رشته ریاضی

پایان نامه مقایسه کمیتهای فازی بر مبنای فاصله پارامتریک جدید

واحد ارومیه دانشکده علوم پایه، گروه ریاضی پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ریاضی کاربردی « M.Sc.» گرایش: آنالیز عددی عنوان: مقایسه کمیتهای فازی بر مبنای فاصله پارامتریک جدید   زمستان 1393     فهرست مطالب عنوان صفحه فهرست مطالب ه فهرست جدول­ها ح فهرست شکل‌ها ط چکیده 1 فصل اول: مقدمه 1-1- مقدمه […]

رشته ریاضی

پایان نامه های دانلودی رشته ریاضی

پایان نامه رشته ریاضی محض :مدل های کومولوژی موضعی خاص دانلود پایان نامه طراحی و بررسی دو مدل تصادفی در حوزه قابلیت اعتماد دانلود پایان نامه پایداری سیستم های دینامیکی در فضاهای متریک دانلود پایان نامه استنباط آماری در طرح های عاملی k2 و تحلیل كواریانس دانلود پایان نامه مدول­های هم­درون­برپوشا و حلقه ­های هم­ایده­آل […]

رشته ریاضی

دانلود پایان نامه بهینه‌سازی مطلوب مسئله برنامه‌ریزی چند هدفه فازی برمبنای مدل‌های برنامه‌ریزی آرمانی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : رسیاضی گرایش :کاربردی عنوان : بهینه‌سازی مطلوب مسئله برنامه‌ریزی چند هدفه فازی برمبنای مدل‌های برنامه‌ریزی آرمانی

رشته ریاضی

پایان نامه:مدل ریاضی وحل آن با الگوریتم های ابتکاری و فرا ابتکاری برای مسأله جریان کارگاهی منعطف با محدودیت و توابع هدف کمینه سازی دیرکردها و زودکردهای وزنی و کمینه سازی هزینه بیکاری ماشین ها

رشته ریاضی

پایان نامه وجود تعداد نامتناهی جواب برای دستگاه های بیضوی تباهیده و تكین با غیر خطی های مقعر

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : ریاضی محض گرایش : آنالیز عنوان : وجود تعداد نامتناهی جواب برای دستگاه های بیضوی تباهیده و تكین با غیر خطی های مقعر

رشته ریاضی

پایان نامه مدل­سازی مسئله تخصیص سهم به تامین­ کننده با هزینه سفارش وابسته

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : ریاضی کاربردی گرایش : تحقیق در عملیات عنوان : مدل­سازی مسئله تخصیص سهم به تامین­ کننده با هزینه سفارش وابسته

رشته ریاضی

پایان نامه روش اسپلاین غیرچندجمله ­ای درجه پنجم برای حل عددی مسائل حساب تغییرات

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : ریاضی محض عنوان : روش اسپلاین غیرچندجمله ­ای درجه پنجم برای حل عددی مسائل حساب تغییرات

رشته ریاضی

دانلود پایان نامه جواب های چندگانه برای مسأله q,p لاپلاسین با نمای بحرانی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : ریاضی محض گرایش : آنالیز عنوان : جواب های چندگانه برای مسأله q,p لاپلاسین با نمای بحرانی

رشته ریاضی

پایان نامه تشخیص‌پذیری و k- تشخیص‌پذیری بعضی از گروه های متناهی با بهره گرفتن از دو روش مجموعه تعداد عناصر هم مرتبه و تعداد سیلو زیرگروه های یک گروه با مركز بدیهی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : ریاضی محض عنوان : تشخیص‌پذیری و k– تشخیص‌پذیری بعضی از گروه های متناهی با بهره گرفتن از دو روش مجموعه تعداد عناصر هم مرتبه و تعداد سیلو زیرگروه های یک گروه با مركز بدیهی

رشته ریاضی

دانلود پایان نامه برخی از كاربردهای مجموعه ناهموار روی گروه‌ها و حلقه‌ها

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : ریاضی محض گرایش : جبر عنوان : برخی از كاربردهای مجموعه ناهموار روی گروه‌ها و حلقه‌ها

رشته ریاضی

دانلود پایان نامه استفاده از روش های درونیابی برای داده ­های نادقیق

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :ریاضی کاربردی عنوان : استفاده از روش های درونیابی برای داده ­های نادقیق

رشته ریاضی

دانلود پایان نامه یک روش تفاضل متناهی برای ارزش گذاری اختیارمعاملات در مدل های لوی نمایی و دیفیوژن پرشی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :ریاضی گرایش :مالی عنوان : یک روش تفاضل متناهی برای ارزش گذاری اختیارمعاملات در مدل های لوی نمایی و دیفیوژن پرشی

رشته ریاضی

پایان نامه:همریختی‎های جردن و نگاشت‎های حافظ معکوس‎پذیر از جبر‎های باناخ

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :ریاضی محض گرایش :آنالیز عنوان : همریختی‎های جردن و نگاشت‎های حافظ معکوس‎پذیر از جبر‎های باناخ

رشته ریاضی

پایان نامه مشکلات دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهرستان اهواز در برداشت های درست مفاهیم هندسی و روش آموزش برای بهبود این سوء برداشت ها

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :ریاضی عنوان : مشکلات دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهرستان اهواز  در برداشت های درست مفاهیم  هندسی و  روش آموزش  برای بهبود این سوء برداشت ها

رشته ریاضی

پایان نامه گرافهای مقسوم علیه صفر حاصلضربهای مستقیم حلقه های تعویض پذیر

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :ریاضی محض گرایش :جبر عنوان : گرافهای مقسوم علیه صفر حاصلضربهای مستقیم حلقه های تعویض پذیر

رشته ریاضی

پایان نامه کاربرد روش تبدیل دیفرانسیل فازی برای حل معادلات انتگرال فازی ولترا

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :ریاضی گرایش :ریاضی کاربردی عنوان :  کاربرد روش تبدیل دیفرانسیل فازی برای حل معادلات انتگرال فازی ولترا

رشته ریاضی

پایان نامه روش جدید مرتبه چهارم و معادلات غیر خطی موج

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :ریاضی گرایش :آنالیز عددی عنوان : روش جدید مرتبه چهارم و معادلات غیر خطی موج

رشته ریاضی

پایان نامه خواص اساسی شبه محمل مدولهای با تولید متناهی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :ریاضی گرایش :ریاضی محض عنوان : خواص اساسی شبه محمل مدولهای با تولید متناهی  

رشته ریاضی

پایان نامه حل معادلات دیفرانسیل هذلولوی با روش آنالیز هوموتوپی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :ریاضی گرایش :کاربردی عنوان : حل معادلات دیفرانسیل هذلولوی با روش آنالیز هوموتوپی

رشته ریاضی

پایان نامه حل عددی معادلات انتگرال دیفرانسیل ولترای غیرخطی و از مرتبه کسری با بهره گرفتن از موجک چبیشف نوع دوم

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :ریاضی عنوان : حل عددی معادلات انتگرال  دیفرانسیل ولترای غیرخطی و از مرتبه کسری با بهره گرفتن از موجک چبیشف نوع دوم 

رشته ریاضی

پایان نامه تحلیل بیزی سلسله مراتبی مدل­های شفایافتگی با شکنندگی همبسته

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :ریاضی گرایش :ریاضی عنوان : تحلیل بیزی سلسله مراتبی مدل­های شفایافتگی با شکنندگی  همبسته

رشته ریاضی

پایان نامه بررسی اندازه های فاصله برای مجموعه های فازی شهودی و شهودی بازه ای مقدار

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :ریاضی عنوان : بررسی اندازه های فاصله برای مجموعه های فازی شهودی و شهودی بازه ای مقدار

رشته ریاضی

دانلود پایان نامه بررسی روش های مختلف برآوردیابی در رگرسیون ریج

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :ریاضی عنوان : بررسی  روش های مختلف  برآوردیابی در رگرسیون ریج

رشته ریاضی

دانلود پایان نامه بررسی اندازه های شباهت برای مجموعه های فازی مردد، مجموعه های فازی مردد بازه ای مقدار و مجموعه های فازی مردد دوگان93

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :ریاضی عنوان : بررسی اندازه های شباهت برای مجموعه های فازی مردد، مجموعه های فازی مردد بازه ای مقدار و مجموعه های فازی مردد دوگان93

رشته ریاضی

پایان نامه ستنباط بیزی مدل­های مفصل شرطی دومتغیره با برآمدهای پیوسته و گسسته

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :ریاضی عنوان : ستنباط بیزی مدل­های مفصل شرطی دومتغیره با برآمدهای پیوسته و گسسته

رشته ریاضی

دانلود پایان نامه حلقه-گروهوارهای توپولوژیکی و بالابرها در فضاهای پوششی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ریاضی محض گرایش : هندسه عنوان :  حلقه-گروه‌وارهای توپولوژیکی و بالابرها در فضاهای پوششی

رشته ریاضی

دانلود پایان نامه حلقه-گروهوارهای توپولوژیکی و بالابرها در فضاهای پوششی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ریاضی محض گرایش :هندسه عنوان : حلقه-گروه‌وارهای توپولوژیکی و بالابرها در فضاهای پوششی

رشته ریاضی

دانلود پایان نامه برخی از كاربردهای مجموعه ناهموار (فازی) روی گروه‌ها و حلقه‌ها

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  ریاضی  گرایش : جبر  عنوان :  برخی از كاربردهای مجموعه ناهموار (فازی) روی گروه‌ها و حلقه‌ها

رشته ریاضی

پایان نامه روش کوادراتور و بلوکی برای حل معادلات انتگرال خطی ولترای نوع دوم

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ریاضی گرایش : کاربردی عنوان : روش ­کوادراتور و بلوکی برای حل معادلات انتگرال خطی ولترای نوع دوم دانشگاه صنعتی ارومیه پایان نامه کارشناسی ارشد رشته ریاضی  گرایش کاربردی عنوان: روش­ کوادراتور و بلوکی برای حل معادلات انتگرال خطی ولترای نوع دوم استاد راهنما: دکتر احمد […]

رشته ریاضی

پایان نامه : تشخیص‌پذیری و k- تشخیص‌پذیری بعضی از گروه های متناهی با بهره گرفتن از دو روش، مجموعه تعداد عناصر هم مرتبه و تعداد سیلو زیرگروه های یک گروه با مركز بدیهی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ریاضی گرایش :محض عنوان : تشخیص‌پذیری و k- تشخیص‌پذیری بعضی از گروه های متناهی با بهره گرفتن از دو روش، مجموعه تعداد عناصر هم مرتبه و تعداد سیلو زیرگروه های یک گروه با مركز بدیهی

رشته ریاضی

پایان نامه مقایسه ی دو شیوه ی برآورد مقادیر مفقود با بهره گرفتن از معیار نزدیکی پیتمن

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته آمار ریاضی عنوان : مقایسه ی دو شیوه ی برآورد مقادیر مفقود با بهره گرفتن از معیار نزدیکی پیتمن

رشته ریاضی

پایان نامه قضیه نقطه ثابت برای عملگرهای دوری روی فضاهای متریک جزئی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ریاضی محض عنوان : قضیه نقطه ثابت برای عملگرهای دوری روی فضاهای متریک جزئی

رشته ریاضی

دانلود پایان نامه برآورد پارامترهای آمیخته از دوتوزیع دوجمله‌ای

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته آمار ریاضی  عنوان : برآورد پارامترهای آمیخته از دوتوزیع دوجمله‌ای

رشته ریاضی

دانلود پایان نامه روش اسپلاین غیرچندجمله­ای درجه پنجم برای حل عددی مسائل حساب تغییرات

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ریاضی گرایش :محض عنوان : روش اسپلاین غیرچندجمله­ای درجه پنجم برای حل عددی مسائل حساب تغییرات

رشته ریاضی

دانلود پایان نامه مدول‌های دوم روی حلقه‌های ناجابجایی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ریاضی محض گرایش : جبر و توپولوژی عنوان : مدول‌های دوم روی حلقه‌های ناجابجایی

رشته ریاضی

دانلود پایان نامه مقایسه میانگین­های چند جامعه نرمال چند متغیره تحت شرط ناهمگنی ماتریس­های کوواریانس

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته آمار ریاضی عنوان : مقایسه میانگین­های چند جامعه نرمال چند متغیره تحت شرط ناهمگنی ماتریس­های کوواریانس

رشته ریاضی

دانلود پایان نامه توزیع قابل اعتماد کد محور در شبکه­ های بی­سیم

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ریاضی کاربردی گرایش : تحقیق در عملیات عنوان : توزیع قابل اعتماد کد محور در شبکه ­های بی­سیم

رشته ریاضی

دانلود پایان نامه تحلیل چند متغیره تابع چندکی و کاربردهای آن

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته آمار ریاضی عنوان : تحلیل چند متغیره تابع چندکی و کاربردهای آن

رشته ریاضی

دانلود پایان نامه حلقه-گروه‌وارهای توپولوژیکی و بالابرها در فضاهای پوششی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ریاضی محض گرایش : هندسه عنوان : حلقه-گروه‌وارهای توپولوژیکی و بالابرها در فضاهای پوششی

رشته ریاضی

پایان نامه : برآورد میانگین درنمونه گیری مضاعف برای طبقه بندی با بهره گرفتن ازاطلاعات کمکی چند متغیره

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته آمار عنوان : برآورد میانگین درنمونه گیری مضاعف برای طبقه بندی با بهره گرفتن ازاطلاعات کمکی چند متغیره

رشته ریاضی

پایان نامه توسعه روش تجزیه مرحله­ ایQR در الگوریتم ژاکوبی بلوکی موازی SVD و کاربردهای آن

جبر خطّی شاخه‌ای از ریاضیات است که به بررسی و مطالعۀ ماتریس‌ها، بردارها، فضاهای برداری (فضاهای خطّی)، تبدیلات خطی، و دستگاه‌های معادلات خطی می‌پردازد. در جبر خطی، الگوریتم SVD یک تجزیه از ماتریس حقیقی یا مختلط با کاربردهای فراوان و مفید در پردازش سیگنال و آمار است. الگوریتم SVD یک تکنیک برای تجزیه یک ماتریس به ضرب سه فاکتور
می باشد. روش ژاکوبی یکی از اولین الگوریتم ها جهت اجرایی کردن SVD می باشد، که یک ماتریس مستطیل شکل را به یک ماتریس قطری با استفاده از دنباله ای از چرخش های ابتدایی کاهش می دهد. این روش می تواند مقادیر منفرد را با دقت بالا پیدا کند. لازم به ذکراست که بعضی از روش ها جهت یافتن مقادیر منفرد، عملکرد پایینی دارند. بنابراین بایستی به روش هایی با عملکرد بالا روی آورد. روش تجزیه مرحله ای QR یکی از الگوریتم های عمومی و قابل کاربرد در این زمینه است که با انجام یک پیش پردازش در آن می توان عملکرد اجرایی بالایی را به دست آورد.
کلمات کلیدی: تجزیه مقادیر منفرد SVD، الگوریتم ژاکوبی، پیش پردازش QR، پردازش موازی

رشته ریاضی

استنباط آماری پیرامون ضرایب تغییرات در چند جامعه نرمال بر اساس روش Parametric bootstrap

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته آمار ریاضی عنوان : استنباط آماری پیرامون ضرایب تغییرات در چند جامعه نرمال بر اساس روش Parametric bootstrap

رشته ریاضی

پایان نامه : وجود تعداد نامتناهی جواب برای دستگاه های بیضوی تباهیده و تكین با غیر خطی های مقعر

  دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ریاضی محض گرایش : آنالیز عنوان : وجود تعداد نامتناهی جواب برای دستگاه های بیضوی تباهیده و تكین با غیر خطی های مقعر

رشته ریاضی

دانلود پایان نامه مدل سازی مسئله تخصیص سهم به تامین کننده با هزینه سفارش وابسته

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ریاضی کاربردی گرایش : تحقیق در عملیات عنوان : مدل سازی مسئله تخصیص سهم به تامین کننده با هزینه سفارش وابسته

رشته ریاضی

پایان نامه : جواب های چندگانه برای مسأله q,p-لاپلاسین با نمای بحرانی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ریاضی محض گرایش :آنالیز عنوان : جواب های چندگانه برای مسأله q,p-لاپلاسین با نمای بحرانی

رشته ریاضی

پایان نامه استفاده از روش های درونیابی برای داده­ های نادقیق

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ریاضی کاربردی عنوان : استفاده از روش های درونیابی برای داده­ های نادقیق

رشته ریاضی

دانلود پایان نامه مقایسه چندین خانواده نمایی دو پارامتری بابیش از یک کنترل

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ریاضی  گرایش : آمار عنوان : مقایسه چندین خانواده نمایی دو پارامتری بابیش از یک کنترل

رشته ریاضی

دانلود پایان نامه مدول­های هم­درون­برپوشا و حلقه ­های هم­ایده­آل راست اصلی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ریاضی محض  گرایش : جبر و توپولوژی عنوان : مدول­های هم­درون­برپوشا و حلقه ­های هم­ایده­آل راست اصلی

رشته ریاضی

دانلود پایان نامه استنباط آماری در طرح های عاملی k2 و تحلیل كواریانس

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته ریاضی  گرایش : آمار عنوان : استنباط آماری در طرح های عاملی k2 و تحلیل كواریانس