پایان نامه

عوامل تاثیرگذار بر ادراک زمان

عوامل تاثیرگذار بر ادراک زمان   مدل ساعت درون عمدتاً بر عناصر روانشناختی تاکید دارد. این مدل دارای یک نبض‌ساز زیستی است که با میزان ثابت نبض‌هایی را رها می‌کند. میزان انتشار این نبض‌ها عمدتاً تحت‌ تاثیرعوامل بیولوژیکی و روانشناختی مانند دمای مغز، متابولیسم، داروهای روانگردان و سطح برانگیختگی قرار دارد (بلاک و زاکای، 1999). […]

پایان نامه

مقایسه سلامت سازمانی واثربخشی

” سلامت سازمانی ” ، یکی از گویاترین و بدیهی ترین شاخصهای ” اثربخشی سازمانی ” است . در یک سازمان سالم مدیررفتاری کاملا دوستانه وحمایتگر با کارمندان خود دارد و در برنامه های خود دارای یگانگی است . کارمندان نیز تمایل بیشتری برای ماندن و کارکردن درسازمان دارند و به طور موثرتری کارها را […]

پایان نامه

کیفیت زندگی کاری

توجهی که امروزه به کیفیت زندگی کاری  می شود، بازتابی از تکامل اجتماعی و کاری در سازمان و جامعه می باشد. هرتزبرگ  (1959)، به نقل از نجفی(1385)، مطرح میکند که تعدادی از تحقیقات انجام شده در آمریکا و بریتانیا نشان می دهند که توسعه مدل طراحی مجدد شغل که هدف آن بهبود بهره وری کارکنان […]

پایان نامه

مبنای نظری، سطوح وابعادسلامت سازمانی (OHI) -پایان نامه

به موازات تکمیل ونهایی شدن پرسشنامه سلامت سازمانی (OHI) هوی و همکاران ( 2007) سلامت سازما نی را درسه سطح (نهادی، اداری، فنی) وهفت بعد (بعد یگانگی نهادی مربوط به سطح نهادی، ابعاد نفوذ مدیر ، ملاحظه گری(مراعات)ساخت دهی وپشتیبانی منابع، مربوط به سطح اداری، ابعاد روحیه وتاکید علمی مربوط به سطح فنی) تقسیم بندی […]

پایان نامه

پایان نامه ها :نظریه های مختلف در مورد کیفیت زندگی کاری

الف )   نظریه کاست در مورد کیفیت زندگی کاری طبق نظریه کاست[1] با فرض این که تأثیر کار بر افراد به همان اندازه در اثربخشی و کارآیی سازمان موثر است . ایده مشارکت دادن افراد در تصمیم گیری ها و حل مشکلات را مطرح می کند.  برای افزایش کیفیت زندگی کاری مدیران باید در جستجوی […]

پایان نامه

سطوح وابعاد سلامت سازمانی از دیدگاه پارسونز

سطوح وابعاد سلامت سازمانی از دیدگاه پارسونز زیربنای نظری سازه سلامت سازمانی سنخ شناسی کارکرد اجتماعی پارسونز  است که این نظریه از راه های درک شیوه عمل سازم ان ها، سنخ شناسی ها یا طرح های طبقه بندی است . کارکرد این سنخ شناسی ها ابتدا مطالعه تطبیقی سازمان ها وتشریح وتوضیح این سازمان ها […]

پایان نامه

سلامت سازمانی

سلامت سازمانی چنانکه هرانسانی برای ادامه حیات و انجام وظایف انسانی خویش به سلامتی نیاز دارد، یک سازمان هم به عنوان به موجود زنده وارگانیک به منظور نائل شده به اهداف تعریف شده خویش، به سلامتی وصحت سازمانی، نیازمند است . در صورتی که این سلامتی یا بخشی از آن تامین نشود به همان نسبت […]

پایان نامه

کیفیت زندگی کاری

کیفیت زندگی کاری(Q.W.L) ابتدا در اروپا و طی دهه پنجاه (59- 1950) ابداع شد و براساس تحقیقات اریک تریست[1] و همکارانش در دانشکده تاویستاک[2] مربوط به روابط انسانی در لندن شکل گرفت،پژوهش های یاد شده هم بعد انسانی و هم بعد فنی سازمان ها را بررسی و چگونگی روابط  بین آنها را ارزیابی کرد ، […]

پایان نامه

کیفیت زندگی کاری

لیست کامل پایان نامه های رشته مدیریت (قابل دانلود – فایل کامل با منابع) کیفیت زندگی کاری مباحثی مانند : سوانح شغلی و امنیت ،توسعه منابع انسانی از طریق اقدامات رفاهی ، آموزش حرفه ای ،شرایط کاری و کار مشارکتی را دربرمی گیرد .QWL همچنین شامل برنامه ای برای به اشتراک گذاشتن نتایج به دست […]

پایان نامه

سطوح فرهنگ سازمانی از دیدگاه های مختلف

  الف)   سطوح فرهنگ سازمانی از دیدگاه دنیسون[1]: دانیل دنیسون(2000) تحقیقاتی را در زمینۀ فرهنگ سازمان و تغییر در سازمان انجام داده است . وی در مدل خود ابعاد فرهنگ را برای سازمان ها در چهار محور اصلی شامل درگیر شدن در کار ، سازگاری ، انطباق پذیری و رسالت در نظر می گیرد که […]

پایان نامه

پایان نامه درباره : ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

در اواﯾﻞ دﻫﻪ 1980 ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﯾﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻘﻘﺎن زﯾﺎدی را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺟﻠﺐ ﮐﺮده ﺑﻮد و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت وﺳﯿﻌﯽ ﺑﺮ روی اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺻﻮرت ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺖ، ﺗﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ در ﺳﺎل 1985 واﻟﺘﻮن1   ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﺧﻮد را ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان »ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﻌﻬﺪ«2 ﻣﻨﺘﺸﺮ ﮐﺮد. وی در […]

پایان نامه

پایان نامه با موضوع عبادتگاه مسیحیان -معماری قدسی – مکان مدهبی

1-1- عبادتگاه مسیحیان 1-1-1- پیشینه کلیسا واژه «کلیسا» از واژه یونانی Ek-kalein و لغت لاتین Ecclesia، به معنای یک جمعیت و انجمن و یا یک اجتماعی است که اغلب دارای هدفی دینی هستند؛ یعنی اجتماع انسان‌هایی که فراخوانده شده و با یکدیگر جمع شده‌اند. در ترجمه یونانی عهد عتیق، واژه «کلیسا[1]» در ابتدا برای اجتماعمردمی […]

پایان نامه

پایان نامه درمورد این موضوع : ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری- (QWL) – کیفیت شغل

.2-4-2ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری اﯾﻤﻦ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ   ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﮐﺎری اﯾﻤﻦ از ﻧﻈﺮ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ﻧﯿﺰ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر ﻣﻨﻄﻘﯽ اﺳﺖ. ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎری ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ اﺛﺮات آﻟﻮدﮔﯽ را ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﻌﮑﻮﺳﯽ ﺑﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ و ذﻫﻨﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر ﺑﻪ ﺟﺎی ﮔﺬارد ﮐﺎﻫﺶ دﻫﺪ. ﺑﻪ ﺗﻌﺒﯿﺮی دﯾﮕﺮ اﯾﻤﻨﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﺎری، […]

پایان نامه

ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری- (QWL) – کیفیت شغل

ﯾﮑﯽ از ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎدات ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺮدن ﻣﻔﻬﻮم ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻋﻤﻠﯽ آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ درک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﺪف، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﮐﻪ آن ﻫﺪف را ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻠﺴﻔﻪ […]

پایان نامه

پایان نامه مفهوم فرم در هنر

مفهوم فرم در هنر: اصطلاح فرم در طول تاریخ متناسب با نوع نگرش فیلسوفان، به طرق گوناگون تبیین شده است. در فرهنگ کتابخانه هنر، ریشه مفهوم فرم در یک اصطلاح قدیمی و مطرود فلسفه جستجو می شود. اصطلاح یونانی Eidos دارای مفهوم نمای یک چیز و به معنی آنچه که چیزی را بدان تشخیص می […]

پایان نامه

پایان نامه درباره این موضوع : ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری – (QWL) – کیفیت شغل

.3-2 ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری   در زﯾﺮ ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری آﻣﺪه اﺳﺖ :     17   .1-3-2ﺗﻌﺎرﯾﻒ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری در روﻧﺪ ﺗﺎرﯾﺦ   در ﻃﯽ ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﻨﺞ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻣﺘﻔﺎوت از ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺗﮑﺎﻣﻞ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﯿﺪا ﮐﺮده اﺳﺖ، اوﻟﯿﻦ   ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻪ در ﻃﯽ دوره ﺑﯿﻦ ﺳﺎل […]

پایان نامه

پایان نامه در مورد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری- (QWL) – کیفیت شغل

ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻬﺒﻮد در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﯽ رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ. از اﯾﻦ رو ﻧﻈﺎم ارزﺷﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺮ روی اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﻣﻌﺎدﻟﮥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن […]

پایان نامه

پایان نامه در مورد : ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

.9-2اﻧﻮاع ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ   ﻣﺪﯾﺮان در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﻣﺮﮐﺐ از ﺗﻌﻬﺪات زﯾﺮ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ: 1 ـ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن 2 ـ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﯾﺎ ارﺑﺎب رﺟﻮع 3 ـ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد     4 ـ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد و ﮔﺮوه ﮐﺎری   5 ـ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺮﺳﯽ […]