پایان نامه مبنای بنیادی تبیین حسابرسی در شرکت های سرمایه گذار مدار ایران

 متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

دانشگاه آزاد اسلامی 

واحد رشت

دانشکده مدیریت و حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- مدیریت مالی

عنوان:

تئوری نمایندگی: مبنای بنیادی تبیین حسابرسی در شرکت های سرمایه گذار مدار ایران

بهمن93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عناوین                                  شماره صفحه

چکیده                                                        1

فصل اول: کلیات تحقیق

 • مقدمه 3
 • بیان مسأله تحقیق                             4
 • اهمیت و ضرورت انجام تحقیق 5
 • اهداف تحقیق 5
 • فرضیه های تحقیق                                                              6
 • روش های انجام تحقیق 6
 • متغیرهای تحقیق                                7
  • تعریف عملیاتی متغیرهای تحقیق                          12
 • روش های گردآوری اطلاعات  12
 • قلمرو تحقیق
  • قلمرو موضوعی تحقیق 12   
  • قلمرو زمانی تحقیق                       13      
  • قلمرو مکانی تحقیق                                                                              13                                                                    
 • جامعه آماری                                               13
 • نمونه آماری                                             13
 • استفاده کنندگان تحقیق                             13
 • ساختار تحقیق                                                                                        13

فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

بخش اول مبانی نظری

 • مقدمه                                             16
 • رویکرد عملی 16
  • عمل گرایی                                               17
 • تئوری اطلاعات                                                                               18
  • تئوری تصمیم گیری 22
  • تئوری اعتبار اطلاعات مالی                                          24
 • تئوری نمایندگی 25
  • مفروضات تئوری نمایندگی    30
   • فرض های مربوط به مالک (سهامدار) 30
   • فرض های مربوط به نماینده (مدیر) 31
  • مشکلات نمایندگی                                                      31
  • هزینه های نمایندگی 33
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی          35
  • شک گرایی 37
  • تأیید پذیری 37 
  • قرارداد های انگیزش                                                                                       38
   • انواع انگیزش و معیارهای آن 40
  • فرضیه بیمه                                                                 41
   • بیمه مسئولیت حرفه ای 42
  • حاکمیت شرکتی                      43

بخش دوم: پیشینه تحقیق  

 1. تحقیقات خارجی           46
 2. تحقیقات داخلی             57
  • خلاصه تحقیق 60

فصل سوم: روش اجرای تحقیق

 • مقدمه                                    62
 • نوع تحقیق
  • نوع تحقیق بر مبنای هدف                                       62
  • نوع تحقیق بر مبنای روش 63
 • روش تحقیق                                                                            63
 • قلمرو تحقیق
  • قلمرو موضوعی تحقیق 63
  • قلمرو مکانی تحقیق                                             63
  • قلمرو زمانی تحقیق 64
 • جامعه آماری       64
 • نمونه آماری 64
 • آزمون کافی بودن حجم نمونه 65
 • متغیرهای تحقیق                                                                           66
  • متغیر مستقل  66
  • متغیر وابسته                                          68
 • جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات 69
 • ابزار گردآوری داده های پژوهش 71
  • روایی ابزار تحقیق                                  71
  • پایایی ابزار تحقیق                                               71
 • فرضیه های تحقیق                                          72
 • روش تجزیه و تحلیل داده ها 73
 • خلاصه فصل 74

فصل چهارم: تجزیه تحلیل داده ها و یافته های تحقیق

 • مقدمه                                        76
 • مطالعه توصیفی داده های تحقیق         76
 • بررسی نرمال بودن متغیرها در جامعه تحقیق             82
 • آزمون فرضیه ها                                                                                            83
 • خلاصه آزمون فرضیه ها         85
 • خلاصه فصل 85

فصل پنجم: بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

 • مقدمه   87
 • خلاصه تحقیق 87
 • فرضیه ها و نتایج بررسی مدل                                                               88
 • نتیجه گیری 88
 • محدودیت های تحقیق                    89
 • پیشنهادهایی در ارتباط با تحقیقات آینده 90
 • خلاصه تحقیق 90

منابع و مآخذ 

منابع فارسی                                                                                                          91

منابع انگلیسی                                                                                                        96

پیوست                                                                                                               98

چکیده

در جامعه امروز، نظریه های توجیه کننده حسابرسی باید در چارچوب اجتماعی و فرهنگی که نقش اساسی و معتبر در انتشار اطلاعات مالی دارد، طرح ریزی شود. امروزه حسابرسی یک مکانیزم مهم کنترل در هر نظام اقتصادی است. بنابراین، پیدا کردن یک تئوری مناسب برای تشریح وجود آن، در زمینه تغییر مداوم و بحث متناقضی که در روش های مختلف نهفته است  نیازی آکادمیک، چالشی فکری و سهمی مهم برای چارچوب مفهومی مناسب تر می باشد.

هدف اصلی این تحقیق توجیه تئوری های حسابرسی با بهره گرفتن ازچارچوب تئوری نمایندگی می باشد.روش تحقیق در این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش از نوع توصیفی می باشد. گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و توزیع پرسشنامه و روش نمونه گیری در تحقیق حاضر حذف سیستماتیک می باشد. نمونه تحقیق شامل 190 حسابرس داخلی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و 102 استاد هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی می باشد. قلمرو مکانی تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی آن سال 1393 می باشد. همچنین برای تجزیه و تحلیل و آزمون دو فرضیه تحقیق از آزمون های کای دو استفاده شده است.

نتایج این تحقیق نشان می دهد که اگرچه تئوری نمایندگی توضیح عمیق تر، ملموس تر، منطقی تر و مناسب تری در ارتباط با محیط اقتصادی فعلی که توسط تضاد دائم منافع مشخص می شود، ارائه می دهد اما در ایران این تئوری مبنای تفسیر حسابرسی نمی باشد.

کلیدواژه: تئوری نمایندگی، حسابرسی، تئوری اطلاعات، فرضیه بیمه، حاکمیت شرکتی

1-1: مقدمه

حسابرسی به عنوان یک آزمون مستقل منجر به بیان نظر در صورت های مالی یک سازمان می شود. حسابرسی برای نشان دادن صداقت، دقت و اعتبار معاملاتی که در مجموع، تشکیل دهنده صورت های مالی یک سازمان می باشد و همچنین به عنوان یک مکانیسم مهم برای نظارت بر حاکمیت شرکت ها و ابزار موثر در کاهش اطلاعات نامتقارن نیز شناخته می شود. در نهایت، حسابرسی به عنوان توصیف فرآیند ترتیبی کسب و ارزیابی شواهد و مدارک به منظور ارائه نظر مستقل در ارتباط با صورت های مالی بستر لازم را برای متخصصان فراهم می کند.

فلینت[1] (1988) نیز نشان می دهد که حسابرسی یک ویژگی اساسی کنترل دولتی و خصوصی است و این که هدف نهایی آن نظارت بر کسب و کار و یا اخلاق عمومی است. او مفهوم گسترده ای از حسابرسی –نه محدود به حسابداری- پیشنهاد می کند که جنبه های مربوط به ارزش پول – اقتصاد، بهره وری و اثربخشی سالانه مدیریت سازمان–  را مورد خطاب قرار می دهد و به عنوان مکانیسم کنترلی برای بررسی رفتار و عملکرد سازمان در نظر گرفته می شود. به مانند موتز و شرف، فلینت نیز اخلاق را به عنوان عنصر کلیدی در حسابرسی مورد تأکید قرار می دهد.

تام لی[2] (1986) بر چارچوب نظری حسابرسی در مفروضات با تأکید بر عمل حسابرس و جنبه های رفتاری حسابرسی پا فشاری می کند و نشان می دهد که در غیر این صورت کیفیت اطلاعات مالی سازمان های تجاری بدون تاییدیه معتبر نمی باشد. تام لی به مانند سایر نویسندگان، به استقلال و اخلاق حسابرسی تاکید دارد و فرض می کند که اصولا صورت های مالی و تمام اطلاعات منتشر شده عاری از خطای عمدی و دیگر بی نظمی ها هستند:  بعد اخلاقی حسابرسی.

 با در نظر گرفتن موارد فوق، هدف اصلی در اینجا ارائه نظریه های توضیحی مختلف حسابرسی، برای برجسته سازی  ابعاد مختلف آن ها، شکل دهی آن ها به لحاظ تاریخی، نظام مند کردن آن ها، مورد بحث و نقد قرار دادن آنها و رعایت نقاط مختلف تماس آن ها به منظور نشان دادن این که، در نهایت، می توان آنها را به دو تئوری نمایندگی و اطلاعات کاهش داد.

در نهایت، ما متخصصان حسابرسی ایرانی را– چه از طریق آموزش آن و چه از طریق انجام عملی آن- با هدف کشف نظریه ای که آنها به منظور توضیح حسابرسی در جامعه امروزی به آن پایبند می باشند، مورد سوال قرار دادیم.

سرانجام پژوهش، به ضرورت حسابرسی اشاره می کند چرا که محیط های سازمانی که مورد حسابرسی قرار گرفتند خطوط روشن و یا ویژگی هایی که باید داشته باشد را نمایش نمی دهند.

1-2: بیان مسأله تحقیق

امروزه حسابرسی یک مکانیزم مهم کنترل در هر نظام اقتصادی است (Machado de Almeida, 2014). حسابرسی فرآیندی است منظم و با قاعده (سیستماتیک) جهت جمع آوری و ارزیابی بی طرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیت ها و وقایع اقتصادی، به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها (اظهارات) با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش نتایج به افراد ذی نفع (برزیده و خیراللهی، 1390).

حسابرسی روشی مقرون به صرفه برای اعمال نظارت محسوب می شود، از این رو تقاضا برای آن حتی پیش از تدوین قوانین و مقررات نظارتی نیز وجود داشته است (والاس، 1390، ص 124).

حسابرسی از طریق اعتباردهی به صورت های مالی، عدم تقارن اطلاعاتی که بین مدیران و سهام داران شرکت وجود دارد، را کاهش می دهد (پیری و همکاران، 1392).

فلینت[3] (1988) نشان می دهد که ویژگی اساسی حسابرسی کنترل عمومی و خصوصی است و هدف نهایی آن نظارت بر کسب و کار و یا اصول اخلاقی می باشد. او همچنین سازگاری حسابرسی با مفهوم اجتماعی را بیان می کند و معتقد است که تفسیر عملیاتی تنها به اصول اخلاقی بستگی ندارد بلکه باید اصول قضاوت در ارتباط با جنبه های مختلف مسئولیت پذیری را شامل شود (Machado de Almeida, 2014).

تام لی[4] (1986) بیان می کند که چارچوب نظری حسابرسی بر عمل و جنبه های رفتاری حسابرس در حسابرسی تأکید دارد و نشان می دهد که کیفیت اطلاعات مالی از سازمان های کسب و کار اعتبار کافی ندارد و مورد تأیید نیست. وی به همراه سایر نویسندگان به استقلال و رعایت اصول اخلاقی در حسابرسی اشاره دارند و فرض می کنند که همه اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده عاری از هرگونه خطای عمدی و بی نظمی (سوء جریانات) می باشد (Machado de Almeida, 2014).

حسابرسی مشکلات اعتباردهی ناشی از تضاد منافع را کاهش داده و از این رو به قابلیت اتکای آن می افزاید. حسابرسان با بهره گرفتن از استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی به ارزیابی و قضاوت در مورد اطلاعات مندرج در صورت های مالی می پردازند و نتیجه کار و نظر حرفه ای خود را در مورد مطلوبیت صورت های مالی در مطابقت با اصول پذیرفته شده حسابداری، در قالب گزارش حسابرسی اظهار می کنند (Machado de Almeida, 2014).

شرکت های سرمایه گذار مدار کسب و کاری است که حق خرید و فروش کالا و خدمات را داراست. این شرکت ها به عنوان یک شرکت انتفاعی می باشند و هدف اصلی آن ها کسب سود برای سرمایه گذاران شان می باشد. فروشگاه های بزرگ، فروشگاه های مواد غذایی زنجیره ای، بانک ها، تولید کنندگان خودرو و بسیاری از صنایع ارتباطات و … از جمله نمونه هایی از این شرکت ها می باشند ( Meyer, 1994).

با توجه به مباحث فوق مسأله اصلی تحقیق این است که:

آیا برای تبیین حسابرسی در شرکت های سرمایه گذار مدار در ایران می توان از تئوری نمایندگی استفاده کرد؟

1-3: اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

چالش اساسی مدیریت بنگاه های تجاری ارزش آفرینی برای سهام داران خود می باشد. از این رو شفاف بودن گزارش های مالی آن ها از مهمترین عواملی است که علاقمندان به سرمایه گذاری را در جهت خرید سهام این بنگاه ها ترغیب می نماید. یکی از مهمترین عوامل مورد استفاده جهت شفاف سازی اطلاعات مالی در حوزه بازار سرمایه استفاده از حسابرسی می باشد. استفاده از مکانیزم های حسابرسی موجب می شود شک و تردید هایی که در رابطه با کیفیت اطلاعات مالی گزارش شده در صورت های مالی وجود دارد، مرتفع گردد. در عمل می توان به حسابرسی به عنوان یک داور برای تعیین میزان ثبات رویه ی به کار رفته در تهیه صورت های مالی توسط مدیریت (وکیل) نگریست. یکی از ابزارهای مهم حسابرسی استفاده از تئوری  نمایندگی می باشد، این تئوری می تواند بر کیفیت اطلاعات مالی ارائه شده بیافزاید. از این رو در این پژوهش سعی بر آن شده است تا به بررسی استفاده از تئوری نمایندگی برای تبیین حسابرسی در شرکت های سرمایه گذار مدار در ایران پرداخت. تحقیق حاضر با توجه به اهمیت انجام حسابرسی در شرکت ها، به تبیین حسابرسی با بهره گرفتن از تئوری نمایندگی می پردازد.

1-4: اهداف تحقیق

هدف علمی این تحقیق توجیه تئوری های حسابرسی با بهره گرفتن ازچارچوب تئوری نمایندگی می باشد.

هدف کاربردی تحقیق کمک به تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری در تدوین استاندارد و کمک به حسابرسان برای انتخاب یک تئوری جهت تفسیر حسابرسی می باشد.

1-5: فرضیه های تحقیق

 1. حسابرسان حرفه ای در ایران، حسابرسی را بر اساس تئوری نمایندگی تفسیر می کنند.
 2. متخصصان حسابرسی در ایران وجود حسابرسی را براساس تئوری اطلاعات توضیح می دهند (اعتبار اطلاعات مالی).

  متغیرهای تحقیق

  1. رویکرد عملی (non-Theoretical Approach):

  رویکرد عملی شامل تدوین نوعی تئوری است که ویژگی آن سازگار با روش های اجرایی و عملی دنیای واقعی است و از نظر راه‌حلهای عملی، پیشنهادی مفید می‌باشد. در اجرای این روش، اصول و شیوه‌های فنی حسابداری باید بر مبنایی انتخاب شوند که برای استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابداری سودمند و با توجه به فرایند تصمیم گیری، مربوط باشند. معنای سودمندی عبارت است از «خاصیتی که درخور یا مناسب چیزی باشد که هدفهای مورد نظر آن را تامین نماید یا فرایند تامین این هدفها را تسهیل کند» (گودرزی و محمودی،1389).

  1. عمل گرایی (Pragmatic):

  عمل گرایی یا پراگماتیسم ،‌ارتباط نزدیکی با تجربه گرایی دارد. عمل گرا براین باور است که هر آن چه خوب عمل  می کند، باید درست باشد و هر آنچه که نمی تواند عمل کند،‌ درست نیست. عملی بودن و قابل استفاده بودن معیارهای حقیقت هستند. فرد عمل گرا معتقد است اصول و یا استانداردهای حسابداری حاصل تجربه عملی حسابداران است و محصول اشراق و  امثالهم نیست. تجربه گرایی و عمل گرایی (پراگماتیسم) وجوه اشتراک فراوانی دارند. هردو متکی به تجربه هستند و هردو ابزاری برای بررسی مسائل هستند. تجربه گرایی باور را به کمک تجربه کنونی می سنجد، و عمل گرایی باورها را از طریق نتایج ناشی از آن ها در آینده مورد سنجش قرار می دهد (حساس یگانه، 1392).

  1. فرآیند تصمیم گیری (decision making process):

  تصمیم یك عمل ذهنی است که انجام دادن یا ندادن کاری از آن نتیجه می شود و به معنای قصد برای انجام دادن یا ندادن کاری، انتخاب یك رأی یا یك فكر و کنار گذاشتن تردید و همچنین به معنای اراده کردن، قصد کردن، آهنگ کاری کردن آمده است (دانش نژاد، 1392).

  شکل 1-2 فرآیند متعارف تصمیم گیری (احمدی،1386).

  فرآیند تصمیم گیری یا حل مشکل را می توان از مرحله احساس مشکل تا فائق آمدن بر آن که در مجموع 10 مرحله را تشکیل می دهد، به سه بخش عمده نسبتاً مشخص طبقه بندی کرد:

  مرحله 1 تا 5 که اجزای تصمیم ساخته می شود و به هم پیوند می یابند.

  مرحله 6 که در حقیقت مرحله اتخاذ تصمیم است.

  مرحله 7 به بعد که بخش اجراء، نظارت و کنترل را شامل می شود (محی الدینی، 1390).

  فرض بر این است که اطلاعات حسابرسی به کار گرفته شده در فرآیند تصمیم گیری کامل، مناسب، قابل اعتماد، مرتبط، صحیح و بدون تحریف می باشد (Machado de Almeida, 2014).

  1. اعتبار اطلاعات مالی 🙁credibility of financial information)

  کلیه حسابرسان جهت تأیید اعتبار اطلاعات مالی ویژگی هایی را مورد بررسی قرار می دهند این ویژگی ها عبارتند از:

  • مربوط بودن: شامل به موقع بودن، سودمندی در پیش بینی و سودمندی در ارزیابی.
  • قابلیت اعتماد: شامل قابلیت تأیید، معتبر بودن (کامل بودن، صحیح بودن و رجحان محتوا بر شکل) و بی طرفانه بودن.
  • قابلیت مقایسه: شامل ثبات رویه و افشای کافی (اعتمادی و خلیل پور، 1385).
  1. قراردادهای انگیزشی (Motivition):

  در این نوع قراردادها، پاداش مدیر بستگی به ارزیابی عملکرد وی دارد. این موضوع، انگیزه مدیر را برای دسترسی به معیارهای از پیش تعیین شده عملکرد افزایش می دهد. نوع پاداش اعطایی به مدیران ممکن است از نوع مالی (نظیر افزایش حقوق نقدی و سهام جایزه) یا از نوع غیر مالی (مثل ارتقاء شغلی یا خدمت در مناطق جغرافیایی مناسب تر) باشد (نوروزی سیگارودی، 1391).

  1. مسئولیت پذیری و پاسخگویی(accountability and responsibility):

  «پاســخگویی» و «مســئولیت پاســخگویی» دو مفهومی هســتند که با یکدیگــر ارتباط تنگاتنـگی دارند. پاســخگویی یعنـی ” الزام شــخص به دادن یک صورت حســاب یــا توضیح در برابــر عملکردش در مـورد مســئولیتـی که پذیرفته اســت” و”مسئولیت پذیری یک تعهد اخلاقــی یا قـانـونــی بـرای مراقبت از چیزی یا انجام وظیفه ای اســت که فرد مسئـول به واسطه ضرر یا قصوری که از وی سر زند، مستحق سرزنش خواهد بود”. پاســخگویی تعهدی برای جواب دادن راجع به مسئولیت محول شده است (کردستانی و نصیری، 1388).

  • حسابرس با پاسخگو نمودن صاحبکار یک عملکرد اجتماعی را انجام می‌دهد.
  • این یک مکانیزم اجتماعی است که برای مدیریت این انگیزه ایجاد می‌شود تا اطلاعات حسابداری صادقانه‌ای از عملیات اقتصادی شرکت تهیه کند.
  • انجام حسابرسی مستقل، محدودیت‌های موجود در یک فرایند پاسخگویی حسابرسی نشده را جبران می‌کند.
  • دور بودن افراد ذی‌نفع و وابستگی تصمیمات این افراد به صورت‌های مالی حسابرسی شده دلیل محکمی است که حسابرس تعهد اجتماعی خود را به خوبی در قبال جامعه انجام دهد.
  • دور بودن و جدایی مذکور، با فقدان شایستگی و استقلال حسابرس، استفاده‌کنندگان گزارشهای مالی را در مورد کیفیت گزارشها نامطمئن می‌سازد.
  • چنین وضعیتی به مدیریت این امکان را می‌دهد که گزارشگری را در سطح کیفیت نامطلوبی ارائه دهد. بنابراین انتظار می‌رود حسابرسی به خوبی نقش خود را در فرآیند نمایندگی اعمال کند.
  • تا جایی که به استقلال حسابرس مربوط می‌شود, در یک موقعیت نمایندگی پیچیده، بیشتر موارد به شایستگی و صداقت حسابرسی، بستگی دارد.
  • بنابراین بر شایستگی فنی و استقلال به عنوان ویژگی‌های جدایی ناپذیر حسابرس تاکید شده است .اما بیان صرف، داشتن شایستگی و استقلال حسابرس کافی نیست.
  • عدم وجود استقلال حسابرسی می‌تواند برای جامعه و حسابرس آسیب‌هایی را به دنبال داشته باشد(حساس یگانه، 1392).
  1. شک گرایی (doubt):

   برخی از فیلسوفان به شک گرایی (تردید گرایی) آن چنان بها می دهند که نمی خواهند چیزی را باور کنند. همواره این امکان وجود دارد که حقایق ادعا شده درست باشند. مونتاگوا : عقیده دارد که ذهن انسان نمی تواند در هر زمینه پژوهشی اطمینان کامل حاصل کند لیکن این امر منجر به تردید کامل نمی شود (حساس یگانه، 1392).

  1. تأییدپذیری (verification):

   تأییدپذیری، آن ویژگی اطلاعات حسابداری است که بدون آن انجام حسابرسی میسر نیست. اهمیت تأییدپذیری به دلیل ارتباط نزدیک آن با وجود تضاد منافع در فرآیند گزارشگری است. ویژگی تأییدپذیری، اساساً با دسترسی به شواهد کافی مرتبط است و بر معتبر بودن اطلاعات مورد بررسی دلالت دارد. بدین معنی است که دو یا چند نفراز افراد متخصص، اطلاعات را آزمون می کنند، به نتایج و اندازه‌گیری‌های مشابهی دست می یابند. این ویژگی از آن رو اهمیت دارد که اطلاعات حسابداری به طور کلی به وسیله افرادی استفاده می‌شود که به طور مستقیم دسترسی محدودی به آن اطلاعات دارند. هرچه دسترسی مستقیم به اطلاعات محدودتر باشد، اهمیت تأییدپذیری اطلاعات، افزایش می‌یابد. تأییدپذیری، همچنین به دلیل عدم همسویی یا تنوع منافع استفاده‌کنندگان اطلاعات حسابداری حائز اهمیت است (حساس یگانه، 1392).

  1. تئوری نمایندگی (Agency Theory):

  یکی از فرضیات اصلی تئوری نمایندگی این است که کارگمار و کارگزاران تضاد منافع دارند. مدیران ترجیح می دهند منافع خود، مثل کسب بیشترین پاداش ممکن را تعقیب کنند و توجهی به منافع بلند مدت سهام دارن ندارند (حساس یگانه، 1392).

  در واژگان تئوری نمایندگی، کاهش رفاه سهامدار زیان باقی مانده نامیده می شود. این مشکل نمایندگی، ضرورت کنترل مدیریت شرکت ها توسط سهام داران را نشان می دهد (حساس یگانه، 1392).

  یک فرض اساسی و مهم دیگر تئوری نمایندگی، این است که تأیید کارهای کارگزاران برای کارگمار بسیار مشکل و پرهزینه است.

  به طور مختصر، برخی از روش­های مستقیم که از طریق آنها سهام داران می­توانند مدیران را کنترل و به حل و فصل تضادها کمک کنند به شرح ذیل است:

  • حق رای سهام داران در مجامع عمومی بر نحوه ادراه شرکت تاثیر می گذارد.
  • قرار دادهای فی ما بین سهام داران و مدیران نیز یکی دیگر از راه کارها است، گر چه به اصلاح و بهبود حاکمیت شرکتی، مناسبت خود را از دست می دهند.
  • یک راه کار نهایی، راه حل خروج است. واضح است که خروج سهامدار اصلی موجب نگرانی بازیگران بازار سرمایه می شود و در پی آن سهام داران بیشتری نگران افت شدید قیمت شده و با فروش سهام خود، کاهش شدید قیمت سهام را موجب خواهند شد، در نتیجه منافع مدیران را متاثر خواهد نمود (حساس یگانه، 1392).
  1. حاکمیت شرکتی (Corporate governance Theory):

  فدراسیون بین المللی حسابداران در سال 2004 حاکمیت شرکتی را چنین تعریف کرده است: “حاکمیت شرکتی عبارت است از تعدادی مسئولیتها و شیوه های به کار برده شده توسط هیأت مدیره و مدیران موظف با هدف مشخص کردن مسیر استراتژیکی که تضمین کننده دستیابی به هدفها، کنترل ریسک ها و مصرف مسؤلانه منابع است” (میرآقایی، 1391).

  سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال 2004، حاکمیت شرکتی را به این صورت تعریف میکند: “حاکمیت شرکتی مجموعهای از روابط بین مدیریت، هیأت مدیره، سهام داران و سایر ذینفعان شرکت است. همچنین حاکمیت شرکتی، ساختاری را فراهم می کند تا هدفهای سازمان و ابزار دستیابی به این هدف ها تعیین گردد و بر عملکرد مدیران در شرکت نظارت شود.” به طور جامع می توان گفت که حاکمیت شرکتی، قوانین، مقررات، ساختارها، فرایندها، فرهنگها و سیستم هایی است که موجب دستیابی به هدفهای پاسخگویی، شفافیت، عدالت و رعایت حقوق ذینفعان می شود (میرآقایی، 1391)

  تعداد صفحه :130

  قیمت :37500 تومان

  بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

  و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

  پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

  پایان نامه تعیین تاثیر درماندگی مالی بر میزان مدیریت سود، در شرکت های پذیرفته شده در بورس

   متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

  دانشگاه آزاد اسلامی 

  عنوان:

  تعیین تاثیر درماندگی مالی بر میزان مدیریت سود، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  • مقدمه

  در این فصل به کلیات پژوهش پرداخته می شود. ابتدا مبانی نظری پژوهش، همراه با بیان مساله اصلی، به صورت مختصر ارائه می شود و سپس در راستای سوال پژوهش چهار هدف تدوین شده است که شامل یک هدف اصلی و سه هدف فرعی می باشد. اهمیت و کاربرد پژوهش، برای سرمایه گذاران، استفاده کنندگان اطلاعات مالی و حسابرسان بیان می گردد. برای دستیابی به اهداف پژوهش، چهار فرضیه تدوین می­گردد که شامل یک فرضیه اصلی و سه فرضیه فرعی می باشد. قلمرو پژوهش  شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سال های 1381 الی 1390 می باشد، که شرایط انتخاب نمونه و تعداد نمونه در این فصل تشریح می­شود. ابزار های گردآوری ، روش نمونه گیری و ابزار های تجریه و تحلیل موارد دیگری می­باشند که در این فصل توضیح داده شده است. و در پایان، واژگان کلیدی به طور مختصر تعریف می گردند.

  • شرح و بیان مسئله پژوهش

  درماندگی مالی وضعیتی است كه شركت برای كسب منابع مالی كافی جهت ادامه عملیاتش ناتوان است. در این وضعیت شركت در تولید وجه نقد كافی برای رفع نیازهایش همچون پرداخت ها به وام دهندگان توانایی كافی را ندارد.

  بررسی تحقیقات متعدد و مختلف صورت گرفته در حوزه پیش بینی درماندگی مالی نشان می دهد كه اكثر محققان ورشكستگی را به عنوان تنها معیار درماندگی در نظر گرفته و به ارائه مدل های متفاوت پیش بینی آن پرداخته اند. در حالی كه در ادبیات مالی تأكید بر این است كه شركتها سالها قبل از اینكه ورشكستگی ظهور پیدا كند وارد چرخه درماندگی مالی می شوند و رویدادهای اقتصادی مختلفی در دوره قبل از ورشكستگی اتفاق می افتد. برای مثال عدم پرداخت بدهی یا توافق برای تأخیر در پرداخت وام حداقل سه سال قبل از ورشكستگی اتفاق می افتد(اعتمادی و کاظمی نیا،1392). لی و چن[1] (2009)معتقدند كه شركتها كسب زیان و كاهش ارزش اوراق را ممكن است یكسال و یا سال ها قبل از ورشكستگی تجربه كنند. لذا پیش بینی ورشكستگی ممكن است برای ارزیابی عملكرد شركت به ویژه برای سرمایه گذارن و اعتباردهندگان به موقع و مفید نباشد چرا كه چندین رویداد درماندگی مالی اغلب سال ها قبل از سال ورشكستگی اتفاق می افتند به علاوه استفاده از ورشكستگی به عنوان تنها معیار درماندگی مالی ممكن است معتبر نباشد زیرا بعضی شركت­هایی كه از نظر مالی دچار درماندگی نیستند به دلایل استراتژیك و به صورت اختیاری می توانند اعلام ورشكستگی نمایند. این شركتها به دلایلی همچون وادار كردن اتحادیه ها به پذیرفتن نرخ پایین دستمزدها، كاهش حجم دعاوی در دادگاه ها و یا اجتناب از یك قرارداد بی فایده ، گاهی اوقات اعلام ورشكستگی می كنند(فوستر[2] ،1986)

  حتی اگر شركت ورشكست نشود باز هم عدم پرداخت بدهی ها در سررسید باعث خواهد شد كه شركت در قرارداد وام و ادعای سهامداران تجدید نظر كند كه در نتیجه سهامداران و بستانكاران هردو زیان خواهند دید (پارسیان،1385). براین اساس اگر شركت نتواند وجه نقد كافی برای رفع نیازهایش از جمله بازپرداخت به وام دهندگان و صاحبان بدهی تولید كند دچار درماندگی می شود.

  درماندگی مالی شرکت ها یکی از عواملی است که در صورت مواجه شدن با آن مدیریت شرکت دست به عملکرد های خاصی می زند و به تبع آن سود حسابداری را به عنوان یکی از بارزترین اقلام ارزیابی عملکرد، در زمان مواجه با درماندگی مالی دستکاری می کنند. شرکت­های که با درماندگی مالی مواجه هستند برای رهایی یافتن از هزینه های ورشکستگی دست به مدیریت سود می زنند و از اقلام تعهدی بیشتری نسبت به سایر شرکت ها بهره می برند. همچنین با توجه به ماهیت درماندگی مالی و خطر ورشکستگی می­توان اظهار داشت که هر قدر احتمال درماندگی مالی بیشتر باشد، شرکت­ها با انحراف بیش­تری اقدام به گزارشگری سود خود می کنند. (رضایی و همکاران،1392).

  برخی از پژوهش های حسابداری نشان داده اند که مدیران شرکت ها در شرایط درماندگی مالی مایل به ارائه  اطلاعات و اخبار خوب به بازار سرمایه هستند تا بدین وسیله ،از کاهش ارزش شرکت جلوگیری نمایند(بامبر[3]و همکاران،2010).بنابراین در صورت دستکاری صورت­های مالی، به هدف فلسفه وجودی صورت های مالی خدشه وارد می­شود.به علاوه وجود بسترهای چون تضاد منافع و عدم تقارن اطلاعاتی بین مالکیت و مدیریت از یک طرف و بروز رسوایی های مالی از طرف دیگر ،امکان تحریف و دستکاری اطلاعات توسط مدیریت را فراهم می­نماید(ولی پور و همکاران،1392).

  هلی و والن[4] (1999)« بیان می کنند که مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوتهای شخصی خود در گزارشگری مالی استفاده کنند و ساختار معاملات را جهت تغییر گزارشگری مالی دست کاری نمایند. این هدف یا به قصد گمراه کردن برخی از صاحبان سود در خصوص عملکرد اقتصادی شرکت یا تأثیر بر نتایج قراردادهایی است که انعقاد آن ها منوط به دستیابی به سود مشخصی است»

      بنابراین مدیران به منظور رسیدن به سود مورد نظر، می توانند تا پایان سال صبر کنند و از اقلام تعهدی اختیاری برای مدیریت سود گزارش شده استفاده نمایند. اما این راه کار ممکن است این ریسک را در پی داشته باشد که مقدار سودی که برای دستکاری مدنظر است از اقلام تعهدی اختیاری موجود بیش تر باشد زیرا اختیار در مورد اقلام تعهدی از طریق اصول عمومی پذیرفته شده حسابداری  محدود شده است )بارتون و سیمکو[5]، 2003). با این وجود، این امکان وجود دارد که مدیران نتوانند از طریق اقلام تعهدی اختیاری در پایان سال به سود مورد نظر خویش دست پیدا کنند. بنابراین مدیران می توانند از طریق دستکاری فعالیت های عملیاتی واقعی (دستکاری درآمد ها و دستکاری هزینه های تولید) در طول سال این ریسک را کاهش دهند. دستکاری  فعالیت های واقعی کم تر در معرض محدودیت است. مزیت دیگر جایگزین کردن فعالیت های واقعی برای دستكاری سود، این است که حسابرسان و قانون گذاران کم تر به چنین رفتارهایی توجه می کنند. با این وجود، دستكاری فعالیت های واقعی چندان بدون هزینه هم نیست چرا که این احتمال وجود دارد که جریان­های نقدی در دوره های آتی به طور غیرمستقیم )منفی( تحت تأثیر اعمالی قرار گیرد که در حال حاضر برای افزایش سود انجام می شود. علاوه بر هزینه های ذکر شده که به دلیل مدیریت سود روی می دهد )هم مدیریت اقلام تعهدی اختیاری و هم مدیریت واقعی سود(، دستكاری فعالیت های واقعی، هزینه های اقتصادی واقعی به همراه دارد. اگر یک مدیر از سطح بهینه ی فعالیت های عملیاتی واقعی منحرف گردد و درگیر دستكاری فعالیت های واقعی شود، احتمالاً شرکت دچار پیامدهای اقتصادی در بلندمدت خواهد شد.وبه طور غیرمستقیم بر عملکرد عملیاتی آتی شرکت تأثیر می گذارد زیرا مدیر تمایل دارد جریان های نقدی آتی را قربانی سود دوره ی جاری سازد.

      نیوتن[6](2009) سرمایه در گردش  منفی به عنوان اقلام تعهدی اختیاری را از نشانه های گرایش به درماندگی مالی می­داند. از آن تحت عنوان نشانه­ های درماندگی كه در حساب­های ترازنامه ای ظهور می كند نام می­برد. نیوتن(2009) معتقد است سرمایه در گردش ناكافی اغلب ناشی از افزایش بدهی های جاری برای تحصیل داراییهای ثابت از محل اعتبارت كوتاه مدت است. توسعه تجارت بدون فراهم كردن سرمایه در گردش كافی، منجر به هزینه بالای استقراض كوتاه مدت می شود. سرانجام موجب تأخیر در پرداخت بدهی­های شركت خواهد شد. نادیده گرفتن میزان سرمایه مورد نیاز ممكن است باعث شود شركت قبل از اینكه فرصتی برای موفقیت كسب كند مجبور به توقف عملیات شود. استفاده نامناسب از سرمایه در گردش همچون استفاده از سرمایه در گردش برای پروژه های بلند مدت، می تواند منجر به درماندگی و شكست شود.

  با توجه به مبانی نظری ذکر شده پژوهش حاضر،اثر درماندگی مالی بر وقوع مدیریت سود شرکت ها را مورد بررسی قرار می­دهد بدین صورت که مدیریت سود به مدیریت سود حسابداری و مدیریت سود واقعی تقسم بندی می­شود، که اقلام تعهدی اختیاری به عنوان معیار مدیریت سود حسابداری و دستکاری درآمد ها و دستکاری هزینه های تولیدی به عنوان معیاری برا ی مدیریت سود واقعی در نظر گرفته شده است اثر  درماندگی مالی شرکت­ها را بر آن­ها سنجده می­شود.و به دنبال این سوال است که آیا درماندگی مالی بر وقوع  مدیریت سود تاثیر دارد یا خیر؟

  • اهداف پژوهش

  هر پژوهشی اهداف گوناگونی را دنبال می­ کند تا بتواند اثر بخش و مفید واقع شود. هدف اصلی و فرعی این  پژوهش به شرح زیر بیان می­شود:

  هدف اصلی:

  تعیین تاثیر درماندگی مالی بر میزان مدیریت سود، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

  اهداف فرعی:

  تعیین تاثیر درماندگی مالی بر میزان دستکاری درآمد­ها، ، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

  تعیین تاثیر درماندگی مالی بر میزان  دستکاری هزینه ها، ، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

  تعیین تاثیر درماندگی مالی بر میزان دستکاری  اقلام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش، ، در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

  • اهمیت پژوهش

  تدارم فعالیت یکی از اصلی ترین مفرضات حسابداری است که بسیاری از اصول و رویه ها به پشتوانه ی این فرض معنا پیدا می­ کند.از عوامل اصلی تهدید کننده تداوم فعالیت موضوع احتمال بروز ورشکستگی و بحران مالی است، برای اندازه گیری بحران مالی روش­­های مختلفی وجود دارد.از جمله به مدل آلتمن ،  اسپرینگیت[7]و مدل­های لجستیک[8] و پروبیت[9]و … میتوان اشاره کرد(یاری فرد،1382).

   یکی از راه های تشخیص بحران مالی،تحلیل صورت های مالی شرکت­ها است که اگر صورت های مالی قابلیت اتکا بودن را نداشته باشد و یا دچار دستکاری شده باشد، می­توان به نشانه وجود بحران مالی در شرکت­ها پی برد بنابراین شرکت­های که مدیریت سود انجام می­ دهند  بنگاه های اقتصادی مناسب برای سرمایه گذاری نخواهند بود.این پژوهش ،  اثر درماندگی مالی بر مدیریت سود را در بین شرکت­های درمانده مالی و غیر درمانده مالی بررسی می­ کند. نتایج این دسته از پژوهش ها برای سهام داران و فعالان بازار سرمایه مفید می باشد.

  • کاربرد نتایج پژوهش

  با توجه به این که تحلیلگران، سرمایه گذاران و کلیه فعالان بازار سرمایه به اطلاعات حسابداری قابل اتکا نیاز دارند و این اطلاعات زمانی  در تصمیم گیری های آنها مفید می­باشد که دستکاری نشده باشد.در این پژوهش سعی برآن شده که مدیریت سود را به عنوان شاخصی برای وجود بحران مالی در شرکت­ها مورد بررسی قرار دهد ،و امید برآن است که نتایج آن برای اشخاص زیر مفید و قابل اجرا باشد:

   موسسات حسابرسی: حسابرسان با بررسی مدیریت سود و مدل های مربوط به آن می­توانند به مخدوش بودن صورت های مالی پی ببرد.

  سرمایه گذاران :این گروه با بررسی مدیریت سود در شرکت­ها، به احتمال وجود بحران و ریسک ورشکستگی پی می­برند و شرکت­های که مدیریت سود کرده­اند دارای شرایط مناسب برای سرمایه گذاری نمی­باشند.

  • فرضیه های پژوهش

  در راستای دستیابی به اهداف پژوهش ،فرضیه های اصلی و فرعی پژوهش به صورت زیر تدوین می­شود:

  فرضیه اصلی:

  درماندگی مالی بر وقوع مدیریت سود شرکت­ها تاثیر مستقیم دارد.

  فرضیه های فرعی :

  • درماندگی مالی بر میزان دستکاری درآمدهای شرکت­ها تاثیرمستقیم دارد.
  • درماندگی مالی بر میزان دستکاری هزینه های شرکت­ها تاثیرمستقیم دارد.
  • درماندگی مالی بر میزان دستکاری اقلام تعهدی اختیاری سرمایه در گردش شرکت­ها تاثیرمستقیم دارد.
  • قلمرو پژوهش

  الف)قلمرو مکانی:

  قلمرو مکانی پژوهش حاضر، شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

  ب) قلمرو زمانی پژوهش:

  این پژوهش در بازه زمانی 1381 الی 1390 انجام گرفته است، سال های 1391 و1392  به دلیل تجدید ارزیابی دارایی­ها،که باعث افشای بهتر اطلاعات مالی می­شود(نمازیان و همکاران، 1389)، و به دلیل هماهنگ نبودن اطلاعات آن با سال­های قبل از سال1390، درنظر گرفته نشده است.

  ج) قلمرو موضوعی پژوهش:

  قلمرو موضوعی در حوزه مباحث کلاسیک حسابداری و مدیریت مالی است.

  • ابزار های گردآوری داده ها

   در این پژوهش داده های مورد نیاز از طریق اسناد کاوی از صورت های مالی و یاداشت های همراه منتشره شرکت­ها در دوره زمانی 1381 الی 1390 و همچنین  از طریق  نرم افزارهای اطلاعاتی موجود مانند تدبیر پرداز و ره آورد نوین جمع آوری شده است.

  • روش نمونه برداری

         در این پژوهش حجم نمونه از شرکت­ها  بر اساس ویژگی های زیر  انتخاب می­شود:

  • به منظور قابل مقایسه بودن اطلاعات، سال مالی شرکت منتهی به 29 اسفند ماه باشد.
  • شرکت جز صنایع واسطه گری مالی ،بانک ها ،لیزینگ و سرمایه گذاری نباشد.
  • کلیه داده های پژوهش برای شرکت های انتخابی در دسترس باشد.
  • شرکت حداقل دو سال قبل از سال 1381 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد.
  • شرکت نباید تا دو سال قبل از 1381 زیان انباشه بیش از نصف سرمایه داشته باشد
  • ابزار تجزیه و تحلیل

  برای آزمون فرضیه های پژوهش از رگرسیون چند متغیره با بهره گرفتن از داده های مقطعی استفاده شده است. بدین گونه داده­های سری زمانی ، مقادیر یک متغیر را در نقاط متوالی در زمان، اندازه گیری می­ کند. این توالی می تواند سالانه، فصلی، ماهانه، هفتگی یا حتی به صورت پیوسته باشد. داده های مقطعی ، مقادیر یک متغیر را در زمان معین و روی واحد های متعدد اندازه گیری می­ کند. داده های ترکیبی روشی برای تلفیق داده های مقطعی و سری زمانی است. به طور کلی باید گفت داده های ترکیبی تحلیل های تجربی را به شکل غنی می سازند که در صورت استفاده از داده های سری زمانی  یا مقطعی این امکان وجود ندارد(گجراتی،1378). این پژوهش، به دلیل اینکه داده ها برای شرکت های پذیرفته شده در بورس  اوراق بهادار حجم آن ها کم می­باشد و یک بازه زمانی کوتا ه مدت را در نظر می گیرد. و همچنین سال ورشکستگی شرکت­ها با یکدیگر متفاوت هستند، شرایط استفاده از داده های پنل را ندارد، بنابراین داده های مورد نظر مقطعی می­باشد.،به طوری که در طول زمان تغیرات آن ثابت فرض شده است. برای تعیین معنادار بودن مدل رگرسیون و پارامتر های حاصل از تخمین مدل رگرسیون ،به ترتیب از آماره های F و t  استفاده شده است.

      برای تجزیه و تحلیل داده­های پژوهش از نرم افزارهای Eviews, Excel  استفاده شده است. از نرم افزار  Excel برای مرتب کردن داده ها و جمع آوری اطلاعات ،استفاده می شود. و از  نرم افزار Eviews  برای برآورد مدل و تحلیل نتایج پژوهش استفاده می­گردد.

  تعداد صفحه :140

  قیمت :37500 تومان

  بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

  و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

  پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

  پایان نامه شناخت تاثیر مدیریت نقدی،مدیریت مطالبات و مدیریت موجودی بر عملکرد شرکت ها

   متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت 

  دانشگاه آزاد اسلامی 

  عنوان 

  شناخت تاثیر مدیریت نقدی،مدیریت مطالبات و مدیریت موجودی بر عملکرد شرکت ها

  (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  چکیده:      

  مدیریت مطالبات و مدیریت موجودی شرکت ها از اصلی ترین شالوده های فعالیت های شرکت ها و مهمترین وجه سود آوری بانک ها تلقی گردیده که با توجه به این مهم، بررسی اجزاء هزینه و بررسی میزان تأثیر  گذاری هریک از آنها در روند فعالیت های شرکت ها همواره مد نظر مدیران و پژوهشگران امر بوده است. لذا با توجه به تاثیر هر یک از آنها بر عملکرد نهایی شرکت، بررسی آنها حائز اهمیت است. در این پژوهش به بررسی تاثیر مدیریت نقدی،مدیریت مطالبات و مدیریت موجودی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران، در112 شرکـت پذیرفته شده در بورس اوراق بهـادار تهران در فاصله زمانی سالهای1388 الی 1392 پرداختـه شده است. در این پژوهش از نوع توصیفی رگرسیونی به منظور انجام پژوهش استفاده شده است و با بهره گرفتن از روش های آماری مانند رگرسیون و آزمون همبستگی ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته بررسی میشود. جامعه آماری این پژوهش شامل شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران می باشد. این پژوهش، جزء پژوهش های توصیفی بوده و روش مورد استفاده درپژوهش روش رگرسیون است. نتایج حاصل از پژوهش بیانگر این است که نتیجه آزمون ها حاکی ازمانا بودن متغیرهای مستقل و وابسته می­باشد.لذا با توجه به وجود رابطه مثبت بین مدیریت نقدی،مدیریت مطالبات و مدیریت موجودی وعملکرد شرکت ها ، پیشنهـ­اد می گردد سهـ­امداران در تصمیم گیریهـای اقتصادی خود به متغیرهـ­ای مذکور توجه داشته واین متغیرهـ­ا را در مدل تصمیم گیری خود در نظر داشتـه باشنـد.

  واژه های کلیدی: مدیریت موجودی، مدیریت مطالبات، عملکرد شرکت، وصول مطالبات.             

  1-1 مقدمه:

  شناوری لحظه ای فعالیت ،در نهاد های پولی و مالی از جمله خصایص و ویژگی های منحصر به فردی است که توانسته در برنامه ها و سازماندهی های مدیریت، برای آنها سود و ریسک های بالایی را به همراه داشته باشد(سینا و مولینو، 2005).بانک ها از جمله نهاد های حساس به سیاست گذاری های خرد و کلان در سطح داخلی نظیر مدیریت کارایی هزینه‌ها، دارایی‌های کنترلی و مدیریت تعهدات، مدیریت کیفیت خدمات شرکت ها، مدیریت رضایت مشتریان و.. در سطح بیرونی متأثر از تحولات بازار و ریسک های غیر قابل کنترل بوده که اهتمام به لحاظ این موارد با در نظر گرفتن توازن در قبال مصارف و منابع شرکت ها توانسته موفقیت بالایی را از لحاظ سودآوری و بهره وری ایجاد نماید(مورای، 2010).مدیریت مطالبات و مدیریت موجودی شرکت ها از مهم ترین شالوده فعالیت های شرکت ها و مهمترین وجه سود آوری بانک ها تلقی گردیده که با توجه به این مهم، بررسی اجزاء هزینه و بررسی میزان تأثیر  گذاری هریک از آنها در روند فعالیت های شرکت ها همواره مد نظر مدیران و پژوهشگران امر بوده است(کافمن، 2009).مصارف نیز در هنگام ارائه گزارش به مانده حسابهای تسهیلات، مطالبات، سرمایه گذاری ها و مشارکتها، بدهکاران ، پیش پرداختها و اصولاً تمام حسابهای با ماهیت بدهکار به استثناء هزینه ها و موجودی های نقد اعم از وجوه نقدی و وجوه نزد سایر بانکها و بانک مرکزی جزء مصارف هستند.بررسی تأثیر  هر یک از این اجزاء بر روی عملکرد بانک ها به لحاظ سود آوری مورد توجه است. این نشان داده است که عدم توازن در رعایت منابع در قبال مصارف توانسته در کوتاه مدت و میان مدت ضرر های جبران ناپذیری بر روی بانک ها داشته و آنها را از گردونه رقابت حذف نماید(لوین، 2011).نسبت تسهیلات به سپرده‌ها از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که مدیریت مطالبات و مدیریت موجودی بانک‌ها را به تصویر می‌کشد..به عبارت دیگرهدف از پژوهش حاضر پاسخ به این سوال است که ” آیا مدیرت نقدی، مدیریت مطالبات ومدیریت موجودی تاثیری بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران دارد؟” وباتوجه به اینکه این متغیرها دارای اهمیت شایان توجهی هستند وتابحال در ارزیابی های سرمایه گذاران مورد توجه قرار نگرفته اند، می­خواهیم تعیین­کنیم که مدیرت نقدی، مدیریت مطالبات ومدیریت موجودی تاچه حد بر عملکرد شرکت ها بعنوان معیاری مناسب در تصمیم گیری بهینه سرمایه گذاری  تاثیرگذارخواهد بود؟

   1-2  بیان مساله پژوهش:

  شناوری لحظه ای فعالیت های در نهاد های پولی و حاظر در بازار های بورس نظیر موسسات و شرکت های حاظر در بازار های بورس از جمله خصایص و ویژگی های منحصر به فردی است که توانسته در قبل نوع برنامه ها و سازماندهی های مدیریت، برای آنها سود و ریسک های بالایی را به همراه داشته باشد(سینا و مولینرو، 2005).[1]موسسات و شرکت های حاظر در بازار های بورس از جمله نهاد های حساس به سیاست گذاری های خرد و کلان در سطح داخلی نظیر مدیریت کارایی هزینه‌ها، دارایی‌های کنترلی و مدیریت تعهدات، مدیریت کیفیت خدمات حسابداری و حسابرسی، مدیریت رضایت مشتریان و.. در سطح بیرونی متأثر از تحولات بازار و ریسک های غیر قابل کنترل بوده که اهتمام به لحاظ این موارد با در نظر گرفتن توازن در قبال مطالبات و موجودی حسابداری و حسابرسی توانسته موفقیت بالایی را از لحاظ سودآوری و بهره وری ایجاد نماید(مورای، 2010).[2]مدیریت جریان نقدی در قالب مدیریت موجودی و مطالبات حسابداری و حسابرسی از مهمترین شالوده های فعالیت های شرکت ها و مهمترین وجه سود آوری موسسات و شرکت های حاظر در بازار های بورس تلقی گردیده که با توجه به این مهم، بررسی اجزاء موجودی و مطالبات و بررسی میزان تأثیر  گذاری هریک از آنها در روند فعالیت های حسابداری و حسابرسی همواره مد نظر مدیران و پژوهشگران امر بوده است(کافمن، 2009).[3]

  در موسسات و شرکت های حاظر در بازار های بورس، هزینه برای گزارش دهی در یک دوره بلند مدت به 2 طبقه عمده گروه بندی می نمایند:

  الف – موجودیی ثابت : این موجودی شامل مخارج و حقوق نیروی انسانی،، بدهی های شرکتی و اقساط،موجودیی دفتری، موجودیی ثابت ماهیانه نظیر اجاره، شارژ، حاظر در بازار های بورسات و… در یک دوره  بلند مدت می باشد

  ب – موجودیی غیر ثابت : که به آن سایر موجودی هم گفته می شود این موجودی شامل موجودیی پیش بینی نشده، موجودیی بروز حوادث، موجودیی توسعه فعالیت های مقطعی  سپرده ضمانتنامه ها ، پیش پرداخت اعتبارات اسنادی ، پیش پرداخت بابت معاملات، بدهی های متفرقه و حسابرسی فروخته شده وجوه مازاد اداره شده می باشد(چن و استرانج، 2010).[4]مدیریت موجودی امروزه یکی از راهبردی ترین زمینه های نیل به موفقیت مالی و عملکرد سازمانی شرکت ها در بازار رقابتی می باشد. چرا که بواسطه مدیریت موجودی، می توان نه تنها به صورت علمی میتوان به تحصیص دقیق موجودی به فعالیت های مثمر پرداخت، بلکه بواسطه مدیریت موجودی، به انتخاب بهترین مسیر و استراتژی درآمد زا برای شرکت میتوان دست یافت. در مدیریت موجودی،اندازه گیری موجودی منابعی که در راه انجام فعالیتهای اصلی،تشخیص و حذف اقلامی از هزینه که ارزش افزوده ایجاد نمی کنند،تعیین کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی انجام شده در واحدهای اقتصادی، تشخیص و ارزیابی فعالیتهای جدیدی که می تواند عملکرد آینده سازمان را بهبود بخشد در راستای بهبود عملکرد مد نظر می باشند(مارک، 2012).[5]بررسی تأثیر  هر یک از این اجزاء بر روی عملکرد موسسات و شرکت های حاظر در بازار های بورس به لحاظ سود آوری مورد توجه است. لوین [6]2011 نشان داده است که عدم توازن در رعایت موجودی در قبال مطالبات توانسته در بلند مدت و میان مدت ضرر های جبران ناپذیری بر روی موسسات و شرکت های حاظر در بازار های بورس داشته و آنها را از گردونه رقابت حذف نماید(لوین، 2011).

  با افزایش سطح موجودی حسابداری و حسابرسی بدور از صرف آنها در بخش مطالبات،موسسات و شرکت های حاظر در بازار های بورس با رکود و عدم توان پرداخت سود تسهیلات روبرو شده و نمیتوانند به برنامه های توسعه دست یابند، همچنین با صرف بالای موجودی شرکت در بخش مطالبات بیش از حد توازن معقول، میزان تعهدات حسابداری و حسابرسی بالا رفته و دیگر قادر به پاسخ گویی به مشتریان جدید و یا طرح های سود آور نبوده و عواملی نظیر ریسک بالایی تسهیلات،عدم دریافت به موقع مطالبات،کاهش ارزش زمانی پول و .. میتواند برای موسسات و شرکت های حاظر در بازار های بورس مشکل ساز گردد (استر، 2006).[7]از مباحث مهم دیگر، موضوع مدیریت نقدینگی است. در مدیریت نقدینگی، مدیران با در نظر داشتن منابع مالی موجود و قابل حصول از مشتریان چند راهبرد در این زمینه مد نظر دارند. اولین نوع مدیریت نقدینگی به صورت روزانه صورت پذیرفته و به صورت متناوب نقدینگی مورد نیاز در روزهای آتی پیش بینی می شود. دومین نوع مدیریت نقدینگی که مبتنی بر مدیریت جریان نقدینگی است، نقدینگی مورد نیاز را برای فواصل طولانی تر شش ماهه تا دوساله پیش بینی می کند. سومین نوع مدیریت نقدینگی به بررسی نقدینگی مورد نیاز بانک در شرایط بحرانی می پردازد(روز، وسترفرید:2011).با عنایت به مبحث موجودی و مطالبات حسابداری و حسابرسی و بررسی اجزاء آن، این پژوهش سعی داشته به بررسی مطالعه تاثیر مدیریت نقدی،مدیریت مطالبات و مدیریت موجودی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار بپردازد. سوالی که در ابتدای این پژوهش میتواند مد نظر قرار داشته باشد این است که شکاف بین موجودی و مطالبات  شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار چه میزان بوده و هر یک از اجزاء موجودی و یا مطالبات چه تأثیر ی بر روی عملکرد این موسسه حسابداری میتواند داشته باشد.

  1-3 اهمیت موضوع پژوهش:

  امروزه نقدینگی یکی از متغیرهای اساسی اقتصاد کلان به شمار آمده، چراکه تاثیرات بالقوه ای بر برخی از بازارها نظیر مسکن، سرمایه و کالا و خدمات بر جای می گذارد که پس از مدتی می تواند به اثرات بالفعل تبدیل شده و سبب ایجاد مشکلاتی در بازارهای یادشده شود. به همین دلیل، کنترل بهینه نقدینگی یکی از اهداف مهم دولت و بانک مرکزی بوده و در قانون پولی و بانکی کشور هم به این وظیفه اشاره شده است. از سوی دیگر در ادبیات اقتصادی و پولی، کمتر مقایسه ای بوده که منکر رابطه نقدینگی و تورم باشد. البته این رابطه گاهی ضعیف تر و گاهی شدیدتر می شود. اما به طور کلی افزایش نقدینگی یا به مفهوم وسیع تر آن افزایش پول، یکی از مهم ترین عوامل افزایش تورم است (موهان و شریف،2011).[8]

  نسبت مطالبات به موجودی از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که مدیریت موجودی و مطالبات شرکت‌ها را به تصویر می‌کشد. برای محاسبه نسبت مطالبات به موجودی، باید میزان هر یک از این دو جداگانه مورد محاسبه قرار گیرد، یعنی به طور جداگانه، مانده موجودیی جاری و ثابت و پرداخت های ثابت مالی در نظام حسابداری و حسابرسی کشور مشخص شود. به این ترتیب، برای تعیین موجودی شرکت ها، کل پرداخت های سالانه و ماهانه و پرداخت های پیش بینی نشده و فورس ماژور پس از کسر موجودیی قانونی را باید مشخص کرد و برای تعیین مطالبات ، میزان کل مطالباتی حاصل از فعالیت های شرکت، سود فعالیت ها  را  محاسبه کرد.

  صورت های مالی از جمله سطح نقدینگی، یكی از بهترین منابع اطلاعاتی در كنار سایر اطلاعات مانند اطلاعات اقتصادی جهت استفاده ذینفعان در رابطه با وضعیت مالی شركت ها برای پیش بینی رویدادهای آتی به شمار می رود. سطح نقدینگی یكی از این موارد، پیش بینی وقوع بحران مالی در سازمان می تواند باشد.در حقیقت، در شرایط متغیر اقتصادی و نوسانات شدید در محیط فعالیت تجاری كه ذینفعان را با عدم اطمینان های عمده و احتمالات متعددی مواجه نموده است، وجود الگوهایی برای پیش بینی عملكرد مالی شرك تها كه با هر یك از شاخص های مهم در ارتباط باشد، از اهمیت بسزایی برخوردار خواهد بود.

  در فزایند بهینه سازی مدیریت نقدینگی، از آنجایی که بانک در جهت پاسخگویی به جریانات نقدی خروجی غیرمنتظره و تقاضای برداشت نقدی مشتریان، نیازمند نگهداری وجوه مازاد می باشند، تقبل هزینه نگهداری این وجوه، به صورت چشم پوشی از سود حاصل از سرمایه گذاری احتمالی امری گریزناپذیر است. منابع نقد عبارتست از جریان نقد حاصل از عملیات روزانه شعبه (آورده نقد مشتریان) و ذخیره نقد صندوق که روزانه توسط خزانه بانک تأمین می شود. نگهداری وجوه در صندوق همواره با یک هزینه  فایده همراه می باشد، به عبارتی فایده نگهداری وجوه مازاد پوشش ریسک نقدینگی و اطمینان از عدم مواجهه با کسری نقدینگی و در مقابل هزینه آن افزایش هزینه خواب پول و از دست دادن فرصت سرمایه گذاری وجوه می باشد. لذا مدیر نقدینگی همواره درصد بهینه کردن مانده وجوه نقد صندوق با توجه به عملیات روزانه آن می باشد .بر اساس مدل میلر 2008  (میلر: 2008) میزان بهینه وجه نقد با توجه به پوشش هزینه مازاد نقدینگی از یکسو و پوشش ریسک نقدینگی حاصل ازکمبود وجوه نقد از سوی دیگر، نقطه c خواهد بود. نکته مهم این است که بانک و مدیر مالی تلاش نمی کند که شکاف نقدینگی را به صفر برساند، بلکه هدف تنظیم و کنترل شکاف نقدینگی در محدوده قابل کنترل است. چراکه تأمین نقدینگی بخش عمده ای از وظایف و کارکردهای بانک است و با انجام این خدمات برای مشتریان، درآمد کسب می نماید. لذا برای مدیریت شکاف نقدینگی بایستی ابتدا تخمین و سپس پیش بینی برای جریان نقدی شعبه صورت بگیرد (نلسون:2008). پژوهش های زیادی در زمینه مدیرت نقدی، مدیریت مطالبات ومدیریت موجودی صورت گرفته که هر کدام از زاویه ای خاص به بررسی عوامل موثر بر عملکردشرکتها، می پردازد، که در بخش مرورادبیات وسوابق به تعدادی از آنها اشاره گردیده، با توجه به بررسی های بعمل آمده در بین پایانامه ها، از طریق سایتهای دانشگاه های کشور وسایت  پایگاه اطلاعات علمی موردی مشابه این پایانامه تدوین نگردید ومقالات مشابه نیز ازنظر گستردگی پژوهش باپژوهش حاضر متفاوت هستند.پژوهش حاضر تاثیر مدیرت نقدی، مدیریت مطالبات ومدیریت موجودی بر عملکردشرکتها که در قسمت مدل مفهومی به آن اشاره خواهد شد مطالعه نموده، که در نوع خود جدید بوده وتابحال پژوهش کامل ومشابه دراین خصوص صورت نگرفته است.لذا به نظر می رسد پژوهش حاضر کمک شایانی به تشریح تاثیر مدیرت نقدی، مدیریت مطالبات ومدیریت موجودی بر عملکرد شرکتها می نماید.

  1-4 اهداف پژوهش:

  هدف اصلی:

  شناخت تاثیر مدیریت نقدی،مدیریت مطالبات و مدیریت موجودی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

  اهداف ویژه:

  1-شناخت تاثیر اندازه گیری موجودی منابعی که در راه انجام فعالیتهای اصلی بر روی سطح کلی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار .

  2-شناخت تاثیر تشخیص و تمرکز بر وصول مطالبات بر روی سطح کلی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. 

  3-بررسی مدیریت بهینه سطح موجودیی ثابت بر روی سطح کلی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. 

  4-مقایسه سطح موجودیی غیرثابت بر روی سطح کلی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. 

  5-بررسی کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی انجام شده در واحدهای اقتصادی بر روی سطح کلی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار. 

  اهداف کاربردی:

  1-این پژوهش می تواند برای شرکتهای پذیرفته شده در بورس مورد استفاده قرارگیرد.

  2-همچنین این پژوهش جهت مدیران مالی ومشاوران مالی شرکتها وپژوهشگران مورداستفاده قرارگیرد.

  3-شرکتهایی که قصدایجادارزش جهت سهامداران را دارند این پژوهش کمک شایان توجهی به آنها خواهدنمود.

  1-5 قلمرو پژوهش:

  الف. قلمرو موضوعی:

  پژوهش حاضر پیرامون شناخت تاثیر مدیریت نقدی،مدیریت مطالبات و مدیریت موجودی بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار  می باشد.

  ب. قلمرو مکانی:

  با توجه به موضوع این پژوهش، کلیه شرکتهای پذبرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه آماری ومنطقه مورد مطالعه پژوهش، انتخاب گردیده اند .

  ج. قلمرو زمانی:   

  قلمروزمانی پژوهش را فاصله زمانی سالهای 1388 الی 1392 در بر می گیرد.

  1- 6 فرضیه های پژوهش:

  1-اندازه گیری موجودی منابع در راه انجام فعالیتهای اصلی بر روی سطح کلی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار   موثر است.

  2-تشخیص و تمرکز بر وصول مطالبات بر روی ارتقاء سطح کلی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار موثر است.

  3-بهینه کردن موجودیی ثابت در راستای مطالبات بر روی ارتقاء سطح کلی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار موثر است.

  4-بهینه سازی موجودیی غیرثابت ای بر روی ارتقاء سطح کلی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار موثر است.

  5-کارایی و اثربخشی فعالیتهای اصلی انجام شده در واحدهای اقتصادی بر روی ارتقاء سطح کلی عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار موثر است.

  تعداد صفحه :163

  قیمت :37500 تومان

  بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

  و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

  پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

  پایان نامه بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

   متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

  دانشگاه آزاد اسلامی  واحد رشت

  دانشکده مدیریت و حسابداری

  گروه آموزشی حسابداری

  پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

  رشته حسابداری

   

  عنوان

  بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

   

   

  بهمن 1393

  (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  فهرست

  فصل اول: کلیات پژوهش

  1-1 مقدمه. 2

  1-2 بیان مسئله. 2

  1-3 فرضیهها 4

  1-4 اهداف پژوهش… 5

  1-4-1 اهداف کلی و خاص پژوهش… 5

  1-4-2 اهداف کاربردی پژوهش… 5

  1-5 ضرورت و اهمیت موضوع پژوهش… 6

  1-6 روش انجام پژوهش… 7

  1-6-1 روش پژوهش… 7

  1-6-2 روش‌های گردآوری اطلاعات… 7

  1-6-3  قلمرو پژوهش… 8

  1-6-4 جامعه و نمونه آماری پژوهش… 8

  1-7 تعریف واژه‌ها و اصطلاحات پژوهش… 9

  1-8 ساختار کلی پژوهش… 10

  1-9 خلاصه فصل اول. 11

  فصل دوم: ادبیات، مبانی نظری و مروری بر پژوهشهای مربوط

  2-1 مقدمه. 13

  2-2 حاکمیت شرکتی.. 14

  2-2-1 تاریخچه حاکمیت شرکتی در جهان. 14

  2-2-2 تعاریف حاکمیت شرکتی.. 15

  2-2-3  اهمیت حاکمیت شرکتی.. 18

  2-2-4 دلایل ایجاد حاکمیت شرکتی مناسب… 19

  2-2-5 مبانی حاکمیت شرکتی.. 20

  2-2-5-1 تئوری نمایندگی.. 21

  2-2-5-2  تئوری ذینفعان. 23

  2-2-5-3 تئوری هزینه معاملات… 23

  2-2-5-4 تئوری هزینه معاملات در برابر تئوری نمایندگی.. 24

  2-2-5-5 تئوری نمایندگی در برابر تئوری ذینفعان. 25

  2-2-6 اهداف حاکمیت شرکتی.. 26

  2-2-7 مزایای حاکمیت شرکتی.. 27

  2-2-8 طبقه‌بندی سیستم‌های حاکمیت شرکتی.. 27

  2-2-8-1 حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی (رابطه‌ای) 28

  2-2-8-2 حاکمیت شركتی  برون‌سازمانی (محیطی) 29

  2-2-9 مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی.. 31

  2-2-9-1 مکانیزم‌های برون‌سازمانی (محیطی) 31

  2-2-9-2 مکانیزم‌های درون‌سازمانی (محاطی) 31

  2-2-10 انواع الگوهای حاکمیت شرکتی.. 33

  2-2-10-1 الگوی مبتنی بر بازار. 33

  2-2-10-2 الگوی حاکمیت شرکتی مبتنی بر روابط.. 34

  2-2-10-3  الگوی حاکمیت شرکتی در حال‌گذار. 35

  2-2-10-4 الگوی نوظهور. 35

  2-2-11 اصول حاکمیت شرکتی منتشر شده در سطح جهانی.. 36

  2-2-12 تاریخچه حاکمیت شرکتی در ایران. 38

  2-2-13 چارچوب حاكمیت  شرکتی.. 39

  2-2-14 رتبه‌بندی شرکت‌ها 41

  2-2-15 ماتریس بین‌المللی حاکمیت شرکتی.. 41

  2-2-15-1 پاسخگویی هیات‌مدیره 42

  2-2-15-2 افشا و کنترل‌های داخلی.. 42

  2-2-15-3 حقوق سهامداران. 42

  2-2-15-4 پاداش… 42

  2-2-15-5 کنترل‌های بازار. 43

  2-2-15-6 رفتار شرکت… 43

  2-2-16 کفایت حاکمیت شرکتی.. 43

  2-2-17 معیارهای حاكمیت شركتی.. 44

  2-2-17-1 درصد سهام شناور آزاد در حاکمیت شرکتی.. 44

  2-2-17-1-1 ضرورت رعایت سهام شناور آزاد در حاکمیت شرکتی.. 45

  2-2-17-2 نقش مدیران غیرموظف (غیراجرایی) در حاکمیت شرکتی.. 46

  2-2-17-3 کیفیت افشا در حاکمیت شرکتی.. 48

  2-2-17-4 نقش موسسات حسابرسی در حاکمیت شرکتی.. 49

  2-2-17-5 نسبت پرداخت سود سهام در حاکمیت شرکتی.. 51

  2-2-18 نقش حرفه حسابداری در حاکمیت شرکتی.. 53

  2-3 رویكردهای ارزیابی عملكرد. 54

  2-4 ضریب Q توبین.. 55

  2-4-1 ضریب Q و خطای اندازه‌گیری آن. 57

  2-4-2 انواع نسخه‌های متداول موجود از ضریب Q.. 58

  2-4-3 مزایا و معایب Q توبین.. 61

  2-5 حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت… 62

  2-6 پیشینه پژوهش… 63

  2-6-1 پیشینه خارجی.. 63

  2-6-2 پیشینه داخلی.. 66

  2-7 ارائه مدل مفهومی پژوهش… 74

  2-8 خلاصه فصل دوم. 75

  فصل سوم: روششناسی پژوهش

  3-1 مقدمه. 79

  3-2 تدوین فرضیه‌های پژوهش… 80

  3-3 متدولوژی پژوهش… 80

  3-3-1 روش‌شناسی پژوهش… 81

  3-3-2 روش گردآوری و تحلیل اطلاعات… 81

  3-3-3 قلمرو پژوهش… 81

  3-3-4  جامعه آماری، نمونه‌گیری و حجم نمونه. 82

  3-4 متغیرهای پژوهش و نحوه سنجش آنها 83

  3-4-1 متغیر وابسته. 84

  3-4-2 متغیرهای مستقل.. 85

  3-4-3 متغیرهای کنترل. 88

  3-5 مدل‌های مربوط به آزمون فرضیه‌های پژوهش… 89

  3-5-1 مدل مربوط به آزمون فرضیه اصلی.. 89

  3-5-2 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی اول. 90

  3-5-3 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی دوم. 90

  3-5-4 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی سوم. 91

  3-5-5 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی چهارم. 91

  3-5-6 مدل مربوط به آزمون فرضیه فرعی پنجم. 91

  3-6  تحلیل توصیفی داده‌ها 92

  3-6-1 آمار توصیفی.. 92

  3-6-2 آمارهای استنباطی.. 93

  3-7 مدل‌های اقتصاد‌سنجی پژوهش… 93

  3-7-1 ابزار تحلیل داده‌ها 93

  3-7-2 تحلیل رگرسیون. 94

  3-7-2-1 فروض مدل رگرسیون خطی کلاسیک… 95

  3-7-2-2 انتخاب الگوی مناسب برای مدل رگرسیون. 99

  3-7-2-3  آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون. 100

  3-7-2-4 ضریب تعیین و ضریب تعیین تعدیل شده 102

  3-7-2-5 برآورد ضرایب رگرسیون. 102

  3-8 خلاصه فصل سوم. 103

  فصل چهارم: تحلیل دادههای پژوهش

  4-1 مقدمه. 105

  4-2 آمار توصیفی داده‌های پژوهش… 105

  4-3 جدول همبستگی بین متغیرها 107

  4-4 عامل تورم واریانس (VIF) 109

  4-5 آزمون مانایی متغیرهای پژوهش… 111

  4-6 انتخاب مدل در داده‌های ترکیبی.. 113

  4-6-1 آزمون چاو (Chow) 113

  4-6-2 آزمون هاسمن.. 114

  4-6-3 آزمون همسانی واریانس… 115

  4-7 آزمون فرضیه‌ها بر حسب مدل‌های تعیین شده 116

  4-7-1 نتایج آزمون فرضیه اصلی.. 116

  4-7-2 نتایج آزمون فرضیه فرعی اول. 118

  4-7-3 نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم. 120

  4-7-4 نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم. 122

  4-7-5 نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم. 124

  4-7-6 نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم. 126

  4-8 خلاصه فصل چهارم. 127

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

  5-1 مقدمه. 129

  5-2 تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه‌ها 129

  5-2-1 نتایج آزمون فرضیه اصلی.. 129

  5-2-2 نتایج آزمون فرضیه فرعی اول. 130

  5-2-3 نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم. 130

  5-2-4 نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم. 131

  5-2-5 نتایج آزمون فرضیه فرعی چهارم. 132

  5-2-6 نتایج آزمون فرضیه فرعی پنجم. 132

  5-3 خلاصه نتایج پژوهش… 133

  5-4 نتیجهگیری.. 133

  5-5 پیشنهادها 134

  5-5-1 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته‌های پژوهش… 135

  5-5-2 پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی.. 136

  5-6 محدودیت‌ها و موانع انجام پژوهش… 137

  5-7 خلاصه فصل پنجم. 137

  منابع و ماخذ

  منابع فارسی.. 139

  منابع انگلیسی.. 146

  پیوست‌ها

   

   

   

  فهرست جداول

  جدول (2-1): تعریف حاکمیت شرکتی………………………………………………………………………………………….17

  جدول (2-2): ویژگی‌های سیستم‌های درون‌سازمانی و برون‌سازمانی…………………………………………………30

  جدول (2-3): سازوکارهای حاكمیت شرکتی………………………………………………………………………………….39

  جدول (2-4): خلاصه پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………….70

  جدول (3-1): نحوه انتخاب و استخراج نمونه………………………………………………………………………………..83

  جدول (3-2): متغیرهای پژوهش و علامت اختصاری آنها……………………………………………………………….92

  جدول (4-1): نتایج آمار توصیفی داده‍های کمی پژوهش……………………………………………………………….106

  جدول (4-2): تحلیل فراوانی داده‌ کیفی پژوهش…………………………………………………………………………..107

  جدول (4-3): همبستگی بین متغیرهای مدل اصلی………………………………………………………………………..107

   جدول (4-4): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی اول………………………………………………………………..108

  جدول (4-5): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی دوم…………………………………………………………………108

  جدول (4-6): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی سوم………………………………………………………………..108

  جدول (4-7): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی چهارم……………………………………………………………..109

  جدول (4-8): همبستگی بین متغیرهای مدل فرعی پنجم……………………………………………………………….109

  جدول (4-9): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل اصلی………………………………………………………..110

   جدول (4-10): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی اول……………………………………………….110

  جدول (4-11): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی دوم………………………………………………..110

  جدول (4-12): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی سوم……………………………………………….111

  جدول (4-13): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی چهارم…………………………………………….111

  جدول (4-14): عامل تورم واریانس برای متغیرهای مدل فرعی پنجم………………………………………………111

  جدول (4-15): نتایج حاصل از آزمون مانایی متغیرها……………………………………………………………………112

  جدول (4-16): نتایج آزمون چاو مدل‌های پژوهش……………………………………………………………………….113

  جدول (4-17): نتایج آزمون هاسمن مدل‌های پژوهش…………………………………………………………………..114

  جدول (4-18): نتایج آزمون‍های همسانی واریانس……………………………………………………………………….115

  جدول (4-19): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه اصلی…………………………………………………………….116

  جدول (4-20): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل اصلی………………………………………………………….117

  جدول (4-21): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی اول- اولین تخمین مدل…………………………..118

  جدول (4-22): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی اول- بهترین تخمین مدل………………………..118

  جدول (4-23): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی اول- بهترین تخمین مدل……………………..119

  جدول (4-24): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی دوم- اولین تخمین مدل………………………….120

  جدول (4-25): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی دوم- بهترین تخمین مدل………………………..120

  جدول (4-26): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی دوم- بهترین تخمین مدل……………………..121

  جدول (4-27): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی سوم- اولین تخمین مدل…………………………122

  جدول (4-28): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی سوم- بهترین تخمین مدل……………………….122

  جدول (4-29): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی سوم- بهترین تخمین مدل…………………….123

  جدول (4-30): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی چهارم- اولین تخمین مدل………………………124

  جدول (4-31): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی چهارم- بهترین تخمین مدل…………………….124

  جدول (4-32): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی چهارم- بهترین تخمین مدل………………….125

  جدول (4-33): نتیجه آزمون مدل رگرسیونی فرضیه فرعی پنجم…………………………………………………….126

  جدول (4-34): نتیجه آزمون مانایی باقیمانده‍های مدل فرعی پنجم………………………………………………….127

  جدول (5-1): خلاصه نتایج آزمون فرضیه‌ها………………………………………………………………………………..133

   

  فهرست نمودار‌ها

  نمودار (2-1): ساختار حاکمیت شرکتی…………………………………………………………………………………………32

  نمودار (2-2): عوامل داخلی و بیرونی نظم‌دهنده شركت‌های جدید…………………………………………………..40

   

  چکیده

  رابطه بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها موضوعی مهم در مباحث حسابداری است. حاکمیت شرکتی بر آن است که جو شفافیت، راستی و پاسخگویی را در مدیریت سازمان تقویت نماید. هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر کفایت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌ها می­باشد. بدین منظور داده‌های 109 شرکت تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‌های 1387 تا 1392 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. مدل‌های پژوهش با بهره گرفتن از داده‌های ترکیبی و رگرسیون چند متغیره آزمون شده‌اند.

  نتایج پژوهش نشان‌دهنده عدم‌وجود رابطه معنی‌دار بین درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت است. همچنین نتایج پژوهش نشان می­دهد که از پنج معیار حاکمیت شرکتی مورد بررسی در این پژوهش بین سه متغیر تغییرات کیفیت افشا، نوع موسسات حسابرسی و تغییرات نسبت پرداخت سود سهام با عملکرد شرکت رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد. علاوه بر این بین تغییرات درصد سهام شناور آزاد و تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره با عملکرد شرکت رابطه‌ای یافت نشد.

   

  واژه‌های کلیدی: کفایت حاکمیت شرکتی، درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی، عملکرد شرکت، شاخص Q توبین

   

   

   

   

   

   

   

   

  فصل اول

  کلیات پژوهش

   

   

  1-1 مقدمه

  تنش بین حقوق فرد و سازمان‌ها یکی از مشکلات بنیادی جوامع معاصر بوده است. هم‌ اکنون در سرتا سر جهان بازارهای مالی و شرکت‌های قدرتمند سهامی به نحو چشم‌گیری رشد می‌کنند. در برابر این رشد، باید ابزارهای قانونی و نظارتی هدفمند نیز برای مسئولیت‌پذیری و پاسخگویی شرکت‌ها وجود داشته باشد. موضوع حاکمیت شرکتی نیز در همین چارچوب طراحی شده است. نظام حاکمیت شرکتی واکنشی است به مسئله نمایندگی، که از جدایی مالکیت از مدیریت ناشی می‌شود. جدایی مالکیت از مدیریت یا به عبارتی معمول‌تر، جدایی مالکیت از کنترل شرکت‌ها، خود ناشی از دو علت عمده است؛ اول این که هر یک از مشارکت‌کنندگان، اهداف و ترجیحات متفاوتی دارند و دیگر این که هر کدام اطلاعات کاملی در مورد اقدامات، دانش و ترجیحات دیگری ندارند. بدیهی است این تفکیک، با فرض سازوکارهای موثر اجرایی حاکمیت شرکتی، این امکان بالقوه را به وجود می‌آورد که مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در راستای منافع خود و عکس منافع سهامداران باشد. رسوایی‌های مالی در شرکت­هایی چون انرون، ورلدکام و تیکو آمریکا و شرکت­های دیگری از کشورهای فرانسه، ایتالیا و استرالیا، نمونه­هایی است که منجر به شکل­‌گیری نظام حاکمیت شرکتی حسب ضرورت­های کشور­های پیشرفته اقتصادی است. بدین ترتیب در پی این ضرورت و به دلیل سرمایه‌گذاری مستقیم و حضور شرکت­های سهامی چند ملیتی در کشور­های در حال توسعه و در عین حال لزوم استقرار نظام حاکمیت شرکتی و طبعا بهره‌مندی از فواید آن، نظام حاکمیت شرکتی به کشورهای در حال توسعه نیز راه یافته است. به تدریج با کم‌رنگ شدن اختیار اعمال حاکمیت مستقیم مالکین بر شرکت، کنترل به گروه­های دیگر که هیات‌مدیره­ها و مدیران را تشکیل می­ دهند سپرده می‌شود. لذا می­توان انتظار داشت که هر گونه تغییری در اجرای ساختار حاکمیت شرکتی  بر تغییر مسیر راهبری و عملکرد آنها و نیز افزایش یا کاهش هزینه­ های نمایندگی بیانجامد.

   

  1-2 بیان مسئله

  حاكمیت شركتی در سال‌های اخیر، نظر عده زیادی را به خود جلب کرده است. علت این امر توجه به سلامت اقتصادی جامعه و به طور اخص واحدهای تجاری است، به خصوص این که افزایش بیش از حد تقلب در شرکت‌ها و رسوایی‌های ناشی از کشف آنها در دهه‌های اخیر نیاز به استفاده از سازوکارهای نظام حاکمیت شرکتی را بیش از پیش ضروری ساخته است. نظام حاکمیت شرکتی در برگیرنده مجموعه‌ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیات‌مدیره، سهامداران و سایر گروه‌های ذینفع است. نظام حاکمیت شرکتی ساختاری را فراهم می‌کند که از طریق آن هدف‌های بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدف‌ها و نظارت بر عملکرد تعیین می‌شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می‌کند. به این ترتیب شرکت‌ها منابع را با اثر‌بخشی بیشتری به کار می‌گیرند (مکرمی، 1385). سازوکارهای حاكمیت شركتی، راهکارهایی برای تضمین این مطلب است که علی‌رغم وجود رابطه نمایندگی بین مالک و مدیر و تضاد منافع بین آنها، مدیریت در پی حداکثر نمودن ثروت سهامداران از طریق تقویت و بهبود عملکرد مالی شرکت است‌ (شلیفر و‌ ویشنی[1]،1997).  سازوكارهای داخلی حاكمیت شركتی در یك شركت، شامل انواع گوناگون توافقات سازمانی و رویه‌های مورد استفاده توسط شركت‌ها در جهت توازن قدرت و مسئولیت‌ها بین سهامداران، اعضای هیات‌مدیره، مدیران اجرایی و كاركنان شركت است (فلو و همكاران[2]، 2003). كه در این بین ساختار مالكیت، ساختار هیات‌‌مدیره، اندازه هیات‌‌مدیره، وجود مدیران غیرموظف در بین اعضای هیات‌‌مدیره، از مهم‌ترین عوامل تعیین‌كننده و اثرگذار در بین سازوكارهای حاكمیت شركتی به حساب می‌آیند (كارسلو و نیل[3]، 2000؛ كوهن و همكاران[4]، 2004). همچنین سازوکارهای حاکمیت شرکتی بر اطلاعات افشا شده توسط شرکت برای سهامداران آن اثر می‌گذارند و احتمال عدم‌افشای کامل و مطلوب اطلاعات و کیفیت افشا کم‌‌اعتبار را کاهش می­دهند. پژوهش­ها نشان می‌دهند در صورت وجود نظارت موثرتر هیات‌مدیره بر مدیریت، کیفیت و کفایت اطلاعات منتشر شده توسط مدیریت افزایش می­یابد. بهبود کیفیت افشای شرکت باعث کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی می­شود و کاهش عدم‌تقارن اطلاعاتی[5] مدیریت سود کمتر را به همراه دارد. در بازارهای سرمایه، تنها راه دستیابی بسیاری از سرمایه‌گذاران به اطلاعات، اعلامیه‌ها و اطلاعیه­هایی است که از جانب شرکت‌ها منتشر می­شود. مانند اعلام سود پیش‌بینی شده هر سهم (رحیمیان و همکاران، 1388). بسیاری از پژوهش‌های انجام شده در زمینه وجود سازوكارهای حاكمیت شركتی در شركت‌ها بر این مهم تاكید دارند كه ضعف در سازوكارهای حاكمیت شركتی در یك شركت، با كیفیت گزارشگری پایین صورت‌های مالی، دستكاری و تقلب در سود و درآمد و همچنین سطح پایین وضعیف شفافیت اطلاعاتی در ارتباط است (كارسلو و نیل، 2000 ؛ فلو و همكاران،2003). ابهام و عدم‌شفافیتی كه در اطلاعات مالی منتشر شده توسط این شركت‌ها وجود دارد، به علت ضعف سازوكارهای حاكمیت شركتی در این شركت‌ها ایجاد شده و به سهامداران كنترل‌كننده این امكان را می‌دهد كه منافع خود در شركت را حفظ كرده و با هزینه سایر سهامداران برای خود ایجاد ثروت نمایند (حساس‌یگانه، 1385). اجرای نظام حاکمیت شرکتی می‌تواند باعث اختصاص بهینه منابع و ارتقای شفافیت اطلاعات و در نهایت رشد توسعه اقتصادی گردد (جان و سنبت[6]، 1998).

  در پاسخ به این سوال که چرا حاکمیت شرکتی مطلوب، عملکرد شرکت را بهبود می‌بخشد می‌توان این گونه بیان نمود که عملکرد شرکت‌ها مبنای بسیاری از تصمیم‌گیری‌هاست و از عوامل مهمی که اغلب اعتبار‌دهندگان، سرمایه‌گذاران، مدیران و سایر فعالان اقتصادی می‌توانند به آن توجه کنند، عملکرد است. در واقع عملکرد شرکت‌ها، حاصل فعالیت‌ها و بازده سرمایه‌گذاری‌های آنان در یک دوره معین است (حسینی و همکاران، 1389). بنابراین ساختار حاکمیت شرکتی مناسب باعث پیشرفت شرکت، دستیابی به روش‌های تامین مالی، هزینه پایین سرمایه، عملکرد بهتر و رفع نیاز ذینفعان شده و اعتماد سرمایه‌گذار را افزایش می‌دهد. سرمایه‌گذاران، شرکت‌های برخوردار از ساختار حاکمیتی مناسب را کم‌ریسک تلقی کرده و بنابراین بازده مورد انتظار کمتری از آن طلب می‌کنند (احمدوند، 1388). براساس یافته‌های محققین حاکمیت شرکتی نقش مهمی را در بهبود عملکرد شرکت‌ها ایفا می‌کنند و ارتباط مستقیمی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها در بازارهای مالی توسعه‌یافته و در حال توسعه وجود دارد (وکیلی‌فرد و باوند‌پور، 1389).

  با توجه به مولفه­های به کار رفته در پژوهش­های اخیر در خصوص حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت، در این پژوهش از تغییرات درصد سهام شناور آزاد، تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره، تغییرات کیفیت افشا، نوع موسسات حسابرسی، تغییرات نسبت پرداخت سود سهام به عنوان مولفه­های حاکمیت شرکتی و شاخص Q توبین به عنوان مولفه  عملکرد  شرکت مورد استفاده قرار خواهد گرفت. بنابراین پژوهش حاضر در پی پاسخ به این سوال است که آیا بین کفایت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت ارتباط وجود دارد؟

   

  1-3 فرضیه‌ها

  با تعمق در پژوهش‌های انجام شده در دنیا جهت پاسخگویی به پرسش مطرح شده و دستیابی به اهداف پژوهش، فرضیه‌های زیر تدوین شده است. همچنین قابل ذکر است که در این فرضیه‌ها، معیارهای تغییرات درصد سهام شناور آزاد، تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره، تغییرات کیفیت افشا، نوع موسسات حسابرسی و تغییرات نسبت پرداخت سود سهام از معیارهای حاکمیت شرکتی می‌باشند.

  فرضیه اصلی: بین درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

  فرضیه فرعی اول: بین تغییرات درصد سهام شناور آزاد و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

  فرضیه فرعی دوم: بین تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

  فرضیه فرعی سوم: بین تغییرات کیفیت افشا و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

  فرضیه فرعی چهارم: بین نوع موسسات حسابرسی و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

  فرضیه فرعی پنجم: بین تغییرات نسبت پرداخت سود سهام و عملکرد شرکت رابطه معنادار وجود دارد.

   

  1-4 اهداف پژوهش

   

  1-4-1 اهداف کلی و خاص پژوهش

  هدف کلی پژوهش حاضر کمک به شناخت بیشتر پدیده حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده و هدف خاص این پژوهش به شرح ذیل می‌باشد.

  – تبیین نوع و میزان رابطه میان کفایت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها؛

  • تبیین نوع و میزان رابطه میان درجه بهبود ساختار حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت‌ها.
  • تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات درصد سهام شناور آزاد و عملکرد شرکت‌ها.
  • تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات اعضای غیرموظف هیات‌مدیره و عملکرد شرکت‌ها.
  • تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات کیفیت افشا و عملکرد شرکت‌ها.
  • تبیین نوع و میزان رابطه میان نوع موسسات حسابرسی و عملکرد شرکت‌ها.
  • تبیین نوع و میزان رابطه میان تغییرات نسبت پرداخت سود سهام و عملکرد شرکت‌ها.

   

  1-4-2 اهداف کاربردی پژوهش

  پژوهش‌های انجام شده در حوزه حاکمیت شرکتی قطعا مورد علاقه و توجه طیف وسیعی از اقشار غیردانشگاهی مثل مراجع گوناگون تدوین استانداردهای حسابداری، سایر نهادهای قانونگذار مثل بورس‌های اوراق بهادار و نهادهای نظارتی آنها، بانک‌های مرکزی، مدیران شرکت‌ها و سایر استفاده‌کنندگان از صورت‌های مالی و اطلاعات حسابداری می‌باشد. پژوهش حاضر درصدد دستیابی به اهداف کاربردی ذیل می‌باشد:

  1. درک رابطه سرمایه‌گذاران و سهامداران با حاکمیت شرکتی در افزایش اتکا به فرآیند گزارشگری مالی.
  2. سنجش حاکمیت شرکتی به سرمایه‌گذاران جهت آگاهی از توانایی مدیریت جهت تغییر سودهای حسابداری برای اهداف فرصت‌طلبانه و همچنین کمک به ارزیابی اعتبار سودهای حسابداری.
  3. در دسترس قرار دادن اطلاعات و پژوهش‌های به روز با هدف یاری رساندن به سازمان بورس اوراق بهادار جهت فراهم کردن و تسهیل امکان داد و ستد برای مشارکت‌کنندگان در بازار اوراق بهادار.
  1. قادر ساختن شرکت‌ها به ارزیابی کارایی حاکمیت شرکتی، افزایش اعتبار گزارش‌های مالی و جلب رضایت‌مندی سهامداران و جذب سهامداران بالقوه از طریق اتخاذ نظام حاکمیت شرکتی کارآمد.
  2. کمک به محققان در ارتباط با ادبیات موضوع از طریق در اختیار قرار دادن نتایج نظری و تجربی ارتباط بین کفایت حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت.

  [1]. Shleifer & Vishny

  [2]. Felo et al

  [3]. Carcello & Neal

  [4]. Cohen et al

  [5]. Information Asymmetry

  [6]. John & Senbet

  تعداد صفحه :205

  قیمت :37500 تومان

  بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

  و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

  پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

  پایان نامه مطالعه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

   متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

        دانشگاه آزاد اسلامی

           واحد کرمانشاه

             دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری

                                   پایان نامه­ی کارشناسی ارشد

  رشته حسابداری

   

   

  موضوع:

   

  مطالعه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

   

   

   

   

  اسفند  1393

  (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

   

  فهرست مطالب

     عنوان                                                                                                                              صفحه              

   

  چکیده…………………….…………………………………………………………………………………………………….……………….…....……………………………………………………….……………………………………….10

  فصل اول:کلیات پژوهش

  • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 12
  • بیان مساله ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….13
  • اهمیت و ضرورت انجام پژوهش­ها………………………………………………………………………………………………………………………….…..…………….…..15
  •  اهداف پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………..16

               1-4-1  اهداف اصلی………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………….………………………..16

             1-4-2  اهداف کاربردی………………………………………………………………………………………………………………………….……….…………………………..………………………….17

  • فرضیه های پژوهش…………………....………………………………………………...………………………………………………………..………………………….…….……………………..17
  • قلمروپژوهش……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………..……….…………………………………..20

  1-6-1 قلمروموضوعی پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...20

  1-6-2 قلمروزمانی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….20

  1-6-3 قلمرو مکانی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………20

  • بیان متغییرها مورد بررسی در قالب یک مدل مفهومی……………………………………………………………………………………………………………………….20
  • تعریف واژه­ها و اصطلاحات فنی وتخصصی……………………………………………………………………………………………………………………………21
   • تعاریف مفهومی………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………21

             1-8-1-1بازده حقوق صاحبان سهام………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………21

  1-8-1-2 توبین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………21

                   1-8-1-3 تعدادسهام داران نهادی.……………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 21

                   1-8-1-4 هیئت مدیره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 22

                   1-8-1-5 اندازه شرکت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….22

                   1-8-1-6 صنعت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….23

                   1-8-1-7 سن شرکت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….23

                    1-8-1-8 اهرم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..23

                1-8-2 تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………...………….. 23

                   1-8-2-1 بازده حقوق صاحبان سهام ……………………………………………………………………………………………………………………………………23

                   1-8-2-2 توبین …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….23

                   1-8-2-3 اندازه هیت مدیره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………23

                   1-8-2-4 اندازه شرکت ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….24

                   1-8-2-5 سن شرکت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….24

   

  فصل دوم:ادبیات و پیشینه پژوهش

  2-1 مقدمه…………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………....……..….…………………………………..26

  2-2 مبانی نظری……………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………………..……………………………………..28

        2-2-1 بورس اوراق بهادار ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..28

        2-2-2 حاکمیت شرکتی  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….29

        2-2-3  اصول حاکمیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..30

        2-2-4 حاکمیت شرکتی و تقلب …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………31

        2-2-5  اندازه هیات مدیره ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….32

        2-2-6 اعضای غیرموظف هیات مدیره …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………34

        2-2-7 سهام داران نهادی ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………35

        2-2-8  نسبت بدهی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..37

        2-2-9  تحریم ها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….38

        2-2-10 مبانی نظری تحریم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………38

        2-2-11 طبقه بندی تحریم ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………40

        2-2-12 ممنوعیت تجاری…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….40

        2-2-12 ممنوعیت مالی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………40

        2-2-13 اهداف تحریم های اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………41

           2-2-13-1 آثار تحریم ها بر اقتصاد و بازارهای مالی ایران……………………………………………………………………………………………..42

          2-2-13-2  بررسی تحریم اقتصادی بر بخش انرژی ………………………………………………………………………………………………………………..43

          2-2-13-3  بررسی تحریم در بخش تجارت………………………………………………………………………………………………………………………………………44

          2-2-13-4  بررسی تحریم در بخش تجارت………………………………………………………………………………………………………………………………………44

          2-2-13-5  بررسی تحریم اقتصادی بر بانکها …………………………………………………………………………………………………………………………………45

  2-3 پیشینه پژوهش………………………………………………………………….……….……………………………………………………………………………………………………………………………….………………47

  2-3-1 پژوهش داخلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47

  2-3-2 پژوهش­های خارجی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………..47

  فصل سوم: روش شناسی پژوهش

  3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………53

  3-2 متغییرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….54

  3-3 جامعه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..54

  3-4 روش نمونه گیری و حجم نمونه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..54

  3-5 روش­ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده­ها………………………………………………………………………………………………………………………………………54

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های پژوهش

  4-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..47

  4-2 آمارتوصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….47

    4-3 آمار استنباطی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….48

   

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادهای پژوهش

  5-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………88

  5-2 نتایج پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………89

      5-2-1 نتایج تجربی توصیفی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….89   

      5-2-2 نتایج تجربی استنباطی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..89

      5-2-2-1 فرضیه اصلی اول……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..89

      5-2-2-2 فرضیه اصلی دوم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..92

      5-2-2-3 فرضیه اصلی سوم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….94

      5-2-2-4 فرضیه اصلی چهارم……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….96

      5-2-2-5 فرضیه اصلی پنجم………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….98

  5-3 پیشنهادات پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………100

  5-3-1 پیشنهادهای کاربردی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………100

  5-3-2 پیشنهادها برای پژوهش های آتی ………………………………………………………………………………………………………………………………………101

  5-4 موانع و محدودیت­های پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..101

  منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………102

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فهرست جداول

   عنوان                                                                                                  صفحه                                                                     

   

  (3-1)چگونگی انتخاب شرکت های مورد مطالعه تحقیق ……………….. ……………………………………………………………………………………………………44

   (4-1)آمار توصیفی متغییرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………47

  (4-2)آزمون جارک جرا…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..48

  (4-3) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و اندازه هیئت مدیره……………………………………………………………………………………..48

          (4-4)ضریب رگرسیونی متغییرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………….49

  (4-5) آزمون T تحریم اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..50

  (4-6) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و اندازه هیئت مدیره……………………………………………………………………………………………………..51

  (4-7) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………51

  (4-8) آزمون T تحریم اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..52

  (4-9) ) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و اندازه هیئت مدیره………………………………………………………………………………………………………52

         (4-10) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….52

  (4-11) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….53

  (4-12) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و اندازه هیئت مدیره………………………………………………………………………………………………………54

         (4-13) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….54

  (4-14) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….55

  (4-15) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و تعداد سهامداران نهادی…………………………………………………………………….56

         (4-16) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….56

  (4-17) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….57

  (4-18) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و تعداد سهامداران نهادی………………………………………………………………………………………58

         (4-19) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..58

  (4-20) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….59

  (4-21) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و اندازه هیئت مدیره……………………………………………………………………………………………………….59

             (4-22) ضرایب رگرسیونی متغیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….60

  (4-23) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….61

  (4-24) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و تعداد سهامداران نهادی…………………………………………………………………………………………..61

             (4-25) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..62

  (4-26) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….63

  (4-27) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره……………………………………63

             (4-28) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..63

  (4-29) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….64

  (4-30) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره…………………………………………………….65

             (4-31) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..65

  (4-32) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….66

  (4-33) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره………………………………………………………….67

             (4-34) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..67

  (4-35) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….68

  (4-36) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره………………………………………………………….69

             (4-37) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………69

  (4-38) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..70

  (4-39) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی……………………70

             (4-40) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..71

  (4-41) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….72

  (4-42) ضریب همبستگی بین متغیر Q توبین و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی……………………………………..72

             (4-43) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………73

  (4-44) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….74

  (4-45) ضریب همبستگی بین متغیر ROE و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی…………………………………………..74

             (4-46) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….75

  (4-47) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….76

  (4-48) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و نسبت سرمایه گذاری سرمایه گذاران نهادی……………………………………………76

             (4-49) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………77

  (4-50) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….78

  (4-51) ضریب همبستگی بین متغیر عملکرد شرکت و استقلال اعضای هیئت مدیره…………………………………………………………..78

             (4-52) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..79

  (4-53) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….80

  (4-54) ضریب همبستگی بین بین متغیر Q توبین و استقلال اعضای هیئت مدیره…………………………………………………………………80

             (4-55) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………81

  (4-56) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….82

  (4-57) ضریب همبستگی بینتغیر ROE و استقلال اعضای هیئت مدیره………………………………………………………………………………………82

             (4-58) ضرایب رگرسیونی متغیرها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..83

  (4-59) آزمون T تحریم اقتصادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….84

  (4-60) ضریب همبستگی بین متغیر ROA و استقلال اعضای هیئت مدیره……………………………………………………………………………….84

             (4-61) ضرایب رگرسیونی متغیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………85

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فهرست نمودار

  عنوان                                                                                                    صفحه              

   

  (1-1) مدل مفهومی مطالعه رابطه بین تغییر پذیری اقلام تعهدی و نوسان پذیری بازده آتی سهام………….………………………………………………………….……10

   

   

   

   

  چکیده

            بکارگیری ابزارهای حاکمیت شرکتی می ­تواند موجب هم راستا کردن منافع کارفرما-کارگزار و نهایتاً ارتقاء عملکرد سازمانی شود. براین اساس هدف این پژوهش مطالعه رابطه بین سازوکارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. متغیرهای پژوهش شامل: اندازه هیئت مدیره، تعداد سهامداران نهادی، تعداد اعضای غیر موظف هیات مدیره، نسبت سرمایه ­گذاران نهادی، استقلال اعضای هیئت مدیره، Q توبین، ROE، ROA می باشد. نمونه مورد نظربه روش غربالگری از میان شرکت­های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب شده است.روش پژوهش از نوع کاربردی می­باشد. روش­ها وابزار تجزیه وتحلیل داده­ ها مورد نیاز از نرم­افزار ره­آوردنوین و سایت بورس اوراق بهادار تهران(کدال)جمع­آوری شده­است. در این پژوهش به منظور آزمون فرضیه­ های در حضور متغیرهای کنترلی از تحلیل رگرسیون چندگانه که با بهره گرفتن از نرم افزار EVIEWS انجام می­گیرد استفاده می­شود.

  واژگان کلیدی:  حاکمیت شرکتی، عملکرد مالی، شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران.

   

   

   

   

   

   

  فصل اول

  کلیات پژوهش

   

   

   

   

   

   

   

  1-1مقدمه

  موضوع حاکمیت شرکتی از دهه 1990 درکشورهای صنعتی جهان نظیر انگلستان، استرالیا وبرخی کشورهای اروپایی مطرح شد. سابقه این امر به گزارش معروفی به نام گزارش کاربردی برمی­شود که درسال1992 منتشرشد. در این گزارش به وجود سهامداران نهادی وبرقراری سیستم کنترل داخلی وحسابرسی داخلی تأکید زیادی شده بود. این گزارش درسال1995 توسط کمیته گرینبری بررسی مجدد ودرسال 1998 توسط کمیته هامپل نهایی شد. اکثر کشورهای جهان از جمله انگلستان، چین، کره، کانادا، استرالیا و… دارای چنین نظام نامه راهبری بصورت مدون می­باشند. در آمریکا نیز افشای ماجرای انتخابات واترگیت[1] و همچنین تقلب دربازار سرمایه آمریکا در سال2001 باعث تصویب قانونی به نام ساربنزآکسلی[2] یاهمان حاکمیت شرکتی شد(یگانه وهمکاران،1388). حاکمیت شرکتی یکی از جنبه­ های اصلی وپویای تجارت است که سازمان­های بین­المللی، سازمان همکاری­های اقتصادی وتوسعه(OECD)،استانداردهای قابل قبول بین المللی دراین مورد فراهم می­ کنند. موضوع حاکمیت شرکتی بافروپاشی شرکت­های  بزرگ ازقبیل انرون، وردکام وغیره که موجب زیان بسیاری از سرمایه ­گذاران وذی­نفعان شد و ناشی از سیستم­های ضعیف حاکمیت شرکتی بود، اهمیت یافت وسبب تأکید بیش از پیش برضرورت وارتقای اصلاح حاکمیت شرکتی درسطح بین ­المللی شد(یگانه و همکاران،1384). از آن­جا که تحقیق حاضر به بررسی رابطه میان ساز و کار حاکمیت شرکتی، آشفتگی اقتصادی و عملکرد مالی شرکت­های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران می ­پردازد، بنابراین به بررسی تأثیر اندازه هیئت مدیره، تعداد سهامداران نهادی، تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره، استقلال اعضای هیئت مدیره برعملکرد مالی شرکت در دوره های قبل وبعد از تحریم پرداخته می­شود و اثرات تحریم­ها بر عملکرد مالی شرکت­ها رامورد سنجش قرار خواهدداد. نتایج حاکی از آن است که تحریم­های آمریکا باوارد کردن خسارت اقتصادی به ایران تاحدودی موفقیت­های اقتصادی به همراه داشته­است. تأثیرات تحریم­های تجاری بر صادرات غیرنفتی ایران و واردات کالاهای سرمایه­ای تأثیرات معنادارتری نسبت به تحریم صادرات نفتی ایران داشته است. اما تحریم­های مالی تأثیر شدیدتری نسبت به تحریم تجاری دارد. به دلیل تحریمهای مالی، ایران نرخ­های بالاتری رابرای اخذ وام پرداخت می­ کند ونرخ­های بازدهی تضمینی بالاتری رابرای سرمایه ­گذاری قراردادهای نفتی بای­بک[3] پیشنهاد می­ کند.

   

  1-2.بیان مسئله

  اخیراً ادبیات مربوط به رابطه بین ابزارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت توجهات زیادی را به خود جلب نموده است(کمال حسن[4]، 2013). انگیزه اصلی ماوراء آن ادبیات، بر تضاد منافع مدیران- سهامداران در روابط کارفرما-کارگزار تکیه دارد(جنسن و مکلینگ[5]، 1976). تضاد موجود بدلیل فقدان ابزارهای کنترلی در دست سهامداران، هزینه های نمایندگی را افزایش می­دهد. در قلب این مشکلات سازمانی، مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای هم راستا کردن منافع کارفرما-کارگزار و نهایتاً ارتقاء عملکرد سازمانی بکار گرفته می­شوند(مک نایت و ویر[6]، 2009). علاوه برآن، تحقیقات تجربی که به بررسی رابطه بین عملکرد شرکت و ابزارهای حاکمیت شرکتی پرداخته­اند به نتایج متفاوتی منجر شده­اند. برخی از تحقیقات شواهدی مبنی بر تاثیر مثبت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت ارائه کرده­اند در حالی­که تحقیقات دیگری وجود رابطه منفی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت را اثبات و حتی برخی از تحقیقات نشان دادند که حاکمیت شرکتی تاثیری بر عملکرد شرکت ندارد(کمال حسن، 2013). لذا این پژوهش در نظر دارد تا به بررسی و مطالعه تاثیر مکانیسم­های حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت­های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1392-1385 بپردازد. به منظور بررسی تاثیر تحریم­های اقتصادی علیه ایران بر رابطه موجود بین ابزارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت، دوره 8 ساله تحقیق به دو دوره تقسیم می­شود: قبل از تحریم 1389-1385 و دوره بعد از تحریم یعنی 1392-1389 (سال 2010میلادی(1389هجری شمسی) که برابر با آغاز تحریم های اقتصادی علیه ایران است بعنوان نقطه عطف در نظر گرفته می شود). در این تحقیق دو معیار برای ارزیابی عملکرد مالی شرکت محاسبه می شود: (1) Q توبین؛ بعنوان معیار مبتنی بر عملکرد بازاری شرکت و (2) ROE , ROA ؛ بعنوان معیارهای مبتنی بر حسابداری. همچنین متغیر مستقل در این تحقیق ابزارهای حاکمیت شرکتی شامل؛ اندازه (تعداد) هیئت مدیره، تعداد سهامداران نهادی، تعداد اعضای غیرموظف هیئت مدیره، نسبت سرمایه ­گذاری سرمایه ­گذاران نهادی و استقلال اعضای هیئت مدیره می­باشند. در این تحقیق از 4 متغیر کنترلی شامل اندازه شرکت، اهرم، نوع صنعت و سن شرکت نیز استفاده می­شود. سپس تاثیر سازو کارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت در دوره های قبل و بعد از تحریم مورد بررسی و مقایسه قرار می­گیرند.

   

   

   

   

  1-3 اهمیت وضرورت پژوهش

   از دیدگاه نظریه نمایندگی حضور مدیران غیرموظف مستقل در هیات مدیره شركت­ها و عملكرد نظارتی آن­ها به عنوان افرادی مستقل به كاهش تضاد منافع موجود میان سهامداران كمك شایان توجهی می­كنند (مک نایت و ویر، 2009). تفكیك وظایف رئیس هیات مدیره و مدیر عامل نیز از جمله محرك­هایی به شمار می­آید كه به دلیل استقلال بیشتر در تصمیم­گیری، موجب كاهش مشكلات نمایندگی و بهبود عملكرد شركت می­شود. سرمایه ­گذاران نهادی، یكی دیگر از سازوكارهای حاكمیت شركتی نیرومند را بازنمایی می­كنند كه می­توانند بر مدیریت شركت نظارت داشته باشند. آن­ها از طریق جمع آوری اطلاعات و قیمت­ گذاری تصمیمات هیات مدیره به طور ضمنی و از طریق اداره نحوه عمل شركت به طور صریح بر شركت نظارت می­كنند. به طور كلی، سازوكارهای حاكمیت شركتی، چارچوبی را برای هدایت و اداره موثر، كارآمد و صحیح بنگا­ه­های اقتصادی و برای حداكثرسازی عملکرد شرکت و نهایتاً افزایش منافع سهامداران ایجاد می­كند. این نظام برای حمایت و صیانت از حقوق و منافع تمام سرمایه ­گذاران و سهامداران در شركت و كاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران ایجاد و تقویت می­شود(طالب نیا و همکاران، 1390). با توجه به اهمیت سازو کارهای حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت تحقیقات تجربی متعددی در این خصوص انجام شده­است که به نتایج متفاوتی منجر شده­اند. برخی از تحقیقات شواهدی مبنی بر تاثیر مثبت حاکمیت شرکتی بر عملکرد شرکت ارائه کرده­اند در حالیکه تحقیقات دیگری وجود رابطه منفی بین حاکمیت شرکتی و عملکرد شرکت را اثبات و حتی برخی از تحقیقات نشان دادند که حاکمیت شرکتی تاثیری بر عملکرد شرکت ندارد(کمال حسن، 2013). توضیحات متعددی برای نتایج غیرقاطع در رابطه بین حاکمیت شرکتی-عملکرد وجود دارد. اول دلیل، تفاوت­های سازمانی موجود در کشورهایی است که تحقیقات در آنها انجام شده­است. نتایج تحقیقات انجام شده در کشورهای توسعه یافته متفاوت از کشورهای در حال توسعه گزارش شده است. دوم آنکه، انتخاب متغیرهای عملکردی ممکن است در تشریح رابطه حاکمیت-عملکرد نقش داشته باشند. در برخی از مطالعات متغیرهای حسابداری مورد استفاده قرار گرفته­اند و در بعضی از تحقیقات، متغیرهای مبتنی بر بازار  بکار گرفته شده­اند. با عنایت به موارد ذکر شده و همچنین با توجه به تاثیر غیرقابل انکار تحریم­های اقتصادی علیه ایران بر جو اقتصادی موجود در ایران و از جمله شرکت­ها، نیاز به انجام تحقیق تجربی پیرامون رابطه بین حاکمیت- عملکرد جهت کاهش  شکاف موجود بین نتایج واگرای تحقیقات انجام شده در این مقوله  احساس می­شود.

  1-4 اهداف مشخص پژوهش

  1-4-1 هدف اصلی: تعیین رابطه بین ابزارهای حاکمیت شرکتی و عملکرد مالی شرکت و همچنین مقایسه تاثیر ساز و کارهای حاکمیت شرکتی در دوره­های قبل و بعد از تحریم­های اقتصادی.

  [1]  Vatergeet

  [2]  SarinzAkseli

  [3] Buyback

  [4] Kamal Hassan

  [5] Jensen & Mcling

  [6] Mc nite & veer

  تعداد صفحه :131

  قیمت :37500 تومان

  بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

  و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

  پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

  پایان نامه رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی در شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

   متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

                                 دانشگاه آزاد اسلامی

                           واحد کرمانشاه

  دانشکده تحصیلات تکمیلی

   

  پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد در حسابداری (M.A)

   

                                                   عنوان 

  رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی در شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

   

  شهریور  1394

  (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                         صفحه

   

  چکیده    1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1 مقدمه. 3

  1-2 بیان مسئله. 3

  1-3 اهمیتوضرورتتحقیق.. 5

  1-4 اهداف تحقیق.. 5

  1-5 فرضیه های تحقیق.. 6

  1-6 تعریف واژه‏های کلیدی (مفهومی و عملیاتی) 7

  1-7 قلمرو تحقیق.. 10

  1-7-1  قلمرو موضوعی.. 10

  1-7-2  قلمرو مکانی.. 10

  1-7-3  قلمرو زمانی.. 11

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  2-1 مقدمه. 13

  2-2 تاریخچه حسابرسی.. 13

  2-3 استفاده از خدمات حسابرسان در امور مالیاتی در ایران. 16

  2-4 مفهوم حسابرسی.. 21

  2-5 اهداف حسابرسی.. 22

  2-6 قضاوت حرفه‌ای حسابرس… 25

  2-7 ضرورت اجرای حسابرسی.. 28

  2-8  فرآیند حسابرسی.. 29

  2-9  مفهوم استقلال حسابرس… 32

  2-10 عوامل مؤثر بر استقلال حسابرس… 33

  2-11 مفهوم کیفیت حسابرسی.. 35

  2-12 عوامل مؤثر بر کیفیت حسابرسی.. 35

  2-13 تأثیر کیفیت حسابرسی بر ریسک سرمایه‌گذاری.. 37

  2-14 مفهوم شفافیت سود. 39

  2-15 مفهوم کیفیت سود. 40

  2-16 روش‌های ارزیابی کیفیت سود. 41

  2-17 مدیریت سود. 42

  2-18 عوامل مؤثر بر مدیریت سود. 44

  2-19-مدیریت سود واقعی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی.. 47

  2-20-ارتباط مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی باکیفیت حسابرسی.. 50

  2-21-مدیریت سود واقعی و کیفیت سود. 50

  2-22 مدیریت سود خوب در برابر مدیریت سود بد. 51

  2-23 هموارسازی سود. 53

  2-24 مروری بر تحقیقات انجام‌شده. 55

  فصل سوم :روش­شناسی تحقیق

  3-1 مقدمه. 59

  3-2  نوع پژوهش…. 59

  3-3 فرضیه‌ی پژوهش…. 62

  3-4 تعریف متغیر‌های عملیاتی.. 62

  3-5  قلمرو پژوهش…. 66

  3-5-1  قلمرو موضوعی.. 66

  3-5-2  قلمرو مکانی.. 66

  3-5-3  قلمرو زمانی.. 67

  3-6  جامعه آماری.. 67

  3-7  نمونه آماری.. 68

  3-8  نحوه جمع‌آوری داده ها 69

  3-9  روش‌شناسی پژوهش…. 70

  3-9-1  داده‌های ترکیبی.. 71

  3-9-2  آزمون معنی‌دار بودن اثرات فردی  لیمر. 73

  3-10 آزمون جارک-برا 75

  فصل چهارم: تجزیه‌وتحلیل داده‌ها

  4-1 مقدمه. 77

  4-2 آمار توصیفی.. 77

  4-2-2 فرضیه دوم : بین کیفیت حسابرسی  با هزینه‌ی تولید غیرعادی رابطه معنی‌داری وجود دارد. 83

  4-2-4 فرضیه چهارم : بین کیفیت حسابرسی با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی رابطه معنی‌داری وجود دارد      85

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها

  5-1 مقدمه. 88

  5-2 بیان نتایج.. 88

  5-2-1 نتیجه فرضیه اول. 88

  5-2-2 نتیجه فرضیه دوم. 89

  5-2-3 نتیجه فرضیه سوم. 90

  5-2-4 نتیجه فرضیه چهارم. 90

  5-3 پیشنهاد‌های تحقیق.. 91

  5-3-1 پیشنهاد‌های مبتنی بر یافته‌های پژوهش…. 92

  5-3-2 پیشنهاد برای پژوهش آتی.. 93

  5-4- محدودیت‌ها و موانع تحقیق.. 93

  پیوست‌ها 94

  منابع و مأخذ: 100

   

   

    

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فهرست جداول

  عنوان                                                                                                    صفحه

   

  جدول 3-1. چگونگی انتخاب شرکتهای موردمطالعه تحقیق.. 69

  جدول 4-1 توصیف متغیرهای وابسته. 77

  جدول 4-2 توصیف متغیر مستقل.. 78

  جدول 4-3 توصیف متغیرهای کنترل. 79

  جدول 4-4 آزمون جارک برا 80

  جدول 4-5 نتایج آزمون لیمر. 81

  جدول 4-6 ضرایب رگرسیون برای فرضیه اول. 82

  جدول 4-7 ضرایب رگرسیون برای فرضیه دوم. 83

  جدول 4-8 ضرایب رگرسیون برای فرضیه سوم. 84

  جدول 4-9 ضرایب رگرسیون برای فرضیه چهارم. 85

   

   

   

   

   

   

   

  فهرست نمودارها

  عنوان                                                                                                    صفحه

  نمودار 1-2: ماهیت قضاوت حرفه‌ای در حسابرسی صورت‌های مالی (مهام،1383) 27

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  چکیده

  وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل‌اتکا برای تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان مفید باشد و به همین دلیل باید توسط حسابرسان مستقل حسابرسی شود که حال این حسابرسی هر چه باکیفیت‌تر باشد بهتر است و ازآنجایی‌که مدیران شرکت ممکن است از مدیریت سود به‌صورت منفی استفاده کنند  کیفیت حسابرسی بالا باعث جلوگیری از مدیریت سود منفی می‌شود و به همین دلیل این تحقیق به دنبال رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و مدیریت سود واقعی می‌باشد. این پژوهش ازلحاظ هدف کاربردی است وازدید ماهیت و روش توصیفی همبستگی است ودرچارچوب استدلال‌های قیاسی– استقرایی می‌باشد.جامعه‌ی آماری پژوهش را شركت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران تشكیل می‌دهد و91 شرکت به‌عنوان نمونه آماری برای آزمون فرضیه این پژوهش انتخاب شد و با بهره گرفتن از نرم‌افزار ره‌آورد نوین به گرد‌آوری اطلاعات پرداخته شد. در این تحقیق از آزمون‌های جارک برا، لیمر و برای آزمون فرضیات از رگرسیون لوجیت استفاده می‌شود نتایج پژوهش نشان داد که بین کیفیت حسابرسی با جریان‌های نقدی عملیاتی غیرعادی، هزینه‌ی تولید غیرعادی رابطه معنی‌داری وجودداردو بین کیفیت حسابرسی  با هزینه‌ی اختیاری غیرعادی، مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی رابطه معنی‌داری وجود ندارد.

   

  واژه‌های کلیدی: کیفیت حسابرسی، مدیریت سود واقعی، مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی

   

   

   

   

   

  فصل اول

  کلیات تحقیق

   

   

   

   

   

   

  1-1 مقدمه

  صورت‌های مالی باید برای تصمیم‌گیری استفاده‌کنندگان مفید باشد و به همین دلیل باید توسط حسابرسان مستقل حسابرسی شود که حال این حسابرسی هر چه باکیفیت‌تر باشد بهتر است و ازآنجایی‌که مدیران شرکت ممکن است از مدیریت سود به‌صورت منفی استفاده کنند  کیفیت حسابرسی بالا باعث جلوگیری از مدیریت سود منفی می‌شود و به همین دلیل این تحقیق به دنبال بررسی رابطه کیفیت حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی و واقعی می‌باشد.

  در این فصل ابتدا بیان مسئله را بیان می‌کنیم که شامل جزییات و ناشناخته‌های تحقیق می‌باشد و به سراغ اهمیت تحقیق پرداخته می­شود، سپس فرضیه ­ها و اهداف را بیان می‌کنیم و سپس به سراغ روش تحقیق می‌رویم و درآخرواژه‌های کلیدی و ساختار تحقیق را تشریح می‌کنیم.

   

  1-2 بیان مسئله

  وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل‌اتکا، از عوامل اصلی ارزیابی وضع موجود و عملکرد یک شرکت در فعالیت‌های خود و همچنین تصمیم‌گیری در مورد دادوستد اوراق بهادار آن شرکت می‌باشد. در محیط اقتصادی امروز با حضور فعالان اقتصادی متنوع و ساختار پیچیده روابط اقتصادی میان آن‌ها، اطلاعاتی قابل‌اتکا تلقی می‌شوند که توسط گروهی حرفه‌ای و مستقل بر فرآیند تهیه و ارائه آن‌ها نظارت و اظهارنظرشده باشد. نمونه‌ بارز گروه‌های حرفه‌ای مستقل، مؤسسات حسابرسی می‌باشند که عمدتاً ساختار کنترل داخلی واحد گزارشگر و محصول نهایی آن یعنی صورت‌های مالی را موردبررسی و نظارت قرار داده و در این مورد اظهارنظر می‌نمایند.پس کیفیت حسابرسی بسیار مهم است زیرا باعث می‌شود صورت‌های مالی باکیفیت بالایی نظارت شود.

  پالمرز کیفیت حسابرسی را ایجاد اطمینان از صورت‌های مالی و احتمال آنکه صورت‌های مالی هیچ‌گونه تحریفی نداشته باشد تعریف کرده است.

  مدیران اغلب به‌منظور گمراه ساختن سهامداران نسبت به عملکرد اقتصادی واقعی شرکت سود را مدیریت می‌کنند.این مدیریت سود  که از طریق دست‌کاری ارقام حسابداری یا فعالیت‌های واقعی انجام می‌شود دقت و صحت پیام‌رسانی سود را کاهش می‌دهد، ریسک و عدم اطمینان افراد برون‌سازمانی را افزایش می‌دهد و همچنین احتمالاً منجر به عدم تقارن اطلاعاتی و کاهش کار آیی سرمایه‌گذاری می‌گردد (مک نیکولز و استیون[1]، 2008).

  به‌طورکلی مدیریت سود از دو طریق امکان‌پذیر است:مدیریت سود مبتنی بر ارقام تعهدی و مدیریت واقعی سود در حالت اول مدیریت از طریق اقلام تعهدی اختیاری به آرایش ارقام حسابداری مطابق با اهداف مطلوب خود می‌پردازد اما در حالت دوم، مدیریت با اتخاذ برخی تصمیمات عملیاتی و به عبارتی دست‌کاری فعالیت‌های واقعی به مدیریت واقعی سود روی آورده  و به سود موردنظر خویش دست می‌یابد

  مدیریت سود واقعی به زمان‌بندی و ساختاربندی فرصت‌طلبانه معاملات عملیاتی، تأمین مالی و سرمایه‌گذاری توسط مدیریت واحد تجاری به‌منظور تأثیر گذاشتن بر سود گزارش‌شده توسط مدیریت در جهتی خاص اطلاق می‌شود که شرکت را متحمل هزینه‌ها و پیامدهای اقتصادی آتی نماید (چن[2]،2009).

  مدیریت سود مبتنی بر ارقام تعهدی مدیریت سودی می‌باشد که مدیریت به دلیل انعطاف‌پذیری اصول پذیرفته‌شده حسابداری، با بهره گرفتن از روش‌های مختلف پذیرفته‌شده، سعی در اعمال‌نظر در اقلام تعهدی سود دارد.اعمال‌نظر مدیریت می‌تواند کیفیت اطلاع‌رسانی سود را به‌وسیله گزارش اطلاعات محرمانه افزایش دهد (هلتاوسن[3]،1990).

  حال هر چه کیفیت حسابرسی بالاتر باشد سبب می‌شود که مدیریت سودهای نامطلوب کشف شود و جلوی مدیریت سود مدیر شرکت گرفته شود تا صورت‌های مالی به بهترین نحو نمایش داده شود.

  حال ما در این تحقیق به دنبال این هستیم که:

  آیا بین کیفیت سود حسابرسی و مدیریت سود واقعی و مبتنی بر اقلام تعهدی رابطه معنی‌داری وجود دارد؟

   

  1-3 اهمیت­وضرورت­تحقیق

  ازآنجایی‌که مدیر شرکت ممکن  اقدام به مدیریت سود با جنبه منفی آن بکند و سرمایه‌گذاران از این کار لطمه ببینند، حسابرسی باید اینقدر باکیفیت باشد که بتواند جلوی مدیریت‌های سود منفی مدیریت را بگیرد یعنی حسابرسی باید آن‌قدر با دقت انجام شود که افرادی که به این صورت‌های مالی اتکا می‌کنند هیچ‌گونه ضرری نبینند و صورت‌های مالی اطلاعات مربوط و قابل‌اتکایی را در اختیار استفاده‌کنندگان قرار دهد و از این لحاظ اهمیت موضوع مشخص می‌شود.

  1-4 اهداف تحقیق

  هدف آرمانی(کلی)

  شناخت رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود واقعی و مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی

  اهداف اختصاصی(ویژه)

  • شناخت رابطه بین کیفیت حسابرسی با جریان‌های نقدی عملیاتی غیرعادی
  • شناخت رابطه بین کیفیت حسابرسی با هزینه‌ی تولید غیرعادی
  • شناخت رابطه بین کیفیت حسابرسی با هزینه‌ی اختیاری غیرعادی
  • شناخت رابطه بین کیفیت حسابرسی با مدیریت سود مبتنی بر اقلام تعهدی

  اهداف کاربردی

  • کمک به سرمایه‌گذاران زیرا هرچه کیفیت حسابرسی بالاتر باشد جلوی مدیریت سود را خواهد گرفت.
  • کمک به اعتباردهندگان زیرا اعتباردهندگان می‌دانند که صورت‌های مالی باکیفیت حسابرسی شده و سود درست است و می‌توانند تسهیلات اعطا کنند.
  • کمک به فروشندگان زیرا فروشندگان می‌دانند که صورت‌های مالی باکیفیت حسابرسی شده و سود شرکت صحیح است و می‌توانند به آن اتکا کنند و کالایی را بفروشند.

  [1]  Mac Nichols & Stevens

  [2]  Chen

  [3] Hltavsn

  تعداد صفحه :119

  قیمت :37500 تومان

  بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

  و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

  پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

  پایان نامه تاثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری

  دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد علوم و تحقیقات قم

   

  دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

   

   

  عنوان:

  تاثیر ویژگی‌های کمیته حسابرسی بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری

   

   

  زمستان 1393

   

   

   

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1-مقدمه

  به دلیل رسوایی‌های اخیر مالی شرکت‌هایی از قبیل وردکام و انرون در ایالات متحده و بحران‌های مالی اروپا همچون پارمالت در ایتالیا، آهلد در هلند و گستکارترا و بی‌بی‌وی‌ای در اسپانیا، کیفیت و قابلیت اتکای گزارشگری مالی و حرفه‌ی حسابرسی در مظان سوءظن و اتهام واقع شده است و نقش کمیته حسابرسی در فرایند گزارشگری مالی، توجه تدوین‌کنندگان مقررات را به طور فزاینده‌ای به خود جلب کرده است (کانسوئلو و دفیوئنتس[1]، 2007). اعضای کمیته حسابرسی از میان مدیران مستقل یا غیرموظف توسط هیات مدیره شرکت منصوب خواهند شد. کمیته حسابرسی به یک گروه نماینده از طرف هیات مدیره شرکت ضمانت و افزایش منافع سهامداران را به عهده می‌گیرد. (والنایزر[2]،1995؛ کلین، 1998). از نظر حسابداری، ایجاد کمیته حسابرسی کیفیت و دقت اطلاعات  مالی را بهبود می‌دهد و این اطمینان را ایجاد می‌کند که پاسخگویی مسئولان برای گزارشگری و افشای بیشتر مورد کنترل و نظارت قرار می‌گیرد. (کانسوئلو و دفیوئنتس، 2007).

  اهداف گزارشگری مالی و مبانی حسابداری ایجاب می‌کند، اطلاعاتی که گزارشگری مالی فراهم می‌آورد، از ویژگی‌های معینی برخوردار باشد. از جمله این ویژگی‌ها که از آنها به عنوان خصوصیات کیفی یاد می‌شود، ارتباط ارزشی است.

  ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری، توانایی ایجاد قدرت پیش‌بینی در سرمایه‌گذاران و سایر استفاده‌کنندگان از اطلاعات حسابداری در اتخاذ تصیمات آتی و تعدیل تصمیمات قبلی است. سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان و سایر فعالان بازار سرمایه، خواستار اطلاعاتی هستند که آنها را در رسیدن به بازده مورد نظر یاری کند. ارتباط ارزشی بالاتر اطلاعات حسابداری، این افراد را در رسیدن به هدف خود کمک خواهد کرد. (کمیته فنی سازمان حسابرسی، 1386).

  1-2-تشریح و بیان مسئله تحقیق

  در طی سال‌های اخیر، کشورهای توسعه یافته شاهد ظهور و تکامل شتابان کمیته حسابرسی بوده‌اند. این کمیته پاسخگوی نیازهای گوناگون استفاده‌کنندگان اطلاعات مالی و حسابداری، به ویژه سهامداران است. گسترش عملیات بین‌المللی، تشدید فعالیت‌های شرکت‌های سهامی برای کسب مزایای رقابتی، افزایش بدهی‌های ناشی از خسارت به محیط زیست، نقش و تاثیر برآوردهای مدیریت در ارقام مندرج در صورت‌ها وگزارش‌های مالی، عدم وجود مبنایی معتبر برای بررسی ادعاهای مدیریت در رابطه با کفایت ساختار کنترل داخلی توسط حسابرسان مستقل، گسترش استفاده از سیستم‌های رایانه‌ای و به دنبال آن مشکل‌تر شدن نظارت بر کنترل‌های این سیستم سبب تشدید روند ایجاد و بکارگیری کمیته حسابرسی شده است. (رحیمیان، 1382)

  نقش کمیته حسابرسی به عنوان یک عامل موثر در افزایش مطلوبیت ارائه گزارش‌های مالی همچنان ادامه خواهد یافت و کمیته حسابرسی اثربخش، نقش کلیدی در پر کردن خلا اعتباردهی ایفا خواهد کرد که امروز در گزارش‌های مالی وجود دارد.

  کمیته حسابرسی برای این که بتواند اثربخش عمل کند، باید مستقل از واحد اقتصادی باشد، برای حفظ استقلال، اعضای کمیته حسابرسی باید از بین مدیران غیرموظف انتخاب شوند. مدیرانی که ارتباط آنها با واحد اقتصادی به گونه‌ای نیست که به استقلال آنها خدشه وارد کند. نوع ارتباطاتی که می‌تواند به استقلال کمیته حسابرسی خدشه وارد کند، توسط مراجع و مجامع مختلف حرفه‌ای و قانون‌گذاری به صورت واضح تعریف شده است. همچنین، اعضای کمیته حسابرسی باید از دانش و تخصص حسابداری و مالی لازم و کافی برخوردار باشند. دانش و تخصص حرفه‌ای نیز توسط مراجع و مجامع مختلف حرفه‌ای و قانون‌گذاری تعریف شده است. بدون دانش و تخصص حرفه‌ای، اعضا قادر به درک بهتر اطلاعات حسابداری و گزارش‌های مالی واحد اقتصادی نیستند. از این رو، نمی‌تواند به طور اثربخش عمل کند. کمیته حسابرسی متشکل از اعضای مستقل، دانا و متخصص، در صورت غیرفعال یا کم فعالیت بودن، به طور حتم اثربخش نیست. از این رو، اعضای کمیته حسابرسی نه تنها باید مستقل و متخصص باشند، بلکه باید به طور فعال وظایف و مسئولیت‌های خود را به انجام رساند.

  دو ویژگی کیفی مرتبط با محتوای اطلاعات که به کمک آن می‌توان اطلاعات مفیدتر را از سایر اطلاعات تمیز داد، مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات است.(کمیته تدوین استانداردهای حسابداری،1381)؛ به عبارت دیگر، اطلاعاتی که دارای این دو ویژگی باشد، در تصمیم‌گیری‌ها سودمند خواهند بود. بررسی مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات حسابداری به طور مجزا بسیار مشکل است؛ زیرا مربوط بودن و قابل اتکا بودن، معیارهایی متضاد هستند و در مفاهیم نظری گزارشگری مالی مقدار مربوط بودن و قابل اتکا بودن اطلاعات جهت برخورداری از معیارهای مذکور تعیین نشده است؛ به عبارت دیگر، این دو معیار کمی نیستند و بررسی آنها به قضاوت افراد وابسته است. (بارس و همکاران[3]، 2001)

  ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری، حالت عملیاتی شده دو ویژگی فوق است؛ زیرا ارقام حسابداری تنها زمانی دارای ارزش مربوط هستند که سرمایه‌گذاران آنها را در ارزیابی‌های خود از شرکت مربوط بدانند و همچنین آنها را جهت انعکاس در قیمت سهام قابل اتکا تشخیص دهند.(بارس و همکاران،2001). بارس و همکاران(2001) ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری را چنین تعریف کرده‌اند: «ارقام حسابداری در صورتی دارای ارزشی مربوط هستند که رابطه معناداری با ارزش بازار سهام داشته باشند».

  اولین مطالعه‌ای که با عنوان ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری انجام پذیرفت، توسط امیر و همکاران[4](1993) بود. مطالعات اولسن[5](1995) و فلتم و اولسن(1995) زیربنایی را برای تعریف مجدد هدف تحقیق در زمینه رابطه بین صورت‌های مالی و ارزش شرکت ارائه کرد و ساختاری را برای الگوسازی در این زمینه فراهم آورد. اکثر تحقیقات در زمینه ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری، بر سود حسابداری به عنوام معیاری سود و زیانی تاکید داشته‌اند. سود حسابداری به عنوان منبعی از اطلاعات موردتوجه قرار دارد و توسط بسیاری از سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران در بازارهای مالی مورد استفاده قرار می‌گیرد؛ زیرا به آنها اجازه می‌دهد تصویری از عملکرد واقعی شرکت بدست آوردند و به ارزش‌گذاری آنها کمک کند. بر مبنای حسابداری تعهدی، ارزش شرکت‌ها تابعی از عملکرد آتی آنهاست که با سود حسابداری تحقق یافته رابطه نزدیکی دارد. (بناید و اباود[6]، 2006)

  یکی از جریان‌های تحقیق که به بررسی میزان سودمندی اطلاعات حسابداری می‌پردازد، تحقیقات ارتباط ارزشی است. برای اینکه اطلاعات مالی حائز ویژگی ارتباط ارزشی باشند، باید بین ارقام حسابداری و ارزش جاری شرکت رابطه معنی‌داری وجود داشته باشد. چنانچه هیچ‌گونه همبستگی بین ارقام حسابداری و ارزش شرکت وجود نداشته باشد، نمی‌توان اطلاعات مالی را دارای ارتباط ارزشی قلمداد نمود، بنابراین گزارشات مالی قادر به برآورده نمودن یکی از اهداف اصلی خود نخواهند بود.(عالی‌زاده، 1389)

  مساله اصلی در این پژوهش آن است که با بهره گرفتن از متغیرهای مستقل یعنی تخصص مالی، استقلال و اندازه کمیته حسابرسی به این سوال پاسخ دهد که ویژگی‌های کمیته حسابرسی چه تاثیری بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری می‌گذارد.

  1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق

  کمیته‌ی حسابرسی به عنوان یک ابزار نظارتی، نقش با اهمیتی را در شرکت ایفا می‌کند. با توجه به اینکه سهامداران قادر به نظارت مداوم بر مدیریت نیستند، لذا این مسئولیت را هیات مدیره شرکت، از طریق تفویض مسئولیت نظارت بر فرآیند گزارشگری مالی به کمیته‌ی حسابرسی، بر عهده می‌گیرد.

  به منظور نظارت بر فرایند و کیفیت گزارشگری مالی، عملکرد حسابرسی داخلی و مستقل، ارزیابی نظام کنترل‌های داخلی، مدیریت و خطر تقلب و غیره، کمیته حسابرسی از اعضای غیرموظف هیئت مدیره که مسئولیت اجرایی ندارند، تشکیل می‌شود. تحقیق‌های مختلف نشان می‌دهد وجود کمیته حسابرسی قوی و کارآمد در کنار حسابرسی داخلی و مستقل، موجب افزایش سطح کیفیت حسابرسی، کمک به مدیریت در بهبود امر راهبری سازمان با توصیه‌های مفید و افزایش سطح مسئولیت پاسخگویی در برابر ذینفعان می‌شود.

  کمیته حسابرسی مستقل یک جزء اساسی از ساختار حاکمیت شرکتی شناخته می‌شود.

   

  بازار برای ارزیابی شرکت از اطلاعات صورت‌های مالی که یکی از ابزارهای شرکت‌ها می‌باشد، استفاده می‌کند. این ارزیابی بر مبنای عملکرد مورد انتظار آتی که معمولا از عملکرد گذشته ناشی می‌شود، صورت می‌گیرد. بدین ترتیب، از سود گزارش شده و ارزشی دفتری شرکت به عنوان مبنایی برای ارزیابی استفاده می‌شود. ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری در تعیین ارزش شرکت تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله تخصص، اندازه و استقلال کمیته حسابرسی می‌تواند قرار گیرد.

  برای اینکه اطلاعات مالی برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و اعتباردهندگان مفید واقع شوند، باید دارای یک سری ویژگی‌های کیفی مطابق با بیانیه مفهومی شماره 2 هیات تدوین استانداردهای حسابداری مالی باشند. یکی از این ویژگی‌های اساسی، مربوط بودن اطلاعات سود هر سهم و ارزش دفتری آن است.

  1-4-اهداف تحقیق

  بر اساس مفاهیم نظری گزارشگری مالی ایران، هدف صورتهای مالی عبارتست از ارائه اطلاعاتی تلخیص و طبقه‌بندی شده درباره وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری که برای طیفی گسترده از استفاده‌کنندگان صورتهای مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع شود. (مفاهیم نظری گزارشگری مالی، 1385). با توجه به دلیل وجود عدم اطمینان در محیط فعالیت‌های سرمایه‌گذاری، شرایط ایده‌آل برقرار نیست(نمی‌توان ارزش شرکت را به صورت ارزش فعلی جریانات نقلی آتی بیان کرد)، لازم است سرمایه‌گذاران بر اساس مجموعه اطلاعات در دسترس، خود نسبت به اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری اقدام نمایند. در این میان حرفه حسابداری با به رسمیت شناختن مسئولیت افراد در پیش‌بینی عملکرد آتی شرکت، سعی در ارائه اطلاعات سودمند برای این هدف نموده است. (اسکات، 2003).  با توجه به اینکه سرمایه‌گذاران اطلاعات سودمند را در تصمیم‌گیری‌های خود مورد استفاده قرار خواهند داد، لازم است با مطالعه میزان بهره‌مندی و استفاده سرمایه‌گذاران از انواع اطلاعات، نسبت به شناسایی اطلاعات سودمند اقدام نمود. در واقع هدف از این پژوهش، تعیین این موضوع است که آیا ویژگی‌های کمیته حسابرسی، اثر مهم و معنی‌داری بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری شرکت‌ها دارد یا خیر.

  پژوهش‌های حوزه ارتباط ارزشی توجه و علاقه طیف وسیعی از اقشار غیردانشگاهی از قبیل مراجع تدوین استانداردهای حسابداری، سایر مقامات قانون‌گذار مانند بورس اوراق بهادار و نهادهای نظارتی مربوط، بانک مرکزی، مدیران شرکت‌ها و سایر استفاده‌کنندگان از صورتهای مالی و اطلاعات حسابداری را به خود جلب نموده است(باغومیان، 1388).

  از سوی دیگر به نظر می‌رسد نتایج حاصل از این تحقیق می‌تواند در تعیین ارزش شرکت به طور بالقوه برای سرمایه‌گذاران و تحلیل‌گران مفید واقع شده و به بهبود تصمیمات سرمایه‌گذار کمک نماید.

  [1] . Consuelo & de Fuentes.

  [2] . Wolnizer

  [3] . Barth, et al.

  [4] . Amir, et al.

  [5] . Ohlson

  [6]. Benayed & Abaoud.

  نکته مهم : همه فایل های سایت ما به صورت کامل هستند فقط این فایل کامل نیست و شامل سه فصل اول است

  دو فصل بعدی موجود نیست 

  قیمت :37500 تومان

  بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

  و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

  پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

  پایان نامه تاثیر مازاد وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود  

   متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

  دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد کرمانشاه

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A. »

  رشته : حسابداری

  تاثیر مازاد وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود  

  تابستان 1394

   

  (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  فصل اول

  کلیات پژوهش

   

   

   

   

   

   

   

   

  • مقدمه

  در این فصل به کلیات پژوهش پرداخته می شود. به این ترتیب که ابتدا مبانی نظری پژوهش به همراه مسأله ی اصلی، به صورت مختصر ارائه می شود و اهمیت و ضرورت آن مورد بحث قرار می گیرد. سپس در راستای سوال پژوهش دو هدف تدوین می گردد . اهمیت این پژوهش در سطح کلان اقتصادی برای استفاده کنندگان صورت های مالی تشریح قرار می شود و کاربرد نتایج پژوهش برای سرمایه گذاران، استفاده کنندگان اطلاعات مالی و حسابرسان بیان می گردد. در راستای اهداف پژوهش، دو فرضیه  اصلی و سه فرضیه فرعی تدوین می گردد. قلمرو پژوهش شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، طی سالهای 1387 الی 1392 می باشد که شرایط انتخاب نمونه و و تعداد نمونه در این فصل تشریح می شود. ابزار گردآوری، روش نمونه برداری و ابزار تحلیل موارد دیگر می باشند که در این فصل به طور مختصر ارائه می شود. در پایان، واژگان کلیدی به طور مختصر تعریف می گردند.

   

  • بیان مسأله

  توسعه سرمایه گذاری از یک سو موجب جذب سرمایه های مردم و هدایت آن ها به بخش های مولد اقتصادی شده و از سوی دیگر، با توجه به جهت گیری سرمایه گذاران (مبتنی بر ریسک و بازده)، سرمایه گذاری ها به سمت صنایعی هدایت خواهد شد که از سود بیش تر یا ریسک کمتری برخوردار است و این امر در نهایت سبب تخصیص بهینه منابع خواهد شد. با توجه به تحولاتی که در جهان امروز رخ داده، کشورها، به ویژه کشورهای در حال توسعه که با تهدیدات عدیده ای روبرو هستند، جهت حل مشکلات اقتصادی خود نیازمند یافتن راه کارهای مناسبی برای استفاده بهتر از امکانات و ثروت های در دسترس خود هستند. در این راستا یکی از راه کارهای مهم بسط و توسعه سرمایه گذاری است. 

  صورت سود و زیان به سبب اطلاعات مفیدی که درباره میزان سود آوری واحدهای کسب و کار ارائه می دهد برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی حائز اهمیت است. به عبارت دیگر، این صورت مالی دارای محتوای اطلاعاتی بوده و موجب سهولت تجزیه و تحلیل های لازم برای اخذ تصمیمات سرمایه گذاری خواهد شد(بختکی،1386). از اینرو، هرگونه ارائه گمراه کننده درباره عملکرد مالی واحد اقتصادی، می تواند آثار زیانباری برای سرمایه گذاران درپی داشته و آنها را در اخذ تصمیمات اقتصادی مناسب، با مشکل مواجه سازد. اهمیتی که سود حسابداری برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی دارد، باعث شده است که مدیریت واحد تجاری توجه خاصی به مبلغ و نحوه تهیه و ارائه آن قائل شود. بنابراین همواره این نگرانی و مشکل وجود دارد که سود به عنوان یکی از مهمترین شاخص های عملکرد مالی شرکت ها، توسط مدیران که در تضاد منافع بالقوه با سهامداران عادی قرار دارند، با اهداف خاصی، مدیریت شده باشد. به اعتقاد هلی و والن  (1999) مدیریت سود هنگامی رخ می دهد که مدیران از قضاوت های شخصی خود درگزارشگری مالی استفاده کنند و ساختارمعاملات را جهت تغییر گزارشگری مالی دست کاری نمایند. این هدف یا به قصد گمراه کردن برخی از صاحبان سود درخصوص عملکرد اقتصادی شرکت، یاتأثیر بر نتایج قراردادهایی است که انعقاد آنها منوط به دستیابی به سود شخصی است.

  یکی از اهداف گزارشگری مالی، ارائه ی اطلاعاتی است که برای سرمایه گذاران، اعتباردهندگان و دیگر کاربران فعلی و بالقوه در تصمیم گیری های مربوط به سرمایه گذاری و اعتباردهی و سایر تصمیم ها، سود مند باشد . یکی از معیارهای مهمی که گروه های مزبور برای برآورد قدرت سودآوری شرکت، پیش بینی سودهای آینده و ریسک های مربوط به آن و همچنین ارزیابی عملکرد مدیریت استفاده می کنند، سودهای جاری و گذشته شرکت است. سود نیز خود متشکل از اقلام نقدی و تعهدی است و اقلام تعهدی سود تا حدود زیادی در کنترل مدیریت هستند و وی می تواند برای بهتر جلوه دادن عملکرد شرکت و افزایش قابلیت پیش بینی سودهای آینده در اقلام تعهدی سود دست برده و به اصطلاح امروزی سود را مدیریت کند. به بیان دیگر، مدیران تلاش می کنند تا با انتخاب روش های مجاز حسابداری، نتایجی قابل پیش بینی و ثابت خلق کنند. زیرا، اغلب سرمایه گذاران و مدیران اعتقاد دارند شرکت هایی که روند سودآوری مناسبی دارند و سود آن ها دچار تغییرات عمده نمی شود نسبت به شرکت های مشابه، ارزش بیشتر و قابلیت پیش بینی و مقایسه ی بیشتری دارند. از سوی دیگر، با توجه به تئوری نمایندگی  مدیران می توانند از انگیزه ی لازم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار باشند. جنین و پیوت (2005) معتقدند حسابرسی می تواند یکی از راه های جلوگیری و کاهش مدیریت سود باشد. زیرا اعتقاد بر این است، شرکت هایی که صورت های مالی حسابرسی شده ارائه کنند دارای محتوای اطلاعاتی و سود با کیفیت بیشتری هستند. اقلام تعهدی وابسته به قضاوت های مدیران است و حسابرسی شرکت هایی که اقلام تعهدی بیشتری دارند، نیز دشوارتر است. حسابرسی با کیفیت بالاتر، با احتمال بیشتری عملکرد های حسابداری مورد تردید را کشف می کند. زیرا موسسه های حسابرسی باکیفیت دارای تخصص، منابع و انگیزه های بیشتری برای کشف اشتباه و تقلب هستند. بنابراین با توجه به اهمیت سود در تصمیم گیری ها و نقش کیفیت حسابرسی در افزایش قابلیت اتکای سود ضروی است در مورد تأثیر مازاد جریان وجوه نقد آزاد بر مدیریت سود و نقش کیفیت بالای حسابرسی در کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیر ناشی از مازاد جریان وجوه نقد آزاد تحقیقی صورت گیرد.

  از دیدگاه اقتصادی با فرض منطقی بودن رفتار افراد، فرض بر این است که همه در وهله اول به دنبال حداکثر کردن منافع خویش هستند. مدیران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند. با در نظر گرفتن نظریه تضاد منافع میان مدیران و مالکان ، مدیران واحد های تجاری  از انگیزه لازم برای دستکاری سود به منظور حداکثر کردن منافع خود برخوردار می باشند. عمل دستکاری در سود، روش عادی و معمولی در بین شرکت ها است که از مشکلات نمایندگی نشات می گیرد به خصوص زمانی که جریان های نقدی آزاد بالا و فرصت های سرمایه گذاری پایین باشد. فعالیت های مدیران ممکن است در جهت تامین منافع خود و ضرر سهامداران باشد و منجر به هزینه ها و مخارجی گردد که باعث کاهش ثروت سهامداران شود. مدیران ممکن است فرایند های حسابداری را برای افزایش سود منتشرشده و به منظور پنهان کردن اثرات منفی پروژه ها به کار گیرند. مدیران این شرکت ها به شکل فرصت طلبانه ای به منظور اهداف شخصی عمل می کنند و قصد دارند تا با سرمایه گذاری در پروژه های زیان ده و فاقد بازده و عدم افشای مناسب در رابطه با وجوه  نقد سرمایه گذاری شده به منظور جلوگیری از تجزیه و تحلیل محدودیت های پروژه توسط سرمایه گذاران بر مشکلات نمایندگی بیفزایند (جنسن[1] ، 1986; جاگی و گول[2] ، 2000 ; چانگ و دیگران[3] ،2005 ; مهرانی و باقری ، 1388).

  جریان نقد آزاد، معیاری برای اندازه گیری عملکرد شرکت است و وجه نقدی را نشان می دهد که شرکت پس از انجام مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی ها، در اختیار دارد. جریان نقدی آزاد از این جنبه اهمیت دارد که به شرکت اجازه می دهد تا فرصت هایی را جستجو کند و ارزش سهامدار را افزایش دهد. بدون در اختیار داشتن وجه نقد، توسعه محصولات جدید، انجام تحصیل های تجاری، پرداخت های سود نقدی به سهامدارن و کاهش بدهی ها امکانپذیر نیست. از سوی دیگر، وجه نقد باید درسطحی نگهداری شود که بین هزینه نگهداری وجه نقد و هزینه وجه نقد ناکافی تعادل برقرار شود.

  به استناد نظر جنسن (1986)، از شرکتی که فرصت های سرمایه گذاری پایینی دارد، انتظار می رود که جریان های نقد آزاد بالایی داشته باشد؛ زیرا هر چه فرصت های سرمایه گذاری (بالفعل و بالقوه) افزایش پیدا کند، اکثر وجوه نقد مازاد در جهت افزایش ثروت سهامداران از طریق سرمایه گذاری در فرصت های موجود مورد استفاده قرار می گیرد و افزایش در میزان سرمایه گذاری از محل وجوه مازاد، منجر به کاهش این وجوه خواهد شد. بنابراین براساس  نظر جنسن و نظریه نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهامداران هنگامی تشدید می شود که شرکت، جریان های نقدی با اهمیتی (مثبتی) ایجاد کند  و با فرصت های رشد کمی نیز رو به رو شود. در صورت نبود اقدامات کنترلی از سوی سهامداران، مدیران شرکت هایی که دارای جریان نقدی آزاد مثبت و فرصت های رشد کم هستند، ابتدا در پروژه هایی با ارزش فعلی خالص مثبت سرمایه گذاری می کنند و به دلیل کم بودن فرصت های رشد، در پروژه هایی با ارزش فعلی خالص منفی نیز سرمایه گذاری می کنند که موجب از بین رفتن ارزش سرمایه گذاری و در پی آن، کاهش قیمت سهام می شود. در واقع مدیران برای آنکه به دست سهامداران حذف نشوند، تلاش می کنند با گزارش افزایش سود (جنسن، 1986) یا با نفوذ و دستکاری های حسابداری، هزینه های غیر بهینه (گوول و توسی،1998) را بپوشانند. به همین دلیل مدیران برای ارائه گزارش افزایش سود، تمایل زیادی به استفاده از افزایش درآمد اقلام تعهدی اختیاری دارند (چانگ، فرس و کیم،2005). بنابراین قابل اتکا بودن و مفید بودن اقلام تعهدی مورد تردید است؛ چرا که مدیران قادرند آنها را براساس میل خود تعدیل نمایند (حامدی، 1388).

  جریان نقدی آزاد می تواند در ارزیابی سلامت مالی یک شرکت مفید باشد؛ چرا که تمام مفروضات حسابداری موجود در ساختار سرمایه را کنار می گذارد. سود یک شرکت ممکن است رقم بالا و در حال رشد باشد، اما تا زمانی که وجوه نقد آزاد مورد توجه قرار قرار نگرفته است، نمی توان به این نکته پی برد که آیا این سود، برابر با نقدینگی حاصل شده برای یک شرکت در یک سال معین است یا خیر؟ صاحبان سرمایه در نهایت علاقه مند به وجوه نقدی آزاد هستند، چیزی که سود، آن را نشان نمی دهد (مهام، فجرزاده وحسینی،1385). به عقیده پنمان و یهودا (2009) جریان نقد آزاد می تواند دارای محتوای اطلاعاتی باشد.

  طبق تئوری کارگزاری، بدیهی است وقتی جریان وجوه نقد آزاد افزایش می یابد، مدیران این انگیزه را خواهند داشت که وارد پروژه هایی شوند که بازده منفی دارد (جنسن،1986). در این رابطه، چونگ و همکاران (2005) عنوان می کنند که این پروژه ها ممکن است در جهت حمایت از منافع خود مدیران باشد یا ممکن است میزان کنترل آنها بر منابع شرکت را بیشتر کند. مدیران ممکن است در نتیجه اقدامات غیر مطلوب مانند سرمایه گذاری های کاهنده ارزش، باعث افزایش  هزینه های نمایندگی -کاهش ارزش شرکت- شده و مدیران ارشد شرکت را در موقعیت آسیب پذیری تحت فشار قرار دهند. بدترین حالت این است که مدیران به منظور مخفی کردن اثرات منفی چنین سرمایه گذاری های کاهنده ارزش، از ابزار های مدیریت سود فرصت طلبانه استفاده کنند (بوکیت و اسکندر، 2009؛ چونگ و همکاران، 2005؛ رحمان و محد-صالح،2008). در واقع، این نوع گزارش سود متورم ارائه شده توسط مدیر به دلیل ایجاد درک نادرست، ممکن است قابلیت پیش بینی بالقوه جریان وجوه نقد بر مبنای سود تحت را تاثیر قرار دهد. بر اساس استدلال های مطرح شده انتظار می رود که با شرط ثابت بودن سایر شرایط، شرکت هایی که دارای مازاد جریان وجوه نقد آزاد هستند رویه هایی را انتخاب می کنند که باعث افزایش سود می شود به عبارتی از مدیریت سود افزایشی استفاده می کنند.

  حسابرسی مستقل از طریق بهبود قابلیت اتکا و افزایش اعتبار فرآیند گزارشگری مالی ، به سودمندی فرایند گزارشکری مالی و کارآیی بازارهای سرمایه کمک می کند. کیفیت حسابرسی به عوامل متعددی از جمله اندازه موسسه حسابرسی، تخصص حسابرس در صنعت مربوط، دوره تصدی حسابرس و … بستگی دارد، پس حسابرسی با کیفیت بالا می تواند از رفتارهای فرصت طلبانه مدیر در دستکاری سود بکاهد و باعث افزایش کیفیت سود گردد و تصمیم گیرندگان را در اتخاذ تصمیم های مربوط و قابل اتکاء یاری کند. در حالت کلی، از آنجا که محاسبه سود خالص یک واحد انتفاعی متأثر از روش ها و برآوردهای حسابداری است که امکان دستکاری سود توسط مدیریت را فراهم می کند. به علت پاره ای از محدودیت های ذاتی حسابداری از جمله نارسایی های موجود در فرآیند برآوردها و پیش بینی های آتی و هم چنین امکان استفاده از روش های متعدد حسابداری توسط واحد های انتفاعی موجب شده است که سود واقعی با سود گزارش شده در صورت های مالی متفاوت باشد و از آنجا که سود از مهم ترین معیارهای ارزیابی عملکرد و تعیین کننده ارزش واحد های انتفاعی تلقی می گردد، موضوع مدیریت سود مورد توجه پژوهش گران و دست اندرکارآن حرفه حسابداری قرار گرفته است. نقش حسابرسی مستقل در فرآیند گزارشگری افزایش قابلیت اتکاء و کاهش رفتارهای فرصت  طلبانه مدیر در این فرآیند است. لذا حسابرسی با کیفیت بالا می تواند باعث افزایش کیفیت گزارشگری مالی به ویژه کیفت سود گردد.  از سوی دیگر، از آنجا که سرمایه گذاران به دنبال کسب بیشترین بازده از سرمایه گذاری های خودشان هستند ضروی است که با در نظر گرفتن نارسائی های موجود در فرآیند اندازه گیری سود شرکت ها، علاوه بر توجه به عامل کیفیت اطلاعات مالی و مدیریت سود آن ها، به  نقش کیفیت حسابرسی در افزایش کیفیت سود و کاهش رفتارهای فرصت طلبانه مدیریت سود نیز توجه داشته باشند تا بدین طریق بتوانند بازده معقولی را از سرمایه گذاری خود کسب نمایند. در همین راستا، این پژوهش درصدد بررسی این موضوع است که مازاد جریان وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی چه تأثیری بر مدیریت سود دارد؟ همچنین این موضوع که، آیا کیفیت حسابرسی رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود را تحت تأثیر قرار می دهد یا خیر؟

  • اهداف پژوهش

  با توجه به مطالب ارائه شده در خصوص مازاد جریان وجوه نقد آزاد، کیفیت حسابرسی و رابطه آن با مدیریت سود، پژوهش حاضر با بررسی تاثیر مازاد جریان وجوه نقد آزاد و کیفیت حسابرسی بر مدیریت سود، سعی دارد به اهداف زیر نائل آید:

   هدف آرمانی: بسط مبانی نظری در ارتباط با موضوع تحقیق

   هدف كلی: تبیین رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد، کیفیت حسابرسی و مدیریت سود

  هدف ویژه اول: تعیین رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود

  هدف ویژه دوم: تعیین رابطه بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود

  هدف ویژه سوم: تعیین نقش میانجی (تعدیلی) کیفیت حسابرسی در رابطه بین مازاد جریان وجوه نقد آزاد و مدیریت سود

  هدف كاربردی: ارائه پیشنهاداتی براساس نتایج تحقیق به بانک ها و موسسات مالی اعتباری، سازمان بورس جهت نظارت بهتر و موثرتر و حسابرسان مستقل.

  • برای نهادهای نظارتی و تدوین کنندگان قوانین و استانداردها مسئله سود و ویژگی های آن همواره در کانون توجه بوده است یافته های این پژوهش می تواند رهنمود های لازم را در زمینه تدوین قوانین و استاندارد ارائه دهد.

  نتایج این پژوهش می تواند حسابرسان را در زمینه گردآوری شواهد و ارزیابی شواهد مرتبط با مدیریت سود در شرکت های دارای مازاد جریان وجوه نقد آزاد یاری کند

  [1] – Jensen

  [2] – Jaggi and Gul

  [3] – Cheng et al.

  تعداد صفحه :109

  قیمت :37500 تومان

  بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

  و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

  پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

  پایان نامه تأثیر چرخش حسابرس بر نقدشوندگی سهام شرکت‌ها

   متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

  دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

  دانشکده مدیریت و حسابداری

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A.»

  رشته حسابداری

   

  عنوان

  تأثیر چرخش حسابرس بر نقدشوندگی سهام شرکت‌ها

   

   

  تابستان 1394

  (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  فهرست مطالب

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1-مقدمه. 2

  1-2-بیان مسئله. 3

  1-3-هداف تحقیق. 5

  1-4- فرضیه‏های تحقیق. 5

  1-5- روش تحقیق. 6

  1-6- قلمرو زمانی و مکانی تحقیق. 6

  1-7- تعریف مفهومی متغیرهای تحقیق. 6

  1-8- ساختار کلی تحقیق. 7

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  2-1- مقدمه. 9

  2-2- حسابرسی و تغییر حسابرس و آثار ناشی از تغییر حسابرسان. 9

  2-2-1- پدیده چرخش حسابرسان. 10

  2-2-2-استقلال حسابرسان. 12

  2-2-3- دیدگاه‌های مرتبط با فرآیند تغییر حسابرس… 14

  2-2-4-تجربه بین المللی از تغییرات حسابرس… 16

  2-2-5- عوامل موثر بر تغییر حسابرسان. 24

  2-2-5-1-اظهارنظر حسابرس… 27

  2-2-5-2-کاهش حق الزحمه حسابرسی.. 28

  2-2-5-3-پیچیدگی واحد مورد رسیدگی.. 29

  2-2-5-4-وضعیت مالی واحد مورد رسیدگی.. 29

  2-2-5-5- تغییرات ادواری حسابرس… 30

  2-2-5-6-تغییر مدیریت.. 31

  2-3- نقدشوندگی 32

  2-3-1- معیارهای نقدشوندگی مبتنی بر سفارشات سهام. 35

  2-3-2- معیارهای نقدشوندگی مبتنی بر معاملات.. 39

  2-3-3- اقدامات لازم جهت افزایش نقدشوندگی بازار. 43

  2-3-4- قدرت نقدشوندگی.. 44

  2-4- پیشینه تحقیق. 47

  2-4-1- پیشینه‌ی خارجی پژوهش… 47

  2-4-2- پیشینه‌ی داخلی پژوهش… 49

  2-5- خلاصه فصل. 55

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  3-1- مقدمه. 59

  3-2- روش تحقیق. 59

  3-3- فرضیه های تحقیق. 60

  3-4- روش گردآوری اطلاعات.. 60

  3-5- جامعه و نمونه آماری تحقیق. 60

  3-6- قلمرو تحقیق. 63

  3-6-1- قلمرو موضوعی تحقیق. 63

  3-6-2- قلمرو زمانی تحقیق. 63

  3-6-3- قلمرو مكانی تحقیق. 63

  3-7- متغیرهای تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها 63

  3-7-1- متغیرهای مستقل. 63

  3-7-2- متغیر مستقل. 64

  3-7-3- متغیرهای کنترلی: 64

  3-8- مدل آزمون فرضیه‌های تحقیق. 65

  3-9- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 65

  3-10- خلاصه مطالب فصل. 67

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق

  4-1- مقدمه. 70

  4-2- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق. 70

  4-3- آزمون همبستگی میان متغیرهای تحقیق. 74

  4-4- بررسی مانایی متغیرهای تحقیق. 75

  4-5-آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته. 76

  4-4- آزمون فرضیه های تحقیق. 77

  4-4-1-آزمون فرضیه اول تحقیق. 77

  4-4-1-1- تفسیر نتیجه آزمون فرضیه اول. 80

  4-4-2-آزمون فرضیه دوم تحقیق. 80

  4-4-2-1-تفسیر نتیجه آزمون فرضیه دوم. 83

  4-5- خلاصه فصل. 83

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1) مقدمه. 85

  5-2) خلاصه تحقیق. 85

  5-3) خلاصه نتایج آزمون فرضیات و مقایسه با پیشینه تحقیق. 87

  5-3-1) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول تحقیق. 87

  5-3-2) خلاصه نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم تحقیق. 88

  5-4) نتیجه‌گیری کلی و مقایسه نتایج تحقیق با تحقیقات پیشین.. 88

  5-5) پیشنهادات تحقیق. 90

  5-5-1) پیشنهادات کاربردی به استفاده کنندگان از نتایج تحقیق. 90

  5-5-2) پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.. 90

  5-6) محدودیت‌های تحقیق. 91

  5-7- خلاصه فصل. 91

  منابع. 93

  پیوست الف: لیست شرکت‌های نمونه آماری تحقیق. 99

  پیوست ب: خروجی نرم افزار. 104

   

   

   

  فهرست جداول

  عنوان                                                                                                               صفحه

  جدول 2-1) بررسی علل تغییرات حسابرسان………………………………………………………………………………………26

  جدول 2-2)، خلاصه پژوهش‌های انجام شده در خارج از کشور……………………………………………………………52

  جدول 2-3)، خلاصه پژوهش‌های انجام شده در داخل از کشور…………………………………………………………….52

  جدول 3-1) روند انتخاب نمونه………………………………………………………………………………………………………..60

  جدول3-2) توزیع فراوانی شركت های نمونه بر حسب صنعت……………………………………………………………..61

  جدول 4-2) نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیرهای تحقیق………………………………………………………….70

  جدول 4-3) آزمون مانایی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………73

  جدول 4-4)  نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق……………………………………………………………75

  جدول 4-5)  نتایج آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته تحقیق بعد از فرآیند نرمال سازی………………………75

  جدول 4-6) نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل آزمون فرضیه اول تحقیق……………………………………………..76

  جدول 4-7) نتایج برآورد مدل آزمون فرضیه اول تحقیق……………………………………………………………………….77

  جدول 4-8) نتایج انتخاب الگو برای برآورد مدل آزمون فرضیه دوم تحقیق…………………………………………….79

  جدول 4-9) نتایج برآورد مدل آزمون فرضیه دوم تحقیق………………………………………………………………………80

   

   

  فهرست نمودارها

  عنوان                                                                                                                          صفحه

  نمودار 2-1) سطوح نقدشوندگی……………………………………………………………………………………………………….35

  نمودار 2-2) نحوه به تعادل رسیدن عرضه و تقاضای اوراق بهادار در بازار سرمایه…………………………………..37

  نمودار 4-1) روند سالانه متوسط نقدشوندگی سهام شرکت‌های نمونه …………………………………………………..71

  نمودار 4-2) روند سالانه متوسط نسبت بازده دارایی‌های شرکت‌های نمونه…………………………………………….72

  نمودار 4-3) روند سالانه متوسط انحراف معیار بازدهی سهام شرکت‌های نمونه……………………………………….72

  نمودار 4-4) توزیع باقیمانده‌های مدل آزمون فرضیه اول تحقیق ……………………………………………………………78

  نمودار 4-5) توزیع باقیمانده‌های مدل آزمون فرضیه دوم تحقیق…………………………………………………………….81

   

  چکیده

  هدف از این تحقیق بررسی تأثیر چرخش حسابرس بر نقدشوندگی سهام می‌باشد. سرمایه‌گذاران به سهمی که رقبت بیشتری نشان می‌دهند، آن سهم در بازار با قدرت نقد شوندگی بالایی همراه خواهد بود. از طرفی کیفیت حسابرسی یکی از شاخص‌های شفافیت اطلاعات مالی قلمداد می‌شود. از آنجاییکه تغییر حسابرسان شرکت‌ها به کیفیت حسابرسی و در نتیجه شفافیت صورت‌های مالی می‌افزاید موضوع تحقیق حاضر مطرح و مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه‌ آماری تحقیق شامل 110 شرکت از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد که بر اساس روش غربالگری انتخاب گردیده‌اند و دوره زمانی شامل نه سال از سال 1384 الی 1392 که اطلاعات شرکت‌های نمونه گردآوری و برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از داده‌های ترکیبی و رگرسیون چندمتغیره استفاده گردید. نتایج نشان می‌دهد که بین چرخش موسسه حسابرسی و نقدشوندگی سهام رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد، در مقابل چرخش شریک حسابرسی تأثیر با اهمیتی بر میزان نقد شوندگی سهام شرکت‌ها ندارد. در نتیجه نقدشوندگی سهام با چرخش حسابرس از بعد موسسه رابطه دارد.

  واژگان کلیدی:

  چرخش حسابرس، چرخش شریک حسابرس، نقدشوندگی سهام

   

   

  فصل اول

  کلیات تحقیق

   

   

  1-1-مقدمه

  در دنیای اقتصادی امروز، حسابرسی به عنوان یک فعالیت حرفه­ای، یک تخصص و یک رشته دانشگاهی عمر نسبتاً کوتاهی دارد، که به زحمت به یکصد سال می­رسد. ولی پیدایش حسابرسی به لحاظ زمانی با ظهور و معرفی حسابداری همراه بوده است. در واقع از زمانی­که پیشرفت و تحول در تمدن بشری این ضرورت را به وجود آورد که مسئولیت اداره اموال یک شخص به شخص دیگری تفویض شود(فرضیه نمایندگی) اعمال نوعی نظارت و پایبندی و وفاداری نسبت به تعهدات قراردادی نیز ضرورت یافته­ است(اسماعیل­زاده و ترامشلو، 1391).

  نقش حسابرس در جامعه، اعتباردهی به صورت­های مالی است. اگر سرمایه ­گذاران به استقلال حسابرس­ها شک نمایند، صورت­های مالی فاقد اعتبار خواهند شد. در حالیکه، اگر حسابرسی بصورت کارا انجام گیرد احتمال گزارشگری اشتباه به حداقل می­رسد و علاوه بر اینکه قابلیت اتکا و اعتبار صورت­های مالی افزایش خواهد یافت، اعتماد سرمایه ­گذاران به صورت­های مالی بهبود می­یابد و منجر به کاهش هزینه سرمایه و افزایش کارایی بازار سرمایه در جمع­آوری منابع خواهد شد(وحیدی­الیزئی و همکاران، 1393).

  حسابرسی صورت‌های مالی از مهمترین ابزارهای حصول اطمینان از، شفافیت اطلاعات شرکت‌ها به شمار می‌رود. افزایش کیفیت کار و حفظ استقلال موسسات حسابرسی راهکارهای مختلفی از سوی مراجع حرفه‌ای و صاحب نظران در این حرفه ارائه شده است که یکی از پیشنهادهای مورد توصیه آنان، تغییر منظم حسابرس مستقل می‌باشد.

  فقدان شفافیت سود گزارش شده ریسک اطلاعاتی ایجاد می‌کند، در نتیجه سهامداران خواهان صرف ریسک بالاتری خواهند بود و به تبع آن هزینه سرمایه سهام عادی شرکت افزایش می‌یابد و بالعکس هر چقدر سود گزارش شده شفاف‌تر و فاقد ابهام باشد، میزان اطمینان سهامداران به ویژه سهامداران نهادی افزایش یافته و سهام جذابتر می‌شود. جذابیت سهام برای سهامداران و سرمایه‌گذاران، تقاضای خرید آن‌ها را نیز افزون‌تر کرده و نقدشوندگی سهام نیز افزایش می‌یابد. سهام دارای نقدشوندگی بالا از ریسک‌های موجود در آن می‌کاهد و بازده مورد انتظار سهامداران را نیز پایین می‌آورد(فرانسیس و همکاران[1]، 2005).

  در راستای مطالب فوق تحقیق حاضر به بررسی تأثیر چرخش حسابرس بر نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌پردازد، امید است نتایج تحقیق بتواند راهنمای عملی برای تصمیم گیرندگان و استفاده کنندگان قرار بگیرد و راهگشائی برای تحقیقات آتی باشد.

  1-2-بیان مسئله

  مطالعات بر روی شاخص‌های نقدشوندگی در اوایل قرن 20 میلادی شروع شد از همان ابتدا این عامل توجه بازارهای مالی را جلب کرد، دارایی نقد شونده تلقی می‌شود که در زمان کوتاه بدون ایجاد ضرر معامله شود.منظور از نقدشوندگی صرفاً سهولت در خرید و فروش دارایی مورد نظر و سرعت تبدیل سرمایه‌گذاری یا دارایی‌ها به وجه نقد است. قدرت نقدشوندگی به معنای پر معامله بودن آن در بازار معاملات بورس می‌باشد به طوری که آمیهود[2](2002) قدرت نقدشوندگی را به عنوان شاخصی همانند شاخص ریسک معرفی کرده است و بیان می‌دارد هرچه قابلیت نقدشوندگی یک سهم کمتر باشد آن سهم برای سرمایه‌گذاران جذابیت کمتری خواهد داشت مگر آنکه بازده بیشتری عاید دارنده آن کند.(یحیی زاده فر و خرمدین، 1387).

  هر چه بازارها توسعه یابند، ابزارهای جدیدتری برای پاسخگویی به نیازهای سرمایه ­گذاران تعریف می‌شوند. سرمایه ­گذاران در صورتی دارایی با ریسك بالاتر را می‌پذیرند كه بازده بالاتری را عاید آنها سازد و لذا یكی از عوامل مؤثر بر ریسك دارایی قابلیت نقدشوندگی آن است. هر چه نقدشوندگی كمتر باشد، سهم جذابیت كمتری پیدا می‌كند.

  كیفیت افشا در نقدشوندگی سهام در بازار سرمایه تأثیر زیادی دارد. انتشار عمومی، عدم تقارن اطلاعاتی را بین معامله‌گران كاهش می‌دهد. لمبرت و همکاران[3](1999) خاطر نشان ساختند، شواهد مستقیم معدودی در مورد با كیفیت اطلاعات و نقدشوندگی بازار هست، ولی از آنجا كه عمده‌ترین منبع اطلاعاتی در دسترس سرمایه‌گذاران گزارش‌های مالی شركت‌هاست، آگاهی از نقش این اطلاعات در كاهش ایجاد شفافیت در، بازار و در نهایت نقدشوندگی سهام از اهمیت فراوانی برخوردار است(وستون و همکاران[4]، 2002).

  از طرفی استقلال سنگ زیربنای حرفه حسابرسی است. مفهوم استقلال در گذر زمان تغییر کرده است و همراه با تغییراتی که در پاسخ به نیازهای جامعه در حوزه خدمات قابل ارائه توسط حسابداران رسمی ایجاد می‌شود، باز هم تغییر خواهد نمود. اما واضح است که از بین رفتن سنگ زیربنای هر حرفه‌ای باعث رکود و از بین رفتن آن حرفه می‌شود. به دلیل اهمیت فوق‌العاده استقلال حسابرسان است که در سال‌های اخیر پدیده تغییر حسابرسان به عنوان عامل مؤثر بر استقلال آن‌ها مورد توجه محققان حسابداری قرار گرفته است.

  حسابرسان مستقل از طریق اعتباردهی به صورت‌های مالی و سایر اطلاعات مورد رسیدگی، آلودگی‌ها را از اطلاعات مالی می‌زدایند و موجب شفافیت اطلاعات شرکت‌ها می‌شوند(بولو و همکاران، 1389). در تلاش‌های اخیر برای اندازه‌گیری شفافیت از معیارهایی مانند بحران مالی یا هموارسازی سود استفاده شده است(لاندر و کاثلن[5]، 2008). اگر سودهای حسابداری به صورت مصنوعی هموار گردد آنگاه سود حسابداری در نمایش آهنگ صحیح عملکرد شرکت با چالش مواجه خواهد شد و چنین کاهشی در ارزش اطلاعاتی سود موجب کاهش شفافیت سود می‌شود(نوروش و حصارزاده، 1389).

  سرمایه‌گذاران، خرید سهامی را ترجیح می‌دهند که نقد است و شفافیت توانایی بهبود نقدشوندگی را دارد(لاندر و همکاران[6]، 2008). در همین راستا لانگ و مافت[7](2011) کیفیت حسابرسی را یکی از شاخص‌های شفافیت اطلاعات مالی قلمداد می‌کنند. آن‌ها در مقاله خود چنین بیان می‌دارند که اگر اطلاعات حسابداری توسط موسسات حسابرسی بزرگ، رسیدگی شود، آگاهی دهندگی این اطلاعات بالاتر است. حکیم و همکاران[8](2010) دریافتند که نقدشوندگی سهام با بکارگیری حسابرس متخصص در صنعت رابطه مستقیم دارد.

  هرچه شفافیت اطلاعات مالی ارائه شده بالاتر باشد. سرمایه‌گذاران به آن سهم رقبت بیشتری نشان می‌دهند، و سهم در بازار با قدرت نقد شوندگی بالایی همراه خواهد بود. از طرفی تغییر حسابرسان شرکت‌ها به کیفیت حسابرسی و در نتیجه شفافیت صورت‌های مالی می‌افزاید. با توجه به مباحث فوق سوالی که در ذهن محقق پیش می‌آید این است که بین چرخش موسسات حسابرسی و شریک حسابرسی با نقدشوندگی سهام چه ارتباطی وجود دارد؟

  1-3- اهداف تحقیق

  هدف اصلی و کلی تحقیق، بررسی تأثیر چرخش حسابرس بر نقدشوندگی سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بر اساس هدف کلی مذکور، اهداف فرعی ذیل تعریف و در طول تحقیق پیگیری می‌شوند:

  • تبیین ارتباط بین چرخش موسسه حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی.
  • تبیین ارتباط بین چرخش شریک حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی.

  با توجه به اهداف تحقیق بهروران تحقیق حاضر را به شرح زیر میتوان طبقه بندی نمود:

  • مدیران و سهامداران واحدهای انتفاعی
  • تدوین کنندگان استانداردهای حسابداری و حسابرسی
  • سازمان بورس و اوراق بهادار
  • محققین
  • تحلیل‌گران بورس اوراق بهادار تهران.
  • مراجع نظارتی.

  [1] Francis et al

  [2] Amihud

  [3] Lambert et al

  [4] Weston  et al

  [5] Lander and Kathleen

  [6] Lander et al

  [7] Lang and Maffett

  [8] Hakim et al

  تعداد صفحه :113

  قیمت :37500 تومان

  بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

  و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

  پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

  پایان نامه تاثیر چرخش اجباری موسسه و شرکای مسئول بر کیفیت خدمات حسابرسی در شرکت‎های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

   متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

   

  دانشگاه آزاد اسلامی

  (واحد رشت )

  دانشکده مدیریت و حسابداری

  گروه آموزشی حسابداری

  پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

  رشته : حسابدرای گرایش : حسابدرای

   

  عنوان:

  تاثیر چرخش اجباری موسسه و شرکای مسئول بر کیفیت خدمات حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

   

  زمستان 1393

   

  (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                           صفحه

  چکیده 1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  1-1) مقدمه. 3

  1-2) تشریح و بیان مسئله. 3

  1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق.. 4

  1-4) اهداف علمی‎تحقیق.. 5

  1-5) اهداف کاربردی.. 5

  1-6) سوالات تحقیق.. 5

  1-7) فرضیه های تحقیق.. 6

  1-8) روش تحقیق.. 6

  1-9) مدل پژوهش، متغیرها و تعریف عملیاتی آنها 6

  1-10) ابزارگردآوری اطلاعات وروش تجزیه وتحلیل آن. 8

  1-11) قلمرو تحقیق.. 9

  1-11-1) قلمرو موضوعی تحقیق.. 9

  1-11-2) قلمرو زمانی تحقیق.. 9

  1-11-3) قلمرو مکانی تحقیق.. 9

  1-12) جامعه آماری و نمونه. 9

  1-13) ساختار تحقیق.. 10

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه تحقیق

  2-1) مقدمه. 12

  2-2) تعاریف کیفیت حسابرسی.. 12

  2-3) تقاضابرای كیفیت حسابرسی.. 16

  2-3-1) ریسك موجوددرشرکت صاحبكار. 17

  2-3-2) تضادهای نمایندگی.. 19

  2-3-3) خلاصه موضوعات تقاضا 21

  2-4) عرضه كیفیت حسابرسی.. 22

  2-4-1) راهبردهای مدیریت ریسك توسط حسابرس… 22

  2-4-1-1) ملاحظات ریسك صاحبكار. 22

  2-4-1-2) محیط حقوقی.. 25

  2-4-1-3) ساختارمؤسسه حسابرسی.. 25

  2-4-2) حق‌الزحمه حسابرسی.. 26

  2-4-2-1) قیمت گذاری حسابرسی‎های نخستین به مبلغی كمترازبهای تمام شده 27

  2-4-2-2) تخصص گرایی درصنعت… 28

  2-4-3) خلاصه موضوعات عرضه. 30

  2-5) رابطه بین اجزای كیفیت حسابرسی.. 30

  2-6) پیامدهای كیفیت حسابرسی.. 32

  2-6-1) اعتباراطلاعات… 32

  2-6-2) كیفیت اطلاعات… 34

  2-6-3) خلاصه پیامدهای كیفیت حسابرسی.. 36

  2-7) پژوهش‎های انجام شده درداخل كشور. 36

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق

  3-1) مقدمه. 40

  3-2)روش پژوهش… 40

  3-3) فرضیههای تحقیق.. 41

  3-4) مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها 41

  3-5) جامعه و نمونه آماری.. 43

  3-6) گردآوری اطلاعات… 44

  3-7) روش‌ها و ابزار تحلیل داده‏ها 44

  3-8) روش‌های آماری آزمون فرضیه‎ها 45

  3-9) رگرسیون چند متغیره 45

  3-9- 1) ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده 46

  3-9-2 -مفروضات رگرسیون خطی.. 47

  3-9-3- آزمون استقلال خطاها 47

  3-9-4- آزمون مناسب بودن مدل. 48

  3-9-5- آزمون معنادار بودن ضرایب… 48

  3-10- بررسی ساختار داده های تركیبی و انواع مدلهای آن. 48

  3-10-1 مدل اثر ثابت… 49

  3-10-2 مدل اثر تصادفی.. 50

  3-10-3- آزمونهای تشخیص در داده های ترکیبی.. 50

  3-10-3-1 آزمون چاو. 50

  3-10-3-2 آزمون‎هاسمن.. 51

  3-11- خلاصه فصل.. 51

  فصل چهارم: یافتههای پژوهش

  4-1) مقدمه. 52

  4-2) توصیف نمونه آماری.. 53

  4-3) آمارتوصیفی داده‌ها 54

  4-4) تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون. 55

  4-5) آزمون فروض کلاسیک رگرسیون. 57

  4-5-1) آزمون نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق.. 58

  4-5-2) آزمون استقلال خطاها 58

  4-5-3) بررسی نرمال بودن توزیع خطاها 59

  4-5-3-1) مدل رگرسیونی فرضیات اول تا سوم. 59

  4-6) آزمون فرضیات تحقیق.. 60

  4-6-1) فرضیه اول. 61

  4-6-2) فرضیه دوم. 61

  4-6-3) فرضیه سوم. 61

  4-6-4) فرضیه چهارم. 62

  فصل پنجم: نتیجه گیری

  5-1)مقدمه. 64

  5-2)خلاصه پژوهش… 64

  5-3)بررسی یافتهها و تفسیر نتایج پژوهش… 65

  5-3-1) فرضیه اول. 65

  5-3-2)فرضیه دوم. 66

  5-3-3 )فرضیه سوم. 66

  5-3-4)فرضیه چهارم. 66

  5-4) محدودیتهای پژوهش… 67

  5-5) پیشنهادهای كاربردی پژوهش… 67

  5-6)پیشنهادهایی برای پژوهشهای آتی.. 68

  منابع فارسی.. 69

  منابع انگلیسی.. 69

   

   

  فهرست جداول

  عنوان                                                                                                           صفحه

  جدول 4-1. نمونه آماری تحقیق.. 54

  جدول 4-2 آماره‎های توصیفی متغیرهای تحقیق.. 55

  جدول 4-3. آزمون چاو. 56

  جدول4-4. آزمون‎هاسمن.. 57

  جدول 4- 5. آزمون کولموگروف اسمیرنوف… 58

  جدول4-6. آزمون استقلال خطاها 59

  جدول4-7 نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون. 60

   

   

  فهرست نمودارها

  عنوان                                                                                                           صفحه

  نمودار 4-1) منحنی اجزاء خطاها – مدل(1) 59

   

   

  فهرست اشکال

  عنوان                                                                                                           صفحه

  شکل 2-1: چارچوب کیفیت حسابرسی.. 15

  شکل 2-2 : چارچوب و طبقات پژوهش کیفیت حسابرسی.. 17

   

  چکیده

  درپژوهش حاضر، تاثیر چرخش اجباری موسسه حسابرسی و شریک حسابرسی برکیفیت حسابرسی بررسی می‎شود. از اینرو، در ادامه این فصل طرح کلی تحقیق شامل فرضیه‎ها، اهداف تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آنهاوروشهاى آمارى مورداستفاده به منظورآزمون فرضیه‎هاتشریح میشوند. هدف اصلی بررسی تاثیر چرخش چرخش اجباری موسسه و شرکای مسئول بر کیفیت خدمات حسابرسی است. قلمرو زمانی تحقیق سالهای 1386 تا 1391 را در بر میگیرد و قلمرو مکانی تحقیق بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور آزمون فرضیات در این تحقیق از رگرسیون چند متغیره با به كارگیری داده‌های تركیبی و مقطعی استفاده می‎گردد. برای تجزیه و تحلیل داده‎های تحقیق و آزمون فرضیات تحقیق از روش‎های آماری به دو شكل توصیفی و استنباطی استفاده خواهد شد كه در ابتدا با بهره گرفتن از آمار توصیفی به تبیین و توصیف ویژگی‎های جمعیت شناختی داده‎ها پرداخته می شود و سپس برای برآورد پارامترها و بررسی آزمون فرضیات تحقیق، فروض کلاسیک رگرسیون مورد بررسی قرار می‎گیرد. همچنین از نرم افزارهای6 EViews و19 SPSS برای تحلیل توصیفی داده‎ها و آزمون فرضیات و استخراج مدل رگرسیون استفاده می‎شود. براساس نتایج پژوهش بین چرخش اختیاری و اجباری موسسه حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد. و بین چرخش اختیاری و اجباری شریک حسابرسی و کیفیت خدمات حسابرسی رابطه معناداری وجود ندارد.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   فصل اول

  كلیات تحقیق

   

   

   

   

   

   

   

  1-1) مقدمه

  گزارش حسابرسی به عنوان محصول نهایی فرآیند حسابرسی، ماهیت كالای(خدمات) عمومی رادارد كه استفاده ازآن مانع استفاده ازدیگرخدمات عمومی نمیشود ومصرف آن درانحصارهیچ مصرف كننده خاصی نیست. این كالای عمومی همانند سایر كالاها وخدمات باید از كیفیت مناسبی برخوردار باشد تا تقاضا برای آن استمرار داشته باشد. ازطرفی حرفه حسابرسی، مانند سایرحرفه‎ها، برای حفظ جایگاه خودنیازمندکسب اعتمادعمومی‎است. آنچه جامعه ازحرفه حسابرسی انتظاردارد، ارائه گزارش حسابرسی باکیفیت به جامعه است. این، ارزش افزوده ای است که تنهاحرفه حسابرسی قادربه افزودن آن به اطلاعات مالی شرکتها است. دراین زمینه، وجودآیین رفتار حرفه ای به عنوان رهنمودی برای چگونگی کردارحسابرسان وتجربه به عنوان عاملی اساسی برای درک وبه کارگیری بهترآن حیاتی است(همان منبع).

  ازدیدگاه آیین رفتارحرفه ای، حفظ اعتمادعمومی‎به حرفه حسابداری تازمانی میسراست که حسابداران رسمی‎خدمات خود را در سطحی ارائه کنند که شایسته اعتماد جامعه باشند. از اینروخدمات حسابداران رسمی‎‎باید در بالاترین سطح ممکن وبارعایت ضوابطی ارائه شود که تداوم انجام این خدمات باکیفیت مناسب راتضمین کند. پس اگرحسابرسی یك وسیلهن ظارتی باشدكه نقشهای متعدد مذكور را برعهده دارد، باثابت فرض كردن سایرشرایط، صورتهای مالی كه باكیفیت بالاحسابرسی شده اند، ازقابلیت اتكا واعتماد بیشتری نزدمصرف كنندگان این كالا (خدمت) برخوردارخواهندبود(همان منبع).

  درپژوهش حاضر، تاثیر چرخش اجباری موسسه حسابرسی و شریک حسابرسی برکیفیت حسابرسی بررسی میشود. از اینرو، در ادامه این فصل طرح کلی تحقیق شامل فرضیه‎ها، اهداف تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آنهاوروشهاى آمارى مورداستفاده به منظورآزمون فرضیه‎هاتشریح میشوند.

   

  1-2) تشریح و بیان مسئله

  نقش وماهیت حسابرسی درارتباط باعدم قطعیت وتردیدهای حاكم بركیفیت اطلاعات حسابداری گزارش شده مطرح می‎شود. حسابرس درخط مقدم رسیدگی، گواهی دهی ونهایتاً اعتبار بخشی به ادعاهای مدیریت مندرج درصورتهای مالی است. حسابرسی به عنوان یك سازوكاراجتماعی، برای كمك به نظارت وكنترل رفتارمدیران وبه عنوان ابزار نظارتی دولتها است. دربُعداقتصادی، حسابرس به عنوان داور بی طرف ومستقل در روابط اقتصادی، قراردادها و كاهش مخاطرات بالقوه اطلاعات عمل می كند و اطمینان خاطروآرامش تصمیم گیران وعموم جامعه را فراهم میآورد. حرفه حسابرسی، مانند سایرحرفه‎ها، برای حفظ جایگاه خود نیازمند کسب اعتمادعمومی‎است. آنچه جامعه ازحرفه حسابرسی انتظاردارد، ارائه گزارش حسابرسی باکیفیت به جامعه است. این، ارزش افزوده ای است که تنهاحرفه حسابرسی قادر به افزودن آن به اطلاعات مالی شرکتها است. پس اگرحسابرسی یك وسیله نظارتی باشدكه نقشه ای متعددمذكوررابرعهده دارد، با ثابت فرض كردن سایرشرایط، صورتهای مالی كه باكیفیت بالا حسابرسی شده اند، ازقابلیت اتكا و اعتماد بیشتری نزد مصرف كنندگان این كالا (خدمت) برخوردار خواهند بود(یاسایی، 1389).

  مسوولیت‎های قانونی حسابرسان نسبت به گزارشگری مالی آشکار می‌شود. بر این اساس صورت‌های مالی منتشره توسط کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار باید توسط حسابداران رسمی‎مجاز (سازمان حسابرسی و یا موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی‎که معتمد سازمان بورس اوراق بهادار هستند) حسابرسی شوند. حال مساله اساسی برای حسابرسان این است که اگر آنها در رابطه با کیفیت اطلاعات ارائه شده برای ذینفعان رو در روی مدیریت شرکت‌ها قرار گیرند و نتایج آن به گزارش حسابرسی کشیده شود، آنها با خطر از دست دادن منافع اقتصادی خود از طریق از دست دادن صاحبکار و دیگر صاحبکاران بالقوه در آینده نزدیک مواجه می‌شوند. از طرفی مدیران شرکت‌ها با توجه به تاثیر قابل ملاحظه‌ای که در چرخش حسابرسان( ابقا و تغییر حسابرسان) دارند ممکن است با بهره‌گیری از این تاثیر، حسابرسانی را که اظهارنظر مطلوب و دلخواه مدیریت صادر می‌کنند جایگزین حسابرسان قبلی کنند تا به این وسیله منافع خود را به حداکثر برسانند. این تاثیر مدیریتی منجر به فرسایش کیفیت حسابرسی می‌شود و عواملی را ایجاد می‌کند که ممکن است به شکست حسابرسی منتهی شود.

  از سوی دیگر تبصره 2 ماده 10 دستورالعمل موسسات حسابرسی سازمان بورس و اوراق بهادار مصوب 8/5/1386 و اصلاحیه مورخ 17/11/1390 شورای عالی بورس و اوراق بهادار الزام می‌کند: موسسات حسابرسی و شرکای مسوول کار حسابرسی هر یک از اشخاص حقوقی فوق مجاز نیستند بعد از گذشت 4 سال متوالی، بار دیگر سمت حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت یادشده را بپذیرند. پذیرش مجدد حسابرسی اشخاص یادشده پس از سپری شدن حداقل 2 سال از پایان دوره 4 ساله مزبور مجاز است. ضمنا در صورت خروج شرکا از موسسه قبلی، شریک مسوول کار در دوره 4سال قبل نمی‌تواند تا دو سال با حضور به عنوان شریک در موسسه حسابرسی دیگر سمت مزبور را قبول کند.

  با عنایت به مطالب فوق و با توجه با توجه به اینکه تا کنون در ایران پژوهشی بطور مستقیم تاثیر چرخش حسابرس را بر کیفیت خدمات حسابرسی مورد توجه قرار نداده است، مساله اصلی این پژوهش: بررسی تاثیر چرخش اجباری موسسه و شرکای مسئول بر کیفیت خدمات حسابرسی میباشد.

   

  1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق

  به دنبال رسوایی‎های مالی شرکتی و بحران‎های مالی طی دو دهه اخیر، انگشت اتهام تا حدودی به سمت حسابرسان و کیفیت حسابرسی نشانه رفته است. در ایران نیز پس از کشف تقلب بانکی 1390، برخی کارشناسان ادعای شکست حسابرسی را مطرح کردند. در پاسخ به این رویدادها، از یک طرف، مقررات گذاران تغییراتی را در دستور کار قرار دارند.

  با توجه به مطالب فوق و با توجه به اینکه تا کنون در ایران پژوهشی بطور مستقیم تاثیر چرخش حسابرس بر کیفیت خدمات حسابرسی را مورد بررسی قرار نداده است، لذا ضرورت و اهمیت انجام چنین تحقیق دو چندان احساس می‎شود.

   

  1-4) اهداف علمی‎تحقیق

  هدف اصلی:

  بررسی تاثیر چرخش چرخش اجباری موسسه و شرکای مسئول بر کیفیت خدمات حسابرسی.

  اهداف فرعی:

  • بررسی تاثیر چرخش اجباری موسسه حسابرسی بر کیفیت خدمات حسابرسی.
  • بررسی تاثیر چرخش اجباری شریک حسابرسی بر کیفیت خدمات حسابرسی

   

  1-5) اهداف کاربردی

  اشخاص حقیقی و حقوقی زیر می‎توانند از نتایج این تحقیق استفاده نمایند:

  • سازمان بورس و اوراق بهادار،
  • شرکت بورس اوراق بهادار تهران
  • سازمان امور مالیاتی کشور،
  • سازمان حسابرسی،
  • جامعه حسابداران رسمی‎ایران،
  • شرکت‎های سرمایه گذاری،
  • کارگزاری‎ها و
  • سرمایه گذاران و فعالان بازار سرمایه

  تعداد صفحه :83

  قیمت :37500 تومان

  بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

  و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

  پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

  پایان نامه بررسی و تحلیل چسبندگی هزینه های حسابرسی و حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

   متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

  دانشگاه پیام نور

  دانشکده علوم انسانی

  مرکز بین المللی قشم

  پایان نامه

  برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

  رشته : حسابداری

  گروه : حسابداری

  عنوان پایان نامه :

  بررسی و تحلیل چسبندگی هزینه های حسابرسی و حسابداری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  تیرماه1394

  (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  چکیده

   از آن جایی که محققان حسابداری ، مدیران ، تحلیل گران مالی ، سرمایه گذاران و همچنین حسابرسان برای فعالیتهای اصلی خود اساساً بر داده های حسابداری تکیه می کنند ، در نتیجه تجزیه و تحلیل و پیش بینی رفتار هزینه به روشنی به این گروه ها مرتبط است . همچنین برای نهادهای نظارتی ، محققان و پژوهشگران ، قیمت گذاری و رقابت در بازار خدمات حسابرسی همواره یک نگرانی بوده است . بر همین اساس و به دلیل افزایش رقابت در بازارهای داخلی و جهانی ، مدیران مجبور خواهند بود که ساختار هزینه های خود را اعم از هزینه های حسابداری و حسابرسی بهتر شناخته و از گرایش های هزینه آگاه شوند . مدلی که توسط اندرسون و همکارانش[1] (2003) با عنوان مدل چسبندگی هزینه ابداع شد باعث شد مدیران از ساختارهای هزینه های خود آگاهی بیشتری کسب کنند و رفتار هزینه را در شرایط مختلف بهتر پیش بینی نمایند .

  این تحقیق با بهره گرفتن از مدل ارائه شده توسط اندرسون و همکاران به بررسی و تحلیل چسبندگی هزینه ی حسابرسی (حق الزحمه ی حسابرسی) و هزینه های عملیاتی حسابداری   می پردازد . جامعه ی آماری این تحقیق شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برای دوره ای پنج ساله از سال 1388 الی 1392 خواهد بود . نتایج این تحقیق نشان می دهد حق الزحمه های حسابرسی فوراً با سطح پیشنهاد شده توسط مدل هزینه ی حسابرسی تعدیل نمی شود . همچنین میزان افزایش در حق الزحمه های حسابرسی بیش از میزان کاهش در حق الزحمه هاست ، یعنی هزینه ی حسابرسی در شرکتها چسبنده هستند و نرخ تورم عاملی تأثیر گذار بر چسبندگی حق الزحمه ی حسابرسی است . علاوه بر آن  نتایج این تحقیق در مورد هزینه های عملیاتی حسابداری گویای این مطلب است که هزینه های عملیاتی حسابداری نسبت به تغییرات درآمد فروش ، نرخ تورم دارای رفتاری چسبنده می باشند .

  واژگان کلیدی : چسبندگی هزینه ی حسابرسی ، چسبندگی هزینه های حسابداری ، رفتار هزینه ، نرخ تورم

   

  فهرست

  فصل اول : کلیات تحقیق

  1-1)مقدمه……………………………….. 1

  1-2)بیان مسئله…………………………… 3

  1-3)اهمیت و ضرورت تحقیق…………………… 6

  1-4)هدف و سؤالات تحقیق…………………….. 7

  1-5)فرضیه های پژوهش………………………. 8

  1-6)روش انجام پژوهش………………………. 9

  1-6-1)روش تحقیق………………………….. 9

  1-6-2)روش های گردآوری اطلاعات………………. 10

  1-6-3)روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات…………. 10

  1-7)قلمرو تحقیق………………………….. 11

  1-7-1)قلمرو موضوعی……………………….. 11

  1-7-2)قلمرو زمانی………………………… 11

  1-7-3)قلمرو مکانی………………………… 11

  1-8)جامعه ی آماری ، نمونه ی آماری و روش نمونه گیری………………………………. 12

  1-9)تعریف عملیاتی متغیرها…………………. 12

  1-10)متغیرهای پژوهش………………………. 13

   

   

  1-10-1)متغیرهای مستقل……………………… 13

  1-10-2)متغیرهای وابسته…………………….. 14

  1-11)استفاده کنندگان از نتایج پایان نامه……. 14

  1-12)ساختار تحقیق………………………… 15

  فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه ی پژوهش

  2-1)مقدمه……………………………….. 16

  2-2)انواع سیستم های هزینه یابی…………….. 20

  2-2-1)سیستم های هزینه یابی سنتی……………. 21

  2-2-2)سیستم های هزینه یابی نوین……………. 22

  2-2-2-1)سیستم هزینه یابی بر مبنای هدف……….. 22

  2-2-2-2)سیستم هزینه یابی بر مبنای فعالیت…….. 23

  2-3)طبقه بندی هزینه ها……………………. 25

  2-3-1)ارتباط هزینه با حسابرسی……………… 26

  2-3-2)نقش مدیریتی هزینه ها………………… 26

  2-3-2-1)هزینه های تولیدی…………………… 26

  2-3-2-2)هزینه های غیرتولیدی………………… 27

  2-3-3)سهولت در ردیابی هزینه ها…………….. 27

  2-3-3-1)هزینه های مستقیم(بدون واسطه)………… 27

  2-3-3-2)هزینه های غیرمستقیم(با واسطه)……….. 27

  2-3-4)زمان بندی مسئولیتی هزینه هادر برابردرآمدهای فروش……………………….. 28

  2-3-4-1)هزینه های محصولی…………………… 28

  2-3-4-2)هزینه های دوره ای………………….. 28

  2-3-5)شیوه ی هزینه ها براساس تغییرات فعالیتی… 29

  2-4)هزینه ی حسابرسی(حق الزحمه ی حسابرسی)……. 29

  2-5)نرخ تورم…………………………….. 32

  2-5-1)نظریه های تورم……………………… 33

  2-5-2)انواع تورم از نظر شدت……………….. 34

  2-6)علل چسبندگی هزینه های حسابرسی و حسابداری……………………………………….. 36

  2-6-1)تصمیمات سنجیده ی مدیران……………… 36

  2-6-2)انگیزه ی شخصی مدیران………………… 37

  2-6-3)علل چسبندگی هزینه ی حسابرسی………….. 37

  2-7)عوامل مؤثربر چسبندگی هزینه…………….. 39

  2-8)پیشینه ی پژوهش……………………….. 40

  2-8-1)پیشینه ی پژوهش در مورد چسبندگی هزینه ی حسابرسی…………………………………. 40

  2-8-2) پیشینه ی پژوهش در مورد چسبندگی هزینه ی حسابداری………………………………. 41

  فصل سوم : روش پژوهش

  3-1)مقدمه……………………………….. 44

  3-2)روش پژوهش……………………………. 44

  3-3)قلمرو تحقیق………………………….. 46

  3-4)جامعه ی آماری………………………… 46

  3-5)نمونه ی آماری………………………… 47

  3-6)فرضیه های پژوهش………………………. 51

  3-7)مدل و متغیرهای پژوهش………………….. 52

  3-7-1)مدل های پژوهش………………………. 52

  3-7-2)متغیرهای پژوهش……………………… 55

  3-8)روش آماری و نحوه ی تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………….. 57

  3-8-1)روش پانل دیتا(داده های پانل)…………. 57

  3-8-1-1)مدل اثرات مشترک……………………. 60

  3-8-1-2)مدل اثرات ثابت…………………….. 61

  3-8-1-3)مدل اثرات تصادفی…………………… 63

  3-8-1-4)آزمون F لیمر(F مقّید)……………….. 64

  3-8-1-5)آزمون هاسمن……………………….. 65

  3-8-2)آزمون معنی دار بودن کل مدل…………… 66

  3-8-3)آزمون معنی داربودن متغیرهای تحقیق…….. 67

  3-8-4)آزمونهای مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی…………………………………….. 68

  3-8-4-1)آزمون فرض نرمال بودن متغیرها و باقیمانده ها…………………………….. 69

  3-8-4-2)آزمون فرض مستقل بودن باقیمانده ها……. 70

  3-8-4-3)آزمون فرض عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل…………………………… 71

  3-8-5) تحلیل همبستگی……………………… 72

  3-9)تصمیم گیری نهایی جهت پذیرش یا رد فرضیه ها……………………………………… 72

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها

  4-1)مقدمه……………………………….. 74

  4-2)آمار توصیفی متغیرهای پژوهش…………….. 74

  4-3)آزمون نرمال بودن متغیر وابسته………….. 81

  4-4)آزمون عدم وجود هم خطی بین متغیرهای مستقل و میزان همبستگی بین متغیرها……………….. 83

  4-5)آزمون فرضیات…………………………. 85

  4-5-1)آزمون فرضیه ی اول…………………… 86

  4-5-1-1)تخمین مدل و تفسیر نتیجه ی فرضیه ی اول…………………………………….. 87

  4-5-2) آزمون فرضیه ی دوم………………….. 89

  4-5-2-1) تخمین مدل و تفسیر نتیجه ی فرضیه ی دوم…………………………………….. 90

  4-5-3) آزمون فرضیه ی سوم………………….. 92

  4-5-3-1) تخمین مدل و تفسیر نتیجه ی فرضیه ی سوم…………………………………….. 93

  4-5-4)آزمون فرضیه ی چهارم…………………. 96

  4-5-4-1) تخمین مدل و تفسیر نتیجه ی فرضیه ی چهارم…………………………………… 97

  4-5-5) آزمون فرضیه ی پنجم…………………. 99

  4-5-5-1) تخمین مدل و تفسیر نتیجه ی فرضیه ی پنجم……………………………………. 100

  4-6)تحلیل همبستگی…………………………………. 103

  فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

  5-1)مقدمه…………………………………. 105

  5-2)نتایج تحقیق…………………………………… 106

  5-2-1)نتایج فرضیه ی اول…………………………………….. 107

  5-2-2)نتایج فرضیه ی دوم…………………………………….. 108

  5-2-3)نتایج فرضیه ی سوم…………………………………….. 109

  5-2-4) نتایج فرضیه ی چهارم…………………………………… 110

  5-2-5) نتایج فرضیه ی پنجم……………………………………. 111

  5-3)نتیجه گیری کلی فرضیات………………………………….. 112

  5-4)پیشنهادات……………………………… 113

  5-4-1)پیشنهادی در مورد استفاده از مدل ، متغیر و نرم افزار آماری…………………………………… 113

  5-4-2)پیشنهادات کاربردی پژوهش…………………………………… 114

  5-4-3)پیشنهاداتی جهت پژوهش های آتی…………………………………….. 114

  5-5)محدودیتهای تحقیق…………………………………… 115

  پیوست آماری…………………………………… 117

  منابع و مآخذ……………………………………. 125

   

   

   

   

   

   

   

  فصل اول

  “کلیات تحقیق”

   

  1-1)  مقدمه

  بر اساس مدل های سنتی رفتار هزینه ، همانطور که در کتابهای درسی حسابداری نشان داده شده است ، هزینه ها با توجه به تغییرات در سطح فعالیت یک شرکت به صورت ثابت یا متغیر در نظر گرفته می شود .(گریسون و همکاران[2] 2009).

  با این تعریف ، حداقل در کوتاه مدت ، هزینه های ثابت مستقل از سطح فعالیت هستند و در مقابل هزینه های متغیر معمولاً به عنوان تغییر متغیر و یا حتی متناسب با تغییرات در فعالیتها در نظر گرفته می شود . این به معنی آن است که میزان تغییر در هزینه های متغیر تنها به تغییر در سطح فعالیت بستگی دارد . به هر حال بیش از دو دهه ی گذشته ، تعداد رو به افزایش از مطالعات تحقیقاتی حسابداری ، پاسخ هزینه نامتقارن به تغییرات در سطح فعالیت را مستند کرده است . در این مطالعات ، میزان افزایش در هزینه ها هنگام افزایش سطح فعالیت ، بیشتر از میزان کاهش در هزینه ها هنگام کاهش سطح فعالیت است .اندرسون و همکارانش(2003)اولین کسانی بودند که به طور کامل این رفتار نامتقارن هزینه را تجزیه و تحلیل کردند . آنها (و محققان بعد از آنها) این رفتار نامتقارن را چسبندگی هزینه نامیدند.

  این مطالعات تجربی بر روی رفتار هزینه های فروش ، عمومی و اداری متمرکز هستند . اندرسون و همکارانش مدل جایگزینی را معرفی کردند که در آن هزینه ها به طور خودکار و همزمان با تغییر درسطح فعالیت ، تغییر پیدا نمی کنند ، بلکه در آن چسبندگی هزینه ها به این علت رخ میدهند که مدیران ، منابع مرتبط با فعالیتهای عملیاتی را به طور عمدی تعدیل می- کنند. که البته این موضوع انحرافی است از مدلهای کتابهای درسی سنتی رفتار هزینه.آنها دو علت اصلی رفتار چسبنده را شناسایی کردند که در قسمتهای بعدی این دلایل تشریح خواهند شد . از سال 2003 طیف گسترده ای از مطالعات تحقیقاتی حسابداری در مورد مفهوم چسبندگی هزینه انجام شده است که حجم بسیار کمی از آنها به موضوع چسبندگی هزینه ی حسابرسی پرداخته اند . به همین دلیل آگاهی ازعوامل مؤثر بر حق الزحمه ی حسابرسی و رفتار نامتقارن این هزینه هم برای صاحبکار و هم برای حسابرس مفید خواهد بود .

   برای بسیاری از صاحبکاران هزینه ی حسابرسی در خور توجه است . اگرچه ممکن است در شرکتهای بزرگ با حجم نقدینگی بالا یا برخی شرکتهای دولتی توانایی پرداخت این هزینه به راحتی میسر باشد ، لیکن در اکثر شرکتهای تجاری یا آنهایی که از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نیستند ، رقم هزینه می تواند بسیار با اهمیت و سنگین باشد . هزینه ای که ناگزیرند آن را پرداخت کنند . در نتیجه از منظر صاحبکار ، با شناخت عوامل مؤثر بر میزان حق الزحمه ی حسابرسی ، هم با مذاکره و چانه زنی بر سر آنها و هم با کنترل این عوامل در داخل سازمان می توان موجبات کاهش چنین هزینه ای را فراهم آورد و تحمل آنرا آسانتر نمود . حسابرسان با دانستن این عوامل می توانند خدمات خود را به شکل مناسبی قیمت گذاری کنند و از قیمت گذاری غیر رقابتی حسابرسی و در نظر گرفتن آن به عنوان یک کالای همگن که استقلال و کیفیت حسابرسی را به خطر می اندازد ، جلوگیری کنند . (نیک بخت و تنانی 1389)

  با توجه به آنچه گفته شد شالوده ی مدل هزینه یابی سنتی که همان تناسب بین هزینه ها و سطح فعالیت می باشد ، همیشه برقرار نیست و برآورد هزینه بدون در نظر گرفتن چسبندگی هزینه ها گمراه کننده خواهد بود در نتیجه مدیران می بایست دلایل خود را برای چسبندگی هزینه ارزیابی کنند. همچنین صاحبان شرکتها با مشخص شدن چسبندگی هزینه می توانند تحلیل کنند که آیا مدیران باعث وارد آمدن هزینه به بنگاه می شوند یا خیر (مدیروس و همکاران[3]-2004). علاوه بر آن درک بهتر از نحوه ی تغییر هزینه ها نسبت به نوسانات فروش برای حسابرسان جهت تعیین حق الزحمه ی حسابرسی و همچنین در بهبود اجرای رویه های تحلیل کارگشا خواهد بود . با توجه به نکات فوق بررسی و مطالعه ی بیشتر در خصوص چسبندگی هزینه ها در حوزه ی حسابرسی و حسابداری لازم به نظر می رسد .

   

  1-2) بیان مسئله

  در مرحله ی برنامه ریزی ، کنترل و بودجه بندی ، مدیران به اطلاعاتی مبتنی بر پیش بینی هزینه ها جهت پیش بینی سطح فروش ، نرخ گذاری محصولات و در نهایت پیش بینی سود نیاز دارند.آنها برای اهداف برنامه ریزی و کنترل باید از گرایش های هزینه ، یعنی چگونگی تغییرات هزینه ها آگاه شوند.گرایش هزینه ها به چگونگی واکنش هزینه ها دربرابر تغییر در سطح فعالیت اشاره دارد.به عبارت دیگر گرایش هزینه مدلی است که براساس آن یک هزینه ی مشخص نسبت به تغییر در سطح فعالیت واکنش نشان میدهد . در ادبیات حسابداری و در مدل های سنتی رفتار هزینه ، گرایش هزینه ها به صورت ثابت و متغیر در نظر گرفته میشود . هزینه هایی که از سطح فعالیت مستقل می باشند جزء هزینه های ثابت در نظر گرفته خواهند شد اما هزینه هایی که به صورت خطی و متناسب با تغییرات حجم فعالیت تغییر خواهند کرد جزء هزینه های متغیر دسته بندی می شوند .در نتیجه مدیران برای برنامه ریز ی ، کنترل و بودجه بندی صرفاً بر اساس طبقه بندی سنتی در حسابداری مدیریت و حسابداری صنعتی(یعنی هزینه های ثابت و متغیر) اقدام به پیش بینی هزینه ها می کنند .بر همین اساس افزایش در حجم تولید باعث افزایش در هزینه های متغیر خواهد شد که این میزان افزایش بر اساس هزینه های واقعی سالهای گذشته به علاوه ی درصدی تورم و یا افزایش در نرخ هزینه ها خواهد بود که در صورت کاهش در حجم فعالیت مدیران انتظار دارند به میزان حجم کاهش به همان نرخ افزایش ، هزینه های متغیر کاهش یابد . اما در واقعیت ، نتایج با پیش بینی های صورت گرفته مغایر است و برخی تصور می کنند که پیش بینی ها غیر صحیح بوده است . در تصمیمات مربوط به خرید یا ساخت محصول وهمچنین در قبول سفارشات جدید نیز ، هزینه ها به ثابت و متغیر طبقه بندی می شوند که این نوع طبقه بندی نیز باعث بروز مشکلات اساسی برای شرکتها خواهد شد . چرا که مدیران و حتی کارکنان مالی و برنامه ریزی شرکتها آگاهی کافی از هزینه های چسبنده و ماهیت این هزینه ها و حتی نحوه ی محاسبه ی آنها ندارند . در صورتی که اگر این افراد از هزینه های چسبنده و نوع محاسبه ی آن آگاهی داشته باشند به راحتی به این موضوع اشراف پیدا می کنند که سفارشی که از دید آنها سود آور بوده ، چه بسا تبدیل به سفارشی زیان ده شده است.

  هنگام تعطیلی كارخانه و یا خط تولید نیز این هزینه ها و طبقه بندی آنها می تواند باعث بروز مشكلاتی برای مدیریت شود . چرا كه هزینه ی چسبنده باعث خواهد شد هنگام كاهش حجم تولید، كل هزینه ها با همان نرخ هزینه های متغیر كاهش نیابد ، در صورتی كه مدیریت میزان كاهش هزینه ها را برابر با نرخ هزینه متغیر در حجم كاهش یافته به علاوه ی  مقداری از كاهش هزینه های ثابت پیش بینی خواهد نمود.  اما در واقعیت به خاطر چسبندگی هزینه ها و هزینه های چسبنده كه مانع از كاهش هزینه ها هنگام كاهش سطح فعالیت ، به همان میزان افزایش هزینه ها هنگام افزایش در سطح تولید می شود میزان كاهش هزینه ها كمتر از پیش بینی صورت گرفته خواهد شد كه این مورد حتی می تواند منجر به عدم تحقق برنامه و شكست پیش بینی ها شود و در شرایط حادتر و بحرانی تر منجر به مشكلات نقدینگی و عدم توانایی مدیریت در پرداخت هزینه ها شود. در واقع شرکتهای دارای هزینه های چسبنده تر در مقایسه با شرکتهای دارای هزینه های با چسبندگی کمتر ، کاهش سود بیشتری در زمان کاهش سطح فعالیت ها دارند . علت این مسئله آن است که هزینه های چسبنده تر منجر به تعدیل کمتری در هزینه ها و همین طور زمان کاهش فعالیت ها می شوند که در نتیجه منجر به کاهش بیشتری در سود خواهد شد .

  علاوه بر توضیحاتی که در بالا در مورد چسبندگی هزینه های حسابداری به آنها اشاره شده ، موضوع جدیدی از چسبندگی مطرح شده با عنوان چسبندگی هزینه ی حسابرسی . اهمیت بررسی هزینه ی حسابرسی و حق الزحمه های برآوردی حسابرسان به خصوص در سالهای اخیر و پس از تشکیل جامعه ی رسمی حسابداران ایران در کشور ما بیشتر دیده می شود ، زیرا پس از تشکیل جامعه ، انحصار بازار کار حسابرسی شکسته شده و رقابت شدید ی بین حسابرسان به وجود آمده است .رویدادی که مدتها قبل در اغلب کشورهای پیشرفته ی پیشرو در صنعت حسابداری اتفاق افتاده است . در واقع از اوایل دهه ی هفتاد میلادی تا اوایل سال 2000 میلادی ، تمرکز اکثر مؤسسات حسابرسی بر رشد خود بوده است تا بر ارزشهای حرفه ای . شرکای مؤسسات حسابرسی برای یافتن مشتریان جدید ، حفظ مشتریان موجود و خدمات مشاوره ، تحت فشار زیادی قرار گرفته اند و عدم تحقق این اهداف توسعه ای در مؤسسات  حسابرسی ، عواقب بدی از جمله برکناری از کار را برای آنان در پی داشته است . به عبارت دیگر ، می توان گفت در بیست سال اخیر ، حرفه ی حسابرسی تغییرات سریع و در خور توجهی داشته است . کاهش مقررات در بازار کار حسابرسی ، به مؤسسات حسابرسی اجازه داد بیشتر اهداف اقتصادی را دنبال کنند و در جست و جوی رشد درآمد خود و کاهش هزینه های خود در هر کار حسابرسی باشند و در واقع  کیفیت کار حسابرسی را در اولویت های بعدی قرار دهند. در چنین وضعیتی حسابرسی موفق خواهد بود که بتواند با توجه به ویژگی های واحد مورد رسیدگی ، بهترین برآورد را از حق الزحمه ی خود داشته باشد تا ضمن حفظ کیفیت کار ، آنرا با حداقل هزینه انجام دهد .(نیک بخت و تنانی 1389)

  همچنین مدیران ، حسابداران و کارکنان مالی یک واحد تجاری می بایست علاوه بر آگاهی یافتن از چسبندگی های هزینه های حسابداری ، از چسبندگی هزینه ی حسابرسی آگاهی یابند و توانایی تحلیل این گونه چسبندگی هزینه را داشته باشند تا در مواقعی که تشخیص می دهند که حق الزحمه های حسابرسی به ضرر واحد تجاری است ، به مؤسسه ی حسابرسی در مورد حق الزحمه ی حسابرسان تذکر داده و در مواقع ضروری اقدام به تعویض و تعدیل مؤسسه ی حسابرسی و  حسابرسان نمایند. در واقع و به طور بهتر مدیران و کارکنان مالی واحد تجاری با آگاهی یافتن از مسائل مربوط به چسبندگی هزینه ی حسابرسی از قیمت گذاری خدمات حسابرسی آگاهی پیدا خواهند کرد و از رقابت موجود در خدمات حسابرسی مطلع می شوند. (ویلِرس و همکاران[4]– 2014). در ادامه توضیحی که درباره ی  چسبندگی هزینه ذکر شد می توان گفت قیمت های چسبنده قیمتهایی هستند که بلافاصله با تغییر در شرایط تغییر پیدا نمی کنند. بنابراین هزینه های حسابرسی را می توان به عنوان چسبنده توصیف کرد اگر با وجود تغییر در شرایط ثابت بمانند و یا اگر به دلیل تغییر در شرایط حسابرسی، کمتر از آنچه مورد انتظار است تغییر پیدا کنند.

  با توجه به آنچه گفته شد ، همیشه تناسب بین هزینه ها و سطح فعالیت ، وجود ندارد. علاوه بر آن ، در حوزه ی حسابرسی نیز همیشه این تناسب بین حق الزحمه های حسابرسی و مدل هزینه ی حسابرسی وجود ندارد . در نتیجه برآورد رفتار هزینه  حسابرسی و حسابداری، بدون در نظر گرفتن چسبندگی هزینه گمراه کننده خواهد بود . آگاهی از رفتار هزینه برای حسابداران ، حسابرسان ، پژوهشگران و تمامی کسانی که با حوزه ی مدیریت ، حسابداری و حسابرسی در ارتباط هستند دارای اهمیت است. بنابراین درک بهتر از نحوه ی تغییر و رفتار هزینه ها نسبت به عوامل متعددی که در شرکت وجود دارد و آگاهی از چسبندگی هزینه ها برای کلیه ی افراد از جمله مدیران ، صاحبان شرکت ها ، حسابداران و حسابرسان تحلیل مفیدی خواهد بود .بنابراین با توجه به اهمیت هزینه- های اداری، عمومی و فروش و همچنین حق الزحمه های حسابرسی در ساختار هزینه ای شركت ها ، در این پژوهش چگونگی رفتار این هزینه ها نسبت به تغییرات عوامل مختلف از جمله تغییر در مدل هزینه ی حسابرسی ، نرخ تورم ، تعداد کارکنان و تغییرات فروش مورد بررسی قرار گرفته می- شود  . بدون تردید آگاهی از نتایج این پژوهش در ارزیابی دقیقتر عملكرد مالی، پیش بینی سودآوری شركت ها و تصمیم گیری دقیتر مدیران مهم است .

  1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق

  پس از اینکه بورس اوراق بهادار تهران در سال 1369 فعالیت خود را از سر گرفت ، این آغاز مجدد فعالیت با برنامه ی اول توسعه ی اقتصادی همزمان شد . این همزمان شدن باعث رونق مجدد بورس اوراق بهادار گردید . به تدریج بورس جایگاه مهمی در اقتصاد ایران پیدا کرد به طوری که شاخص بورس امروزه از حساسیت قابل توجهی برخوردار شده است و باعث ورود سرمایه گذاران به آن شده است (سینایی وهمکاران -1384-ص 60 و 61). همچنین ورود مستمر منابع و نقدینگی به بازار سرمایه عامل مهمی در رشد و بقای این بازار به حساب می آید. اگر سرمایه گذارانی که به بورس آمده اند ، منابع و پس اندازهای خود را از دست بدهند ، دچار بی اعتمادی به بازار سرمایه خواهند شد و در نهایت تمایل به خروج از این بازار پیدا می کنند. در واقع سرمایه گذاران بر اساس پیش بینی های شرکت از سودهای آتی و گزارشهای حسابرسان در مورد درست و دقیق بودن حسابهای یک شرکت اقدام به خرید سهام و سرمایه گذاری می کنند . در نتیجه مدیران برای آنکه بتوانند سرمایه گذاران بیشتری را جذب شرکتهای خود کنند ، ناگزیر به پیش بینی هزینه ها اعم از حسابداری و حسابرسی خواهند بود . اما مدیران برای پیش بینی هزینه ها به اطلاعاتی نیازمندند که این اطلاعات ممکن است به صورت کامل از صورتهای مالی قابل دریافت و حصول نباشد . حال که احتمال عدم دستیابی به اطلاعات از طریق صورتهای مالی محتمل است ، آگاهی از رفتار هزینه می تواند مدیران را در این امر یاری و کمک نماید . آگاهی از رفتار هزینه برای حسابداران و حسابرسان ، محققین ، سرمایه گذارانی که تمایل به سرمایه گذاری در شرکتی را دارند و تمام کسانی که با حوزه ی مدیریت در ارتباطند و تغییرات در هزینه ها را بر حسب تغییرات در سطح فعالیت و یا بر حسب تغییرات در سطح حق الزحمه های حسابرسی ارزیابی ارزیابی می کنند دارای اهمیت است . به طور کلی می توان اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش را در این دانست که شرکتها به طور کلی به عنوان سرمایه پذیر ، افراد جامعه به عنوان سرمایه گذار و حسابرسان به عنوان پلی ارتباطی میان آنها جهت انجام امورات مربوط به سرمایه پذیر ، پیش بینی سود، سرمایه گذاری ، تعیین حق الزحمه و غیره به آگاهی در مورد چگونگی رفتار هزینه نیازمندند و تحلیل در مورد چسبندگی هزینه میتواند پاسخگوی نیازهای آنها باشد.

  1-4) هدف و سؤالات تحقیق

  یکی از مناقشات اصلی حرفه ی حسابرسی در حال حاضر تعیین حداقل نرخ حق الزحمه ی حسابرسی و نوع رفتار این هزینه و عکس العمل صاحبکاران در مقابل حق الزحمه هاست . بنابراین درک نحوه ی تعیین حق الزحمه ی حسابرسی و آگاهی از رفتار این هزینه برای حسابرسان و علی الخصوص برای صاحبکاران دارای اهمیت است . علاوه بر آن الگو و رفتار هزینه ، نظر حسابداران مدیریتی که در زمینه ی تصمیم گیری و کنترل فعالیت می کردند را به خود جلب نموده است . نتایج کنونی نشان می دهدکه امروزه مدیران در جستجو و مطالعه ی عوامل اثر گذار بر رفتار هزینه در زمینه های حسابداری و حسابرسی می باشند . در نتیجه این پژوهش حیطه ی مطالعه و بررسی رفتار هزینه را توضیح و بسط خواهد داد و هدف آن بررسی رفتار چسبندگی هزینه ها بر حسب انواع هزینه های عملیاتی و حق الزحمه حسابرسی و با توجه به عوامل مختلف از جمله تغییر در مدل هزینه ی حسابرسی ، تعداد کارکنان واحد تجاری ، تورم و غیره خواهد بود .

  سوالاتی که در این تحقیق به وجود می آید شامل سوالاتی به شرح زیر خواهد بود :

  1. آیا هزینه ی حسابرسی نسبت به عوامل موجود در واحد تجاری از جمله تغییر و تعدیل در مدل هزینه ی حسابرسی چسبندگی دارد و فوراً با سطح پیشنهاد شده توسط مدل هزینه ی حسابرسی تعدیل می شود ؟
  2. آیا میزان افزایش در هزینه های حسابرسی بیش از میزان کاهش در هزینه هاست ؟ به عبارت دیگر آیا هزینه ی حسابرسی چسبنده است ؟
  3. آیا نرخ تورم بر چسبندگی هزینه های حسابرسی تأثیر دارد ؟
  4. آیا هزینه های عملیاتی حسابداری نسبت به تغییرات درآمدی فروش دچار چسبندگی هزینه خواهند شد؟
  5. آیا نرخ تورم بر چسبندگی هزینه های عملیاتی حسابداری تأثیر دارد ؟

  1-Anderson .M , Banker R , Janakiraman S

   

  1- Garrison.R., Noreen.E.,Brewer.P

  1-Medeiros O.R, Costa P.S

  1-De Villiers.C,Hay.D,Zhizi J.Z

  تعداد صفحه :159

  قیمت :37500 تومان

  بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

  و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

  پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

  پایان نامه بررسی رابطه میان حاکمیت شرکتی و نسبت مالیات ابرازی به مالیات قطعی (مطالعه موردی: شرکتهای منتخب پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران)

   متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

  دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد رشت

  دانشکده مدیریت و حسابداری

  گروه آموزشی حسابداری

  پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته: حسابداری

   

  عنوان:

  بررسی رابطه میان حاکمیت شرکتی و نسبت مالیات ابرازی به مالیات قطعی

  (مطالعه موردی: شرکتهای منتخب پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران)

   

  تابستان 1393

  (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  فهرست مطالب

  فصل اول: کلیات تحقیق.. 12

  1-1 مقدمه. 13

  1-2 بیان مسئله. 13

  1-3 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 15

  1-4 هدف تحقیق.. 16

  1-5 سؤالات تحقیق.. 16

  1-6 فرضیه‏های تحقیق.. 17

  1-7 مراحل اجرایی تحقیق.. 17

  1-8 مدل مفهومی.. 19

  1-9 تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 20

  فصل دوم:ادبیات تحقیق و پیشینه تحقیق.. 24

  2-1 مقدمه. 25

  بخش اول : حاکمیت شرکتی.. 25

  2-2 مروری تاریخی بر حاکمیت شرکتی.. 25

  2-3 تعاریف حاکمیت شرکتی.. 26

  2-4 روند تغییرات نقش هیئت مدیره 28

  2-5 ضرورت و اهمیت حاکمیت شرکتی.. 30

  2-6 بازیگران عرصه حاكمیت شركت… 31

  2-6-1 هیات مدیره ها 32

  2-6-2 مدیرعامل و تیم اجرایی شركت… 33

  2-6-3 سهامداران. 33

  2-6-4 مشتریان داخلی و خارجی شركت… 33

  2-6-5 قانون گذاران و سایر نهادهای مرتبط با کسب و کار شرکت… 34

  2-7 معیارهای حاکمیت شرکتی.. 34

  2-7-1 تمرکز مالکیت… 34

  2-7-2 مالکیت نهادی.. 34

  2-7-3 نفوذ مدیر عامل.. 35

  2-7-4 نقش ترکیبی مدیر عامل (دوگانگی وظایف مدیر عامل) 35

  2-7-5 اندازه هیات مدیره 36

  2-7-6 استقلال هیئت مدیره 36

  2-7-7 اتکای بر بدهی.. 37

  2-7-8 مدت زمان تصدی مدیرعامل در هیات مدیره 37

  بخش دوم: مالیات قطعی و مالیات ابرازی.. 38

  2-9 مالیات برشرکت ها 38

  2-10 اختلاف بین سود حسابداری و سود مشمول مالیات… 38

  2-10-1  اختلاف از دیدگاه شرکت ها 39

  2-10-2 اختلاف از دیدگاه دستگاه مالیاتی.. 39

  2-11 شرایط اقتصادی.. 40

  2-12 فرار مالیاتی.. 41

  2-13 حدنصاب های مقرر در قوانین مالیاتی.. 42

  2-14 عوامل بروز تهور مالیاتی.. 42

  2-14-1 عوامل خارجی موثر در افزایش تهور مالیاتی.. 43

  بخش سوم: حاکمیت شرکتی و مالیات… 44

  2-15 تبیین ارتباط میان سیاست های مالیاتی و حاکمیت شرکتی.. 46

  2-16 نمونه هایی از کارکردهای مربوط به موضوع مالیات و حاکمیت شرکتی.. 47

  2-16-1  اطمینان در ارزیابی مالیات… 48

  2-16-2  دیدگاه هیات مدیره 48

  2-16-3  بهای برنامه ریزی و ضمانت اجرایی.. 49

  2-16-4  اجتناب از دستکاری اعداد و ارقام حسابداری به منظور بدست آوردن مزایای مالیاتی.. 49

  2-17پیشینه تحقیق.. 51

  2-17-1مطالعات داخلی.. 51

  2-17-2 مطالعات خارجی.. 54

  فصل سوم: روش تحقیق.. 58

  3-1- مقدمه. 59

  3-2- روش کلی تحقیق.. 59

  3-3- اهداف تحقیق.. 60

  3-3-1- اهداف اصلی.. 60

  3-3-2-اهداف فرعی.. 61

  3-4- قلمرو تحقیق.. 61

  3-4-1- قلمرو موضوعی.. 61

  3-4-2- قلمرو مکانی.. 61

  3-4-3- قلمرو زمانی.. 61

  3-5- روش گردآوری اطلاعات… 61

  3-6- جامعه آماری، روش نمونه‌گیری و حجم نمونه. 62

  3-7- روش انجام کار. 62

  3-7-1-مرحله اول : تصریح سنجی.. 63

  3-7-2- مرحله دوم : تجزیه و تحلیل داده ها (داده سنجی) 63

  3-7-3- مرحله سوم : روش سنجی.. 64

  3-7-3-1- مدل پانل دیتا 64

  3-7-3-1-1- محاسن استفاده از مدل پانل‌دیتا 64

  3-7-3-1-2- محدودیت های پانل‌دیتا 65

  3-7-3-2- مراحل  روش تخمین مدل بوسیله داده های تلفیقی.. 66

  3-7-3-2- روش برآورد. 67

  3-7-3-3-آزمون ریشه واحد در داده‌های پانل.. 68

  3-7-4- مرحله چهارم : تخمین و استباط آماری.. 69

  3-7-5-مرحله پنجم: نتیجه گیری.. 70

  3-8- فرضیات تحقیق.. 70

  3-9- پایایی و اعتبار ابزار تحقیق.. 71

  3-10- خلاصه فصل.. 71

  فصل چهارم: تجریه و تحلیل داده ها 72

  4-1- مقدمه. 73

  4-2- تبیین مدل تحقیق اول. 73

  4-2- 1- آمار توصیفی.. 75

  4-2-1-1- متغیر وابسته. 75

  4-2-1-2- متغیر های مستقل.. 76

  4-2- 2- آمار استنباطی.. 83

  4-2-2-1- آزمون ریشه واحد. 83

  3-3-3 آزمون هم انباشتگی.. 83

  4-2-3-تخمین  مدل اول. 84

  فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات… 89

  5-1-مقدمه. 90

  5-2- جمع بندی.. 90

  5-3- نتیجه گیری.. 91

  5-4- نتایج آزمون فرضیه. 92

  5-5- پیشنهادات… 93

  5-6- پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 94

  منابع و مآخذ. 94

   

   

   

   

   

   

   

                   

   

   

   

   

   

   

   

  فهرست جداول

   

  جدول4-1- انتظارات تئوریک از علامت پارامترها 68
  جدول4-2-آمارتوصیفی نسبت مالیات ابرازی به مالیات قطعی 70
  جدول4-3-آمارتوصیفی نسبت مدیران غیرموظف به مدیران موظف 71
  جدول4-4-آمارتوصیفی سهامداران نهادی 72
  جدول4-5-آمارتوصیفی تمرکز مالکیت 73
  جدول4-6-آمارتوصیفی اتکاء بر بدهی 74
  جدول4-7-آمارتوصیفی تعداد اعضای هیات مدیره 75
  جدول4-8-آمارتوصیفی عدم نفوذ مدیرعامل 76
  جدول 4-9- نتایج آزمون­ ریشه واحد LLC (با عرض از مبدأ و روند) 77
  جدول 4-10  نتایج آزمون هم­انباشتگی پدرونی 79
  جدول 4-10- خروجی مدل اول 80
  جدول 4-11- خروجی مدل دوم 81
  جدول 4-12- خروجی مدل سوم 82

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فهرست نمودارها

   

  نمودار1-1- مدل مفهومی 16
  نمودار 2-1-بازیگران عرصه حاکمیت شرکتی 28
  نمودار4-1-متوسط نسبت مالیات ابرازی به قطعی شرکت های منتخب طی سالهای 1386-1391 69
  نمودار4-2- متوسط نسبت مدیران غیرموظف به مدیران موظف شرکت های منتخب طی سالهای 1386-1391 71
  نمودار4-3- متوسط مالکیت سهامداران نهادی شرکت های منتخب طی سالهای 1386 تا 1391 72
  نمودار4-4-متوسط تمرکز مالکیت شرکت های منتخب طی سالهای 1386 تا 1391 73
  نمودار4-5- متوسط اتکاء بر بدهی شرکت های منتخب طی سالهای 1386 تا 1391 74
  نمودار4-6-متوسط تعداد هیات مدیره شرکت های منتخب طی سالهای 1386-1391 75
     

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  چکیده

   

  در این پژوهش، رابطه بین حاکمیت شرکتی و نسبت مالیات ابرازی به مالیات قطعی بررسی شده است. مسئله اصلی در تحقیق حاضر اینست که اصول حاکمیت شرکتی در شرکتهای منتخب رعایت نشده و این امر سبب شده است، درآمد مالیاتی کسب شده از درآمد بالقوه فاصله فاحشی داشته باشد. از این رو در مطالعه حاضر پس از تبیین شاخص های اساسی حاکمیت شرکت، به دنبال پاسخ به این مسئله هستیم که اگر اصول اساسی حاکمیت شرکتی محقق شود، حقوق کلیه ذی نفعان و مشخصا حقوق دولت لحاظ می شود؟

  این ارزیابی از طریق رابطه بین حاکمیت شرکتی که شامل شش معیار نسبت اعضای غیرموظف به موظف، تعداد اعضای هیات مدیره، تمرکز مالکیت، مقدار سهام سهامداران نهادی، اتکاء بر بدهی و عدم نفوذ مدیر عامل با نسبت مالیات ابرازی به قطعی صورت گرفته است. از اینرو از اطلاعات 49 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی سالهای 1386تا 1391 استفاده شده است. با تشکیل تابع خطی و تخمین آن به  روش پنل دیتا مشخص گردید نسبت مدیران غیرموظف به مدیران موظف و تعداد اعضای هیات مدیره تاثیر معنی داری بر نسبت مالیات ابرازی به قطعی داشته است. در حالیکه سایر متغیرها تاثیر معنی داری بر متغیر وابسته نداشته است.

  کلمات کلیدی: حاکمیت شرکتی ، مالیات ابرازی، مالیات قطعی،  پنل دیتا.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فصل اول: کلیات تحقیق

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1-1 -مقدمه

  هدف از فصل اول، بیان کلیات پژوهش می باشد، از این رو پس طرح مسئله و بیان سوال اصلی تحقیق به ضرورت و اهمیت انجام مطالعه حاضر پرداخته شده است. در ادامه اهداف و فرضیه های مبتنی بر مدل اقتصاد سنجی آورده شده است. در نهایت با بیان کوتاهی از مراحل اجرای تحقیق به ارائه مدل مفهومی، مدل اقتصاد سنجی به معرفی متغیرها پرداخته شده است.

  1-2 بیان مسئله

  اطلاعات شفاف را می توان به عنوان یكی از ابزارهای ایفای مسئولیت پاسخگویی مدیران دانست. هرقدر توزیع اطلاعات در جوامع بیشتر باشد، امكان تصمیم گیری آگاهانه و پاسخگویی بخش خصوصی و دولتی در مورد چگونگی تحصیل و مصرف منابع بیشتر می شود و امكان رشد فساد كاهش می یابد. از سوی دیگر به همان اندازه نیز شركت ها در ایفای مسئولیت پاسخگویی خود نسبت به ذینفعان موفق عمل خواهند نمود و در نتیجه، ارائه اطلاعات شفاف موجب محاسبه دقیق و صحیح مالیات حق دولت خواهد شد. با توجه به پیامدهای اجتماعی و اقتصادی استفاده از برنامه ریزی متهورانه مالیاتی و با توجه به تغییر توازن قدرت بین بازار و دولت های مختلف، افراد و سازمان های متعددی در سراسر جهان و به خصوص در اروپا، مسئله مالیات را به عنوان بخش جدایی ناپذیر از نسل دوم مسئولیت اجتماعی شركت ها در نظر می گیرند. در یك ارتباط دو سویه از آنجا كه سیستم مالیاتی بهترین راه شفافیت درآمدی است، آمار و تصویر ایجاد شده در یك نظام مالیاتی كارآمد و عادلانه می تواند خود یك كنترل كننده نرم افزاری و علمی جهت ارتقاء سطح كارآمدی اقتصاد و شفافیت اطلاعات منتشر شده در حوزه های مختلف اقتصادی هر كشور باشد. از این دیدگاه به نظر می رسد، سیاست های مالیاتی مناسب منجر به بهبود شفافیت گزارشگری مالی، و شفافیت مناسب گزارشگری مالی به محاسبه دقیق مالیات خواهد انجامید(عبدلی و همکاران، 1392، 70).

  در اكثر پژوهش های انجام شده درخصوص گزارشگری مالی علایق و ذائقه استفاده كنندگان برون سازمانی شامل سرمایه گذاران، مدیران، حسابرسان و دانشگاهیان و… اساس كار قرار می گیرد. در حالی كه به نقش پراهمیت دولت به عنوان یكی از مهمترین گروه های ذینفع همیشگی گزارشگری مالی كمتر یاد می شود. در گزارشگری مالی سهم دولت از منافع بنگاه از طریق سود حسابداری قابل قبول ممیز مالیاتی به همراه برخی تعدیلات محاسبه می شو.د در واقع این فرآیند بطور غیرمستقیم می تواند مهر تأییدی بر سود حسابداری گزارشگری مالی باشد؛ یعنی درصورت پذیرش گزارش مالی توسط مراجع مالیاتی، طبیعتاً اعتبار ویژه ای به گزارش های مالی بخشیده می شود (طالب نیا و همکاران، 1390، 68).

  اگر چه در رویكرد محدود حاكمیت شركتی، دولت به مثابه یك سهامدار محسوب شده است وشركت ها سهم دولت از سود را پرداخت می كنند، لیكن در رویكرد گسترده حاكمیت شركتی، این سؤال مطرح می شود كه آیا اطلاعات منتشر شده توسط شركت ها به اندازه كافی شفاف هست تا بتوان حقوق دولت دایر بر مالیات متعلقه را از روی آنها به درستی ارزیابی و محاسبه نمود؟ و آیا شاخص های حاکمیت شرکتی می تواند باعث تفاوت بین مالیات ابرازی و قطعی شود؟ انتظار معقول آن است كه هر چقدر اطلاعات ارائه شده از طرف شركت ها شفاف تر باشد، به همان اندازه شركت ها در ایفای مسئولیت پاسخگویی خود نسبت به ذی نفعان مؤفق تر خواهند بود و ارائه اطلاعات شفاف نیز به نوبه خود موجب محاسبه دقیق و صحیح سود مشمول مالیات قطعی شركت خواهد شد. به همین دلیل، در رویكرد گسترده حاكمیت شركتی نیز، دولت به عنوان یك ذی نفع از مزایای اطلاعات شفاف ناشی از سیستم حاكمیت شركتی برخوردار می گردد.

  در چنین شرایطی، سیستم حاكمیت شركتی مطلوب از منظر دولت به رویكردی اطلاق می شود كه حقوق دولت نیز به عنوان یكی از گروه های ذی نفع رعایت گردیده و سهم وی از سود شركت به صورت دقیق و روشن مشخص شود. لازمه این امر آن است كه سهامداران نهادی نظارت كافی بر عملكرد شركت داشته و فعالیت گرا باشند و هیأت مدیره شركت ها نیز توجه به حقوق تمامی ذی نفعان را در اولویت و دستوركار خود قرار دهند. در این میان، مالیات به عنوان بارزترین حقوق دولت از اهمیت بسزایی برخوردار است. به این ترتیب، در این تحقیق، پژوهشگر در پی آن است تا رابطه بین برخی عوامل حاكمیت شركتی همچون تعداد اعضای هیأت مدیره ، نسبت مدیران غیرموظف به مدیران موظف هیأت مدیره، تفکیک مدیر عامل از رئیس هیأت مدیره، اتکا بر بدهی را بر میزان مالیات اخذ شده از سوی دولت را بررسی نماید.

   در واقع مسئله اصلی در تحقیق حاضر اینست که اصول حاکمیت شرکتی در شرکتهای منتخب رعایت نشده و این امر سبب شده است، درآمد مالیاتی کسب شده از درآمد بالقوه فاصله فاحشی داشته باشد. از این رو در مطالعه حاضر پس از تبیین شاخص های اساسی حاکمیت شرکت، به دنبال پاسخ به این مسئله هستیم که اگر اصول اساسی حاکمیت شرکتی محقق شود، حقوق کلیه ذی نفعان و مشخصا حقوق دولت لحاظ می شود؟

  1-3 -اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

  یکی از عوامل اصلی بهبود کارایی اقتصادی، نظام راهبری بنگاه (حاکمیت شرکتی) است که در برگیرنده مجموعه ای از روابط میان مدیریت شرکت، هیئت مدیره، سهامداران و سایر گروه های ذینفع است. نظام راهبری بنگاه ساختاری را فراهم می کند که از طریق آن هدف های بنگاه تنظیم و وسایل دستیابی به هدفها ونظارت بر عملکرد تعیین می شود. این نظام، انگیزه لازم برای تحقق اهداف بنگاه را در مدیریت ایجاد کرده و زمینه نظارت موثر را فراهم می کند. به این ترتیب شرکتها منابع را با اثر بخشی بیشتری به کار می گیرند (مکرمی، 1385، 33). لذا  حاكمیت شركتی به دلایل زیر حائز اهمیت است:

  • چارچوبی را برای ایجاد اعتماد بلندمدت میان شركت ها و تهیه كنندگان خارجی سرمایه فراهم می كند.
  • با منصوب كردن مدیرانی كه بانك تجربیات و ایده های جدید هستند، تفكر استرات‍‍‍ژیك را به صدر شركت هدیه می‌كند.
  • مدیریت و نظارت بر ریسك جهانی پیش روی شركت را منطقی می سازد.
  • با تقسیم فرایند تصمیم گیری، اتكای به مدیران ارشد و مسئولیت آنان را محدود می سازد (سینا قدس، 1387، 50).

  از سوی دیگر نظام مالیاتی ایران به گونه ای طراحی شده است که در هرسال می بایست حساب های تمامی شرکت های مشمول مالیات مورد رسیدگی قرار گیرد. بدیهی است حسابرسی حسابهای تمام شرکت های مشمول مالیات در هر سال با توجه به فزونی رشد آن بر تعداد ماموران مالیاتی مشکلاتی از قبیل تحمل هزینه های حسابرسی، بروز ضایعات روحی و روانی در بین ماموران تشخیص مالیاتی، افت کیفیت حسابرسی، ازدیاد تشخیص های علی الراس، طولانی شدن مدت رسیدگی و قطعیت مالیات و همچنین پیدایش و گسترش شیوه چانه زنی برای نظام مالیاتی در تعیین مالیات به همراه دارد. نظر به اینکه مالیات یکی از مهم ترین منابع تامین درآمد دولت می باشد لذا بدیهی است که تاثیر سهم وصولی حوزه های مالیاتی بر مالیات بر درآمد قطعی شرکتها از اهمیت ویژه ای برخوردار می باشد. از این رو بررسی تفاوت مالیات بالقوه و بالفعل  و ارائه راهکارهای لازم جهت برون رفت از این مشکل ضرورت دارد. در مطالعه حاضر، رعایت اصول حاکمیت شرکتی به عنوان راه حل مشکل مزبور پرداخته می شود.

  1-4-اهدف تحقیق

  حاکمیت شرکتی پیش از هر چیز، حیات بنگاه اقتصادی در درازمدت را، هدف قرار داده و درصدد است تا از منافع سهامداران در مقابل مدیریت سازمان ها حفاظت کند. دو هدف حاکمیت شرکتی عبارت است از:

  • کاهش ریسک بنگاه اقتصادی از طریق بهبود و ارتقای شفافیت و پاسخگویی.
  • بهبود کارایی درازمدت سازمان، از طریق جلوگیری از خودکامگی و عدم مسئولیت پذیری مدیریت اجرایی (Keasey, 2005).

  اهداف تحقیق حاضر عبارتند از:

  • تبیین رابطه بین اصول حاکمیت شرکتی با نسبت مالیات ابرازی به قطعی
  • تعیین الویت شاخص های حاکمیت شرکتی برای شرکت های منتخب
  • بررسی عوامل کلیدی حاکمیت شرکتی در شفافیت مالیات ابرازی
  • پیدا کردن راه حلی برای رسیدن به این مهم که دولت به عنوان یکی از ذینفعان از سود بیشتری بهره مند گردد.

   

  تعداد صفحه :112

  قیمت :37500 تومان

  بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

  و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

  پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

  پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و تأمین مالی و سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس ارواق بهادار تهران

   متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

  دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد مرودشت

   

   

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A ) در رشته حسابداری

   

  عنوان:

  بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و تأمین مالی و سرمایه گذاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس ارواق بهادار تهران

   

   

  تابستان 1394

   

  (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                صفحه

  چکیده 1

  فصل اول: کلیات پژوهش     2

  1-1- مقدمه. 3

  1-2- بیان مسأله پژوهش…. 5

  1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش…. 8

  1-4- اهداف پژوهش…. 9

  1-5- سؤالهای پژوهش…. 10

  1-6- فرضیه های پژوهش و مبانی نظری.. 10

  1-7- روش انجام پژوهش…. 10

  1-7-1- روش پژوهش و گردآوری داده ها 10

  1-7-2- متغیرهای پژوهش    11

  1-7-3- جامعه آماری و نمونه پژوهش    12

  1-7-4- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 13

  1-8- استفاده‌كنندگان از نتایج پژوهش…. 14

  1-9- تعریف واژه‌های كلیدی.. 14

  1-10- ساختار پایان نامه. 16

  فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش     17

  2-1- مقدمه. 18

  2-2- مبانی نظری پژوهش…. 18

  2-2-2- سرمایه گذاری  18

  2-2-2- تأمین مالی  21

  2-2-3- کیفیت گزارشگری مالی  25

  2-2-4- کیفیت گزارشگری مالی، ارزش وثیقه شرکت ها، تصمیم های تأمین مالی و سرمایه گذاری  33

  2-3- پیشینه پژوهش…. 38

  2-3-1- پژوهشهای انجام شده در خارج از کشور 38

  2-3-2- پژوهشهای انجام شده در داخل کشور 47

  2-4- خلاصه فصل.. 53

  فصل سوم: روش اجرای پژوهش     55

  3-1- مقدمه. 56

  3-2- فرضیه‌های پژوهش…. 57

  3-3- تعریف و اندازهگیری متغیرهای پژوهش…. 58

  3-4- جامعه و نمونه آماری.. 61

  3-5- روش گردآوری داده‌ها 62

  3-6- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها 62

  3-6-1- مدل رگرسیونی مورد استفاده و آزمون معناداری ضرایب   63

  3-6-2- آزمون ریشه واحد در داده‌های تركیبی  65

  3-7- خلاصه فصل.. 66

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها 67

  4-1- مقدمه. 68

  4-2- یافتههای پژوهش…. 68

  4-2-1- آمار توصیفی  68

  4-3- خلاصه فصل.. 79

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها 81

  5-1- مقدمه. 82

  5-2- مروری بر نتایج به دست آمده از پژوهش…. 82

  5-3- محدودیت‌های پژوهش…. 84

  5-4- پیشنهادهای پژوهش…. 85

  5-4-1- پیشنهادهای كاربردی پژوهش    85

  5-4-2- پیشنهادهایی برای پژوهشهای آینده 86

  5-5- خلاصه فصل.. 86

  منابع و مآخذ. 88

   

   

  فهرست جداول

  عنوان جدول                                                                             صفحه

  جدول ‏4‑2- خلاصه نتایج ضرائب همبستگی پیرسون  70

  جدول ‏4‑3- نتایج حاصل از آزمون پایایی متغیرهای پژوهش    72

  جدول ‏4‑4- نتایج آماری حاصل از مدل دیچاو و دیچو  73

  جدول ‏4‑5- خلاصه نتایج آماری فرضیه اول  74

  جدول ‏4‑6- خلاصه نتایج آماری فرضیه دوم 77

  جدول ‏4‑7- خلاصه نتایج آماری فرضیه سوم 79

   

   

   

  چکیده

  بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و تأمین مالی و سرمایه ­گذاری در شرکت­های پذیرفته شده در بورس ارواق بهادار تهران

   

  به­وسیله:

  علی قلی­پور

   

            هدف اصلی این پژوهش بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی، ارزش دارایی­های وثیقه­ای، تأمین مالی و سرمایه ­گذاری در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این­رو، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که: آیا بین کیفیت گزارشگری مالی، ارزش دارایی­های وثیقه­ای، تأمین مالی و سرمایه ­گذاری شرکت­ها رابطه معناداری وجود دارد؟ به همین منظور، از معیار کیفیت اقلام تعهدی جهت اندازه ­گیری کیفیت گزارشگری مالی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش کلیه شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران هستند و نمونه آماری شامل 65 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است که در طی سال­های 1386 تا 1392 مورد بررسی قرار گرفته است. از  تحلیل آماری رگرسیون خطی چند متغیره برای آزمون فرضیه­ های پژوهش استفاده شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان­دهنده آن است که متغیر کیفیت گزارشگری مالی به­عنوان یک متغیر شبه­تعدیل­گر بر رابطه بین تغییرات در ارزش وثیقه شرکت­ها و تأمین مالی آن­ها ایفای نقش می­ کند. با این وجود متغیر کیفیت گزارشگری مالی به­عنوان یک متغیر تعدیل­کننده بر رابطه بین تغییرات در ارزش وثیقه شرکت­ها و سرمایه ­گذاری آن­ها ایفای نقش نمی­ کند. همچنین، نتایج آزمون فرضیه ­ها نشان داد که بین کیفیت گزارشگری مالی و تغییرات در ارزش وثیقه شرکت­ها رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

  واژه­های کلیدی: ارزش وثیقه، کیفیت اقلام تعهدی، تأمین مالی، سرمایه ­گذاری.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1-          فصل اول: کلیات پژوهش


   

   

   

   

  1-1- مقدمه

   

  رشد و دگرگونی سریع روابط اقتصادی، منجر به رقابت شدیدی در عرصه تجارت، صنعت و سرمایه ­گذاری شده است. لذا شرکت­ها برای بقاء و گسترش فعالیت­های خود، نیاز به انجام سرمایه ­گذاری­های مناسب و به موقع دارند. حسابداری نیز در واکنش به این تغییرات به منظور تأمین نیازهای مختلف استفاده­کنندگان از اطلاعات، ناگزیر از تغییر می­باشد. به بیان دیگر، نیازهای اطلاعاتی جدیدی که بر اثر تغییر در محیط حسابداری برای استفاده­کنندگان اطلاعات مالی پدید می­آید، تغییر در  بنیان­های حسابداری یا تدوین اصول و استانداردهای اندازه ­گیری، گزارشگری با کیفیتی بهتر و همچنین افزایش میزان اطلاعاتی که لازم است افشا شود را ضروری می­سازد. در این راستا، گزارشگری مالی به­طور بالقوه، مکانیزم سودمندی برای مدیران در جهت برقراری ارتباط با سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان است. با این وجود، این فرآیند تا زمانی­که شرایط زیر وجود دارد، ناقص است:

  1. مدیران نسبت به سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان در رابطه با عملیات و راهبردهای تجاری شرکت، اطلاعات بیشتری دارند؛
  2. انگیزه­های مدیران با علایق سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان به­طور کامل منطبق نیست؛
  3. ضوابط حسابداری و حسابرسی ناقص هستند (هیلی[1] و پالپو[2]، 1993).

  از سوی دیگر، مشکلات نمایندگی در نتیجه تضاد منافعی که میان اعتباردهندگان، سهامداران و مدیران وجود دارد، ایجاد می­شود. وجود چنین تضاد منافعی باعث ایجاد مسائل و مشکلات نمایندگی و در نهایت منجر به هزینه­ های نمایندگی شده که به شرکت و ذی­نفعان آن منتقل می­شود. در همین راستا، هزینه­ های نمایندگی ناشی از تلاش­های مالکان و اعتباردهندگان برای کنترل مدیران، اغلب قابل[3] توجه و بااهمیت است. از سوی دیگر، مدیران نیز مایلند ثابت کنند که آنان نسبت به منافع سهامداران و اعتباردهندگان مسئول بوده و به دنبال افزایش ثروت سهامداران و بازپرداخت منابع استقراضی از اعتباردهندگان به آن­ها هستند (جنسن[4]، 1986). بنابراین، با توجه به گسترش شرکت­ها و نیاز به منابع مالی گسترده برای انجام سرمایه ­گذاری به­وسیله آن­ها، وام­هایی که شرکت­ها از اعتباردهندگان دریافت می­ کنند یکی از منابع اصلی تأمین وجوه مورد نیاز شرکت­ها است. همان­گونه که پیش­تر آمد، بین گروه­های مدیران، سهامداران و اعتباردهندگان تضاد منافع وجود دارد؛ در همین راستا، اعتباردهندگان برای ارائه منابع مالی به شرکت­ها معمولاً از آن­ها وثیقه دریافت می­ کنند و یا این که میزان دارایی­های آن­ها را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می­دهند. از طرف دیگر، شرکت­ها سعی بر آن دارند تا از طریق گزارشگری مالی شفاف و با کیفیت حسن نظر خود را به سایر گروه­ها نشان دهند. در همین راستا، این پژوهش با این هدف انجام شده است که این موضوع را بررسی قرار دهد که آیا بین کیفیت گزارشگری مالی و ارزش دارایی­های وثیقه­ای رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟ به عبارت دیگر، این پژوهش این موضوع را مورد بررسی قرار می­دهد که آیا شرکت­هایی که از وثیقه­های کمتری برخوردارند، از کیفیت گزارشگری مالی به­عنوان یک معیار جایگزین استفاده می­ کنند یا خیر؟ افزون­بر این، رابطه بین تغییرات در ارزش دارایی­های وثیقه­ای و تصمیم­های تأمین مالی و سرمایه ­گذاری شرکت­ها را در دو گروه شرکت­های با کیفیت گزارشگری مالی بالا و پایین مورد بررسی قرار می­دهد.

  در ادامه این فصل در بخش (1-2) مسأله پژوهش بیان شده است. بیان مسأله پژوهش در خصوص پی بردن به اهمیت و ارزش پژوهش و شناسایی اهداف پژوهش که به ترتیب در بخش­های (1-3) و (1-4) بیان شده­اند، کمک بسیار می­نماید. در ادامه سؤالات پژوهش (بخش 1-5) و فرضیه­ های پژوهش (بخش 1-6) بیان شده است. در بخش (1-7) روش پژوهش شامل روش گردآوری داده­ها، متغیرهای پژوهش، جامعه آماری و نمونه پژوهش و روش آزمون فرضیه ­ها ارائه گردیده است. در بخش (1-8) استفاده­کنندگان از نتایج پژوهش، و در بخش  (1-9) واژه­های کلیدی این پژوهش تعریف شده­اند. در نهایت، بخش (1-10) ساختار کلی این پایان نامه در فصل­های باقیمانده را تشریح می­ کند.

   

  1-2- بیان مسأله پژوهش

  در چند دهه اخیر بررسی چگونگی تأثیرگذاری ظرفیت­های تأمین مالی شرکت­ها[5] بر فعالیت­های سرمایه ­گذاری آن­ها، بخش قابل­توجهی از ادبیات پژوهش را به خود اختصاص داده است (به­عنوان نمونه، هوبارد[6]، 1998؛ استین[7]، 2003). هم­چنین، اخیراً برخی از پژوهش­گران این موضوع را مورد بررسی قرار داده­اند که چگونه کیفیت گزارشگری مالی منجر به کاهش کم­سرمایه ­گذاری[8] ناشی شده از محدودیت در تأمین مالی می­شود (به­عنوان نمونه، بیدل و همکاران[9]، 2009). با وجود تعداد زیادی از پژوهش­های انجام شده در این زمینه­ها، اما پژوهش­های اندکی به­طور مستقیم به بررسی این موضوع پرداخته­اند که آیا کیفیت گزارشگری مالی، محدودیت در ظرفیت­های تأمین مالی را کاهش می­دهد؟ (بالاکریشنان و همکاران[10]، 2014).

  شواهد موجود در پژوهش­های پیشین حاکی از آن است که شرکت­هایی که قادر به تأمین وثیقه­های بیشتر و ارزشمندتری هستند، می­توانند توانایی خود را در تأمین مالی برون­سازمانی افزایش داده و در نتیجه سرمایه ­گذاری بیشتری نیز داشته باشند (گان[11]، 2007؛ بنملچ[12] و برگمن[13]، 2009؛ و چانی و همکاران[14]، 2012). افزون­بر این پژوهش­های پیشینی که به بررسی تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر سرمایه ­گذاری پرداخته­اند، این چنین بیان کرده­اند که کیفیت گزارشگری مالی به­وسیله استانداردهای گزارشگری موجود تعیین شده است؛ افزون­بر این، آن­ها بیان می­ کنند که کیفیت گزارشگری مالی دارای پیامدهایی برای سرمایه ­گذاری­های آینده است (بالاکریشنان و همکاران، 2014). با این وجود، از دیدگاه بالاکریشنان و همکاران (2014) می­توان یک رابطه پویا در این فی­مابین در نظر گرفت؛ به­ طوری که افزایش در احتمال کم­سرمایه ­گذاری (به­عنوان نمونه، کاهش در ظرفیت­های تأمین مالی) منجر به افزایش کیفیت گزارشگری مالی شده و در نهایت امکان تأمین مالی شرکت را ایجاد کرده و منجر به کاهش کم­سرمایه ­گذاری می­شود (بالاکریشنان و همکاران، 2014). به عبارت دیگر، در پژوهش­های پیشین برای سنجش کیفیت گزارشگری مالی تنها از دیدگاه استفاده­کنندگان برون­سازمانی و از شواهد خارج شرکت استفاده می­شده است اما در پژوهش حاضر همسو با بالاکریشنان و همکاران (2014) از شواهد درون­سازمانی برای سنجش کیفیت گزارشگری مالی استفاده شده است.

  تغییرات ایجاد شده در ارزش پولی وثیقه[15] شرکت­ها که از تغییر در قیمت املاک و مستغلات آن­ها ناشی شده است به­عنوان یک تغییر بیرونی (خارج از کنترل شرکت) مربوط به ظرفیت­های تأمین مالی آن­ها است. هم­چنین، تغییرات در قیمت املاک و مستغلات به­عنوان یک تغییر بیرونی مربوط به انتخاب­های سرمایه ­گذاری در سطح شرکت است که منجر به تغییر در ظرفیت­های تأمین مالی است (بالاکریشنان و همکاران، 2014). به­عبارت دیگر، هنگام تغییر (افزایش) قیمت املاک و مستغلات، شرکت­ها به املاک و مستغلات باارزش­تری دسترسی پیدا می­ کنند، که این تغییر منجر به پیدایش وثیقه­های ارزشمندتری برای شرکت­ها شده و در نتیجه ظرفیت­های تأمین مالی آن­ها نیز افزایش پیدا می­ کند.

  در پژوهشی چانی و همکاران (2012) به بررسی حساسیت تغییرات خارج از کنترل شرکت در تغییرات ایجاد شده در ارزش وثیقه پرداختند. آن­ها یافتند که در طول دوره 1993 تا 2007 افزایش در ارزش املاک و مستغلات باعث افزایش بااهمیتی در تأمین مالی برون­سازمانی و سرمایه ­گذاری می­شود. هم­چنین، از دیدگاه بالاکریشنان و همکاران (2104) کیفیت گزارشگری مالی می ­تواند بر رابطه بین تغییرات در تأمین مالی و سرمایه ­گذاری و تغییرات در ارزش وثیقه تأثیرگذار باشد (بالاکریشنان و همکاران، 2014). از دیدگاه آنان شرکت­های با کیفیت گزارشگری بالاتر از محدودیت در تأمین مالی کمتری برخوردارند؛ دلیل این موضوع آن است که شرکت­های با کیفیت بهتر گزارشگری مالی، عدم تقارن اطلاعاتی بین خود و تأمین­کنندگان بیرونی سرمایه را کاهش می­ دهند و بنابراین، برای تأمین مالی به وثیقه کمتری وابسته هستند. در نتیجه، انتخاب­های تأمین مالی و سرمایه ­گذاری این دسته از شرکت­ها، کمتر از تغییرات در ارزش وثیقه­ای تأثیر می­پذیرد (بالاکریشنان و همکاران، 2014).

  از دیدگاه استیگلیتز[16] و ویس[17] (1981) و بنملچ و برگمن (2009) کاهش ارزش وثیقه شرکت­ها دارای دو پیامد بر تأمین مالی آن­ها است؛ اول این که میزان اعتبارات دریافتی آن­ها کاهش می­یابد، دوم، در غیر این­صورت برای جلوگیری از کاهش میزان اعتبارات دریافتی، نرخ بهره افزایش پیدا می­ کند. در ایران نیز، نتایج پژوهش­های انجام شده حاکی از آن است که شرکت­ها در بورس اوراق بهادار تهران تا حدودی در تأمین منابع مالی دارای محدودیت هستند (ستایش و همکاران، 1392). ستایش و همکاران (1392) یکی از دلایل احتمالی این امر را این موضوع می­دانند که سازمان­های تأمین­کننده منابع مالی احتمالاً به دلیل ریسک بالای سرمایه ­گذاری در شرکت­های بورسی تمایل چندانی به انجام این کار ندارند. بنابراین، می­توان این چنین تصور کرد که در صورت تأمین وثیقه لازم از سوی شرکت­ها به­گونه­ای که اعتماد اعتباردهندگان را جلب کند، آن­ها می­توانند فعالیت­های تأمین مالی خود را انجام دهند. بنابراین، انتظار بر آن است که در ایران نیز رابطه مثبت بین تغییر در ارزش وثیقه شرکت­ها و تأمین مالی آن­ها وجود داشته باشد.

  با وجود این که پژوهش­های انجام شده قبلی در خارج از کشور رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی، تصمیم­های تأمین مالی و سرمایه ­گذاری را تأیید کرده­اند اما ایران یک کشور در حال توسعه بوده و دارای ساختارهای متفاوت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی با کشورهای توسعه­یافته نظیر آمریکا است و از همه مهم­تر دارای ساختارهای متفاوت نظام بانکی با کشورهای توسعه­یافته است. بنابراین، با توجه به مطالب بالا می­توان مسأله پژوهش حاضر را به این نحو بیان کرد که آیا تغییرات ایجاد شده در ارزش دارایی­های وثیقه­ای تأثیری بر کیفیت گزارشگری مالی شرکت­ها در ایران دارد؟ و این که تأثیر کیفیت گزارشگری مالی بر تصمیم­های تأمین مالی و سرمایه ­گذاری چگونه است؟ و آیا تغییرات ایجاد شده در ارزش دارایی­های وثیقه­ای اثرهای متفاوتی بر تصمیم­های تأمین مالی و سرمایه ­گذاری شرکت­های با کیفیت گزارشگری بالا و پایین می­گذارد؟

   

  1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

  پژوهش حاضر از سه جهت به ادبیات موجود در ایران کمک می­ کند. اول، آن که این پژوهش به شناخت رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و سرمایه ­گذاری کمک می­ کند. بسیاری از پژوهش­های پیشین نشان داده­اند که کیفیت گزارشگری مالی به­عنوان یک نقش نظارتی مشکل خطر اخلاقی مرتبط با بیش­سرمایه ­گذاری[18] را کاهش می­دهد (هوپ[19] و توماس[20]، 2008؛ مک­نیچولز[21] و استابن[22]، 2008؛ و فرانسیس[23] و مارتین[24]، 2010). با این حال، پژوهش­های کمی در این زمینه انجام شده است که آیا کیفیت گزارشگری مالی، دارای نقش اطلاعاتی برای کاهش محدودیت در تأمین مالی است؟ (بالاکریشنان و همکاران، 2014). بیدل و همکاران (2009) نشان دادند که در میان شرکت­هایی که دچار کم­سرمایه ­گذاری هستند، کیفیت گزارشگری مالی به­صورت مثبت بر سرمایه ­گذاری تأثیر می­گذارد. در این پژوهش از یک تغییر بیرونی در ظرفیت­های تأمین مالی به­منظور مطالعه سازوکار رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کم­سرمایه ­گذاری استفاده خواهد شد. بنابراین، پژوهش حاضر از این دیدگاه دارای اهمیت است که برای اولین بار در ایران نشان خواهد داد که آیا می­توان از کیفیت گزارشگری مالی به­عنوان جایگزینی برای وثیقه­های مورد نیاز برای تأمین مالی استفاده کرد.

  دوم، پژوهش حاضر به شناسایی عوامل تعیین­کننده سیاست­های افشای شرکت­ها کمک می­ کند (به­عنوان نمونه، هیلی و همکاران[25]، 1999؛ و لئوز[26] و ورچیا[27]، 2000) علی­الخصوص در ایران که در راستای اهداف کلان اقتصاد کشور بورس اوراق بهادار تهران نقش قابل توجهی ایفا می­ کند، شناسایی عوامل تعیین­کننده سیاست­های افشای شرکت­ها می ­تواند تأثیر شگرفی در بهبود کارایی بورس و در نتیجه پیشبرد اهداف اقتصادی کشور داشته باشد. به بیان دقیق­تر، پژوهش حاضر تغییرات در ظرفیت­های تأمین مالی شرکت­ها را به­عنوان یک رویداد بیرونی در نظر می­گیرد که می ­تواند بر تغییرات سرمایه ­گذاری، تأمین مالی و تصمیم­های کیفیت گزارشگری مالی شرکت تأثیرگذار باشد.

  سومین دیدگاهی که منجر به اهمیت و ضرورت انجام این پژوهش می­شود آن است که در راستای ادامه کار پژوهش­گران پیشین (به­عنوان نمونه، گان، 2007؛ بنملچ و برگمن، 2009؛ چانی و همکاران، 2012؛ و بالاکریشنان و همکاران، 2014) در خارج از کشور، این موضوع را در ایران بررسی می­ کند که تأثیر وثیقه بر تصمیم­های سرمایه ­گذاری و تأمین مالی شرکت­ها چگونه است.

   

  1-4- اهداف پژوهش

  پژوهش حاضر با چهار هدف انجام خواهد شد. هدف اول از انجام این پژوهش بررسی نقش دارایی­های وثیقه­ای در کاهش محدودیت­های تأمین مالی و افزایش ظرفیت­های تأمین مالی شرکت­ها در بورس اوراق بهادار تهران است. هم­چنین، هدف دوم از پژوهش حاضر بررسی نقش دارایی­های وثیقه­ای بر سرمایه ­گذاری شرکت­ها است. سومین هدف، به بررسی نقش کیفیت گزارشگری شرکت­ها بر رابطه بین دارایی­های وثیقه­ای و تصمیم­های تأمین مالی و سرمایه ­گذاری آن­ها برمی­گردد. در نهایت، هدف آخر پژوهش حاضر مطالعه پاسخ کیفیت گزارشگری شرکت­ها به تغییرات ایجاد شده در ظرفیت­های تأمین مالی آن­ها است. بنابراین، با دستیابی به نتایج پژوهش در خصوص شرکت­های فعال در بورس اوراق بهادار تهران، می­توان از این طریق به مدیران شرکت­ها و بانک­ها در خصوص تصمیم­های تأمین مالی و مسئولان اقتصادی کشور، علی­الخصوص مسئولان بورس اوراق بهادار، در زمینه اتخاذ تصمیم­های منطقی برای قانون­گذاری در حسابداری برای شرکت­ها کمک شایان­توجهی کند.

  [1] Healy

  [2] Palepu

   

  [4] Jensen

  [5]– منظور از ظرفیت­های تأمین مالی شرکت­ها، امکانات و توانایی­های آن­ها برای تأمین مالی فعالیت­های خود است. به­عبارت دیگر، ظرفیت­های تأمین مالی شرکت­ها نشان­دهنده آن است که آن­ها تا چه اندازه توانایی حمایت از تأمین مالی خود را دارند؛ به بیان دقیق­تر، آیا شرکت­ها دارای منابع و داریی­هایی برای وثیقه گذاردن در جهت دریافت منابع مالی به­گونه قرض هستند و یا این که دارای امکاناتی (هم­چون اطلاعات مالی باکیفیت) برای کاهش نیاز به وثیقه هستند.

  [6] Hubbard

  [7] Stein

  [8] Biddle et al.

  [9]– منظور از کم­سرمایه ­گذاری (Underinvestment)، صرف­نظر کردن شرکت­ها از فرصت­های سرمایه ­گذاری با ارزش فعلی خالص مثبت است.

  [10] Balakrishnan et al.

  [11] Gan

  [12] Benmelech

  [13] Bergman

  [14] Chaney et al.

  [15] Collateral Value

  [16] Stiglitz

  [17] Weiss

  [18] Overinvestment

  [19] Hope

  [20] Thomas

  [21] McNichols

  [22] Stubben

  [23] Francis

  [24] Martin

  [25] Healy et al.

  [26] Leuz

  [27] Verrecchia

  تعداد صفحه :106

  قیمت :37500 تومان

  بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

  و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

  پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

  پایان نامه بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ارزش‌گذاری بیش از حد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

   متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

   

  دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد رشت

  دانشکده مدیریت و حسابداری

  گروه آموزشی حسابداری

  پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

  رشته: حسابداری                        گرایش: حسابداری

   

  عنوان:

  بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ارزش‌گذاری بیش از حد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

   

   

   

  مرداد 1394

   

  (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

   

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                              صفحه

  فصل اول

  چكیده 1

  1- 1 مقدمه 3

  1-2 بیان مساله 4

  1-3  ضرورت  انجام تحقیق. 5

  1-4 سوالات تحقیق. 6

  1-5  فرضیه تحقیق. 6

  1-6  اهداف تحقیق. 7

  1-7  الگوی تحقیق. 7

  1-8  متغیرهای تحقیق. 7

  1-8-1 متغیر وابسته. 7

  1-8-2 متغیرهای مستقل. 9

  1-8-3 متغییرهای کنترل. 9

  1-9 قلمرو تحقیق. 9

  1-9-1 قلمرو موضوعی تحقیق. 9

  1-9-2 قلمرو مکانی تحقیق. 9

  1-9-3 قلمرو زمانی تحقیق. 10

  1-10 جامعه آماری. 10

  1-11 نمومه آماری. 10

  1-12 تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی. 11

  1-12-1 کیفیت حسابرسی.. 11

  1-12-2 اندازه موسسه حسابرسی.. 11

  1-12-3 دوره تصدی حسابرس… 11

  1-12-4 شرکت‌ها با ارزش گذاری بیش از حد. 11

  1-13 ساختار کلی تحقیق. 11

  2-1 مقدمه 13

  2-2 حرفه حسابرسی. 13

  2-3 کیفیت حسابرسی. 15

  2-3-1 گذری بر کیفیت خدمات حسابرسی.. 17

  2-3-2 نظریه‌های سایر محققان در ارتباط با کیفیت حسابرسی.. 19

  2-3-3 نقش حسابرسی مستقل در کیفیت گزارشگری مالی.. 20

  2-3-4 نقش تدوین‌کنندگان استانداردهای حسابرسی در کیفیت خدمات حسابرسی.. 20

  2-4 رهنمودهای کیفیت حسابرسی. 21

  2-5 عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی. 22

  2-6 جنبههای کیفیت حسابرسی. 23

  2-7 جنبههای مختلف برای اندازه گیری کیفیت حسابرسی. 25

  2-8 تفاوت بین کیفیت واقعی حسابرسی و برداشت از کیفیت حسابرسی. 26

  2-9 انگیزه عرضه و تقاضای کیفیت بالای حسابرسی 27

  2-9-1 انگیزه عرضه حسابرسی با کیفیت بالا. 28

  2-9-1-1  میزان تجربیات حسابرسان. 28

  2-9-1-2  دعاوی حقوقی.. 28

  2-9-1-3 سرپرستی کار حسابرسی.. 28

  2-9-1-4  اندازه مؤسسات حسابرسی.. 29

  2-9-1-5  انگیزه کسب شهرت… 29

  2-9-1-6  تخصص گرایی.. 29

  2-9-2 انگیزه تقاضا برای حسابرسی با کیفیت بالا. 30

  2-9-2-1 حق الزحمه حسابرسی.. 30

  2-9-2-2 نظریه علامت دهی.. 30

  2-9-2-3  هزینه نمایندگی.. 30

  2-9-2-4  کارگروه حسابرسی.. 31

  2-10 چارچوب کیفیت خدمات حسابرسی. 32

  2-11 نقش استانداردهای حسابرسی در کیفیت حسابرسی. 32

  2-12 تاثیرات تغییرات حسابرس بر کیفیت حسابرسی. 34

  2-13 شاخصهای کیفیت حسابرسی. 35

  2-13-1 ورود‌های عملیات حسابرسی (نیروی انسانی) 35

  2-13-1-1  نسبت شرکا به کارکنان. 35

  2-13-1-2  حجم کار شرکا و کارکنان. 35

  2-13-1-3 زمان تخصیص یافته به مشتریان. 35

  2-13-1-4 جابهجایی و گردش کارکنان حسابرسی.. 35

  2-13-1-5 میانگین سوابق کاری و ترکیب گروهها 35

  2-13-1-6 ورزیدگی و تجربهی صنعت… 36

  2-13-1-7 میزان آموزش حسابرسان حرفهای.. 36

  2-13-1-8  مشورتهای حسابداری و حسابرسی.. 36

  2-13-1-9 برون سپاری کارها به مراکز خدمات… 36

  2-13-1-10 میزان استفاده از منابع خدمات فنی.. 36

  2-13-1-11 استفاده از خدمات کارشناسان (متخصصان سایر رشته های غیر از حسابرسی) 37

  2-13-1-12 حضور شرکا و مدیران در محل حسابرسی.. 37

  2-13-1-13 زمان بندی ساعات کار شرکا و مدیران و بازبینیهای کیفی به نسبت کل کار حسابرسی.. 37

  2-13-2 فرایندها ی عملیات حسابرسی.. 37

  2-13-2-1شمارو محتوای اظهارات مدیران مؤسسه در خصوص کیفیت حسابرسی و حقوق سرمایهگذاران. 37

  2-13-2-2 تحقیقات افراد گمنام از کارکنان یک مؤسسه در خصوص فضای اخلاقی رأس مؤسسه. 37

  2-13-2-3 شاخصهای مرتبط با آزمون استقلال و انطباق پذیری.. 38

  2-13-2-4 ماهیت و کمیتّ طرحها و روشهای بازاریابی با توجه به کیفیت حسابرسی و استقلال مؤسسه 38

  2-13-2-5 شمار و ماهیت یافتههای حاصل از بررسیهای کیفیت داخلی.. 38

  2-13-2-6 ماهیت و شماریافتههای حاصل از بازرسیهای هیأت نطارت بر حسابداری شرکتهای عمومی.. 38

  2-13-2-7 میانگین پاداشهای جبرانی در سطح شرکا و مدیران. 38

  2-13-2-8 روند جایگزینی شرکای منتقل شده 38

  2-13-2-9 صلاحیت کارکنان تازه به کارگرفته شده، مدارک دانشگاهی، سطوح جایگزینی کارکنان. 39

  2-13-2-10 آزمون شایستگیهای فنی.. 39

  2-13-2-11 نسبت شمار کارکنان حسابرسی به شرکا 39

  2-13-2-12  شمار و دلایل کنارهگیری حسابرسان. 39

  2-13-2-13 درصد مشتریان ارزیابی شده به عنوان مشتریان پرریسک… 39

  2-13-2-14 سطح سرمایهگذاری مؤسسه در زیر ساخت های پشتیبانی کننده از حسابرسی کیفی.. 40

  2-13-3 نتایج  عملیات حسابرسی (پیامدها) 40

  2-13-3-1  بازنشر صورتهای مالی و تأثیر بازار. 40

  2-13-3-2 شمار و درصد اظهارنظرهای مقبول نسبت به کنترلهای داخلی دارایی اشتباهات مهم. 40

  2-13-3-3  شمار ضعفهای اساسی شناسایی شده در پیوند با اشتباهات اساسی.. 40

  2-13-3-4 شمار گزارشهای حسابرسی شامل اظهارنظر در خصوص تداوم فعالیت که یک ورشکستگی در پی نداشته است… 41

  2-13-3-5  شمار گزارشهای حسابرسی فاقد اظهار نظر در خصوص تداوم فعالیت واحد مورد رسیدگی که ورشکستگی در پی داشته است… 41

  2-13-3-6  تحقیقات کمیتههای حسابرسی دربارهی گزارشهای منتشرشدهی حسابرس… 41

  2-13-3-7 روند هزینههای دفاع از عملکرد. 41

  2-13-3-8 روند شمار، حجم و نتایج حاصل از دعاوی قضایی علیه حسابرسان. 42

  2-13-3-9 شمار و ماهیت تقلبهای گزارش شده و تأثیر آنها 42

  2-13-3-10  شمار و ماهیت یافته های حاصل از بررسی کیفیت داخلی.. 42

  2-13-3-11 شمار و ماهیت یافتههای حاصل از بازرسی هیأت نظارت بر حسابداری شرکتهای عمومی.. 42

  2-13-3-12 دستورهای اجباری کمیسیون بورس و اوراق بهادار و هیأت نظارت… 42

  2-14 پیشینه حسابرسی در ایران. 43

  2-14-1 پیشینه حسابداران رسمی در ایران. 44

  2-15 پیشینه حسابداری مستقل در ایران. 47

  2-15-1انجمن‌های حرفه‌ای.. 47

  2-15-11انجمن محاسبین قسم خورده 47

  2-15-1-2 كانون حسابداران رسمی ایران. 48

  2-15-1-4 سایر انجمنها 48

  2-15-2 موسسات حسابرسی بخش خصوصی.. 48

  2-16 مشکلات حرفه حسابرسی در ایران. 49

  2-16-1 ناآگاهی استفاده‌کنندگان از اطلاعات مالی.. 49

  2-16-2 ساختار اقتصادی.. 50

  2-16-3 پایین بودن حق‌الزحمه حسابرسان. 51

  2-16-4 بازاریابی در حرفه حسابرسی.. 51

  2-16-5 پیدایش روزافزون موسسه‌های حسابرسی در ایران. 52

  2-16-6 ارتقای سیستم حسابرسی در ایران. 52

  2-17 ارزش گذاری بیش از حد یا سهام بسیار با ارزش.. 52

  2-18 پیشینه پژوهش53

  پیشینه پژوهش در این تحقیق شامل موارد زیر میباشد: 53

  2-18-1 تحقیقات داخلی.. 53

  2-18-2 تحقیقات خارجی.. 55

  3-1 مقدمه 58

  3- 2 جامعه آماری. 59

  3-3 نمونه آماری. 59

  3-4 قلمرو تحقیق. 60

  3-4-1 قلمرو موضوعی تحقیق. 60

  3-4-2 قلمرو مکانی تحقیق. 60

  3-4-3 قلمرو زمانی تحقیق. 60

  3-5 نوع تحقیق. 60

  3-5-1 نوع تحقیق بر مبنای هدف.. 60

  3-5-2 نوع تحقیق بر مبنای روش… 61

  3-6 جمع‌آوری و طبقهبندی داده‌ها 61

  3-7 روش تحقیق. 62

  3-8  فرضیه تحقیق. 62

  3-8-1 الگوی تحقیق. 62

  3-9 متغیرهای تحقیق. 62

  3-9-1 متغییر وابسته. 63

  3-9-2 متغییرهای مستقل. 64

  3-9-3  متغییرهای کنترل. 64

  3-10مسائل مورد توجه در براورد مدل. 64

  3-10-1نرمال بودن. 65

  3-10-2ناهمسانی واریانس… 65

  3-10-3خود همبستگی.. 66

  3-10-4 هم‌خطی.. 67

  3-10-5 مانایی متغیرها 67

  3-11 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 69

  3-12 مزایای استفاده از دادههای تابلویی. 69

  3-13 تخمین مدل رگرسیون با دادههای تابلویی. 70

  3-13-1 نحوه عملکرد جملهAR.. 71

  3-13-2 انتخاب مدل مناسب در داده‌های تلفیقی.. 72

  3-14 خلاصه فصل. 75

  4-1 مقدمه 77

  4-2 مطالعهی توصیفی داده‌های تحقیق. 77

  4-3 آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و جمله خطا 80

  4-4 نتایج آزمون‌ها و تخمین‌های انجام شده 82

  4-4-1 آزمون چاو یا آزمون تغییرات ساختاری مربوط به فرضیه‌ها 83

  4-4-2 آزمون هاسمن مربوط به فرضیه‌ها 83

  4-5 ناهمسانی واریانس84

  4-5-1 روش‌های شناسایی ناهمسانی واریانس… 84

  4-5-2 روش‌های رفع ناهمسانی واریانس… 85

  4-6 بررسی وجود هم خطی. 85

  4-6-1 راه‌های تشخیص هم خطی.. 86

  4-7 آزمون مانایی متغیرهای تحقیق. 87

  4-9 خلاصه فصل. 88

  5-1 مقدمه 91

  5-2 فرضیات و نتایج آزمونها 91

  5-3 تحلیل نتایج. 91

  5-4 محدودیت‌های تحقیق. 92

  5-5 پیشنهادهای مبتنی بر نتایج تحقیق. 93

  5-6 پیشنهادهایی در ارتباط با تحقیقات آتی. 93

  منابع و مآخذ. 94

  پیوست.. 101

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فهرست جدول ها

  جدول (4- 1) معرفی و تفکیک نمادهای استفاده شده برای متغیرهای مدل. 78

  جدول (4- 2) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق قبل از نرمال کردن. 79

  جدول( 4-3 ) آمار توصیفی متغیرهای تحقیق بعد از نرمال کردن. 82

  جدول(4-4) نتایج آزمون چاو مربوط به الگوی تحقیق. 83

  جدول(4-5) نتایج آزمون هاسمن مربوط به الگوی تحقیق. 83

  جدول(4-6) شناسایی ناهمسانی واریانس در الگوی تحقیق. 84

  جدول(4-7) آزمون هم خطی متغیرهای تحقیق. 86

  جدول (4-9) نتایج بدست آمده از تخمین فرضیه ها 88

  جدول(5-1) نتایج آزمون فرضیه تحقیق. 91

   

   

   

  فهرست شکل‌ها و نمودارها

  نمودار (4-1) آزمون نرمال کردن تبدیل جانسون برای متغیر وابسته DACC. 81

   

   

   چكیده

  مدیران تحت فشار روزافزون از طرف سهام‌داران، مایل به فراهم نمودن کل تمایلات سرمایه‌گذاران می باشند. یکی از این روش‌ها برای جلب رضایت سرمایه‌گذاران ، نشان دادن سطوح بالایی از درآمد است. مدیران می‌توانند برای رسیدن به هدف خود‌،‌ درآمد را مدیریت کنند. یک ساز و کار مهم مقابله با روش‌های مدیریت سود و مانند این، حسابرسی با کیفیت بالا است، اما از سوی دیگر ارزش‌گذاری بیش از حد اثرات بدی بر کیفیت حسابرسی دارد. هدف این تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ارزش‌گذاری بالای حقوق صاحبان سهام است. برای رسیدن به هدف، شرکت‌های فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران در طول سال‌های 1387تا1392 به عنوان نمونه انتخاب گردید و اثرات ارزش‌گذاری بالای سهام بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و موارد اقلام تعهدی بررسی شد تا مشخص شود که آیا در شرکت‌های با قیمت سهام بالا، بین اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌هایی که توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده‌اند و سایر شرکت‌ها تفاوت معناداری وجود دارد و همچنین آیا در شرکت‌های با قیمت سهام بالا، بین اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌هایی که دارای دوره تغییر حسابرسی طولانی می باشند و سایر شرکت‌ها تفاوت معناداری وجود دارد. با توجه به نتایج بدست آمده در شرکت‌های با قیمت سهام بالا، بین اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌هایی که توسط سازمان حسابرسی، حسابرسی شده اند و سایر شرکت‌ها رابطه معناداری وجود ندارد. همچنین در شرکت‌های با قیمت سهام بالا، بین اقلام تعهدی اختیاری شرکت‌هایی که دارای دوره تغییر حسابرسی طولانی می باشند و سایر شرکت‌ها رابطه معکوس و معناداری وجود دارد. این یافته با این ادعا سازگار است كه حسابرسانی كه روابط طولانی‌تری با صاحبكاران دارند به احتمال زیاد، آزادی عمل بیشتری برای صاحب‌كاران آنها در استفاده از اقلام تعهدی اختیاری به منظور مدیریت سود، وجود دارد.

  کلمات کلیدی: کیفیت حسابرسی، اقلام تعهدی، ارزش‌گذاری بیش از حد

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فصل اول

   

  کلیات پژوهش

                           

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  1- 1 مقدمه

  با توجه به مقوله‌ی جدایی مالكیت از مدیریت، بحث حاكمیت شركتی و همچنین  نظریه‌های  مطرح شده  مرتبط با آن از قبیل تئوری نمایندگی، تئوری ذینفعان و دیگر تئوری‌ها، نیاز به رسیدگی و حسابرسی صورت‌های‌مالی شركت‌ها كاملاً ضروری است. حسابرسی برای صور‌تهای‌مالی گزارش شده ارزش افزوده (مضاعف) فراهم می كند، زیرا نتایج بررسی مربوط بودن و قابلیت اتكای محتوای صورت‌های‌مالی را گزارش می‌دهد. یك مؤسسه حسابرسی مستقل و با مهارت، قادر به شناخت ارائه نادرست اقلام  صورت‌های مالی مورد رسیدگی بوده و می‌تواند نسبت به ارائه صحیح آن بر صاحب‌كارخود تأثیرگذار باشد تا درنتیجه آن، اطلاعات مالی قابل اتكایی گزارش شود. رسیدن به این هدف مطلوب، به خصوصیات مؤسسات حسابرسی كاملاً وابسته بوده و این خصوصیات می‌تواند به شكل مثبت یا منفی با كیفیت حسابرس در ارتباط باشد. با  توجه به تعاریف مختلف موجود در مورد كیفیت حسابرس، چارچوب آن را می‌توان به این صورت بیان كرد:  كیفیت حسابرس عبارت است از حسن شهرت و مراقبت حرفه‌ای حسابرس، كه درنتیجه حسن شهرت حسابرس، اعتبار اطلاعات صورت‌های مالی افزایش یافته و بر اثر نظارت و مراقبت حرفه‌ای حسابرس،کیفیت اطلاعات صورت‌های مالی افزایش خواهد یافت.

   دی آنجلو(1981) كیفیت حسابرسی را با واژه اعتبار حسابرس تعریف كرده و اظهار می‌دارد كه ذینفعان می‌توانند از اندازه مؤسسه حسابرسی به عنوان جانشین حسن شهرت حسابرس استفاده نمایند. یكی ازشاخص‌های اندازه‌گیری مراقبت حرفه‌ای حسابرس و توانایی نظارت آن، دوره تصدی  حسابرس است. هرچه دوره تصدی حسابرس بیشتر باشد، شناخت او از صاحب‌كار وتخصص او در آن صنعت خاص بالا رفته و موجب افزایش كیفیت حسابرس خواهد شد. در دنیای واقعی، دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی در دوره‌هایی اتفاق می افتد كه معمولاً با زمان وقوع معاملات ورویدادهای ایجاد كننده آن‌ها متفاوت است و همین امر باعث می‌شود تا استفاده از اقلام تعهدی (فرض تعهدی) برای اندازه‌گیری نتایج عملكرد واحد تجاری، بهتر از اندازه‌گیری خالص دریافت‌های نقدی شود. اما مسئله این است كه اقلام تعهدی برخلاف اقلام نقدی با درجه‌ای از ابهام همراه هستند كه باعث كاهش قابلیت اتكای آنها می‌شود.

   تئوری نمایندگی کلاسیک تأکید می‌کند که سازگاری منافع مدیریت-سهامداران تمایل برای ایجاد ارزش جنسن[1] ومک‌لینگ(1976)‌را افزایش می دهد. جنسن( 2005) استدلال می کند هنگامی که یک شرکت دارای ارزش بالامی‌شود، یعنی قیمت شرکت بیشتر از ارزش اقتصادی اساسی آن می شود، مدیران تمایل به تداوم ارزش‌گذاری بالا دارند. از آنجایی که یک شرکت دارای ارزش بالا، طبق تعریف، فاقد توانایی‌های عملیاتی برای رسیدن به سطح عملکرد منعکس شده در ارزش آن است، مدیران دارای انگیزه می شوند تا از سیاست‌های حسابداری تهاجمی به حداکثر رساندن درآمد آن استفاده کنند. اگر‌چه جایگزین‌های متعدد گزارش‌ها برای رسیدن به اهداف مدیریت سود در دسترس هستند، اقلام تعهدی یک انتخاب به خصوص جذاب می باشند زیرا آن‌ها یک بخش طبیعی از روند گزارشگری مالی هستند و مقادیرآن‌ها مستلزم پیشبرد برآوردها بیش از برآوردی است که مدیران اختیار قابل توجه بر آن دارند.

  در یک پژوهش، هومز و همکاران ( 2013) اثرات ارزش‌گذاری بالا بر رابطه بین کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری را بررسی کردند و نتیجه گرفتند که ارزش‌گذاری بالا‌ی حقوق صاحبان سهام رابطه معکوس بین عوامل کیفیت حسابرسی و اقلام تعهدی اختیاری را کاهش می‌دهد. مدیران آگاه از شرکت‌های بسیار ارزشمند تمایل بیشتری به ادامه ارزش‌هایی دارند که بر حسابرسان غلبه می کند تا سطوح بالاتری از افزایش درآمد اقلام تعهدی اختیاری را گزارش دهند. در حال حاضر، بسیاری از کارها بر مبنای کیفیت حسابرسی است و مطالعات اخیر عوامل مربوط به حقوق صاحبان سهام بسیار ارزشمند را مورد بررسی قرار داده اند.

  1-2 بیان مساله

  گسترش روز افزون واحدهای اقتصادی، توسعه فناوری ارتباطات و وجود تضاد منافع، نیازهای نظارتی را به وجود می‌آورد. مسئله جهانی شدن اقتصاد و انقلاب اطلاعات، كنترل را حتی از دست دولت‌ها خارج كرده است. این شرایط موجب شده حرفه حسابرسی به تدریج تلاش كند تا از قافله عقب نماند و همگام با تغییرات فناوری در راستای نیازهای جامعه حركت كند. در این محیط، استفاده‌كنندگان برای تصمیم‌گیری به اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات مالی درباره بنگاه‌های اقتصادی نیاز دارند. صورت‌های مالی به عنوان مهم‌ترین مجموعه اطلاعات مالی محسوب می شود. اما مسئله مهم تردید در مورد قابلیت اتكای اطلاعات مزبور است كه از تضاد منافع سرچشمه می‌گیرد. علاوه بر تضاد منافع مسائل دیگری از قبیل عدم دسترسی مستقیم استفاده‌كنندگان به اطلاعات موجب تقاضا برای خدمات حسابرسی مستقل شده است. درواقع نقش حسابرسی ارزیابی كیفیت اطلاعات برای استفاده‌كنندگان است، سجادی و ناصح(1382).

  پژوهش‌های انجام شده نشان می‌دهد تقاضا برای حسابرسی پیش از آن كه الزام قانونی مطرح باشد، وجود داشته است. بنا به استدلال برای ورود به پژوهش درباره نظریه تقاضا برای كیفیت حسابرسی از آن جا ناشی می‌شود كه بین مدیران شركت و سرمایه‌گذاران تقارن اطلاعاتی وجود ندارد. از آنجا كه بحث قیمت‌گذاری سهام شركت مطرح است، حسابرسی یكی از راه‌های مشخص كردن اعتبار اطلاعات صورت‌های‌مالی است. با رشد رقابت در حرفه، مؤسسات حسابرسی ضرورت ارائه خدمات خود با كیفیت هر چه بهتر به بازار را بیشتر دریافتند و برای رقابت بر پایه‌های به غیر از حق الزحمه، مؤسسات حسابرسی به دنبال متفاوت كردن خدماتشان هستند.

  دی‌آنجلو[2](1981) یكی از اولین پژوهش‌گرانی بود كه به بررسی كیفیت حسابرسی و رابطه آن با اندازه حسابرس پرداخت. دی‌آنجلوكیفیت حسابرسی را مشتمل بر دو احتمال تعریف كرد . اول این كه حسابرس تحریف‌های با اهمیت و نقص سیستم حسابداری صاحب‌كار را كشف كند. دوم این كه آن‌ها را گزارش کند. حامیان تغییر حسابرس باور دارند در صورت تغییر اجباری، حسابرسان در موقعیتی قرار می‌گیرند كه قادر خواهند بود در مقابل فشارها و خواسته‌های مدیران مقاومت كرده و قضاوت بیطرفانه‌تری را اعمال نمایند. حضور طولانی مدت حسابرس در كنار یك صاحب‌كار، موجب ایجاد تمایلاتی برای حفظ و رعایت نقطه نظرات مدیریت صاحب‌كار می شود، وضعیتی كه استقلال بیطرفی او را مخدوش می كند، رجبی (1385).

   در مقابل، مخالفان تغییر اجباری حسابرس عقیده دیگری دارند. به اعتقاد آنها عوامل دیگری وجود دارند كه حسابرسان را وادار به حفظ استقلال می كنند. به عنوان مثال تلاشی كه حسابرسان در جهت حفظ اعتبار و شهرت به كار می‌گیرند و یا ترس از احتمال طرح دعاوی حقوقی علیه آنها مكانیزم‌هایی هستند كه مانع ازرفتارهای نامناسب حسابرسان می شود. آنها معتقدند حسابرسان با گذشت زمان شناخت بهتری از فعالیت‌های صاحب‌كار بدست آورده و تجربه بیشتری كسب می‌كنند و به این ترتیب توانایی‌هایشان در مورد مناسب بودن یا نبودن رویه‌های حسابداری و گزارشگری افزایش می یابد. بنابراین رابطه طولانی مدت حسابرس و صاحب‌كار به اعتقاد آنها تغییر حسابرس می تواند كیفیت حسابرسی را بهبود بخشد باعث خواهد شد اعتماد سرمایه‌گذاران به اتكاپذیری صورت‌های مالی كاهش یافته و از این رو اعتبار حسابرسی كاهش یابد. با توجه به مطالب گفته شده هدف این تحقیق بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و ارزشگذاری بیش از حد در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران میباشد.

  1-3  ضرورت  انجام تحقیق

     در دنیا و همچنین در کشور ما ایران کارهای تحقیقاتی بسیار زیادی در ارتباط با کیفیت حسابرسی صورت گرفته است، ولی به دلیل اهمیت موضوع همچنان جای تفکر و تامل بسیار دارد. علاوه بر این به دنبال رسوایی‌های مالی شرکت‌ها و بحران‌های مالی طی دو دهه اخیر، انگشت اتهام تا حدودی به سمت حسابرسان و کیفیت حسابرسی نشانه رفته است. در ایران نیز پس از کشف تقلب بانکی 1390  برخی کارشناسان ادعای شکست حسابرسی را مطرح کردند. در پاسخ به این رویدادها، از یک طرف،  قانون‌گذاران تغییراتی را در دستور کار قرار دارند. قانون ساربنز آکسلی[3] (2002) در ایالات متحده وضع شد تا به بی‌نظمی‌های گزارشگری مالی سر و سامان دهد و تحولاتی در زمینه حاکمیت شرکتی انگلستان رخ داد. از طرف دیگر، سیاست‌گذاران بار دیگر بر روی اهمیت حسابرسی مؤثر و کارا به عنوان یکی از مؤلفه‌های کلیدی بازارهای سرمایه کارا تاکید نمودند و تلاش‌هایی را برای شناسایی محرك‌های کلیدی کیفیت حسابرسی انجام دادند برای نمونه درسال (2007)  کمیته مشورتی حرفه حسابرسی در ایالات متحده به منظور مشورت‌دهی به اداره خزانه داری این کشور در خصوص حرفه حسابرسی تأسیس شد. شورای گزارشگری مالی انگلستان در سال 2008 گزارشی را با عنوان “چارچوب کیفیت حسابرسی” منتشر کرد. خزانه‌داری استرالیا گزارش “کیفیت حسابرسی در استرالیا- یک مرور راهبردی” را در سال 2010 منتشر نمود. این تحولات حکایت از نارضایتی از اثربخشی حاکمیت شرکتی، کیفیت حسابرسی و نقش حسابرسان و حسابرسی دارد، کیلگور[4] و همکاران ( 2011).

  وجود مسایل ومشکلات مطرح شده در بالا اهمیت و ضرورت انجام تحقیق در این باره را دو چندان میسازد.

  [1]. Jensen& Meckling

  [2]. De anjelo

  [3]. Sarb nez akeeli

  [4]. kligoor

  تعداد صفحه :129

  قیمت :37500 تومان

  بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

  و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

  پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

  پایان نامه بررسی رابطه بین افشای  مسئولیت اجتماعی شرکتی و هزینه سرمایه: نقش تمایلات ذینفعان و شفافیت مالی

   متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

  دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد بین الملل قشم

   

  پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد “MA

  رشته: حسابداری

  گرایش: حسابداری

   

  عنوان:

  بررسی رابطه بین افشای  مسئولیت اجتماعی شرکتی و هزینه سرمایه: نقش تمایلات ذینفعان و شفافیت مالی

   

   

  اسفند1393

  (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                  صفحه

  چکیده: 1

  فصل اول: کلیات تحقیق

  مقدمه. 3

  1-1 بیان مساله. 4

  1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 5

  1-3 اهداف تحقیق.. 6

  1-4 سؤالات تحقیق.. 8

  1-5 فرضیه‏های تحقیق.. 8

  1-6 متغیرهای تحقیق.. 8

  1-6-1 متغیرهای مستقل.. 8

  1-6-2 متغیر وابسته. 8

  1-6-3 متغیرهای کنترلی.. 8

  1-7 قلمرو تحقیق.. 9

  1-7-1 قلمرو موضوعی.. 9

  1-7-2 قلمرو مکانی.. 9

  1-7-3 قلمرو زمانی.. 9

  1-8 روش اجرای تحقیق.. 9

  1-9 تعاریف مفاهیم و اصطلاحات… 9

  فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

  2-1 مفهوم مسئولیت اجتماعی.. 12

  2-2 مبانی نظری.. 13

  2-3 مدل‌های مسئولیت اجتماعی سازمان‌ ها 16

  2-3-1 مدل پنج بعدی مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها 17

  2-3-2 مدل مسئولیت اجتماعی کارول. 17

  2-4 چارچوب تعیین استراتژی‌های مسئولیت اجتماعی شرکتی.. 18

  2-5 مفهوم حسابرسی مسئولیت‌های اجتماعی.. 18

  2-5-1 محدوده حسابرسی اجتماعی.. 19

  2-5-2 طبقه‌ها و الگوهای تئوری حسابرسی مالی.. 20

  2-5-3 مفهوم حسابرسی تولیدی و تدافعی.. 22

  2-5-4 وجود تمایز و افتراق حسابرسی تولیدی و تدافعی.. 22

  2-6 مدل ماتریس شناسایی و ارزیابی ذینفعان شرکت… 23

  2-6-1 نظریه ذینفعان. 25

  2-6-1-1 ذینفعان پشتیبان. 28

  2-6-1-2 ذینفعان حاشیه‌ای.. 29

  2-6-1-3 ذینفعان غیرپشتیبان. 29

  2-6-1-4 ذینفعان مختلط.. 30

  2-6-1-5 استفاده از تخصص ذینفعان. 30

  2-6-2 مسئولیت اجتماعی شرکت ها در قبال ذینفعـان. 31

  2-6-2-1 رویکردی متعالی به کسب و کار. 32

  2-6-2-2 پایش و اندازه گیری.. 33

  2-6-2-3 قواعد جدید کسب و کار. 34

  2-7 مفاهیم حسابداری اجتماعی.. 36

  2-7-1 معاملات اجتماعی.. 36

  2-7-2 سود اجتماعی.. 36

  2-7-3 اركان اجتماعی.. 36

  2-7-4 سرمایه اجتماعی.. 36

  2-7-5 خالص دارایی های اجتماعی.. 36

  2-8 طبقه بندی حسابداری اجتماعی.. 37

  2-9 انواع گزارشگری اجتماعی.. 37

  2-9-1 گزارشگری غیر مالی.. 37

  2-9-2 گزارشگری  مالی.. 38

  2-10 تعریف شفافیت… 38

  2-10-1 قابلیت دسترسی به اطلاعات… 39

  2-10-2 توانایی برقراری ارتباط و وجود جریان ارسال و دریافت اطلاعات   40

  2-10-3 تعاریف مبتنی بر ذی نفعان. 42

  2-10-4 تعاریف مبتنی بر پاسخگویی.. 42

  2-10-5 تعریف شفافیت با تاكید بر اجرای قوانین و مقررات… 43

  2-10-6 شفافیت در بورس… 43

  2-10-7 اندازه گیری شفافیت… 44

  2-10-8 اهمیت شفافیت در بازارهای مالی.. 45

  2-10-8 ابعاد شفافیت در بازار سرمایه. 48

  2-10-9 ماهیت شفافیت گزارشگری در متون مالی.. 50

  2-10-9-1 نظریه های  گزارشگری و افشاگری  اجتماعی.. 51

  2-10-9-1-1 نظریه توصیفی در گزارشگری اجتماعی شرکت ها 51

  2-10-9-1-2 نظریه هزینه های انجام شده 51

  2-10-9-1-3 نظریه هزینه- منافع. 52

  2-10-10 نقش شفافیت در گزارشگری مالی.. 52

  2-10-11 شفاف‌سازی مالی از نگاه سازمانهای بین‌المللی.. 53

  2-10-12 محدودیت‌های افشای اطلاعات و افزایش شفافیت… 54

  2-10-12-1 موانع و راهكارهای عدم شفافیت بازار سرمایة ایران. 56

  2-10-12-1-1 انجام معاملات صوری.. 56

  2-10-12-1-2 انتشار اخبار كذب… 57

  2-10-12-1-3 تشكیل ائتلاف… 58

  2-10-12-1-4 ندادن اطلاعات از سوی شركت ها و استفاده از اطلاعات محرمانه توسط دست اندركاران شركت   58

  2-10-12-1-5 ارائة اطلاعات نادرست از سوی شركت ها 59

  2-10-13 کیفیت افشا، شفافیت و ویژگیهای کیفی صورتهای مالی.. 59

  2-10-14 اهمیت شفافیت و افشای داوطلبانه. 60

  2-10-15 مزایای افشای داوطلبانه. 61

  2-10-16 مسائل اصلی در افشای داوطلبانه. 62

  2-10-17 پیشینه تحقیق.. 65

  فصل سوم: روش تحقیق

  3-1 مقدمه. 70

  3-2 روش پژوهش… 70

  3-3 جامعه‌ی آماری و روش نمونه‌گیری.. 71

  3-3-1 جامعه‌ی آماری.. 71

  3-3-2 نمونه و روش نمونه‌گیری.. 71

  3-4 ابزار جمع‌آوری داده‌ها 71

  3-4-1- رگرسیون. 71

  3-4-2- ضریب تشخیص یا تبیین.. 72

  3-4-3- آزمون معنیدار بودن متغیر مستقل.. 72

  3-4-4- آزمون خود همبستگی.. 73

  3-4-5-  همخطی، راه های تشخیص و چگونگی رفع آن. 74

  3-5 فرضیات تحقیق.. 75

  3-6 متغیرهای تحقیق.. 75

  3-6-1 متغیر وابسته. 75

  3-6-2 متغیرهای مستقل.. 75

  3-6-3 متغیرهای کنترلی.. 79

  فصل چهارم: تجزیه تحلیل

  4-1 مقدمه. 81

  4-2 یافته های تحقیق.. 81

  3-4- آزمون فرضیه های تحقیق: 86

  4-4-  تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها: 87

  4-4-1  نتایج آزمون فرضیه اول. 87

  4-4-2 نتایج آزمون فرضیه دوم. 88

  4-4-3 نتایج آزمون فرضیه سوم. 89

   

   

   

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

  1-5- مقدمه. 92

  5-2- پیشنهادات تحقیق.. 95

  5-3-  محدودیتهای تحقیق.. 98

  5-4- توصیه برای تحقیقات آتی.. 98

  منابع و ماخذ

  الف) منابع فارسی.. 99

  ب) منابع لاتین.. 101

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فهرست جداول  
  عنوان صفحه
  جدول 3-1:بررسی حالات مختلف نتیجه آماره دوربین– واتسون………………………………… 74
  …………………………………………………………..NOPATنحوه محاسبه و تعدیل جدول 3-2 76
  ……………………………………………………….CAPITAL نحوه محاسبه و تعدیل جدول3-3 77
  جدول 4-1: نتایج آمار توصیفی داده های نهایی تحقیق………………………………………………. 83
  جدول4-2: نتایج مربوط به آمار توصیفی تحقیق انجام شده توسط ویکتوریا کرایوگورسکی 83
  جدول 4-3: نتایج آزمون مدل به صورت تجمعی………………………………………………………. 84
  جدول4-4: نتایج آزمون مدل به صورت مقطعی………………………………………………………… 86

   

   


  چکیده:

  افشاگری و گزارشگری اجتماعی، فرایند انتقال اطلاعات مرتبط با تاثیرات اجتماعی و زیست محیطی عملکرد اقتصادی شرکت به جامعه است. گسترش مسئولیت پذیری سازمان بر این موضوع دلالت دارد که مسئولیتهای سازمان از ﺁنچه در گذشته بوده ،یعنی” فراهم کردن پول برای سهامداران ” فراتر رفته است.حرکت در مسیر مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی عاملی ضروری و حیاتی است که به تداوم فعالیت سازمان در بلند مدت منجر می گردد . این تحقیق بر اساس هدف از نوع تحقیقات بنیادی و بر اساس روش تحقیق از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است برای تعیین حجم نمونه از روش نمونه گیری هدفمند(سیستماتیک) استفاده شده است و تعداد 98 شرکت بعنوان نمونه انتخاب شدند که طبق تجزیه و تحلیل در فصل چهارم، فرضیه شماره یک با توجه به سطح خطای 0.88 فرضیه صفر تائید می شود و  رابطه منفی تر بین افشای مسئولیت اجتماعی در شرکت های ذی نفع گرا و هزینه سرمایه رد می شود. فرضیه شماره دو که با توجه به سطح خطای 0.03 فرضیه صفر رد و فرضیه مقابل تائید میشود و در نتیجه تاثیر کاهش هزینه نظارت توسط سرمایه گذاران و هزینه انتشار سهام در سطح بالای شفافیت مالی رد می شود و فرضیه شماره سه با توجه به سطح خطای صفر فرضیه صفر رد و فرضیه مقابل تائید می شود و وجود رابطه منفی تر بین افشای مسئولیت اجتماعی و هزینه سرمایه در شرکت هایی که عدم شفافیت مالی بیشتری دارند تایید می گردد.

   

  واژگان کلیدی : افشاء مسئولیت اجتماعی ؛ ذینفعان ؛ عملکرد مالی شرکت .

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فصل اول:

  کلیات تحقیق

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  مقدمه

  مسئولیت پذیری اجتماعی شرکتی و افشا گری های مرتبط با آن از سالها پیش در دستور کار قرار گرفته است. حرکت در مسیر مسئولیتهای اجتماعی عاملی ضروریست که به تداوم شرکت و سازمان در بلندمدت منجر می شود. منظور از مسولیت پذیری اجتماعی این است که شرکت باید همواره خود را جزیی از اجتماع بداند و نسبت به جامعه احساس مسئولیت داشته باشد و در جهت بهبود رفاه عمومی به گونه ای مستقل از منافع مستقیم شرکت تلاش کند. ابزار ﺁگاه سازی جامعه از مسولیتهای اجتماعی شرکت و  سازمان افشاگری و گزارشگری اجتماعی است.

  افشاگری و گزارشگری اجتماعی، فرایند انتقال اطلاعات مرتبط با تاثیرات اجتماعی و زیست محیطی عملکرد اقتصادی شرکت به جامعه است. گسترش مسئولیت پذیری سازمان بر این موضوع دلالت دارد که مسئولیتهای سازمان از ﺁنچه در گذشته بوده ،یعنی” فراهم کردن پول برای سهامداران ” فراتر رفته است.حرکت در مسیر مسئولیتهای اجتماعی و زیست محیطی عاملی ضروری و حیاتی است که به تداوم فعالیت سازمان در بلند مدت منجر می گردد . مطالعات و تحقیقات گسترده در اواخر سال 2002 توسط موسسه پرایس واتر هاواس در سطح بین الملل بیانگر این بود که قریب 70 درصد مدیران ارشد بر این اعتقادند که نشان دادن مسئولیتهای اجتماعی شرکت در سود ﺁوری فعالیتهای شرکت تاثیر به سزایی دارد.هزینه سرمایه حداقل نرخ بازده ای است که کسب آن برای حفظ ارزش بازار شرکت الزامی است. هزینه سرمایه به عنوان عامل اساسی در تصمیم گیری های مرتبط با سرمایه گذاری، بودجه بندی سر مایه ای، مدیریت سرمایه در گردش، استقرار ساختار بهینه مالی، کمک به اندازه گیری عملکرد و تعیین ارزش شرکت از طریق کمک به تنزیل جریانهای نقدی مورد توجه قرار می گیرد. (خوش طینت،1383)

  براساس این دیدگاه، مدیران شرکت باید نسبت به سهامداران و سرمایه‌گذاران خود احساس مسئولیت کنند. با انجام فعالیت‌هایی که ناشی از نگرانی‌های اجتماعی شرکت است، شرکت تا حدودی به خودگردانی می‌رسد و با چنین کنترل‌هایی که به خود تحمیل می‌کند، باعث می‌شود که دخالت‌های دولت کاهش یابد. این مسئله به نوبه خود، باعث کاهش تعارضات، میان سازمان‌ها و نهاد‌های دولتی می‌شود. در دیدگاه عمومی، این دیدگاه با مرحله سوم سیر تاریخی منطبق است که براساس آن، سازمان ملزم است در جهت حل مسائل و مشکلات جامعه فعالیت کند. در نتیجه، سودآوری تنها یکی از اهداف‌ بنگاه اقتصادی محسوب می‌شود. طرفداران این فلسفه معتقدند که چون جامعه اجازه فعالیت و استفاده از منابع کمیاب را به شرکت اعطا کرده و محیط مناسب برای کسب سود را برای آن به‌وجود آورده، شرکت باید خود را مدیون به جامعه دانسته و همواره خود را خدمتگزار آن بداند.(پارسائیان،1384)

   

  1-1 بیان مساله

  حسابداری اجتماعی بخشی از دانش حسابداری است که هدف آن اندازه گیری و گزارشگری اثرات اجتماعی (هزینه ها و منافع اجتماعی) ناشی از فعالیتهای واحد تجاری است. از آنجایی که هر واحد تجاری عضوی از جامعه ای است که در آن فعالیت می کند و به طور مستمر در تعامل با سایر اعضای جامعه است و با استناد به قراردادهای نا نوشته اجتماعی بین اعضای جامعه که برای حفظ منافع تمامی اعضا وضع شده اند ، ضرورت دارد، واحد تجاری از تعهدات و مسئولیتهای خود آگاه باشد و آنها را محدود به حفاظت منافع سهامداران نداند، بلکه تعهدات و مسئولیتهای دیگری در قبال سایر گروه های اجتماع از قبیل اعتبار دهندگان ، کارکنان، مشتریان و فروشندگان و گروه های موجود در جامعه و همچنین محیط زیست پیرامون خود احساس کند.

  همچنین حسابداری اجتماعی را می توان در ارتباط با اطلاعات منتشره توسط یک سازمان که به طرفهای ذینفع امکان می دهد تا عملکرد سازمان را در مواجهه با مسائل اجتماعی (مثبت و منفی) ارزیابی کند ، تعریف کرد.

  حسابداری اجتماعی فرایند گرداوری ، اندازه گیری و گزارش معاملات و تاثیرات متقابل این معاملات بین واحد تجاری و جامعه پیرامونی اوست.حسابداری اجتماعی از طریق اندازه گیری و گزارشگری تاثیرات متقابل واحد تجاری و جامعه پیرامونی اش ، ارزیابی از توان ایفای تعهدات اجتماعی را امکان پذیر  می سازد.

  موضوع مسئولیت اجتماعی نیز جدای از این قضیه نیست، زیرا درخصوص ارائه تعریفی واحد از مسئولیت اجتماعی بین دانشمندان علم مدیریت، اتفاق نظر وجود ندارد.«گریفین» و «بارنی» مسئولیت اجتماعی را چنین تعریف می كنند: «مسئولیت اجتماعی، مجموعه وظایف و تعهداتی است كه سازمان بایستی در جهت حفظ و مراقبت و كمك به جامعه ای كه در آن فعالیت می كند، انجام دهد». «درك فرنچ» و «هینر ساورد» در كتاب «فرهنگ مدیریت» درخصوص مسئولیت اجتماعی می نویسند: «مسئولیت اجتماعی، وظیفه ای است برعهده موسسات خصوصی، به این معنا كه تاثیر سوئی بر زندگی اجتماعی كه در آن كار می كنند، نگذارند. میزان این وظیفه عموماً مشتمل است بر وظایفی چون: آلوده نكردن، تبعیض قائل نشدن دراستخدام، نپرداختن به فعالیتهای غیراخلاقی و مطلع كردن مصرف كننده از كیفیت محصولات. همچنین وظیفه ای مبتنی بر مشارکت مثبت در زندگی افراد جامعه است ».(خوش طینت،1383)

  در این پژوهش سعی داریم به این نتیجه برسیم که بین افشای مسئولیت اجتماعی شرکت ها و هزینه سرمایه طبق نقش تمایلات ذی نفعان و شفافیت مالی چه رابطه ای وجود دارد؟

   

  1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

   مسئولیت اجتماعی، تعهد تصمیم گیران برای اقداماتی است كه به طوركلی علاوه بر تامین منافع خودشان، موجبات بهبود رفاه جامعه را نیز فراهم می آورد. در این تعریف، عناصر چندی وجود دارد: اولاً، مسئولیت اجتماعی، یك تعهد است كه موسسات باید درقبال آن پاسخگو باشند. ثانیاً، موسسات مسئولند كه از آلوده كردن محیط زیست، اعمال تبعیض در امور استخدامی، بی توجهی به تامین نیازهای كاركنان خود، تولیدكردن محصولات زیان آور و نظائر آن كه به سلامت جامعه لطمه می زنند، بپرهیزند. و سرانجام، سازمانها باید با اختصاص منابع مالی، در بهبود رفاه اجتماعی موردقبول اكثریت جامعه بكوشند. این قبیل اقدامات عبارتند از: كمك به فرهنگ كشور و موسسات فرهنگی و بهبود كیفیت زندگی». درنهایت، مقصود از مسئولیت اجتماعی این است كه، چون سازمانها تاثیر عمده ای بر سیستم اجتماعی دارند، لاجرم چگونگی فعالیت آنها باید به گونه ای باشد كه در اثر آن زیانی به جامعه نرسد، و درصورت رسیدن زیان، سازمانهای مربوطه ملزم به جبران آن باشند. به عبارت ساده تر، سازمانها باید به عنوان جزئی مرتبط با نظام بزرگتر كه در آن قرار دارند، عمل كنند.(فروغی،1387)

  لازم به ذكر است كه بین اخلاق مدیریت، پاسخگویی اجتماعی و تعهد اجتماعی با مسئولیت اجتماعی تفاوت وجود دارد. در این خصوص «اندرسن» در كتاب خود چنین می نویسد: «هر دو اصطلاح اخلاق مدیریت و مسئولیت اجتماعی در رابطه با رعایت ارزشها و هنجارها و اصول اخلاقی جامعه و تامین هدفهای سازمان ازسوی مدیران هستند… با این تفاوت كه مسئولیت اجتماعی در ارتباط با مسائل كلان سازمان و اخلاق در ارتباط با رفتار فردی مدیران و كاركنان است .(میرسپاسی،1374)

  با توجه به اهمیت مسئولیت های اجتماعی حرفه های مختلف بویژه مسئولیت اجتماعی حسابداری و موءلفه های مرتبط با آن انجام تحقیقی که بتواند رابطه این شیوه ها را بررسی نماید . دارای اهمیت ویژه و ضروری است.

   

  1-3 اهداف تحقیق

  هدف  اصلی ما بررسی رابطه بین افشای(CSR) مسئولیت اجتماعی شرکت و هزینه ضمنی سهام سرمایه می باشد. گزارش دهی داوطلبانه مسئولیت داوطلبانه شرکت می تواند یک فرآیند خود گزینی باشد. به عنوان مثال شرکت های گزارش کننده تصمیم خواهند گرفت که به خاطر هزینه های مشاهده شده در مزایای سهام افشای مسئولیت اجتماعی شرکت دست به افشاء بزنند، در حالیکه شرکت های غیر گزارش کننده به خاطر عدم درک و مشاهده مزایا از افشاء اجتناب می کنند.

  طبق بررسی های به عمل آمده مشخص گردیده است هفت گروه از اطلاعات شرکتها استفاده می کنند که چون مدلهای تصمیم گیری این گروه ها مورد توجه قرار نمی گیرد, لذا انتشار اطلاعات با ماهیت حسابدرای اجتماعی عملی نبوده و اکثر اطلاعات منتشر شده دارای اهداف متفاوت و مجزا از یکدیگر می باشند شامل سرمایه گذاران , بستانکاران, کارکنان, تحلیل گران, طرفهای تجاری, دولت و عموم می باشند که بعضاً هدفهایی که هر گروه ممکن است در استفاده از اطلاعات داشته باشند متفاوت از هم بوده و ارائه اطلاعات برای گروه های دیگر نامطلوب هم باشد. حتی ممکن است در داخل یک گروه استفاده کننده اجزاء آن با یکدیگر منافع متضاد داشته باشند؛ مثلاً مخالفانی که به صورت نمایندگان کارگری در داخل یک گروه از کارکنان باشند که مقاصدشان منطبق با اکثریت نباشد. نتیجه انکه نه فقط در شناسایی اهداف برای اطلاعات حسابداری اجتماعی مورد نیاز مشکل وجود دارد بلکه در ایجاد الگوهای ثابت و با دوام قضاوتهای ارزشی در مورد فعالیتهای گزارش شده طبق آن و ثبات در “نظریات” افراد رسمی یک گروه از استفاده کنندگان هم مشکل وجود خواهد داشت؛ بدین لحاظ آرو در سال 1963 عدم امکان ایجاد برتریهای عمومی را بر مبنای برتریهای فردی تعیین کرده است.

  این موارد در مباحثات تئوریک مربوط به پاسخگویی اجتماعی شرکتها مطرح می گردد و نویسندگان را بر آن داشته تا به بیان اهداف و ارائه اطلاعات حسابدرای اجتماعی بپردازند. به عنوان مثال راماناتان در سال 1976 سه هدف برای اطلاعات حسابداری اجتماعی بیان نموده است:

  1-  تعیین و اندازه گیری ادواری خالص منافع اجتماعی یک موسسه فردی که در بر گیرنده هزینه های اجتماعی و درآمدهای درونی برای موسسه و افزایش صرفه جویی های خارجی بخشهای اجتماعی باشد.

  2-  کمک به تعیین اینکه آیا عملکرد واستراتژی یک موسسه فردی بگونه ای است که ارتباط با منابع محیطی و بخش های اجتماعی تأثیر دائمی می گذارد؟

  3-  در دسترس قرار دادن راه بهینه سازی همه اجزاء اجتماعی که اطلاعات را روی اهداف , سیاستها , برنامه ها / عملکرد شرکت ومنافع اهداف اجتماعی مرتبط سازد.

  به نظر می رسد دو هدف اول مربوط به اندازه گیری حسابداری اجتماعی می باشد که لازم است این اندازه گیری انجام شود و هدف سوم, یک هدف گزارشگری است. این مسأله ممکن است مرتبط با دو مسأله قبلی دیده شود برای اینکه اگر هدف اندازه گیری روشن نباشد استانداردهای اندازه گیری نمی تواند توسعه یابد و تجزیه و تحلیلها نمی تواند راهگشا و هدایت کننده باشد.

   

   

   

  تعداد صفحه :115

  قیمت :37500 تومان

  بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

  و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

  پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

  پایان نامه بررسی رابطه اندازه موسسات حسابرسی و مدیریت  سود مبتنی برجریان نقدی

   متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

  دانشگاه آزاد اسلامی

   واحد رشت

  دانشکده مدیریت و حسابداری

  گروه آموزشی حسابداری

  پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد    

  رشته: حسابداری

  عنوان:

  بررسی رابطه اندازه موسسات حسابرسی و مدیریت  سود مبتنی برجریان نقدی

   

  نیمسال تحصیلی

  نیمسال اول  95 – 1394


   

  (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  فهرست مطالب

  فصل اول: کلیات تحقیق. 1

  1-1-مقدمه. 2

  1-2-بیان مساله. 3

  1-3-هدف کلی تحقیق: 5

  1-4-سوال تحقیق: 5

  1-5-فرضیه تحقیق: 5

  1-6 – قلمرو تحقیق. 6

  1-6-1- قلمرو موضوعی: 6

  1-6-2-قلمرو مکانی: 6

  1-6-3-قلمرو زمانی: 6

  1-7-نوع روش تحقیق : 6

  1-8-مدل های آماری پژوهش… 6

  1-9-روش گردآوری داده ها و اطلاعات.. 8

  1-10-ساختار تحقیق. 9

  1-11-خلاصه فصل. 9

  فصل دوم. 10

  ادبیات نظری و پیشینه تحقیق. 10

  2-1- مقدمه. 11

  2-2- سود و جریان های نقدی.. 11

  2-3- مدیریت سود. 14

  2-4- رویکردهای مختلف به مدیریت سود. 15

  2-5- اندازه ی شرکت.. 18

  2-6- مفهوم اندازه شرکت.. 18

  2-7- انگیزه های هموارسازی سود. 19

  2-8- حاکمیت شرکتی.. 22

  2-9- مدیران غیرموظف… 23

  2-10- کیفیت حسابرسی مستقل. 24

  2-11- ساختار مالکیت.. 24

  2-12- سهامداران نهادی.. 25

  2-13- مالکان خانوادگی.. 26

  2-14- راه های مدیریت سود. 27

  2-15- هزینه های اختیاری.. 28

  2-16- اندازه شرکت (ME) 29

  2-17- ارزش دفتری هر سهم (BV) 29

  2-18- نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار (BE/ME) 30

  2-19- بازده سهام شرکت (Rit) 30

  2-20- اندازه شرکت.. 31

  2-21- شاخص محاسبه اندازه شرکت.. 31

  2-22- پیشینه تحقیق. 32

  2-22-1- پیشینه تحقیق خارجی: 32

  2-22-2- پیشینه تحقیق داخلی.. 36

  فصل سوم: روش اجرای تحقیق. 43

  3-1- مقدمه. 44

  3-2- طرح مسأله تحقیق. 44

  3-3- تدوین فرضیه های تحقیق. 44

  3-4- فرضیه اصلی تحقیق: 44

  3-5- فرضیه های فرعی تحقیق: 45

  3-6- مدل های آماری پژوهش… 45

  3-7- روش آزمون فرضیه ها 47

  3-8- جامعه آماری، قلمرو مکانی و زمانی تحقیق. 47

  3-9- روش جمع آوری  منابع و اطاعات.. 48

  3-10- متغیرهای پژوهش… 49

  3-10-1- متغیر مستقل. 49

  3-10-2- متغیر وابسته. 49

  3-10-3-متغیر کنترلی.. 49

  3-10-3-1- جریان نقدی عملکرد ها(CFO): 49

  3-10-3-2-چشم انداز های رشد شرکت(Gwth): 49

  3-10-3-3-اندازه شرکت(Coysize): 49

  3-10-3-4-نسبت بدهی به دارایی(Lev): 49

  3-11- روش تحقیق. 50

  3-11-1- داده های ترکیبی.. 50

  3-11-1-1- روش های مختلف داده های ترکیبی.. 50

  3-11-1-1-1- مدل اثرات ثابت.. 51

  3-9-1-1-2-مدل اثرات تصادفی.. 51

  3-9-1-2- آزمون های تشخیص در داده های  ترکیبی.. 51

  3-9-1-2-1-آزمون چاو. 51

  3-9-1-2-2- آزمون هاسمن.. 52

  3-10- مسایل مورد توجه در تخمین مدل. 52

  3-10-1- نرمال بودن. 52

  3-10-2-ناهمسانی واریانس… 52

  3-10-3- خودهمبستگی.. 53

  3-10-4-هم خطی.. 53

  3-10-5-آزمون مانایی.. 53

  3-11- خلاصه و نتیجه گیری فصل: 54

  فصل چهارم: تجزیه داده ها 55

  4-1- مقدمه. 56

  4-2- آمار توصیفی داده های تحقیق. 56

  4-3- آزمون ناهمسانی واریانس… 57

  4-4- آزمون همخطی.. 57

  4-5- آزمون مانایی.. 58

  4-6-آزمون نرمال بودن جمله خطا 59

  4-7- انتخاب مدل در داده های تلفیقی ایستا 60

  4-7-1- آزمون چاو (Chow) 60

  4-7-2- آزمون هاسمن.. 61

  4-8- آزمون فرضیه ها بر حسب مدلهای تعیین شده 61

  4-9- خلاصه فصل. 63

  فصل پنجم: خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهادهای تحقیق. 64

  5-1-مقدمه. 65

  5-2-خلاصه تحقیق. 65

  5-3- نتیجه آزمون فرضیه. 66

  5-4-مقایسه نتایج با تحقیقات پیشین.. 67

  5-5- پیشنهادهای کاربردی.. 69

  5-6- پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.. 69

  5-7-محدودیت های تحقیق. 69

  5-8- خلاصه فصل. 70

  ضمائم، منابع وپیوستها 71

  منابع. 72

   

   

  فهرست جداول

  (جدول 2-1) مزایا و معایب شاخص محاسبه اندازه شرکت.. 32

  (جدول 3-1) روش انتخاب نمونه. 48

  (جدول 4-1) آمار توصیفی داده های متغیر. 56

  )جدول 4-2) خروجی آزمون ناهمسانی واریانس… 57

  (جدول 4-3) خروجی آزمون خود همبستگی.. 58

  (جدول 4-4) آزمون مانایی.. 59

  (جدول4-5) نرمال بودن جمله خطا 59

  (جدول 4-6) خروجی آزمون چاو. 60

  (جدول 4-7) خروجی آزمون هاسمن.. 61

  (جدول 4-8) آزمون فرضیه. 62

   

   

   

  چکیده:

  در این تحقیق به بررسی رابطه بین اندازه موسسات حسابرسی مدیریت سود مبتنی بر جریان نقدی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختیم. برای دستیابی به هدف مذکور یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی تدوین گردیده است.

  نمونه پژوهش شامل 74 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1388 تا 1392 می باشد. نتیجه پژوهش حاکی از عدم وجود رابطه معنادار بین اندازه موسسات حسابرسی و مدیریت سود مبتنی بر نقدینگی می باشد.

   

   

  واژگان کلیدی: اندازه ی موسسه حسابرسی، کیفیت حسابرسی، کیفیت سود، مدیریت سود، جریان نقدی ناشی از فعالیت های عملیاتی.

   

   

   


   

   

   

  فصل اول

  کلیات تحقیق


   

  1-1-مقدمه

  امروزه مدیریت سود یكی از موضوعات بحث برانگیز و جذاب در پژوهش­های حسابداری به شمار می­رود. به دلیل این كه سرمایه ­گذاران به عنوان یكی از فاكتورهای مهم تصمیم ­گیری به رقم سود توجه خاصی دارند، این پژوهش­ها از جنبه رفتاری، اهمیت خاص خود را دارد. پژوهش­ها نشان داده است كه نوسان كم و پایدار سود، حكایت از كیفیت آن دارد. به این ترتیب، سرمایه ­گذاران با اطمینان خاطر بیشتر در سهام شركت­هایی سرمایه ­گذاری می­كنند كه روند سود آنها باثبات­تر است. هنگامی كه شركت ها در وضعیت نامطلوب اقتصادی تحت فشار فزاینده قرار می گیرند، مدیران آن ها از واحد حسابداری درخواست می­نمایند كه سطر آخر صورتهای مالی (یعنی سود)را بهبود بخشند، و بدین وسیله محتوای اطلاعاتی آن را تغییر دهند.

  مدیریت جهت دستكاری داده­ ها به كار می­رود. به­عنوان مثال، هموار نمودن سود برای كسب اطمینان بیشتر سرمایه ­گذاران از پایداری سود، نمونه ­ای از دستكاری داده­ ها محسوب می­شود. این قبیل اقدامات ممكن است داده­های موجود در صورت­های مالی را به میزان قابل ملاحظه­ای تحت تأثیر قرار دهد. راه­های مختلفی وجود دارد كه طی آن می­توان از ثبت­های دفتری در جهت مدیریت سود استفاده كرد. در بیشتر زمانها از ثبت­های نامشروع در دفترهای حسابداری به منظور سرپوش گذاشتن بر سوءاستفاده­های مالی استفاده می­شود، در سایر مواقع از ثبتها به عنوان ابزاری برای مدیریت سود استفاده می­شود. مدیریت شركت در هنگام اعمال مدیریت سود، آشكارا می­داند كه هدف از این كار، نگهداری از منافع شركت در مقابل صاحبان سود می­باشد. حتی در موارد دیگر مدیریت سود به منظور كسب پاداش اختصاص یافته به مدیران به علت نگهداری هر چه بیشتر از شركت در برابر صاحبان سود است.

   

   

  1-2-بیان مساله

  امروزه مدیریت سود یكی از موضوعات بحث برانگیز و جذاب در پژوهش­های حسابداری به شمار می­رود. به دلیل این كه سرمایه ­گذاران به­عنوان یكی از فاكتورهای مهم تصمیم ­گیری به رقم سود توجه خاصی دارند پژوهش­ها نشان داده است كه نوسان كم و پایدار سود، حكایت از كیفیت آن دارد. به این ترتیب، سرمایه ­گذاران با اطمینان خاطر بیشتر در سهام شركتهایی سرمایه ­گذاری می­كنند كه روند سود آنها باثبات­تر است. هنگامی كه شركت­ها در وضعیت نامطلوب اقتصادی تحت فشار فزاینده قرار می­گیرند، مدیران آن­ها از واحد حسابداری درخواست می­نمایند كه سطر آخر صورت­های مالی(یعنی سود) را بهبود بخشند، و بدین وسیله محتوای اطلاعاتی آن را تغییر دهند. یكی از روش­هایی كه گاهی اوقات برای آرایش اطلاع­رسانی وضعیت مطلوب شركت­ها مورد استفاده قرار می­گیرد، مدیریت سود می­باشد. مدیریت سود به مداخله عمومی مدیریت در فرآیند تعیین سود كه غالباً در راستای اهداف دلخواه مدیریت می­باشد، اطلاق می­گردد مدیریت­سود روشی است كه توسط مدیریت جهت دستكاری داده­ ها به كار می­رود (نوروش و همکاران، 1384، ص166 ـ 165).

  یکی از عامل­هایی كه در مدیریت سود شركت­ها مؤثر است، اندازه شركت­هاست. هرچه شركتی بزر گ­تر باشد، بیشتر زیر ذره­بین سیاست قرار دارد (بیشتر مورد توجه دولت و عموم قرار دارد)، زیرا نقش تعیین­كننده­ای در اقتصاد كشور بازی می­كند. یكی از مثال­های بارز این مورد، شركت مایكروسافت در ایالات متحده آمریكاست كه مشكلاتی با تشكل­های قانونی این كشور دارد. البته نباید از نظر دور داشت كه متغیر “اندازه شركت” می ­تواند نشان­دهنده تأثیرهای دیگری به غیر از حساسیت سیاسی باشد. برای مثال شركت­های كوچكتر، دارای ویژگی­هایی نظیر خطرپذیری كمتر هستند، كه به میزان زیادی متفاوت ازویژگی حساسیت­سیاسی است(گوان، 2001، به نقل از نوروش و همکاران،1384،ص167).

   شرکت­های بزرگ دارای تنوع فعالیت می­باشند، این تنوع فعالیت به سودآوری آنها کمک خواهد کرد وهمچنین شرکت­های بزرگ به دلیل اعتباری که در بازارهای جهانی سرمایه دارند، وجوه مورد نیاز خود را با بهره کمتری تأمین خواهند کرد حال هرچه شرکت کوچکتر باشد دسترسی به بازارهای سرمایه برای آنها مشکل­تر است، در این بازارها اعتبار کمتری با بهره­بالا برای آنها قائل می­باشند. اندازه شرکت اغلب به عنوان نماینده­ای که بیانگر اطلاعات قابل دسترس در بازار می­باشد مورد استفاده قرار گرفته است. اطلاعات شرکت­های بزرگ در بازار سرمایه بیشتر در دسترس هستند تاشرکتهای کوچک(کرباسی­یزدی و همکاران، 1389، ص50).

  بعضی مطالعات نشان می­ دهند که در بررسی روابط مقطعی، رابطه بین سودآوری و بازده در طول زمان کاملا ناپایدار است؛ یعنی سود حسابداری فاقد این قابلیت است که به پیش ­بینی بازده­های آتی سهام کمک کند. برای فائق آمدن بر این مشکل بسیاری از محققان توانایی متغیرهای دیگر غیر از سودآوری را برای بهبود مدل سودآوری و بازده اولیه آزمون کردند. یکی از این متغیرها که توجه محافل دانشگاهی را به خود معطوف کرد، اندازه شرکت بود که معمولا به صورت ارزش بازار شرکت تعریف می شود. این استنباط وجود دارد که شرکت­های کوچکدارای میانگین رشد سودآوری بالایی هستند. بنابراین انتظار می­رود در تغییرات سود شرکت­های کوچک قیمت سهام منظور گردد. از سوی دیگر، شرکت­های بزرگ میانگین رشد سودآوری کمی دارند. معمولا تغییر مهمی درسودآوری آن­ها انتظار نمی­رود و منتشر شدن اطلاعات ممکن است بر تغییرات قیمتی سهام اثر کمی داشته باشد. البته وجود کانال­های مختلف اطلاع رسانی نیز ممکن است توجیهی برای این موضوع باشد. به علاوه بعضی از پژوهشگران قابلیت تعمیم یافته­ های مربوط به اندازه شرکت را در چارچوب چرخه عمر شرکت بررسی کرده­اند. تئوری­های مالی ادعا می­ کنند که به طور میانگین شرکت­ها در مراحل اولیه چرخه عمر، رشد و سودآوری بالایی دارند. ازسوی دیگر اندازه بزرگ و رشد سودآوی کم و حتی منفی ویژگی شرکت­هایی می­باشد که درمراحل پایانی چرخه­عمر هستند(رحمانی و همکاران،1388،ص3 ـ2).

  اندازه شركت در مطالعات متعدد نمایانگر جنبه­ های مختلفی از شركت است. اندازه شركت می ­تواند نمایانگر اهرم شركت باشد. اهرم عبارت ازوجود هزینه­ های ثابت در فهرست هزینه­ های شركت است. اهرم عملیاتی برهزینه­ های ثابت عملیاتی شركت (همه هزینه­ های ثابت غیر از بهره بدهی­ها) متكی است و اهرم مالی بر هزینه­ های ثابت مالی از قبیل بهره یا سود ثابت وامها متكی است. اهرم عملیاتی و مالی وسیله دستیابی به سود بیشتر است. اندازه شركت می ­تواند نمایانگر برتری رقابتی باشد. از آنجایی كه سهم بیشتر از بازار نیاز به تولید و فروش بیشتر دارد لذا داشتن منابع مالی كافی و اندازه بزرگتر می ­تواند شركت را در تولید بیشتر و صرف هزینه­ های تولید و بازاریابی بیشتر یاری كند تا بتواند مزیتهای رقابتی ایجاد نماید. اندازه شركت می ­تواند نمایانگر توانایی مدیریت و كیفیت طرح­های حسابداری باشد. توسعه اندازه شركت نشانگر مدیریت قوی است كه با بهره گرفتن از طرحهای حسابداری سعی در افزایش منابع اقتصادی شركت داشته باشد (پارساییان ،1381).

   اندازه شركت می ­تواند نمایانگر كارائی اطلاعاتی باشد. معمولاً شركتهای بزرگتر توجه بیشتری از تحلیلگران و سرمایه ­گذاران می­باشند به­همین جهت اطلاعات حسابداری فرآیند كاراتری در شركتهای بزرگتر دارند. بالاخره اندازه شركت می ­تواند نمایانگر میزان ریسك كلی شركت باشد. توان مالی بیشتر می ­تواند سبب كاهش ریسك كلی شركت شود زیرا شركتهای بزرگتر در معرض ایمنی عمومی بیشتری می­باشند، زیرا از نظر تحلیلگران مالی، شناخته شده­تر هستند (موسس ،1387).

  مشاركت بین مدیریت سود و اندازه شركت مورد توجه برخی از تحلیلگران حسابداری بوده است. موسِس اعتقاد دارد با توجه به ابهام­هایی كه پیش ­بینی سود را دربر گرفته است فقط مدیرانی می­توانند موفق باشند كه كیفیت سود آنها بالا باشد. همچنین در آزمون خود نتیجه­گیری می­كند كه شركتهای بزرگ­تر به علت این كه نزد تحلیل­گران شناخته شده­تر هستند انگیزه كمتری جهت هموارسازی سود دارند. آلبرت و ریچاردسون نیز اندازه شركت را همراه با نوع صنعت (محوری و پیرامونی) در رابطه با مدیریت سود مورد آزمون قرار داده و نتیجه می­گیرند كه شركتهای صنایع بخش محوری كه اندازه بزرگتری دارند سود هموارتری نسبت به شركتهای بزرگ بخش صنایع پیرامونی دارند. به طور كلی محققینی كه روی اندازه شركت تمركز كرده­اند سؤالشان این بود كه آیا شركتها با اندازه­های مختلف عكس­العمل­های متفاوتی را نسبت به هموارسازی و مدیریت سود نشان می­دهند(شورورزی و پهلوان،1389،ص71). براین اساس در این پژوهش در نظر داریم تا به بررسی رابطه اندازه موسسات حسابرسی و مدیریت  سود مبتنی برجریان نقدی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، بپردازیم.

  1-3-هدف کلی تحقیق:

  بررسی رابطه اندازه موسسات حسابرسی و مدیریت  سود مبتنی برجریان نقدی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران

  تعداد صفحه :97

  قیمت :37500 تومان

  بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

  و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

  پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

  پایان نامه بررسی رابطه اعتماد بیش از حد مدیریت و حق الزحمه حسابرسی

   متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

   

  دانشکده مدیریت وحسابداری

  (گروه حسابداری)

  پایان نامه دوره کارشناسی ارشد حسابداری -گرایش حسابداری

                                         

  بررسی رابطه اعتماد بیش از حد مدیریت و حق الزحمه حسابرسی

  آبان ماه 1394

  (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

   

  چکیده

  در این تحقیق، تاثیر اعتماد بیش از حد مدیریت و کمیته حسابرسی بر حق الزحمه حسابرسی و تخصص صنعت حسابرس در یک قلمرو زمانی از سال 1386 تا 1392مورد بررسی قرار گرفته شد. این پژوهش از نظر هدف توسعه­ای بوده و در حیطه پژوهش های توصیفی ­_ رگرسیونی قرار دارد وبرای تحلیل داده ها از داده های تلفیقی و مدل رگرسیون داده های ترکیبی استفاده شده است. آزمون ها با بهره گرفتن ازنرم افزار آماری R صورت گرفته است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آماری فرضیه‌های تحقیق نشان می‌دهد که بین اعتماد بیش از حد مدیریت و حق الزحمه حسابرسی­ رابطه معنا‌داری وجود ندارد. همچنین در شرکت های دارای کمیته حسابرسی بین اعتماد بیش از حد مدیریت و حق الزحمه های حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد. از دیگر نتایج تحقیق می توان گفت در شرکت های دارای کمیته حسابرسی  بین اعتماد بیش از حد مدیریت و استفاده از یک حسابرس متخصص صنعت رابطه معناداری وجود ندارد. 

  کلمات کلیدی: اعتماد بیش از حد مدیریت،کمیته حسابرسی،حق الزحمه حسابرسی، تخصص صنعت حسابرس.

   

   

   

   

   

   

   

   

  فهرست مطالب

  فصل اول : کلیات پژوهش 1

  1-1- مقدمه. 2

  1-2- تعریف مساله‌اصلی پژوهش…. 4

  1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش…. 6

  1-4- هدف پژوهش…. 8

  1-5- فرضیه های پژوهش…. 9

  1-6-کاربردهای پژوهش…. 9

  1-7- قلمرو پژوهش…. 10

  1-8- روش انجام پژوهش و تجزیه و تحلیل داده ها 10

  1-9- چارچوب کلی پژوهش…. 11

  فصل دوم : مبانی نظری و ادبیات پژوهش 13

  مقدمه : 14

  2-1-  مبانی نظری.. 15

  2-2- تقاضا برای خدمات حسابرسی.. 15

      2-2-1- تئوری نمایندگی.. 15

      2-2-2-  فرضیه اعتبار بخشی.. 17

      2-2-3- فرضیه اعتماد سازی.. 17

      2-2-4-  ساز وکار و هزینه نظارت… 17

  2-3- عوامل تعیین کننده قیمت خدمات حسابرسی.. 19

      2-3-1- عوامل موثر بر پیچیدگی های واحد تجاری.. 20

          2-3-1-1- اندازه صاحبکار. 20

          2-3-1-2- پاداش عملکرد هیات مدیره 20

          2-3-1-3-  ساختار مالکیت شرکت… 22

          2-3-1-4- ریسک ذاتی.. 23

      2-3-2- عوامل موثر بر میزان اعتماد بخشی حسابرس… 23

          2-3-2-1- نوع حسابرس… 23

          2-3-2-2- دوره تصدی حسابرس… 24

          2-3-2-3-  تخصص صنعت حسابرس… 25

  2-4- تخصص حسابرس درصنعت… 26

      2-4-1- رویکرد سهم بازار. 27

      2-4-2-  رویکرد سهم پرتفوی.. 27

  2-5- انگیزه‌های انتخاب حسابرسان متخصص صنعت… 28

  2-6- اعتماد بیش‌ از حد مدیریت وانواع آن. 29

      2-6-1- انواع اعتماد بیش‌ از حد. 31

  2-7- کمیته حسابرسی وضرورت آن. 33

  2-8- اختیارات و وظایف کمیته حسابرسی.. 36

      2-8-1- وظایف کمیته حسابرسی.. 37

  2-9- تبیین فرضیه های پژوهش…. 39

      2-9-1- تبیین رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریت وحق الزحمه حسابرسی.. 39

      2-9-2- تبیین رابطه کمیته حسابرسی و بین اعتماد بیش از حد مدیریت وحق الزحمه حسابرسی.. 41

      2-9-3- تبیین رابطه بین کمیته حسابرسی و اعتماد بیش از حد مدیریت وتخصص صنعت حسابرس… 42

  2-10- تحقیقات مرتبط با پژوهش و سایر تحقیقات مرتبط با آن 43

      2-10-1- پژوهش های خارجی مرتبط با پژوهش…. 43

      2-10-2- پژوهش های داخلی مرتبط با پژوهش…. 49

  2-11- خلاصه فصل.. 52

  فصل سوم : پژوهش 53

  مقدمه: 54

  3-1- مساله اصلی پژوهش…. 54

  3-2- فرضیه‌ های پژوهش…. 54

  3-3-  الگوی آزمون فرضیه ها 55

  3-4-  تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش…. 55

      3-4-1- متغیر وابسته 55

          3-4-1-1- حق الزحمه حسابرسی.. 55

          3-4-1-2- تخصص حسابرس… 56

      3-4-2-  متغیرهای مستقل.. 57

          3-4-2-1- اعتماد بیش از حد مدیریت… 57

          3-4-2-2- کمیته حسابرسی.. 58

      3-4-3-  متغیرهای کنترلی.. 58

          3-4-3-1- اندازه شرکت… 58

          3-4-3-2- بازده دارایی ها 59

          3-4-3-3- نسبت مجموع حسابهای دریافتنی و موجودی کالا تقسیم بر متوسط کل داراییها 59

          3-4-3-4- نسبت ارزش بازار به دفتری.. 59

          3-4-3-5- اهرم مالی.. 59

          3-4-3-6- زیان خالص….. 60

          3-4-3-7- نقدینگی.. 60

          3-4-3-8- اقلام تعهدی.. 60

          3-4-3-9- تغییرحسابرس… 62

          3-4-3-10- نوع حسابرس… 62

  3-5- روش گردآوری اطلاعات… 62

  3-6- جامعه آماری (N) 62

  3-7- نمونه ی آماری (n) 63

      3-8-1- تکنیک تحلیل داده ها 65

      3-8-2- مزایای استفاده از داده های تابلویی.. 65

      3-8-3- روش های تخمین در داده های ترکیبی.. 66

      3-8-4- تخمین مدل های رگرسیون با داده های تابلویی.. 67

          3-8-4-1- مدل تخمین تجمعی 67

          3-8-4-2-مدل آثار ثابت 67

          3-8-4-3- مدل آثار تصادفی 67

      3-8-5- آزمون های تشخیصی در داده های ترکیبی.. 68

      3-8-7-  آزمون های ریشه ی واحد پنلی.. 72

  3-9-  خلاصه فصل و نتیجه گیری.. 75

  فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 76

  مقدمه : 77

  4-1-  شاخص های توصیفی مربوط به متغیرهای مستقل پژوهش…. 77

  4-2- آمار استنباطی: اجرای آزمون های تشخیصی داده های ترکیبی.. 79

      4-2-1- فرضیه اول پژوهش- معیار اول اعتماد بیش از حد مدیریت… 80

          4-2-1-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش- معیار اول اعتماد بیش از حد مدیریت… 84

      4-2-2- فرضیه دوم پژوهش- معیار اول اعتماد بیش از حد مدیریت… 85

          4-2-2-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش- معیار اول اعتماد بیش از حد مدیریت… 90

      4-2-3- فرضیه سوم پژوهش- معیار اول اعتماد بیش از حد مدیریت… 91

          4-2-3-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم پژوهش- معیار اول اعتماد بیش از حد مدیریت… 93

      4-2-4- فرضیه اول پژوهش – معیار دوم اعتماد بیش از حد مدیریت… 94

          4-2-4-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول پژوهش- معیاردوم اعتماد بیش از حد مدیریت… 97

      4-2-5- فرضیه دوم پژوهش- معیار دوم اعتماد بیش از حد مدیریت… 98

          4-2-5-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش- معیار دوم اعتماد بیش از حد مدیریت… 103

      4-2-6- فرضیه سوم پژوهش- معیار دوم اعتماد بیش از حد مدیریت… 104

          4-2-6-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم پژوهش- معیار دوم اعتماد بیش از حد مدیریت… 106

  فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادها 107

  مقدمه : 108

  5-1- نتایج آزمون فرضیه های پژوهش…. 108

      5-1-1- فرضیه اول: اعتماد بیش از حد مدیریت بر حق الزحمه حسابرسی.. 108

      5-1-2- فرضیه دوم: اعتماد بیش از حد مدیریت وکمیته حسابرسی برحق الزحمه حسابرسی.. 108

      5-1-3- فرضیه سوم: اعتماد بیش از حد مدیریت وکمیته حسابرسی برتخصص صنعت حسابرس… 109

  5-2- پیشنهادهای حاصل از یافته‌های پژوهش…. 109

  5-3- پیشنهاد برای پژوهش‌های آینده 110

  5-4 – محدودیت‌های پژوهش…. 111

  منابع وماخذ. 112

   

   

  فهرست جداول

  نگاره 3-1 : مراحل آزمون های تشخیصی در داده های تابلویی.. 68

  نگاره 4-1:  آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای کمی الگوی پژوهش…. 78

  نگاره 4-2:  آماره های توصیفی مربوط به متغیرهای کیفی الگوی پژوهش…. 79

  نگاره 4-3: نتایج آزمون F لیمر برای انتخاب روش مناسب بین OLS و یا آثار ثابت… 80

  نگاره 4-4: نتایج آزمون F لیمر برای انتخاب روش مناسب میان OLS آثار زمانی و مدل آثار ثابت… 81

  نگاره 4-5: نتایج آزمون هاسمن برای انتخاب روش مناسب میان مدل آثار تصادفی و آثار ثابت… 81

  نگاره 4-6: نتایج آزمون بروش-پاگان برای انتخاب روش مناسب میان مدل تجمیعی و آثار تصادفی.. 82

  نگاره 4-7: نتایج آزمون بروش-پاگان برای انتخاب روش مناسب میان مدل تجمیعی با آثار زمانی و مدل آثار تصادفی.. 82

  نگاره 4-8: نتایج آزمون بروش-پاگان برای انتخاب روش مناسب میان مدل تجمیعی دوطرفه و مدل آثار تصادفی.. 83

  نگاره 4-9: نتایج آزمون بروش-گادفری در مورد خود همبستگی سریالی میان خطاهای مدل. 83

  نگاره 4-10: نتایج برآورد الگوی اول پژوهش- معیار اول اعتماد بیش از حد مدیریت 84

  نگاره 4-11: نتایج آزمون F لیمر برای انتخاب روش مناسب بین OLS و یا آثار ثابت… 86

  نگاره 4-12: نتایج آزمون F لیمر برای انتخاب روش مناسب میان OLS آثار زمانی و مدل آثار ثابت… 86

  نگاره 4-13: نتایج آزمون هاسمن برای انتخاب روش مناسب میان مدل آثار تصادفی و آثار ثابت… 87

  نگاره 4-14: نتایج آزمون بروش-پاگان برای انتخاب روش مناسب میان مدل تجمیعی و آثار تصادفی.. 87

  نگاره 4-15: نتایج آزمون بروش-پاگان برای انتخاب روش مناسب میان مدل تجمیعی با آثار زمانی و مدل آثارتصادفی.. 88

  نگاره 4-16: نتایج آزمون بروش-پاگان برای انتخاب روش مناسب میان مدل تجمیعی دوطرفه و مدل آثار تصادفی.. 88

  نگاره 4-17: نتایج آزمون بروش-گادفری در مورد خود همبستگی سریالی میان خطاهای مدل. 89

  نگاره 4-18: نتایج برآورد الگوی دوم پژوهش- معیار اول اعتماد بیش از حد مدیریت… 90

  نگاره 4-19: نتایج معیار آکائیک….. 92

  نگاره 4-20: نتایج برآورد الگوی سوم پژوهش- معیار اول اعتماد بیش از حد مدیریت… 93

  نگاره 4-21: نتایج آزمون F لیمر برای انتخاب روش مناسب بین OLS و یا آثار ثابت… 94

  نگاره 4-22: نتایج آزمون F لیمر برای انتخاب روش مناسب میان OLS آثار زمانی و مدل آثار ثابت… 95

  نگاره 4-23: نتایج آزمون هاسمن برای انتخاب روش مناسب میان مدل آثار تصادفی و آثار ثابت… 95

  نگاره 4-24: نتایج آزمون بروش-گادفری در مورد خود همبستگی سریالی میان خطاهای مدل. 96

  نگاره 4-24: نتایج برآورد الگوی اول پژوهش- معیار دوم اعتماد بیش از حد مدیریت… 97

  نگاره 4-25: نتایج آزمون F لیمر برای انتخاب روش مناسب بین OLS و یا آثار ثابت… 98

  نگاره 4-26: نتایج آزمون F لیمر برای انتخاب روش مناسب میان OLS آثار زمانی و مدل آثار ثابت… 99

  نگاره 4-27: نتایج آزمون هاسمن برای انتخاب روش مناسب میان مدل آثار تصادفی و آثار ثابت… 99

  نگاره 4-28: نتایج آزمون بروش-پاگان برای انتخاب روش مناسب میان مدل تجمیعی و آثار تصادفی.. 100

  نگاره 4-29: نتایج آزمون بروش-پاگان برای انتخاب روش مناسب میان مدل تجمیعی با آثار زمانی و مدل آثارتصادفی.. 100

  نگاره 4-30: نتایج آزمون بروش-پاگان برای انتخاب روش مناسب میان مدل تجمیعی دوطرفه و مدل آثار تصادفی.. 101

  نگاره 4-31: نتایج آزمون بروش-گادفری در مورد خود همبستگی سریالی میان خطاهای مدل. 101

  نگاره 4-32: نتایج برآورد الگوی دوم پژوهش- معیار دوم اعتماد بیش از حد مدیریت… 103

  نگاره 4-33: نتایج معیار آکائیک….. 105

  نگاره 4-34: نتایج برآورد الگوی سوم پژوهش- معیار دوم اعتماد بیش از حد مدیریت… 106

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فصل اول

  کلیات پژوهش

   

   

   

   

   

   

  1-1- مقدمه

  حسابرسی در معنای اعم کلمه دارای سابقه ای طولانی می باشد. حسابرسی از زمانی متولد گشت که نیاز به کنترل نسبت به عملیات مختلف مالی به خصوص وجوه دولتی احساس شد. سازمان بورس و اوراق بهادار، بُعد تازه ای به حسابداری، ازجمله لزوم ارائه اطلاعات مالی به سهامداران و سایرین برای چگونگی اداره سرمایه ها، ارزیابی عملکرد و سنجش کارایی مدیران و… بخشید (سازمان حسابرسی، 1388). گزارش های برون سازمانی حسابداری را افراد شاغل در حرفه به تنهایی نمی توانستند به طور کامل و بی عیب ارائه دهند، زیرا وجود رابطه استخدامی مستقیم، آنها را ناگزیر به پذیرش نظرات مدیران واحدهای اقتصادی در تهیه صورت های مالی می کرد. حال آنکه صورت های مالی باید نیازهای گروه های مختلف استفاده کننده از صورت های مالی را برآورده می نمود. لذا چاره این کار انتخاب حسابرس مستقل و خبره توسط مجامع عمومی صاحبان سهام بود. تجمع حسابداران ورزیده و دارای تخصص کافی که عملیات مذکور را انجام می دادند در انجمن هایی که الزام به رعایت رفتار حرفه ای شرط لازم آن بود، نظام حسابرسی را پدید آورد. نخستین نمونه آن ” انجمن حسابداران خبره انگلستان” بود که در کشورهای دیگر نیز الگو قرار گرفت (سازمان حسابرسی، 1388).

   مطابق نظر والاس[1] (1980) دلیل تقاضا برای خدمات حسابرسی ناشی از سه عامل است: اولاً به عنوان یک مکانیزم یا ساز و کار نظارتی، ثانیاً به عنوان عامل برآورده کردن تقاضای اطلاعاتی سرمایه گذاران برای بهبود فرآیند تصمیم گیری آنان و در نهایت به عنوان سپر بیمه ای در برابر ارائه های خلاف واقع با اهمیت. پِنتلند[2] (2000) وقوع انفجار در تقاضا برای خدمات حسابرسی را ناشی از نقش آن به عنوان مکانیزم نظارتی می داند که در طی قرن 21 جلوه خاصی پیدا کرده است. تقاضا برای خدمات حسابرسی به عنوان یک مکانیزم نظارتی همزمان با وقوع بحران های اقتصادی و رویداد رسوایی های گسترده در سطح جهان قوت بیشتری گرفته و جرقه ای را برای کنترل و قانون گذاری سخت گیرانه تر در شرکت ها به وجود آورد. حسابرسی می تواند به عنوان یک فعالیت حاکمیت شرکتی با هدف ایجاد اعتماد در صورت های مالی منتشر شده برای صاحبان سهام (پِنتلند، 1993) و بهبود ” قابلیت اتکای موضوع تحت رسیدگی” (پاور[3]، 2003) در نظر گرفته شود. علاوه بر این، شیلت و پِرلر [4](2010) عنوان می کنند که حسابرسی در سیستم مالی، هم به عنوان یک خدمت اطمینان بخشی و هم به عنوان روشی برای محافظت سرمایه گذاران در برابر رفتار فرصت طلبانه نقش مهمی را ایفا می نماید.

  حرفه حسابرسی اغلب با ظهور رسوایی های بزرگ مورد سرزنش قرار گرفته و تدوین قوانین و مقررات دشوارتر با هدف افزایش کیفیت حسابرسی را به دنبال داشته است (فرانسیس[5]، 2004). قانون گذاری و استاندارد گذاری برای حرفه حسابرسی و خدمات حسابداری (که از آن جمله می توان به استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی و یا استانداردهای بین المللی حسابرسی اشاره کرد) باعث افزایش فشار بر قیمت گذاری حسابرسی و پیچیدگی آن شده است (کیم[6] وهمکاران ، 2012؛ تیلور و سایمون[7]، 1999). همچنین تحت تاثیر قرار دادن قیمت کالاها و خدمات شرکتهای حسابرسی شونده یا صاحبکار در نتیجه ایجاد مقررات بیشتر نیز مورد اشاره قرار گرفته است (تیلور و سایمون، 1999). یافته های فرانسیس و وَنگ[8] (2005) عنوان می نماید که الزام افشای حق الزحمه حسابرسی تاثیری مثبت بر دقت قیمت گذاری خدمات حسابرسی داشته است. پژوهش آنان نشان می دهد صاحبکارانی که پیش از افشای حق الزحمه حسابرسی ، بیش از حد واقع (کمتر از حد واقع) هزینه حسابرسی پرداخت کرده بودند، با افشای آن در سال بعد، حق الزحمه حسابرسی کمتری (بیشتری) را متحمل شدند (فرانسیس و وَنگ، 2005). این نتایج عنوان می کنند که افشای حق الزحمه حسابرسی تاثیر مثبتی بر دقت قیمت گذاری خدمات حسابرسی داشته است.

   اواخردهه نود و اوایل هزاره جدید، جهان شاهد بحران ها و رسوایی دوکمپانی غول آسای انرون و وردکام و دیگر شرکت های کوچکتر بود. وقوع این رسوایی های مالی باعث نشانه رفتن انگشت اتهام به سوی حسابداری،گزارشگری مالی و حسابرسان این شرکت ها بود. پیامد این نگرانی ها به شکل تغییرات بنیادین وگسترده درحوزه نظارت برشرکت ها و بازار سرمایه نمود یافت که ازآن جمله می توان به تفکر تقویت ساختار نظام راهبری شرکت ها و قوانین و مقررات اشاره کرد. بررسی علت ها وشرایط وقوع فروپاشی ها مشخص کرده است که درمواقع نبود نظارت برمدیریت ،حاکمیت ناقص سهامداران برچگونگی اداره کارها و سپردن اختیارات نامحدود به مدیران اجرایی، طزمینه مساعدی برای سواستفاده آنان را فراهم کرده است. جلوگیری از بروز چنین وضعیتی مستلزم اشراف صحیح سهامداران ازطریق نظارت دقیق برهیئت مدیره و حسابرسی منظم شرکت هاست که در مجموع تحت عنوان نظام راهبری شرکت شناخته می شود. درنگاهی کلی، نظام راهبری شرکت ها را میتوان مجموعه ای از فرآیندها وساختارهایی دانست که با بهره گرفتن از سازوکارهای درون سازمانی نظیرهیئت مدیره،کنترل های داخلی اداری و حسابداری،کمیته حسابرسی، حسابرسی داخلی و مدیریت ریسک و سازوکارهای برون سازمانی مانند نظارت قانونی، نظام حقوقی ، نظارت بازار سرمایه نظارت سهامداران عمده، حسابرسان مستقل، در پی کسب اطمینان از رعایت حقوق ذینفعان، پاسخگویی، شفافیت وعدالت در واحد تجاری است.

  استانداردهای حسابرسی حسابرسان را ملزم به در نظر گرفتن نگرش مدیریت در زمان اخذ تصمیمات ارزیابی ریسک حسابرسی می کند(کوزو[9]،2013). اعتماد بیش از حد مدیریت می تواند بر ارزیابی ریسک گزارش مالی حسابرس اثر بگذارد؛ چرا که مدیران بسیار مطمئن تمایل دارند جریان نقدینگی پیش بینی شده آینده پروژه ها را دست بالا بگیرند؛ اما احتمال و اثر رویدادهای مضر را دست کم بگیرند (هیتون[10]، 2002؛ مالمندیر و تیت[11]، 2005). مدیران بسیار مطمئن ممکن است به اندازه مدیران غیرمطمئن برای خدمات حسابرسی ارزش قائل نباشند و به دلیل اعتماد بیش از حد به فرآیند گزارش مالی شرکت خود، به دنبال حق الزحمه های حسابرسی کمتر باشند. به علاوه، آن ها ممکن است در جستجوی کاهش خدمات حسابرسی باشند تا نیاز به پاسخ به بازخورد اصلاحی مربوط به گزارش مالی شرکت را کاهش داده و یا فرصت های مدیریت سود بیشتری فراهم آورند.

  1-2- تعریف مساله‌اصلی پژوهش

  قیمت گذاری خدمات حسابرسی، یکی از موضوعات مورد علاقه بسیاری از پژوهشگران حسابرسی است. اگر چه روش پژوهش مورد استفاده در این مطالعات تا حدودی با یکدیگر متفاوت است، اما اکثر آن ها یک هدف عمده را دنبال می کنند و آن تشخیص عوامل موثر بر حق الزحمه حسابرسی است. آگاهی از این عوامل هم برای صاحبکار و هم برای حسابرس مفید است. برای بسیاری از صاحبکاران، هزینه حسابرسی رقمی درخور توجه است. اگرچه ممکن است در شرکت های بزرگ با حجم فروش و نقدینگی بالا یا برخی شرکت های دولتی، توانایی پرداخت این هزینه به راحتی میسر باشد، ولی اکثر شرکت های تجاری کوچک و یا آنهایی که از وضعیت مالی مناسبی برخوردار نیستند، رقم هزینه می تواند بسیار  با اهمیت و سنگین باشد؛ هزینه ای که ناگزیر به پرداخت آن هستند. در نتیجه از منظر صاحبکار، با شناخت عوامل موثر بر میزان حق الزحمه حسابرسی، هم با مذاکره و چانه زنی بر سر آنها و هم با کنترل این عوامل در داخل سازمان می توان موجبات کاهش چنین هزینه ای را فراهم آورد و تحمل آن را آسانتر نمود. حسابرسان نیز با دانستن این عوامل می توانند خدمات خود را به شکل مناسبی قیمت گذاری کنند (گیست[12]، 1992). اهمیت این موضوع، به خصوص در سال های اخیر و پس از تشکیل جامعه حسابداران رسمی ایران در کشور ما بیشتر دیده می شود. زیرا پس از تشکیل جامعه، انحصار بازار کار حسابرسی شکسته شده و رقابت شدیدی بین حسابرسان شکل گرفته است؛ رویدادی که مدت ها قبل در اغلب کشورهای پیشرفته اتفاق افتاده است.

  حسابرسی موفق است که بتواند با توجه به ویژگی های واحد مورد رسیدگی، بهترین برآورد را از حق الزحمه خود داشته باشد تا ضمن حفظ کیفیت کار، آن را با حداقل هزینه انجام دهد. میزان حق الزحمه پرداختی به حسابرس از دو طریق می تواند بر کیفیت کار حسابرسی اثر بگذارد : اول، هرچه حق الزحمه بیشتری برای حسابرس در نظر گرفته شود، تلاش وی نیز بیشتر می گردد و کیفیت کار را بالا می برد، ولی در این صورت، حسابرسان از نظر مالی به مشتریان خود وابسته می شوند و در نتیجه، به خاطر نگرانی از دست دادن کار، ممکن است روش های حسابرسی را به شکل مناسبی انجام ندهند که البته این کار می تواند بعدها عواقب مالی بدی برای آنان به همراه داشته باشد. شرکت های با عملیات پیچیده ، نیازمند خدمات حسابرسی زیادی هستند . در نتیجه، حق الزحمه ی بیشتری را نیز به این مؤسسات حسابرسی پرداخت می کنند. همچنین، این شرکتها به مدیران غیر موظف نیز برای نظارت بر فرآیند حسابرسی نیاز دارند؛ لذا پاداش بیشتری نیز به مدیرانی پرداخت می شود که عضو کمیته ی حسابرسی هستند. به بیان دیگر، میتوان چنین پیش بینی کرد که با افزایش پیچیدگی عملیات شرکت ، میزان پاداش مدیران نیز افزایش پیدا خواهد کرد. این افزایش در پاداش ناشی از افزایش حاشیه سود و افزایش در پیچیدگی سیستمهای گزارشگری مالی است )ویسوکی[13]،2010).

  با کاهش دامنه حسابرسی و در نتیجه دستمزدهای حسابرسی، مدیران بسیار مطمئن می توانند به طور موثری بررسی های موشکافانه حسابرس را بر فعالیت های حسابرسی متهورانه شرکت کاهش دهند. در تایید این موضوع که مدیران بسیار مطمئن خدمات حسابرسی کمتری را تقاضا می کنند، تحقیقات اخیر اعتماد بیش از حد مدیران را با حسابداری محافظه کارانه کم، احتمال زیاد تعصب خوشبینانه در سودها، مدیریت سود واقعی، کنترل های داخلی غیرموثر و تجدید ارائه های مالی مرتبط کرده اند. به علاوه، بلانکلی[14] و همکارانش (2012) دریافتند که دستمزدهای حسابرسی به طور غیرمعمول در دوره های پیش از تجدید ارائه مالی پایین تر است. این دستمزدهای حسابرسی پایین تر می تواند تلاش حسابرسی کم یا ریسک دست کم گرفته شده مشتری توسط حسابرس را نشان دهد. در نتیجه، اثر اعتماد بیش از حد مدیریت می تواند باعث شود مدیریت دستمزدهای حسابرسی کم تری را تقاضا کند.

  با وجود توانایی مدیریت در تاثیرگذاری بر فرآیند حسابرسی، تحقیقات پیشین مزایای متعدد ناشی از وجود یک کمیته حسابرسی قوی را اثبات نموده اند. برای مثال، قدرت کمیته حسابرسی، به کیفیت بالاتر حسابرسی، سطوح پایین تر اقلام تعهدی غیرعادی و کیفیت بهتر افشا ارتباط داده شده است. از این رو، با بهره گرفتن از حسابرسی داخلی دقیق تر و مکرر، یک کمیته حسابرسی قوی می تواند به طور موثری ریسک ارزیابی شده حسابرسان از مشتری را کاهش دهد. یک کمیته حسابرسی قوی می تواند از دخالت مدیریت در فرآیند حسابرسی یا خرید خدمات حسابرسی بیشتر برای جبران و تعدیل خطرات مرتبط با اعتماد بیش از حد مدیریت جلوگیری نماید. دالیوال [15]و همکارانش (2014) در تایید کمیته حسابرسی قوی که کاهش دهنده اثر مدیریت است دریافتند که در شرکت های دارای یک کمیته حسابرسی قوی، احتمال کمتری وجود دارد که یک حسابرس وابسته به مدیریت به کار گرفته شده باشد. در نتیجه، یک کمیته حسابرسی قوی می تواند رابطه منفی بین اعتماد بیش از حد مدیریت و دستمزدهای حسابرسی حاصل از اثر غرور را کاهش دهد. به این ترتیب، با توجه به موارد عنوان شده فوق،  به نظر می­رسد حق الزحمه حسابرسی از نظر حسابرس و مدیریت مهم تلقی شده و عکس­العمل آن‌ها به این تغییر باعث تغییر حق الزحمه حسابرسی شود. بنابراین، در این پژوهش بررسی می­شود كه اعتماد بیش از حد مدیریت بر حق الزحمه حسابرسی شركت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد یا خیر؟ همچنین وجود کمیته حسابرسی ، رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریت و دستمزدهای حسابرسی را کاهش می دهد یا خیر؟ از سوی دیگر آیا در شرکت های دارای کمیته حسابرسی  بین اعتماد بیش از حد مدیریت و استفاده از یک حسابرس متخصص صنعت رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟

  1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

  حق الزحمه حسابرسی و عوامل تعیین کننده آن از نظر تاریخی بخش وسیعی از مطالعات را در ایالات متحده آمریکا به خود اختصاص داده است. با این حال این حوزه از پژوهش ها در قاره اروپا بخش کمتری را شامل می گردد. در بازار آمریکا پژوهش مهمی در مورد عوامل تعیین کننده حق الزحمه در اوایل دهه 1980 میلادی توسط “دان سایمونیک”  انجام شد. این محقق در پژوهشی در ارتباط با رقابت قیمتی در بازار حسابرسی، مدلی را برای تعیین حق الزحمه های حسابرسی تدوین نمود (سایمونیک[16]، 1980). فرضیه اصلی در این مدل این بود که تفاوت های حق الزحمه حسابرسی می تواند دوگانه باشد: تفاوت در زمان صرف شده برای انجام حسابرسی و یا تفاوت در نرخ انجام حسابرسی (سایمونیک، 1980). مدل اقتصادی وی شامل 5 متغیر توضیحی بود: 1) اندازه شرکت صاحبکار، 2) پیچیدگی حسابرسی، 3) مشکلات حسابرسی در ارتباط با اقلام خاص صورت های مالی خصوصاً موجودی های کالا و حساب های دریافتنی، 4) نوع صنعت شرکت صاحبکار و 5) دولتی یا خصوصی بودن شرکت صاحبکار (فریس و نیلسن، 2010). سایمونیک بر اساس مدل اقتصادی خود، مدل رگرسیون تجربی را برای آزمون عوامل تعیین کننده مهم حق الزحمه حسابرسی طراحی نمود (فریس و نیلسن[17]، 2010). داده های ورودی به مدل رگرسیون سایمونیک شامل  حق الزحمه حسابرسی و سایر اطلاعات (عمدتاً داده های حسابداری) و از نمونه بزرگی از شرکت های سهامی عام (داده های مقطعی) و یا برای یک سال خاص یا تعدادی از سال ها (سری های زمانی) بود. سایمونیک در مورد 4 متغیر اول عنوان شده در فوق، از یک یا چند متغیر گزارشگری مال خاص به عنوان شاخص متغیرهای مذکور استفاده نمود. نتایج تجربی وی نشان داد که حق الزحمه حسابرسی توسط متغیرهای مذکور تبیین می شوند (فریس و نیلسن، 2010). این مدل پس از آن در مطالعات مختلفی در مورد حق الزحمه حسابرسی با عوامل تعیین کننده حق الزحمه متفاوتی به کار گرفته شد (کوبین[18]،  2002؛ های[19] وهمکاران2006). روند جهانی شدن اقتصاد، تقاضا برای پژوهش در زمینه عوامل تعیین کننده حق الزحمه حسابرسی را در قاره اروپا به دلیل ماهیت خاص اقتصاد اروپا بیش از پیش افزایش داد (کوبین، 2002).

  پژوهش پیشین در زمینه حق الزحمه حسابرسی، تفاوت هایی را در میزان بهای خدمات حسابرسی برای مناطق جغرافیایی مختلف آشکار نمود (کوبین، 2002). اولین مطالعات در زمینه حق الزحمه حسابرسی در منطقه اسکاندیناوی که کشورهای آن دارای ویژگی های عمومی مشابه ای هستند، در کشور نروژ انجام شد. در زمان انجام پژوهش در مورد عوامل تعیین کننده حق الزحمه حسابرسی در کشور نروژ، دو موسسه حسابرسی نسبت به سایر موسسات سهم بازار بیشتری داشتند (فیرث[20]، 1997). این سهم بازار بالاتر نسبت به سایر رقبا بیانگر این است که این دو موسسه حسابرسی توانایی دریافت حق الزحمه حسابرسی بیشتری نسبت به سایر موسسات همتای خود داشته باشند ولی با این حال این پژوهش به هیچ گونه شواهدی مبنی بر توانایی این موسسات در بهره گیری از این سهم خود جهت دریافت مبالغ بالاتر حق الزحمه دست نیافته است (فیرث، 1997). به طور کلی عوامل تعیین کننده حق الزحمه بیشماری در سطح هر کشور وجود دارد که نیازمند بررسی و حصول یک توافق جهانی در این زمینه می باشد.

  های و همکاران (2006) این موضوع را بررسی نمودند ، آیا  معمول ترین عوامل تعیین کننده حق الزحمه مورد استفاده در متن پژوهش های انجام شده، می توانند مجموعاً به یک اتفاق نظر در مورد مهمترین عوامل تعیین کننده حق الزحمه دست پیدا کنند یا خیر. های و همکاران (2006) در راستای پژوهش های انجام گرفته در این زمینه استدلال می کنند که عوامل اصلی تعیین کننده حق الزحمه حسابرسی عبارتند از: اندازه شرکت، پیچیدگی شرکت و ریسک ذاتی شرکت.

  در شرکت هایی که مدیران از اطمینان زیادی برخوردار هستند، توانایی ترغیب هیئت مدیره برای بکارگیری حسابرسان با کیفیت حسابرسی پایین تر را دارند و از طرفی، سهامداران این شرکتها نیز مایل به کاهش نظارت خارجی بر تصمیمات اتخاذ شده در درون شرکت می باشند. با این حال مدیران با اعتماد بیش ازحد با در نظر گرفتن هزینه ارائه خدمات حسابرسی در مواردی که همه چیز موشکافی می شود به ندرت از حسابرس می خواهد تا یک حسابرسی جامع را انجام دهد. معمولاً هزینه های بالای خدمات ارائه شده (به عنوان مثال خدمات حسابرسی) با کیفیت بالای خدمت مربوطه ارتباط مستقیم دارد (سانگرن و وانستروم[21]،  2013). اما چنانچه هزینه های یک حسابرسی جامع از منافع انجام آن فراتر رود (فرانسیس، 1994)، در غالب موارد این هزینه ها از دیدگاه  این مدیران مطلوب نمی باشد. اگرچه قانون ساربنز-اوکسلی کمیته حسابرسی را ملزم به تعیین، پاداش و نظارت بر حسابرس و فرآیند حسابرسی می کند، تحقیقات اخیر نشان می دهند که مدیریت هنوز هم اثری قابل توجه و مهم بر فرآیند حسابرسی دارد. مدیران اجرایی اثری مهم و قابل توجه بر دستمزدهای پرداخت شده به حسابرسان دارند؛ بِک و مالدین[22] (2013) متوجه کاهش بسیار زیاد در دستمزدهای حسابرسی برای مدیران امور مالی با نفوذ در دوران مشکلات اقتصادی شده اند. اهمیت این پژوهش در این موضوع خلاصه می­شود كه چنین مطالعه تجربی در  ایران انجام نشده است و با این پژوهش می­توان به اهمیت اطلاعات در رابطه با بحث حق الزحمه حسابرسی دست یافت؛ نتایج این پژوهش، همچنین می ­تواند نشان دهد كه اعتماد بیش از حد مدیریت در بورس اوراق بهادار تهران چه تأثیری بر حق الزحمه حسابرسی داشته است و این تأثیر به صورت مثبت بوده است و یا منفی.

  1-4- هدف پژوهش

  قیمت گذاری و رقابت بازار برای خدمات حسابرسی موضوع مهمی برای قانون گذاران، محققان و سرمایه گذاران به شمار می آید (سنایت[23]، 1977) . های و نیكل[24](2010) مشاهده كردند كه ماهیت حسابرسی به منزلة كالایی اعتباری، به تحمیل هزینه و زمان بیشتر یا كمتر از حد در حسابرسی منجر می شود.

  حق الزحمه حسابرسی در برنامه ریزی و اجرای مناسب و باكیفیت كار حسابرسی مالی مؤثر است.كیفیت پایین حسابرسی موجب كاهش اعتماد استفاده كنندگان صورت های مالی می شود و این امر نه تنها منجر به ناكامی از دستیابی به اهداف حسابرسی می شود، بلكه موجب كاهش اعتبار فرآیند حسابرسی در ابعاد كلان خواهد شد و مانع از تخصیص بهینه سرمایه در بازار اوراق بهادار و افزایش هزینه سرمایه و تأمین مالی می شود (رجبی، 1383). مدیران بسیار مطمئن ممکن است خدمات حسابرسی کمتری را به دلیل اعتماد به نفس بالا در گزارش مالی شرکت خود یا تمایل به کاهش بررسی دقیق حسابرس بر حسابداری متهورانه تقاضا کنند. ازسوی دیگر یک کمیته حسابرسی قوی می تواند ریسک های حسابرسی مربوط به اعتماد بیش از حد مدیریت را کم کند یا مانع کاهش خدمات حسابرسی توسط مدیران بسیار مطمئن شود و در نتیجه رابطه بین دستمزدهای حسابرسی و اعتماد بیش از حد مدیریت را کاهش دهد. بنابراین هدف این پژوهش، سهیم ‌شدن در ادبیات بین المللی حسابرسی از طریق بررسی اعتماد بیش از حد مدیریت بر حق الزحمه حسابرسی در ایران است. بنابراین، می­توان با ارائه رهنمودهای متکی بر نتایج پژوهش به این اهداف دست یافت‌ و بدین­گونه باعث کمک به استفاده­کنندگان صورت­های مالی جهت تصمیم‌گیری‌های مالی خواهد شد.

  [1] Wallace

  [2] Pentland

  [3] Power

  [4] Schilt and Perler

  [5] Francis

  [6] Kim

  [7] Taylor and Simon

  [8] Wang

  [9] COSO

  [10] Heaton

  [11] Malmendier and Tate

  [12] Gist

  [13] Wysochi,

  [14] Blankley

  [15] Dhaliwal

  [16] Simunic

  [17] Friss and Nielsen

  [18] Cobbin,

  [19] Hay

  [20] Firth

  [21] Sundgren and Svanström,

  [22] Beck and Mauldin

  [23] Senate

  [24] Knechel

  تعداد صفحه :141

  قیمت :37500 تومان

  بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

  و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

  پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

  پایان نامه بررسی تاثیر کیفیت حسابرس بر مکانیزم کشف تقلب در واحدهای صاحبکار با تاکید بر چرخه عمر شرکت

   متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

  دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد علوم و تحقیقات شاهرود

  دانشکده علوم انسانی، گروه حسابداری

  پایان نامه جهت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)

  گرایش: حسابداری

  عنوان:

  بررسی تاثیر کیفیت حسابرس بر مکانیزم کشف تقلب در واحدهای صاحبکار با تاکید بر چرخه عمر شرکت

   

   

  بهار 1394

  (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

   

   

   

   

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                      صفحه

  چکیده ……………………………………………………………………………………….. ………………………………… 1

  فصل اول کلیات پژوهش

  -1-1مقدمه    …………………………………………………………………………………………………………………..3

  -2-1بیان مسأله…………………………………………………………………………………………………………………4

  -2-1-1اندازه موسسه حسابرسی ………………………………………………………………………………………… 4

  2-1-2 -شهرت حسابرس…………………………………………………………………………………………………..  5

  -2-1-3نحوه انتخاب حسابرس و روابط مالی با صاحبکاران…………………………………………………… 5

  -2-1-4دوره تصدی حسابرس…………………………………………………………………………………………….6

  – -2-1-5چرخه عمر شرکت………………………………………………… …………………………………………..7

  -3-1اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………………………………..7

  -4-1جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق………………………………………… ……………………………….8

  -5-1سوال اصلی تحقیق…………………………………………………………………………………………… ……….8

  -6-1اهداف مشخص تحقیق………………………………………………………………………………………………10

  -1-6-1اهداف علمی تحقیق…………. …………………………………………… ………………………… ……….   10

  -2-6-1اهداف کاربردی تحقیق…………. ……………………… …………. ………. …………………. …………11

  -7-1فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………… …………………………..11

  -8-1جامعه آماری……………………………………………………………………………….. …………………………13

  -9-1قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………… ………………………..13

  -10-1تعریف مفاهیم و متغیر های تحقیق………………………………………………….. ………………………14

  -1-10-1کیفیت حسابرسی…………………………………………………………. …………………………………..14

  -2-10-1اندازه موسسه حسابرسی…………………………………………………………. … …………………….14

  -3-10-1دوره تصدی حسابرس……………………………………………………………………… ……………….. 15

  -4-10-1تقلب………………………………. …………………………………………. … …………………………….15

  -5-10-1تحریفات در برآوردهای حسابداری…………………………… ………. ……………….. …………..15

  -6-10-1تحریفات در قوانین…………………………………………………… ……. ……………………………….15

  -7-10-1تحریفات در بکارگیری رویه های حسابداری………………………. ……………………………….16

  -8-10-1چرخه عمر شرکت………………………………………………………. …… ……………………………..16

  -11-1ساختار کلی تحقیق………………………………………………………………………. ……………………….18

  -12-1خلاصه فصل…………………………………………………………………………………. ……………………..19

  فصل دوم مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق

  -1-2مقدمه…………………………………………………………………………………………………. …………………21

  -2-2پیشینه حسابرسی در ایران ………………………………………………………………………. ……………….22

  -3-2نظارت بر حرفه حسابرسی…………………………………………………………………………… …………..24

  -4-2تعریف کیفیت حسابرسی…………………………………………………………………………………. ………25

  -5-2.برداشت از کیفیت حسابرسی……………………………………………………………………………….. ….25

  -6-2.مفهوم کیفیت حسابرسی………………………………………………………………………. ………………….27

  -7-2کیفیت حسابرسی ، رویکردی صفر و یکی یا رویکردی طیف نگری؟………………………………29

  -8-2کیفیت حسابرسی به عنوان یک طیف…………………………………………………………. ……………..30

  -1-8-2نهاده های حسابرسی…………………………………………………………………………… ……………….30

  -2-8-2فرایند حسابرسی…………………………………………………………………………………………………..31

  -3-8-2موسسات حسابرسی………………………………………………………………………. ……………………31

  -4-8-2صنعت حسابرسی و بازارهای حسابرسی……………………………………………… …………………32

  -5-8-2نهادها و ساز و کارها……………………………………………………………………………. ………………33

  -6-8-2پیامدهای اقتصادی ستانده های حسابرسی…………………………………………………. ……………33

  -9-2نقش استانداردهای حسابرسی در کیفیت حسابرسی………………………………. ………… …………33

  -10-2.انگیزه عرضه حسابرسی با کیفیت بالا……………………………………………………………. ……….35

  -1-10-2 میزان تجربیات حسابرسان………………………………………………………………………….. …….35

  -2-10-2 دعاوی حقوقی……………………………………………………………………………………………. …..36

  -3-10-2سرپرستی کار حسابرسی………………………………………………………….. ………………………..36

  -3-10-2 اندازه موسسات حسابرسی…………………………………………………………………. ……………..36

  -5-10-2 انگیزه کسب شهرت…………………………………………………………………………. ………………37

  -6-10-2 تخصص‌گرایی………………………………………………………………………… ………………………37

  -7-10-2دوره تصدی حسابرس………………………………………………………………………. ………………38

  -11-2کشف تقلب………………………………………………………………………………………. …………………38

  -12-2مبانی کشف تقلب……………………………………………………………………………. …………………..40

  -13-2تحریف های حسابداری…………………………………………………………………… ……………………40

  -14-2مسئولیت تقلب و تحریف……………………………………………………………………. ………………..41

  -1-14-2مسئولیت مدیریت ……………………………………………………………………………. ……………..41

  -2-14-2مسئولیت حسابرس……………………………………………………………. ……………………………..42

  -15-2مسئولیت اطلاع رسانی حسابرس ناشی از موارد تقلب و مشکوک به تقلب…….. ……………42

  -16-2ارتباط تحریف شناسایی شده با تقلب………………………………………………………….. …………43

  -17-2خطر حسابرسی………………………………………………………………………………………….. ………..44

  -18-2اهمیت در حسابرسی……………………………………………………………………………………… …….47

  -19-2رابطه بین اهمیت و خطر حسابرسی……………………………………………….. ………………………48

  -20-2چرخه عمر…………………………………………………………………………………….. ……………………49

  -21-2پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………… ………………..50

  -1-21-2پیشینه خارجی……………………………………………………………………………………. ……………50

  -2-21-2پیشینه داخلی………………………………………………………………………………………… …………52

  فصل سوم روش­شناسی تحقیق

  -1-3مقدمه…………………………………………………………………………………… ………………………………56

  -2-3روش تحقیق…………………………………………………………………………….. ……………………………57

  -3-3پرسش تحقیق………………………………………………………………………………. ………………………..57

  -4-3فرضیه تحقیق…………………………………………………………………………………… …………………….57

  -1-4-3فرضیه اصلی تحقیق…………………………………………………… …. …………………………………..57

  -2-4-3فرضیه‏های فرعی تحقیق………………………………………….. ……. …………………………………..58

   

   

  -5-3تعریف عملیاتی متغیر ها………………………………………………………………………… ………………59

  -1-5-3کیفیت حسابرسی………………………………………………………………………………… ……………..59

  -1-1-5-3اندازه موسسه حسابرسی…………………………………………………………………… ………………59

  -2-1-5-3دوره تصدی حسابرس…………………………………………………………. ………. ………………..60

  -2-5-3تقلب(متغیر وابسته) …………………………………………………………. …………………… …………..60

  -1-2-5-3تحریفات در برآوردهای حسابدا…………………………………. …………………….. …………….60

  -2-2-5-3تحریفات در قوانین…………………………………………………………. ……………… ……………..60

  -3-2-5-3تحریفات در بکارگیری رویه های حسابداری…………………….. ………….. ………………….61

  -3-5-3چرخه عمر شرکت…………………………………………………………. …………………………………..61

   -6-3روش و ابزارتجزیه و تحلیل……………………………………………………………. ….. ………………..63

  -7-3جامعه آماری…………………………………………………………………………………… ……………………..64

  -8-3روش نمونه گیری……………………………………………………….. …………………………… ……..64

  -9-3حجم نمونه آماری……………………………………………………….. …………………………… ……..65

  -10-3روش جمع آوری داده ها ……………………………………………………….. ……………………………66

  -11-3خلاصه فصل……………………………………………………………………………………… ………………….66

  فصل چهارم تحلیل یافته­ ها

  -1-4مقدمه…………………………………………………………………………………. …………………………………68

  -2-4آزمون نرمال بودن داده ها…………………………………………………………. ……………………………..69

  -3-4همبستگی بین متغیرها………………………………………………………………….. ………………………….670

  -4-4آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………… ………………………72

  -1-4-4آزمون فرضیه اول……………………………………………………………………………. ………………….73

  -2-4-4آزمون فرضیه دوم………………………………………………………………………………. ………………73

  -3-4-4آزمون فرضیه سوم……………………………………………………………………………. …………………74

  -4-4-4آزمون فرضیه چهارم……………………………………………………………………………………………75

  -5-4-4آزمون فرضیه پنجم……………………………………………………………………………………………..75

  -6-4-4آزمون فرضیه ششم……………………………………………………………………………………………..76

  -7-4-4آزمون فرضیه هفتم………………………………………………………………………………………………77

  -8-4-4آزمون فرضیه هشتم……………………………………………………………………………………………..77

  -9-4-4آزمون فرضیه نهم………………………………………………………………………………………………..78

  -10-4-4آزمون فرضیه دهم…………………………………………………………………………………………….79

  -11-4-4آزمون فرضیه یازدهم…………………………………………………………………………………………79

  -12-4-4آزمون فرضیه دوازدهم……………………………………………………………………………………….80

  -13-4-4آزمون فرضیه سیزدهم…………………………………………………………………………………………81

  -14-4-4آزمون فرضیه چهاردهم……………………………………………………………………………………….81

  -15-4-4آزمون فرضیه پانزدهم…………………………………………………………………………………………82

  -16-4-4آزمون فرضیه شانزدهم………………………………………………………………………………………..83

  -17-4-4آزمون فرضیه هفدهم…………………………………………………………………………………………..83

  -18-4-4آزمون فرضیه هجدهم…………………………………………………………………………………………84

  -5-4خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………………………..85

  فصل پنجم نتیجه­­گیری ، بحث و پیشنهادات

  -1-5مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………89

  -2-5تحلیل و تفسیر نتایج آزمون فرضیه ­ها…………………………………………………………………………..89

  -3-5نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها…………………………………………………………………………………89

  -4-5بحث ونتیجه­گیری کلی……………………………………………………………………………………………..93

  -5-5پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………………………..94

  -1-5-5پیشنهادات حاصل از نتایج تحقیق…………………………………………………………….. …………….94

  -2-5-5پیشنهاد برای تحقیقات آتی……………………………………………………………………. ………………95

  فهرست منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………… ………96

   

   


  چکیده:

  این پژوهش به بررسی تاثیر کیفیت حسابرس بر مکانیزم کشف تقلب در واحدهای صاحبکار با تاکید بر چرخه عمر شرکت در شرکت های عضو سازمان بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. جهت بررسی کیفیت حسابرس از دو مولفه اندازه موسسه حسابرسی و دوره تصدی حسابرس استفاده شده است، و تقلب‌های کشف شده در سه گروه، شامل تقلب در برآوردهای حسابداری، تقلب در رویه های حسابداری و تقلب در قوانین طبقه بندی و در طول مراحل عمر شرکت (مرحله رشد، بلوغ و افول) بررسی شده است. این پژوهش تعداد 108شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1384 تا 1392 مورد مطالعه قرار گرفتند. و جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیون خطی استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالت کلی بین کیفیت حسابرس و مکانیزم کشف تقلب در تمام مراحل عمر شرکت رابطه معنی دار منفی وجود دارد.

   

   

   

   

  کلمات کلیدی:کیفیت حسابرس، اندازه حسابرس، دوره تصدی حسابرس، تحریفات حسابداری، چرخه عمر شرکت

   

   

   

   

   

  فصل اول

  کلیات پژوهش

  سرفصل مطالب

   

   

  بیان مسئله

  ضرورت و اهمیت تحقیق

  اهداف تحقیق

  روش تحقیق

  قلمرو تحقیق

  سوالات و فرضیه­ های تحقیق

  جامعه آماری 

  نحوه گردآوری اطلاعات

  تعریف مفاهیم و واژگان

  ساختارکلی تحقیق

  خلاصه­ای از فصلهای ارائه شده

   

   

   

   

   

   

   

   

  -1-1مقدمه

  گسترش روز افزون واحدهای اقتصادی، توسعه فناوری ارتباطات و وجود تضاد منافع، نیازهای نظارتی را به وجود می آورد. مسئله جهانی شدن اقتصاد و انقلاب اطلاعات، کنترل را حتی از دست دولت ها خارج کرده است. که این شرایط و اتفاق های جهانی از جمله بحرانهای اقتصادی منجر به پررنگ تر شدن نقش اساسی گزارش های مالی قابل اعتماد و با کیفیت شده است. در این محیط، استفاده کنندگان برای تصمیم گیری به اطلاعات مختلفی از جمله اطلاعات مالی در باره بنگاه های اقتصادی نیاز دارند[1]. صورت های مالی به عنوان مهم ترین مجموعه اطلاعات مالی محسوب می شود. اما مسئله مهم تردید در مورد قابلیت اتکای اطلاعات مذبور است که از تضاد منافع بین مدیران شرکت و سرمایه گذاران ناشی می شود. بر اساس نظریه مباشرت (نمایندگی) روابط بین افراد متشکل از مجموعه قراردادهاست که در آن طرفین ملزم به رعایت مفاد قرارداد می باشند. عدم هم سویی منافع بین طرفین قرارداد و منطق اقتصادی هر یک از طرفین قرارداد انتظار می رود که مدیر در راستای بهینه کردن منافع خود مبادرت به اقداماتی کند که تضییع حق مالک را در بر داشته باشد[2]. برای اجتناب یا حداقل کردن چنین تضادی، مالک می تواند به سیستم نظارتی متوسل شود. حسابرسی صورتهای مالی از منافع مالکان و سهامداران با فراهم کردن اطمینان معقول در این مورد حمایت می کند که صورت های مالی عاری از تحریفات با اهمیت است یا خیر. علاوه بر تضاد منافع مسائل دیگری از قبیل عدم دسترسی مستقیم استفاده کنندگان به اطلاعات موجب تقاضا برای خدمات حسابرسی مستقل شده است. در واقع نقش حسابرسی ارزیابی کیفیت اطلاعات برای استفاده کنندگان است. پژوهش حاضر تلاشی در جهت بررسی رابطه بین کیفیت حسابرسی و کشف تقلب در واحد های صاحبکار با تاکید بر چرخه عمر شرکت می باشد.

   

   

   

   

   

  -2-1بیان مسأله:

  ارزش نهایی فعالیت های حسابرسی در کمک به استفاده کننده برای تشخیص کیفیت اطلاعات دریافت شده می باشد، از این رو استفاده کنندگان اطلاعات می بایست صلاحیت حسابرس را پذیرفته تا به اظهار نظر او اعتماد کنند و در شرایطی که اطمینان استفاده کنندگان جلب نشود هدف های حسابرسی به صورت کامل تحقق نمی یابد. از طرف دیگر بحران های گزارشگری مالی سال های اخیر که موجب فروپاشی شرکت های بزرگی گردید، توجه محققان و مجامع حرفه ای را به افزایش قابلیت اعتماد گزارش های حسابرسی و کاهش قصور ، معطوف ساخت . با توجه به مواد فوق ضروری است در بازار سرمایه ایران نیز کیفیت حسابرسی و متغیرهای موثر آن شناسایی شود. این موضوع می تواند موجب درک واقعی استفاده کنندگان از صورت های مالی از کیفیت واقعی گزارش های حسابرسی شده و در نهایت ایجاد زبان مشترک در خصوص کیفیت حسابرسی, نتیجه نهایی آن خواهد بود  با توجه به تحقیقات صورت گرفته و نظریه های غالب در دنیا، متغیر های تاثیر گذار بر کیفیت حسابرسی به شرح ذیل می باشد:

  –2-1-1اندازه موسسه حسابرسی ( تعداد صاحبکاران):

  تحقیقاتی که در زمینه اندازه حسابرسی و تاثیر آن بر کیفیت حسابرسی انجام شده است، به وجود ارتباط بین آن دو اشاره دارند. کریش نان(2003)،زو و همکاران(2001) پالمرز(1988) در بررسی رابطه بین اندازه موسسه حسابرسی و تاثیر آن بر کیفیت ، دعاوی مطرح شده علیه حسابرس را به عنوان ملاکی از کیفیت موسسه حسابرسی فرض کرده و آن را آزمون کردند. تحقیقات کسترده در دنیا توسط وانگ و تئو [3](1993)، کیم و همکاران[4] (2003)، و… نشان داد که بزرگی موسسات موجب ارتقاء کیفیت گزارش حسابرسی خواهد شد دی آنجلو[5] (1981) اندازه موسسه حسابرسی را از طریق تعداد صاحبکاران آن اندازه گیری نمود و استدلال می کند حسابرسانی که دارای صاحبکاران بیشتری هستند، زیان بیشتری را به خاطر قصور در کشف و گزارش تحریفات با اهمیت متحمل می شوند. او معتقد است که موسسه های حسابرسی بزرگتر به دلیل دسترسی به منابع و امکانات بیشتر برای آموزش حسابرسان خود و انجام آزمون های مختلف، خدمات حسابرسی را با کیفیت بالاتری ارائه می کنند دی آنجلو استفاده از روش تحلیلی نشان داد که بین اندازه موسسه حسابرسی و درک بازار از کیفیت حسابرسی، ارتباط مثبت وجود دارد.

  2-1-2 شهرت حسابرس:

  شهرت حسابرس می تواند به اندازه ای مهم باشد که بازار سرمایه و فعالان آن ممکن است کیفیت حسابرسی را بر اساس شهرت او و نه توانایی اش برای کشف و گزارش اشتباهات با اهمیت صورت های مالی ارزیابی نمایند(هوگان1997). واتز و زیمرمن[6] (1986) استدلال می کنند که شهرت و اعتبار، انگیزه ای برای مستقل ماندن حسابرسان است.کسب اعتبار از طریق گزارشگری موارد نقض، پرهزینه است ، اما پس از تحقیق ، تقاضا برای خدمات حسابرسی و حق الزحمه آنان افزایش یافته و اعتبار حسابرس بعنوان ضامت استقلال وی تلقی می شود. با توجه به موارد فوق می توان شهرت حسابرس را به عنوان ملاکی جهت ارزیابی بازار سرمایه از کیفیت حسابرسی تعریف نمود و رابطه تعداد کارهای ارجاعی به حسابرس و شهرت حسابرس را مورد بررسی قرار داد. از آنجایی شهرت حسابرس عمدتاً از طریق پرسشنامه قابل بررسی بوده لذا بررسی این مورد در قالب یک تحقیق کاربردی و با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به روش میدانی در حال حاضر قابل انجام نمی باشد.

  -2-1-3نحوه انتخاب حسابرس و روابط مالی با صاحبکاران:

  نحوه انتخاب حسابرس و وابستگی مالی حسابرس به مشتریان و قرار گرفتن آنها در وضعیت وسوسه انگیز می تواند انگیزه ای برای چشم پوشی از تحریفات با اهمیت ایجاد کند. پالمر (1986) به این نتیجه رسید که رابطه مستقیمی بین کیفیت حسابرسی و حق‌الزحمه او وجود دارد و تحمیل حق‌الزحمه بیشتر توسط موسسات بزرگتر به صاحبکار، بدین معنی است که کیفیت خدمات حسابرسی آنها مطلوبتر است. دای و شوارتر[7] (1995) نشان دادند که هر چه میزان منافع مالی حسابرسان نسبت به صاحبکاران بیشتر باشد صدور گزارش صادقانه ( کشف تحریفات با اهمیت و افشاء آن) از اهمیت بیشتری برخوردار می شود. در ایران نیز  چگونگی گزینش حسابرس و میزان منصفانه بودن حق‌الزحمه حسابرس می تواند بر کیفیت گزارش تاثیر گذار باشد. از آنجایی که روابط مالی با صاحبکار عمدتاً از طریق پرسشنامه قابل بررسی بوده لذا بررسی این مورد در قالب یک تحقیق کاربردی و با جمع آوری اطلاعات مورد نیاز به روش میدانی در حال حاضر قابل انجام نمی باشد.

   

  –2-1-4دوره تصدی حسابرس:

  موفقان تصدی کمتر حسابرس، تاکیدشان بر جنبه استقلال حسابرس و نگاهی تازه به حسابرسی است که ادعا می کنند در رابطه های طولانی مدت حسابرسی – صاحبکار خدشه دار می شوند. از سوی دیگر مخالفان تغییر حسابرس بر ضعف اطلاعاتی حسابرس در مدت کوتاه تصدی حسابرسی تاکید کرده و معتقدند چرخش اجباری باعث به وجود آمدن ضعف اطلاعاتی حسابرس و در نتیجه، باعث افزایش عدم تقارن اطلاعاتی بین حسابرس و صاحبکار و کاهش کیفیت حسابرسی می شود. استیک(1991) در گزارشی عنوان کرد که از نمونه گیری های به عمل آمده، 30٪ از شرکت‌های که دارای دعوایی حقوقی هستند دوره تصدی حسابرسی آنها 3 سال یا کمتر بوده است.

  آگاهی از قابل اعتماد بودن اطلاعات مالی به دلایل مختلفی از جمله تضاد منافع ، پیچیدگی رویدادهای اقتصادی ، توسعه فناوری اطلاعات و … نیازهای نظارتی را به وجود می آورد. مساله جهانی شدن اقتصاد و انقلاب اطلاعات، کنترل را حتی از دست دولت ها خارج کرده است و این شرایط موجب شده تا اهمیت حسابرسی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. از طرف دیگر ورشکستگی به تقصیر و تقلب شرکتهای بزرگ موجب شد مساله استفاده از خدمات حسابرسان مستقل و نظارت دقیق و توجه به کیفیت گزارشات حسابرسی ، مورد توجه جدی قرار گیرد

  همچنین در حسابرسی کشف تقلب ، به دلیل وجود تضاد منافع شدید (عمدتاً ناشی از وجود مسئولیت حسابرسی و از دست دادن منافع فعلی و آتی مدیر) و به دلیل عمدی بودن فرآیند تقلب ، معمولاً حسابرسی  با مشکل بزرگی به نام پنهانکاری و تغییر در نشانه های تقلب مواجه است و همچنین استفاده از فناوری در قالب ابزار ها و پردازشگر های رایانه ای و الکترونیکی ، اشتباهات غیر عمدی بالقوه در صورتهای مالی را کاهش داده و منطقی است که تقاضاهای آتی برای خدمات حسابرسی، به میزان زیادی به توانایی موسسات در شناسایی و کشف تحریفات عمدی و تقلب ، بستگی داشته باشد و با توجه به اینکه وجود اشتباهات و تحریفات با اهمیت در صورت های مالی، سبب ارائه نامطلوب وضعیت مالی واحد مورد رسیدگی، شده و بر تصمیم گیری استفاده کنندگان تاثیر بسزایی دارد، لذا کشف این گونه اشتباهات در استانداردهای حسابرسی مورد تاکید قرار گرفته است. در این تحقیق تحریفات به 3 طبقه کلی به شرح زیر تقسیم می‌شود:1)تحریف در برآوردهای حسابداری2)تحریف ناشی از عدم رعایت قوانین و مقررات و3) تحریفات ناشی از بکارگیری نادرست رویه های حسابداری.

  – -2-1-5چرخه عمر شرکت:

  شرکت ها در سال های اولیه چرخه عمر خود , رشد شرکت را حداکثر می سازند و در سال های بلوغ , سرعت رشد و سرمایه گذاری های آن ها کاهش می یابد و بطور کلی شرکتها در مراحل اولیه چرخه عمر خود تمایل به سرمایه گذاری بالا دارند ولی در دوره بلوغ با کاهش سرمایه گذاری خود سیاست حفظ وضعیت فعلی را در پیش می گیرند. از آنجایی که شرکتهای بالغ دارای فرصت های سرمایه گذاری کمتری نسبت به شرکتهای در حال رشد هستند , مشکلات نمایندگی در هنگام وجود جریان وجه نقد زیاد برای این شرکتها بیشتر خواهد بود. بنابراین نقش حسابرس در مراحل مختلف عمر شرکت متفاوت خواهد بود. شرکتهای نوپا با فرصت های سرمایه گذاری بالا نسبت به شرکتهای بالغ دارای سرمایه گذاری اختیاری بیشتری هستند .

  برای بهبود در فهم کیفیت حسابرسی پژوهش های متعددی انجام شده تا هم درک بهتری از این مفهوم به دست آید و هم رابطه کیفیت حسابرسی با سایر متغیر ها مشخص شود. لذا توانایی حسابرسان در برآورده کردن انتظارات جامعه  می تواند از معیارهای کارآمدی حرفه بوده و پیشرفت آن را به همراه داشته باشد وهمچنین به جهت ایجاد جامعه ای سالم تر و عاری از کذب نمایی و برای برداشتن گام های علمی بیشتر و محکم تر و با توجه به محیط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و حتی سیاسی ایران، ضروری است که متغیر های فوق در ایران مورد مطالعه و آزمون قرار گیرد.

  تحقیق حاضر به دنبال بررسی تاثیر کیفیت حسابرس بر مکانیزم های کشف تقلب در واحدهای صاحبکار و تاثیر  چرخه عمر شرکت بر این رابطه در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

  -3-1اهمیت و ضرورت انجام تحقیق:

  تضاد منافع بین مالکان، مدیران و استفاده کنندگان از اطلاعات و گزارشات مالی موجب تقلب و ارائه گزارشات غیر واقع گردیدکه در این میان وجود حسابرسان جهت بررسی این گزارشات و تایید اطلاعات از اهمیت ویژه ای برخوردار است  همچنین وضع قوانین و استانداردها ی جدید در سطح جهانی برای افزایش توانایی حسابرسان در کشف تقلب نشان دهنده اهمیت این موضوع است که از جمله این استانداردهای می توان به بیانیه شماره 99 و در بخش 24 استانداردهای حسابرسی ایران هم ، استاندارد مربوط با عنوان (تقلب و اشتباه) اشاره کرد  و با توجه به اینکه کشف تقلب و ارائه گزارش با کیفیت حسابرسی بالا بخش عمده ای از انتظارات جامعه از حرفه حسابرسی می باشد و به ایجاد جامعه ای سالم و عاری از کذب نمایی کمک می کند عملکردهای شرکت بستگی زیادی به چرخه و مرحله های آن دارد، زیرا منابع و وضعیت نقدینگی و کسب و کار شرکت ها در هر یک از مراحل عمر آنها تحت تاثیر شرایط و عوامل اثرگذار گوناگونی خواهد بود و مدیران آنها نیز ممکن است انگیزه ها و اقدامات متفاوتی داشته باشد و حسابرسان شرکت ها بایستی این چرخه ها را در نظر گرفته و رسیدگی های خود را بر این اساس تنظیم نمایند، که در تحقیق حاضر به صورت ویژه ای به این امر پرداخته می شود. لذا جهت ارتقای سلامت جامعه و ارتقای هر چه بیشتر حرفه حسابرسی تحقیق حاضر و تحقیقات مشابه ضرورت و اهمیت می یابند.

  -4-1جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق:

  حسابرسی به نوبه خود نقش بسیار حیاتی در تضمین یکپارچگی گزارشگری مالی که توسط عملیات موثر بر بازار سرمایه مورد استفاده قرار می گیرد را ایفا می کند بطوری  که انجام حسابرسی با کیفیت بالا و متوسط می تواند باعث افزایش سطح اعتماد عمومی ، ایجاد اعتماد به نفس ذینفعان و تصمیم گیری سرمایه گذاران و همچنین اعتماد به نفس در یکپارچگی صورتهای مالی صادر شده توسط شرکتها را به همراه داشته باشد تحقیقات متعددی در جهت درک بهتری از مفهوم کیفیت حسابرسی در ایران و سایر کشورها صورت گرفته است لذا این تحقیق تاثیر کیفیت حسابرس مستقل بر مکانیزم های کشف تقلب واحد صاحبکار در هر یک از مراحل عمر شرکت مورد بررسی قرار داده است که مطالعه کیفیت حسابرس و کشف تقلب با تاکید بر چرخه عمر شرکت برای اولین بار در ایران مطالعه می شود.

  -5-1سوال های اصلی تحقیق

  آیا کیفیت حسابرس بر مکانیزم کشف تقلب در واحدهای صاحبکار با تاکید بر چرخه عمر شرکت تاثیری دارد؟

  سوال فرعی تحقیق

  آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری  در مرحله رشد رابطه ای وجود دارد؟

  آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری  در مرحله بلوغ رابطه ای وجود دارد؟

  آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری  در مرحله افول رابطه ای وجود دارد؟

  آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله رشد رابطه ای وجود دارد؟

  آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله بلوغ رابطه ای وجود دارد؟

  آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله افول رابطه ای وجود دارد؟

  آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله رشد رابطه ای وجود دارد؟

  آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله بلوغ رابطه ای وجود دارد؟

  آیا بین اندازه موسسه حسابرسی و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله افول رابطه ای وجود دارد؟

  آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله رشد رابطه ای وجود دارد؟

  آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله بلوغ رابطه ای وجود دارد؟

  آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله افول رابطه ای وجود دارد؟

  آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله رشد رابطه ای وجود دارد؟

  آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله بلوغ رابطه ای وجود دارد؟

  آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله افول رابطه ای وجود دارد؟

  آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله رشد رابطه ای وجود دارد؟

  آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله بلوغ رابطه ای وجود دارد؟

  آیا بین دوره تصدی حسابرس و میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله افول رابطه ای وجود دارد؟

  6-1-اهداف مشخص تحقیق:

  در این بخش اهداف تحقیق را از دو بعد علمی و کاربردی تشریح می­شود.

  -1-6-1اهداف علمی تحقیق

  هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت حسابرس بر مکانیزم کشف تقلب در واحدهای صابحکار با تاکید بر چرخه عمر شرکت می باشد. برای رسیدن به این هدف کلی، آن را به اهداف جزئی تر تقسیم کرده و در طول این تحقیق آنها را دنبال می کنیم.

  تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری  در مرحله رشد

  تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری  در مرحله بلوغ

  تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری  در مرحله افول

  تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله رشد

  تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله بلوغ

  تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله افول

  تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله رشد

  تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله بلوغ

  تعیین تاثیر اندازه موسسه حسابرسی بر میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله افول

  تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله رشد

  تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله بلوغ

  تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در برآوردهای حسابداری در مرحله افول

  تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله رشد

  تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله بلوغ

  تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در به کارگیری رویه های حسابداری در مرحله افول

  تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله رشد

  تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله بلوغ

  تعیین تاثیر دوره تصدی حسابرس بر میزان کشف تقلب در قوانین در مرحله افول

  -2-6-1اهداف کاربردی تحقیق

  1- کمک به حسابرسان در خصوص نحوه بررسی صورت های مالی واحد صاحبکار بر اساس چرخه عمر شرکت واحد صاحبکار.

  2-کمک به سهامداران و سرمایه گذاران و سایر استفاده کنندگان از گزارش های حسابرسان در خصوص میزان قابلیت اتکای این گزارش ها در جهت میزان کشف تحریفات حسابداری با توجه به اندازه و دوره تصدی حسابرس.

  3-کمک به موسسه های حسابرسی در خصوص میزان تاثیرگذاری اندازه و دوره تصدی حسابرس بر کشف تحریفات در هر یک از مراحل عمر شرکت و برنامه ریزی عملیات حسابرسی بر اساس آن.

  4-کمک به دانشجویان و محقیقن مراکز علمی – پژوهشی جهت استفاده از یافته های این تحقیق برای مطالعات آتی.

  [1] -احمدپور و همکاران 1391

  [2] -حساس یگانه و همکاران1389

  [3] .wong & teao

  [4] . kim et al

  [5] .deangelo

  [6] .Wattes and Zimmerman

  [7] .Die & Showarter

  تعداد صفحه :121

  قیمت :37500 تومان

  بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

  و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

  پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

  پایان نامه بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات مالی بر نسبت سرمایه گزاران حقیقی شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران

   متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

   

  دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد شاهرود

  دانشکده علوم انسانی، گروه  حسابداری

  پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

  گرایش:حسابداری

   

  عنوان:

  بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات مالی بر نسبت سرمایه گزاران حقیقی

  شرکت های پذیرفته در بورس اوراق بهادار تهران

   

                                                                                                       

  پاییز    1394

  (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                    صفحه

  چکیده………………………………………………………………………………………………1

  فصل اول-کلیات تحقیق……………………………………………………………2

  1-1) مقدمه……………………………………………………………………………….3

  1-2)  تشریح و بیان مسئله………………………………………………………….3

  1-3) ضرورت و اهمیت تحقیق  ……………………………………………………..5

  1-4) اهداف تحقیق………………………………………………………………. 5

  1-4-1) هدف اصلی………………………………………………………………..5

  1-4-2) اهداف کاربردی…………………………………………………………..6

  1-5) فرضیه­ های تحقیق……………………………………………………………6

  1-6) مدل و تعریف عملیاتی متغیرها………………………………………………….7

  1-6-1) مدل مفهومی………………………………………………………………………7

  1-6-2) مدل تحقیق و نحوه اندازه گیری متغیرها……………………………………7

  1-6-3) مدل آزمون فرضیات اول …………………………………………………….9

  1-6-4) مدل آزمون فرضیه دوم…………………………………………………10

  1-7) روش تحقیق………………………………………………………………. 10

  1-8) روش گردآوری اطلاعات ………………………………………………………….11

  1-9) قلمرو تحقیق ……………………………………………………………….11

  1-9-1) قلمرو موضوعی تحقیق ………………………………………………11

  1-9-2) قلمرو زمانی تحقیق……………………………………………………….11

  1-9-3) قلمرو مکانی تحقیق ……………………………………………………….11

  1-9-3) قلمرو مکانی تحقیق…………………………………………………….11

  1-10) ساختار تحقیق……………………………………………………………..11

  فصل دوم-مبانی نظری و پیشینه تحقیق…………………………………………………….12

  2-1) مقدمه……………………………………………………………………….13

  2-2) بخش اول: مبانی نظری کیفیت گزارشگری مالی…………………………………..13

  2-2-1) مفهوم کیفیت گزارشگری مالی………………………………………..13

  2-2-2) رویکرد های متفاوت ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی…………………….14

  2-2-3) شاخص های ارزیابی کیفیت گزارشگری مالی ………………………15

  2-2-3-1) خصوصیات کیفی اطلاعات……………………………………15

  2-2-3-2) خصوصیات‌ كیفی اصلی‌ مرتبط‌ با محتوای‌ اطلاعات‌………………15

  2-2-3-3) خصوصیات‌ كیفی اصلی‌ مرتبط‌ با ارائـه‌ اطلاعات‌……………18

  2-2-4) نظارت بر سیاست‌های گزارشگری مالی و افشای اجباری……………………………….19

  2-2-5) کیفیت سود…………………. …………………………………………………21

  2-2-6) اهمیت گزارشگری مالی و افشا حسابداری……. ………………………………………22

  2-2-7) نقش گزارشگری مالی و افشا در بازار سرمایه…. …………………………………23

  2-2-7) کیفیت افشا و عدم تقارن اطلاعاتی …. …………………………………………………24

  2-2-8) تعریف اقلام تعهدی…….. ……………………………………………………………. 26

  2-2-9) کیفیت اقلام تعهدی…………………………………………………………..26

  2-3) مبانی نظری ساختار مالکیت………………………………………………………..27

  2-3-1) تعریف…………………………………………………………………………..28

  2-3-2) تئوری ساختار مالکیت……………………………………………………29

  2-3-4) نظریه نمایندگی…………….. ……………………………. ……………………..……29

  2-3-5) ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران………………. ………….……..31

  2-3-6) ترکیب مالکیت و سهامداران نهادی و عمده……………… ……..…..34

  2-3-7) تأثیر سهامداران عمده مالی بر هزینه‌های نمایندگی……. ………….…..37

  2-3-8) ترکیب مالکیت و سهامداران خارجی………………….. …………..…..37

  2-3-9) رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه………… ……………………..38

  2-3-10) رابطه ترکیب مالکیت با نقدشوندگی بازار ………… ……………..……..39

  2-3-11) ترکیب مالکیت و سهام شناور آزاد……………………. ………….………..43

  2-3-12-افشای اطلاعات …………………………………………… 45

  2-3-13-افشای الزامی یا اختیاری ………………………………………….. 46

  2-3-14-انگیزه های مدیر در افشای اطلاعات ……………………………… 47

  2-3-15-افشای اخبار……………………………………………………………………..  49

  2-4)  پیشینه تحقیق……………………. …………………………………………….50

  2-4-1) تحقیقات خارجی…………………………………………………….50

  2-4-2) تحقیقات داخلی………………………………………………………53

  فصل سوم:روش اجرای تحقیق…………………………………………………58

  3-1) مقدمه……………………………………………………………………59

  3-2)روش پژوهش………………………………………………………………59

  3-3) فرضیه های تحقیق…………………………………………………………..60

  3-4 ) مدل تحقیق و تعریف عملیاتی متغیرها…………………………………………….60

  3-4-1) مدل آزمون فرضیات اول ……….. …………………………………………………….…60

  3-4-2) مدل آزمون فرضیه دوم……….…………………………….……………………………62

  3-5) جامعه و نمونه آماری…………………. …………………………….……………………………….64

  3-6) گردآوری اطلاعات……………..…………………………………………………. 65

  3-7) روش‌ها و ابزار تحلیل داده‏ها……………………………….……………………………………66

  3-8)  روش‌های آماری آزمون فرضیه ها…………………… ………………………..…..67

  3-9) رگرسیون چند متغیره…………………………………… ……………………….67

  3-9-1) ضریب تعیین و ضریب تعیین تصحیح شده …………. …………….….68

  3-9-2) مفروضات رگرسیون خطی ……… ………………………………………………..……….69

  3-9-3)  آزمون استقلال خطاها…….. …………………………………………………….…….70

  3-9-4) آزمون مناسب بودن مدل………. ……………………………………….………………….70

  3-9-5)  آزمون معنادار بودن ضرایب………. …………………………………………………………..71

  3-10) بررسی ساختار داده­های تركیبی و انواع مدل­های آن……… ………………………..71

  3-10-1)  مدل اثر ثابت………. …………………………….……………………………………72

  3-10-2) مدل اثر تصادفی ………… …………………………………………………………………..73

  3-10-3) آزمون­های تشخیص در داده­های ترکیبی …………………………………………..……..73

  3-10-3-1) آزمون چاو………….. ………………………………………………………………….……..73

  3-10-3-2) آزمون هاسمن………. …………………………….…………………………………………..74

  3-11) خلاصه فصل…………… …………………………….………………………………………………74

  فصل چهارم:یافته های پژوهش…….…………………………….…………………………………………….75

  4-1) مقدمه……………….…….. ……………………………………………………………….………..76

  4-2) آمار توصیفی متغیرها…….. ………………………………………………..76

  4-3 ) آزمون پایایی متغیرها………………… ……………………………………..77

  4-4) تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون……………………………….78

  4-5) آزمون فروض کلاسیک رگرسیون ………………………………………………..81

  4-5-1) آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها………………….. ……………………….…….81

   

  4-5-2) آزمون استقلال خطاها….. ………………………………………………………………………………..81

  4-5-3) ناهمسانی واریانس ها… ……………………………………………………………………………..82

  4-5-4 )آزمون هم خطی متغیرهای مستقل……………… ……………………………..…………83

  4-6) آزمون فرضیات تحقیق……………………………. …………………………………..84

  4-6-1) آزمون فرضیه اول………………………………… ………………………………………84

  4-6-2) آزمون فرضیه دوم………………………………………… ……………………………….…….86

  فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهاد ها………………………….. …………………...87

  5-1 )مقدمه……………………………………………………………………………………88

  5-2 بررسی یافته‌ها و تفسیر نتایج پژوهش…………………………………………………..88

  5-2-1) آزمون فرضیه اول…………………………………………………………….88

  5-2-2) آزمون فرضیه دوم……………………………………………….89

  5-3 )پیشنهادهای مبتنی بر نتایج حاصل از فرضیه های تحقیق………………………90

  5-4 ) پیشنهادهای موضوعی برای پژوهش‌های آتی……………………………………………91

  پیوست ها و ضمائم………………………………………………………………………93

  منابع………………………………………………………………………………………..124

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فهرست جداول

  عنوان                                                                                           صفحه

  3-1) تعداد شرکتهاای نمونه……………………………………………. 65

  4-1) آماره های توصیفی ……………………………………………………………. 77

  4-2) آزمون ایم،پسران و شین(IPS)……………………………………………78

  4-3) آزمون چاو………………………………………………………………….79

  4-4) آزمون هاسمن…………………………………………………………..80

  4-5) آزمون کولموگوف اسمیرنوف …………………………………………………..81

  4-6) آزمون استقلال خطاها…………………………………………………………..82

  4-7) نتایج حاصل از نا همسانی واریانس………………………………………………..83

  4-8) آزمون هم خطی بین متغیر های مستقل…………………………………………83

  4-9) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون ……………………………………………….85

  4-10) نتایج حاصل از برازش معادله رگرسیون……………………………………86

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فهرست شکل ها

  عنوان                                                                                           صفحه

  2-1) فرآیند گزارشگری مالی………………………………………………………….14

  2-2) رابطه بین خصوصیات کیفی اطلاعات مالی………………………………….16

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  چکیده:

  هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات مالی بر نسبت سرمایه‌گذاران حقیقی شرکت های پذیرفته شده  در بورس اوراق بهادار تهران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1392  می­باشد.  در این تحقیق کیفیت اطلاعات مالی شامل کیفیت گزارشگری مالی و کیفیت افشاء به عنوان متغیرهای مستقل و نسبت سرمایه‌گذاران حقیقی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.  جامعه آماری این تحقیق کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 1387 تا 1392 بوده که در نهایت حجم نمونه نهایی با توجه به روش حذفی سیستماتیك  213 شرکت می باشد. پژوهش ازحیث هدف کاربردی و از حیث روش توصیفی- همبستگی قلمداد می شود.است. انجام این پژوهش در چهارچوب استدلال قیاسی – استقرایی صورت گرفته است. از سوی دیگر پژوهش حاضر از نوع پس رویدادی (نیمه تجربی) است، یعنی بر مبنای تجزیه و تحلیل اطلاعات گذشته و تاریخی (صورت‌های مالی شرکت‌ها) انجام می‌گیرد. همچنین این پژوهش از نوع مطالعه ای کتابخانه ای و تحلیلی – علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده های تابلویی (پانل دیتا) نیز می باشد.

  در این تحقیق که  از داده‌های تلفیقی و نیز داده های تابلویی با اثرات ثابت و تصادفی استفاده شده، نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده های شرکت با بهره گرفتن از رگرسیون چند متغیره در سطح اطمینان 95%  نشان می دهد کیفیت گزارشگری مالی و  کیفیت افشاء بر نسبت سرمایه‌گذاران حقیقی شرکت تاثیر مستقیم دارد.

  واژگان کلیدی: کیفیت اطلاعات مالی، نسبت سرمایه‌گذاران حقیقی ،کیفیت گزارشگری مالی ، کیفیت افشاء

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فصل اول

  كلیات تحقیق

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  • مقدمه

  با توجه به جنبه های اقتصادی اطلاعات،گزارشگری مالی و سیستم حسابداری نقش حیاتی را در بازار سرمایه ایفا می كنند. بر این اساس تدوین كنندگان استاندادرهای حسابداری تلاش می كنند تا بر انطباق اطلاعات سیستم حسابداری با اطلاعات سودمند مورد نیاز سرمایه گذاران و کیفیت گزارشگری مالی بیفزایند.آنها هدف اصلی حسابداری را تأمین نیازهای اطلاعاتی بازار سرمایه عنوان می كنند. بنابراین ارزیابی کیفیت گزارشگزی مالی و مربوط بودن اطلاعات حسابداری در پیش بینی بازده سهام و یا ارزشیابی سهام كه در تحقیقات اخیر مورد توجه قرار گرفته به عنوان یك الگوی اصلی در تحقیقات حسابداری مالی مطرح می باشد.

  در پژوهش حاضر، بررسی تاثیر کیفیت اطلاعات مالی بر نسبت سرمایه‌گذاران حقیقی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسى مى شود. از این رو، در ادامه این فصل طرح کلی تحقیق شامل فرضیه ها، اهداف تحقیق، متغیرها و تعریف عملیاتی آنها و روش هاى آمارى مورد استفاده به منظور آزمون فرضیه ها تشریح مى شوند.

  • تشریح و بیان مسئله

  افشا شرکت‌ها برای کارایی عملکرد  بازار سرمایه ضروری می‌باشد. شرکت افشا خود را از طریق گزارشات مالی قانونی شامل صورت‌های مالی، یادداشت‌ها، بحث و تجزیه و تحلیل مدیریت و سایر موارد قانونی مورد نیاز انجام می‌دهند. بعلاوه، برخی شرکت‌ها افشا‌های داوطلبانه همچون پیش بینی‌های مدیریت، اطلاعات مازاد درباره شرکت در خبرنامه‌ها و… را انجام می‌دهند. تقاضا برای گزارشات مالی و افشا شرکت‌ها ناشی عدم تقارن اطلاعاتی و مسئله نمایندگی بین مدیریت و افراد برون سازمانی می‌باشد. شرکت‌ها برای جلب اعتماد سرمایه گذاران و کاهش عدم اطمینان، سعی می‌نمایند تا افشاهای با کیفیت بالا را ارائه نمایند.کیفیت گزارشگری مالی به محدوده ای اشاره دارد که در آن گزارش های مالی شرکت، وضعیت اقتصادی و عملکرد آن را در طی یک دوره زمانی اندازه گیری و به صورت صادقانه ارائه می کند. گرچه در ادبیات مربوط به کیفیت گزارشگری مالی و به ویژه کیفیت سود با تاکید بر اصول حاکم بر گزارشگری مالی بطور ضمنی بر کیفیت صورت های مالی تمرکز شده است، اما بحث جامع در خصوص کیفیت گزارشگری مالی باید فراتر از کیفیت صورت های مالی باشد زیرا شرکت ها اطلاعات مالی خود را می توانند با بهره گرفتن از روش های دیگر نیز منتشر نمایند. از سوی دیگر گزارشگری مالی فقط یک محصول نهایی نیست بلکه فرایندی متشکل از چندین جزء می باشد که کیفیت گزارشگری مالی در نهایت بستگی به کیفیت هر بخش از فرایند گزارشگری مالی دارد. از سوی دیگر ساختار مالکیت یا ترکیب سهامداری به معنی نحوه توزیع سهام[1] و حقوق مالکیت به لحاظ حق رأی[2] و سرمایه[3] به‌علاوه ماهیت و موجودیت[4] مالکان سهام[5] است. ساختار مالکیت یک شرکت از ابعاد گوناگون قابل توجه است و در وهله اول بر حسب دو متغیر شامل سهامداران درونی یا سهام در اختیار سهامداران داخلی[6] و سهامداران بیرونی تعریف می‌شود. بر این اساس، سهام در اختیار سهامداران نهادی[7] و دولت از بخش‌های اصلی مالکیت بیرونی شرکت‌ها تلقی می‌شود. سهام در اختیار سهامداران داخلی بیانگر درصدی از سهام در دست سهامداران[8] است که در تملک مدیران و کارکنان شرکت قرار دارد. سهام تحت مالکیت سهامداران نهادی به درصدی از سهام شرکت اشاره می‌کند که در تملک سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقی است .همچنین ترکیب مالکیت یک شرکت را علاوه بر درونی یا بیرونی بودن می‌توان از ابعاد مختلفی مانند تمرکز یا عدم تمرکز مالکیت، نهادی یا حقیقی بودن و مدیریتی یا غیر مدیریتی بودن سهامداران مورد توجه قرار داد(بیک بشرویه، 1390).

  در این پژوهش سعی می‌شود تا تاثیر کیفیت طلاعات مالی بر نسبت سرمایه گذاران حقیقی شرکت‌ها بررسی گردد. بنابراین مسئله اصلی كه در این تحقیق به آن پاسخ خواهیم گفت، این است كه: کیفیت اطلاعات مالی(شامل کیفیت افشاء و کیفیت گزارشگری مالی) چه تاثیری بر نسبت سرمایه گذاران حقیقی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دارد؟

  • ضرورت و اهمیت تحقیق

  در پی رسوایی­های مالی اخیر، اطمینان و اعتماد سرمایه ­گذاران به سیستم گزارش­گری مالی ضعیف شده و کیفیت گزارشگری مالی به عنوان یک عامل مهم در تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد ارقام گزارش شده پدیدار گشت. در نتیجه، تعیین کیفیت  گزارشگری مالی و نتایج حاصل از آن، مورد علاقه­ سرمایه­گذاران، مدیران، قانون­گذاران و تدوین­کنندگان استانداردها است. یكی از اساسی ترین مسائل اقتصادی افراد، واحدهای تجاری و دولت ها تخصیص بهینه منابع است. تخصیص بهینه منابع زمانی امكان پذیر است كه منابع به سمت سرمایه گذاری های پر بازده و با ریسك منطقی هدایت شوند. با توجه به ضرورت سرمایه گذاری در جهت نیل به توسعه اقتصادی، ارائه راهكارهایی در جهت بهینه سازی تركیب سرمایه گذاری می تواند گامی مثبت در جهت تشویق سرمایه گذاری و فعال تر شدن بازار سرمایه باشد. در فرایند تصمیم گیری توسط سرمایه گذاران، مدیران، تحلیل گران مالی و سایر گروه های استفاده كننده از اطلاعات یكی از فاكتورهای مهم برای تصمیم گیری، کیفیت گزارشگری مالی است(کرمی و عمرانی، 1388).

  لذا با توجه به موارد فوق ضرورت انجام تحقیقی به منظور کیفیت اطلاعات مالی(شامل کیفیت افشاء و کیفیت گزارشگری مالی) چه تاثیری بر نسبت سرمایه گذاران حقیقی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دو چندان احساس می شود.

   

  • اهداف تحقیق

  1-4-1) هدف اصلی

  هدف اصلی این تحقیق بررسی تأثیر کیفیت افشاء و کیفیت گزارشگری مالی بر نسبت سرمایه گذاران حقیقی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این تحقیق درصدد است به بررسی شواهد تجربی موجود پرداخته و بدین ترتیب میزان انطباق واقعیتهای موجود با نظرات و دلایل مطرح در تأثیر کیفیت افشاء و کیفیت گزارشگری مالی بر ساختار مالکیت را بررسی کند با این هدف که یافته های این تحقیق بتواند به فعالان بازار سرمایه ، تصمیم گیرندگان ، تحلیلگران مالی و سرمایه گذاران بالقوه و بالفعل بورس اوراق بهادار در تحلیل طرح های سرمایه گذاری در دارایی های مالی و اوراق بهادار با عنایت به عامل کیفیت افشاء یاری رساند ؛ زیرا لحاظ این عامل مهم منجر به انتخاب سبد سرمایه گذاری بهینه با کمینه مخاطره و بیشترین بازدهی می گردد ، ضمن آنکه شفافیت محیط تصمیم گیری و نتایج حاصله را نیز دوچندان می نماید. 

  1-4-2) اهداف کاربردی

  سازمان ها و شرکت های زیر می‌توانند از نتایج این پژوهش بهره برداری نمایند:

  سازمان بورس و اوراق بهادار ،

  شرکت های سرمایه گذاری و کارگزاری ها،

  شرکت بورس اوراق بهادار تهران،

  سازمان امور مالیاتی کشور،

  سازمان حسابرسی و

  جامعه حسابداران رسمی ایران. 

  [1] Distribution of Equity

  [2] Votes

  [3] Capital

  [4] Identity

  [5] Equity Owners

  [6] Insider Holdings

  [7] Institutional Holdings

  [8] Outstanding Shares

  تعداد صفحه :66

  قیمت :37500 تومان

  بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

  و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

  پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

  پایان نامه بررسی تأثیر جریان نقدی آزاد مازاد، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت بر قابلیت پیش بینی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

   متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

  دانشگاه آزاد اسلامی  واحد رشت

  دانشکده مدیریت و حسابداری

   

  پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد                                                                          رشته: حسابداری گرایش حسابداری

   

  عنوان:

  بررسی تأثیر جریان نقدی آزاد مازاد، حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت بر قابلیت پیش بینی سود در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

   

  تابستان 94

  (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

   

   

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                                                                     صفحه

  چکیده 1

  فصل اول: کلیات پژوهش

  1-1- مقدمه 3

  1-2- بیان مسأله 4

  1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق. 7

  1-4- اهداف پژوهش.. 8

  1-5- سؤالات پژوهش.. 8

  1-6- فرضیه‌های پژوهش.. 8

  1-7- تعریف عملیاتی  پژوهش.. 9

  1-8- روش‌شناسی پژوهش.. 10

  1-9- ساختار تحقیق. 12

  فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق

  2-1- مقدمه 14

  2-2- مرور ادبیات و سوابق تحقیق. 14

  2-2-1-  سود 14

  2-2-2- کیفیت سود 15

  2-2-2-1- عناصر كیفیت سود 16

  2-2-2-2- شاخص های کمی ارزیابی کیفیت سود 18

  2-2-2-3-  معیارهای اندازه گیری کیفیت سود 19

  2-2-3-2-استفاده کنندگان پیش بینی های سود 21

  2-2-3-3- قابلیت پیش بینی سود و اندازه گیری آن. 22

  2-2-4- تئوری نمایندگی. 24

  2-2-4-1- رابطه نمایندگی و مشکل نمایندگی. 24

  2-2-4-2-الگوی اساسی نمایندگی. 26

  2-2—4-2-1- فرض های مربوط به مالك (سهامدار) 28

  2-2-4-2-2- فرض های مربوط به نماینده (مدیر) 28

  2-2-4-2-3- هزینه های نمایندگی. 29

  2-2-4-3- راهکارهای کنترل مدیر جهت جلوگیری از ایجاد هزینه های نمایندگی. 31

  2-2-4-4- هزینه های نمایندگی و جریان وجه نقد آزاد 34

  2-2-4-5-ساز و کارهای کنترل هزینه نمایندگی (ساز و کارهای کنترل مدیر) 36

  2-2-4-5-3- نسبت اعضای غیرموظف هیئت مدیره به كل. 41

  2-2-4-5-6-اندازه هیئت مدیره 43

  2-2-4-5-7- یکی بودن مدیرعامل و رییس هیئت مدیره 44

  2-2-4-5-7- یکی بودن مدیرعامل و رییس هیئت‌مدیره 45

  2-2-5- جریان نقدی آزاد 46

  2-2-5-1- تعریف جریان وجوه نقد آزاد 46

  2-2-5-2-ماهیت و مفهوم جریان وجه نقد آزاد 46

  2-2-5-3- اهمیت جریان وجه نقد آزاد 47

  2-2-5-4- کاربرد جریان‌های وجه نقد آزاد 47

  2-2-5-5- محاسبه جریان وجوه نقد آزاد 48

  2-2-6- تئوری نمایندگی مبتنی بر جریان تقدی آزاد 48

  2-2-7- حاکمیت شرکتی راه‌حلی برای مشکلات ناشی از روابط نمایندگی و سود 51

  2-2-7-1- طیف تعاریف حاکمیت شرکتی. 52

  2-2-7-2- تعاریف حاکمیت شرکتی. 53

  2-2-7-3-طبقه‌بندی سیستمهای حاکمیت شرکتی. 53

  2-2-7-3-1- سیستم حاکمیت شرکتی درون‌سازمانی (محاطی) 53

  2-2-7-3-2- سیستم حاکمیت شرکتی برون‌سازمانی (محیطی) 54

  2-2-7-4- مکانیسم های حاکمیت شرکتی. 55

  2-2-7-5- ویژگیهای آئین نامه نظام حاکمیت شرکتی ) راهبری شرکتی(در ایران. 56

  2-2-7-6- مکانیسم های حاكمیت شركتی مؤثر بر مشکلات ناشی از جریان وجوه نقد آزاد 57

  2-2-8- تبین رابطه جریان نقدی آزاد و قابلیت پیش‌بینی پذیری سود 58

  2-2-9- تبیین رابطه حاکمیت شرکتی، جریان نقدی آزاد و پیش‌بینی پذیری سود 58

  2-2-10- تبیین تأثیر تعداد نفرات (اندازه) هیأت مدیره در شرکت‌ها در بین حاکمیت شرکتی، جریان نقدی آزاد و پیش‌بینی پذیری سود 59

  2-3- پیشینه تحقیق. 60

  2-3- 1- تحقیقات خارج از کشور 60

  2-3-2- داخل کشور تحقیقات.. 62

  فصل سوم: روش پژوهش

  3-1- مقدمه 68

  3-2- فرضیات پژوهش.. 68

  3-3-روش پژوهش.. 69

  3-3-1- جامعه آماری پژوهش.. 69

  3-3-2- نمونه آماری. 69

  3-3-3- دوره زمانی و مکانی پژوهش.. 70

  3-3-4- چگونگی جمع‌آوری داده‌ها 70

  3-3-5- متغیرهای پژوهش و چگونگی اندازه‌گیری آنها 71

  3-3-5-1- متغیر وابسته 71

  3-3-5-2- متغیرهای مستقل. 71

  3-3-6 مدل تحقیق. 72

  3-3-6-1- مدل رگرسیون جریان نقدی عملیاتی. 72

  3-3-7- آمار توصیفی داده‌ها 73

  3-3-8- چگونگی بررسی فرضیه‌ها 74

  3-3-10-  روش گردآوری اطلاعات ( میدانی، كتابخانه‌ای و غیره ) 75

  3-3-11-  روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 75

  3-3-12- مسائل مورد توجه در تخمین مدل. 76

  3-3-13- روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 79

  3-3-14- انتخاب مدل مناسب در داده های تلفیقی. 81

  3-4- خلاصه فصل. 83

  فصل چهارم: تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق

  4-1- مقدمه 85

  4-2- آمار توصیفی. 85

  4-2- آمار توصیفی. 85

  4-3-آزمون فرضیات تحیقیق. 86

  فصل پنجم: نتیجه‌گیری

  5-1- مقدمه 101

  5-2- 1- نتایج آمار توصیفی. 101

  5-2-2- آزمون فرضیات تحیقیق. 102

  5-2-3- نتیجه گیری. 105

  5-4-پیشنهادات تحقیق. 106

  5-4-1- پیشنهادات در راستای نتایج آزمون فرضیه های تحقیق. 106

  5-4-2) پیشنهاد به محققان برای تحقیقات آتی. 106

  5-5- محدودیت های تحقیق. 107

  پیوست‌ها 108

  منابع و ماخذ. 122

   

   

  فهرست جداول

  عنوان                                                                                                               صحفه                                                                                                                     

  جدول 4-1 آمار توصیفی متغیر های تحقیق. 86

  جدول 4-2 آزمون مانایی متغیر های تحقیق. 87

  جدول 4-3 آزمون  F لیمر. 90

  جدول 4-5  برآورد مدل  فرضیه 1. 92

  جدول 4-6 آزمون  F لیمر. 94

  جدول 4-7  برآورد مدل 1. 95

  جدول 4-8 آزمون  F لیمر. 96

  جدول 4-8 آزمون هاسمن. 97

  جدول 4-9 براورد مدل برای فرضیه سوم 99

   

  چکیده

  پژوهش حاضر بر حاکمیت شرکتی و چگونگی تقویت ارزیابی شرکت‌ها بر اساس تئوری نمایندگی مبتنی بر جریان نقدی متمرکز است. اهداف این پژوهش از سه بخش تشکیل‌شده است. ابتدا اثرات جریان نقدی آزاد مازاد بر میزان پیش‌بینی پذیری سود را بررسی می‌کند. در مرحله دوم می‌خواهد ببیند که آیا متغیرهای حاکمیت شرکتی می‌تواند اثرات منفی جریان نقدی آزاد بر پیش‌بینی‌پذیری سود را تعدیل کند؛ و در نهایت این پژوهش توانایی و مفید بودن حاکمیت شرکتی در کاهش حجم جریان نقدی آزاد و بهبود ارزش قابل پیش‌بینی سود و نسبت آن در شرکت‌های بزرگ و کوچک را بررسی می‌کند. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از مدل رگرسیون ترکیبی (مقطعی-سری زمانی) در سطح معنی‌داری 95 درصد استفاده‌شده است. نمونه آماری پژوهش شامل 90 شرکت در دوره زمانی هفت‌ساله 1386 – 1392 از شرکت‌های پذیرفته‌شده بورس اوراق بهادار تهران گردآوری‌شده است. نتایج حاصل از این پژوهش نشان می‌دهد شرکت‌هایی که میزان جریان نقدی آزاد در آن‌ها بیشتر است پیش‌بینی‌پذیری سود در آن‌ها پایین‌تر است. همچنین در این شرکت‌ها زمانی که سرمایه‌گذاران نهادی سهام عمده‌ای در شرکت دارند و زمانی که مدیرعامل شرکت مستقل و خودمختار عمل می‌کند میزان پیش‌بینی‌پذیری سود در آن‌ها هم بیشتر است؛ و در نهایت نتایج این تحقیق نشان می‌دهد نقش مالکیت سازمانی و مدیریتی در کاهش حجم جریان نقدی آزاد و افزایش پیش‌بینی‌پذیری سود در شرکت‌های بزرگ بسیار برجسته است.

  کلمات کلیدی: جریان نقد آزاد، حاکمیت شرکتی، کیفیت سود، قابلیت پیش‌بینی سود

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فصل  اول

                        کلیات پژوهش

   

   

   

   

   

  1-1- مقدمه

  فقدان اعتماد سرمایه‌گذاران در صداقت ارقام و آمار مربوط به‌حسابرسی‌ها به دنبال رسوایی‌های مالی شرکت‌های مختلف در جهان باعث ورود محققان به مسائل این حوزه برای بررسی هر چه بیشتر کیفیت سود شده است. پیش‌بینی پذیری سود به مفهوم قابلیت و حدود پیش‌بینی سود آتی و یا جریان نقدی سرمایه‌گذاران از میزان سرمایه‌گذاری انجام‌شده بر اساس اطلاعات سود موجود یکی از عوامل تأثیرگذار بر کیفیت سود است. اطلاعات زمانی از کیفیت بالایی برخوردار است که سرمایه‌گذاران با تکیه بر آن اطلاعات می‌توانند عملکرد جاری شرکت را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار دهند و عملکرد آتی آن را بهتر پیش‌بینی نمایند. کیفیت بالای آمار و ارقام سود زمانی اتفاق می‌افتد که میزان جریان نقدی شرکت‌ها بیشتر باشد. نگاهی به ادبیات تحقیقات انجام‌شده نشان می‌دهد که شرکت‌هایی که دلالی گری در آن‌ها به خاطر جریان نقدی بالا بیشتر است اطلاعات سود در آن‌ها از کیفیت پایینی برخوردار است. در این رابطه جنسن[1] (1996) استفاده از ابزارهای نظارتی را برای کاهش تنش‌ها بین منابع تحت کنترل مدیران شرکت‌ها و به دنبال آن افزایش ارزش شرکت‌ها را پیشنهاد می‌کند. تحقیق حاضر به دانش موجود در خصوص رابطه بین حاکمیت شرکتی، نحوه مدیریت وجوه نقدی و ارزش شرکت کمک می‌کند و باهدف بررسی کاهش اثرات منفی جریان نقدی آزاد بر پیش‌بینی پذیری سود با تکیه بر ساختار مدیریتی و مالکیتی کارآمد صورت گرفته است. فرض بر این است شرکت‌هایی که جریان نقدی آزاد در آن‌ها بالاست، اعضای هیأت مدیره از استقلال عمل برخوردارند و تعداد آن‌ها کمتر است و سهامداران عمده از مدیران و مؤسسات مختلف تشکیل‌شده است قابلیت پیش‌بینی سود در آن‌ها بسیار بالاست. در تبعیت از تحقیقات چاگی و گل که براثرات نظارتی بدهی بر میزان جریان نقدی تأکید دارند بنا داریم رابطه بین حاکمیت شرکتی، جریان نقدی آزاد و کیفیت سود هم در شرکت‌های بزرگ و هم در شرکت‌های کوچک بررسی کنیم.

   

  1-2- بیان مسأله

  سود یكی از اقلام مهم و اصلی صورت‌های مالی است كه توجه استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی را به خود جلب می‌کند. سرمایه‌گذاران، اعتباردهندگان، تحلیل گران، دولت و دیگر استفاده‌کنندگان صورت‌های مالی، از سود به‌عنوان مبنایی جهت اتخاذ تصمیمات سرمایه‌گذاری، اعطای وام، ارزیابی عملکرد، محاسبه مالیات و …… استفاده می‌کنند. در پی رسوایی­های مالی اخیر، اطمینان و اعتماد سرمایه ­گذاران به سیستم گزارشگری مالی کم شده و کیفیت سود به‌عنوآن‌یک عامل مهم در تعیین اعتبار و قابلیت اعتماد ارقام گزارش‌شده پدیدار شده است. درنتیجه، تعیین کیفیت سود و نتایج حاصل از آن، موردعلاقه‌ی سرمایه­گذاران، مدیران، قانون­گذاران و تدوین‌کنندگان استانداردها است. نظریه کیفیت سود برای اولین بار توسط تحلیل­گران مالی و کارگزاران بورس مطرح شد، زیرا آنان احساس می­کردند سود گزارش‌شده قدرت سود را آن‌چنان‌که در ذهن مجسم می‌رود نشان نمی­دهد. آنان دریافتند که پیش ­بینی سودهای آینده بر مبنای نتایج گزارش‌شده، کار مشکلی است. سؤال اساسی این است که چرا تحلیل­گران مالی در ارزیابی خود از سود خالص گزارش‌شده یا سود هر سهم استفاده نمی‌کنند. پاسخ این است که در تعیین ارزش شرکت نه‌تنها به کمیت سود، بلکه باید به کیفیت آن نیز توجه شود. (مهدوی و همکاران،1392)

   منظور از کیفیت سود، زمینه بالقوه­ی رشد سود و میزان احتمال تحقق سودهای آتی است. ارزش یک سهم تنها به سود هر سهم سال جاری شرکت بستگی ندارد بلکه به انتظار از آینده شرکت و قدرت سودآوری سال‌های آینده و ضریب اطمینان نسبت به آن بستگی دارد. برای اندازه‌گیری کیفیت سود معیارهای متفاوتی ارائه‌شده است. پایداری سود، قابلیت پیش‌بینی و نوسان پذیری و همچنین معیارهایی که ارتباط بین سود و ارقام تعهدی و جریانات نقدی را بررسی می کند (اسماعیل‌زاده مفری و همکاران،1389). در این میان قابلیت پیش‌بینی سود یکی از معیارهایی است که کمتر مورد توجه قرارگرفته است. قابلیت پیش‌بینی سود به مفهوم قابلیت و میزان پیش‌بینی سود و جریانات نقدی آتی بر اساس اطلاعات سود جاری است. اطلاعات سود زمانی از کیفیت بالایی برخوردار است که سرمایه‌گذاران با تکیه بر آن اطلاعات بتوانند عملکرد جاری شرکت را مورد تجزیه‌وتحلیل قرار داده و برآورد بهتری از چشم اندازه آتی شرکت داشته باشند.

  یکی از عوامل اثرگذار بر کیفیت سود هزینه‌های نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد است. جریان نقدی آزاد نشان‌دهنده وجوه نقدی است که شرکت پس از کسر مخارج لازم برای نگهداری یا توسعه دارایی‌ها در اختیار دارد و قابل‌توزیع بین سرمایه‌گذاران است. (جنسن، 1986).

   واژه آزاد به این معنا نیست که شرکت حتماً این وجوه رابین سرمایه‌گذاران توزیع خواهد کرد، بلکه نحوه استفاده از آن به نظر هیأت مدیره و سیاست‌های شرکت بستگی دارد. جنسن1 نخستین شخصی بود که با توجه به تضاد منافع بین مالکان و مدیران این معیار را تحت عنوان تئوری نمایندگی مبتنی بر جریان نقدی آزاد[2] مورد بررسی قرار داد. بر اساس این تئوری زمانی که جریان نقدی آزاد افزایش می‌یابد، امکان دارد مدیران برای دستیابی به منافع شخصی و افزایش قدرت کنترل بر منابع شرکت، اقدام به اتخاذ تصمیمات غیر بهینه نمایند و وجوه نقد مازاد را در پروژه‌هایی با خالص ارزش فعلی منفی سرمایه‌گذاری نمایند که این امر هزینه‌های نمایندگی را افزایش می‌دهد. بدترین حالت زمانی رخ می‌دهد که مدیران به‌منظور پنهان نگه‌داشتن اثرات مخرب این اقدامات، سود را دست‌کاری کرده و متورم نشان می‌دهند. دست‌کاری سود توانایی سود جاری در پیش‌بینی جریانات نقدی آتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد و یک برداشت مثبت نادرست به استفاده‌کننده القا می‌کند.

  برای کاهش اثر جریان نقدی آزاد از مکانیسم‌های مختلفی استفاده می‌رود. در این رابطه جنسن[3] (1986) استفاده از ابزارهای نظارتی را برای کاهش تنش‌ها بین منابع تحت کنترل مدیران شرکت‌ها و به دنبال آن افزایش ارزش شرکت‌ها پیشنهاد می‌کند. محققان دانشگاهی این مسئله را از زوایای مختلف مورد بررسی قرار داده‌اند: بررسی اثرات حاکمیت شرکتی بر جریان نقدی مازاد، نقش سود سهام، بازخرید سهام و بدهی در کاهش مشکلات نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد. حاکمیت شرکتی مؤثر مشکل نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد را رفع می کند و از این طریق تأثیر منفی جریان نقدی مازاد بر ارزش شرکت را تعدیل می‌کند. مکانیسم حاکمیت شرکتی مناسب با نظارت مؤثر بر عملکرد مدیران، احتمال سرمایه‌گذاری مدیران در پروژه‌های سرمایه‌گذاری نامناسب را کاهش می‌دهد؛ که این امر انگیزه دست‌کاری سود را کاهش می‌دهد و مانع از کاهش کیفیت سود می‌رود. همچنین این مکانیسم با الزام مدیران به پرداخت سود سهام به سهامداران وجوه در اختیار مدیران را کاهش می‌دهد و انگیزه مدیران در سرمایه‌گذاری در پروژه‌های نامطلوب را تعدیل می‌کند. (الدهماری و اسماعیل 20131).

  مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی با توجه با اندازه شرکت‌ها متغیر است؛ بنابراین انتظار می‌رود که اثرگذاری حاکمیت شرکتی بر رابطه بین جریان نقدی آزاد و قابلیت پیش‌بینی سود در میان شرکت‌های بزرگ و کوچک متفاوت باشد. شرکت‌های بزرگ منطبق با تئوری نمایندگی مبتنی بر جریان نقدی هستند درحالی‌که شرکت‌های کوچک با تئوری سلسله مراتبی 2[4] سازگار هستند. مدیران شرکت‌های بزرگ انگیزه بالایی برای استفاده از جریان نقدی آزاد برای گسترش اندازه شرکت دارند، زیرا به آن‌ها منافع بیشتری می‌رساند. در مقابل شرکت‌های کوچک به دلیل توانایی کنترل اقدامات مدیران می‌توانند از صرف جریانات نقدی آزاد در پروژه‌های نامطلوب پیشگیری نمایند؛ بنابراین هزینه نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد در شرکت‌های بزرگ بیشتر است و این امر استفاده از مکانیسم حاکمیت شرکتی برای جلوگیری از اقدامات فرصت‌طلبانه مدیران و افزایش قابلیت پیش‌بینی سود تضمین می‌کند. درنتیجه انتظار می‌رود که اثربخشی مکانیسم حاکمیت شرکتی در کاهش هزینه‌های نمایندگی ناشی از جریان نقدی آزاد و بهبود قابلیت پیش‌بینی سود در شرکت‌های بزرگ بیشتر از شرکت‌های کوچک باشد.

  هدف از این تحقیق، بررسی تاثیرجریان نقدی آزاد، حاکمیت شرکتی و حجم شرکت بر قابلیت پیش‌بینی پذیری سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران است سؤالی که در اینجا مطرح می‌رود این است که آیا جریان نقدی آزاد مازاد بر قابلیت پیش‌بینی سود تأثیر معنی‌داری دارد؟ و آیا این تأثیر توسط مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی و اندازه شرکت تعدیل می‌رود؟

   

  1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

  تصمیم‌گیری امری است که از ساده‌ترین تا پیچیده‌ترین امور زندگی انسان با آن درگیر است. سرعت توسعه فن‌آوری، گسترش ارتباطات، اتصال بازارهای کشورها به یکدیگر و نظایر آن‌ها موجب وسیع‌ترشدن گستره‌های عملیاتی و درنتیجه پیچیده‌تر شدن محیط‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری گردیده که درنتیجه آن امر تصمیم‌گیری اقتصادی به موضوعی تبدیل‌شده که انجام آن روزبه‌روز مشکل‌تر و نیازمند داشتن اطلاعات و توانمندی‌هایی بالاتر برای تصمیم‌گیرندگان است. اینجاست که اهمیت کسب اطلاعات مفیدتر جهت تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر ضرورت بیش‌ازپیش خود را آشکار می‌سازد و طبیعی است که در چنین فضای آکنده از رقابت و تغییر، تصمیم‌گیری‌های اقتصادی نیز هرچه بیشتر متکی بر دانش و اطلاعات گردیده و از جنبه‌های تصادفی و غیرمنطقی فاصله می‌گیرد. در این میان پایه و اساس بسیاری از تصمیم‌گیری‌های اقتصادی استفاده‌کنندگان را می‌توان اطلاعات مالی و حسابداری و خاصه صورت‌های مالی اساسی دانست. از بین استفاده‌کنندگان از اطلاعات حسابداری، سرمایه‌گذاران مهم‌ترین بهره‌وران تلقی می‌گردند. بر این اساس اطلاعات حسابداری بایستی سرمایه‌گذاران را جهت پیش‌بینی رویدادهای آتی یاری دهد.

  سرمایه‌گذاران اغلب به دنبال به حداکثر رساندن بازده سرمایه‌گذاری خود هستند. جهت این امر تشخیص اینکه سهام چه زمانی خریداری شود و تا چه زمانی نگهداری و چه زمانی فروخته شود ایشان را قادر به تأمین هدف به حداکثر رسانی منافع حاصل از سرمایه‌گذاری‌های خود می کند. بدین علت موضوع بررسی تاثیرجریان وجه نقد آزاد مازاد و حاکمیت شرکتی بر قابلیت پیش‌بینی سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران انتخاب گردید تا از طریق بررسی تجربی و انجام آزمون‌های علمی بر روی اطلاعات وقوع یافته طی سال‌های متمادی در بورس اوراق بهادار تهران راهکارهای مفیدی با ارائه پیشنهادهای مطلوب به سرمایه‌گذاران جهت کسب بیشترین بازدهی در دوره‌های مشابه فراهم گردد. لذا این پژوهش در راستای کمک به تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و صاحبان سهام جهت انجام معاملات در بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران است. در این تحقیق تأثیر جریان نقدی آزاد بر قابلیت پیش‌بینی سود طبق تئوری نمایندگی جریان نقدی آزاد آزمون می‌رود. با توجه به اینکه جریان نقدی آزاد از طریق سرمایه‌گذاری غیر بهینه باعث کاهش کیفیت سود می‌رود، نتایج این تحقیق می‌تواند به‌عنوان ابزاری در سرمایه‌گذاری مورداستفاده مدیران قرار گیرد. از سوی دیگر نقش حاکمیت شرکتی در جلوگیری از تصمیمات غیر بهینه مدیران که باعث افزایش کیفیت سود می‌رود، آزمون می‌رود، بنابراین نتایج تحقیق می‌تواند مورداستفاده ارکان اداره‌کننده شرکت‌ها قرار گیرد. همچنین شرکت‌های مشاوره و سرمایه‌گذاری، محققین و پژوهشگران می‌توانند از نتایج این تحقیق بهره‌مند شوند.

   

  1-4- اهداف پژوهش

  1- تعیین رابطه جریان نقدی آزاد مازاد و قابلیت پیش‌بینی سود

  2- تعیین تأثیر حاکمیت شرکتی خوب بر رابطه بین جریان نقدی آزاد مازاد و قابلیت پیش‌بینی سود

  3- تعیین تأثیر اندازه شرکت بر تأثیر حاکمیت شرکتی بر رابطه بین جریان نقدی آزاد مازاد و قابلیت پیش‌بینی سود

   

  .1 Jensen

  .1 Jensen

  .2  Free Cash Flow Agency Theory

  [3]

  .1 Dhamari and Ismail

  .2 picking order theory

  .3 Jelic, and et al.

  تعداد صفحه :112

  قیمت :37500 تومان

  بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

  و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

  پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

  پایان نامه بررسی اثر ویژگی­های کیفیت حسابرسی بر محافظه­کاری حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده­ی بورس اوراق بهادار تهران

   متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

  دانشگاه آزاد اسلامی

  واحد رشت

  دانشکده مدیریت و حسابداری

  گروه آموزشی حسابداری

  پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد(M.A.)                                                                          رشته:حسابداری           گرایش: حسابداری

  عنوان:

  بررسی اثر ویژگی­های کیفیت حسابرسی بر محافظه­کاری حسابداری در شرکتهای پذیرفته شده­ی بورس اوراق بهادار تهران

  پاییز 93

  (در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

  تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

  (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  فهرست مطالب

  عنوان                                                                                         صفحه

  چکیده    ……………………………………………………………………………………………………………………………………..1                                                                                                                                                                                  

  فصل اول:         ………………………………………………………………………………………………………………………………….2

  1-1مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………….3

  1-2بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………………….4

  1-3اهمیت وضرورت پژوهش………………………………………………………………………………………………………..7

  1-4اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………7

  1-5فرضیات وسوالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………….7

  1-6قلمروتحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………8

  1-7روش تحقیق وروش های جمع آوری وتجزیه وتحلیل اطلاعات……………………………………………………8

  1-8جامعه آماری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………8

  1-9نمونه آماری تحقیق………………………………………………………………………………………………………………8

  1-10ساختار تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….10

  فصل دوم: ……………………………………………………………………………………………………………………………….11

   2-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………….12

  2-2کیفیت حسابرسی..………………………………………………………………………………………….12

  2-2-1چارچوب کیفیت حسابرسی ………………………………………………………………………..13

  2-2-2مباحث نظری وشواهدتجربی درباب کیفیت حسابرسی……………………………………..15

  2-2-3 تقاضا برای کیفیت حسابرسی……………………………………………………………… 16

  2-2-4عرضه کیفیت حسابرسی……………………………………………………………………… 17

  2-2-5 رابطه بین اجزای کیفیت حسابرسی………………………………………………………. 17

  2-2-6 محصولات کیفیت حسابرسی……………………………………………………………… 20

  2-2-6-1 اعتبار اطلاعات …………………………………………………………………………… 20

  2-2-6-2کیفیت اطلاعات …………………………………………………………………………… 23

  2-3 اندازه حسابرس……………………………………………………………………………………. 28

  2-4 تخصص  گرایی در صنعت…………………………………………………………………….. 30

  2-5 دوره تصدی حسابرس…………………………………………………………………………… 31

  2-6 مفهوم محافظه­كاری………………………………………………………………………………. 32

  2-6-1 دیدگاه های  محافظه کاری…………………………………………………………………. 34

  2-6-1-1دیدگاه قراردادی…………………………………………………………………………… 35

  2-6-1-2دیدگاه دعاوی حقوقی……………………………………………………………………. 35

  2-6-1-3دیدگاه تقاضای منظم محافظه کاری………………………………………………….. 36

  2-6-1-4دیدگاه مالیاتی………………………………………………………………………………. 36

  2-6-1-5 دیدگاه هزینه­ های سیاسی……………………………………………………………….. 36

  2-6-1-6 رقابت در بازار……………………………………………………………………………. 37

  2-6-2) انواع محافظه کاری…………………………………………………………………………. 38

  2-6-2-1 محافظه کاری نامشروط ……………………………………………………………….. 38

  2-6-2-2 محافظه کاری مشروط…………………………………………………………………… 38

  2-6-3 اندازه ­گیری محافظه کاری………………………………………………………………….. 40

  2-6-4 عوامل موثر بر محافظه کاری……………………………………………………………… 43

  2-7 پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………… 44

  2-8 خلاصه فصل………………………………………………………………………………………. 47

  فصل سوم

  3-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………… 49

  3-2 انوع پژوهش……………………………………………………………………………………….. 49

  3-3 قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………. 50

  3-4جامعه آماری تحقیق………………………………………………………………………………. 50

  3-5نمونه آماری تحقیق……………………………………………………………………………………….

  روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………49

  متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………………………………………49

  معرفی متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………………51

  معرفی متغیرهای وابسته……………………………………………………………………………………….52

  فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………52

  3-6 تعریف روش‌های مورد نظر برای تجزیه و تحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها………. 54

  3-7 آزمون آماری مورد نیاز برای تخمین مدل ها……………………………………………… 56      

  3-8 خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………… 61

  فصل چهارم

  4-1 مقدمه ………………………………………………………………………………………………. 63

  4-2 توصیف داده ها……………………………………………………………………………………. 63

  4-3 بررسی نرمال بودن توزیع متغیر وابسته……………………………………………………… 65

  4-4 تحلیل پانلی…………………………………………………………………………………………. 67

  4-5 بررسی اعتبار مدل………………………………………………………………………………… 71

  4-6خلاصه فصل………………………………………………………………………………………… 72

  فصل پنجم: (نتیجه گیری)

  5-1مقدمه ………………………………………………………………………………………………… 74

  5-2 یافته‌های تحقیق……………………………………………………………………………………. 74

  5-3 نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………. 77

  5-4 محدودیت های تحقیق…………………………………………………………………………… 78

  5-5 پیشنهادات تحقیق…………………………………………………………………………………. 78

  5-5-1 پیشنهادات در راستای یافته های تحقیق…………………………………………………. 78

  5-5-2 پیشنهادات به محققین آینده………………………………………………………………… 79

  5-6 خلاصه فصل………………………………………………………………………………………. 79

   منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………… 80

  پیوست………………………………………………………………………………………………………. 84

   

   

   

   

   

   

  فهرست (جداول)

  جدول 1-2 مطالعات بررسی کننده همبستگی بین اجزای کیفیت حسابرسی…………….. 22

  جدول2-2 خلاصه مطالعات انجام شده پیرامون محصولات کیفیت حسابرس………….. 26

  جدول3-1 آزمون اماری تخمین مدلها……………………………………………………………….. 56                 جدول 4-1 آمار توصیفی برای متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………… 64

  جدول 4-2 آمار توصیفی برای متغیرهای تحقیق…………………………………………………… 64

  جدول 4-3 آمار توصیفی برای متغیرهای تحقیق…………………………………………………… 65

  جدول4-4 آزمون کلموگروف اسمیرنف برای بررسی نرمال بودن متغیر وابسته تحقیق……. 66

  جدول 4-5 آزمون چاو  و آزمون هاسمن برای انتخاب مدل مناسب ………………………… 69

  جدول 4-6 برازش مدل برای مدل……………………………………………………………………. 70

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فهرست ( نمودارها)

  نمودار 1-2 چارچوب كیفیت حسابرسی…………………………………………………………. 13

  نمودار 2-2چارچوب و طبقات پژوهش کیفیت حسابرسی……………………………………. 15

  نمودار4-1 هیستوگرام توزیع متغیر وابسته…………………………………………………………… 66

  نمودار4-2 هیستوگرام نرمال بودن تقریبی توزیع متغیر وابسته………………………………….. 67

  نمودار4-3 توزیع نرمال استاندارد……………………………………………………………………… 71

   

   

   

   

   

   

   


    چکیده:

  در مطالعه حاضر تلاش گردیده تا اثر ویژگی­های کیفیت حسابرسی برمحافظه­کاری حسابداری در بازار سرمایه ایران مورد بررسی قرار گیرد. در این مطالعه با توجه به مفروضات و مبانی نظری تحقیق،سه فرضیه تدوین و تاثیر هریک از عوامل تخصص حسابرس درصنعت مشتری، رتبه حسابرس و مدت تصدی حسابرس برمحافظه کاری حسابداری شرکت ها مورد بررسی قرار گرفته است. دوره زمانی تحقیق سالهای 1388تا1392را در بر می گیرد. جامعه آماری آن کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تعیین شده است ونمونه آماری تحقیق شامل 100 شرکت می باشد. درنظر است که داده های مورد نیاز پژوهش از وبگاه بازار اوراق بهادار تهران استخراج وپس از جمع آوری رویدادهااز طریق منابع موجود، با ورود اطلاعات به  Excelاز توابع این نرم افزار برای محاسبه ی متغیرهای تحقیق استفاده می شود . سپس نتایج حاصل از اندازه گیری متغیرها به منظور محاسبات آماری وارد نرم افزار  Eviewsشده و با بهره گرفتن از این نرم افزار، رابطه بین متغیرها مورد بررسی قرار خواهد گرفت. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که بین محافظه کاری حسابداری و ویژگی‌های حسابرسی،از جمله رتبه حسابرس و مدت تصدی حسابرس رابطه مثبت وجود دارد. همچنین نتایج بدست آمده نشان می دهد که بین محافظه کاری حسابداری و تخصص حسابرس درصنعت مشتری رابطه ی معناداری وجود ندارد.

  کلید واژه­ها: محافظه ­کاری حسابداری، تخصص­حسابرس درصنعت­ مشتری، رتبه حسابرس، مدت تصدی حسابرس

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  فصل اول:

  (کلّیات تحقیق)

   

    

   

   

   

   

   

   

  1-1) مقدمه

  یک مؤسسه حسابرسی مستقل و با مهارت، قادر به شناخت ارائه نادرست اقلام صورت­های مالی مورد رسیدگی بوده و می ­تواند نسبت به ارائه صحیح آن بر صاحبکار خود تأثیرگذار باشد تا در نتیجه آن اطلاعات مالی قابل اتکایی گزارش شود. رسیدن به این هدف مطلوب به خصوصیات مؤسسات حسابرسی کاملاً وابسته است و این خصوصیات مؤسسات حسابرسی می ­تواند به شکل مثبت یا منفی با کیفیت حسابرسی در ارتباط باشد. تیت من و ترومن[1] (1989) حسابرس با کیفیت­تر صحت اطلاعات ارائه شده را بهبود می بخشد و به سرمایه ­گذاران اجازه می­دهد برآورد دقیق­تری از ارزش شرکت بدست آورند (پورکریم، 1388،ص3).

  هدف کلی حسابرسان حفاظت ازمنافع سهامداران در مقابل تحریفات و اشتباهات با اهمیت موجود در صورت­های مالی است. حسابرسان به منظور حفظ اعتبار حرفه، شهرت حرفه ای خود و اجتناب از دعاوی قضایی علیه خود به دنبال افزایش کیفیت حسابرسی هستند (تندلو و ون استرایلن، 2008، ص449)[2]. از طرفی نیاز برای محافظه کاری با تئوری نمایندگی مطرح می شود که از این طریق مشکلاتی که بین مدیران وسهامداران روی جداسازی مدیریت­ومالکان ظاهر می­شود را حل کند.این­موضوع به­وسیله (واتز،2003)مورد بحث­قرار گرفت با این فرض که گزارشات­مالی منتشر شده به وسیله مدیران محافظه کارانه بودند،سهامداران ممکن است به کاهش حقوق مدیران برای جبران اختلاف ناشی از توجه مدیران به منافع شخصی شان متوسل شوند.برای جلوگیری از چنین وضعیتی مدیران ممکن است به ارائه حجم محافظه کاری بیشتر به عنوان نشانه ای از عدم توجه به منافع شخصی شان دست زنند.

  با توجه به مطالب فوق، در مطالعه حاضر تلاش خواهد شد تا اثر ویژگی­های کیفیت حسابرسی برمحافظه کاری حسابداری در بازار سرمایه ایران مورد بررسی قرار گرفته و عوامل موثر بر آن تبیین شود.

   

   

   

   

   

   

  1-2) بیان مسئله

  موضوعات کیفیت حسابرسی و محافظه کاری حسابداری به مدت طولانی مورد بحث و تحقیق در محافل مالی بوده است و به نظر می­رسد هر دو بتوانند بازار سرمایه راتحت تاثیر قرار دهد.بر این اساس، بسیاری ازمطالعات بر روی کیفیت خدمات حسابرسی ،توانایی حسابرس در کشف تقلب و در نهایت صدورنظر حسابرسی­مناسب در­مورد صورتهای­مالی انجام شده است.بسیاری ازرسوایی­ها و ورشکستگی­های حسابداری در بازارهای مالی در سالهای اخیررخ داده اند اما مهمترین نتایجی که برای این حوادث مورد انتظار نبودند،افزایش هشداراهمیت نقش حسابرسان واینکه حسابرس درعملکردبخشهای زیادی ازبازارهای مالی نقش حیاتی بازی می کند(ابوجلال وحمدان,2010)این حوادث منجر به ازدیاد تقاضا برای افزایش کیفیت وتاثیرحسابرسی شد.اگرچه هیچ توافقی روی مفهوم کیفیت حسابرسی وجود نداردو فدراسیون بین المللی حسابداران(IFAC)وموسسه آمریکایی حسابداران­پذیرفته شده عمومی(AICPA) نتوانستندیک مفهوم واضحی ازکیفیت حسابرسی معرفی کنند.علی رغم همه اینها چند محقق تلاش کرده­اند که کیفیت حسابرسی را تعریف کنند. دیس و گیروکس(1992) کیفیت حسابرسی را توانایی حسابرس برای کشف ضعف  در سیستم حسابداری مشتری و گزارش آن تعریف کرده اند. اگرچه، کوپلی و همکاران (1993)کیفیت حسابرسی را به عنوان کاربرد استانداردهای حرفه ای مرتبط با زمینه کاری واستانداردهای گزارشگری تعریف کرده اند.

  Issa (2008) اصطلاح کیفیت حسابرسی را اینگونه تعریف کرد: کیفیت حسابرسی یعنی توانایی فرایند حسابرسی برای کشف وگزارش تحریف بااهمیت از صورتهای مالی و نیزکاهش عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیریت وسهامداران که به سطح کیفیت اطلاعات موجود درصورتهای مالی مربوط می شود.

  تحقیقات قبلی ارتباط بین محافظه کاری ویکی از ویژگیهای کیفیت حسابرسی مثل ،اندازه شرکت یا دوره تصدی حسابرس رابه طور­جداگانه بررسی کرده­اند.این مطالعه قصد دارد اثرچندین ویژگی کیفیت حسابرسی را روی محافظه کاری حسابداری بررسی می کند.تعریف کیفیت اطلاعات حسابداری کار ساده ای نیست.یک حادثه یا داد وستد افشا شده یا اندازه ­گیری شده برطبق استانداردهای­حسابداری خاص ممکن است به وسیله یک نماینده خوب وبرای دیگری بد ارزیابی شود.محافظه کاری در حسابداری می ­تواند خصیصه ذاتی هرمحیط اقتصادی باشد.مطالعات زیادی درباره اثراندازه شرکت حسابرسی بر روی کیفیت اطلاعات مالی انجام گرفته است. برطبق نظر دی آنجلوکیفیت حسابرسی ازاحتمال مشترکی که حسابرس بتوانداشتباهات بااهمیت در سیستم حسابداری راکشف وگزارش کند تشکیل یافته است.کشف اشتباهات بااهمیت،مرتبط بارقابت تکنیکی می باشد درحالی که افشای این اشتباهات،به استقلال حسابرس برمی­گردد.

  کیفیت­حسابرسی مجموعه ­ای ازروش های وتکنیکهایی است که برای کاهش اشتباهات وتقلب ازطریق دستیابی به شواهد کافی ومتقاعد کننده به منظورحفاظت از بخش­های مربوط­صورت می­گیرد (ابوجلال وحمدان,2010)

  بررسی کیفیت حسابرسی به حسابرس در دستیابی به نظر مناسب درباره منصفانه بودن صورتهای مالی کمک می کند. محافظه­کاری حسابداری هنورهم به وسیله حسابداران به عنوان مهمترین اصل در­نظر­گرفته می شود.علی رغم انتقادمقابل این اصل هنوز هم نقش مهمی در عملیات حسابداری بازی می­ کند(واتز،2003)به طور­کلی مفهوم محافظه­کاری حسابداری به این معنی است که شرکت باید حداقل ارزش دارایی هاودرآمدها و به عبارت دیگر حداکثرارزش بدهی­ها و هزینه ها را گزارش کند. محافظه کاری حسابداری یکی از فرض های پایه ای گزارش مالی می باشد که تمایل شرکت برای شناسایی سریعتر خبر بد نسبت به خبرخوب را نشان می دهد.(باسو,1997)

  در واقع محافظه کاری حسابداری نیاز دارد به یک سطح بالاتری از تایید پذیری برای شناسایی اخبارخوب نسبت به­خبر بد­ دست یابد.(باسو,1997و واتز,2003)مزیت­های زیادی در به کاربردن محافظه­کاری حسابداری وجود دارد مثل کاهش انگیزه­های فرصت طلبانه برای مدیران هنگام افشای نتایج خوش بینانه،افزایش کنترل قراردادها وکاهش قیمتهای قضاوتی.(بال وشیواکومار،2005)

  کیفیت حسابرسی یک پیش نیاز برای بخش­های زیادی است. کیفیت حسابرسی فاکتور وزن دهی شرکت های حسابرسی به منظور رقابت بین آنها می باشد.معنی سنتی محافظه کاری پیش بینی هیچ سود ولی پیش بینی همه زیان می باشد. قوانین استانداردها واصول حسابداری در کشورهای مختلف فرق می­ کند.بسیاری روش بخش دولتی درحالی که بقیه روش بخش خصوصی رابه کار می برند.همه آنها سعی می کنندعلی رغم اهداف مختلفشان بهترین کیفیت ممکن ازاطلاعات حسابداری که به تصمیم گیری کمک می­ کند را تامین کنند. FASBدر بیانیه مفهومی مالی شماره2اعلام کرد که استانداردهای احتمالی باید به سمت کاهش درآمد خالص­ودارایی­سوق داده شود نه افزایش آنها در­یک­بررسی مقایسه­ای که به وسیله بال­ وهمکاران(2008 )روی قوانین حسابداری بخش خصوصی ودولتی انجام شد،آنها یافتند که سیاست­های حسابداری بخش خصوصی محافظه کارانه تر ازشیوه های حسابداری بخش دولتی می­باشد.

  هندریکسون(1982)مشاهده کردکه یکی از جنبه­ های محافظه کاری بدبینی به جای خوشبینی هنگام تهیه گزارشات مالی می باشد.اندازه گیری محافظه کاری حسابداری در شرکتهای صنعتی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به اندازه گیری کارایی بازارهای نوظهور کمک می­ کند. بسیاری مطالعات نشان می­دهد که قیمت اوراق بهادار بازارکارا همه اطلاعات در دسترس را در زمان مناسب منعکس می­ کند.(یاسین,2008)

  ما مشکل مورد بحث را از طریق جواب دادن به سوال زیر بررسی می­کنیم:

  آیاکیفیت حسابرسی روی سطح محافظه کاری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تاثیر دارد؟

   

  1-3ضرورت تحقیق

  بررسی اثر ویژگی­های کیفیت حسابرسی برمحافظه­کاری حسابداری موضوع پژوهش بسیاری از پژوهشگران بوده است؛ به طوری که تا کنون در این ارتباط تئوری ها و دیدگاه های زیادی مطرح شده است.

  واتزوهمکاران(2001)،واتز(2003)همچنین بال وشیوا کومار(2005)بیان  می کنند که  محافظه کاری در ایجاد روابط قراردادی بین شرکت واعتباردهندگانش،به منظور اطمینان نسبت به حداقل ضمانت برای تحقق تعهدات وکاهش احتمال توزیع نامناسب وجوه نقد به چند نماینده حائز اهمیت است .محافظه کاری کارایی اطلاعات حسابداری را باکاهش مدیریت خوش بینانه نتایج شرکت افزایش می دهد.بحث درباره مزیت اطلاعات حسابداری هنوز به عنوان یک موضوع بی نتیجه می باشد. کیفیت حسابرسی بر محافظه کاری  اثر می گذارد زیرا توسط آن دستکاری اطلاعات حسابداری محدود میشود.

  در این مطالعه رویکردهایی را که منجر می شود تا کیفیت حسابرسی شرکت ها متمایز از یکدیگر باشد شناسایی شده و عواملی را که این تفاوت هارا تبیین می کنند به صورت تجربی مورد بررسی قرار خواهند گرفت. در این مطالعه  تخصص حسابرس درصنعت مشتری ، رتبه حسابرس و مدت تصدی حسابرس مد نظر قرار گرفته و تاثیر هریک بر محافظه کاری حسابداری بررسی خواهد شد.

  نتایج تحقیقات بیانگر اهمیت محافظه کاری حسابداری در سرنوشت شرکت است .از طرفی هنوز زوایای ناشناخته ی بی شماری در مورد کیفیت حسابرسی و عوامل تاثیر گذار بر آن وجود دارد که ضرورت و اهمیت پژوهش در این زمینه را ضروری می سازد.

  1-4اهداف تحقیق

  هدف اصلی این تحقیق  بررسی اثر ویژگی های کیفیت حسابرسی برمحافظه کاری در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد.

  1-5) فرضیه های تحقیق

  1. بین تخصص حسابرس درصنعت مشتری و محافظه کاری حسابداری رابطه معناداری وجود دارد.
  2. بین رتبه حسابرس و محافظه کاری حسابدرای رابطه معناداری وجود دارد.
  3. بین مدت تصدی حسابرس و محافظه کاری حسابداری رابطه معناداری وجود دارد.

  1-6قلمروتحقیق

  قلمرو زمانی : قلمرو زمانی تحقیق از سال 1388 تا پایان سال 1392 می باشد.

  قلمرو مكانی:  قلمرو مكانی تحقیق سازمان بورس اوراق بهادار می­باشد.

  1-7) روش تحقیق وروش های جمع آوری وتجزیه وتحلیل اطلاعات

  این تحقیق مطالعه ای كاربردی با تأكید بر روابط همبستگی و تحلیلی می باشد.تحقیق همبستگی شامل كلیه تحقیقاتی است كه در آن سعی می­شود با بهره گرفتن از تكنیك­های همبستگی رابطه بین متغیرهای مختلف كشف یا تعیین گردد كه در این تحقیق برای بررسی اثر ویژگی های کیفیت حسابرسی برمحافظه کاری حسابداری از مدل رگرسیون چندگانه استفاده شده است. در مورد وجود یا عدم وجود رابطه ی معنادار بین متغیرهای مستقل و وابسته(آزمون معنادار بودن ضریب همبستگی) از آزمونt استفاده می­شود و برای نشان دادن میزان تاثیر متغیر مستقل بر متغیر وابسته (نشان دادن اینكه چه نسبتی از تغییرات متغیر وابسته ناشی از متغیر مستقل است) از ضریب تعیین2  Rاستفاده می شود. اطلاعات مربوط به مبانی نظری تحقیق از طریق روش كتابخانه­ای و با مطالعه كتب و مقالات داخلی و خارجی موجود در زمینه پژوهش گردآوری خواهد شد.درنظر است که داده های مورد نیاز پژوهش از وبگاه بازار اوراق بهادار تهران استخراج وپس از جمع آوری رویدادها از طریق منابع موجود، با ورود اطلاعات به    Excelاز توابع این نرم افزار برای محاسبه­ی متغیرهای تحقیق استفاده می شود . سپس نتایج حاصل از اندازه گیری متغیرها به منظور محاسبات آماری وارد نرم افزار  Eviewsشده و با بهره گرفتن از این نرم افزار، رابطه بین متغیرها مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

  1-8) جامعه آماری تحقیق

  الزامات قانونی موجود در شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار باعث ارائه عمومی اطلاعات حسابرسی شده توسط آنها بطور منظم وبا كیفیت قابل قبول می شود. به همین دلیل جامعه آماری در این تحقیق،شركتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد.

  1-9) روش نمونه گیری

  دراین پژوهش،روش نمونه گیری، روش حذفی سیستماتیك خواهد بود.كلیه شركتهای عضو جامعه آماری كه دارای شرایط زیر باشند جزء نمونه آماری لحاظ می شوند:

  1. شركتهایی كه قبل از سال 1388 در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده باشندوسهام آنها از ابتدای سال 1388 در بورس مورد معامله قرارگیرد.
  2. به منظور یکنواختی،دسترسی لازم به صورتهای مالی و یادداشتهای توضیحی همراه آنها وجود داشته باشد.
  3. سال مالی تمام شرکت ها باید منتهی به پایان اسفند ماه هر سال باشد و نباید در فاصله سالهای 1388 تا 1392 تغییر سال مالی داشته باشند.
  4. شركتهای سرمایه گذاری،واسطه گری،هلدینگ،لیزینگ،بانكها و نهادهای پولی و بیمه از نمونه حذف شده اند.
  5. شركتهانباید وقفه معاملاتی بیش از 6 ماه داشته باشند.

  1-10تعاریف نظری کلیدواژه ها:

  کیفیت حسابرسی: کیفیت حسابرسی را توانایی حسابرس برای کشف تقلب وضعف  در سیستم حسابداری مشتری و گزارش آن تعریف کرده اند. کیفیت­حسابرسی توانایی حسابرس برای استفاده ازروش های وتکنیکهایی است که برای کاهش اشتباهات وتقلب ازطریق دستیابی به شواهد کافی ومتقاعد کننده به منظورحفاظت از بخش­های مربوط­صورت می­گیرد

  محافظه کاری حسابداری: معنی سنتی محافظه کاری پیش بینی هیچ سود ولی پیش بینی همه زیان می باشد. به طور­کلی مفهوم محافظه­کاری حسابداری به این معنی است که شرکت باید حداقل ارزش دارایی هاودرآمدها و به عبارت دیگر حداکثرارزش بدهی­ها و هزینه هاراگزارش کند. محافظه کاری حسابداری یکی از فرض های پایه ای گزارش مالی می باشد که تمایل شرکت برای شناسایی سریعتر خبر بد نسبت به خبرخوب را نشان می دهد.

  دوره ی تصدی حسابرس:به تعداد سالهای متوالی که یک شرکت خاص توسط یک شرکت حسابرسی مورد حسابرسی قرار می گیرد.

  رتبه حسابرس: کیفیت کار مؤسسات حسابرسی کننده از یکدیگر متفاوت بوده و محققان از جانشین هایی برای تمایز میان مؤسسات حسابرسی با کیفیت بالا ازمؤسسات حسابرسی با کیفیت پایین استفاده می نمایند

   

  1-11) ساختار تحقیق

  در این فصل کلیاتی از پژوهش و شیوه انجام آن ارائه گردید. در فصل دوم مبانی نظری پژوهش و پیشینه ای از تحقیقات مرتبط انجام شده در داخل و خارج از کشور ارائه می گردد. در فصل سوم  روش انجام پژوهش از جمله نحوه گردآوری داده ها، نحوه محاسبه متغیرها و چگونگی آزمون فرضیه ها ارائه می­گردد. در فصل چهارم با عنابت به روش­های ذکر شده در فصل سوم، آزمون های مربوطه انجام و فرضیه ها برآورد می شوند و نتایج آماری حاصل از تخمین مدل ها ارائه می­گردند. در نهایت در فصل پنجم با توجه به مبانی نظری ارائه شده در فصل دوم و نتایج آماری بدست آمده در فصل چهارم، روابط بین متغیرهای پژوهش مورد تفسیر قرار می­گیرند و بر اساس نتایج بدست آمده پیشنهاداتی برای محققان ارائه می­شود.

  [1] .Titman & Truman,1989

  [2].Tevdello & Vanstralen,2008,p449

  تعداد صفحه :105

  قیمت :37500 تومان

  بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

  و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

  پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

  دانلود پایان نامه ارشد حسابداری : مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

  عنوان : مطالعه تاثیر حاکمیت شرکتی بر حق الزحمه حسابرسی شرکتهای پذیرفته شده  در بورس اوراق بهادار تهران