالی شرکت ها دو نظریه  اصلی،  یعنی تئوری سلسله مراتبی و تئوری موازنه ی ایستا، در ادبیات مالی مطرح شده است.

تئوری سلسله مراتبی تامین مالی بیان می کند که شرکت ها در تامین منابع مالی مورد نیاز خود،  سلسله مراتب معینی را طی می نمایند. شکل گیری این سلسله مراتب،  نتیجه یا پیامد عدم تقارن اطلاعات است. طبق این تئوری در مواردی که بین مدیران و سرمایه گذاران برون سازمانی،  عدم تقارن اطلاعاتی وجود داشته باشد، مدیران، تامین مالی از محل منابع داخل شرکت را به منابع خارج از شرکت ترجیح می دهند. یعنی ابتدا از محل سود انباشته یا اندوخته ها تامین مالی می کنند، سپس اگر منابع داخلی تکافو نکرد، از بین منابع خارج از شرکت،  ابتدا به انتشار کم ریسک ترین اوراق بهادار یعنی اوراق قرضه (استقراض) متوسل می شوند و در صورتی که استقراض تکافو نکند و به منابع مالی بیشتری نیاز باشد،  دست آخر به انتشار سهام مبادرت می ورزند. (باقرزاده، 1382 ، ص 29)

تئوری توازن ثابت یا پایدار  بیان می کند که مزیت مالیاتی بدهی،  ارزش شرکت بدهی دار را افزایش می دهد. از سوی دیگر،  هزینه های بحران مالی و ورشکستگی احتمالی ناشی از عدم ایفای به موقع تعهدات بدهی،  ارزش شرکت بدهی دار را کاهش می دهد. لذا ساختار سرمایه شرکت را می توان به منزله توازن بین مزیت های مالیاتی بدهی و هزینه های بحران مالی و ورشکستگی احتمالی (ناشی از بدهی) تلقی کرد. از این رو،  این دو عامل خنثی کنده ی یکدیگر(توازن مزایا و مخارج ناشی از بدهی)،  به استفاده بهینه از بدهی در ساختار سرمایه منجر می شود ( بریلی و مایرز، 1383).

مفروضات پیش بینی مشترک هر دو تئوری به صورت زیر است:

 • بین نوسان پذیری سود و نسبت بدهی رابطه منفی وجود دارد.
 • بین نسبت پرداخت سود و نسبت بدهی رابطه منفی وجود دارد.
 • بین فرصت های رشد و نسبت بدهی رابطه منفی وجود دارد.

 

مفروضات پیش بینی نظریه موازنه ایستا:

 • بین سودآوری و نسبت بدهی رابطه مثبت وجود دارد.
 • بین فرصت های رشد و نسبت بدهی رابطه منفی وجود دارد.
 • بین اندازه شرکت و نسبت بدهی رابطه مثبت وجود دارد.
 • بین قابلیت مشاهده دارایی ها و نسبت بدهی رابطه مثبت وجود دارد.
 • بین صرفه جویی مالیاتی غیر از بدهی و نسبت بدهی رابطه منفی وجود دارد.

مفروضات پیش بینی تئوری سلسله مراتبی:

 • بین سودآوری و نسبت بدهی رابطه منفی وجود دارد.
 • بین فرصت های رشد و نسبت بدهی رابطه مثبت وجود دارد.
 • بین اندازه شرکت و نسبت بدهی رابطه منفی وجود دارد.
 • بین قابلیت مشاهده دارایی ها و نسبت بدهی رابطه منفی وجود دارد.

(کردستانی، نجفی عمران، 1387، ص 81)

تمامی موجودات زنده از جمله گیاهان، حیوانات و انسانها همگی از منحنی (دوره های) عمر  یا سیکل حیات پیروی می کنند. این گونه موجودات، متولد می شوند، رشد می کنند، به پیری می رسند و نهایتا می میرند. سازمان ها مانند موجودات زنده دارای منحنی (دوره های) عمر و یا سیکل حیات هستند. از یک طرف در این دوره ها با مشکلات خاص آن دوره مواجه هستند. (محمد سیروس، 1381، ص مقدمه)

سوال اصلی تحقیق این است که چه رابطه ای بین چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران وجود دارد؟ در حقیقت در این تحقیق چرخه ی عمر صنعت از سال 80 -89  با توجه به روش آنتونی و رامش (1992) برآورد می شود و رابطه ی مراحل چرخه ی عمر با ساختار سرمایه مورد بررسی قرار می گیرد.

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

همگام با شکل گیری تئوریهای جدید و معرفی متغییر های تاثیر گذار در زمینه ساختار سرمایه و تاثیر مراحل عمر شرکت ها بروی رفتار تامین مالی آن ها، اهمیت پژوهشی را که رابطه ی بین ساختار سرمایه شرکت و روش های تامین مالی آن را با مراحل عمر شرکت ها بررسی می کند، دو چندان می نماید.

الف- فواید نظری:

از لحاظ نظری فواید این تحقیق به شرح ذیل می باشد:

 • انجام پژوهش در زمینه ی ارتباط بین چرخه ی عمر صنایع ایرانی و ساختار سرمایه آن ها که تا بحال تحقیقی در این خصوص در ایران صورت نپذیرفته است.
 • انجام پژوهش در خصوص ساختار سرمایه بهینه ی شرکت های موجود در صنعت خودرو پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به تئوری سلسله مراتب تامین مالی و چرخه عمر در ایران
 • انجام پژوهش در خصوص ساختار سرمایه بهینه ی شرکت های موجود در صنعت خودرو پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با توجه به تئوری توازن پایدار تامین مالی و چرخه عمر در ایران

 

ب- فواید عملی:

از لحاظ عملی فواید این تحقیق به شرح ذیل می باشد:

 • بررسی چرخه ی عمر شرکت های صنعت خودرو  به صورت مجزا
 • برآورد دقیق تر چرخه ی عمر شرکت ها با وارد نمودن متغییر جدید
 • ارائه ی رهنمودی عملی برای شرکت های صنعت خودرویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از جهت ساختار بهینه ی سرمایه در هر مرحله از چرخه ی عمر آن ها و تلاش برای بهبود تامین مالی شرکتها
 • افزایش ارزش شرکت ها به کمک به کارگیری روش های تامین مالی مناسب در مراحل مختلف چرخه عمر و در نتیجه افزایش ثروت سهامداران
 • بهبود تامین مالی شرکتها و موارد دیگری از این قبیل.

 

 • 4 اهداف تحقیق
 • 4- 1- هدف اصلی

شناسایی رابطه بین چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودروی  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 80 –  89

 • 4 2- اهداف فرعی
  • شناسایی چرخه ی عمر شرکت های صنعت خودروی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار از سال 80-89
 • شناسایی ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودروی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد تئوری سلسله مراتب تامین مالی از سال 80- 89
 • شناسایی ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودروی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با رویکرد تئوری توازن پایدار تامین مالی از سال 80- 89
  • شناسایی رابطه ی بین هر یک از مراحل چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودرو پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 80- 89
 • 5 سوالات تحقیق
 • 5 1- سوال اصلی

آیا بین چرخه ی عمر با ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودروی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 80-89 رابطه وجود دارد؟

 • 5 2- سوالات فرعی
 • آیا بین مرحله ی رشد با چگونگی ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودرو پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 80-89 رابطه وجود دارد؟
 • آیا بین مرحله ی بلوغ با چگونگی ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودرو پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 80-89 رابطه وجود دارد؟
 • آیا بین مرحله ی افول با چگونگی ساختار سرمایه شرکت های صنعت خودرو پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از سال 80-89 رابطه وجود دارد؟

 

تعداد صفحه :148

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی رابطه چرخه عمر شرکت­ها و ساختار سرمایه آن­ها در دو مدل مختلف چرخه عمر

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری 

دانشگاه تربیت مدرس

دانشکده مدیریت و اقتصاد

پایان نامه کارشناسی ارشد حسابداری

بررسی رابطه چرخه عمر شرکت­ها و ساختار سرمایه آن­ها در دو مدل مختلف چرخه عمر

استاد مشاور: دکتر علی اصغر انوار رستمی

اسفند 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

در بسیاری از تحقیقات خارجی شواهدی وجود دارد که حاکی از آن است که بر اساس تئوری سلسله مراتبی، ساختار سرمایه شرکت­ها در مراحل مختلف چرخه عمر متفاوت است. علی رغم اینکه در بسیاری از تحقیقات خارجی این موضوع مورد بررسی قرار گرفته است، اما این رابطه در تحقیقات داخلی مورد بررسی قرار نگرفته است. لذا هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت با در نظر گرفتن متغیرهای سودآوری، رشد شرکت، اندازه شرکت و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار به عنوان متغیرهای کنترلی می­باشد. با توجه به اینکه برای تعیین مراحل چرخه عمر از دو روش آنتونی و رامش و نیز الگوی جریان­های نقدی استفاده می­شود، و برای تعریف ساختار سرمایه نیز نسبت­های اهرمی متفاوتی وجود دارد، لذا به منظور بررسی دقیق و جامع مسئله پژوهش، رابطه چرخه عمر و ساختار سرمایه در دو مدل چرخه عمر، و برای چهار نسبت اهرمی متداول در تحقیقات مرتبط (نسبت کل بدهی به کل دارایی، بدهی­های بلند مدت به کل دارایی، کل بدهی به سرمایه و نیز بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده) به طور مجزا مورد بررسی قرار گرفته است. بدین منظور ابتدا با بهره گرفتن از روش طبقه ­بندی دیکنسون(2011) و آنتونی و رامش(1992) شرکت­های عضو نمونه آماری به مراحل مختلف چرخه عمر طبقه ­بندی شده و سپس رابطه هر یک از نسبت­های اهرمی با مراحل چرخه عمر شرکت­ در هریک از مدل­ها به طور جداگانه مورد بررسی قرار گرفته است. جامعه آماری تحقیق حاضر، کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1385-1391 می­باشد که در نهایت 120 شرکت به عنوان نمونه انتخاب گردید. برای آزمون فرضیه­ های پژوهش از روش تحلیل واریانس یکطرفه و رگرسیون چندگانه استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بین چرخه عمر شرکت و اهرم مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه معنی­داری وجود دارد. بدین صورت که بر اساس مدل آنتونی رامش، بین نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی و مراحل مختلف چرخه عمر رابطه معناداری وجود دارد. تغییرات نسبت کل بدهی به سرمایه در بین شرکت­های واقع در مرحله بلوغ و افول معنادار می­باشد، تغییرات نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده نیز در بین شرکت­های واقع در مرحله رشد و بلوغ معنادار می­باشد. در مدل الگوی جریان­های نقدی نیز بین نسبت­های کل بدهی به کل دارایی و نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده با مراحل مختلف چرخه عمر رابطه معناداری وجود دارد. که با توجه به نتایج تحقیق و معناداری هر یک از مدل­های ارائه شده پیشنهاد می­شود که در صورت استفاده از نسبت کل بدهی به کل دارایی و نیز نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده به عنوان متغیرهای وابسته، از مدل الگوی جریان­های نقدی به عنوان متغیر مستقل استفاده شود و در صورت استفاده از نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی و نسبت کل بدهی به سرمایه به عنوان متغیرهای وابسته، از مدل آنتونی و رامش برای طبقه ­بندی مراحل چرخه عمر به عنوان متغیر مستقل، استفاده شود.

واژه­های کلیدی: ساختار سرمایه، چرخه عمر، روش آنتونی و رامش، الگوی جریان­های نقدی.

فهرست مطالب

چکیده    6

فهرست مطالب    أ‌

1-1. مقدمه    2

1-2. بیان مساله    3

1-3. ضرورت انجام تحقیق    5

1-4. هدف تحقیق    6

1-5. سوال تحقیق    7

1-6. فرضیه­ های تحقیق    8

1-8. متغیرهای تحقیق    14

1-8-1. متغیر مستقل    14

1-8-2.  متغیرهای وابسته    14

1-8-3.  متغیرهای کنترل    15

1-9.  قلمرو تحقیق    15

1-9-1. قلمرو موضوعی تحقیق    15

1-9-2.  قلمرو مکانی تحقیق    15

1-9-3. قلمرو زمانی تحقیق    15

1-10. روش­های گردآوری اطلاعات    15

1-11. نوآوری    16

1-12. تعریف واژه­های کلیدی    16

2-1. مقدمه    21

2-2. مبانی نظری ساختار سرمایه    22

2-2-1. تعاریف ساختار سرمایه    22

2-2-3.عوامل موثر بر ساختار سرمایه    23

2-2-4. تئوری­های ساختار سرمایه    25

2-2-4-1نظریه سلسه مراتبی(تئوری ترجیحی)    26

2-3. مبانی نظری چرخه عمر    28

2-3-1.  تئوری چرخه عمر    28

2-3-2.  مراحل چرخه عمر    30

2-3-2-1.  مرحله ظهور(راه اندازی)    30

2-3-2-2. مرحله رشد    32

2-3-2-3. مرحله بلوغ    33

2-3-2-4. مرحله رکود    34

2-3-2-5. مرحله افول(ورشکستگی)    35

2-3-3. روش­های تعیین مراحل چرخه عمر    37

2-3-4. صورت جریان وجه نقد    38

2-4. بررسی رابطه چرخه عمر شرکت و ساختار سرمایه    43

2-5. پیشینه تحقیق    46

2-5-1. مطالعات و پژوهش­های انجام شده در زمینه چرخه عمر    46

2-5-1-1. پیشینه خارجی    46

2-5-1-2. پیشینه داخلی    48

2-5-2. مطالعات و تحقیقات خارجی انجام شده در رابطه با ساختار سرمایه    50

2-5-2-1. پیشینه خارجی    50

2-5-2-2. پیشینه داخلی    51

2-5-3. مطالعات و پژوهش­های خارجی انجام شده در رابطه با ارتباط بین ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت    53

2-6. خلاصه فصل    59

3-1.مقدمه    62

3-2.روش تحقیق    62

3-3.چارچوب نظری تحقیق    63

3-4.پرسش تحقیق    63

3-5. فرضیه‌های تحقیق    64

3-7.متغیرهای تحقیق    70

3-7-1.  متغیر وابسته    70

3-7-2.  متغیر کنترل    72

3-7-3.  متغیر مستقل    73

3-7-3-1.  طبقه ­بندی شرکت­ها به مراحل چرخه عمر شرکت    73

3-8.جامعه و  نمونه آماری     77

3-9. قلمرو تحقیق    79

3-9-1.قلمرو موضوعی تحقیق     79

3-9-2.قلمرو مکانی تحقیق    79

3-9-3.قلمرو زمانی تحقیق    79

3-10.داده­ ها و چگونگی محاسبه و گردآوری آنها    79

3-11. تجزیه و تحلیل داده­ها    80

3-11-1. روش­های توصیفی    80

3-11-2. روش­های استنباطی    80

3-12. آزمون­های تشخیص در داده­های ترکیبی    80

3-12-1. آزمون ناهمسانی واریانس    81

3-12-2. آزمون F لیمر    81

3-12-3.  آزمون هاسمن    82

3-13. آماره دوربین واتسون جهت بررسی استقلال خطاها.    83

3-14. آزمون هم‌خطی    85

3-15.  نرمال بودن توزیع متغیر وابسته    86

3-16. آزمون مناسب بودن مدل    86

3-17. آزمون معنادار بودن ضرایب    87

3-18.  ابزار گردآوری اطلاعات    87

4-1.  مقدمه    90

4-2.  آمار توصیفی متغیرهای پژوهش    90

4-3. تحلیل واریانس روش آنتونی و رامش    93

4-4.تحلیل واریانس روش الگوی جریان­های نقدی    98

4-5.ماتریس  ضریب همبستگی بین متغیرهای پژوهش    106

4-6.بررسی مانایی متغیرهای تحقیق     110

4-7.آزمون فرضیه­ های پژوهش     111

4-7-1.  آزمون فرضیه­ های روش آنتونی و رامش    112

4-7-1-1. آزمون فرضیه فرعی 1-1:    113

4-7-1-2.  آزمون فرضیه فرعی 1-2:    116

4-7-1-3.  آزمون فرضیه فرعی 2-1:    118

4-7-1-4. آزمون فرضیه فرعی 2-2:    119

4-7-1-5.  آزمون فرضیه فرعی 3-1:    121

4-7-1-6. آرمون فرضیه فرعی 3-2:    122

4-7-1-7.  آزمون فرضیه فرعی 4-1:    124

4-7-1-8.  آزمون فرضیه فرعی 4-2:    125

4-7-2. آزمون فرضیه­ های روش الگوی جریان­های نقدی    127

4-7-2-1. آزمون فرضیه فرعی 5-1:    127

4-7-2-2.  آزمون فرضیه فرعی 5-2:    129

4-7-2-3.  آزمون فرضیه فرعی 5-3:    131

4-7-2-4.  آزمون فرضیه فرعی 5-4:    132

4-7-2-5. آزمون فرضیه فرعی 6-1:    134

4-7-2-6.  آزمون فرضیه فرعی 6-2:    135

4-7-2-7.  آزمون فرضیه فرعی 6-3:    136

4-7-2-8.  آزمون فرضیه فرعی 6-4:    138

4-7-2-9.  آزمون فرضیه فرعی 7-1:    139

4-7-2-10. آزمون فرضیه فرعی 7-2:    141

4-7-2-11. آزمون فرضیه فرعی 7-3:    142

4-7-2-12.  آزمون فرضیه فرعی 7-4:    143

4-7-2-13. آزمون فرضیه فرعی 8-1:    145

4-7-2-14. آزمون فرضیه فرعی 8-2:    146

4-7-2-15.  آزمون فرضیه فرعی 8-3:    148

4-7-2-16.  آزمون فرضیه فرعی 8-4:    149

4-7-3. آزمون فرضیه­ های مرتبط با مقایسه رابطه چرخه عمر و ساختار سرمایه در دو مدل    151

4-7-3-1. آزمون فرضیه اصلی 9:    151

4-7-3-2. آزمون فرضیه اصلی 10:    155

4-7-3-3. آزمون فرضیه اصلی 11:    157

4-7-3-4. آزمون فرضیه اصلی 12:    160

4-8.خلاصه نتایج فرضیه ­ها     163

5-1. مقدمه    167

5-2. خلاصه نتایج آزمون فرضیه­ های تحقیق    168

5-2-1. خلاصه نتایج آزمون فرضیه­ های مربوط به بررسی رابطه ساختار سرمایه شرکت­ها و چرخه عمر آنها در مدل آنتونی و رامش    168

5-2-2.  خلاصه نتایج آزمون فرضیه­ های مربوط به بررسی رابطه ساختار سرمایه شرکت­ها و چرخه عمر آنها در مدل الگوی جریان­های نقدی    170

5-2-3.  خلاصه نتایج آزمون فرضیه­ های مربوط به مقایسه برتری روش الگوی جریان­های نقدی بر روش آنتونی و رامش    173

5-3.  محدودیت­های تحقیق    174

5-4. پیشنهادهای تحقیق    175

5-5. خلاصه تحقیق    176

5-6. فهرست منابع    178

5-6-1. منابع فارسی    178

5-6-2. منابع لاتین    180

1-1. مقدمه

یکی از تصمیماتی که مدیران واحد اقتصادی به منظور حداکثر ساختن ثروت سهامداران اتخاذ می­نمایند تصمیمات مربوط به تامین مالی می­باشد. این نوع تصمیم­ گیری­ ها مربوط به ساختار سرمایه و همچنین تعیین و انتخاب بهترین شیوه تامین مالی وترکیب آن می­باشد. ساختار سرمایه عبارت است از: تامین مالی بلند مدت شرکت. که این تامین مالی می ­تواند بر عملکرد و بازده شرکت اثر گذاشته، لذا در تصمیم ­گیری سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان مورد توجه باشد. مطابق تئوری چرخه عمر، شرکت­ها و بنگاه­های اقتصادی همچون تمامی موجودات زنده که متولد می­شوند، رشد می­ کنند و می­میرند، دارای منحنی عمر (چرخه­ی عمر) هستند و نکته­ای که سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان به آن توجه زیادی دارند، این است که شرکت در چه مرحله­ای از چرخه عمر خود می­باشد. از این رو رابطه ساختار سرمایه و چرخه عمر موضوعی است که بسیار مورد توجه می­باشد. در نتیجه در این تحقیق تلاش بر این است تا رابطه ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت­ها مورد بررسی قرار گیرد. برای این منظور، ساختار کلی این پژوهش در قالب پنج فصل تنظیم گردیده است و فصل اول آن (با عنوان طرح تحقیق) چارچوب و محدوده تحقیق را بیان می­ کند. در واقع در این فصل تلاش می­شود تا با بیان کلیات تحقیق، زمینه ارتباط با مخاطب فراهم آید و بتواند مخاطب را در جریان چگونگی انجام این پژوهش قرار دهد. در نتیجه در این فصل ابتدا موضوع مورد بررسی تعریف و سپس هدف و علت انتخاب موضوع ذکر خواهد شد. درنهایت، قلمرو تحقیق، فرضیات تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 1-2. بیان مساله

انتخاب ساختار مطلوب سرمایه و شیوه ­های مختلف تامین مالی، یکی از دغدغه های اصلی مدیران مالی شرکت­هاست. ساختار سرمایه نامناسب در هر شرکتی زمینه ­های مختلف فعالیت شرکت را تحت تاثیر قرار می­دهد و می ­تواند به بروز مسائلی نظیر عدم کارایی بازار محصولات، نداشتن کارآمدی و ناتوانی در به کارگیری مناسب نیروی انسانی و موارد مشابه منجر شود. امروزه ساختار سرمایه  به عنوان مهم­ترین پارامتر موثر بر ارز­ شگذاری و جهت­گیری شرکت­­ها در بازارهای سرمایه مطرح شده است. محیط متحول و پرشتاب کنونی، درجه بندی شرکت­ها را از لحاظ اعتباری نیز تا حدودی به ساختار سرمایه آنان منوط ساخته و برنامه ­ریزی استراتژیک آنان را به منظور انتخاب منابع موثر برای دستیابی به هدف بیشینه سازی ثروت سهامداران ضروری کرده است(سجادی و دیگران،1390). تلاش برای درک اینکه چرا شرکت­ها ترکیب­های مختلفی از بدهی و سرمایه را جهت تامین مالی انتخاب می­ کنند یکی از موضوعات بحث انگیز می­باشد. در پاسخ به این سوال گفته شده است که انتخاب ساختار مطلوب سرمایه به ویژگی شرکت­ها بستگی دارد. در این میان، یکی از مواردی که در خصوص وضعیت و ملاحظات تامین مالی شرکت­ها حائز اهمیت است، چرخه عمر واحد اقتصادی است (حقیقت و بشیری، 1391). مطابق نظریه چرخه عمر، موسسات اقتصادی در طول عمر خود دارای رفتارها و ویژگی­های مختلفی می­باشند. بدین معنی که ویژگی­های مالی و اقتصادی یک شرکت تحت تأثیر مرحله­ای از چرخه عمر است که شرکت در آن قرار دارد. یکی از این ویژگی­های متفاوت مربوط به بحث عدم تقارن اطلاعاتی می­باشد. شرکت­های به بلوغ رسیده نسبت به شرکت­های در حال رشد، دارای عدم تقارن اطلاعاتی کمتری هستند. با توجه به پیش بینی تئوری­های موجود، شرکت­هایی که مشکلات بیشتری در رابطه با عدم تقارن اطلاعاتی دارند (به خصوص شرکت­های جوان)، باید تامین مالی خود را مطابق با تئوری سلسله مراتبی به انجام برسانند (یوتامی و اینانگا،2012). با درنظر گرفتن مفهوم چرخه عمر واحد تجاری، انتظار داریم که مشکل عدم تقارن اطلاعات در میان شرکت­های جوان نسبت به شرکت­های بالغ بیشتر باشد(یوتامی و اینانگا،2012). با بالاتر رفتن عدم تقارن اطلاعات، هزینه سرمایه شرکت بیشتر می­شود و شرکت­ها برای کمتر کردن هزینه سرمایه، ساختار سرمایه خود را تغییر می­ دهند (مطابق با تئوری سلسله مراتبی). بنابراین می­توان گفت که چرخه عمر شرکت بر روی انتخاب­های ساختار سرمایه تاثیرگذار می­باشد و این موضوع باید توسط مدیران در نظر گرفته شود. نظریه سلسله مراتبی ارتباط نزدیکی با مساله چرخه عمر شرکت دارد و به صورت کلی رفتار تامین مالی شرکت را بیان می­ کند، به این صورت که شرکت­ها ترجیح می­ دهند در مرحله اول از منابع تامین مالی داخلی و بعد از آن استقراض  و در نهایت از منابع خارجی (انتشار سهام) استفاده کنند. مطابق با این تئوری، در شرکت­های نوپا و شرکت­های رشدی سطح استفاده از استقراض، در مقایسه با انتشار سهام، بالاتر است و شرکت­ها ترجیح می­ دهند بیشتر از طریق استقراض تامین مالی شوند. اما شرکت­های بالغ استفاده از استقراض را کاهش می­ دهند و بیشتر به استفاده از وجوه داخلی خود اتکا می­ کنند. در مرحله افول شرکت­ها نیز، دوباره سطح استفاده از استقراض افزایش می­یابد(دیکنسون،2011). پس در واقع انتظار می­رود که یک رابطه U شکل بین مراحل چرخه عمر و ساختار سرمایه شرکت­ها وجود داشته باشد. با توجه به اهمیت این موضوع، در این پژوهش به این مسئله پرداخته می­شود تا تعیین گردد که آیا این رابطه در بین شرکت­های ایرانی برقرار است و شرکت­های ایرانی مطابق با تئوری سلسله مراتبی عمل می­ کنند و آیا ساختار سرمایه شرکت­ها متاثر از مراحل چرخه عمر شرکت می­باشد؟ اما هنگام بررسی این موضوع یک سری سوالات مطرح می­شود. به عنوان مثال برای تعیین مراحل چرخه عمر شرکت به طور معمول از دو روش آنتونی و رامش و نیز روش الگوی جریان­های نقدی استفاده می­شود. پس این سوال نیز به وجود می­آید که آیا این رابطه در مراحل چرخه عمر منتج شده از هر دو روش صدق می­ کند؟ آیا نتایج به دست آمده از دو روش با یکدیگر سازگاری دارند و نتایج یکدیگر را تایید می­ کنند؟

از طرف دیگر برای بررسی رابطه چرخه عمر و ساختار سرمایه، نسبت­های مختلفی برای اهرم مالی به عنوان معیار اندازه ­گیری ساختار سرمایه وجود دارد. آیا این رابطه U شکل بین مراحل چرخه عمر و ساختار سرمایه با هر کدام از این نسبت­ها برقرار است؟

از این رو در این پژوهش تصمیم گرفته شد که رابطه ساختار سرمایه با مراحل مختلف چرخه عمر شرکت­ها در تمامی حالت­ها مورد بررسی قرار گیرد، تا صحت پیش ­بینی رفتار شرکت­ها مطابق تئوری سلسله مراتبی و متاثر بودن ساختار سرمایه شرکت­ها از مراحل چرخه عمر در شرکت­های ایرانی به طور دقیق و جامع ارزیابی شود.

1-3. ضرورت انجام تحقیق

تخصیص بهینه منابع مالی منجر می­شود که صنایع مختلف به حداکثر بازدهی و حداقل هزینه برسند. از آنجا که شکل ساختار سرمایه می ­تواند در بیشتر کردن بازده و در مقابل آن کم­تر کردن هزینه دارای یک نقش اساسی باشد، در نتیجه اتخاذ تصمیمات مالی با توجه به موقعیت شرکت در یکی از مراحل چرخه عمر، می ­تواند شرکت­های سهامی و مدیران آن­ها را به سمت هدف خود، که حداکثر کردن ارزش شرکت و ثروت سهامداران است، هدایت کند(ستایش و کرمی،1390). در این شرایط مدیران شرکت­ها نیز می­توانند با در نظر گرفتن موقعیت خود در نمودار چرخه عمر و موقعیت شرکت، ترکیب مناسب­تری برای ساختار سرمایه خود پیدا کنند. این مساله که شرکت ها چگونه سیاست­های تامین مالی خود را انتخاب و تنظیم می­نمایند، مباحث فراوانی را در تئوری های مالی به خود اختصاص داده است. با مراجعه به تحقیقات و ادبیات مدیریت مالی مشاهده می شود که از عمده­ترین دلایل ناکامی شرکت­ها فقدان یا عدم کفایت سرمایه­­گذاری و تامین مالی نامناسب و ناکافی آنان است(کاسار2004).

از سویی دیگر با بکارگیری دیدگاه چرخه عمر به این مهم واقف می­شویم که روشی را که اکنون برای ارزیابی و  توصیف یک سازمان به کار می بریم، ضرورتاً نمی­توانیم برای ارزیابی و تشریح آن در آینده مورد استفاده قرار دهیم. اقداماتی که برای یک مساله در زمان رشد لازم است مسلماً با اقداماتی که برای همان مساله در دوران افول ضروری است، تفاوت دارند. توجه به مواردی نظیر چرخه عمر شرکت و تصمیمات تامین مالی شرکت­ها در مراحل مختلف چرخه عمر، گویای اهمیت ساختار سرمایه شرکت­ها می باشد. مدیر مالی در به حداقل رساندن هزینه تامین مالی و رسیدن به ساختار بهینه سرمایه  ایفاگر نقش مهمی می باشد. مدیر مالی باید بتواند همزمان با پیشروی در مراحل مختلف چرخه عمر، استراتژی های متناسب با این مراحل را تدوین نماید. با توجه به اهمیت ساختار سرمایه در حفظ و بقای شرکت­ها در طول چرخه حیات آن­ها، لازم است تا با بهره­ گیری از نتایج تحقیقاتی که در حوزه ساختار سرمایه در داخل و خارج کشور انجام شده است، فرضیاتی را درباره اثرگذاری و اثرپذیری مقوله ساختار سرمایه با چرخه عمر شرکت، به محک آزمون گذاریم.

از طرف دیگر می­توان گفت شناخت مراحل چرخه عمر شرکت می ­تواند به سرمایه ­گذاران و اعتبار­دهندگان به عنوان مهمترین استفاده­کنندگان از اطلاعات حسابداری در پیش ­بینی وضعیت آتی شرکت کمک کند. به عبارتی دیگر آگاهی از مرحله­ای که شرکت درآن قرار دارد و در نظر گرفتن تاثیر آن بر ساختار سرمایه شرکت، به استفاده­کنندگان اطلاعات حسابداری کمک می­نماید تا ارزیابی بهتری از اطلاعات مالی شرکت، نیاز­های جاری وآتی آن (نظیر نیاز به سرمایه ­گذاری و تأمین­ مالی) و نیز عملکرد و قابلیت­های مدیریت به عمل آورند (حقیقت وقربانی ،1386).

1-4. هدف تحقیق

با توجه به اینکه شرکت­ها با توجه به مراحل چرخه­ عمر خود و غلبه بر مشکلات خاص آن مرحله، از الگوهای رفتاری متناسب با آن پیروی می­ کنند(Adizes, 1989)، شناخت اثرات مراحل چرخه عمر بر تصمیمات تامین مالی، به مدیران این امکان را می­دهد که الگوی رفتاری مناسب­تری را به کار گیرند. در نتیجه هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه ساختار سرمایه شرکت­ها و چرخه عمر آن­ها می­باشد. اهداف فرعی این تحقیق نیز عبارتند از:

الف) تعیین دوره حیات(چرخه عمر) شرکت­ها در هر یک از روش­های آنتونی و رامش و الگوی جریان­های نقدی

ب) بررسی میزان تطابق نتایج حاصل از بررسی رابطه چرخه عمر شرکت­ها و ساختار سرمایه آن­ها در هر دو مدل چرخه عمر

ج) بررسی الگوی رفتاری هر یک از نسبت­های اهرمی به عنوان معیارهای اندازه ­گیری ساختار سرمایه در مراحل مختلف چرخه عمر شرکت­ها به صورت جداگانه.

1-5. سوال تحقیق

همان­گونه که در بخش­های قبلی تشریح گردید، هدف اصلی از انجام تحقیق حاضر، بررسی رابطه چرخه عمر شرکت­ها و ساختار سرمایه­ی آنها در دو مدل مختلف چرخه عمر می­باشد. بر این اساس پرسش‌های اصلی که در این تحقیق به دنبال یافتن پاسخی برای آن هستیم به این صورت مطرح می­گردند:

 • آیا ساختار سرمایه شرکت­ها در مراحل مختلف چرخه عمر منتج شده از روش آنتونی و رامش با یکدیگر تفاوت معناداری دارند؟
 • آیا ساختار سرمایه شرکت­ها در مراحل مختلف چرخه عمر منتج شده از روش الگوی جریان­های نقدی با یکدیگر تفاوت معناداری دارند؟
 • آیا رابطه ساختار سرمایه با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش الگوی جریان­های نقدی قوی­تر از رابطه آن با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش آنتونی و رامش است؟

 

1-6. فرضیه­ های تحقیق

با توجه به مطالعات یوتامی و اینانگا(2012) و فرلینگهاس و همکاران[1](2005) و نیز بر اساس تئوری سلسله مراتبی، انتظار می­رود که یک رابطه U شکل بین مراحل مختلف چرخه عمر و ساختار سرمایه شرکت­ها وجود داشته باشد. به عبارتی ساختار سرمایه شرکت­ها در مراحل مختلف چرخه عمر با یکدیگر متفاوت است. با توجه به اینکه برای تعیین چرخه عمر شرکت­ها از دو مدل آنتونی و رامش(1992) و الگوی جریان­های نقدی(دیکنسون2011) استفاده می­شود و ساختار سرمایه نیز بر اساس چهار نسبت اهرمی اندازه ­گیری می­شود، در نتیجه فرضیه­ های این پژوهش به شکل زیر تعریف می­گردند:

الف) فرضیه­ های مرتبط با ارتباط ساختار سرمایه و مراحل چرخه عمر شرکت در مدل آنتونی و رامش

فرضیه اصلی 1:نسبت کل بدهی به کل دارایی در مراحل مختلف چرخه عمر منتج از روش آنتونی و رامش با یکدیگر متفاوت است.

فرضیه فرعی 1-1: نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند بیشتر است.

فرضیه فرعی 1-2: نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند کم­تر است.

فرضیه اصلی 2: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی در مراحل مختلف چرخه عمر منتج از روش آنتونی و رامش با یکدیگر متفاوت است.

فرضیه فرعی 2-1: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند بیشتر است.

فرضیه فرعی 2-2: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند کم­تر است.

فرضیه اصلی 3: نسبت کل بدهی به سرمایه در مراحل مختلف چرخه عمر منتج از روش آنتونی و رامش با یکدیگر متفاوت است.

فرضیه فرعی 3-1: نسبت کل بدهی به سرمایه در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند بیشتر است.

فرضیه فرعی 3-2: نسبت کل بدهی به سرمایه در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند کم­تر است.

فرضیه اصلی 4:نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در مراحل مختلف چرخه عمر منتج از روش آنتونی و رامش با یکدیگر متفاوت است.

فرضیه فرعی 4-1: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت هایی که در مرحله بلوغ(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند بیشتر است.

فرضیه فرعی4-2: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول(در روش آنتونی و رامش) قرار دارند کم­تر است.

ب) فرضیه­ های مرتبط با ارتباط ساختار سرمایه و مراحل چرخه عمر شرکت در مدل الگوی جریان­های نقدی

فرضیه اصلی 5: نسبت کل بدهی به کل دارایی در مراحل مختلف چرخه عمر مدل الگوی جریان­های نقدی با یکدیگر متفاوت است.

فرضیه فرعی5-1: نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله ظهور قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند بیشتر است.

فرضیه فرعی 5-2: نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند بیشتر است.

فرضیه فرعی 5-3: نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند کمتر است.

فرضیه فرعی 5-4: نسبت کل بدهی­ها به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول قرار دارند کمتر است.

فرضیه اصلی 6: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی در مراحل مختلف چرخه عمر مدل الگوی جریان­های نقدی با یکدیگر متفاوت است.

فرضیه فرعی 6-1: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله ظهور قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند بیشتر است.

فرضیه فرعی 6-2: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند بیشتر است.

فرضیه فرعی 6-3: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند کمتر است.

فرضیه فرعی 6-4: نسبت بدهی­های بلند مدت به کل دارایی­ها در شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول قرار دارند کمتر است.

فرضیه اصلی 7: نسبت کل بدهی به سرمایه در مراحل مختلف چرخه عمر مدل الگوی جریان­های نقدی با یکدیگر متفاوت است.

فرضیه فرعی 7-1: نسبت کل بدهی به سرمایه در شرکت­هایی که در مرحله ظهور قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند بیشتر است.

فرضیه فرعی 7-2: نسبت کل بدهی به سرمایه در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند بیشتر است.

فرضیه فرعی 7-3: نسبت کل بدهی به سرمایه در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند کمتر است.

فرضیه فرعی 7-4: نسبت کل بدهی به سرمایه در شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول قرار دارند کمتر است.

فرضیه اصلی 8: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در مراحل مختلف چرخه عمر مدل الگوی جریان­های نقدی با یکدیگر متفاوت است.

فرضیه فرعی 8-1: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در شرکت­هایی که در مرحله ظهور قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند بیشتر است.

فرضیه فرعی 8-2: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در شرکت­هایی که در مرحله رشد قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند بیشتر است.

فرضیه فرعی 8-3: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در شرکت­هایی که در مرحله بلوغ قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند کمتر است.

فرضیه فرعی 8-4: نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده در شرکت­هایی که در مرحله رکود قرار دارند نسبت به شرکت­هایی که در مرحله افول قرار دارند کمتر است.

ج) فرضیه­ های مرتبط با مقایسه رابطه چرخه عمر و ساختار سرمایه در دو مدل

فرضیه اصلی 9: رابطه نسبت کل بدهی به کل دارایی­ها با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش الگوی جریان­های نقدی قوی­تر از رابطه آن با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش آنتونی و رامش است.

فرضیه اصلی 10: رابطه نسبت کل بدهی بلند مدت به کل دارایی­ها با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش الگوی جریان­های نقدی قوی­تر از رابطه آن با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش آنتونی و رامش است.

فرضیه اصلی 11: رابطه نسبت کل بدهی به سرمایه با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش الگوی جریان­های نقدی قوی­تر از رابطه آن با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش آنتونی و رامش است.

فرضیه اصلی 12: رابطه نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش الگوی جریان­های نقدی قوی­تر از رابطه آن با مراحل چرخه عمر منتج شده از روش آنتونی و رامش است.

1-7. روش تحقیق و مراحل انجام آن

این تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت و روش از نوع تحقیقات همبستگی است که مبتنی بر تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع­آوری شده از جامعه آماری مورد نظر است. جهت انجام تحقیق جاری، ابتدا با بهره گرفتن از روش کتابخانه­ای مبانی نظری مرتبط با موضوع تحقیق از منابع داخلی و خارجی استخراج شده است، که شامل شناسایی متغیر وابسته، متغیرهای مستقل و متغیرهای کنترلی و پیشینه تحقیق است. آنگاه با بهره گرفتن از تحلیل­های آماری مناسب به آزمون فرضیه­ های تحقیق پرداخته شده است. تحلیل آماری مورد استفاده جهت آزمون فرضیه ها آزمون رگرسیون چند گانه است. جهت انجام فرایند فوق از نرم افزارهای SPSS 19و Eviews 8 استفاده شده است.

مراحل انجام این تحقیق عبارتند از :

 1. تعیین مراحل چرخه عمر شرکت­ها در هر یک از روش­های آنتونی و رامش و روش الگوی جریان­های نقدی
 2. تعیین ساختار سرمایه­ی شرکت­ها با بهره گرفتن از هر یک از 4 نسبت اهرم مالی به عنوان معیار اندازه ­گیری ساختار سرمایه
 3. تعیین رابطه بین چرخه عمر شرکت­ها و ساختار سرمایه آن­ها در هر یک از دو روش چرخه عمر، با بهره گرفتن از هر یک از نسبت­های اهرمی تعریف شده به عنوان معیار ساختار سرمایه
 4. و درآخر بررسی میزان قدرت رابطه بین ساختار سرمایه شرکت­ها و چرخه عمر آن­ها در دو مدل چرخه عمر

1-8. متغیرهای تحقیق

در این تحقیق متغیرهای مورد استفاده به سه دسته تقسیم می­شوند:

1-8-1. متغیر مستقل

متغیر مستقل این تحقیق، چرخه عمر شرکت می­باشد که از دو روش آنتونی و رامش(1992) و روش الگوی جریان­های نقدی(دیکنسون،2011) برای تعیین آن استفاده می­شود.

1-8-2.  متغیرهای وابسته

متغیرهای وابسته این تحقیق ساختار سرمایه­ی شرکت­ها می­باشد که از نسبت­های اهرمی زیر برای اندازه ­گیری آن استفاده می­شود:

TDTA=

LTDTA=

TDTC=

=  نسبت بدهی تعدیل شده به سرمایه تعدیل شده

 

1-8-3.  متغیرهای کنترل

متغیرهای کنترلی این تحقیق نیز عبارتند از: اندازه شرکت، رشد شرکت، سودآوری و نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت.

1-9.  قلمرو تحقیق

1-9-1. قلمرو موضوعی تحقیق

قلمرو موضوعی این پژوهش بررسی رابطه ساختار سرمایه و چرخه عمر شرکت­ها در دو مدل مختلف چرخه عمر می­باشد.

1-9-2.  قلمرو مکانی تحقیق

قلمرو مکانی این پژوهش شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

1-9-3. قلمرو زمانی تحقیق

قلمرو زمانی تحقیق دوره 7 ساله از سال 1385  تا سال 1391 می‌باشد.

1-10. روش­های گردآوری اطلاعات

در این پژوهش بخشی از داده­ ها که عمدتا جهت بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش مورد استفاده قرار خواهند گرفت، به روش کتابخانه­ای جمع­آوری خواهند شد. بخش دیگری از داده­های مورد نیاز که در ارتباط با متغیرهای مطرح شده در فرضیه­ های پژوهش می­باشند، و به عنوان داده مورد تجزیه و تحلیل قرار می­گیرند به روش میدانی گردآوری خواهند شد. این دسته از اطلاعات جهت آزمون فرضیه­ های تحقیق، اطلاعات خام شرکت­های بورس اوراق بهادار تهران می­باشند. که در این تحقیق اطلاعات مالی از:

–  نرم افزار ره‌آورد نوین،

– پایگاه­های اطلاعاتی مانند سایت کدال، سایت سازمان بورس اوراق بهادار، سایت شرکت بورس اوراق بهادار و سایر بانک­های اطلاعاتی مرتبط جهت محاسبه متغیرها و لوح­های فشرده منتشره از سوی سازمان بورس اوراق بهادار تهران جمع­آوری خواهند شد.

1-11. نوآوری

با وجود اینکه مطالعات فراوانی در خصوص چرخه عمر شرکت­ها و ساختار سرمایه­ی آن­هانه به صورت جداگانه صورت گرفته است، اما رابطه بین این دو متغیر در تحقیقات ایرانی به شکل جامع بررسی نشده است. لذا در این پایان نامه به بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت­ها و ساختار سرمایه­ی آن­ها پرداخته می­شود تا ضمن بررسی آن، تطابق رفتار شرکت­های ایرانی در تامین مالی با تئوری سلسله مراتبی نیز مورد بررسی قرار گیرد. از این رو، با توجه به اینکه در رابطه با تعیین مراحل چرخه عمر شرکت دو روش(روش آنتونی و رامش و نیز روش الگوی جریان­های نقدی) تعریف شده است، در نتیجه رابطه چرخه عمر شرکت­ها و ساختار سرمایه آن­ها در هر دو روش مورد بررسی قرار خواهد گرفت. از طرف دیگر، با توجه به اینکه برای اندازه ­گیری ساختار سرمایه از چند نسبت اهرمی استفاده می­شود، در نتیجه در این تحقیق، رابطه هر یک از نسبت­های اهرم مالی به طور جداگانه با مراحل چرخه عمر مورد آزمون قرار می­گیرد تا یک بررسی همه جانبه در زمینه رابطه چرخه عمر شرکت­ها و ساختار سرمایه آن­ها انجام گیرد. در آخر نیز میزان معناداری و قدرت توضیحی رابطه­ هر یک از نسبت­های اهرمی با مراحل چرخه عمر شرکت در هر یک از مدل­ها با یکدیگر مقایسه می­گردد تا درنهایت مدل­های مناسب­تر جهت بررسی رابطه چرخه عمر و ساختار سرمایه معرفی گردد.

1-12. تعریف واژه­های کلیدی

واژه­های کلیدی این تحقیق عبارتند از: ساختار سرمایه، چرخه عمر، روش آنتونی و رامش، الگوی جریان­های نقدی.

ساختار سرمایه: ساختار سرمایه شامل ترکیب بدهی­ها و حقوق صاحبان سهام است که به عنوان منابع تامین مالی شرکت از آنها استفاده می­شود(آنتونی و همکاران،2002). درواقع ساختار سرمایه شامل قسمت چپ ترازنامه می­باشد.(قالیباف اصل،1373). برای اندازه ­گیری ساختار سرمایه از نسبت­های اهرمی استفاده می­شود.

Leverage: بیانگر اهرم مالی است. که مطابق با تحقیق نیکبخت و پیکانی(1388)، در این پژوهش از چهار نسبت زیر برای اندازه ­گیری آن استفاده می­شود.

[1] A. Frielinghaus, B. Mostert and C. Firer

تعداد صفحه :235

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تاثیر چرخه عمر شركت ها بر روی محافظه كاری شركت ها

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

واحد رشت

دانشكده مدیریت و حسابداری

گروه آموزشی حسابداری

پایان نامه جهت اخذ مدرك كارشناسی ارشد

عنوان

تاثیر چرخه عمر شركت ها بر روی محافظه كاری شركت ها

تابستان

1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده:

دراین پژوهش تاثیر چرخه عمر شرکتها بر روی محافظه کاری شرکتها مورد بررسی قرار گرفته است. در واقع در این پ‍‍ژوهش با بررسی میزان محافظه كاری در هر كدام از این مراحل عمر به استفاده كنندگان از صورت های مالی كمك خواهیم كرد تا بتوانند تصمیمی درست در بازار های مالی داشته باشند در واقع وی‍ژگی قابلیت اتكا اطلاعات كه جزء وی‍ژگی های كیفی اطلاعات می باشد از اصل محافظه كاری ناشی می شود . و استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداری پی خواهند برد كه در كدام یك از مراحل فمر شركت ها اطلاعات قابل اتكا یا اطلاعات بد بینانه تری را ارائه خواهند داد .دراین پژوهش بازه زمانی مورد مطالعه سالهای 1388 تا 1392 می باشد اما برای محاسبه برخی از متغییرها از پاره ای ازاطلاعات سال 1387 نیز استفاده شده است جامعه آماری شامل همه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده که با بهره گرفتن از روش حذف سیستماتیک تعداد 180 شرکت به عنوان نمونه انتخاب شده است. همچنین جهت آزمون فرضیه های تحقیق از روش داده های مقطعی و مدل خان و واتس استفاده  شد. یافته ها نشان داد که در سطح اطمینان 95 در صد هر دو فرضیه رد شدند و نتایج به این شرح بود در فرضیه اول محافظه کاری در سال شرکت رو به رشد و  سال شرکت بالغ یكسان بود . اما در فرضیه دوم محافظه کاری در سال  شرکت رو به افول بیشتر از سال شرکت بالغ بود.

 

 واژه گان کلیدی:دوره عمر شرکتها، شرکت های رو به رشد، شرکتهای بالغ، شرکتهای رو به افول؛

محافظه کاری مشروط

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

فصل اول؛ کلیات تحققیق

1-1.بیان مسئله. 8

1-2.ضرورت تحقیق.. 9

1-3.اهداف تحقیق.. 9

1-4.سولات تحقیق.. 10

1-5.فرضیه ها 10

1-6.بهروران پژوهش… 10

1-7.جنبه های نو آوری و جدید بودن تحقیق.. 10

1-8.روش تحقیق.. 11

1-9.نحوی تفکیک شرکت ها به مراحل عمر. 13

1-9-1.مرحله تولید یا ظهور. 13

1-9-2.مرحله رشد. 14

1-9-3.مرحله بلوغ. 14

1-9-4.مرحله افول یا سکون. 14

1-10.خلاصه فصل.. 16

فصل دوم؛ ادبیات تحقیق

2-1. مقدمه: 18

2-2. مفهوم محافظه کاری.. 18

2-3. انواع محافظه کاری.. 20

2-3-1.محافظه کاری نا مشروط.. 20

2-3-2.محافظه کاری مشروط.. 21

2-4.دیدگاه های محافظه کاری.. 22

2-4-1.دیدگاه قرار دادی.. 23

2-4-2. دیدگاه مالیاتی.. 24

2-4-3. دیدگاه هزینه های سیاسی.. 24

2-4-4. دیدگاه دعاوی حقوقی.. 25

2-4-5. دیدگاه تقاضای منظم محافظه کاری.. 25

2-5.رقابت در بازار. 26

2-6.اندازه گیری محافظه کاری.. 26

2-6-1.معیار عدم تقارن زمانی در شناسایی سود و زیان. 27

2-6-2.معیار محافظه کاری مبتنی بر ارزش های بازار. 28

2-6-3. معیارهای محافظه كاری مبتنی براقلام تعهدی.. 28

2-6-4. معیار چولگی منفی توزیع سود و جریانهای نقدی.. 29

2-7. جایگاه محافظه کاری در مفاهیم نظری.. 30

2-8.  انتقاد از محافظه کاری.. 31

2-8-1.نا اعتمادی.. 32

2-8-2.پنهان کاری.. 32

2-8-3.نفی اصول حسابداری.. 32

2-8-4.سو گیری.. 32

2-8-5.امر ذهنی.. 33

2-9.دفاع از محافظه کاری.. 33

2-10.چرخه عمر شرکت ها 34

2-11.تشریح دوره های حیات سازمانی،مراحل رشد. 35

2-11-1.ایجاد. 35

2-11-2.طفولیت… 36

2-11-3.رشد سریع. 36

2-11-4.بلوغ. 37

2-11-5.تکامل.. 38

2-12.تشریح دوره های حیات سازمانی،مراحل پیری.. 38

2-12-1.ثبات.. 38

2-12-2.اشرافیت… 39

2-12-3.بروکراسی اولیه. 40

2-12-4.بروکراسی و مرگ.. 40

2-13.چرخه عمر شرکت ها از دیدگاه حسابداری.. 41

2-13-1.مرحله تولد یا ظهور. 41

2-13-2.مرحله رشد. 42

2-13-3.مرحله بلوغ. 42

2-14.محافظه کاری حسابداری و دوره عمر شرکت ها 42

2-14-1.قرارداد ها 43

2-14-2.دعاوی حقوقی.. 43

2-14-3.مالیات.. 44

2-14-4.هزینه سیاسی.. 44

2-14-5.رقابت در بازار. 45

2-14-6.تامین مالی.. 45

2-15.پیشینه تحقیق.. 46

2-15-1.تحقیقات خارجی.. 46

2-15-2.تحقیقات داخلی.. 50

2-16.خلاصه فصل.. 53

فصل سوم؛ روش تحقیق

3-1. مقدمه. 55

3-2. روش تحقیق.. 55

3-3. جامعه آماری.. 56

3-4. نمونه آماری.. 56

3-5.روش گردآوری داده ها 57

3-6.سوالات تحقیق.. 57

3-7.فرضیه های تحقیق.. 58

3-8.متغییر ها و مدل تحقیق.. 59

3-9.نحوه تفکیک شرکت ها به مراحل عمر. 60

3-10.روش های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 62

3-10-1.آزمون نرمال بودن توزیع داده ها 63

3-10-2.آزمون همخطی.. 63

3-10-3.آزمون ضریب همبستگی.. 64

3-10-4.آزمون معنی داری ضریب همبستگی.. 64

3-10-5.آزمون دوربین واتسون. 65

3-10-6.آزمون مقایسه دو گروه نمونه. 65

3-11. خلاصه فصل.. 65

فصل چهارم؛ تجزیه و تحلیل داده ها

4-1.مقدمه. 67

4-2.آزمون های آماری لازم جهت تحلیل رگرسیون چند متغییره 68

4-3.تجزیه و تحلیل مدل محافظه کاری.. 68

4-3-1.آمار توصیفی مدل جانبی.. 69

4-3-2.آزمون نرمال بودن متغییر وابسته. 71

4-3-3.آزمون همخطی.. 72

4-3-4.آزمون همسانی واریانس پسماند ها 72

4-3-5.بررسی عدم وجود خود همبستگی مرتبه دوم. 73

4-3-6.آزمون نرمال بودن جملات خطا 74

4-3-7.برآورد مدل در شرکت های رو به رشد. 75

4-3-8.برآورد مدل در شرکت های بالغ. 77

4-3-9.برآورد مدل در شرکت های رو به افول. 78

4-4.بررسی فرضیه های پژوهش… 80

4-4-1.آزمون فرضیه اول. 81

4-4-2.آزمون فرضیه دوم. 81

4-5. خلاصه فصل.. 82

فصل پنجم؛ نتیجه گیری و پیشنهاد ها

5-1- مقدمه. 84

5-2. خلاصه موضوع و روش تحقیق و بیان فرضیه ها 85

5-3.تحلیل تطبیقی یافته ها 85

5-4.محدودیت های تحقیق.. 86

5-5.پیشنهاد ها 87

5-6.خلاصه فصل.. 88

منابع. 89

پیوست… 94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

كلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

1-1 بیان مسأله

محافظه کاری یکی از ویژگی های صورت های مالی است که در سال های اخیر به دلیل رسوایی های مالی ( در شرکت هایی مانند انرون و وردکام)توجه بیشتری را به خود جلب کرده است. با وجود اهمیت زیاد محافظه کاری تا کنون تعریف جامعی از محافظه کاری ارائه نشده اما در متون حسابداری دو ویژگی مهم محافظه کاری مورد بررسی قرار گرفته است. نخست جانبداری رو به پایین ارزش دفتری سرمایه نسبت به ارزش بازار  آن و دوم گرایش به تسریع در شناسایی هزینه ها و تعویق شناخت درآمدها می باشد (پرایس،2005). واتز(2008) از بلیس (1924) در تعریف محافظه کاری چنین نقل کرده است “محافظه کاری به طور سنتی با ضرب المثل هیچ سودی را پیش بینی نکنید ،اما همه زیان ها را پیش بینی کنید تعریف شده است”. مالی از سوی دیگرهر شرکت یا کسب و کاری دارای یک دوره عمر است. بدین معنی که در یک مقطعی از زمان متولد و معرفی می شود، رشد می کند، به مرحله بلوغ می رسد و سپس مرحله اشباع و نهایتا پیری و زوال آن فرا می رسد..مراحلچرخه زندگیرا می توان به عنوان فاز مجزا و شناسایی که از تغییر درعوامل داخلی مانند انتخاب استراتژی، منابع مالی و تواناییهای مدیریتی بوجود می آیند،و /​​یاعوامل خارجی از قبیل تعریف محیط رقابتی و عوامل اقتصاد کلان تعریف کرد (دیکینسون، 2011). بلک(1998)مراحل چرخه زندگی به عنوان یک جانشین برای صفات اقتصادی شرکت تعریف می کند.بررسی ادبیات نشان می دهد که چرخه زندگی شرکت عامل مهم تعیین کننده بسیاری ازتصمیم گیری های شرکت های بزرگ است(کوین وکامرون، 1983؛ اسمیت،میچل، وتابستان، 1985؛ لستروپارنل، 1999). به عنوان رفتار سازمانی در مراحل مختلف چرخه زندگی ، رفتار گزارشگری مالی نیزانتظار می رود درمراحل سازمانی چرخه زندگی تغییر کند. بر اساس محافظه کاری شرطی ، اخبار بد علی رغم تایید پایین ، در دوره جاری شناسایی می شوند ،اما شناسایی اخبار خوب تا زمان اخراز شرط قابلیت تایید لازم ، یعنی تا دوره آینده به تاخیر می افتد. به نظر می رسد که این ویژگی باعث شده است که شرکت هایی که در مرحله افول به سر می برند و از نظر اقتصادی در شرایط مناسبی نیستتند کمتر از اصل محافظه کاری پیروی کنند و بالعکس شرکت هایی که در مرحله رشد هستند نسبت به شرکت های بالغ از محافظه کاری بیشتری برخوردارند. اینمطالعه به بررسی تاثیرچرخه عمردرکیفیت سود، به عبارتی محافظه کاریمی پردازد.

به طور کلی در این تحقیق ما به دنبال یافتن رابطه بین چرخه عمر شرکت و محافظه کاری می باشیم . منغییر مستقل ما چرخه عمر شرکت و متغییر وابسته محافظه کاری می باشد.

1-2 ضرورت تحقیق

با توجه به جنبه های اقتصادی اطلاعات، گزارشگری مالی و سیستم حسابداری نقش حیاتی را در بازار سرمایه ایفا میكند.  هدف اصلی گزارشگری مالی تأمین نیازهای اطلاعاتی سرمایه گذاران است.  سرمایه گذاران و استفاده كنندگان با بهره گرفتن از اطلاعات حسابداری عملكرد آتی شركت را پیشبینی و از آن برای ارزشگذاری شركت استفاده میكنند. تا با بهره گرفتن از اطلاعاتی كه در مورد ارزش شركت ها دارند تصمیماتی را در زمینه خرید یا فروش سهام اتخاذ كنند. بر این اساس باید صورت های مالی اطلاعات مربوط و قابل اتكایی را در مورد وضعیت اقتصادی شركت ها در اختیار قرار دهند اما با توجه به ابهاماتی كه در حسابداری وجود دارد جامعه حسابداران اصل محافظه كاری را برای رفع این ابهامات و مشكلات پیشنهاد می كنند.

طبق تئوری چرخه ی عمر، شركتها در مراحل مختلف چرخه ی عمر از نظر مالی و اقتصادی دارای نمودگرها و رفتارهای خاصی هستند، بدین معنی كه ویژگیهای مالی و اقتصادی یك شركت تحت تأثیر مرحلهای از چرخه ی عمر است كه شركت در آن قرار دارد.

بر این اساس ما به دنبال بررسی میزان محافظه كاری در هر یك از مراحل مختلف عمر شركت ها می باشیم تا در این راستا به بازار سرمایه گذاری ها در جهت بهبود تهیه صورت های مالی و در نتیجه بهبود ارزیابی عملكرد شركت ها كمك كرده باشیم.

1-3 اهداف تحقیق

همان طور كه میدانیم حسابداری در رابطه با تعیین ارزش ها و همچنین بیان عملكرد های واحد اقتصادی تا حدی نا توان است و برای مواجهه با این مشكل از اصل محافظه كاری استفاده می كند تا در مواقع ابهام بتواند دست مدیران یا مالكان را از تغییر داده ها به نفع خود ببندد. به این شكل كه در راستای انجام محافظه كاری چهار اقدام زیر انجام می شود 1-شناسایی كمتر دارایی ها 2-شناسایی بیشتر بدهی ها 3-شناسایی زود تر هزینه ها 4-شناسایی دیر تر درآمد ها. این اقدامات باعث این می شود كه عملكرد واحد اقتصادی به دلیل ابهامات كمتر از واقع نشان داده شود. می دانیم كه شركت ها برای استفاده از محافظه كاری دلالیل متفاوت دارند و بنابراین در مورد استفاده از محافظه كاری به یك شكل عمل نمی كنند. به نظر می رسد شركت های رو به رشد برای كاهش هزینه مالیات و هزینه های سیاسی تمایل به استفاده بیشتر از محافظه كاری دارند و اما شركت های رو به افول كه برای تامین مالی نیاز به انتشار سهام یا اوراق قرضه دارند از محافظه كاری كمتری استفاده می كنند تا عملكرد خود را بیشتر نشان دهند تا از این طریق سهام داران را به سمت خرید اوراق خود بكشانند. لذا این تحقیق نشان می دهد كه كدام دسته از شركت ها از محافظه كاری بیشتری استفاده می كنند و كدام یك از محافظه كاری كمتری استفاده می كنند تا از این طریق تخمین بهتری از عملكرد واقعی و توان مالی شركت داشته باشیم.

بر این اساس هدف این پ‍‍‍‍ژوهش پیدا كردن رابطه بین مراحل سه گانه عمر شرکت مانند رشد بلوغ و یا افول با محافظه کاری است.

تعداد صفحه :117

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه بررسی تاثیر کیفیت حسابرس بر مکانیزم کشف تقلب در واحدهای صاحبکار با تاکید بر چرخه عمر شرکت

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات شاهرود

دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری

پایان نامه جهت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)

گرایش: حسابداری

عنوان:

بررسی تاثیر کیفیت حسابرس بر مکانیزم کشف تقلب در واحدهای صاحبکار با تاکید بر چرخه عمر شرکت

 

 

بهار 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه

چکیده ……………………………………………………………………………………….. ………………………………… 1

فصل اول کلیات پژوهش

-1-1مقدمه    …………………………………………………………………………………………………………………..3

-2-1بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………4

-2-1-1اندازه موسسه حسابرسی ………………………………………………………………………………………… 4

2-1-2 -شهرت حسابرس…………………………………………………………………………………………………..  5

-2-1-3نحوه انتخاب حسابرس و روابط مالی با صاحبکاران…………………………………………………… 5

-2-1-4دوره تصدی حسابرس…………………………………………………………………………………………….6

– -2-1-5چرخه عمر شرکت………………………………………………… …………………………………………..7

-3-1اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………..7

-4-1جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق………………………………………… ……………………………….8

-5-1سوال اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………… ……….8

-6-1اهداف مشخص تحقیق………………………………………………………………………………………………10

-1-6-1اهداف علمی تحقیق…………. …………………………………………… ………………………… ……….   10

-2-6-1اهداف کاربردی تحقیق…………. ……………………… …………. ………. …………………. …………11

-7-1فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………… …………………………..11

-8-1جامعه آماری……………………………………………………………………………….. …………………………13

-9-1قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………… ………………………..13

-10-1تعریف مفاهیم و متغیر های تحقیق………………………………………………….. ………………………14

-1-10-1کیفیت حسابرسی…………………………………………………………. …………………………………..14

-2-10-1اندازه موسسه حسابرسی…………………………………………………………. … …………………….14

-3-10-1دوره تصدی حسابرس……………………………………………………………………… ……………….. 15

-4-10-1تقلب………………………………. …………………………………………. … …………………………….15

-5-10-1تحریفات در برآوردهای حسابداری…………………………… ………. ……………….. …………..15

-6-10-1تحریفات در قوانین…………………………………………………… ……. ……………………………….15

-7-10-1تحریفات در بکارگیری رویه های حسابداری………………………. ……………………………….16

-8-10-1چرخه عمر شرکت………………………………………………………. …… ……………………………..16

-11-1ساختار کلی تحقیق………………………………………………………………………. ……………………….18

-12-1خلاصه فصل…………………………………………………………………………………. ……………………..19

فصل دوم مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

-1-2مقدمه…………………………………………………………………………………………………. …………………21

-2-2پیشینه حسابرسی در ایران ………………………………………………………………………. ……………….22

-3-2نظارت بر حرفه حسابرسی…………………………………………………………………………… …………..24

-4-2تعریف کیفیت حسابرسی…………………………………………………………………………………. ………25

-5-2.برداشت از کیفیت حسابرسی……………………………………………………………………………….. ….25

-6-2.مفهوم کیفیت حسابرسی………………………………………………………………………. ………………….27

-7-2کیفیت حسابرسی ، رویکردی صفر و یکی یا رویکردی طیف نگری؟………………………………29

-8-2کیفیت حسابرسی به عنوان یک طیف…………………………………………………………. ……………..30

-1-8-2نهاده های حسابرسی…………………………………………………………………………… ……………….30

-2-8-2فرایند حسابرسی…………………………………………………………………………………………………..31

-3-8-2موسسات حسابرسی………………………………………………………………………. ……………………31

-4-8-2صنعت حسابرسی و بازارهای حسابرسی……………………………………………… …………………32

-5-8-2نهادها و ساز و کارها……………………………………………………………………………. ………………33

-6-8-2پیامدهای اقتصادی ستانده های حسابرسی…………………………………………………. ……………33

-9-2نقش استانداردهای حسابرسی در کیفیت حسابرسی………………………………. ………… …………33

-10-2.انگیزه عرضه حسابرسی با کیفیت بالا……………………………………………………………. ……….35

-1-10-2 میزان تجربیات حسابرسان………………………………………………………………………….. …….35

-2-10-2 دعاوی حقوقی……………………………………………………………………………………………. …..36

-3-10-2سرپرستی کار حسابرسی………………………………………………………….. ………………………..36

-3-10-2 اندازه موسسات حسابرسی…………………………………………………………………. ……………..36

-5-10-2 انگیزه کسب شهرت…………………………………………………………………………. ………………37

-6-10-2 تخصص‌گرایی………………………………………………………………………… ………………………37

-7-10-2دوره تصدی حسابرس………………………………………………………………………. ………………38

-11-2کشف تقلب………………………………………………………………………………………. …………………38

-12-2مبانی کشف تقلب……………………………………………………………………………. …………………..40

-13-2تحریف های حسابداری…………………………………………………………………… ……………………40

-14-2مسئولیت تقلب و تحریف……………………………………………………………………. ………………..41

-1-14-2مسئولیت مدیریت ……………………………………………………………………………. ……………..41

-2-14-2مسئولیت حسابرس……………………………………………………………. ……………………………..42

-15-2مسئولیت اطلاع رسانی حسابرس ناشی از موارد تقلب و مشکوک به تقلب…….. ……………42

-16-2ارتباط تحریف شناسایی شده با تقلب………………………………………………………….. …………43

-17-2خطر حسابرسی………………………………………………………………………………………….. ………..44

-18-2اهمیت در حسابرسی……………………………………………………………………………………… …….47

-19-2رابطه بین اهمیت و خطر حسابرسی……………………………………………….. ………………………48

-20-2چرخه عمر…………………………………………………………………………………….. ……………………49

-21-2پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………… ………………..50

-1-21-2پیشینه خارجی……………………………………………………………………………………. ……………50

-2-21-2پیشینه داخلی………………………………………………………………………………………… …………52

فصل سوم روش­شناسی تحقیق

-1-3مقدمه…………………………………………………………………………………… ………………………………56

-2-3روش تحقیق…………………………………………………………………………….. ……………………………57

-3-3پرسش تحقیق………………………………………………………………………………. ………………………..57

-4-3فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………… …………………….57

-1-4-3فرضیه اصلی تحقیق…………………………………………………… …. …………………………………..57

-2-4-3فرضیه‏های فرعی تحقیق………………………………………….. ……. …………………………………..58

 

 

-5-3تعریف عملیاتی متغیر ها………………………………………………………………………… ………………59

-1-5-3کیفیت حسابرسی………………………………………………………………………………… ……………..59

-1-1-5-3اندازه موسسه حسابرسی…………………………………………………………………… ………………59

-2-1-5-3دوره تصدی حسابرس…………………………………………………………. ………. ………………..60

-2-5-3تقلب(متغیر وابسته) …………………………………………………………. …………………… …………..60

-1-2-5-3تحریفات در برآوردهای حسابدا…………………………………. …………………….. …………….60

-2-2-5-3تحریفات در قوانین…………………………………………………………. ……………… ……………..60

-3-2-5-3تحریفات در بکارگیری رویه های حسابداری…………………….. ………….. ………………….61

-3-5-3چرخه عمر شرکت…………………………………………………………. …………………………………..61

 -6-3روش و ابزارتجزیه و تحلیل……………………………………………………………. ….. ………………..63

-7-3جامعه آماری…………………………………………………………………………………… ……………………..64

-8-3روش نمونه گیری……………………………………………………….. …………………………… ……..64

-9-3حجم نمونه آماری……………………………………………………….. …………………………… ……..65

-10-3روش جمع آوری داده ها ……………………………………………………….. ……………………………66

-11-3خلاصه فصل……………………………………………………………………………………… ………………….66

فصل چهارم تحلیل یافته­ ها

-1-4مقدمه…………………………………………………………………………………. …………………………………68

-2-4آزمون نرمال بودن داده ها…………………………………………………………. ……………………………..69

-3-4همبستگی بین متغیرها………………………………………………………………….. ………………………….670

-4-4آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………… ………………………72

-1-4-4آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………. ………………….73

-2-4-4آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………. ………………73

-3-4-4آزمون فرضیه سوم……………………………………………………………………………. …………………74

-4-4-4آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………75

-5-4-4آزمون فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………..75

-6-4-4آزمون فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………..76

-7-4-4آزمون فرضیه هفتم………………………………………………………………………………………………77

-8-4-4آزمون فرضیه هشتم……………………………………………………………………………………………..77

-9-4-4آزمون فرضیه نهم………………………………………………………………………………………………..78

-10-4-4آزمون فرضیه دهم…………………………………………………………………………………………….79

-11-4-4آزمون فرضیه یازدهم…………………………………………………………………………………………79

-12-4-4آزمون فرضیه دوازدهم……………………………………………………………………………………….80

-13-4-4آزمون فرضیه سیزدهم…………………………………………………………………………………………81

-14-4-4آزمون فرضیه چهاردهم……………………………………………………………………………………….81

-15-4-4آزمون فرضیه پانزدهم…………………………………………………………………………………………82

-16-4-4آزمون فرضیه شانزدهم………………………………………………………………………………………..83

-17-4-4آزمون فرضیه هفدهم…………………………………………………………………………………………..83

-18-4-4آزمون فرضیه هجدهم…………………………………………………………………………………………84

-5-4خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………..85

فصل پنجم نتیجه­­گیری ، بحث و پیشنهادات

-1-5مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………89

-2-5تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ­ها…………………………………………………………………………..89

-3-5نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………89

-4-5بحث ونتیجه­گیری کلی……………………………………………………………………………………………..93

-5-5پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………………..94

-1-5-5پیشنهادات حاصل از نتایج تحقیق…………………………………………………………….. …………….94

-2-5-5پیشنهاد برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………. ………………95

فهرست منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………… ………96

 

 


چکیده:

این پژوهش به بررسی تاثیر کیفیت حسابرس بر مکانیزم کشف تقلب در واحدهای صاحبکار با تاکید بر چرخه عمر شرکت در شرکت های عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. جهت بررسی کیفیت حسابرس از دو مولفه اندازه موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس استفاده شده است، و تقلب‌های کشف شده در سه گروه، شامل تقلب در برآوردهای حسابداری، تقلب در رویه های حسابداری و تقلب در قوانین طبقه بندی و در طول مراحل عمر شرکت (مرحله رشد، بلوغ و افول) بررسی شده است. این پژوهش تعداد 108شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1384 تا 1392 مورد مطالعه قرار گرفتند. و جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالت کلی بین کیفیت حسابرس و مکانیزم کشف تقلب در تمام مراحل عمر شرکت رابطه معنی دار منفی وجود دارد.

 

 

 

 

کلمات کلیدی:کیفیت حسابرس، اندازه حسابرس، دوره تصدی حسابرس، تحریفات حسابداری، چرخه عمر شرکت

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات پژوهش

سرفصل مطالب

 

 

بیان مسئله

ضرورت و اهمیت تحقیق

اهداف تحقیق

روش تحقیق

قلمرو تحقیق

سوالات و فرضیه­ های تحقیق

جامعه آماری 

نحوه گردآوری اطلاعات

تعریف مفاهیم و واژگان

ساختارکلی تحقیق

خلاصه­ای از فصلهای ارائه شده

 

 

 

 

 

 

 

 

-1-1مقدمه

گسترش روز افزون واحدهای اقتصادی، توسعه فناوری ارتباطات و وجود تضاد منافع، نیازهای نظارتی را به وجود می آورد. مسئله جهانی شدن اقتصاد و انقلاب اطلاعات، کنترل را حتی از دست دولت ها خارج کرده است. که این شرایط و اتفاق های جهانی از جمله بحرانهای اقتصادی منجر به پررنگ تر شدن نقش اساسی گزارش های مالی قابل اعتماد و با کیفیت شده است. در این محیط، استفاده کنندگان برای تصمیم گیری به اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات مالی در باره بنگاه های اقتصادی نیاز دارند[1]. صورت های مالی به عنوان مهم ترین مجموعه اطلاعات مالی محسوب می شود. اما مسئله مهم تردید در مورد قابلیت اتکای اطلاعات مذبور است که از تضاد منافع بین مدیران شرکت و سرمایه گذاران ناشی می شود. بر اساس نظریه مباشرت (نمایندگی) روابط بین افراد متشکل از مجموعه قراردادهاست که در آن طرفین ملزم به رعایت مفاد قرارداد می باشند. عدم هم سویی منافع بین طرفین قرارداد و منطق اقتصادی هر یک از طرفین قرارداد انتظار می رود که مدیر در راستای بهینه کردن منافع خود مبادرت به اقداماتی کند که تضییع حق مالک را در بر داشته باشد[2]. برای اجتناب یا حداقل کردن چنین تضادی، مالک می تواند به سیستم نظارتی متوسل شود. حسابرسی صورتهای مالی از منافع مالکان و سهامداران با فراهم کردن اطمینان معقول در این مورد حمایت می کند که صورت های مالی عاری از تحریفات با اهمیت است یا خیر. علاوه بر تضاد منافع مسائل دیگری از قبیل عدم دسترسی مستقیم استفاده کنندگان به اطلاعات موجب تقاضا برای خدمات حسابرسی مستقل شده است. در واقع نقش حسابرسی ارزیابی کیفیت اطلاعات برای استفاده کنندگان است. پژوهش حاضر تلاشی در جهت بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و کشف تقلب در واحد های صاحبکار با تاکید بر چرخه عمر شرکت می باشد.

 

 

 

 

 

-2-1بیان مسأله:

ارزش نهایی فعالیت های حسابرسی در کمک به استفاده کننده برای تشخیص کیفیت اطلاعات دریافت شده می باشد، از این رو استفاده کنندگان اطلاعات می بایست صلاحیت حسابرس را پذیرفته تا به اظهار نظر او اعتماد کنند و در شرایطی که اطمینان استفاده کنندگان جلب نشود هدف های حسابرسی به صورت کامل تحقق نمی یابد. از طرف دیگر بحران های گزارشگری مالی سال های اخیر که موجب فروپاشی شرکت های بزرگی گردید، توجه محققان و مجامع حرفه ای را به افزایش قابلیت اعتماد گزارش های حسابرسی و کاهش قصور ، معطوف ساخت . با توجه به مواد فوق ضروری است در بازار سرمایه ایران نیز کیفیت حسابرسی و متغیرهای موثر آن شناسایی شود. این موضوع می تواند موجب درک واقعی استفاده کنندگان از صورت های مالی از کیفیت واقعی گزارش های حسابرسی شده و در نهایت ایجاد زبان مشترک در خصوص کیفیت حسابرسی, نتیجه نهایی آن خواهد بود  با توجه به تحقیقات صورت گرفته و نظریه های غالب در دنیا، متغیر های تاثیر گذار بر کیفیت حسابرسی به شرح ذیل می باشد:

–2-1-1اندازه موسسه حسابرسی ( تعداد صاحبکاران):

تحقیقاتی که در زمینه اندازه حسابرسی و تاثیر آن بر کیفیت حسابرسی انجام شده است، به وجود ارتباط بین آن دو اشاره دارند. کریش نان(2003)،زو و همکاران(2001) پالمرز(1988) در بررسی رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی و تاثیر آن بر کیفیت ، دعاوی مطرح شده علیه حسابرس را به عنوان ملاکی از کیفیت موسسه حسابرسی فرض کرده و آن را آزمون کردند. تحقیقات کسترده در دنیا توسط وانگ و تئو [3](1993)، کیم و همکاران[4] (2003)، و… نشان داد که بزرگی موسسات موجب ارتقاء کیفیت گزارش حسابرسی خواهد شد دی آنجلو[5] (1981) اندازه موسسه حسابرسی را از طریق تعداد صاحبکاران آن اندازه گیری نمود و استدلال می کند حسابرسانی که دارای صاحبکاران بیشتری هستند، زیان بیشتری را به خاطر قصور در کشف و گزارش تحریفات با اهمیت متحمل می شوند. او معتقد است که موسسه های حسابرسی بزرگتر به دلیل دسترسی به منابع و امکانات بیشتر برای آموزش حسابرسان خود و انجام آزمون های مختلف، خدمات حسابرسی را با کیفیت بالاتری ارائه می کنند دی آنجلو استفاده از روش تحلیلی نشان داد که بین اندازه موسسه حسابرسی و درک بازار از کیفیت حسابرسی، ارتباط مثبت وجود دارد.

2-1-2 شهرت حسابرس:

شهرت حسابرس می تواند به اندازه ای مهم باشد که بازار سرمایه و فعالان آن ممکن است کیفیت حسابرسی را بر اساس شهرت او و نه توانایی اش برای کشف و گزارش اشتباهات با اهمیت صورت های مالی ارزیابی نمایند(هوگان1997). واتز و زیمرمن[6] (1986) استدلال می کنند که شهرت و اعتبار، انگیزه ای برای مستقل ماندن حسابرسان است.کسب اعتبار از طریق گزارشگری موارد نقض، پرهزینه است ، اما پس از تحقیق ، تقاضا برای خدمات حسابرسی و حق الزحمه آنان افزایش یافته و اعتبار حسابرس بعنوان ضامت استقلال وی تلقی می شود. با توجه به موارد فوق می توان شهرت حسابرس را به عنوان ملاکی جهت ارزیابی بازار سرمایه از کیفیت حسابرسی تعریف نمود و رابطه تعداد کارهای ارجاعی به حسابرس و شهرت حسابرس را مورد بررسی قرار داد. از آنجایی شهرت حسابرس عمدتاً از طریق پرسشنامه قابل بررسی بوده لذا بررسی این مورد در قالب یک تحقیق کاربردی و با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به روش میدانی در حال حاضر قابل انجام نمی باشد.

-2-1-3نحوه انتخاب حسابرس و روابط مالی با صاحبکاران:

نحوه انتخاب حسابرس و وابستگی مالی حسابرس به مشتریان و قرار گرفتن آنها در وضعیت وسوسه انگیز می تواند انگیزه ای برای چشم پوشی از تحریفات با اهمیت ایجاد کند. پالمر (1986) به این نتیجه رسید که رابطه مستقیمی بین کیفیت حسابرسی و حق‌الزحمه او وجود دارد و تحمیل حق‌الزحمه بیشتر توسط موسسات بزرگتر به صاحبکار، بدین معنی است که کیفیت خدمات حسابرسی آنها مطلوبتر است. دای و شوارتر[7] (1995) نشان دادند که هر چه میزان منافع مالی حسابرسان نسبت به صاحبکاران بیشتر باشد صدور گزارش صادقانه ( کشف تحریفات با اهمیت و افشاء آن) از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. در ایران نیز  چگونگی گزینش حسابرس و میزان منصفانه بودن حق‌الزحمه حسابرس می تواند بر کیفیت گزارش تاثیر گذار باشد. از آنجایی که روابط مالی با صاحبکار عمدتاً از طریق پرسشنامه قابل بررسی بوده لذا بررسی این مورد در قالب یک تحقیق کاربردی و با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به روش میدانی در حال حاضر قابل انجام نمی باشد.

 

–2-1-4دوره تصدی حسابرس:

موفقان تصدی کمتر حسابرس، تاکیدشان بر جنبه استقلال حسابرس و نگاهی تازه به حسابرسی است که ادعا می کنند در رابطه های طولانی مدت حسابرسی – صاحبکار خدشه دار می شوند. از سوی دیگر مخالفان تغییر حسابرس بر ضعف اطلاعاتی حسابرس در مدت کوتاه تصدی حسابرسی تاکید کرده و معتقدند چرخش اجباری باعث به وجود آمدن ضعف اطلاعاتی حسابرس و در نتیجه، باعث افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین حسابرس و صاحبکار و کاهش کیفیت حسابرسی می شود. استیک(1991) در گزارشی عنوان کرد که از نمونه گیری های به عمل آمده، 30٪ از شرکت‌های که دارای دعوایی حقوقی هستند دوره تصدی حسابرسی آنها 3 سال یا کمتر بوده است.

آگاهی از قابل اعتماد بودن اطلاعات مالی به دلایل مختلفی از جمله تضاد منافع ، پیچیدگی رویدادهای اقتصادی ، توسعه فناوری اطلاعات و … نیازهای نظارتی را به وجود می آورد. مساله جهانی شدن اقتصاد و انقلاب اطلاعات، کنترل را حتی از دست دولت ها خارج کرده است و این شرایط موجب شده تا اهمیت حسابرسی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. از طرف دیگر ورشکستگی به تقصیر و تقلب شرکتهای بزرگ موجب شد مساله استفاده از خدمات حسابرسان مستقل و نظارت دقیق و توجه به کیفیت گزارشات حسابرسی ، مورد توجه جدی قرار گیرد

همچنین در حسابرسی کشف تقلب ، به دلیل وجود تضاد منافع شدید (عمدتاً ناشی از وجود مسئولیت حسابرسی و از دست دادن منافع فعلی و آتی مدیر) و به دلیل عمدی بودن فرآیند تقلب ، معمولاً حسابرسی  با مشکل بزرگی به نام پنهانکاری و تغییر در نشانه های تقلب مواجه است و همچنین استفاده از فناوری در قالب ابزار ها و پردازشگر های رایانه ای و الکترونیکی ، اشتباهات غیر عمدی بالقوه در صورتهای مالی را کاهش داده و منطقی است که تقاضاهای آتی برای خدمات حسابرسی، به میزان زیادی به توانایی موسسات در شناسایی و کشف تحریفات عمدی و تقلب ، بستگی داشته باشد و با توجه به اینکه وجود اشتباهات و تحریفات با اهمیت در صورت های مالی، سبب ارائه نامطلوب وضعیت مالی واحد مورد رسیدگی، شده و بر تصمیم گیری استفاده کنندگان تاثیر بسزایی دارد، لذا کشف این گونه اشتباهات در استانداردهای حسابرسی مورد تاکید قرار گرفته است. در این تحقیق تحریفات به 3 طبقه کلی به شرح زیر تقسیم می‌شود:1)تحریف در برآوردهای حسابداری2)تحریف ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات و3) تحریفات ناشی از بکارگیری نادرست رویه های حسابداری.

– -2-1-5چرخه عمر شرکت:

شرکت ها در سال های اولیه چرخه عمر خود , رشد شرکت را حداکثر می سازند و در سال های بلوغ , سرعت رشد و سرمایه گذاری های آن ها کاهش می یابد و بطور کلی شرکتها در مراحل اولیه چرخه عمر خود تمایل به سرمایه گذاری بالا دارند ولی در دوره بلوغ با کاهش سرمایه گذاری خود سیاست حفظ وضعیت فعلی را در پیش می گیرند. از آنجایی که شرکتهای بالغ دارای فرصت های سرمایه گذاری کمتری نسبت به شرکتهای در حال رشد هستند , مشکلات نمایندگی در هنگام وجود جریان وجه نقد زیاد برای این شرکتها بیشتر خواهد بود. بنابراین نقش حسابرس در مراحل مختلف عمر شرکت متفاوت خواهد بود. شرکتهای نوپا با فرصت های سرمایه گذاری بالا نسبت به شرکتهای بالغ دارای سرمایه گذاری اختیاری بیشتری هستند .

برای بهبود در فهم کیفیت حسابرسی پژوهش های متعددی انجام شده تا هم درک بهتری از این مفهوم به دست آید و هم رابطه کیفیت حسابرسی با سایر متغیر ها مشخص شود. لذا توانایی حسابرسان در برآورده کردن انتظارات جامعه  می تواند از معیارهای کارآمدی حرفه بوده و پیشرفت آن را به همراه داشته باشد وهمچنین به جهت ایجاد جامعه ای سالم تر و عاری از کذب نمایی و برای برداشتن گام های علمی بیشتر و محکم تر و با توجه به محیط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی ایران، ضروری است که متغیر های فوق در ایران مورد مطالعه و آزمون قرار گیرد.

تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیر کیفیت حسابرس بر مکانیزم های کشف تقلب در واحدهای صاحبکار و تاثیر  چرخه عمر شرکت بر این رابطه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

-3-1اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

تضاد منافع بین مالکان، مدیران و استفاده کنندگان از اطلاعات و گزارشات مالی موجب تقلب و ارائه گزارشات غیر واقع گردیدکه در این میان وجود حسابرسان جهت بررسی این گزارشات و تایید اطلاعات از اهمیت ویژه ای برخوردار است  همچنین وضع قوانین و استانداردها ی جدید در سطح جهانی برای افزایش توانایی حسابرسان در کشف تقلب نشان دهنده اهمیت این موضوع است که از جمله این استانداردهای می توان به بیانیه شماره 99 و در بخش 24 استانداردهای حسابرسی ایران هم ، استاندارد مربوط با عنوان (تقلب و اشتباه) اشاره کرد  و با توجه به اینکه کشف تقلب و ارائه گزارش با کیفیت حسابرسی بالا بخش عمده ای از انتظارات جامعه از حرفه حسابرسی می باشد و به ایجاد جامعه ای سالم و عاری از کذب نمایی کمک می کند عملکردهای شرکت بستگی زیادی به چرخه و مرحله های آن دارد، زیرا منابع و وضعیت نقدینگی و کسب و کار شرکت ها در هر یک از مراحل عمر آنها تحت تاثیر شرایط و عوامل اثرگذار گوناگونی خواهد بود و مدیران آنها نیز ممکن است انگیزه ها و اقدامات متفاوتی داشته باشد و حسابرسان شرکت ها بایستی این چرخه ها را در نظر گرفته و رسیدگی های خود را بر این اساس تنظیم نمایند، که در تحقیق حاضر به صورت ویژه ای به این امر پرداخته می شود. لذا جهت ارتقای سلامت جامعه و ارتقای هر چه بیشتر حرفه حسابرسی تحقیق حاضر و تحقیقات مشابه ضرورت و اهمیت می یابند.

-4-1جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

حسابرسی به نوبه خود نقش بسیار حیاتی در تضمین یکپارچگی گزارشگری مالی که توسط عملیات موثر بر بازار سرمایه مورد استفاده قرار می گیرد را ایفا می کند بطوری  که انجام حسابرسی با کیفیت بالا و متوسط می تواند باعث افزایش سطح اعتماد عمومی ، ایجاد اعتماد به نفس ذینفعان و تصمیم گیری سرمایه گذاران و همچنین اعتماد به نفس در یکپارچگی صورتهای مالی صادر شده توسط شرکتها را به همراه داشته باشد تحقیقات متعددی در جهت درک بهتری از مفهوم کیفیت حسابرسی در ایران و سایر کشورها صورت گرفته است لذا این تحقیق تاثیر کیفیت حسابرس مستقل بر مکانیزم های کشف تقلب واحد صاحبکار در هر یک از مراحل عمر شرکت مورد بررسی قرار داده است که مطالعه کیفیت حسابرس و کشف تقلب با تاکید بر چرخه عمر شرکت برای اولین بار در ایران مطالعه می شود.

-5-1سوال های اصلی تحقیق

آیا کیفیت حسابرس بر مکانیزم کشف تقلب در واحدهای صاحبکار با تاکید بر چرخه عمر شرکت تاثیری دارد؟

سوال فرعی تحقیق

آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری  در مرحله رشد رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری  در مرحله بلوغ رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری  در مرحله افول رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله رشد رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله بلوغ رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله افول رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله رشد رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله بلوغ رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله افول رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله رشد رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله بلوغ رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله افول رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله رشد رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله بلوغ رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله افول رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله رشد رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله بلوغ رابطه ای وجود دارد؟

آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله افول رابطه ای وجود دارد؟

6-1-اهداف مشخص تحقیق:

در این بخش اهداف تحقیق را از دو بعد علمی و کاربردی تشریح می­شود.

-1-6-1اهداف علمی تحقیق

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت حسابرس بر مکانیزم کشف تقلب در واحدهای صابحکار با تاکید بر چرخه عمر شرکت می باشد. برای رسیدن به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی تر تقسیم کرده و در طول این تحقیق آنها را دنبال می کنیم.

تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری  در مرحله رشد

تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری  در مرحله بلوغ

تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری  در مرحله افول

تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله رشد

تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله بلوغ

تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله افول

تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله رشد

تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله بلوغ

تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله افول

تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله رشد

تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله بلوغ

تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله افول

تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله رشد

تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله بلوغ

تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله افول

تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله رشد

تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله بلوغ

تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله افول

-2-6-1اهداف کاربردی تحقیق

1- کمک به حسابرسان در خصوص نحوه بررسی صورت های مالی واحد صاحبکار بر اساس چرخه عمر شرکت واحد صاحبکار.

2-کمک به سهامداران و سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از گزارش های حسابرسان در خصوص میزان قابلیت اتکای این گزارش ها در جهت میزان کشف تحریفات حسابداری با توجه به اندازه و دوره تصدی حسابرس.

3-کمک به موسسه های حسابرسی در خصوص میزان تاثیرگذاری اندازه و دوره تصدی حسابرس بر کشف تحریفات در هر یک از مراحل عمر شرکت و برنامه ریزی عملیات حسابرسی بر اساس آن.

4-کمک به دانشجویان و محقیقن مراکز علمی – پژوهشی جهت استفاده از یافته های این تحقیق برای مطالعات آتی.

[1] -احمدپور و همکاران 1391

[2] -حساس یگانه و همکاران1389

[3] .wong & teao

[4] . kim et al

[5] .deangelo

[6] .Wattes and Zimmerman

[7] .Die & Showarter

تعداد صفحه :121

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه نیازسنجی آموزشی كارگزاران حج، عمره و عتبات از دیدگاه

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

دانشگاه خوارزمی

دانشكده پردیس  بین الملل

 

 

پایان‌نامه

جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

رشته مدیریت آموزشی

 

عنوان

نیازسنجی آموزشی كارگزاران حج، عمره و عتبات از دیدگاه

مدیران ارشد و كارگزاران

 

آذر 1394

 

 

 

چکیده

پژوهش حاضر كه به لحاظ هدف، کاربردی و نحوه گردآوری دادها، توصیفی و از نوع پیمایشی است، درنظر دارد آموزشهای مورد نیاز كارگزاران حج، عمره و عتبات را از نگاه كارگزاران و مدیران ارشد سازمان حج و زیارت شناسایی نموده است. این پژوهش از دو روش مصاحبه و  پرسشنامه برای گردآوری داده‌ها بهره‌منده بوده است. در روش نخست، 20 نفر از مدیران ستادی و عوامل نخبه كارگزار به صورت هدفمند انتخاب و در مصاحبه شركت نمودند و از نتایج مصاحبه سئوالات پرسشنامه ساخته شد و با بكارگیری جدول کرجسی و مورگان، تعداد 252 پرسشنامه بصورت تصادفی در میان مدیران اعزامی به حج، عمره و عتبات كه جامعه آماری پژوهش را تشكیل می‌دهند، توزیع و از این تعداد، 226 پرسشنامه تکمیل و عودت گردید. سپس با بهره گرفتن از آزمون‌های  كلموگروف-اسمیرنوف و t تك نمونه‌ای نیازها در حوزه‌های آموزش مذهب و زیارت، آموزش‌های زائران، آموزش‌های كاروان‌داری، آموزش‌های مدیریتی، آموزش‌های فناوری، آموزش‌های پژوهشی، آموزش‌های برنامه و سیاست، آموزش‌های مرتبط با كشور مقصد و آموزش‌های امداد و بهداشت شناسایی شدند و در نهایت كارگزاران با اطمینان 95%  اهمیت آنان را تایید كردند.

 

 

کلید واژه: نیاز سنجی آموزشی، كارگزاران، حج و زیارت

 

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                صفحه

فصل نخست: کلیات پژوهش 1

1-1. مقدمه 2

1-2. بیان مسئله 3

1-۳. اهداف پژوهش 5

1-۴. پرسش‌های پژوهش 5

۱-۵. اهمیت و ضرورت پژوهش 6

1-۶. تعریف‌های عملیاتی 7

1-6-1. نیاز 7

1-6-2.آموزش 7

1-6-3. نیازسنجی 7

1-6-4. نیازسنجی آموزشی 8

1-6-5. حج 8

1-6-6. عمره 8

1-6-7. عتبات 8

1-6-8.كارگزاران حج ، عمره و عتبات 8

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش 10

2-1. مقدمه 11

۲-2. تعریف سازمان 11

۲-3. سازمان یادگیرنده 11

۲-4. فلسفه مدیریت  نیروی انسانی 12

۲-5. اهمیت و نقش نیروی انسانی در سازمان 13

2-6. توانمند سازی و آموزش نیروی انسانی 14

2-7. تعریف آموزش 15

2-8. فرهنگ آموزش 16

2-9. اهمیت آموزش 17

2-10. اهداف آموزش 18

2-11. مزایا آموزش 19

2-12. اصول آموزش 20

2-12-1. فعال بودن یادگیرنده 20

2-12-2. احترام به یادگیرنده 20

2-12-3. اصل مسئله محوری 21

2-12-4. اصل استقلال یادگیرنده 21

2-12-5. اصل تناسب 21

2-12-6. اصل تداوم 21

2-12-7. اصل یادگیری متقابل 22

2-12-8. اصل همسانی تجارب یادگیرندگان 22

2-13. فرآیند آموزش 23

2-13-1. نیاز سنجی آموزشی 24

2-13-2. تعیین اهداف آموزشی 24

2-13-3. انتخاب روش آموزش 25

2-13-4.اجرای برنامه آموزشی 25

2-13-5.ارزیابی برنامه آموزشی 26

2-14.آموزش و توسعه مدیریت 27

2-14-1.گردش كار 27

2-14-2. آموزش عملی 28

2-14-3.روش مبتنی بر تحقیق موردی 28

2-14-4. مسابقه های مدیریت 28

2-14-5. گردهمایی های خارج از سازمان 29

2-14-6. برنامه های دانشگاهی 29

2-14-7. الگو سازی رفتاری 29

2-14-8.آموزش حساسیت 30

2-14-9.آموزش مشابه سازی 30

2-15.تعریف نیاز 31

2-15-1. نیاز از دیدگاه روان‌شناسی 31

2-15-2. نیاز از دیدگاه جامعه شناسی 32

2-16. نیازهای آموزشی 32

2-16-1. نیازسنجی آموزشی 33

2-17. اهداف نیازسنجی‌ 35

2-17-1. فراهم‌سازی‌ اطلاعات‌ برای‌ برنامه‌ ریزی 35

2-17-2. ارزیابی و سنجش 35

2-17-3. پاسخگو و مسئول کردن‌ موسسات‌ و نظامهای آموزشی 35

2-17-4. تشخیص یا شناسایی ضعفها و مسائل و مشکلات اساسی سازمان یا نظام 36

2-17-5. رشد و ‌‌توسعه‌ سازمان و کارکنان 36

2-17-6. استفاده بهینه از منابع و امکانات 36

2-18. ضرورت نیاز سنجی آموزشی 36

2-19. اصول نیازسنجی 37

2-19-1. اصل تداوم 37

2-19-2. اصل جامعیت 37

2-19-3. اصل مشاركت 37

2-19-4. اصل عینیت 38

2-19-5. اصل واقع گرایی 38

2-19-6. اصل رعایت ملاحظات فرهنگی 38

2-19-7. اصل علمی بودن 38

2-19-8. اصل نوگرایی 38

2-19-9. اصل عملی بودن 39

2-19-10. اصل برنامه‌ای بودن 39

2-19-11. اصل نسبی گرایی 39

2-19-12. اصل تعهد 39

2-19-13.راهبردهای نیازسنجی 39

2-20. روش، فنون و الگوهای نیاز سنجی 40

2-20-1. فرآیند برنامه‌ریزی نیازسنجی 40

2-21. روش‌های و منابع  شناسایی نیازهای آموزشی 41

2-21-1. جامعه 43

2-21-2. سازمان 43

2-21-3. شغل 43

2-22.الگوهای نیاز سنجی 46

2-22-1. الگوی نیازسنجی آموزشی 46

2-22-2. الگوی كلاسیك، قیاسی و استقرایی 46

2-22-3. الگو SWOT 48

2-22-4. الگو تحلیل وظیفه و الزامات دانشی – مهارتی 49

2-22-4-1. حمایت سازمانی برای فرایند نیازسنجی 50

2-22-4-2. تحلیل سازمان 50

2-22-4-3. تحلیل ملزومات 52

2-22-4-3.تحلیل وظیفه، دانش، مهارت و توانایی 53

2-22-4-4. تحلیل اشخاص 56

2-24-5. الگوی كافمن و هرمن 57

2-24-5. الگوی ماتریس‌های مهارت 58

2-24-6. الگوی نیازسنجی پیشنهادی وودال و وینستنلی 59

2-24-7.الگوی پیشنهادی شورای تعاون (C.C.C) 60

2-25. روش وفنون تعیین نیاز سنجی 61

2-25-1. فن دلفای 61

2-25-2. فن رویداد مهم 64

2-25-3. توصیف فن رویداد مهم 65

2-25-4. فن درخت خطا 65

2-25-5. تحلیل سازمان 66

2-25-6. سناریو نوشتن 67

2-25-7. فن قیاس تاریخی 67

2-25-8. تجزیه و تحلیل شغل 67

2-25-9. ارزیابی عملکرد 68

2-25-10. طوفان مغزی 68

2-25-11. استفاده از فنون پیمایشی 69

2-25-12. خودسنجی 69

2-25-13. فن فیش‌ باول 69

2-25-14. فن تل استار 70

2-25-15.تست یا آزمون 70

2-25-16. پرسش‌نامه 71

2-25-17. مصاحبه 71

2- 26. تاریخچه شکل ‌گیری سازمان حج و زیارت 71

2-26-1. تاریخچة قانونی و جایگاه حج و زیارت در كشور 71

2-26-2. وظایف سازمان حج و زیارت 74

2-27. پیشینه در داخل کشور 76

۲-28. پیشینه در خارج از ایران 79

فصل سوم: روش پژوهش 82

3-1. مقدمه 83

۳-۲. روش پژوهش 83

3-۳. جامعه پژوهش 84

۳-۴. نمونه‌گیری 84

3-5. ابزار تحقیق 84

3-6. روایی و پایایی ابزار پرسشنامه 85

فصل چهارم: یافته‌های پژوهش 88

4-1. مقدمه 89

4-2. توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب اطلاعات کارگزاران 89

4-2-1. توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب اطلاعات جمعیتشناختی کارگزاران 89

4-2-1-1. توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب سابقه حج کارگزاران 89

4-2-1-2. توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب سابقه عمره کارگزاران 91

4-2-1-3. توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب سابقه عتبات کارگزاران 92

4-2-1-4.  توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب سطح تحصیلات کارگزاران 93

4-2-1-5.  توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب سن کارگزاران 94

4-2-2. توصیف نمونه مورد بررسی براساس مصاحبه 96

4-2-2-1. توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب آموزشهای مذهب و زیارت 96

4-2-2-2. توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب آموزشهای زائران 98

4-2-2-3. توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب آموزشهای کاروان داری 100

4-2-2-4. توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب آموزشهای مدیریتی 102

4-2-2-5. توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب آموزشهای فناوری 104

4-2-2-6. توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب آموزشهای پژوهشی 105

4-2-2-7. توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب آموزشهای برنامهها و سیاستها 107

4-2-2-8. توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب آموزشهای مرتبط با کشور مقصد 109

4-2-2-9. توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب آموزشهای امداد و بهداشت 110

4-2-3. توصیف نمونه مورد بررسی براساس مصاحبه 112

4-2-3-1. توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب آموزشهای مذهب و زیارت 112

4-2-3-2.  توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب آموزشهای زائران 114

4-2-3-3. توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب آموزشهای کاروان داری 116

4-2-3-4.  توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب آموزشهای مدیریتی 118

4-2-3-5. توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب آموزشهای فناوری 120

4-2-3-6.  توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب آموزشهای پژوهشی 121

4-2-3-7.  توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب آموزشهای برنامهها و سیاستها 123

4-2-3-8. توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب آموزشهای مرتبط با کشور مقصد 125

4-2-3-9. توصیف نمونه مورد بررسی بر حسب آموزشهای امداد و بهداشت 127

4-3. استنباط در مورد نمونه مورد بررسی 128

4-3-1. آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای پژوهش 128

4-3-2. پاسخ به سئوالهای پژوهش 129

4-3-2-1. سئوال اول پژوهش 129

4-3-2-2. سئوال دوم پژوهش 133

فصل پنجم: بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها 147

5-1. مقدمه 148

5-2.خلاصه پژوهش 148

۵-3. پاسخ به پرسش‌های پژوهش 149

۵-3-۱. پرسش نخست 149

۵-3-۲. پرسش دوم 149

5-5. بحث در مورد یافته‌ها 154

5-5-1. آموزش‌های مذهب و زیارت 154

5-5-2. آموزش‌های زائران 156

5-5-3. آموزش‌های كاروان‌داری 157

5-5-4. آموزش‌ها مدیریتی 159

5-5-5. آموزش‌های فناوری 162

5-5-6. آموزش‌های پژوهشی 162

5-5-7. آموزش‌های برنامه و سیاست‌ها 163

5-5-8.آموزش‌ها مرتبط با كشور مقصد 165

5-5-9. آموزش‌های امداد و بهداشت 166

محدودیت‌های پژوهش 167

۵-۴. پیشنهادهای حاصل از پژوهش 168

5-4-1.پیشنهادهای كاربردی/اجرایی 168

۵-۵. پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی 169

منابع 170

پیوست‌ها 178

 

 

 

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                                                                صفحه

جدول2-1 رویه و روش‌های شناسایی نیازهای اموزشی 41

جدول : 2-2 انواع روش‌های نیازسنجی آموزش كاركنان (نوروزی و دیگران، 1393) 45

جدول 3-1. میزان پایایی ابزار گردآوری اطلاعات 87

جدول 4-1. توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب سابقه حج کارگزاران 90

جدول 4-2. توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب سابقه عمره کارگزاران 91

جدول 4-3. توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب سابقه عتبات کارگزاران 92

جدول 4-4. توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب سطح تحصیلات کارگزاران 93

جدول 4-5. توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب سن کارگزاران 94

جدول 4-6. توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب دوره های آموزش های مذهب و زیارت 96

جدول 4-7. توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب دوره های آموزش های زائران 98

جدول 4-8. توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب دوره های آموزش های کاروان داری 100

جدول 4-9. توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب دوره های آموزش های مدیریتی 102

جدول 4-10. توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب دوره های آموزش های فناوری 104

جدول 4-11. توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب دوره های آموزش های پژوهشی 105

جدول 4-12. توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب دوره های آموزش های برنامهها و سیاستها 107

جدول 4-13. توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب دوره های آموزش های مرتبط با کشور مقصد 109

جدول 4-14. توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب دوره های آموزش های امداد و بهداشت 110

جدول 4-15. توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب دوره های آموزش های مذهب و زیارت 112

جدول 4-16. توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب دوره های آموزش های زائران 114

جدول 4-17. توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب دوره های آموزش های کاروان داری 116

جدول 4-18. توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب دوره های آموزش های مدیریتی 118

جدول 4-19. توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب دوره های آموزش های فناوری 120

جدول 4-20. توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب دوره های آموزش های پژوهشی 121

جدول 4-21. توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب دوره های آموزش های برنامه ها و سیاستها 123

جدول 4-22. توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب دوره های آموزش های مرتبط با کشور مقصد 125

جدول 4-23. توزیع فراوانی و درصد نمونه مورد بررسی بر حسب دوره های آموزش های امداد و بهداشت 127

جدول 4-24 نتایج آزمون گلموگروف اسمیرنوف یک نمونه ای 129

جدول 4-25. آزمون مقایسه میانگین یک نمونه ای نیازهای آموزشی کارگزاران از نظر مدیران 130

جدول 4-26. آزمون مقایسه میانگین یک نمونه ای نیازهای آموزشی کارگزاران از نظر خود کارگزاران 134

جدول 4-27. آزمون مقایسه میانگین یک نمونه ای زیرمجموعه های آموزشهای مذهب و زیارت 138

جدول 4-28. آزمون مقایسه میانگین یک نمونه ای زیرمجموعه های آموزشهای زائران 139

جدول 4-29. آزمون مقایسه میانگین یک نمونه ای زیرمجموعه های آموزشهای کاروان داری 140

جدول 4-30. آزمون مقایسه میانگین یک نمونه ای زیرمجموعه های آموزش های مدیریتی 141

جدول 4-31. آزمون مقایسه میانگین یک نمونه ای زیرمجموعه های آموزش های فناوری 142

جدول 4-32. آزمون مقایسه میانگین یک نمونه ای زیرمجموعه های آموزش های پژوهشی 143

جدول 4-33. آزمون مقایسه میانگین یک نمونه ای زیرمجموعه های آموزش های برنامهها و سیاستها 144

جدول 4-34. آزمون مقایسه میانگین یک نمونه ای زیرمجموعه های آموزش های مرتبط با کشور مقصد 145

جدول 4-35. آزمون مقایسه میانگین یک نمونه ای زیرمجموعه های آموزش های امداد و بهداشت 146

 

فهرست تصاویر و نمودارها

عنوان                                                                                                                                صفحه

شكل 2-1 فرآیند آموزش 23

شكل 2-2: فرآیند تبدیل نیازهای آموزشی كاركنان به برنامه‌های آموزشی 41

شكل 2-3: تعیین نیازهای آموزشی باتوجه به جنبه‌های عمكرد سازمان 44

شكل 2-4: مراحل نیاز سنجی در الگوهای كلاسیك، قیاسی و استقرایی 47

شكل 2-5 : عناصر سازمانی و ارتباط آن با نیازسنجی 57

نمودار 4-1. درصد فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب سابقه حج کارگزاران 90

نمودار 4-2. درصد فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب سابقه عمره کارگزاران 91

نمودار 4-3. درصد فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب سابقه عتبات کارگزاران 92

نمودار 4-4. درصد فراوانی نمونه مورد بررسی بر حسب سطح تحصیلات کارگزاران 93

شکل 4-1. میانگین دوره های آموزشهای مذهب و زیارت 97

شکل 4-7. میانگین دوره های آموزش های زائران 99

شکل 4-8. میانگین دوره های آموزش های کاروان داری 101

شکل 4-9. میانگین دوره های آموزش های مدیریتی 103

شکل 4-10. میانگین دوره های آموزش های فناوری 105

شکل 4-11. میانگین دوره های آموزش های پژوهشی 106

شکل 4-12. میانگین دوره های آموزش های برنامه ها و سیاست ها 108

شکل 4-13. میانگین دوره های آموزش های مرتبط با کشور مقصد 110

شکل 4-15. میانگین دوره های آموزش های مذهب و زیارت 113

شکل 4-16. میانگین دوره های آموزش های زائران 115

شکل 4-17. میانگین دوره های آموزش های کاروان داری 117

شکل 4-18. میانگین دوره های آموزشهای مدیریتی 119

شکل 4-19. میانگین دوره های آموزش های فناوری 121

شکل 4-20. میانگین دوره های آموزش های پژوهشی 122

شکل 4-21. میانگین دوره های آموزش های برنامه ها و سیاست ها 124

شکل 4-22. میانگین دوره های آموزش های مرتبط با کشور مقصد 126

شکل 4-23. میانگین دوره های آموزش های امداد و بهداشت 128

4-24. میانگین دوره های آموزش های لازم برای بهبود کیفیت کار کارگزاران از نظر مدیران 133

4-25. میانگین دوره های آموزش های لازم برای بهبود کیفیت کار کارگزاران از نظر کارگزاران 137

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل نخست: کلیات پژوهش

 

 

 

 

 

1-1. مقدمه

یكی از وظایف اساسی سازمان حج و زیارت برنامه ریزی و اقدام در جهت آموزش و ارتقای سطح مهارت، دانش و بصیرت کارگزاران دولتی و خصوصی و نظارت بر عملکرد آنان و ارزیابی و اصلاح مداوم چرخه امور و برنامه ها با بهره گرفتن از دانش روز و تجربیات سازمان و انجام نظرسنجی های علمی و توسعه مشارکت کارگزاران می‌باشد.

در دنیای كنونی توسعه در ابعاد مختلف آن هدف اصلی جوامع و سیاست‌گذاری‌های دولت‌ها محسوب می‌شود. ساخت و كار اصلی رشد و توسعه جوامع در واقع سازمان‌ها هستند. كارایی سازمان‌ها مستلزم كارآیی منابع انسانی و كارایی منابع انسانی در گرو آموزش و توسعه دانش و مهارت‌های كاركنان است. (ربیع سام خانیان،1387)

نقل است دانش بشری هر پنج سال یك‌بار، دو برابر افزایش می‌یابد و این افزایش همه چیز را در حال تغییر و تحول قرار می‌دهد. پس چگونه می‌توان منابع انسانی یك سازمان را با این تغییر و تحولات آشنا نكرد؟ بدیهی است در صورت بی توجهی به امر آموزش كاركنان، سرنوشت و بقای سازمان به خطر خواهد افتاد. به همین علت كشورهای پیشرفته، امروز معمولاً كاركنان سازمانظها حداقل هر سال یك بار به كلاس آموزشی می‌روند. .(خراسانی و مهدی،1385)

آموزش نیروی انسانی سرمایه گذاری پر سودی به شمار می‌آید، که بازده آن در واقع یک امر حیاتی و اجتناب ناپذیر است که باید به طور مستمر در سازمان مورد توجه قرار گیرد، چرا که آموزش یکی از راه‌های اصولی و منطقی هدایت تلاشهای کارکنان در سازمان است و باعث به کارگیری استعدادهای نهفته، به کار اندازی قدرت تخیل و به وجود آمدن حسن انعطاف پذیری فکری لازم در کارکنان خواهد شد. (صبركش و دیگران، 1392)

بی شك اجرای برنامه‌های آموزشی  با هدف ایجاد تغییر در رفتار، دانش و مهارت‌های منابع انسانی سازمان متناسب با نیازهای با به‌روز كردن اطلاعات و دانش‌كاری آنان، ضمن توسعه مهارت‌ها، مجوب بقای سازمان خواهد شد. (بذار چمازكتی،1392)

نیاز سنجی آموزشی در حقیقت زیربنای ساختمان آموزش است كه هر قدر مستحكم‌تر باشد، بنای روی آن نیز محكم‌تر و آسیب‌ناپذیر خواهد شد. تعیین نیاز آموزشی نقطه آغاز هر نوع آموزش است. تدوین برنامه‌های آموزشی نیز به سنجش و شناسایی نیازها منوط است. (یارمحمدیان،1381)

نیازسنجی جایگاه ویژه‌ای در تحقیقات آموزشی[1] دارد و از مقدماتی‌ترین فعالیت‌های برنامه‌ریزی و طراحی آموزشی؛ در الگوی كمپ[2]، انیستیتو توسعه آموزش (IDI)[3]، تهیه نظام‌های آموزشی(ISD)[4] و آموزش معیاری[5] محسوب می‌شود. برنامه‌ریزان آموزشی در سراسر جهان و در تمامی سازمان‌هایی كه با آموزش سرو كار دارند، ناگریزند برای تدوین برنامه‌ها و طرح‌های آموزشی خویش، دلایل قانع كننده‌ای داشته باشند. (فضل اللهی و ملكی توانا، 1390)

1-2. بیان مسئله

آموزش از منابع حیاتی توسعه است كه به منظور توانمندسازی هر انسانی باید در دسترس او باشد. در دوران معاصر آموزش به عنوان مؤثرترین ابزار جوامع برای ورود به چالش‌های آینده مورد توافق قرار گرفته است و اصولاً پذیرفته شده است كه در پرتو آموزش امروز، دنیای فردا شكل خواهد گرفت. آموزش نه تنها در مدارس و دانشگاه‌ها، بلكه در تمامی عرصه های زندگی حضوری فعال دارد و منطقاً عاملی است كه مردم را در جوامع مختلف هوشیارتر، باسوادتر، آماده‌تر و مسئول‌تر، نقادتر و اخلاقی‌تر می‌كند و از این رو حامل برترین آرمانهای بشری است و در نتیجه حیاتی‌ترین ابزار در مسیر نیل به توسعه پایدار تلقی می‌شود. (رفیعی و لطفی، 1389).

اكثر اوقات ما عادت كرده‌ایم كه بدون شناخت كافی از نیازها و مشكلات موجود برنامه‌هایی را برای آن‌ها تدارك ببینیم و در اجرای برنامه‌ها نیز به شكل دستوری، آمرانه و پدرانه عمل كنیم، درنتیجه، برنامه‌ها موفقیت مورد انتظار نخواهند داشت. نیازسنجی، روشی است كه در آن وضع موجود و وضع مطلوب شناسایی شده و سپس اقدام مناسب در جهت كاهش شكاف بین آن دو به عمل می‌آید. (گوپتا وكاویتا، 1384)

در دنیای امروزكه دنیای تحولات، دگرگونی‌ها و تغییرات سریع است، انطباق و همراهی با تغییرات یكی از عوامل حفظ ثبات، پایداری، رشد و توسعه محسوب می‌شود و آموزش یكی از ابزارهای تأمین انطباق پذیری نیروی انسانی سازمان‌ها با تغییرات روز افزون مذكور به شمار می‌آید. بدون تردید آموزش در رشد كاركنان بسیار ارزشمند است اما نیازسنجی آموزشی حیاتی‌ترین فعالیت در برنامه‌ریزی آموزش یك سازمان می‌باشد. اگر نیاز سنجی در سازمان با تخمین نادرست همراه باشد فرآیندهای برنامه‌ریزی و اجرای آموزش و در كل تمام فعالیت‌های آموزشی با مشكل مواجه می‌شوند. (الهیان فیروز و خزایی، 1391)

شناخت و تحلیل اثربخش نیازهای آموزشی، پیش‌نیاز یك سیستم آموزشی موفق است. تعیین نیازهای آموزشی اولین گام برنامه‎ریزی آموزشی و در واقع نخستین عامل ایجاد و تضمین اثربخش كاركرد آموزش و بهسازی منابع انسانی است كه اگر بدرستی انجام شود مبنای عینی‎تری برای برنامه‎ریزی فراهم خواهد شد. «آموزش‎گران است» [6] فقط باید موقعی ارائه شود كه اولاً پاسخی به یك نیاز شناخته شده باشد و ثانیاً بهترین راه‎ حل برای مشكلاتی باشد كه از آن طریق قابل حلند. فعالیتهای‎ آموزشی كه بدون توجه به این شرایط طراحی و اجرا شوند در واقع نوعی اتلاف منابع ارزشمند خواهد بود (زین‌آبادی، 1390).

نیازهای آموزشی به نیازهایی اطلاق می‌شود كه از طریق آموزش تأمین می‌شوند، این گونه نیازها تنها در حوزه‌های دانشی، مهارتی و نگرشی مطرح می‌شوند، رفع نیازهای آموزشی در این حوزه‌ها به ترتیبی كه ذكر شده است بطور صعودی مشكل‌تر و پیچیده‌تر می‌شود. اغلب صاحبنظران نیاز آموزشی را بعنوان فاصله یا شكاف بین وضع مطلوب و موجود در زمینه عملكرد و سایر الزامات جامعه تعریف كرده‌اند. براساس این تعاریف شناسایی نیازهای آموزشی معادل شناخت فقدان، كاستی یا زمینه‌های گسترش دانش، مهارت و نگرش‌های مرتبط با عملكرد و رضایت اجتماعی است. (امینی، 1387).

سازمان حج و زیارت تنها متولی اعزام زائران به سرزمین وحی و عتبات عالیات در ایران می‌باشد؛ با توجه به اهمیت و پتانسیل آموزشی و فرهنگی زیارت در كشور ایران  و همچنین تأثیرات منحصر به فردی كه در زائران دارد و با در نظر گرفتن جغرافیای عملیاتی این سازمان كه در خارج مرزهای رسمی كشور قرار دارد؛ لازم است كارگزاران حج و زیارت آموزش‌ها را بگونه‌ای دریافت كنند كه موجب ارتقاء سطح دانش،مهارت و نگرش آنان گردد و در نهایت منجر به بروز رفتاری مطلوب و متناسب با شرح وظایف وی گردد. چنانچه سازمان به درستی یا اصلاً به نیاز سنجی آنان نپردازد، علاوه بر از دست دادن زمان و هزینه (منابع)، اهداف از پیش تعیین شده (وضعیت مطلوب) نیز محقق نخواهدشد، و در نهایت منجر به كاهش كارآئی و اثربخشی آموزشی و هدر رفتن این ظرفیت عظیم آموزشی می گردد.

آموزش نیروی انسانی کارآمد ارتقای سطح کیفی خدمات ارائه شده به زائران را در پی خواهد داشت و کسب مهارتهای لازم توسط کارگزاران سازمان حج و زیارت بعنوان بازوان اجرایی این سازمان در توسعه و پایداری سازمان مؤثر خواهد بود، اهمیت آموزش و کسب مهارت حرفه ای توسط کارگزاران و عوامل اجرایی عملیات زیارتی بر هیچ کس پوشیده نیست و باید با نگاهی علمی و تحقیقی و توأم با برنامه ریزی آموزشی، دانش و توانایی و مهارت لازم را در کارگزاران زیارتی ارتقاء دهیم و گام اول آن نیاز سنجی آموزشی است تا براساس اهداف سازمان و شرح وظایف آنان ، بتوان به برنامه‌ریزی آموزشی پرداخت و از  انجام آموزش‌ها لازم و تأثیر گزار اطمینان حاصل نمود و در نهایت ارزیابی دقیق از آن بدست آورد. باتوجه به اینكه تا كنون این كار به طور علمی و پژوهشی انجام نشده است پس لازم می‌شود كه این سازمان جهت هدفمند نمودند برنامه‌‌های آموزشی خود به این موضوع بپردازد.

1-۳. اهداف پژوهش

1- شناسایی نیازهای آموزشی كارگزاران حج، عمره و عتبات از منظر مدیران ارشد و كارگزاران خبره

2-  بررسی معناداری نیازهای شناسایی شده از منظر خود كارگزاران

1-۴. پرسش‌های پژوهش

1- از منظر مدیران ارشد و كارگزاران خبره، كارگزاران حج و زیارت به چه آموزش‌هایی نیاز دارند؟

2- از منظر كارگزاران حج و زیارت آیا نیازهای آموزشی شناسایی شده می‌تواند به عنوان یك نیاز مهم مدنظر گرفته شود؟

۱-۵. اهمیت و ضرورت پژوهش

آموزش كاركنان مانند نگهداری اموال و تجهیزات است. ابزار و تجهیزات برای آنكه از كارایی بیشتر برخوردار باشند به تعمیر و تنظیم مستمر نیاز دارند. برای به به حداكثر رساندن اثربخشی و كارآیی افراد سازمان، ضمن آشنا ساختن با محیط و توجیه آن‌ها بر اساس نیاز، دوره‌های آموزشی مناسب را باید برای آن‌ها تدوین نمود. (سیدجوادین،1392)

اغلب دست‌اندركاران و برنامه‌ریزان آموزش و توسعه منابع انسانی در سازمان‌ها در زمینه طرح پرسش‌های اولیه مناسب به منظور طراحی، روزكارآمد كردن و ارائه برنامه آموزشی برای توسعه كاركنان و یا حل یك مشكل، دچار تنگاهایی هستند. آنان در حین آموزش و یا پس از آن به این نتیجه می‌رسند كه هدفی برای برنامه آموزشی خویش در نظر نگرفته‌اند و یا برخی مواقع، حتی با وجود طرح از پیش تعیین شده‌ای برای اجرای آموزش، ولی به علت اتلاف منابع و بروز نتایج مطلوب، در اجرای آن دچار تردید شده‌اند. با توجه به فشارهای مدیریتی در سازمان‌ها در خصوص بازگشت سرمایه‌گذاری در آموزش، برنامه‌ریزان و دست‌اندركاران آموزش باید هدف‌های مشخص و نتایج مورد انتظار آموزش را تعریف كرده و برای مدیران ضرروت و هدفمندی برنامه‌ها را توضیح دهند. (باربازت،2006)

هر ساله خیل عظیمی از مردم عزیز كشورمان مشتاقانه به سرزمین عرفات ، ملكوت و معرفت و همچنین عتبات عالیات مشرف می شوند و این فرصتی گران‌بها است كه برای تهذیب نفوس و تكمیل مكارم اخلاقی و معنوی فراهم می گردد تا به بركت این سفر و هجرت راه قرب و كمال را به پیمایند.

 سازمان حج و زیارت هر ساله با اجرای برنامه های آموزشی در تلاش است تا نیروی‌های صاحب صلاحیت را در جایگاه های مدیریت كاروان و مجموعه ها و عوامل كاروان و كارگزاری قرار دهد تا بتوانند با فراگیری دانش، نگرش و مهارت لازم و باز آموزی مستمر تحقق اهداف سازمان را میسر و اجرای برنامه های مصوب را عملیاتی نمایند.

هدف از این تحقیق شناسایی آموزش‌های ‌ مورد نیاز در حوزه كارگزاران حج و زیارت می‌باشد بایستی مسأله نیاز به آموزش تبیین شود و با دید کلان و به عنوان یک موضوع پژوهشی به آن نگاه شود و مشخص گردد چه سمتی در حرکتیم و چه هدفی را دنبال می‌کنیم آیا به اهداف خود رسیده ایم، نیاز سنجی آموزشی تضمینی است برای مؤثر بودن آموزش‌ها، هدر نرفتن منابع، رسیدن به وضع مطلوب و در نهایت تدوین برنامه آموزشی، اجرای برنامه آموزشی و ارزشیابی آن، اگر این كار بدرستی انجام دهیم  علاوه بر مدیریت زمان و بودجه به اهداف از پیش تعیین شده می‌رسیم و بطور مستقیم كارگزاران و غیر مستقیم زائران را به آنچه كه لازم بود فرابگیرند رهنمود می‌نماییم و آموزش‌هایی مؤثر به آنان منتقل نموده‌ایم. و كمك می‌كنیم  یك كارگزار به شایستگی نسبت به وظایف خود در قبال زائر و مأموریتی كه به ایشان واگذار شده است انجام وظیفه ‌نماید، پس برای اینكه مطمئین شویم در مسیر درست گام بر می‌داریم باید به فرآیند نیازسنجی آموزشی برای كارگزاران حج و زیارت اهتمام بورزیم.

1-۶. تعریف‌های عملیاتی

1-6-1. نیاز

كافمن و هرمن نیاز را ینگونه تعرف می كنند : نیاز یعنی فاصله میان نتایج موجود و نتایج مطلوب (مشایخ،1391)

1-6-2.آموزش

آموزش تجربه‌ای است مبتنی بر یادگیری و به‌منظور ایجاد تغییرات نسبتاً پایدار در فرد، تا او را قادر به انجام کار و بهبود بخشی توانایی‌ها، تغییر مهارت‌ها، دانش، نگرش و رفتار اجتماعی نماید. بنابراین آموزش به‌مفهوم تغییر دانش، نگرش و تعامل با همکاران است. آموزش مستلزم استفاده از برنامه‌های پیش‌بینی شده‌ای است که شایستگی‌های موجود در کارکنان را تقویت و موجب کسب دانش، مهارت و توانایی‌های تازه در فرد می‌گردد، به‌گونه‌ای که بهبود عملکرد شغلی را تسهیل می کند. (سیدجوادین،1392)

1-6-3. نیازسنجی

براد شاو (1972)، نیاز سنجی را فرآیند تعیین اهداف، مشخص کردن وضع موجود، اندازه گیری نیازها و تعیین اولویت ها برای عمل می داند.تعیین اولویت‌ها خصوصاً در سازمان ها به منظور حداکثر استفاده از منابع موجود در جهت تحقق ضروری ترین نیازها مورد تاکید است.( واجارگاه،1384(

1-6-4. نیازسنجی آموزشی

نیاز آموزشی، مهارت‌ها، دانش‌ها و بینش‌هایی است كه برای اجرای موفقیت آمیز شغل لازم است.نیاز آموزشی بر حسب دانش، مهارت و نگرش‌هایی تعریف می‌شود كه لازم است یادگیرنده و یا گروهی از یادگیرندگان از آن برخوردار باشند كه در حال حاضر از آن بی‌بهره‌اند. (Naseri,2010)

1-6-5. حج

حجّ در لغت به معنی قصد به شیء معظم است. و در شرع مقدس اسلام اراده و قصد مکلف به بیت‌الله الحرام با اوصاف مخصوص در زمان مخصوص و با شرائط بالخصوص را می باشد. (التعریفات،1370)

1-6-6. عمره

مرحوم طبرسی (ره) در این زمینه، چنین می‌فرماید: «عمره به معنای زیارت و از عمارت، اخذ شده است؛ زیرا زائر، با زیارت خود، آن مکان را آباد می‌کند، امّا در شرع مقدس، زیارت خانه خدا، با عمل مشروع است.»

1-6-7. عتبات

شیعیان آرامگاه‌های امامان (علیهم سلام) خود را در شهرهای نجف، كربلا، كاظمین و سامراء در كشور عراق را اصطلاحاً عتبات یا عَتَبات عالیات (آستان‌های بلند) می‌گویند. و در روایات و احادیث متواتر زیارت آنان دارای ثواب بی شماری می‌باشد كه آداب خاص خود را دارند.

1-6-8.كارگزاران حج ، عمره و عتبات

به افرادی اطلاق می‌شود كه براساس شرح و وظایف و اهداف از پیش تعیین شده توسط سازمان حج و زیارت موظف به انجام مأموریت یا خدمت رسانی به زائران اعزامی از ایران در یكی از كشورهای عربستان، عراق و سوریه می‌باشند.

– مدیران یا معاون راهنما: شخصی است كه براساس مأموریتی كه سازمان حج و زیارت به او محول كرده و طبق شرح و ظایف و نوع زیارت موظف است كاروانی از زائران تشكیل داده و آنان را در كشور مقصد همراهی و راهنمایی نموده و سپس به ایران بازگرداند.

– مدیر یا معاون ثابت: شخصی است كه براساس مأموریتی كه سازمان حج و زیارت به او محول كرده و طبق شرح و ظایف و نوع زیارت موظف است نسبت به انجام برنامه‌های لازم جهت اسكان و پذیرایی كاروان‌های مقیم در هتل محل خدمتش انجام وظیفه نمایید.

 

 

 

 

[1] .Instructional research

[2] .Kemp Model

[3]. Instructional Development Institute Model  

[4] .Instructional Systems Development Model

[5] .Criterion Referenced Instructional Model

[6]. Education is expensive

تعداد صفحه :216

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

پایان نامه های دانلودی رشته عمران

 در این صفحه لیست همه پایان نامه های رشته عمران

سایت سبز فایل را در یک صفحه می توانید ببینید

و برای استفاده در پروپوزال ،پایان نامه، تحقیق ، پروژه ، گزارش سمینار

و دیگر فعالیت های علمی خودتان از آنها استفاه کنید

دانلود رایگان متن کامل پایان نامه ارشد: بررسی نفوذ آب شور از کویر چاه جم به آبخوان دشت دامغان در استان سمنان

دانلود رایگان  پایان نامه ارشد : بررسی تحلیل غیرخطی و مدل سازی عددی تیرعمیق بتن مسلح

دانلود پایان نامه ارشد : ایمن سازی طرح هندسی راه های دوخطه برونشهری

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رفتار پیچشی سازه های نامتقارن در تحلیل استاتیکی غیر خطی (پوش آور)

دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران :انواع تأمین مالی پروژهش های حمل و نقل و ارزیابی

دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران : بررسی رسوب در مخازن سدهای انحرافی

دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران : شرایط طراحی و ایمن سازی پایه علایم راه

دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران : بررسی علل تصادفات و روش های کاهش اثرات آن

پایان نامه ارشد رشته عمران : شیوه های کنترل غیرفعال به منظور بهسازی لرزهای پلها

دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران : بررسی عملکرد گاردریلها در ایمنی راه ها

دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران :کاربرد سازهھای توریسنگ در سازهھای ھیدرولیکی

دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران : مدیریت روسازی زیرساختهای فرودگاهی

دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران : مطالعه رفتار دیوار برشی فولادی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران با موضوع رفتار پیچشی سازه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مکانیک : بررسی پروفیل دما و سرعت میکرو کانال های مستطیلی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران : معرفی شبکه های عصبی و کاربرد آن در حمل و نقل ریلی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران : بررسی اندرکنش میانقاب و قاب در قاب های فولادی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران : تعیین حجم رسوب در مخازن سدها با روش های عددی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران : بهینه سازی همزمان ابعاد ، اشکال و تعداد بادبند ها در سازه های فلزی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران : کاربرد های تحلیل غیر خطی در بررسی رفتار لرزه ای ساختمان

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران : کاربرد Fluetو Flow-3Dدر شبیه سازی انواع جت ها

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران : سایت علمی دانشجویی حمل و نقل و ترافیک کشور

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران : بررسی عومل موثر بر پایداری شیب های سد خاکی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران : تکنیک ساخت سد های بتن غلتکی (RCC)

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران : دیوار های برشی کامپوزیت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران : مقاوم سازی سد های بتنی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران : بررسی خواص مکانیکی بتن خود تراکم و خود تراکم مقاومت بالا

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران : بررسی نرم افزار Auto Desk Civil 3D و مقایسه آن با نرم افزار های موجود

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران : بهینه سازی مقطع سدهای وزنی بتنی با یک روش ابتکاری پارامتری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران : بررسی پدیده آب شستگی در پایه پل ها

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران : بررسی کاربرد انواع کامپوزیت های FRP در تقویت سازه های بتنی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران : ساخت چند مرحله ای با نظر به حرارت زایی بتن حجیم

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران با موضوع آبشکستی پایه پل ها

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران : بررسی ترمیم روسازی های آسفالتی و بتنی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران : بررسی اندر کنش سد و مخزن

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران : بررسی انواع ترک خوردگی در سد های بتنی و علل آنها

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران : RCC Dam Material

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران : استفاده ازمهاربندهای فولادی در بهسازی لرزه ای قاب های خمشی بتن مسلح

سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : کاویتاسیون و راه های مقابله با آن در سازه های هیدرولیکی

سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : بررسی کاویتاسیون در دریچه ها

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران : برنامه ریزی ارزیابی نگهداری و ارتقا سیستم سازه ای پلک های دسترسی در بنادر

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران : بررسی عومل موثر بر دید رانندگان و تاثیر این عوامل در ایمنی ترافیک

سمینار کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران : دیوار برشی فولادی

سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : کاویتاسیون و راه های مقابله با آن در سازه های هیدرولیکی

دانلود متن کامل سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : بررسی آبشکن ها

سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : رابطه بین تغییر شکل های الاستیک و غیر الاستیک

سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : بررسی اندرکنش سد بتنی وزنی و فونداسیون

پایان نامه رشته عمران : بررسی نرم افزار های کاربردی در حمل و نقل و سیستم های کنترل ترافیک

دانلود سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : بررسی تکنولوژی گاردریل در ایران و جهان

سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : بررسی فناوری سیگنالینگ در توسعه حمل و نقل ریلی

سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : آزمون های غیر مخرب جوش و کابرد آنها در سازه های فولادی

سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : بررسی اندرکنش میانقاب و قاب در قابهای فولادی

سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : بررسی سیستمهای مختلف قطار مغناطیسی مگلو در جهان

دانلود متن کامل سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : خوردگی بتن

سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : بررسی سرمایه گذاری در بنادر به منظور طراحی جامع ظرفیت

سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : بررسی انتقال رسوب در آبگیر ها

سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران: مقایسه نرم افزار های HEC-RASو MIKE11 در مباحث انتقال رسوب ، فرسایش و آبشستگی در رودخانه

سمینار کارشناسی ارشدرشته مهندسی عمران : ارزیابی و بررسی نقش مواد مضاف در اصلاح معایب و بهبود مشخصات مخلوط های آسفالتی گرم

سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : بررسی عوامل موثر بر پایداری شیب های سد خاکی

متن کامل سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : رفتار لرزه ای سکو های دریایی

سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : بررسی فصل هفتم آیین نامه بین المللی راه آهن

سمینار کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران : رفتار ستون های فولادی با بست موازی تحت اثر توام نیروی محوری

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران : بررسی دینامیکی اندرکنش سدو مخزن

دانلود متن کامل سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : تحلیل غیر خطی سازه ها

سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : بررسی رفتار لرزه ای ستون های مشبک با بست فقی در کنار مهابند همگرا

سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : بررسی ماشین الات جدید در روسازی

سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : تعیین حجم رسوب در مخازن سدها با روش های عددی

سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : تحلیل قابلیت اعتماد در سازه های فراساحل تحت اثر بارهای دینامیکی

سمینارکارشناسی ارشد رشته عمران : بررسی خرابی های روسازی های بتنی

سمینار کارشناسی ارشد رشته عمران : نقش سیستم های اطلاعات مکانی در مدیریت تعمیر و نگهداری خطوط راه آهن

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی: کاربرد سازه های توریسنگ در سازه های هیدرولیکی

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی: RCC Dam Materia

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی: کاویتاسیون و راه های مقابله با آن در سازه های هیدرولیکی

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران – راه و ترابری: ارزیابی و بررسی نقش مواد مضاف در اصلاح معایب و بهبود مشخصات مخلوط های آسفالتی گرم

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه: استفاده از مهار بندهای فولادی در بهسازی لرزه ای قابهای خمشی بتن مسلح

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران – برنامه ریزی حمل و نقل: انواع تأمین مالی پروژه های حمل و نقل و ارزیابی اقتصادی (تامین مالی پروژه های برقی کردن خطوط راهآهن از طریق ساختارهای غیردولتی)

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران – سازه های هیدرولیکی: آبشستگی پایه پل ها

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران – گرایش سازه: آزمون های غیر مخرب جوش و کاربرد آنها در سازه های فولادی

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران – گرایش سازه: بررسی اندر کنش میانقاب و قاب در قاب های فولادی

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران – گرایش سازه ها ی هیدرولیکی: بررسی پدیده آب شستگی در پایه پل ها

سمینار کارشناسی ارشد عمران – گرایش راه و ترابری: بررسی ترمیم روسازی های آسفالتی و بتنی

سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران – گرایش راه و ترابری: بررسی خرابی های روسازهای بتنی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران سازه های هیدرولیکی: آبشستگی پایه پل ها

سمینار ارشد عمران سازه های هیدرولیکی: ارزیابی پهنه بندی سیل در رودخانه های فصلی

سمینار ارشد رشته عمران: بررسی رژیم جریان در رودخانه ها و اثر آن در نحوه رسوبگذاری

سمینار ارشد رشته عمران: ترکیب شبکه بندی های ورونوی و دلاینی در روش حجم محدود

سمینار ارشد رشته عمران: تهیه مدل طراحی حفاظ های ایمنی معابر بزرگراهی تهران

سمینار ارشد رشته عمران: تحلیل عددی جریان بر روی سرریز اوجی به روش حجم محدود

سمینار ارشد مهندسی عمران سازه: بررسی رفتار ساختمان های بتنی با ارتفاع متوسط

پایان نامه ارشد رشته عمران سازه: ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب بتن مسلح تقویت شده

سمینار ارشد عمران سازه های هیدرولیکی: تخمین آبشستگی در پائین دست جت ریزشی

سمینار ارشد عمران راه و ترابری: تحلیل و ارزیابی و کنترل کیفی مراحل تولید و اجرای آسفالت گرم

سمینار ارشد رشته عمران: گسترش مدلی جهت ارزیابی فنی و اقتصادی سیستم های حمل و نقل

پایان نامه ارشد عمران: بررسی عددی پارامترهای تأثیر گذار در ترمیم اتصالات تیر و ستون

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران : استفاده بهینه از فضای هوایی کشور با هدف افزایش پروازهای ترانزیت

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران : پایداری حرکت کامیون روی انواع مختلف قوس افقی در ترکیب با قوس قائم

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران : تعیین درز لرزه‌ای در ساختمان‌های فلزی با سیستم جداگر لرزه‌ای

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران : رفتار لرزه‌ای ستون‌های فلزی باکسی پرشده با بتن تحت نیروهای زلزله

سمینار ارشد رشته عمران سازه های هیدرولیکی: ارزیابی تأثیر پارامترهای هندسی هیدرولیکی

سمینار ارشد رشته عمران: تحلیل جریان بر روی آبگیرهای جانبی موجود در آبراه های قوسی

پایان نامه رشته عمران سازه: بررسی عوامل تاثیر گذار بر عملکرد لرزه ای شالوده های بتنی

پایان نامه رشته عمران : بررسی جنبه­ های عملی استفاده از روش­ طرح و ساخت در پروژه­های عمرانی

سمینار ارشد رشته عمران سازه های هیدرولیکی: ارائه یک مدل عددی و ریاضی برای بررسی پدیده شکست سد

پایان نامه ارشد رشته عمران: ارائه مدل عرضه و تقاضای هوشمند برای ناوگان حمل ونقل عمومی ترکیبی

سمینار ارشد رشته عمران سازه های هیدرولیکی: ارائه یک مدل عددی و ریاضی برای استفاده از شبکه بندی ورونوی

دانلود سمینار کارشناسی ارشد مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی: الگوریتم ژنتیک

پایان نامه ارشد عمران برنامه ریزی حمل و نقل: مقایسه دو روش طراحی شبکه اتوبوسرانی درون شهری

پایان نامه رشته عمران : بررسی بردارهای ریتز وابسته به بار و روش MPA

سمینار ارشد رشته عمران سازه های هیدرولیکی: بررسی آزمایشگاهی برخی از پارامترهای هندسی هیدرولیکی

پایان نامه ارشد مهندسی عمران راه و ترابری: ارزیابی فنی و اقتصادی روکش راه های آسفالتی

دانلود سمینار ارشد مهندسی عمران سازه: بررسی معیارهای شالوده های پیش ساخته بتنی

سمینار ارشد رشته عمران: بررسی مقاومت فشاری دو نوع بتن پوزولانی در شرایط لوله های بتنی فاضلابی

پایان نامه ارشد رشته عمران سازه های هیدرولیکی: بهبود عملکرد و راندمان بهره برداری از مخزن سد سفیدرود

سمینار ارشد عمران راه و ترابری: تاثیر افزودنی های ضد عریان شدگی بر حساسیت رطوبتی مخلوط های آسفالتی

پایان نامه ارشد مهندسی عمران: تحلیل تغییرات بستر در محدوده آبگیر های جانبی موجود در کانالهای قوسی

پایان نامه رشته عمران راه و ترابری: تهیه مدلی برای کنترل کیفیت و تضمین اجرای روسازی های آسفالتی QC/QA

سمینار ارشد رشته عمران برنامه ریزی حمل و نقل: مدل ارزیابی فنی و اقتصادی عملکرد سیستم های BRT و LRT

سمینار ارشد رشته عمران سازه های هیدرولیکی: کاربرد نرم افزار MIKE11 در مدل سازی کانال های انتقال آب

سمینار ارشد رشته عمران: شبیه سازی عددی پارامترهای هندسی و هیدرولیکی آبشکستگی پایین دست جت های ریزشی آزاد

سمینار ارشد مهندسی عمران سازه های هیدرولیکی: کاربرد Fluent و Flow-3D در شبیه سازی انواع جت ها

پایان نامه ارشد رشته عمران برنامه ریزی حمل و نقل: متدولوژی مسیریابی سیستم اتوبوسرانی سریع السیر (BRT)

پایان نامه راه و ترابری:امکان سنجی فنی – اقتصادی کاربرد روسازی های ماندگار در ایران

پایان نامه :بررسی عملکرد پل‌های بتنی با مقطع باکس پس‌کشیده تحت اثر بارهای ناشی از انفجار

پایان نامه عمران زلزله:تعیین سطح عملکرد قاب های خمشی طرح شده به روش طراحی پلاستیک بر اساس عملکرد -PBPD- تحت اثر زلزله با سطوح خطر مختلف

پایان نامه رشته عمران گرایش زلزله:تقویت و مقاوم سازی سازه های موجود در برابر خرابی پیشرونده

پایان نامه ارشد عمران زلزله:توزیع خسارت لرزه ای در اجزاء ساختمان های فولادی با میراگر ویسکوالاستیک

پایان نامه عمران زلزله:مطالعه عملکرد لرزه ای قاب های خمشی بتن مسلح دارای طبقه نرم و تاثیر آن در شکست های میان طبقه ای سازه های میان مرتبه

دانلود پایان نامه ارشد عمران سازه :بررسی تاثیر الیاف و مواد پوزولانی بر روی خواص مکانیکی بتن مسلح شده با الیاف شیشه

دانلود پایان نامه ارشد عمران سازه :بررسی فروپاشی پیش رونده ی پل های خرپائی

پایان نامه ارشد عمران سازه :بررسی نسبت های شکل پذیری در روش طراحی بر اساس عملکرد در قیاس با روش های تجویزی در قاب های ساده فلزی بهمراه مهاربند هم محور

پایان نامه ارشد عمران سازه :بررسی اتصالات خمشی بر پایه سختی متغیر در سازه های فولادی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران گرایش سازه :بررسی مقاومت برشی سطوح بتنی با پیوستگی چسبی

پایان نامه درجه کارشناسی ارشد رشته عمران گرایش سازه :تحلیل خطر لرزه ای ایالت قم

پایان نامه ارشد رشته عمران گرایش سازه:تعیین فواصل بهینه کابل‌ها در سدهای بتنی وزنی پس‌تنیده

پایان نامه عمران سازه:تعیین پارامترهای آزمایش تحکیم در لایه‌های آبرفتی با بهره گرفتن از مدلسازی با Anfis و شبکه‌های عصبی

پایان نامه ارشد رشته عمران سازه :سلامت سنجی سازه‌ای پلهای راه آهن، مطالعه موردی پل باقرآباد ورامین

دانلود پایان نامه رشته عمران سازه :ماتریس سختی برای یک پی صلب مستطیلی مستقر بر محیط ‌لایه‌ای‌ نیم بینهایت با رفتار ایزوتروپ جانبی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته عمران گرایش سازه :مانیتورینگ سلامت سازه

پایان نامه عمران سازه :مطالعه‌ی پارامتری رفتار سازه‌ای گنبدهای دیامتیک‌ فرازیده به منظور تعیین هندسه‌ی بهینه

پایان نامه دکتری سازه های آبی:تعیین تنش برشی کف و دیواره در کانالهای مرکب با بهره گرفتن از روش های اندازه حرکت و انرژی

پایان‌نامه سازه‌های دریایی:کارایی ادوات کاهنده ارتعاشات ناشی از گردابه در لوله‌ها و رایزرهای مایل در معرض جریان ثابت

دانلود پایان نامه عمران-سازه های هیدرولیکی:برآورد کل بار رسوبی کف در آبراهه ها براساس مدل رگرسیون بردار پشتیبان (SVR)

دانلود پایان نامه عمران-سازه های هیدرولیکی:بررسی عددی تاثیر ژئوبگ‏ها بر کنترل آب‏شستگی کوله پل‏ها

پایان نامه عمران-سازه های هیدرولیکی:بکارگیری روش های عددی بدون شبکه در مدلسازی امواج غیرخطی سطح آب ناشی از باد

پایان نامه عمران-سازه های هیدرولیکی:تدوین مدل تخصیص کمی وکیفی آب در حوضه‌های آبریز کاربرد تئوری بازی‌ها

پایان نامه عمران-سازه های هیدرولیکی::مدل سازی آزمایشگاهی استهلاک انرژی شفت دندانه ای (سرریز) وبررسی کارایی آن

پایان نامه عمران-سازه های هیدرولیکی:مقایسه شاخص آسیب قاب های بتن-آرمه و اعضای آن با بهره گرفتن از شبیه سازی عددی

پایان نامه کارشناسی ارشد عمران (گرایش سازه‌های هیدرولیکی):نقش سدهای زیر زمینی در کنترل مخازن و تامین آب زیر زمینی

پایان نامه عمران گرایش مهندسی محیط زیست:امکان سنجی تصفیه فاضلاب در شبکه‌های جمع‌آوری

پایان نامه محیط زیست:حذف نیکل از پساب مصنوعی با جاذب شلتوک برنج اصلاح شده در رآکتور پیوسته به روش سطح پاسخ (RSM)

دانلود پایان نامه عمران-محیط زیست: روابط علت و معلولی توسعه‌ی شهرنشینی و ترافیک حاصل از خودروها و عابرین پیاده و معماری شهری در تولید CO2

دانلود پایان نامه عمران-محیط زیست:بهینه سازی عملکرد بیوفیلتر جذب کننده سولفید هیدروژن از گاز دفنگاه

پایان‌نامه دکتری در رشته مهندسی عمران- آب و محیط زیست –بررسی مدلهای شبکه ای به عنوان روشی عددی برای حل معادلات آبهای زیرزمینی

دانلود پایان نامه عمران-محیط زیست:در مهندسی ژئوتکنیک-کاربرد مدل هذلولوی اصلاح شده برای پیش بینی رفتار مکانیکی خاک های غیر اشباع

دانلود پایان نامه عمران-محیط زیست:روش MBR در تصفیه اختلاط فاضلاب‌های شهری و صنعتی با هدف بازیافت پساب در چرخه تولید و مدل سازی آن

دانلود پایان نامه عمران-محیط زیست:روش‏های بازیافت پسماند جامد حاصل از پالایش مجدد روغن‏موتور کارکرده

دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران-محیط زیست:شبیه سازی کمی و کیفی جریان آب های زیرزمینی دشت نیریز با بهره گرفتن از نرم افزار GMSارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش مهندسی محیط زیست:

پایان نامه ارشد رشته عمران-محیط زیست:شبیه‌سازی کمی و کیفی جریان آب‌های زیرزمینی دشت ایج با بهره گرفتن از نرم‌افزار GMS

پایان نامه ارشد رشته عمران-محیط زیست:شناسایی منابع آلاینده برای تدوین یک سیستم پایش آبهای سطحی و زیرزمینی توسط مدل BASINS

پایان نامه ارشد رشته عمران-محیط زیست:طراحی اکوپارک نمونه موردی دریاچه سد سفید رود منجیل

پایان نامه ارشد عمران مهندسی محیط زیست:مقایسه روش های انعقاد، فیلتراسیون غشایی و جاذب ها در تصفیه فاضلاب های آغشته به آنتی بیوتیک

دانلود پایان نامه ارشد عمران خاک و پی :ارائه‏ ی یک روش تحلیلی جدید برای تعیین رفتار پی‏های سطحی مستقر بر خاک مسلح

پایان نامه ارشد عمران خاک و پی :ارزیابی چرخش محور های اصلی تنش و کرنش و عدم هم محوری آن ها در الگوی پیش بینی روانگرایی خاک-های غیر چسبنده

دانلود پایان نامه دکتری خاک و پی :آنالیز انتشار موج در خاک های دانه ای با بهره گرفتن از روش المان های مجزا

دانلود پایان نامه ارشد عمران :تاثیر پارامتر های ژئوتکنیکی خاک بر طراحی پی های حلقوی ، مطالعه موردی برج های خنک‏کن نیروگاه کازرون

دانلود پایان نامه ارشد خاک و پی :تحول خاک های حاصل از رسوبات آبرفتی رودخانه کارون در یک امتداد عمود بر مسیر رودخانه کارون

پایان نامه کارشناسی ارشد عمران مهندسی خاک و پی :تسلیح خاک با ظرفیت باربری کم با بهره گرفتن از المان های قائم فولادی

دانلود پایان نامه :تعیین مشخصات دینامیکی پی جهت تحلیل دینامیکی اندرکنش خاک-سازه با بهره گرفتن از روش های اجزای محدود و نامحدود

پایان‌نامه مهندسی عمران- آب و فاضلاب:بررسی عملکرد و امکان سنجی استفاده از پمپ-های ضربه قوچی در سیستم های آبرسانی روستایی

پایان‌نامه ارشد (مهندسی عمران- مهندسی آب و فاضلاب):شبیه سازی رواناب روزانه با بهره گرفتن از الگوریتم PSO در بهینه سازی مدل های حوضه آبریز

دانلود پایان‌نامه ارشد (مهندسی عمران- مهندسی آب و فاضلاب):مدلسازی حل مناقشات در بهره برداری تلفیقی آب-های سطحی و زیرزمینی

پایان‌نامه ارشد (مهندسی عمران- مهندسی آب و فاضلاب):مکان یابی محلهای احداث موج شکن در استان گیلان به کمک مدل تاپسیس

دانلود پایان نامه ارشد عمران گرایش مهندسی رودخانه:ارزیابی اثرات زیست محیطی EIAانتقال آب بین حوزه‌ای

پایان نامه ارشد رشته عمران مهندسی و مدیریت ساخت:نفوذپذیری بتن ها تحت اعمال توامکربناسیون و نفوذ یون کلراید

پایان‌نامه ارشد عمران – نقشه‌برداری گرایش سنجش از دور:بررسی روش جنگل تصادفی جهت بهبود طبقه‌بندی پوشش اراضی شهری با بهره گرفتن از تصاویر ماهواره‌ای

دانلود پایان نامه عمران -سازه:بررسی پارامترهای مؤثر بر مقاومت های مکانیکی و شیمیایی در نمونه های بتن پلیمر

دانلود پایان نامه عمران -سازه: رفتار پایداری استاتیکی سازه های فضاکار کِش بستی بر اثر تغییر در توزیع خودتنیدگی آنها

دانلود پایان نامه عمران گرایش سازه:پیش بینی فصلی شاخص استاندارد شده بارش SPIبا بهره گرفتن از سیستم استنتاج فازی

دانلود رساله دکتری مهندسی عمران توسعه منحنی های شکنندگی در سازه های بلند بتن آرمه با هسته مرکزی

دانلود پایان نامه ارشد عمران سازه:طراحی بهینه قاب‌های فولادی به کمک الگوریتم رقابت استعماری

پایان نامه عمران-ساخت-ایجاد تاخیر در انجام پروژه های مهندسی به روش تدارکات – ساخت (ای پی سی)

دانلود پایان نامه ارشد : ارزیابی روش های هیدرولوژیکی برآورد بارمعلق در رودخانه

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی روند تغییرات حداکثر بارش در ایران

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی آزمایشگاهی تاثیر عرض و ارتفاع زبری­های ممتد مثلثی شکل بر مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه­های آرامش افقی

دانلود پایان نامه ارشد :تدوین مدلی برای کاربرد در برآورد خسارت کاویتاسیون در سرریزهای روگذر سدها

دانلود پایان نامه ارشد : برآورد ضریب زبری مانینگ دررودخانه ها

دانلود پایان نامه ارشد : مدل سازی بارش- رواناب در حوضه آبریز بشار بالادست

دانلود پایان نامه ارشد : برسی رفتار دیوار برشی بتن مسلح مقاوم‌سازی‌شده با FRP به روش اجزاء محدود

دانلود پایان نامه ارشد : بهینه سازی فرآیند لجن فعال

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه عددی تاثیر عوامل مختلف بر ناپایداری شیب سدهای خاکی

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی عددی و آزمایشگاهی وقوع پدیده کاویتاسیون

دانلود پایان نامه ارشد : کاربرد صفحات مستغرق در کنترل روند رسوبگذاری در بنادر صیادی

دانلود پایان نامه ارشد : بهسازی لرزه‌ای مخازن بتنی مرتفع ذخیره آب با بهره گرفتن از ورقه های FRP

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی آنالیز های پوش اور مودال و جابه جایی محور جهت تخمین ظرفیت قاب‌های دوبعدی

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی و مقایسه عددی ظرفیت باربری گروه شمع­های مخروطی

دانلود پایان نامه ارشد : پیش بینی شعاع تاثیر شمع های ماسه ای متراکم درخاک های روانگرا

دانلود پایان نامه ارشد : بهینه یابی چند متغیره یک شبکه توزیع آب

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی ضریب رفتار قاب خمشی بتنی بهسازی شده با مهاربند همگرا براساس سطح عملکرد

پایان نامه ارشد: اصلاح پاسخ پل‌های جداسازی شده تحت زلزله‌های نزدیک گسل با بهره گرفتن از میراگرهای الحاقی

پایان نامه ارشد:ارزیابی ضریب رفتار قاب های بتن آرمه متداول ایران با بهره گرفتن از روند آیین نامه FEMA P695

پایان نامه ارشد : محدوده تخریب قاب های فولادی تحت بارهای لرزه ای بوسیله مقایسه با تحلیل استاتیکی غیر خطی

پایان نامه کارشناسی ارشد:پیشنهاد و ارزیابی یک سیستم جداساز لرزه ­ای جدید و کاربردی

پایان نامه ارشد: ارزیابی ضرایب رفتار قابهای بتن آرمه با دیوار برشی متداول در ایران با بهره گرفتن از روند آئین نامه FEMA P695

پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر مشخصات جداگرهای لرزه ای بر روی پاسخ های لرزه­ای سازه در ساختمان های جداسازی شده از پایه

پایان نامه ارشد: بهبود خواص لرزه ای سازه های بتنی با بهره گرفتن از بتن مغناطیسی

پایان نامه ارشد: فلسفه و روش های مقاوم سازی ساختمانهای بنایی موجود در برابر زلزله

پایان نامه کارشناسی ارشد:برآورد نیروهای طراحی سگمنت‌های بتنی تونل‌ها تحت بارهای لرزه‌ای و ثقلی باتوجه به رفتار غیرخطی و اندرکنش آنها با محیط اطراف

پایان نامه ارشد: ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های خمشی فولادی از نظر شکل پذیری

پایان نامه کارشناسی ارشد: بررسی تاثیر کاهندگی بر ظرفیت فروریزش سازه ­های چند درجه آزادی

پایان نامه: بررسی عملکرد لرزه ای قاب های خمشی فولادی طراحی شده بر مبنای مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران با بهره گرفتن از منحنی‌های شکنندگی

دانلود پایان نامه ارشد: اثر زلزله بر سازه های مصالح بنایی و مقاوم سازی آنها در برابر زلزله (مطالعه موردی شهرستان لردگان)

دانلود پایان نامه ارشد:مقایسه سیستم‌های مختلف انتقال بار در پل‌ها در مقابل بارهای زلزله وارد بر یک پل دو دهانه بتنی

پایان نامه ارشد:توسعه منحنی های شکنندگی لرزه ای برای ساختمان های فولادی مسکونی در شهر کرد

پایان نامه کارشناسی ارشد:استفاده از میراگر های جرمی در کنترل ارتعاش ساختمان های مرتفع و سازه هایی با دهانه بلند

پایان نامه رفتار لرزه ای ساختمان بنایی بهسازی شده با دیوار برشی بتن مسلح

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی عملکرد دیوار حائل طره ای با ارتفاع زیاد در هنگام زلزله

پایان نامه ارشد:بررسی و مقایسه رفتار لرزه­ای سیستم دوگانه قاب خمشی و دیوار برشی فولادی تقویت نشده با سیستم دوگانه قاب خمشی و مهاربند واگـرای برشی هشتی در سازه­های کوتاه و متوسط فولادی

پایان نامه کارشناسی ارشد:تحلیل آسیب پذیری ساختمان چهار طبقه بتن بر اساس آیین نامه 2800 ویرایش دوم در شهر اصفهان بر روی خاک نوع دو

دانلود پایان نامه ارشد: اصلاح پاسخ پل‌های جداسازی شده تحت زلزله‌های نزدیک گسل با بهره گرفتن از میراگرهای الحاقی

دانلود پایان نامه ارشد: اثر زلزله بر سازه های مصالح بنایی و مقاوم سازی آنها در برابر زلزله (مطالعه موردی شهرستان لردگان)

دانلود پایان نامه ارشد: ارزیابی ضریب رفتار قاب های بتن آرمه متداول ایران با بهره گرفتن از روند آیین نامه FEMA P695

دانلود پایان نامه ارشد: محدوده تخریب قاب های فولادی تحت بارهای لرزه ای بوسیله مقایسه با تحلیل استاتیکی غیر خطی

دانلود پایان نامه ارشد: پیشنهاد و ارزیابی یک سیستم جداساز لرزه ای جدید و کاربردی

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر مشخصات جداگرهای لرزه ای بر روی پاسخ های لرزه ای سازه در ساختمان های جداسازی شده از پایه

دانلود پایان نامه ارشد: بهبود خواص لرزه ای سازه های بتنی با بهره گرفتن از بتن مغناطیسی

دانلود پایان نامه ارشد: برآورد نیروهای طراحی سگمنت‌های بتنی تونل‌ها تحت بارهای لرزه‌ای و ثقلی باتوجه به رفتار غیرخطی و اندرکنش آنها با محیط اطراف

دانلود پایان نامه ارشد: ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های خمشی فولادی از نظر شکل پذیری

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر کاهندگی بر ظرفیت فروریزش سازه های چند درجه آزادی

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی عملکرد لرزه ای قاب های خمشی فولادی طراحی شده بر مبنای مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران با بهره گرفتن از منحنی‌های شکنندگی

دانلود پایان نامه ارشد: اثر نامنظمی در ارتفاع بر روی رفتار لرزه‌ای قاب‌های خمشی فولادی

دانلود پایان نامه ارشد: آنالیز تولید شتابنگاشتها ی مصنوعی زلزله با بهره گرفتن از تبدیل ویولت، فوریه کسری و شبکه عصبی مصنوعی

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تحلیلی راهکارهای بهبود رفتار لرزه‌ای دیوارهای برشی بتنی کوتاه

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی عملکرد لرزه ای سازه های فولادی بر روی خاک های انعطاف پذیر

دانلود پایان نامه ارشد: تحلیل خطر زلزله و تهیه طیف خطر یکسان برای مناطق مختلف شهر گلپایگان

دانلود پایان نامه ارشد: ارزیابی لرزه‌ای انواع قاب‌های فولادی با مهاربند کمانش ناپذیر در مقایسه با قاب‌های مهاربند معمولی با توجه به تحلیل‌های دینامیکی فزاینده غیرخطی و استاتیکی فزاینده غیرخطی

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی دقت روش‌های نوین پوش اور در تخمین پاسخ لرزه‌ای سازه‌های فولادی مهاربندی شده با مهاربند BRB

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه لرزه خیزی و تحلیل خطر لرزه‌ای (محاسبه PGA) در شهرک صنعتی شهرکرد

دانلود پایان نامه ارشد: ارزیابی خطرپذیری لرزه ای شهرضا

دانلود پایان نامه ارشد: ارزیابی رفتار لوله های مدفون در خاک (شبکه فاضلاب شهری) بر اثر زلزله

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی شهرکرد با دیدگاه پدافند غیرعامل جهت عملکرد مناسب در زلزله

دانلود پایان نامه ارشد: افزایش ظرفیت باربری خاک های دانه ای حفره دار زیر پی گسترده به وسیله ژئوسینتتیکها

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تهیه کود کمپوست ترکیبی لجن و زباله

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی عوامل تخریب دیواره های انتهایی حوضچه آرامش سدهای بتنی و راهکارهای علاج بخشی آن

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی و ارزیابی راهکارهای جلوگیری از نفوذ امواج ناشی از باد جنوب شرق به شمال غرب به درون حوضچه بندر لنگه

دانلود پایان نامه ارشد: تخمین ضرایب آزمایش تحکیم در لایه‌های آبرفتی با بهره گرفتن از مدلسازی با Anfis و شبکه‌های عصبی

دانلود پایان نامه ارشد: مدل‌سازی عددی نفوذ امواج به داخل بنادر و بررسی آرامش حوضچه

پایان نامه ارشد: مطالعه عددی رفتار نوع خاصی از اتصال بتنی نیمه پیش ساخته تیر و ستون

دانلود پایان نامه ارشد: ارائۀ الگوی بهینۀ مدیریت منابع آب براساس دیدگاه تجارت آب مجازی

دانلود پایان نامه ارشد: ارزیابی ریسک در پایداری پروژه های گودبرداری با لحاظ کردن عدم قطعیت ها

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر نانوسیلیس بر خواص مکانیکیو دوام بتن­های حاوی الیاف پلی­پروپیلن

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی روش های تحلیل غیرخطی در ارزیابی لرزه ای قاب فولادی با سیستم ترکیبی خمشی و مهاربند ضربدری

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاومسازی ساختمانهای آموزشی وارائه راهکار

دانلود پایان نامه ارشد: تعیین فشار هیدرودینامیک در مخزن سدهای بتنی وزنی تحت اثر بار دینامیکی با احتساب ویسکوزیته سیال

دانلود پایان نامه ارشد: جداسازی فلزات سنگین از جمله سرب و کادمیوم از محیط آبی با بهره گرفتن از پلی‌پیرول و کامپوزیتهای آن و مقایسه با جاذبهای متداول

دانلود پایان نامه ارشد: مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با بهره گرفتن از مدل WEAP

دانلود پایان نامه ارشد: قدرت بازگردانندگی اعضای خرپایی آلیاژهای حافظه‌ شکل فوق ارتجاعی

دانلود پایان نامه ارشد:افزایش ظرفیت باربری خاک های دانه ای حفره دار زیر پی گسترده به وسیله ژئوسینتتیکها

دانلود رایگان متن کامل پایان نامه ارشد: بررسی نفوذ آب شور از کویر چاه جم به آبخوان دشت دامغان در استان سمنان

دانلود پایان نامه ارشد : منابع آب مورد استفاده و آبیاری میکرو

دانلود پایان نامه : بررسی خطرات مربوط به تعادل کشتیها در حین عملیات تخلیه و بارگیری کانتینر در بنادرو ارائه راهکارها

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رفتار خمشی تیرهای بتنی سبک و مسلح شده با میلگردهای FRP

پایان نامه : بررسی و ارزیابی راهکارهای جلوگیری از نفوذ امواج ناشی از باد جنوب شرق به شمال غرب (باد سهیلی) به درون حوضچه بندر لنگه با بهره گیری از شبیه سازی عددی

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل خطر برای شهر ایلام

دانلود پایان نامه : مطالعه موردی به‌کارگیری شاخص فقر آبی درمقیاس محلی در خصوص حوضه آبریز زهره وجراحی

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی آزمایشگاهی رفتار خزشی خاک‌ها تحت تنش برشی ثابت

دانلود پیشنهادنامه پایان نامه دکتری : بررسی تأثیر پارامترهای هندسی آبشکن و عمق کارگذاری ریپ رپ جهت محافظت از آبشکن در قوس 90 درجه

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تبعات شکست سد با نرم افزار MIKE11 (مطالعه موردی سد دز)

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رفتار خزشی خاک ماسه‌ای مسلح شده با الیاف ژئوسنتتیک در شرایط آزمایشگاهی

دانلود پایان نامه ارشد : مدلسازی واکنش قلیایی در آنالیز بتن با روش اجزاء محدود

پایان نامه ارشد : بررسی ظرفیت میدان­های شهری و عوامل موثر بر آن

دانلود پایان نامه ارشد : مدل­سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد مرکب پلیمری

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی آزمایشگاهی و عددی پدیده قوسی خاک

دانلود پایان نامه : تعیین تابع امپدانس ترکیبی افقی و گهواره­ای برای یک پی مستطیلی صلب مستقر بر یک نیم­فضای ایزوتروپ جانبی

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی اثر آبشویی و حرکت نیترات در خاک با بهره گرفتن از مدل NLEAP در گیاه نیشکر

دانلود پایان نامه : بررسی گسیختگی پیش‌رونده ناشی از خرابی مهاربند در قاب‌های فولادی مهاربندی شده EBF

پایان نامه ارشد : ارزیابی مقایسه ای مکانیسم شکست شیروانی های خاکی تحت تراوش بر اساس روش های تعادل حدی و عددی

دانلود پایان نامه ارشد : ارزیابی و مقایسه دو مدل آبپاش سیستم آبیاری

پایان نامه ارشد:انتخاب رکورد مناسب زلزله جهت انجام تحلیل دینامیکی سازه با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک

پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر نانوسیلیس بر خواص مکانیکی و دوام بتن­های حاوی الیاف پلی­ پروپیلن

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تأثیر طول دهانه بر رفتار پل تحت اثر همزمان مؤلفه‌های افقی و قائم

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی آزمایشگاهی و عددی پدیده قوسی خاک

پایان نامه ارشد: بررسی روش های تحلیل غیرخطی در ارزیابی لرزه ای قاب فولادی با سیستم ترکیبی خمشی و مهاربند ضربدری

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی آزمایشگاهی اثر طوقه های لبه دار بر فرآیند آب شستگی موضعی

دانلود پایان نامه ارشد :بررسی تعیین مقاومت نهایی وضریب رفتار دیوار برشی بتنی سبک

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی تغییرات مدول الاستیسته، ضریب عکس‌العمل بستر و میزان ظرفیت باربری در ‏خاک‌ بهسازی شده

دانلود رایگان متن کامل پایان نامه ارشد : بررسی نفوذ آب شور از کویر چاه جم به آبخوان دشت دامغان در استان سمنان

دانلود پایان نامه ارشد : تأثیر تثبیت با آهک و سرباره فولادسازی ذوب آهن اصفهان بر دوام خاک رسی

دانلود پایان نامه ارشد: ارائه الگوی بهینه مدیریت منابع آب براساس دیدگاه تجارت آب مجازی

پایان نامه ارشد: ارزیابی ریسک در پایداری پروژه های گودبرداری با لحاظ کردن عدم قطعیت ها

پایان نامه ارشد: ارزیابی عملکرد مدل‌های هوشمند نروفازی و شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی و شبیه‌سازی پارامتر کیفی TDS رودخانه‌ها

پایان نامه ارشد: ارزیابی مقایسه ای مکانیسم شکست شیروانی های خاکی تحت تراوش براساس روش های تعادل حدی و عددی

پایان نامه ارشد: انتخاب رکورد مناسب زلزله جهت انجام تحلیل دینامیکی سازه با بهره گرفتن از الگوریتم ژنتیک

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تبعات شکست سد با نرم افزار MIKE11

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی عددی کاهش پاسخ لرزه­ای مخازن ذخیره مایع

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی عوامل تخریب دیواره های انتهایی حوضچه آرامش سدهای بتنی

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی فرآیند خم کاری فشاری لوله و بهینه ­سازی پارامترهای آن

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل ترک به شیوه‌ی جزء‌های محدود

دانلود پایان نامه ارشد : ضریب رفتار در اتصالات نیمه‌صلب به روش تئوری و عملی

دانلود پایان نامه ارشد : مدل‌سازی عددی نفوذ امواج به داخل بنادر و بررسی آرامش حوضچه

دانلود پایان نامه ارشد :مطالعه عددی رفتار نوع خاصی از اتصال بتنی نیمه پیش ساخته تیر- ستون

دانلود پایان نامه ارشد: اثرات اندرکنش خاک و سازه

پایان نامه ارشد: ارائه مدل جدیدی از مهاربندهای مقاوم در برابر کمانش و بررسی رفتار لرزه ای آن

پایان نامه ارشد: ارزیابی پاسخ لرزه ای سازه ها تحت زلزله نزدیک گسل

پایان نامه ارشد: بدست آوردن دیتاهای ژئوتکنیکی لازم جهت طراحی کی وال، احیای اراضی و بهبود زمین

پایان نامه ارشد: بررسی اثر اندرکنش خاک و سازه بر روی باز توزیع نیروها در المان های سازه های فولادی

دانلود پایان نامه: بررسی اثر کمانش در سیستم های لوله در لوله تحت اثر فشار هیدروستاتیک در آب های عمیق

دانلود پایان نامه: بررسی اثرنانوذرات بر فرآیند خودترمیمی خاک های رسی

پایان نامه: بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی بتن خود تراکم حاوی ضایعات لاستیک تحت درجه حرارت های بالا

پایان نامه ارشد: بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

پایان نامه ارشد: بررسی آزمایشگاهی فرسایش در پایین دست حوضچه های آرامش برای خروجی لوله ها

پایان نامه ارشد: بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر جنس مصالح هسته ناتراوای سدهای خاکی در پایداری دینامیکی

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی تاثیر نانوسیلیس بر خواص مکانیکی

پایان نامه ارشد: بررسی دوام تیرهای بتن مسلح تقویت شده با GFRP تحت واکنش قلیایی سنگدانه ها

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی رفتار تصادفی ظرفیت عملی بزرگراه وتاثیر آن در کنترل رمپ

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی رفتار مهاربندهای کمانش تاب ضربدری شکل

پایان نامه: بررسی هیدروژئولوژی منطقه و تهیه نقشه های موضوعی نظیر نقشه های هم تراز و هم عمق آب زیرزمینی

پایان نامه ارشد: بررسی وضعیت پایداری تونل ها و سایر سازه های زیرزمینی در اثر بارهای لرزه ای

پایان نامه ارشد: بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

پایان نامه ارشد: پیش بینی تراوش از بدنه سدهای خاکی با بهره گرفتن از روش های داده کاوی

دانلود پایان نامه: تحلیل پایداری شیروانی های خاکی و بهینه یابی سطح لغزش شیروانی ها با بهره گرفتن از الگوریتم بهینه یابی

پایان نامه: تحلیل دو بعدی تنش – کرنش در محیط های سنگی اطراف تونل با رفتار الاستو- پلاستیک غیر خطی تحت بارهای برشی با روش اجزای محدود

پایان نامه ارشد: تحلیل عددی جریان در نزدیکی رمپ هواده سرریز تونلی

پایان نامه ارشد: تحلیل مدل دو بعدی برای سازه های سنگی ژئوتکنیکی درزه دار با روش بدون شبکه

پایان نامه ارشد: تحلیل وارزیابی قابهای مهاربندی همگرا با جداساز لرزه ای و بدون جداساز لرزه ای

دانلود پایان نامه ارشد: مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی

دانلود پایان نامه ارشد : رفتار سازه های فولادی در برابر بارهای لرزه ای

دانلود پایان نامه ارشد: آرایش بهینه‌ی نصب مصالح FRP در مقاوم‌سازی برشی تیرهای بتن مسلح

دانلود پایان نامه ارشد: ارزیابی عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی میزان رسوب حوضه سد نهند

پایان نامه ارشد: ارزیابی عملکرد مهاربند کمانش ناپذیر و تعیین پارامترهای عملکرد لرزه ای مورد استفاده استاندارد 2800 ایران

پایان نامه ارشد :آنالیز اندرکنش دینامیکی خاک و سازه تحت اثر بار زلزله با بهره گرفتن از روش المان محدود

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منحنی فرمان بهره ­برداری سدها

پایان نامه ارشد: تعیین نوع بهینه تقاطع غیرهمسطح با بهره گرفتن از الگوریتم انبوه ذرات (PSO)

دانلود پایان نامه : توسعه منحنی های شکنندگی برای ارزیابی لرزه ای سازه های فولادی

دانلود پایان نامه ارشد: رفتار لرزه ای تیر های پیوند لانه زنبوری

دانلود پایان نامه ارشد: شبیه سازی عددی رفتار خاک تحت تراکم دینامیکی

پایان نامه ارشد: مطالعه رفتار پی های مستقر بر بستر ماسه ای تقویت شده با ژئوسل

پایان نامه ارشد: کنترل نظارتی قوانین فازی با یک الگوریتم بهینه سازی جهت کنترل فازی فعال سازه

دانلود پایان نامه ارشد: متدلوژی انتخاب مدل موثر ترافیکی جهت کارکردهای آنالیزی

پایان نامه: محاسبه کاهش سختی خمشی تکیه گاه ها در تیرها به روش معکوس با داده های ارتعاش آزاد در حضور یک سیستم یک درجه آزادی آزمون

پایان نامه: مدل پیش بینی مکانی ظرفیت باربری خاک با بهره گرفتن از شبکه های عصبی مصنوعی

پایان نامه ارشد: مقایسه رفتار سیستم های مختلف سازه ای تحت اثر خرابی پیشرونده

پایان نامه ارشد: مقایسه سطح اطمینان قاب های فولادی مهاربندی همگرا طراحی شده با ضوابط مبحث دهم

پایان نامه ارشد: مقایسه نشست میکروپایل ها به روش های عددی،تئوری وآزمایش های میدانی در خاکهای ماسه ای

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی آبشستگی و روش های حفاظت پایین دست سازه های هیدرولیکی رودخانه ای

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی رفتار پل های مورب دارای سیستم جداسازی لرزه ای در برابر زلزله های افقی و قائم

دانلود پایان نامه ارشد :بررسی رفتار لرزه ای اتصالات نیمه صلب تیر به ستون در سازه های فولادی

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی ضریب رفتار سازه‌های فولادی با سیستم دوگانه قاب خمشی و مهاربند زانویی

دانلود پایان نامه ارشد : بررسی ضریب رفتار قاب­های خمشی فولادی مجهز به میراگرهای اصطکاکی دورانی

دانلود پایان نامه ارشد :بهسازی لرزه ای قاب های بتن آرمه میانپر مصالح بنایی با بهره گرفتن از پلیمرهای مسلح فیبری

دانلود پایان نامه ارشد: پاسخ دینامیکی یک دال بتن مسلح تقویت شده با مصالح FRP

دانلود پایان نامه ارشد: نحوه شکل­ گیری الگوی جریان و فرسایش در قوس رودخانه ­ها

دانلود پایان نامه ارشد : تاثیر غیر یکنواخت بودن فونداسیون در پاسخ دینامیکی سدهای بتنی وزنی

دانلود پایان نامه ارشد : تثبیت و اصلاح خصوصیات ژئوتکنیکی ماسه بادی با بهره گرفتن از دوغاب پلیمری

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل غیر ارتجاعی ساختمانهای فولادی با سیستم بادبند دروازه ای

دانلود پایان نامه ارشد : تحلیل عددی سه­ بعدی پایداری استاتیکی و دینامیکی

دانلود پایان نامه ارشد: تشخیص آسیب ناشی از زلزله در تیرهای بتنی با بهره گرفتن از تبدیل هیلبرت

پایان نامه ارشد : تشخیص رفتار لرزه ای مخازن روزمینی فولادی استوانه ای تحت پارامتر های سازه ای مخازن

دانلود پایان نامه ارشد: تعیین پارامترهای موثر بر پایداری سدهای بتنی وزنی

دانلود پایان نامه ارشد : تعیین شرابط آبشستگی موضعی اطراف سری آبشکن های L شکل

دانلود پایان نامه ارشد : طراحی بهینه لرزه­ای قاب­های فولادی

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

دانلود پایان نامه ارشد: مقاوم سازی اعضای آسیب ­پذیر گنبدهای فضاکار در برابر خرابی پیشرونده

دانلود پایان نامه ارشد:افزایش شکل پذیری قابهای مهار بندی شده هم محور با بکارگیری فولاد تنش تسلیم پائین در مهار بند ها

پایان نامه ارشد:ارزیابی شبکه های توزیع آب با بهره گرفتن از روش آنتروپی اطلاعات بر پایه عدم قطعیت های مکانیکی و هیدرولیکی

پایان نامه ارشد:بهینه سازی دیوار برشی در ساختمان های بتنی 7 تا 15 طبقه نامنظم در پلان واقع در منطقه با خطر خیلی زیاد و مستقر بر خاک نوع III93

پایان نامه: بررسی آلودگی نیترات در آبهای زیرزمینی بخشی از استان اصفهان و شبیه‌سازی آن با بهره گرفتن از شبکه عصبی مصنوعی و الگوریتم ژنتیک

دانلود پایان نامه:شناسایی ماتریس های مشخصه سیستم با بهره گرفتن از حل معکوس معادلات حرکت در حوزه فرکانس در سازه ها با نامنظمی در توزیع جرم، سختی و میرایی در ارتفاع

پایان نامه ارشد:توسعه مدلی مبتنی بر فناوری سنجش از دور (اپتیکی) به منظور برآورد خسارت ساختمانها در برابر زلزله

پایان نامه ارشد: بررسی تأثیر پارامترهای هندسی آبشکن و عمق کارگذاری ریپ رپ جهت محافظت از آبشکن

پایان نامه ارشد: بررسی تعیین مقاومت نهایی و ضریب رفتار دیوار برشی بتنی سبک با قاب های فولادی سرد نورد شدهLSF

پایان نامه ارشد: بررسی تغییرات مدول الاستیسته و ضریب عکس‌العمل بستر و میزان ظرفیت باربری در ‏خاک‌ بهسازی شده

پایان نامه ارشد: بررسی رفتار خزشی خاک ماسه ای مسلح شده با الیاف ژئوسنتتیک در شرایط آزمایشگاهی

پایان نامه ارشد: بررسی رفتار خمشی تیرهای بتنی سبک و مسلح شده با میلگردهای FRP

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی ظرفیت میدان های شهری و عوامل موثر بر آن

پایان نامه ارشد: بررسی عددی کاهش پاسخ لرزه ای مخازن ذخیره مایع در اثر به کارگیری جداسازهای لرزه ای

پایان نامه ارشد: بررسی عملکرد و رفتار قاب های بتن آرمه با جداسازه ای لرزه‌ای

پایان نامه ارشد: بررسی گسیختگی پیش‌رونده ناشی از خرابی مهاربند در قاب‌های فولادی مهاربندی شده EBF

پایان نامه ارشد: بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاوم سازی ساختمانهای آموزشی وارائه راهکار

دانلود پایان نامه ارشد: بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP

پایان نامه ارشد: تأثیر تثبیت با آهک و سرباره فولادسازی ذوب آهن اصفهان بر دوام خاک رسی و خاک رس آلوده به مواد شیمیایی

دانلود پایان نامه ارشد: تحلیل ترک به شیوه‌ جزء‌های محدود

پایان نامه ارشد: تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت کننده

دانلود پایان نامه ارشد: تحلیل خطر برای شهر ایلام

پایان نامه ارشد: تحلیل هیدرودینامیکی سکوی نیمه شناور خرپایی تحت امواج تصادفی

پایان نامه دکتری: تشخیص آسیب در پل های فولادی با بهره گرفتن از الگوریتم های تکاملی

پایان نامه ارشد: تعیین تابع امپدانس ترکیبی افقی و گهواره ­ای برای یک پی مستطیلی صلب مستقر بر یک نیم­ فضای ایزوتروپ جانبی

پایان نامه ارشد: تعیین فشار هیدرودینامیک در مخزن سدهای بتنی وزنی تحت اثر بار دینامیکی با احتساب ویسکوزیته سیال

دانلود پایان نامه ارشد: تغییرات خط ساحل دریای خزر با بهره گرفتن از مدل ریاضی

پایان نامه ارشد: جداسازی فلزات سنگین از جمله سرب و کادمیوم از محیط آبی با بهره گرفتن از پلی‌پیرول و کامپوزیت های آن و مقایسه با جاذبهای متداول

دانلود پایان نامه ارشد: ضریب رفتار در اتصالات نیمه‌ صلب به روش تئوری و عملی

پایان نامه ارشد: قدرت بازگردانندگی اعضای خرپایی آلیاژهای حافظه‌ شکل فوق ارتجاعی

پایان نامه ارشد: مدل سازی تیرهای بتنی پیش تنیده تقویت شده با مواد مرکب پلیمری

دانلود پایان نامه ارشد: مدلسازی واکنش قلیایی در آنالیز بتن با روش اجزاء محدود

پایان نامه ارشد: مدیریت مخازن سدهای حوضه گاماسیاب استان کرمانشاه با بهره گرفتن از مدل WEAP

پایان نامه ارشد: مطالعه موردی به‌کارگیری شاخص فقر آبی درمقیاس محلی در خصوص حوضه آبریز زهره و جراحی

پایان نامه تعمیم روش ون‌راین برای برآورد مشخصات شکل‌های بستر رودخانه‌های درشت‌دانه

پایان نامه ارشد: بررسی آزمایشگاهی اثر طوقه های لبه دار بر فرآیند آب شستگی موضعی در اطراف پایه های مدور در شرایط آب صاف

دانلود پایان نامه ارشد:الگوی جریان و آبشستگی اطراف پایه‌ی پل

دانلود پایان نامه اردش:بررسی و ارزیابی الگوریتم‌های مونت‌کارلو و شبکه‌های عصبی برای پیش‌بینی آلودگی هوا در محیط یک سیستم اطلاعات مکانی زمانمند

دانلود پایان نامه ارشد:شناسایی مشخصات فیزیکی (بافت، وزن مخصوص، رطوبت) و شیمیائی خاک در منطقه دارابکلا-مازندران

دانلود پایان نامه :مقایسه پارامترهای عملکردی ( مقاومت کششی، سطح مقطع خاک به هم خورده)

دانلود سمینار کارشناسی ارشد:ارزیابی احتمالاتی روش‌های موجود برای طراحی تیرهای FRP-RC

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی قابلیت اعتماد طراحی تیرهای FRP-RC

دانلود مقاله ISI با ترجمه فارسی:رابطه سرعت برشی,درجه حرارت ،روابط کاهندگی و ویسکوزیته در قسمت کم عمق از گوشته

دانلود مقاله ISI با ترجمه فارسی: تنش الاستو پلاستیک در جداره ضخیم سیلندر

مقاله ISI با ترجمه فارسی:مدل خزشی برای خاک های غیراشباع در منطقه رانش در رانش زمین چیان جیانگ پینگ

دانلود پایان نامه:کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در تهیه طرح اصلی شبکه فاظلاب

دانلود پایان نامه تحلیل تنش های پسماند ناشی از جوشکاری در صفحات دارای بازشو و سخت کننده

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی عمران – سازه‌های هیدرولیکی-ارزیابی عملکرد مدل‌های هوشمند نروفازی و شبکه‌های عصبی مصنوعی در پیش‌بینی و شبیه‌سازی پارامتر کیفیTDS رودخانه‌ها

بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP پایان نامه عمران گرایش سازه

ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ رﻓﺘﺎر دﯾﻮار ﺑﺮﺷﯽ ﻓﻮﻻدی-سمینار عمران سازه با فرمت ورد

پایان نامه ارشد: بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مهندسی عمران

گرایش :مهندسی و مدیریت ساخت

عنوان : بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری

Continue reading “پایان نامه ارشد: بهره وری منابع انسانی در فاز اجرایی چرخه حیات پروژه های ساخت و ساز شهری”

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی ارتباط بین مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، کیفیت رابطه (RQ) و ارزش طول عمر مشتری (CLV) از دیدگاه مشتری در صنعت هتل‌داری در شهر ایلامبررسی ارتباط بین مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، کیفیت رابطه (RQ) و ارزش طول عمر مشتری (CLV) از دیدگاه مشتری در صنعت هتل‌داری در شهر ایلام

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : مدیریت اجرایی

 

عنوان : بررسی ارتباط بین مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، کیفیت رابطه (RQ)  و ارزش طول عمر مشتری (CLV) از دیدگاه مشتری در صنعت هتل‌داری در شهر ایلام

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد:بررسی ارتباط بین مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، کیفیت رابطه (RQ) و ارزش طول عمر مشتری (CLV) از دیدگاه مشتری در صنعت هتل‌داری در شهر ایلامبررسی ارتباط بین مدیریت ارتباط با مشتری (CRM)، کیفیت رابطه (RQ) و ارزش طول عمر مشتری (CLV) از دیدگاه مشتری در صنعت هتل‌داری در شهر ایلام”

دانلود پایان نامه ارشد:رزیابی رابطه بین بازاریابی رابطه‌مند (RM) و ارزش چرخه عمر مشتری (CLV) (مطالعه موردی: بانک صادرات شهر رشت)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت بازرگانی

گرایش :بازرگانی بین الملل

عنوان : رزیابی رابطه بین  بازاریابی رابطه‌مند (RM) و ارزش چرخه عمر مشتری (CLV) (مطالعه موردی: بانک صادرات شهر رشت)

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد:رزیابی رابطه بین بازاریابی رابطه‌مند (RM) و ارزش چرخه عمر مشتری (CLV) (مطالعه موردی: بانک صادرات شهر رشت)”

پایان نامه ارشد: بررسی روش های تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : جغرافیا

عنوان : : بررسی روش های تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری

Continue reading “پایان نامه ارشد: بررسی روش های تامین منابع مالی شهرداری ها در توسعه و عمران شهری”

دانلود پایان نامه ارشد : رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

عنوان : رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد : رابطه بین هموارسازی سود و عدم تقارن اطلاعاتی در چرخه زندگی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران”

دانلود پایا نامه ارشد: رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمرشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حسابداری

عنوان : رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمرشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران

Continue reading “دانلود پایا نامه ارشد: رابطه بین انعطاف پذیری مالی و سیاست های نقدی با تاکید بر چرخه عمرشرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران”

پایان نامه ارشد:بررسی اثر بازاریابی رابطه مند بر کیفیت خدمت،کیفیت رابطه و وفاداری مشتری در بیمه عمر و سر مایه گذاری شرکت بیمه کارآفرین در شهر تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت

گرایش :مدیریت بیمه

عنوان : بررسی اثر بازاریابی رابطه مند بر کیفیت خدمت،کیفیت رابطه و وفاداری مشتری در بیمه عمر و سر مایه گذاری شرکت بیمه کارآفرین  در شهر تهران

Continue reading “پایان نامه ارشد:بررسی اثر بازاریابی رابطه مند بر کیفیت خدمت،کیفیت رابطه و وفاداری مشتری در بیمه عمر و سر مایه گذاری شرکت بیمه کارآفرین در شهر تهران”

دانلود پایان نامه:بررسی و مقایسه محتوای اطلاعاتی كیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شركتها

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : بررسی و مقایسه محتوای اطلاعاتی كیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شركتها

Continue reading “دانلود پایان نامه:بررسی و مقایسه محتوای اطلاعاتی كیفیت سود طی مراحل چرخه عمر شركتها”

پایان نامه : بررسی رابطه بین نوآوری دانشگاهی و گرایش دانشجویان به یادگیری مادام العمر با واسطه گری مهارت اعضای هیئت علمی در فرایند یاددهی – یادگیری در دانشگاه شیراز

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت آموزشی

عنوان : بررسی رابطه بین نوآوری دانشگاهی و گرایش دانشجویان به یادگیری مادام العمر با واسطه گری مهارت اعضای هیئت علمی در فرایند یاددهی یادگیری در دانشگاه شیراز

Continue reading “پایان نامه : بررسی رابطه بین نوآوری دانشگاهی و گرایش دانشجویان به یادگیری مادام العمر با واسطه گری مهارت اعضای هیئت علمی در فرایند یاددهی – یادگیری در دانشگاه شیراز”

دانلود پایان نامه ارشد : مقایسه عملکرد ورزشکاران دوچرخه سوار در آزمون 4 کیلومتر

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

گرایش : فیزیولوژی ورزشی

عنوان : مقایسه عملکرد ورزشکاران دوچرخه سوار در آزمون 4 کیلومتر

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد : مقایسه عملکرد ورزشکاران دوچرخه سوار در آزمون 4 کیلومتر”

دانلود پایان نامه ارشد:مقایسه سیستم کشت ارگانیک،تلفیقی و متداول برعملکرد، کیفیت و عمر انبارمانی میوه انار رقم رباب شیراز

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش:میوه کاری

عنوان:مقایسه سیستم کشت ارگانیک،تلفیقی و متداول برعملکرد، کیفیت و عمر انبارمانی میوه انار رقم رباب شیراز

Continue reading “دانلود پایان نامه ارشد:مقایسه سیستم کشت ارگانیک،تلفیقی و متداول برعملکرد، کیفیت و عمر انبارمانی میوه انار رقم رباب شیراز”

دانلود رساله دكتری مهندسی عمران توسعه منحنی های شكنندگی در سازه های بلند بتن آرمه با هسته مركزی

دانلود رساله دكتری مهندسی عمران 

با عنوان:توسعه منحنی های شكنندگی در سازه های بلند بتن آرمه با هسته مركزی با توجه به ارائه مفهوم توزیع مکانی پارامترهای تقاضا تحت اثر تحریكات لرزه ای دوجهته

Continue reading “دانلود رساله دكتری مهندسی عمران توسعه منحنی های شكنندگی در سازه های بلند بتن آرمه با هسته مركزی”

دانلود پایان نامه عمران گرایش سازه:پیش بینی فصلی شاخص استاندارد شده بارش SPIبا بهره گرفتن از سیستم استنتاج فازی

دانلود پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمران گرایش سازه

با عنوان:پیش بینی فصلی شاخص استاندارد شده بارش  SPIبا بهره گرفتن از سیستم استنتاج فازی

Continue reading “دانلود پایان نامه عمران گرایش سازه:پیش بینی فصلی شاخص استاندارد شده بارش SPIبا بهره گرفتن از سیستم استنتاج فازی”

پایان نامه ارشد رشته عمران مهندسی و مدیریت ساخت:نفوذپذیری بتن ها تحت اعمال توامکربناسیون و نفوذ یون کلراید

دانلود پایان نامهكارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمرانگرایشمهندسی و مدیریت ساخت

با عنوان:نفوذپذیری بتن ها تحت اعمال توامکربناسیون و نفوذ یون کلراید

Continue reading “پایان نامه ارشد رشته عمران مهندسی و مدیریت ساخت:نفوذپذیری بتن ها تحت اعمال توامکربناسیون و نفوذ یون کلراید”

پایان‌نامه ارشد (مهندسی عمران- مهندسی آب و فاضلاب):مکان یابی محلهای احداث موج شکن در استان گیلان به کمک مدل تاپسیس

دانلود پایان نامهكارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمرانگرایش (مهندسی عمران- مهندسی آب و فاضلاب)

با عنوان:مکان یابی محلهای احداث موج شکن در استان گیلان به کمک مدل تاپسیس

Continue reading “پایان‌نامه ارشد (مهندسی عمران- مهندسی آب و فاضلاب):مکان یابی محلهای احداث موج شکن در استان گیلان به کمک مدل تاپسیس”

پایان‌نامه ارشد (مهندسی عمران- مهندسی آب و فاضلاب):شبیه سازی رواناب روزانه با بهره گرفتن از الگوریتم PSO در بهینه سازی مدل های حوضه آبریز

دانلود پایان نامهكارشناسی ارشد در رشته مهندسی عمرانگرایش (مهندسی عمران- مهندسی آب و فاضلاب)

با عنوان:شبیه سازی رواناب روزانه  با بهره گرفتن از الگوریتم PSO   در بهینه سازی مدل های حوضه آبریز

Continue reading “پایان‌نامه ارشد (مهندسی عمران- مهندسی آب و فاضلاب):شبیه سازی رواناب روزانه با بهره گرفتن از الگوریتم PSO در بهینه سازی مدل های حوضه آبریز”