پایان نامه ارزش هزینه مالیات از دیدگاه سرمایه­ گذاران

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریتپ

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات  کرمانشاه

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته:(M.A)  حسابداری

گرایش: حسابداری

 

موضوع:

مطالعه مربوط بودن ارزش هزینه مالیات از دیدگاه سرمایه ­گذاران با تأکید بر معافیت­های مالیاتی (مطالعه موردی استان کرمانشاه)

 

                                                    سال تحصیلی:

بهمن93

 

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

کلیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………1

1ـ1ـ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

1ـ2ـ بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1ـ3ـ اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 3

1ـ4ـ جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق 4

1-5- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..4

1-6- بهره­وران نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………4

1-7- سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. …… 5

1-8- فرضیه­ های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….5

   1ـ8ـ1ـ فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………………………. 5

   1ـ8ـ2ـ فرضیه­ های فرعی……………………………………………………………………………………………………………… 5

1-9- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء……………………………………………5

1-10- شرح کامل روش و ابزار گردآوری داده‏ها………………………………………………………………………………6

1ـ11ـ جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه ………………………………………………………………………. 6

1ـ12ـ روش تجزیه و تحلیل داده­ ها ……………………………………………………………………………………………….. 6

1ـ13ـ تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی…………………………………………………………… 7 1-14- خلاصه فصل یک………………………………………………………………………………………………………………7

فصل دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

ادبیات‌ تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

2ـ1ـ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

2-2- مالیات…………………...…………………………………………………………………………………………………………10

2­-2-1- مالیات در اسلام…………………………………………………………………………………………………………11

2-2-2- اهداف مالیات در اسلام ………………………………………………………………………………………………12

2-2-3- ویژگی­های مالیات اسلامی……………………………………………………………………………………………13

2-2-4- فرهنگ و مالیات ………………………………………………………………………………………………………..13

2-2-5- فرهنگ مالیاتی …………………………………………………………………………………………………………..14

2-2-6- مالیات و پس افتادگی فرهنگی……………………………………………………………………………………..17

2-2-7- نظام مالیاتی ایران و عوامل پس افتادگی فرهنگی ……………………………………………………………18

2-2-8- علل فرار مالیاتی در ایران……………………………………………………………………………………………..20

2-2-9- راهکارهای اصلاح فرهنگ مالیاتی…………………………………………………………………………………21

2-2-10- الزام دولت به حرکت در مسیر کاهش از سهم درآمدهای نفتی در بودجه…………………………23

2-2-11- لغو معافیت­های غیرضرور نهادی و الزام همه صاحبان درآمد به ارائه اطلاعات به دستگاه         مالیاتی………………………………………………………………………………………………………………………………………..25

2-2-12- نرخ نهایی مالیات بر درآمد…………………………………………………………………………………………26

2-3- مربوط‌ بودن……………………………………………………………………………………………………………………….28

2-3-1- ارزش‌ پیش‌بینی‌کنندگی‌ و تأییدکنندگی‌………………………………………………………………………….28

2-3-2- انتخاب‌ خاصه‌……………………………………………………………………………………………………………29

2-4- رفتار سرمایه­گذاران……………………………………………………………………………………………………………29

2-5- معافیت مالیاتی و شوق سرمایه ­گذاری……………………………………………………………………………………31

2-6- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….34

2-6-1- پژوهش­های داخلی……………………………………………………………………………………………………34

2-6-2- پژوهش­های خارجی………………………………………………………………………………………………….35

فصل سوم …………………………………………………………………………………………………………………………………. 38

روش اجرای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… 38

3ـ1ـ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 39

3-2- روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………..39

3ـ3ـ سؤالات و فرضیه­ های پژوهش…. ………………………………………………………………………………………….39

3ـ4ـ جامعه و نمونه آماری ………………………………………………………………………………………………………….40

3-4-1- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………40

3-4-2- نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………………..40   3-5- روش­ها و ابزار جمع­آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………….40

3-6- محاسبه متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………..40

3-7- آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………….41

3-8-آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………..42

3-9- آلفای کرونباخ…………………………………………………………………………………………………………………..42

3-9-1-آزمون کلموگروف- اسمیرنوف………………………………………………………………………………………44

3-9-2-آزمون t یک نمونه ای یکطرفه……………………………………………………………………………………….44

3-10- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………..47

فصل چهارم ………………………………………………………………………………………………………………………………. 48

تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 48

4ـ1ـ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 49

4ـ2ـ ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه آماری …………………………………………………………………………….. 49

4-2-1- توزیع فراوانی سمت……………………………………………………………………………………………………49

4-2-2- توزیع فراوانی میزان تحصیلات…………………………………………………………………………………….50

4-2-3- توزیع فراوانی منبع تامین مالی………………………………………………………………………………………51

4-2-4- توزیع فراوانی سابقه کاری……………………………………………………………………………………………52

4-3- ویژگی های توصیفی.. ………………………………………………………………………………………………………….53  4-4- فرضیات ………………………………………………………………………………………………………………………….54

4-4-1- آزمون کلموگروف اسمیرنوف……………………………………………………………………………………..54

4-4-2  آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………………………………..55

4-4-3-طرح آزمایش ها…………………………………………………………………………………………………………..63

4-4-3-1- آزمون LSD………………………………………………………………………………………………………….64

4-4-4- بررسی تأثیر نوع شرکت………………………………………………………………………………………………65

4-5- آزمون فرضیه­ های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………85

فصل پنجم ………………………………………………………………………………………………………………………………… 72

نتیجه‌گیری و پیشنهادهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 72

5ـ1ـ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 73

5-2- جمع بندی مطالب پیشین…………………………………………………………………………………………………….73  5ـ3ـ نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………… 73

   5ـ3ـ1ـ آزمون فرضیات …………………………………………………………………………………………………………… 73

5ـ4ـ پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………………….76

 پیوستها  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 78

منابع فارسی: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 79

منابع لاتین: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

 ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

 

 

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول(4ـ 1) : وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سمت……………………………………………………………………… 49

جدول (4ـ2): وضعیت افراد پاسخ دهنده ازنظر میزان تحصیلات ……………………………………………………… 50

جدول(4ـ3): وضعیت افراد پاسخ دهنده ازنظر میزان منبع تامین مالی ………………………………………………… 51

جدول(4ـ4): وضعیت افراد پاسخ دهنده ازنظر میزان سابقه کاری ……………………………………………………… 52

جدول(4ـ5): میانگین و واریانس متغیرهای پرسشنامه …………………………………………………………………….. 53

جدول (4ـ6):  نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرهای پرسشنامه…………. 54

جدول(4ـ7): نتایج آزمون t مستقل تک نمونه ای یکطرفه برای متغیر سرمایه ­گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته………………………………………………………………………………………………………………….. 56

جدول(4ـ8): نتایج آزمون t مستقل تک نمونه ای یکطرفه برای متغیر توسعه، بازسازی و تکمیل واحدهای موجود صنعتی…………………………………………………………………………………………………………………………….58

جدول(4ـ9): نتایج آزمون t مستقل تک نمونه ای یکطرفه برای متغیر سرمایه ­گذاری در فعالیت­های کشاورزی……………………………………………………………………………………………………………………………………  60

جدول(4-10) نتایج آزمون t مستقل تک نمونه ای برای متغیر سرمایه ­گذاری در شرکت­های تعاونی……….62

جدول(4ـ11): نتایج طرح آزمایشها برای بررسی تأثیر معافیت ها………………………………………………………. 64

جدول(4ـ12): نتایج آزمون LSD………………………………………………………………………………………………….. 64

جدول(4ـ13): نتایج طرح آزمایشها برای بررسی تأثیر نوع شرکت……………………………………………………….. 66

جدول(4ـ14): میانگین پاسخ برای نوع فعالیت شرکت آیا نوع شرکت بر پاسخ دهی به سؤالات مربوط به فرضیه دوم تأثیر دارد یا خیر؟………………………………………………………………………………………………………. 67

جدول (4ـ 15): نتایج طرح آزمایشها برای بررسی تأثیر نوع فعالیت شرکت در مورد فرضیه دوم……………. 68

جدول(4ـ16): میانگین پاسخ برای نوع فعالیت شرکت که معافیت مالیاتی ماده 81 منجر به افزایش سرمایه ­گذاری در فعالیت­های کشاورزی گردیده است تأثیر دارد یا نه؟.………………………………………………………..68

جدول(4ـ17): نتایج طرح آزمایشها برای بررسی تأثیر نوع فعالیت شرکت. در مورد فرضیه سوم…………….69

جدول(4ـ18): میانگین پاسخ برای نوع فعالیت شرکت  . موضوع  که معافیت مالیاتی تبصره 6 ماده 105 منجر به افزایش سرمایه ­گذاری در شرکت­های تعاونی گردیده است تأثیر دارد یا نه؟……………………………..70

جدول(4ـ19): نتایج طرح آزمایشها برای بررسی تأثیر نوع فعالیت شرکت در مورد فرضیه چهارم…………… 71

 

فهرست نمودار­ها

عنوان صفحه

نمودار(4ـ1): توزیع فراوانی سمت…………………………………………………………………………………………………… 50

نمودار(4-2): توزیع فراوانی میزان تحصیلات………………………………………………………………………………….51

نمودار(4-3): توزیع فراوانی منبع تامین مالی……………………………………………………………………………………52

نمودار(4-4): توزیع فراوانی سابقه کاری………………………………………………………………………………………..53

نمودار(4-5): هیستوگرام نرمال بودن متغیر سرمایه ­گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته…………………………..57

نمودار(4-6): هیستوگرام نرمال بودن متغیر توسعه، بازسازی و تکمیل واحدهای موجود صنعتی…………….59

نمودار(4-7): هیستوگرام نرمال بودن متغیر سرمایه ­گذاری در فعالیت­های کشاورزی……………………………..61

نمودار(4-8): هیستوگرام نرمال بودن متغیر سرمایه ­گذاری در شرکتهای تعاونی…………………………………….63

چکیده

مالیات یکی از اساسی ترین منابع مالی بیشتر کشورهاست که به گونه مستقیم و غیر مستقیم بر درآمدها نهاده می شود و توان اجرایی دولت از همین راه تامین می گردد. معافیتهای مالیاتی یکی از ابزارهای سیاست مالی به منظور تخصیص مجدد منابع، حصول عدالت اجتماعی و بهبود و توزیع درآمد و همچنین جهت دهی به روند سرمایه گذاری قلمداد می شود.و هدف تحقیق حاضر ارانه رهنمود به قانون گذاران، دولت- مردان سرومایه گذاران در خصوص اثر گذاری معافیتهای مالیاتی و تحقق اهداف از پیش تعیین شده می باشد بطوریکه با آزمون فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی تحت عناوین :1- معافیتهای مالیاتی در تحقق سیاستهای دولت اثر گذار بوده است؟2- معافیت 132منجر به افزایش سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته گردیده است ؟3- معافیت ماده 138در بازسازی و تکمیل واحدهای صنعتی اثر گذار بوده است؟4- معافیت ماده 81 منجر به افزایش سرمایه گذاری در فعالیتهای کشاورزی گردیده است؟5- معافیت تبصره 6 ماده منجر به افزایش سرمایه گذاری در شرکتهای تعاونی گردیده است؟ این تحقیق از جنبه هدف از نوع تحقیقات کاربردی به شمار می رود، زیرا نتایج حاصل از آن می تواند در تصمیمات قانونگذاران، دولت مردان وسرمایه گذاران مورد استفاده قرار گیرد.

 

همچنین از بعد نحوه استنباط در خصوص فرضیه های پژوهش در گروه تحقیقات توصیفی قرار می گیرد، زیرا به توصیف شرایط می پردازد که به این ترتیب، از نظر استدلالی استدلال استقرایی است، همچنین از آنجایی که از طریق آزمایش داده های موجود به نتیجه ای خواهیم رسید، تحقیق ما در گروه تحقیقات پیمایشی خواهد بود. ودر نهایت باآزمون فرضیات مشخص گردید که فرضیه های اول ودوم از نظر آماری تایید شده ومعافیت ماده 132و138موجب افزایش سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و افزایش تکمیل و بازسازی واحدهای موجود گردیده است وفرضیه های سوم وچهارم از نظر آماری رد گردیده است ومعافیتهای  تبصره 6 ماده 105از مشوقهای مالیاتی در جهت ترغیب سرمایه گذاران در این بخشها نبوده است.

 

واژه های کلیدی:

مالیات، معافیتهای مالیاتی، مناطق کمتر توسعه یافته

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه

مالیات یکی از اساسی­ترین منابع مالی بیشتر کشورهاست که به گونه مستقیم یا غیرمستقیم بر درآمدها نهاده می­شود و توان اجرایی دولت از همین راه تأمین می­گردد. البته مالیات­ها و نوع و موارد آن، بر حسب تشخیص کارشناسان در هر کشور متفاوت است و همچنین اندازه و محدوده آن بر اساس نیاز و برخی پیشامدها تفاوت دارد و نمی­توان آن را در همه جا و همیشه یکسان و یکنواخت پنداشت.

مالیات عبارت است از سهمی که به موجب اصل تعاون ملی و طبق مقررات موضوعه هر یک از افراد کشور موظفند از درآمد یا دارایی خود به منظور تأمین هزینه­ های عمومی و حفظ منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور بر حسب توانایی و استطاعت مالی خود به خزانه دولت بپردازند.

در اغلب کشورهای در حال توسعه، نرخ­های چندگانه مالیاتی تحت عنوان مشوق­ها و معافیت­های مالیاتی وضع می­شود. معافیت­های مالیاتی یکی از ابزارهای سیاست مالی به منظور تخصیص مجدد منابع، حصول عدالت اجتماعی و بهبود و توزیع درآمد و همچنین جهت­دهی به روند سرمایه ­گذاری قلمداد می­شوند.

در ایران بنابه گزارش مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، مهم­ترین معافیت­های مالیاتی در بخش کشاورزی، واحدهای تولیدی و معدنی، معافیت­های مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی و مناطق محروم، معافیت مالیاتی صادرات غیرنفتی، معافیت مالیاتی درآمد و حقوق و معافیت فرهنگی مانند مدارس و دانشگاه­های غیرانتفاعی صورت گرفته است. در این مطالعه با بررسی موردی استان کرمانشاه، تلاش می­شود تا به شناسایی آثار برخی معافیت­های مالیاتی بر سرمایه ­گذاری در مناطق محروم پرداخته شود.

 

1-2- بیان مسئله

رشد اقتصادی در بهبود سطح رفاه افراد جامعه اثر انکارناپذیری دارد و سرمایه ­گذاریهای فیزیکی و انسانی بیشتر، اجرای تکنیک­های جدید تولید و ارائه دانش نوین در این زمینه از جمله پایه­ های فرایند رشد هستند. مالیات­ها به علت اثری که بر بازده سرمایه ­گذاری­های فیزیکی و انسانی دارند می­توانند بر تصمیم­ گیری­ های اقتصادی و در نهایت بر نرخ رشد تأثیر بگذارند. مالیات، زمانی که به­عنوان اهرمی برای توسعه اقتصادی به­کارگرفته می­شود، در زمینه ­های مختلفی می ­تواند به­کار آید. می­توان از آن به­عنوان مشوق سرمایه ­گذاری و پس­انداز استفاده کرد و یا در جهت اعمال سیاست­های صادراتی و یا حتی کنترل نقدینگی از آن استفاده کرد (قنبری فرد، 1386).

در ایران نیز سیاست دولت، توزیع درآمدهای ملی و توسعه مناطق فقیر و کم­درآمد و یا کمتر توسعه یافته است؛ در جهت ترغیب سرمایه ­گذاری در این مناطق، مشوق­هایی را از طریق معافیت­های مالیاتی در نظر گرفته تا از یک طرف موجب توسعه کشور و از طرف دیگر باعث افزایش سرمایه سرمایه ­گذاران گردد. بنابراین، انتخاب کردن محل تولید در جهت استفاده از این معافیت­ها و کاهش هزینه مالیات و افزایش سود، اهمیت ویژه­ای برای سرمایه ­گذاران و همچنین برای دولت در بلندمدت خواهد داشت و برای مردم آن مناطق نیز باعث افزایش اشتغال، فرهنگ و رفاه می­گردد.

معافیت­های قانونی مالیاتی به امتیازاتی اطلاق می­شود که طبق قانون و مقررات موضوعه مالیاتی قابل کسر از درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه است و می­توان از آن جمله به برخی معافیت­های مالیاتی موضوع مواد 81، 132، 138، 141 و 145 قانون مالیات­های مستقیم و معافیت افزایش سرمایه اشاره نمود. این تحقیق، بر معافیت ماده 132 قانون مالیات­های مستقیم در خصوص تعیین محل سرمایه ­گذاری (مناطق کمتر توسعه یافته، شهرک­های صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مناطق توسعه یافته و یا داخل شعاع سی کیلومتری شهرهای بزرگ) و ماده 138 قانون مالیات­های مستقیم مبنی بر توسعه و استفاده از این معافیت و همچنین سرمایه ­گذاری در بخش کشاورزی و یا ایجاد سرمایه ­گذاری به­صورت تعاونی متمرکز شده است. این تحقیق، قصد دارد با ارائه شواهد علمی و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل­های آماری، اختلاف­های موجود را بررسی کرده و فرضیه­ های تحقیق را مورد آزمون قرار دهد. این تحقیق، امکان ارزیابی را برای سرمایه ­گذاران فراهم خواهد آورد که آیا سرمایه ­گذاری در مناطق دور از مرکز و افزایش هزینه­ های تولید و توزیع و فروش در قبال معاف از مالیات بودن و همچنین توسعه شرکت در قبال استفاده از معافیت متعلقه قابل توجیه است یا خیر؟

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

سود، مهمترین هدف در هر سرمایه ­گذاری از دیدگاه سرمایه ­گذاران می­باشد و با توجه به اینکه در ایران 25 درصد سود ابرازی مشمول مالیات می­گردد، کاهش این هزینه و یا نداشتن این هزینه از طریق استفاده از معافیت­های مالیاتی دارای اهمیت ویژه­ای است، به­طوری­که انتخاب محل تولید و یا نوع تولید دارای نقش مهمی در این تصمیم است و اکثر سرمایه ­گذاران به­دلیل آشنایی کمتر با قانون مالیات­ها و صرفاً در نظر گرفتن نزدیکی به مراکز تهیه و توزیع، از مزایای معافیت­های مالیاتی محروم می­شوند.

 

1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

نظر به اینکه تحقیق حاضر اولویت اول پژوهشی سازمان امور مالیاتی درسال1392 است و تحقیق در زمینه آثار معافیت­های مالیاتی بر تحقق اهداف برنامه ­های توسعه و چشم­انداز 20 ساله برای تصمیم­گیران از اهمیت بالایی برخوردار است و تاکنون تحقیقی در این زمینه انجام نشده است و دارای نوآوری است.

 

1-5- اهداف تحقیق

 1. ارائه رهنمود به قانون­گذاران و دولت­مردان در خصوص اثرگذاری معافیت­های مالیاتی بر تحقق اهداف از پیش تعیین شده؛
 2. کمک به سرمایه ­گذاران در خصوص تصمیم ­گیری صحیح جهت استفاده از معافیت مالیاتی ضمن درنظرگرفتن دوری از مرکز؛
 3. کمک به سرمایه ­گذاران در خصوص تصمیم ­گیری صحیح درمورد توسعه شرکت با درنظر گرفتن جنبه­ های مثبت مالیاتی؛
 4. کمک به سرمایه ­گذاران در خصوص تصمیم ­گیری درباره سرمایه ­گذاری در بخش کشاورزی؛و
 5. ارزیابی تشکیل شرکت در قالب شرکت تعاونی با در نظرگرفتن جنبه­ های مالیاتی.

 

تعداد صفحه:105

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه مقایسه توان توضیح دهندگی نسبت های مالی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان  

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

مقایسه توان توضیح دهندگی نسبت های مالی جهت ارزیابی عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

آذر ماه 1392

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1   مقدمه. 2

1-2   بیان موضوع و ابعاد. 3

1-3   ضرورت و اهمیت تحقیق.. 6

1-4   بیان مسئله. 7

1-5    اهداف تحقیق.. 8

1-6    سؤالات تحقیق: 8

1-7   فرضیه ها 9

1-8   روش کلی تحقیق.. 9

1-9   قلمرو تحقیق.. 9

1-9-1 قلمرو  مکانی تحقیق.. 10

1-9-2 قلمرو زمانی تحقیق.. 10

1-9-3 قلمرو موضوعی تحقیق.. 10

1-10 تعاریف واژه ها و اصطلاحات.. 10

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1    مقدمه. 13

2-2   اهداف حسابداری و گزارشگری مالی.. 14

2-2-1 مبنای حسابداری.. 15

2-2-2 صورت های مالی اساسی.. 16

2-3   محتوای اطلاعاتی.. 17

2-3-1 آزمون های مرتبط با محتوای اطلاعاتی.. 18

2-3-2 محتوای اطلاعاتی نسبی و فزاینده در پژوهش های حسابداری.. 19

2-4   حسابداری تعهدی و چارچوب نظری.. 20

2-4-1 ویژگی ها و مزایای حسابداری تعهدی و سود. 21

2-4-2 معایب حسابداری تعهدی و سود حسابداری.. 23

2-5   جریان های نقدی و چارچوب نظری.. 25

2-5-1 سودمندی اطلاعات مربوط به گردش وجوه نقد. 26

2-5-2 مزایای مربوط به تهیه صورت جریانات نقدی.. 27

2-5-3 برخی از معایب جریانات نقدی.. 28

2-6    تجزیه و تحلیل صورت های مالی.. 28

2-7   روش های تجزیه و تحلیل صورت های مالی.. 30

2-7-1 تجزیه و تحلیل روند ها 30

2-7-2 تجزیه و تحلیل درونی.. 30

2-7-3 آنتروپی شانن.. 30

2-7-4 تحلیل متمایز. 31

2-7-5 نسبت های مالی.. 31

2-8   نسبت های تعهدی.. 35

2-8-1 نسبت های نقدینگی.. 36

2-8-2 نسبت های اهرمی.. 37

2-8-3 نسبت های سودآوری.. 39

2-8-4 نسبت های ارزش بازار 40

2-9   تئوری ها، مفاهیم و کاربرد نسبت های مالی مبتنی بر جریانات نقدی.. 41

2-9-1 نسبت جریان نقدی.. 42

2-9-2 نسبت پوشش نیازهای ضروری.. 42

2-9-3 نسبت جریان های نقدی حاصل از عملیات به کل بدهی ها 42

2-9-4 نسبت پوشش بهره نقدی.. 43

2-9-5 بازده نقدی دارایی ها 43

2-9-6 بازده نقدی فروش… 43

2-9-7 نسبت کیفیت سود. 44

2-10 مدل های مورد استفاده در ارزیابی عملکرد. 44

2-10-1 مدل تفکیک کننده خطی(تحلیل ممیزی خطی) 45

2-10-2 مدل لاجیت… 45

2-10-3 الگوریتم تفکیک مکرر(درخت تصمیم) 47

2-10-4 مدل تحلیل بقاء 47

2-10-5 استدلال مبتنی بر موضوع. 48

2-10-6 شبکه های عصبی مصنوعی.. 49

2-10-7 الگوریتم های ژنتیک… 50

2-10-8 مدل شبکه بیزین.. 51

2-11 شاخص های مالی ارزیابی عملکرد. 52

2-11-1 روش های مبتنی بر اطلاعات حسابداری (نسبت های مالی همچون ((ROA)، (ROE)، (EPS)). 52

2-11-2 روش های ترکیبی مبتنی بر اطلاعات حسابداری و بازار (نسخه های مختلف Q توبین و یا نسبت P/E): 54

2-11-3 نسبت های مبتنی بر  داده های مدیریت مالی (مانند بازدهی هر سهم و بازده اضافی هر سهم) 56

2-11-4 معیارهای اقتصادی.. 58

2-15  مقایسه محتوای فزاینده اطلاعاتی نسبت های نقدی و تعهدی در ارزیابی عملکرد. 60

2-13 پیشینه پژوهش…. 61

2-13-1 پژوهش‌های خارجی.. 62

2-13-2 پژوهش های داخلی.. 64

2-14 خلاصه فصل: 67

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

3-1   مقدمه. 71

3-2   روش کلی تحقیق.. 72

3-3   جامعه آماری.. 72

3-4    روش نمونه گیری و نمونه آماری.. 73

3-5   روش گردآوری اطلاعات.. 74

3-6    ابزار تحقیق.. 75

3-7   پایایی و اعتبار ابزار تحقیق.. 75

3-8   آزمون‌های آماری و معیارهای استفاده شده به منظور ارزیابی مدل‌ها: 76

3-8-1 آماره لامبدای ویلکز. 76

3-8-2 آماره‌ی ارزش ویژه 76

3-8-3 ضریب همبستگی کانونیکال.. 77

3-8-4 آماره کای دو 77

3-8-5 آماره‌ی والد. 77

3-9   متغیرهای مورد بررسی.. 78

3-9-1 متغیر وابسته. 78

3-9-2 متغیرهای مستقل.. 78

3-10 نرم‌افزارهای تجزیه و تحلیل.. 81

3-11 خلاصه فصل.. 81

فصل چهارم:بیان یافته ها

4-1   مقدمه. 83

4-2   توصیف جامعه و نمونه: 84

4-3   توصیف متغیرها 85

4-3-1 متغیر وابسته: 85

4-3-2 متغیر های  مستقل: 85

4-4   تحلیل یافته ها 91

4-4-1 پیش‌بینی عملکرد مالی شرکت‌ها با بهره گرفتن از نسبت‌های تعهدی در مدل درخت تصمیم CART.. 91

4-4-2 پیش‌بینی عملکرد مالی شرکت‌ها با بهره گرفتن از نسبت‌های نقدی در مدل درخت تصمیم CART.. 94

4-4-3 طراحی مدل پیش بینی و ارزیابی عملکرد با بهره گرفتن از تحلیل ممیزی خطی.. 97

4-4-4 پیش‌بینی عملکرد مالی شرکت‌ها با بهره گرفتن از نسبت‌های تعهدی در مدل تحلیل ممیزی خطی.. 98

4-4-5 پیش‌بینی عملکرد مالی شرکت‌ها با بهره گرفتن از نسبت‌های نقدی در مدل تحلیل ممیزی خطی: 100

4-5   طراحی مدل پیش بینی و ارزیابی عملکرد مالی با بهره گرفتن از رگرسیون لجستیک… 102

4-5-1 پیش‌بینی عملکرد مالی شرکت‌ها با بهره گرفتن از مدل رگرسیون لجستیک بر مبنای نسبت‌های تعهدی.. 103

4-5-2 پیش‌بینی عملکرد مالی شرکت‌ها با بهره گرفتن از مدل رگرسیون لجستیک بر مبنای نسبت‌های نقدی.. 105

4-6    آزمون فرضیه‌های پژوهش بر اساس نتایج مدل‌های درخت تصمیم، رگرسیون لجستیک و تحلیل ممیزی خطی.. 108

4-6-1 آزمون فرضیه‌ اول پژوهش…. 110

4-6-2 آزمون فرضیه‌ دوم پژوهش…. 111

4-7   خلاصه فصل.. 112

فصل پنجم:تلخیص،نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1   مقدمه. 115

5-2   خلاصه یافته ها 116

5-3   نتیجه گیری.. 118

5-3-1 نتایج آزمون فرضیه‌ی اول.. 118

5-3-2 نتایج آزمون فرضیه‌ی دوم. 119

5-4   پیشنهادها 121

5-4-1 پیشنهادهای کاربردی پژوهش…. 121

5-4-2 پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی.. 122

5-5   محدودیت‌ها 122

5-6    خلاصه فصل.. 124

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………154

منابع و ماخذ:

منابع فارسی.. 177

منابع لاتین.. 182

 

جدول(2-1):پژوهش های پیشین در داخل ایران.. 68

جدول( 3-1): نمونه انتخاب شده از بین شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: 89-1384. 74

جدول( 4-1): نمونه انتخاب شده از بین شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: 89-1384 84

جدول (4-2) :آمار توصیفی نسبت جاری.. 86

جدول(4-3):آمار توصیفی نسبت سریع. 86

جدول(4-4) :آمار توصیفی پوشش بهره 86

جدول(4-5) :آمار توصیفی بازده دارایی ها 87

جدول(4-6): آمار توصیفی متغیر بازده فروش 87

جدول (4-7): آمار توصیفی متغیر بازده حقوق صاحبان سرمایه. 87

جدول (4-8):آمار توصیفی نسبت بدهی.. 87

جدول (4-9): آمار توصیفی سود هرسهم. 88

جدول (4-10): آمار توصیفی نسبت قیمت به سود. 88

جدول (4-11):آمار توصیفی نسبت جریان نقدی.. 88

جدول (4-12):آمار توصیفی نسبت پوشش نیازهای ضروری.. 89

جدول (4-13):آمار توصیفی جریان نقدی حاصل از عملیات برکل بدهیها.. 89

جدول (4-14): آمار توصیفی نسبت پوشش بهره نقدی.. 89

جدول (4-15):آمار توصیفی متغیربازده نقدی داراییها 89

جدول (4-16) آمار توصیفی حقوق صاحبان سهام عادی.. 90

جدول (4-17) آمار توصیفی بازده نقدی فروش… 90

جدول (4-18): آمار توصیفی کیفیت سود. 90

جدول (4-19) آمار توصیفی جریان نقدی هرسهم. 91

جدول (4-20): آمار توصیفی نسبت قیمت به جریان نقدی هرسهم. 91

جدول (4-21): دقت پیش‌بینی در مدل CART بر اساس نسبت‌های تعهدی.. 93

جدول (4-22): دقت پیش‌بینی در مدل CART بر اساس نسبت‌های نقدی.. 95

جدول (4-23): مقادیر آماری مربوط به تحلیل ممیزی خطی.. 99

جدول (4-24): دقت پیش بینی در مدل تحلیل ممیزی خطی.. 100

جدول (4-25): مقادیر آماری مربوط به تحلیل ممیزی خطی با بهره گرفتن از نسبت های نقدی.. 101

جدول (4-26): مقادیر آماری مربوط به تحلیل ممیزی خطی.. 102

جدول (4-27): آماره کای ‌ـ دو  مربوط به برازش و معنی داری کلی مدل رگرسیون لجستیک… 103

جدول (4-28): نتایج مربوط به آزمون والد و ضریب نسبت های تعهدی.. 104

جدول (4-29): دقت پیش بینی در مدل رگرسیون لجسستیک با بهره گرفتن از نسبت های تعهدی.. 105

جدول (4-30): نتایج مربوط به آزمون کای – دو 106

جدول (4-31): نتایج مربوط به آزمون والد و ضریب نسبت های نقدی.. 106

جدول (4-32): دقت پیش بینی در مدل رگرسیون لجستیک با بهره گرفتن از نسبت های نقدی.. 107

جدول (4-33): مقایسه دقت طبقه‌بندی عملکرد مالی شرکت‌ها بر حسب نسبت‌های نقدی و تعهدی در سه مدل درخت تصمیم CART ،تحلیل ممیزی خطی و رگرسیون لجستیک…. 109

 

نمودار (4-1):درخت تصمیم ایجاد شده بر اساس نسبت های تعهدی.. 92

نمودار( 4-2): درجه اهمیت نسبت های تعهدی در تفکیک عملکرد مالی شرکت ها 93

نمودار( 4-3) : درخت تصمیم ایجاد شده بر مبنای نسبت های نقدی.. 96

نمودار (4-4) :درجه اهمیت نسبت های نقدی در تفکیک عملکرد مالی شرکت ها 97

 

چکیده:

این پژوهش درصدد است تا محتوای اطلاعاتی نسبت‌های تعهدی و نقدی راجهت پیش بینی عملکرد مالی درقالب عملکرد ضعیف و قوی  مورد مقایسه قرار دهد. در این پژوهش جهت مقایسه محتوای فزاینده اطلاعاتی نسبت های تعهدی و نقدی در ارزیابی و پیش بینی عملکرد از سه مدل متفاوت درخت تصمیم، رگرسیون لجستیک و تحلیل ممیزی خطی استفاده شده است. در این پژوهش دو هدف دنبال شده که عبارتند از:

1-مقایسه محتوای فزاینده اطلاعاتی نسبت‌های تعهدی با نقدی در ارزیابی و پیش‌بینی عملکرد مالی قوی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای نیل به اهداف مذکور دو فرضه تدوین شده که عبارتند از :

2-مقایسه محتوای فزاینده اطلاعاتی نسبت‌های نقدی با نسبت‌های تعهدی برای ارزیابی عملکرد مالی ضعیف شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران .

1- نسبت‌های مالی مبتنی بر اقلام نقدی دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری در مقایسه با نسبت‌های مالی مبتنی بر اقلام تعهدی برای ارزیابی شرکت‌هایی با عملکرد مالی ضعیف هستند».

2- نسبت‌های مالی مبتنی بر اقلام نقدی در مقایسه با نسبت‌های مالی مبتنی بر اقلام تعهدی دارای محتوای اطلاعاتی بیشتری برای ارزیابی شرکت‌هایی با عملکرد مالی قوی هستند»

 جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش، نمونه‌ای از بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی سالهای1385 تا 1390 انتخاب گردید. داده‌های مورد نیاز به صورت سالانه از صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه حسابرسی شده‌ی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار و بانک‌های اطلاعاتی موجود در این زمینه مانند تدبیر پرداز و سایت‌های اینترنتی مدیریت پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی ـ سازمان بورس و اوراق بهادار و پردازش اطلاعات مالی ایران جمع‌آوری شد. در این مطالعه به علت پیش‌بینی عملکرد مالی شرکت‌ها در قالب دو دسته ضعیف و قوی از سه مدل رایج داده کاوی درخت تصمیم CART ، رگرسیون لجستیک و تحلیل ممیزی خطی استفاده گردیده است. در این پژوهش جهت پیش بینی عملکرد مالی در قالب ضعیف و قوی، شرکت‌های نمونه بر اساس نسبت Q توبین به دو دسته تقسیم شده‌اند. به طوری که شرکت‌هایی با Q توبین بزرگتر مساوی یک به عنوان قوی و در غیر این صورت به عنوان شرکت ضعیف طبقه‌بندی گردیدند. سپس با توجه به هر یک از مدل‌های درخت تصمیم، رگرسیون لجستیک و تحلیل ممیزی خطی عملکرد مالی شرکت‌های عضو نمونه بر اساس نسبت‌های نقدی و تعهدی به طور جداگانه، مورد پیش‌بینی و دسته‌بندی قرار گرفت. در نهایت بر اساس میزان دقت دسته‌بندی عملکرد مالی شرکت‌ها بر اساس هر گروه از نسبت‌ها، فرضیه‌های پژوهش مورد آزمون قرار گرفت.و نتاییج پس از انجام آزمونها حاکی از تأیید فرضیه اول و رد فرضیه دوم  را دارد.

 

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

1-1       مقدمه

عملکرد مالی واحد تجاری همواره مورد توجه سهامداران ،اعتباردهندگان و مدیران واحد تجاری می باشد.پیش بینی و ارزیابی دقیق عملکرد مالی  و شناسایی فاکتورهایی که عملکرد مالی را تحت تاثیر قرار دهند،از اهمیت زیادی برخوردار است.اطلاعات موجود در صورتهای مالی ازقبیل ترازنامه ،سود و زیان و صورت جریانات وجه نقد مهمترین مرجع برای ذینفعان و سهامداران در پیش بینی عملکرد مالی واحد تجاری می باشد.استفاده کنندگان از صورت های مالی  جهت تصمیم گیری باید آنها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.نسبت های مالی از جمله رویه های تجزیه و تحلیل صورت های مالی است که بر مبنای یک رابطه ریاضی میان اطلاعات موجود در صورت های مالی شکل گرفته اند.از سویی دیگر انتخاب نسبت های مالی مناسب با محتوای اطلاعاتی بالا،بخش مهمی در پیش بینی و ارزیابی عملکرد مالی واحد تجاری می باشد. بنابراین مقایسه  نسبت های مبتنی بر صورت های مختلف جهت استفاده در مدل های پیش بینی از اهمیت بالایی برخوردار است.

1-2      بیان موضوع و ابعاد

بیش از نیم قرن است که اقتصاددانان، مراکز آموزشی و افراد حرفه ای در تلاشند تا مدل‌های بهینه ای در جهت پیش بینی و ارزیابی عملکرد مالی، بحران مالی، و تغییرات قیمت بسازند. انواع داده هایی که در این مدل‌ها مورد استفاده قرار می گیرند، بسیار متفاوت است. بعضی از این داده ها کیفی و برخی دیگرکمی هستند. با این وجود، یکی از مهمترین منبع تهیه‌ی داده‌ها، صورت‌های مالی هستند. بخاطر این‌که این صورت‌ها رسمی، قابل مقایسه، رایگان بوده و برای عموم در دسترس می باشند.

هدف صورت های مالی، ارائه ی اطلاعات خلاصه و طبقه بندی شده درباره ی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف‌پذیری مالی واحد تجاری است که برای طیفی گسترده از استفاده کنندگان صورت های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی مفید واقع می گردد.در این راستا، صورت های مالی باید شامل خصوصیات کیفی متناسب با ارزیابی وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی واحد تجاری باشد .برخی از خصوصیات کیفی به محتوای اطلاعات مندرج در صورت های مالی، مربوط می‌شود. خصوصیات کیفی اصلی مرتبط با محتوای اطلاعات، مربوط بودن وقابل اتکا بودن است. (کمیته تدوین استاندارد‌های حسابداری ایران، 1386).اهمیت گزارش اطلاعات سود وجریان های نقدی در صورتی که توان تصمیم گیرندگان را برای پیش بینی و ارزیابی افزایش دهند و یا باز خوردی از انتظارات اولیه ارائه کنند، می‌توانند بر تصمیمات استفاده کنندگان موثر و مفید واقع شوند. در این راستا، استفاده کنندگان و تصمیم‌گیرندگان باید صورت‌ها و گزارش‌های مالی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.

یکی از روش‌های تجزیه و تحلیل صورت های‌مالی، بیان ارتباط بین ارقام به صورت نسبت بوده و تجزیه و تحلیل آنها می باشد. ویژگی ساده بودن این نسبت ها باعث شده تا در سطح وسیعی به عنوان ابزاری قابل استفاده و مقبول مورد توجه حسابداران، گزارشگران و استفاده کنندگان قرار بگیرد (شیخ، 1375). تجزیه و تحلیل نسبت ها ارقام را به شکل قابل مقایسه‌ایارائه می دهد،ومشکل نتیجه گیری بر اساس ارقام مطلق را حل می‌کند،تا تحلیل گران قادر باشند نتایجی را از آنها بدست آورند. در دهه‌های اخیر پژوهش های متفاوتی جهت ارزیابی تاثیر نسبت های مالی بر وضعیت مالی شرکت‌ها  به تفکیک عملکرد برمبنای شرکت‌های سود‌ده و زیان‌ده،ورشکسته‌وموفق، بدون بحران و مواجه با بحران صورت گرفته است.  استفاده از نسبت های ما لی جهت پیش بینی و ارزیابی عملکرد از قدمتی طولانی برخوردار است.در سال 1920 دونالدسون برون به منظور ارزیابی عملکرد مالی  بر مبنای سود آوری مدل دوپونت را طراحی نمود.او در این مدل با بهره گرفتن از نسبت های مالی سنتی علاوه برسودآوری،مدیریت دارایی ها ،نقدینگی وکارایی شرکت را مورد بررسی قرار داد.باگذشت زمان استفاده از نسبت های مالی به منظور پیش بینی و ارزیابی عملکرد بخصوص پیش بینی وقوع بحران های مالی و ورشکستگی در قالب مدل های مختلف ،بسیار چشمگیر بوده است(باراک[1]،2010). به طور کلی این مدل ها را می توان در سه گروه عمده طبقه بندی کرد(ادنان و دار[2]، 2006):

الف) مدل های آماری: تکنیک های آماری از قبیل تحلیل آماری، رگرسیون لجستیک، احتمالات خطی و تحلیل ممیزی… به منظور ارزیابی عملکرد مورد استفاده قرار می‌گیرد که همه ی این مدل ها به طور عمده، براساس داده های کمّی حاصل از صورت‌های مالی شکل گرفته اند.

ب) مدل سیستم های خبره: این مدل ها از قبیل الگوریتم ژنتیک، شبکه های عصبی، الگوریتم مورچگان، اطلاعات کمی و کیفی را در بر می‌گیرد و به شبیه سازی رفتار انسان می پردازد .شالوده اصلی این مدل ها، آماری است.

ج) مدل های نظری:این مدل ها بر مبنای فرضیه‌های تئوریکی بنا نهاده شده اند. در این مدل ها از قبیل مدل معیار تفکیک ترازنامه …) از اطلاعات کیفی متناسب با فرض های نظری تشکیل شده‌اند.

ادنان و دار (2006) در طی تحقیقی مقایسه‌ای دریافتند که تقریباً 70% از 89 مدل تحلیلی در طی سال های 2005- 1967که ازروش‌های مذکور استفاده کرده اند، بر مبنای نسبت های مالی شکل گرفته اند. تنها در حدود 30% آنها بر مبنای متغیرهای خاص شرکت از قبیل مکان، صنعت و یا خصوصیات محیط های اقتصادی بنا نهاده شده اند و این اهمیت استفاده از نسبت های مالی با محتوای اطلاعاتی بالا در مدل های ارزیابی عملکرد را آشکار می سازد.

عموماً نسبت های مالی موجود در پژوهش های مالی به دو دسته تقسیم شده اند:

الف) نسبت‌هایی که براساس ارقام موجود در ترازنامه و صورتحساب سود و زیان محاسبه شده و نسبت های تعهدی لقب گرفته اند.

ب) نسبت هایی‌که براساس داده های موجود در ترازنامه و صورت جریانات نقدی شکل گرفته و نسبت های نقدی لقب گرفته اند. (ادنان، 2006).

در بیانیه مفاهیم شماره یک هئیت تدوین استانداردهای حسابداری مالی[3] آمده است:اطلاعاتی که درباره ی سود و اجزای وابسته به آن با بهره گرفتن از سیستم تعهدی تهیه می‌شود، شاخص بهتری از سنجش عملکرد شرکت‌ها نسبت به اطلاعاتی است که دریافت‌ها و پرداخت هاینقدی را نشان می‌دهد.در واقع ارقام مبتنی بر مبنای تعهدی با توجه به مفروضات دوره مالی، مفروضات و اصول تحقق و تطابق مشکلات زمان بندی و عدم تطابق نهفته در جریان‌های نقدی را کاهش می دهند. از سویی دیگر مبنای حسابداری تعهدی حق انتخاب قابل توجهی به مدیران در تعیین سود در دوره های زمانی مختلف اعطا می‌کند.در واقع تحت این نوع از سیستم مدیران کنترل چشمگیری بر  زمان تشخیص برخی اقلام هزینه  ازجمله هزینه های تبلیغات مخارج تحقیق و توسعه و زمان تشخیص درآمد برخوردار می باشند(تیو [4]،1998)؛بنابراین امکان دستکاری وتغییر سود افزایش می باشد.لذا محتوای اطلاعاتی اقلام تعهدی در جهت ارزیابی عملکرد را خدشه دار می سازد،و سبب شده است که توجه به سمت جریانات نقدی افزایش یابد. در واقع اطلاعات مبتنی بر جریان‌های نقدی، تغییرات در سایر صورت های مالی را گزاش نموده و نیرنگ های دفترداری را با تاکید بر آنچه که سهامداران و تصمیم گیرندگان به آن اهمیت می دهند، می کاهد(خوش طینت و قسوری:1384). چه بسیارند شرکت هایی که علی رغم سودهای هنگفت در پرداخت بدهی خود با مشکلات عدیده ای روبرو هستند. اما وجود نقصان و کاستی در برخی از نسبت های نقدی همچون   نسبت آنی و نسبت سریع سبب شده است که تحلیل گران از نسبت های جدید نقدی همچون نسبت فراگیر نقدی و دوره تبدیل وجه نقد در ارزیابی و تحلیل نقدی استفاده کنند.

پژوهش‌های متعدّدی در مورد مقایسه مدل‌های پیش بینی بر مبنای اطلاعات جریان‌های نقدی و اقلام تعهدی در جهت پیش بینی و ارزیابی عملکرد  شرکت ها بخصوص ورشکستگی انجام شده است.اما نتایج  آنها با یکدیگر متناقض است.یکی ادعا می کند که هر دوگروه از اطلاعات نتایج یکسانی ارائه می کنند.در حالی که برخی بر این نکته تاکید دارند،که نسبت های تعهدی بر نسبت های نقدی برتری دارندوبالعکس.بطورمثال،گمبلا و همکاران[5](1987 )به این نتیجه رسیدند که نسبت های نقدی شاخص مهمی در ارزیابی عملکرد نیستند.امادرنقطه مقابل شارما[6] (2001) به این نتیجه رسید که اطلاعات جریان‌های نقدی در شرایط توام با ریسک و ابهام بالا ،دارای محتوای افزاینده اطلاعاتی بالاتری هستند.

1-3     ضرورت و اهمیت تحقیق

1-هدف اصلی پژوهشحاضر ،مقایسه محتوای فزاینده اطلاعاتی نسبتهای نقدی و تعهدی برای ارزیابی عملکرد مالی واحد های تجاری بااستفاده از مدل های داده کاوی است.که باتوجه به استفاده ازروش ممیزخطی باتحقیقات دیگر متفاوت است.

2- با ظهور صورت جریانات نقدی، انتخاب نسبت های مالی از میان اقلام تعهدی و نقدی با محتوای اطلاعاتی بالا، در جهت ارزیابی عملکرد به صورت یک مساله باقی مانده است، زیرا بر طبق مفاهیم نظری به نظر می رسد که نسبت های تعهدی، عملکرد واحد تجاری و نسبت های نقدی در ارزیابی نقدینگی و پرداخت دیون واحد تجاری تصویر روشن تری را ارائه نمایند.درنتیجه توجه به تجز یه وتحلیل صورتهای مالی وارزیابی عملکرد شرکت ها بیش ازپیش احساس می شو د.

3- با توجه به وجود تورم های اقتصاد گسیخته و عدم تهیه صورت های مالی با ارزش های جاری در کشورهای جهان سوم، مربوط بودن صورت های مالی تا حدودی مخدوش شده است. انتخاب نسبتها و داده های مناسب در جهت ارزیابی عملکرد برای استفاده کنندگان صورت های مالی می تواند یک موضوع پژوهشی جالبی باشد.

1-4     بیان مسئله

در کشورهایی که تورم نسبتاً بالایی دارندوبا توجه به این موضوع که اقلام ترازنامه و سود و زیان ایستا می باشند وهمچنین عدم تهیه صورت های مالی مبتنی بر ارزش های جاری، به نظر می رسد که اتکای بیش از حد به نسبت هایی که بر مبنای اطلاعات تاریخی تهیه  می‌شوند معقول نخواهد بود. با توجه به سیستم های گزارشگری مالی ناکامل و نسبتاً ابتدایی و حسابرسی با کیفیت پایین در ایران، محیط اقتصادی همراه با ریسک بالا و شرکت هایی که با بحران های مالی و وضعیت های نامناسب اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، بررسی محتوای اطلاعاتی مربوط به اقلام تعهدی و نقدی به صورت یک مساله باقی مانده است(مشایخی و همکاران ،1385).

[1] .Barak

[2] .Adnan&Dar

[3]– Financial Accounting Standard Board

[4]Theo et  al

[5] -Gombola et al

[6]Sharma

تعداد صفحه:168

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه مقایسه توان توضیح دهندگی نسبتهای مالی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان  

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

مقایسه توان توضیح دهندگی نسبت های مالی جهت ارزیابی عملکرد مالی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

آذر ماه 1392

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

کلیات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………………1

1ـ1ـ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………. 1

1ـ2ـ بیان مسأله …………………………………………………………………………………………………………………………… 2

1ـ3ـ اهمیت و ضرورت تحقیق………………………………………………………………………………………………………… 3

1ـ4ـ جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق 4

1-5- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..4

1-6- بهره­وران نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………4

1-7- سؤالات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. …… 5

1-8- فرضیه­ های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….5

   1ـ8ـ1ـ فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………………………. 5

   1ـ8ـ2ـ فرضیه­ های فرعی……………………………………………………………………………………………………………… 5

1-9- شرح کامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء……………………………………………5

1-10- شرح کامل روش و ابزار گردآوری داده‏ها………………………………………………………………………………6

1ـ11ـ جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه ………………………………………………………………………. 6

1ـ12ـ روش تجزیه و تحلیل داده­ ها ……………………………………………………………………………………………….. 6

1ـ13ـ تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی…………………………………………………………… 7 1-14- خلاصه فصل یک………………………………………………………………………………………………………………7

فصل دوم ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

ادبیات‌ تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………. 9

2ـ1ـ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 10

2-2- مالیات…………………...…………………………………………………………………………………………………………10

2­-2-1- مالیات در اسلام…………………………………………………………………………………………………………11

2-2-2- اهداف مالیات در اسلام ………………………………………………………………………………………………12

2-2-3- ویژگی­های مالیات اسلامی……………………………………………………………………………………………13

2-2-4- فرهنگ و مالیات ………………………………………………………………………………………………………..13

2-2-5- فرهنگ مالیاتی …………………………………………………………………………………………………………..14

2-2-6- مالیات و پس افتادگی فرهنگی……………………………………………………………………………………..17

2-2-7- نظام مالیاتی ایران و عوامل پس افتادگی فرهنگی ……………………………………………………………18

2-2-8- علل فرار مالیاتی در ایران……………………………………………………………………………………………..20

2-2-9- راهکارهای اصلاح فرهنگ مالیاتی…………………………………………………………………………………21

2-2-10- الزام دولت به حرکت در مسیر کاهش از سهم درآمدهای نفتی در بودجه…………………………23

2-2-11- لغو معافیت­های غیرضرور نهادی و الزام همه صاحبان درآمد به ارائه اطلاعات به دستگاه         مالیاتی………………………………………………………………………………………………………………………………………..25

2-2-12- نرخ نهایی مالیات بر درآمد…………………………………………………………………………………………26

2-3- مربوط‌ بودن……………………………………………………………………………………………………………………….28

2-3-1- ارزش‌ پیش‌بینی‌کنندگی‌ و تأییدکنندگی‌………………………………………………………………………….28

2-3-2- انتخاب‌ خاصه‌……………………………………………………………………………………………………………29

2-4- رفتار سرمایه­گذاران……………………………………………………………………………………………………………29

2-5- معافیت مالیاتی و شوق سرمایه ­گذاری……………………………………………………………………………………31

2-6- پیشینه پژوهش………………………………………………………………………………………………………………….34

2-6-1- پژوهش­های داخلی……………………………………………………………………………………………………34

2-6-2- پژوهش­های خارجی………………………………………………………………………………………………….35

فصل سوم …………………………………………………………………………………………………………………………………. 38

روش اجرای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………… 38

3ـ1ـ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 39

3-2- روش پژوهش …………………………………………………………………………………………………………………..39

3ـ3ـ سؤالات و فرضیه­ های پژوهش…. ………………………………………………………………………………………….39

3ـ4ـ جامعه و نمونه آماری ………………………………………………………………………………………………………….40

3-4-1- جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………40

3-4-2- نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………………………..40   3-5- روش­ها و ابزار جمع­آوری اطلاعات …………………………………………………………………………………….40

3-6- محاسبه متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………..40

3-7- آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………………….41

3-8-آمار استنباطی……………………………………………………………………………………………………………………..42

3-9- آلفای کرونباخ…………………………………………………………………………………………………………………..42

3-9-1-آزمون کلموگروف- اسمیرنوف………………………………………………………………………………………44

3-9-2-آزمون t یک نمونه ای یکطرفه……………………………………………………………………………………….44

3-10- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………..47

فصل چهارم ………………………………………………………………………………………………………………………………. 48

تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق…………………………………………………………………………………………………….. 48

4ـ1ـ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 49

4ـ2ـ ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه آماری …………………………………………………………………………….. 49

4-2-1- توزیع فراوانی سمت……………………………………………………………………………………………………49

4-2-2- توزیع فراوانی میزان تحصیلات…………………………………………………………………………………….50

4-2-3- توزیع فراوانی منبع تامین مالی………………………………………………………………………………………51

4-2-4- توزیع فراوانی سابقه کاری……………………………………………………………………………………………52

4-3- ویژگی های توصیفی.. ………………………………………………………………………………………………………….53  4-4- فرضیات ………………………………………………………………………………………………………………………….54

4-4-1- آزمون کلموگروف اسمیرنوف……………………………………………………………………………………..54

4-4-2  آزمون فرضیات…………………………………………………………………………………………………………..55

4-4-3-طرح آزمایش ها…………………………………………………………………………………………………………..63

4-4-3-1- آزمون LSD………………………………………………………………………………………………………….64

4-4-4- بررسی تأثیر نوع شرکت………………………………………………………………………………………………65

4-5- آزمون فرضیه­ های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………85

فصل پنجم ………………………………………………………………………………………………………………………………… 72

نتیجه‌گیری و پیشنهادهای تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. 72

5ـ1ـ مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 73

5-2- جمع بندی مطالب پیشین…………………………………………………………………………………………………….73  5ـ3ـ نتیجه‌گیری…………………………………………………………………………………………………………………………… 73

   5ـ3ـ1ـ آزمون فرضیات …………………………………………………………………………………………………………… 73

5ـ4ـ پیشنهادها ………………………………………………………………………………………………………………………….76

 پیوستها  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 78

منابع فارسی: ……………………………………………………………………………………………………………………………… 79

منابع لاتین: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

 ضمائم …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 81

 

 

فهرست جداول

عنوان صفحه

جدول(4ـ 1) : وضعیت افراد پاسخ دهنده از نظر سمت……………………………………………………………………… 49

جدول (4ـ2): وضعیت افراد پاسخ دهنده ازنظر میزان تحصیلات ……………………………………………………… 50

جدول(4ـ3): وضعیت افراد پاسخ دهنده ازنظر میزان منبع تامین مالی ………………………………………………… 51

جدول(4ـ4): وضعیت افراد پاسخ دهنده ازنظر میزان سابقه کاری ……………………………………………………… 52

جدول(4ـ5): میانگین و واریانس متغیرهای پرسشنامه …………………………………………………………………….. 53

جدول (4ـ6):  نتایج آزمون کلموگروف اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرهای پرسشنامه…………. 54

جدول(4ـ7): نتایج آزمون t مستقل تک نمونه ای یکطرفه برای متغیر سرمایه ­گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته………………………………………………………………………………………………………………….. 56

جدول(4ـ8): نتایج آزمون t مستقل تک نمونه ای یکطرفه برای متغیر توسعه، بازسازی و تکمیل واحدهای موجود صنعتی…………………………………………………………………………………………………………………………….58

جدول(4ـ9): نتایج آزمون t مستقل تک نمونه ای یکطرفه برای متغیر سرمایه ­گذاری در فعالیت­های کشاورزی……………………………………………………………………………………………………………………………………  60

جدول(4-10) نتایج آزمون t مستقل تک نمونه ای برای متغیر سرمایه ­گذاری در شرکت­های تعاونی……….62

جدول(4ـ11): نتایج طرح آزمایشها برای بررسی تأثیر معافیت ها………………………………………………………. 64

جدول(4ـ12): نتایج آزمون LSD………………………………………………………………………………………………….. 64

جدول(4ـ13): نتایج طرح آزمایشها برای بررسی تأثیر نوع شرکت……………………………………………………….. 66

جدول(4ـ14): میانگین پاسخ برای نوع فعالیت شرکت آیا نوع شرکت بر پاسخ دهی به سؤالات مربوط به فرضیه دوم تأثیر دارد یا خیر؟………………………………………………………………………………………………………. 67

جدول (4ـ 15): نتایج طرح آزمایشها برای بررسی تأثیر نوع فعالیت شرکت در مورد فرضیه دوم……………. 68

جدول(4ـ16): میانگین پاسخ برای نوع فعالیت شرکت که معافیت مالیاتی ماده 81 منجر به افزایش سرمایه ­گذاری در فعالیت­های کشاورزی گردیده است تأثیر دارد یا نه؟.………………………………………………………..68

جدول(4ـ17): نتایج طرح آزمایشها برای بررسی تأثیر نوع فعالیت شرکت. در مورد فرضیه سوم…………….69

جدول(4ـ18): میانگین پاسخ برای نوع فعالیت شرکت  . موضوع  که معافیت مالیاتی تبصره 6 ماده 105 منجر به افزایش سرمایه ­گذاری در شرکت­های تعاونی گردیده است تأثیر دارد یا نه؟……………………………..70

جدول(4ـ19): نتایج طرح آزمایشها برای بررسی تأثیر نوع فعالیت شرکت در مورد فرضیه چهارم…………… 71

 

 

فهرست نمودار­ها

عنوان صفحه

نمودار(4ـ1): توزیع فراوانی سمت…………………………………………………………………………………………………… 50

نمودار(4-2): توزیع فراوانی میزان تحصیلات………………………………………………………………………………….51

نمودار(4-3): توزیع فراوانی منبع تامین مالی……………………………………………………………………………………52

نمودار(4-4): توزیع فراوانی سابقه کاری………………………………………………………………………………………..53

نمودار(4-5): هیستوگرام نرمال بودن متغیر سرمایه ­گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته…………………………..57

نمودار(4-6): هیستوگرام نرمال بودن متغیر توسعه، بازسازی و تکمیل واحدهای موجود صنعتی…………….59

نمودار(4-7): هیستوگرام نرمال بودن متغیر سرمایه ­گذاری در فعالیت­های کشاورزی……………………………..61

نمودار(4-8): هیستوگرام نرمال بودن متغیر سرمایه ­گذاری در شرکتهای تعاونی…………………………………….63

چکیده

مالیات یکی از اساسی ترین منابع مالی بیشتر کشورهاست که به گونه مستقیم و غیر مستقیم بر درآمدها نهاده می شود و توان اجرایی دولت از همین راه تامین می گردد. معافیتهای مالیاتی یکی از ابزارهای سیاست مالی به منظور تخصیص مجدد منابع، حصول عدالت اجتماعی و بهبود و توزیع درآمد و همچنین جهت دهی به روند سرمایه گذاری قلمداد می شود.و هدف تحقیق حاضر ارانه رهنمود به قانون گذاران، دولت- مردان سرومایه گذاران در خصوص اثر گذاری معافیتهای مالیاتی و تحقق اهداف از پیش تعیین شده می باشد بطوریکه با آزمون فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی تحت عناوین :1- معافیتهای مالیاتی در تحقق سیاستهای دولت اثر گذار بوده است؟2- معافیت 132منجر به افزایش سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته گردیده است ؟3- معافیت ماده 138در بازسازی و تکمیل واحدهای صنعتی اثر گذار بوده است؟4- معافیت ماده 81 منجر به افزایش سرمایه گذاری در فعالیتهای کشاورزی گردیده است؟5- معافیت تبصره 6 ماده منجر به افزایش سرمایه گذاری در شرکتهای تعاونی گردیده است؟ این تحقیق از جنبه هدف از نوع تحقیقات کاربردی به شمار می رود، زیرا نتایج حاصل از آن می تواند در تصمیمات قانونگذاران، دولت مردان وسرمایه گذاران مورد استفاده قرار گیرد. همچنین از بعد نحوه استنباط در خصوص فرضیه های پژوهش در گروه تحقیقات توصیفی قرار می گیرد، زیرا به توصیف شرایط می پردازد که به این ترتیب، از نظر استدلالی استدلال استقرایی است، همچنین از آنجایی که از طریق آزمایش داده های موجود به نتیجه ای خواهیم رسید، تحقیق ما در گروه تحقیقات پیمایشی خواهد بود. ودر نهایت باآزمون فرضیات مشخص گردید که فرضیه های اول ودوم از نظر آماری تایید شده ومعافیت ماده 132و138موجب افزایش سرمایه گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته و افزایش تکمیل و بازسازی واحدهای موجود گردیده است وفرضیه های سوم وچهارم از نظر آماری رد گردیده است ومعافیتهای  تبصره 6 ماده 105از مشوقهای مالیاتی در جهت ترغیب سرمایه گذاران در این بخشها نبوده است.

 

واژه های کلیدی:

مالیات، معافیتهای مالیاتی، مناطق کمتر توسعه یافته

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

 

1-1- مقدمه

مالیات یکی از اساسی­ترین منابع مالی بیشتر کشورهاست که به گونه مستقیم یا غیرمستقیم بر درآمدها نهاده می­شود و توان اجرایی دولت از همین راه تأمین می­گردد. البته مالیات­ها و نوع و موارد آن، بر حسب تشخیص کارشناسان در هر کشور متفاوت است و همچنین اندازه و محدوده آن بر اساس نیاز و برخی پیشامدها تفاوت دارد و نمی­توان آن را در همه جا و همیشه یکسان و یکنواخت پنداشت.

مالیات عبارت است از سهمی که به موجب اصل تعاون ملی و طبق مقررات موضوعه هر یک از افراد کشور موظفند از درآمد یا دارایی خود به منظور تأمین هزینه­ های عمومی و حفظ منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور بر حسب توانایی و استطاعت مالی خود به خزانه دولت بپردازند.

در اغلب کشورهای در حال توسعه، نرخ­های چندگانه مالیاتی تحت عنوان مشوق­ها و معافیت­های مالیاتی وضع می­شود. معافیت­های مالیاتی یکی از ابزارهای سیاست مالی به منظور تخصیص مجدد منابع، حصول عدالت اجتماعی و بهبود و توزیع درآمد و همچنین جهت­دهی به روند سرمایه ­گذاری قلمداد می­شوند.

در ایران بنابه گزارش مرکز پژوهش­های مجلس شورای اسلامی، مهم­ترین معافیت­های مالیاتی در بخش کشاورزی، واحدهای تولیدی و معدنی، معافیت­های مالیاتی مناطق ویژه اقتصادی و مناطق محروم، معافیت مالیاتی صادرات غیرنفتی، معافیت مالیاتی درآمد و حقوق و معافیت فرهنگی مانند مدارس و دانشگاه­های غیرانتفاعی صورت گرفته است. در این مطالعه با بررسی موردی استان کرمانشاه، تلاش می­شود تا به شناسایی آثار برخی معافیت­های مالیاتی بر سرمایه ­گذاری در مناطق محروم پرداخته شود.

 

1-2- بیان مسئله

رشد اقتصادی در بهبود سطح رفاه افراد جامعه اثر انکارناپذیری دارد و سرمایه ­گذاریهای فیزیکی و انسانی بیشتر، اجرای تکنیک­های جدید تولید و ارائه دانش نوین در این زمینه از جمله پایه­ های فرایند رشد هستند. مالیات­ها به علت اثری که بر بازده سرمایه ­گذاری­های فیزیکی و انسانی دارند می­توانند بر تصمیم­ گیری­ های اقتصادی و در نهایت بر نرخ رشد تأثیر بگذارند. مالیات، زمانی که به­عنوان اهرمی برای توسعه اقتصادی به­کارگرفته می­شود، در زمینه ­های مختلفی می ­تواند به­کار آید. می­توان از آن به­عنوان مشوق سرمایه ­گذاری و پس­انداز استفاده کرد و یا در جهت اعمال سیاست­های صادراتی و یا حتی کنترل نقدینگی از آن استفاده کرد (قنبری فرد، 1386).

در ایران نیز سیاست دولت، توزیع درآمدهای ملی و توسعه مناطق فقیر و کم­درآمد و یا کمتر توسعه یافته است؛ در جهت ترغیب سرمایه ­گذاری در این مناطق، مشوق­هایی را از طریق معافیت­های مالیاتی در نظر گرفته تا از یک طرف موجب توسعه کشور و از طرف دیگر باعث افزایش سرمایه سرمایه ­گذاران گردد. بنابراین، انتخاب کردن محل تولید در جهت استفاده از این معافیت­ها و کاهش هزینه مالیات و افزایش سود، اهمیت ویژه­ای برای سرمایه ­گذاران و همچنین برای دولت در بلندمدت خواهد داشت و برای مردم آن مناطق نیز باعث افزایش اشتغال، فرهنگ و رفاه می­گردد.

معافیت­های قانونی مالیاتی به امتیازاتی اطلاق می­شود که طبق قانون و مقررات موضوعه مالیاتی قابل کسر از درآمد مشمول مالیات و مالیات متعلقه است و می­توان از آن جمله به برخی معافیت­های مالیاتی موضوع مواد 81، 132، 138، 141 و 145 قانون مالیات­های مستقیم و معافیت افزایش سرمایه اشاره نمود. این تحقیق، بر معافیت ماده 132 قانون مالیات­های مستقیم در خصوص تعیین محل سرمایه ­گذاری (مناطق کمتر توسعه یافته، شهرک­های صنعتی خارج از شعاع سی کیلومتری مناطق توسعه یافته و یا داخل شعاع سی کیلومتری شهرهای بزرگ) و ماده 138 قانون مالیات­های مستقیم مبنی بر توسعه و استفاده از این معافیت و همچنین سرمایه ­گذاری در بخش کشاورزی و یا ایجاد سرمایه ­گذاری به­صورت تعاونی متمرکز شده است. این تحقیق، قصد دارد با ارائه شواهد علمی و نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل­های آماری، اختلاف­های موجود را بررسی کرده و فرضیه­ های تحقیق را مورد آزمون قرار دهد. این تحقیق، امکان ارزیابی را برای سرمایه ­گذاران فراهم خواهد آورد که آیا سرمایه ­گذاری در مناطق دور از مرکز و افزایش هزینه­ های تولید و توزیع و فروش در قبال معاف از مالیات بودن و همچنین توسعه شرکت در قبال استفاده از معافیت متعلقه قابل توجیه است یا خیر؟

 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

سود، مهمترین هدف در هر سرمایه ­گذاری از دیدگاه سرمایه ­گذاران می­باشد و با توجه به اینکه در ایران 25 درصد سود ابرازی مشمول مالیات می­گردد، کاهش این هزینه و یا نداشتن این هزینه از طریق استفاده از معافیت­های مالیاتی دارای اهمیت ویژه­ای است، به­طوری­که انتخاب محل تولید و یا نوع تولید دارای نقش مهمی در این تصمیم است و اکثر سرمایه ­گذاران به­دلیل آشنایی کمتر با قانون مالیات­ها و صرفاً در نظر گرفتن نزدیکی به مراکز تهیه و توزیع، از مزایای معافیت­های مالیاتی محروم می­شوند.

 

1-4- جنبه جدید بودن و نوآوری در تحقیق

نظر به اینکه تحقیق حاضر اولویت اول پژوهشی سازمان امور مالیاتی درسال1392 است و تحقیق در زمینه آثار معافیت­های مالیاتی بر تحقق اهداف برنامه ­های توسعه و چشم­انداز 20 ساله برای تصمیم­گیران از اهمیت بالایی برخوردار است و تاکنون تحقیقی در این زمینه انجام نشده است و دارای نوآوری است.

 

1-5- اهداف تحقیق

 1. ارائه رهنمود به قانون­گذاران و دولت­مردان در خصوص اثرگذاری معافیت­های مالیاتی بر تحقق اهداف از پیش تعیین شده؛
 2. کمک به سرمایه ­گذاران در خصوص تصمیم ­گیری صحیح جهت استفاده از معافیت مالیاتی ضمن درنظرگرفتن دوری از مرکز؛
 3. کمک به سرمایه ­گذاران در خصوص تصمیم ­گیری صحیح درمورد توسعه شرکت با درنظر گرفتن جنبه­ های مثبت مالیاتی؛
 4. کمک به سرمایه ­گذاران در خصوص تصمیم ­گیری درباره سرمایه ­گذاری در بخش کشاورزی؛و
 5. ارزیابی تشکیل شرکت در قالب شرکت تعاونی با در نظرگرفتن جنبه­ های مالیاتی.

 

1-6- بهره­وران نتایج تحقیق

 • سرمایه ­گذاران استان کرمانشاه؛ و
 • سازمان امور مالیاتی.

 

 

1-7- سؤالات تحقیق

 1. آیا سرمایه ­گذاری در مناطق کمتر توسعه یافته با در نظر گرفتن سایر هزینه­ های تحمیلی و مقایسه آن با هزینه مالیات، توجیه اقتصادی دارد یا خیر؟
 2. آیا توسعه شرکت جهت استفاده مقطعی از معافیت قسمتی از سود ابرازی توجیه اقتصادی دارد؟
 3. آیا سرمایه ­گذاری در فعالیت­های کشاورزی توجیه مالیاتی دارد؟
 4. آیا ایجاد شرکت به صورت شرکت تعاونی توجیه مالیاتی دارد؟

 

تعداد صفحه:105

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه مطالعه رابطه نقدشوندگی و کیفیت ­اطلاعات مالی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

 

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

گروه آموزشی حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

کارشناسی ارشد حسابداری

عنوان

مطالعه رابطه نقدشوندگی و کیفیت ­اطلاعات مالی در شرکتهای پذیرفته شده­ در بورس­اوراق بهادار تهران

تابستان 93

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

شماره صفحه

1 چکیده
  فصل اول- کلیات پژوهش
2 1-1 مقدمه
3 1-2 بیان مسأله
5 1-3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش
7 1-4 اهداف پژوهش
7    1-4-1 هدف اصلی
7 1-4-2 اهداف ویژه
7   1-4-3 اهداف کاربردی
7 1-5 فرضیه­ های پژوهش
8 1-6 دامنه پژوهش
8 1-7 تعریف مفهومی وعملیاتی وازگان واصلاحات پژوهش
8 1-7-1 تعاریف مفهومی
9  1-7-2تعاریف عملیاتی
  فصل دوم- مبانی نظری وپیشینه پژوهش
13 2-1مقدمه
14  2-2 مبانی نظری پژوهش
14   2-2-1 نقدشوندگی
17  2-2-2 نقدشوندگی ومعیارهای متداول سنجش آن
19 2-3 کیفیت اطلاعات مالی
21 2-3-1کیفیت اطلاعات مالی ازمنظرمفاهیم گزارشگری
25   2-3-2 سیستم های اطلاعاتی بازاروکیفیت اطلاعات مالی
26  2-4کیفیت سودوکیفیت اطلاعات مالی
29 2-4-1 ظهورنظریه کیفیت سود
31  2-4-2 روشهاس ارزیابی کیفیت سود
31 2-5 کیفیت اطلاعات­مالی واقلام تعهدی اختیاری
32   2-5-1 نقش واهمیت اقلام تعهدی
35 2-6 صورت­های مالی تجدیدارائه شده وکیفیت اطلاعات
39 2-6-1 دلایل تجدیدارائه صورتهای مالی
40   2-6-2 دلایل واکنش منفی بازاربه تجدیدارائه صورتهای مالی
42 2-7 اهرم­مالی
43  2-8 اندازه شرکت
46 2-9 پیشینه پژوهش
46 2-9-1 پیشینه پژوهش نقدشوندگی درایران
48  2-9-2 پیشینه پژوهش نقدشوندگی درخارج ازایران
49 2-9-3 پیشینه پژوهش­درباره کیفیت­سود ومدیریت سوددرایران
51 2-9-4 پیشینه پژوهش­درباره کیفیت­سود ومدیریت سوددرخارج ایران
53  2-9-5 پیشینه پژوهش درباره ارائه مجددصورتهای مالی درایران
54 2-9-6 پیشینه  خارجی پژوهش درباره ارائه مجددصورتهای مالی
    فصل سوم- روش­شناسی پژوهش
57   3-1مقدمه
58 3-2 روش پژوهش
60  3-4 جامعه پژوهش
61  3-5 نمونه پژوهش
63 3-6 روش جمع­آوری اطلاعات
63  3-7 متغیرهای پژوهش
63 3-7-1 متغیرمستقل
64  3-7-2 متغیروابسته
64 3-7-3 متغیرکنترل کننده
65 3-8 معرفی مدلهای پژوهش
65  3-9 روش تجزیه وتحلیل داده­ها
66 3-10 معرفی آزمونهای مورداستفاده برای فرضیه ­ها
  فصل چهارم – تحلیل داده­ ها و یافته­ های پژوهش
72  4-1 مقدمه
73 4-2 آمارتوصیفی
80 4-3 آماراستنباطی
81   4-3-1مدل رگرسیون پانل دیتا
82   4-3-2آزمون لیمر
83  4-3-3 آزمون هاسمن
84  4-4 فرضیه ­ها وآزمون فرضیه ­ها
84    4-4-1 آزمون فرضیه­فرعی اول
86   4-4-2 آزمون فرضیه­فرعی دوم
88   4-4-3 آزمون فرضیه فرعی سوم
90  4-4-4 آزمون فرضیه فرعی چهارم
  فصل­پنجم-نتیجه­گیری و پیشنهادها
93 5-1 مقدمه
93 5-2 بیان­نتایج فرضبه پژوهش
93   5-2-1 نتیجه فرضیه اول
94   5-2-2 نتیجه فرضیه دوم
94   5-2-3 نتیجه فرضیه سوم
94  5-2-4 نتیجه فرضیه چهارم
95 5-3 نتیجه گیری کلی
96 5-4 پیشنهاد کاربردی حاصل­ازنتیجه پژوهش
97 5-5 پیشنهادهایی برای پژوهش ­های آتی
98 5-6 محدودیت­های پژوهش
 

99

103

منابع ومآخذ

فهرست منابع فارسی

فهرست منابع لاتین

106

116

پیوست ها

چکیده لاتین

  فهرست جداول
62 جدول(3-1)شرکت های موردمطالعه جهت­آزمون­فرضیات
73  جدول(4-1) توصیف شاخص های مرکزی­وپراکندگی­نقدشوندگی
74 جدول(4-2)توصیف شاخص­های مرکزی وپراکندگی کیفیت سود
75 جدول(4-3)توصیف شاخص­های مرکزی وپراکندگی اقلام­تعهدی­اختیاری
76 جدول(4-4)توصیف شاخص های مرکزی وپراکندگی تجدیدارائه
77 جدول (4-5) توصیفشاخص­هایمرکزیوپراکندگیبعدازتجدیدارائه
78 جدول (4-6) توصیفشاخص­هایمرکزیوپراکندگیاهرممالی
79 جدول (4-7) توصیفشاخص­هایمرکزیوپراکندگیاندازهشرکت
80 جدول (4-8) جدول آزمون نرمال سنجی جاک-برواو
82 جدول(4-9) آزمونلیمربرای­چینشداده­ها
83 جدول(4-10) آزمونهاسمن
84 جدول(4-11) ضرایبمتغیرهابرایفرضیهاول
86 جدول (4-12) ضرایبمتغیرهابرایفرضیهدوم
88 جدول (4-13) ضرایبمتغیرهابرایفرضیهسوم
90 جدول (4-14) ضرایبمتغیرهابرایفرضیهچهارم
   

 

فهرست نمودارها

 

73 نمودار(4-1)داتپلاتنقدشوندگی
74 نمودار(4-2) دات پلات کیفیت سود
75

76

نمودار(4-3)داتپلاتاقلامتعهدیاختیاری

نمودار(4-4) صورتهایمالیتجدیدارائهشده

77 نمودار(4-5) داتپلاتبعدازتجدیدارائه
78 نمودار(4-6) داتپلاتاهرم­مالی
79 نمودار (4-7)دات پلات اندازه شرکت
85 نمودار(4-8) توزیع متغییربرای آزمون فرضیه اول
87 نمودار(4-9) توزیع متغییرهای برای آزمون فرضیه دوم
89 نمودار(4-10) توزیع متغییرهابرای آزمون فرضیه سوم
91 نمودار(4-11) توزیع متغییرهای براب آزمون فرضیه چهارم

 

 

تعداد صفحه:139

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه مطالعه رابطه محافظه‌کاری و مالکیت نهادی در بین شرکت‌ها

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات کرمانشاه

 

دانشکده‌ی علوم انسانی-گروه حسابداری

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه‌ی کارشناسی ارشد «M.A.»

گرایش: حسابداری

 

عنوان:

مطالعه رابطه بین محافظه‌کاری و مالکیت نهادی در بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهاد

                                                                            شهریور  1393

 

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول- کلیات تحقیق

1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………… 3

1-2- بیان مساله…………………………………………………………………………………… 3

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………….. 5

1-4- اهداف تحقیق……………………………………………………………………………… 6

1-4-1- هدف کلی……………………………………………………………………………. 6

1-4-2- اهداف فرعی………………………………………………………………………… 6

1-4-3- اهداف کاربردی…………………………………………………………………….. 7

1-5- فرضیه‌های تحقیق…………………………………………………………………………. 7

1-6- متغیر‌های تحقیق…………………………………………………………………………… 7

1-7- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………. 7

1-7-1- قلمرو موضوعی…………………………………………………………………….. 7

1-7-2- قلمرو زمانی…………………………………………………………………………. 7

1-7-3- قلمرو مکانی………………………………………………………………………… 8

1-8- تعریف واژه‌های کلیدی‌ و تخصصی تحقیق(به صورت مفهومی‌ و‌ عملیاتی)…. 8

1-8-1- تعریف مفهومی واژه‌های کلیدی ‌و‌ تخصصی…………………………………. 8

مالکیت نهادی………………………………………………………………………….. 8

محافظه‌کاری…………………………………………………………………………….. 8

عدم تقارن اطلاعاتی…………………………………………………………………… 9

اندازه شرکت……………………………………………………………………………. 9

1-8-2- تعریف عملیاتی واژه‌های کلیدی ‌و ‌تخصصی………………………………… 9

مالکیت نهادی………………………………………………………………………….. 9

محافظه‌کاری…………………………………………………………………………….. 10

عدم تقارن اطلاعاتی…………………………………………………………………… 11

اندازه شرکت……………………………………………………………………………. 11

الف

1-9- ساختار تحقیق………………………………………………………………………….. 12

فصل دوم- مبانی نظری و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه………………………………………………………………………………………… 14

2-2- مبانی نظری تحقیق……………………………………………………………………….. 14

2-2-1- مالکیت نهادی………………………………………………………………………. 14

2-2-2- تمرکز مالکیت………………………………………………………………………. 15

2-2-3- ساختار مالکیت…………………………………………………………………….. 15

2-2-4- نظریه نمایندگی…………………………………………………………………….. 16

2-2-5- محافظه‌کاری………………………………………………………………………… 18

2-2-5-1- تاریخچه محافظه‌کاری………………………………………………………. 18

2-2-5-2- تعاریف محافظه‌کاری و مفهوم آن………………………………………… 18

2-2-5-3- دلایل محافظه کاری…………………………………………………………. 20

2-2-6- مالکیت نهادی و محافظه‌کاری………………………………………………….. 21

2-2-6-1- فرضیه نظارت فعال………………………………………………………….. 21

2-2-6-2- فرضیه منافع شخصی………………………………………………………… 22

2-2-6-3- فرضیه اتحاد استراتژیک…………………………………………………….. 22

2-2-7- مالکیت نهادی و عدم تقارن اطلاعاتی…………………………………………. 23

2-2-8- محافظه‌کاری و عدم تقارن اطلاعاتی…………………………………………… 24

2-2-9- محافظه‌کاری و اندازه شرکت……………………………………………………. 25

2-2-9-1- فرضیه هزینه‌های سیاسی……………………………………………………. 25

2-2-9-2- فرضیه تاثیرجمعی رویدادها(خبار)……………………………………….. 26

2-2-9-3- فرضیه افشا(عدم تقارن اطلاعاتی)………………………………………… 26

2-3- مروری بر مطالعه‌های پیشین……………………………………………………………. 27

2-3-1- مطالعه‌های داخل ایران…………………………………………………………….. 27

2-3-2- مطالعه‌های خارج از ایران………………………………………………………… 31

 

فصل سوم- روش‌شناسی تحقیق

3-1- مقدمه………………………………………………………………………………………… 39

3-2- جامعه آماری……………………………………………………………………………….. 40

ب

3-3- تعیین حجم نمونه تحقیق………………………………………………………………… 40

3-4- فرضیه‌های تحقیق………………………………………………………………………….. 42

3-5- روش تحقیق……………………………………………………………………………….. 42

3-5-1- روش تحقیق از منظر اهداف…………………………………………………….. 42

3-5-2- روش تحقیق از نظر نقش متغیرها در تحقیق ……………………………….. 42

3-5-3- روش تحقیق از نظر نحوه اجرا………………………………………………….. 42

3-6- روش جمع‌آوری داده‌ها…………………………………………………………………. 43

3-7- تعریف واژه‌های کلیدی و تخصصی تحقیق و نحوه‌ی محاسبه آن‌ها…………… 43

3-7-1- متغیر مستقل…………………………………………………………………………. 44

3-7-2- متغیر وابسته…………………………………………………………………………. 45

3-7-3- متغیرهای تعدیل‌کننده یا کنترل…………………………………………………… 46

3-8- مدل تحقیق…………………………………………………………………………………. 47

3-9- اعتبار درونی و بیرونی تحقیق………………………………………………………….. 47

3-10- روش واکاوی مدل‌ها و آزمون فرضیه‌ها……………………………………………. 49

3-10-1- روش داده‌های پانل……………………………………………………………… 50

3-10-2- روش اثرات ثابت………………………………………………………………… 51

3-10-3- آزمون چاو یا F مقید……………………………………………………………. 52

3-10-4- آزمون هاسمن…………………………………………………………………….. 53

3-10-5- آزمون معنادار بودن مدل………………………………………………………… 54

3-10-6- آزمون معنادار بودن ضرایب……………………………………………………. 54

3-10-7- آزمون مربوط به بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها……………………….. 55

3-10-8- آزمون‌های مربوط به مفروضات مدل رگرسیون خطی…………………….. 56

3-10-8-1- فرض نرمال بودن باقیمانده‌ها………………………………………………. 56

3-10-8-2- فرض عدم وجود هم‌خطی بین متغیرهای مستقل………………………. 56

3-10-8-3- فرض مستقل بودن باقیمانده‌ها……………………………………………… 56

3-10-8-4- فرض عدم وجود ناهمسانی واریانس‌ها میان باقیمانده‌ها……………… 58

3-10-8-5- فرض عدم وجود خطای تصریح مدل و خطی بودن مدل…………… 58

 

فصل چهارم– تجزیه و تحلیل داده‌های تحقیق

4-1- مقدمه………………………………………………………………………………………… 60

4-2- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………. 60

4-3- آمار استنباطی………………………………………………………………………………. 61

4-3-1- آزمون چاو یاF  مقید……………………………………………………………… 61

4-3-2- آزمون هاسمن………………………………………………………………………. 62

4-3-3- آزمون مربوط به بررسی نرمال بودن توزیع متغیرها…………………………. 63

4-3-4- پیش‌فرض‌های آزمون رگرسیون خطی………………………………………… 64

4-3-4-1- فرض نرمال بودن باقیمانده‌ها………………………………………………. 64

4-3-4-2- بررسی عدم هم‌خطی متغیرهای مستقل………………………………….. 65

4-3-4-3- فرض مستقل بودن باقیمانده‌ها…………………………………………….. 65

4-3-4-4- بررسی همگن بودن واریانس باقیمانده استاندارد………………………. 66

4-3-5- آزمون فرضیه‌ها…………………………………………………………………….. 67

4-3-5-1- فرضیه اول…………………………………………………………………… 67

4-3-5-2- فرضیه دوم…………………………………………………………………… 68

4-3-5-3- فرضیه سوم………………………………………………………………….. 69

4-4- تحلیل نتایج………………………………………………………………………………… 71

 

فصل پنجم- نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………. 73

5-2- خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………… 73

5-3- نتایج آزمون فرضیه‌ها……………………………………………………………………… 74

5-3-1- نتایج آزمون فرضیه اول……………………………………………………………. 74

5-3-2- نتایج آزمون فرضیه دوم…………………………………………………………… 75

5-3-3- نتایج آزمون فرضیه سوم…………………………………………………………… 75

5-4- پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق…………………………………………………….. 76

5-5- پیشنهادهای موضوعی برای پژوهش‌های آینده………………………………………. 77

5-6- محدودیت‌های تحقیق …………………………………………………………………… 77

 

فهرست منابع

منابع فارسی ……………………………………………………………………………………….. 80

منابع لاتین ………………………………………………………………………………………….. 82

 

پیوست‌ها و ضمایم

………………………………………………………………………………………………………… 86

 

چکیده:

هدف اصلی این مقاله تعیین رابطه بین عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران و محافظه کاری حسابداری است. زیرا بنا به اعتقاد ما، عدم تقارن اطلاعاتی بین سرمایه گذاران موجب اعمال محافظه کاری بیشتری در گزارشگری مالی می‌شود. محافظه‌کاری هم به نوبه خود انگیزه و توان مدیران را در دستکاری اطلاعات حسابداری، تقلیل و بدین ترتیب هزینه‌های نمایندگی ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی را کاهش می‌دهد. برای اندازه‌گیری عدم تقارن اطلاعاتی و محافظه کاری به ترتیب از دامنه‌ی تفاوت قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و معیار باسو استفاده شده است. نتایج آزمون‌های تجربی با بهره گرفتن از اطلاعات مربوط به نمونه ای شامل 672 مشاهده سال- شرکت است که مربوط به 96 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران (از 816 شرکت) در طی دوره زمانی 1385 تا 1391 می‌باشد.

برای آزمون فرضیه‌ها از الگوی رگرسیون خطی چند متغیره بر مبنای داده های پانل استفاده شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با تأیید فرضیه‌های تحقیق نشان داد که بین مالکیت نهادی و محافظه‌کاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. در واقع با افزایش مالکیت نهادی تقاضا برای اعمال محافظه کاری افزایش می‌یابد. و بدین ترتیب، سودمندی محافظه کاری به عنوان یکی از خصوصیات کیفی صورتهای مالی مورد تأیید قرار می‌گیرد.

 

کلمات کلیدی: مالکیت نهادی، محافظه‌کاری، عدم تقارن اطلاعاتی، اندازه شرکت

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

1ـ1ـ مقدمه

در یک نگاه کلی حاکمیت شرکتی، شامل ترتیبات حقوقی، فرهنگی و نهادی می‌شود که سمت‌ و‌ سوی حرکت و عملکرد شرکت‌ها را تعیین می‌کنند. عناصری که در این صحنه حضور دارند، عبارتند ‌از: سهام‌داران و ساختار مالکیت ایشان، اعضای هیات‌مدیره و ترکیب آن‌ها، مدیریت شرکت که مدیرعامل یا مدیر ارشد اجرایی آن‌را هدایت می‌کند و سایر ذی‌نفعان که امکان اثرگذاری بر حرکت شرکت را دارند. در این میان آن‌چه که بیشتر جلب توجه می‌کند، حضور روزافزون سرمایه‌گذاران نهادی و حقوقی در دایره‌ی مالکان شرکت‌های سهامی عام و تاثیری است که حضور فعال این گروه بر نحوه‌ی حکمرانی و راهبری بر سازمان‌ها و هم‌چنین عملکرد آن‌ها می‌تواند داشته باشد. سرمایه‌گذاران نهادی با توجه به مالکیت بخش قابل توجهی از سهام شرکت‌ها، از نفود زیادی در شرکت‌های سرمایه‌پذیر برخوردار بوده و می‌توانند رویه‌های آن‌ها را تحت‌تاثیر قرار دهند. از طرفی این سرمایه‌گذاران، سهام‌داران حرفه‌ای تلقی شده و دارای تحلیل‌گران قوی هستند که اطلاعات حسابداری را تحلیل می‌کنند و بنابراین توانایی استفاده از این اطلاعات را دارا هستند (هاشمی،1390).

با توجه به اینکه عملکرد مدیریت به وسیله شاخص‌های حسابداری اندازه‌گیری می‌شود و از آن‌جایی که مسئولیت مدیران محدود بوده و در شرایط عادی دارای اطلاعات بیشتری نسبت به سهام‌داران می‌باشند، آنان انگیزه کافی برای افزایش سود غیر‌واقعی به وسیله استفاده از روش‌ها‌ی حسابداری دارند تا بدین‌سان سیمای بهتری از عملکرد خود را به نمایش بگذارند. این امر نشان می‌دهد که چرا سهام‌داران به رعایت محافظه‌کاری در تعیین سود اهمیت می‌دهند. محافظه‌کاری به عنوان یکی از اصول محدود‌کننده حسابداری، سال‌هاست که مورد استفاده قرار می‌گیرد و علی‌رغم انتقادهای فراوان بر آن، همواره جایگاه خود را در میان سایر اصول حسابداری حفظ نموده است. به طوری که می‌توان دوام و بقای محافظه‌کاری در مقابل انتقاد‌های وارده بر آن در طول سالیان طولانی را گواهی بر مبانی بنیادین این اصل دانست (دیندار،1389).

 

1-2- بیان مساله

مسالهعنی تفاوت بین وضع موجود و مطلوب. به عبارت دیگر مسالهعنی فاصله بین جایی که هستیم و جایی که می‌خواهیم باشیم. مساله وقتی حل می‌شود که توانسته باشیم وضعیت موجود را به وضعیت مطلوب تبدیل کرده باشیم (هوبر[1]،1980).

سهام‌داران نهادی در دهه‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین اجزای بازار سرمایه در بیشتر کشورهای جهان تبدیل شده‌اند، به طوری که حجم بزرگی از سرمایه‌گذاری‌های انجام شده را این نهادها صورت داده‌اند. در‌ حقیقت، سرمایه‌گذاران نهادی منابعی برای نفوذ و نظارت بر شرکت و مدیران دارند و یکی از روش‌های حل مشکل نمایندگی این است که از طریق مالکیت نهادی، رابطه‌ی بین مدیران شرکت و ذی‌نفعان به هم نزدیک شود. حضور سرمایه‌گذاران نهادی با واکنش بازار نسبت به انتشار سود رابطه مثبت دارد (کیم،1993)[2].

از طرفی، محافظه‌کاری بیانگر این است که هزینه‌ها باید زودتر و درآمدها دیرتر شناسایی شود. در مفاهیم ‌نظری ‌حسابداری، محافظه‌کاری به عنوان “واکنش محتاطانه در مقابل عدم‌اطمینان” و به منظور حمایت از حقوق صاحبان سهام و اعتباردهندگان شناخته می‌شود، به‌ طوری ‌که برای شناسایی اخبار خوب در صورت‌های مالی نسبت به اخبار بد سطح بالاتری از قابلیت رسیدگی و تاییدپذیری را الزامی می کند )مجتهدزاده و فرشی،1391).

محافظه‌کاری یکی از ویژگی‌های گزارش‌گری مالی است که در قالب یک میثاق محدود‌کننده در چارچوب اصول و مفاهیم حسابداری ایفاگر نقش مهمی در محدود کردن رفتارهای خوش‌بینانه مدیران در جایگاه تهیه‌کنندگان اطلاعات و اعمال برآوردی از حداقل عایدات توسط سرمایه‌گذاران و اعتبار‌دهندگان در جایگاه مهم‌ترین استفاده‌کنندگان، است. تحقیق‌هایی که درباره محافظه‌کاری انجام گرفته است، مؤید اهمیت نقش این میثاق حسابداری در زمینه‌های مختلفی ا‌ز قبیل برطرف کردن مسایل برخاسته از نمایندگی، بی‌اثر ساختن مسائل ناشی از عدم تقارن اطلاعاتی بین استفاده‌کنندگان آگاه و ناآگاه، احقاق حقوق ذی‌نفعان شرکت، تأثیر مثبت بر کاهش هزینه‌های استقراض و هزینه‌های سرمایه، نقش بازدارندگی در قبال وقوع رسوایی‌های مالی و هم‌چنین نقش انکارناپذیر آن در مبحث حاکمیت شرکتی و . . . است (بادآورنهندی و همکاران،1388).

لافوند و رویچودهری(2007)[3] نشان دادند که واحدهای تجاری با مالکیت مدیریتی کمتر سود محافظه‌کارانه بیشتری گزارش می‌کنند که این موضوع با تقاضای سهام‌داران برای کاهش نمایندگی مطابقت دارد.

از طرف دیگر، عده‌ای معتقدند به دلیل دسترسی سرمایه‌گذاران نهادی به اطلاعات محرمانه، عدم تقارن اطلاعاتی بین آن‌ها و سهام‌داران خرد ایجاد می‌شود. در مقابل می‌توان بیان کرد سرمایه‌گذاران نهادی‌ بزرگ می‌توانند اطلاعات محرمانه شرکت را به دیگر سرمایه‌داران انتقال دهند. اما برای این‌که چنین نظارتی معتبر باشد، سهام‌داران بزرگ باید سرمایه‌گذاری را برای یک دوره‌ی زمانی طولانی ادامه دهند. نتایج پژوهش‌ها نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران نهادی در کاهش عدم تقارن اطلاعاتی، نقش موثری ایفا می‌کنند (الیاسیانی و جیا،2008)[4]

در شرکت‌هایی که درصد مالکیت نهادی کمتر است، مدیران تمایل زیادی به کاهش هزینه‌های تحقیق و توسعه و ‌در نتیجه، بالا بردن سود به سطح سال قابل قبول دارند. در شرکت‌هایی که درصد مالکیت نهادی بالاتر است، انگیز‌ه‌ی مدیران برای مدیریت سود از طریق عدم انجام سرمایه‌گذاری در فعالیت‌های تحقیق و توسعه کاهش می‌یابد. بنابراین، می‌توان نتیجه گرفت که حضور مالکین نهادی به کاهش مدیریت سود و متعاقباً حسابداری محافظه‌کارانه منجر می‌گردد (بوش،1998)[5].

به منظور بررسی رابطه نظری بین سهام‌داران نهادی و محافظه‌کاری بایستی به تبیین قراردادی محافظه‌کاری رجوع کرد، بدین‌صورت که تقاضا برای محافظه‌کاری در قراردادها، از بازده‌های نامتقارن بین طرفین قرارداد و عدم تقارن اطلاعاتی بین آن‌ها ناشی می‌شود، اعتباردهندگان، سهام‌داران و مدیران شرکت، بازده‌های نامتقارنی نسبت به خالص دارایی‌های آن دارند. اعتباردهندگان و سهام‌داران، هر یک منافع متفاوتی در توزیع بازده شرکت دارند و به این خاطر اعتبار‌دهندگان فعالیت‌هایی که موجب انتقال ثروت به سهام‌داران می‌شود را پیش‌بینی می‌کنند و قراردادهای استقراض را مقید به شرایطی می‌کنند که چنین انتقال‌هایی را محدود می‌کند و لذا قرادادهای استقراض، منجر به رویه‌های محافظه‌کارانه در گزارش‌گری شرکت می‌شود، تا ثروت شرکت بین اعتباردهندگان نیز تقسیم شود (واتس،2003)[6]

از طرفی بر اساس تئوری نمایندگی، در شرکت‌های با میزان مالکیت نهادی بالا به واسطه همسو شدن منافع مدیران و سهام‌داران نیاز کم‌تری به رویه‌های محافظه‌کارانه وجود دارد (احمد و دوئلمن،2005)[7].

حال با توجه به توضیح‌هایی که در بالا ارائه شد، مساله و سوال اساسی پژوهش به صورت زیر تبیین می‌گردد:

” آیا بین مالکیت سهام‌داران نهادی و محافظه‌کاری در بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران رابطه‌ی مثبت و معناداری وجود دارد؟ ”

بنابراین در تحقیق حاضر وضع موجود نامشخص بودن رابطه‌ی بین مالکیت سهام‌داران نهادی و محافظه‌کاری در بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، و وضع مطلوب شناخت رابطه‌ی بین مالکیت سهام‌داران نهادی و محافظه‌کاری در بین شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادا‌ر تهران می‌باشد.

 

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

با جدا شدن مالکیت و مدیریت، مدیران به عنوان نماینده مالکان (سهام‌داران) شرکت را اداره می‌کنند. با شکل‌گیری رابطه‌ی نمایندگی، تضاد منافع بین مدیران و سهام‌داران ایجاد می‌گردد. بدان معنا که ممکن است مدیران دست به رفتارهای فرصت‌طلبانه زده، تصمیم‌هایی را اتخاذ نمایند که در جهت منافع آن‌ها و عکس منافع سهام‌داران باشد. نیاز به حاکمیت شرکتی (نظام راهبری شرکت) از تضاد منافع بالقوه بین افراد حاضر در ساختار شرکت ناشی می‌شود.

نبود مکانیسم‌های حاکمیت شرکتی، این امکان را به مدیران می‌دهد که در جهت منافع شخصی خود به جای منافع سهام‌داران حرکت نمایند. یکی از ساز ‌و ‌کارهای کنترل بیرونی مؤثر بر حاکمیت شرکتی که دارای اهمیت فزاینده ای بوده، ظهور سرمایه‌گذاران نهادی است (برلی و مینز،1932)[8].

طبق نظر گیلان و استارکس(2003)[9]، سهام‌داران نهادی نقش اصلی را در شکل‌گیری بسیاری از تغییرها در سیستم‌های حاکمیت شرکتی دارند. این گروه از سهام‌داران با توجه به مالکیت بخش درخور توجهی از سهام شرکت‌ها از نفوذ قابل ملاحظه‌ای در این شرکت‌ها برخوردار بوده، و می‌توانند رویه‌های آن‌ها(شامل رویه‌های حسابداری و گزارش‌گری مالی) را تحت تأثیر قرار دهند. هم‌چنین، از آن‌جا که مالکان نهادی بزرگ‌ترین گروه از سهام‌داران را تشکیل می‌دهند، نقش آن‌ها در نظارت بر رویه‌های اتخاذ شده از سوی مدیران از اهمیت بالایی برخوردار است و انتظار می‌رود حضور این مالکان در ترکیب سهام‌داران بر رویه‌های شرکت مؤثر باشد.

یکی از مفاهیم مؤثر در گزارش‌گری مالی شرکت‌ها، محافظه‌کاری است که نفوذ آن در حسابداری سابقه‌ای طولانی دارد. رویه‌های حسابداری محافظه‌کارانه، مدیران را از رفتار فرصت‌طلبانه و خوش‌بینی بیش از حد در ارائه سود باز می‌دارد. این مطالعه، به دنبال آن است که آیا مالکان نهادی موجود در ساختار سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران بر محافظه‌کاری سود تاثیر دارند و باعث می‌شوند که مدیران رویه‌های محافظه‌کارانه در ارائه سود انجام دهند یا خیر؟

 

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1- هدف کلی

شناخت مفاهیم مالکان نهادی و محافظه‌کاری و بررسی رابطه‌ی میان این دو و تاثیر متغیرهای اثرگذار بر رابطه‌ی آن‌ها در بازه‌ی زمانی مورد بررسی تحقیق

 

1-4-2- اهداف فرعی

الف: شناخت تاثیر مالکیت نهادی بر محافظه‌کاری

ب: شناخت تاثیر اندازه رشد شرکت بر رابطه بین مالکیت نهادی و محافظه‌کاری

ج: شناخت تاثیر عدم تقارن اطلاعاتی بر رابطه‌ی بین مالکیت نهادی و محافظه‌کاری

 

 

 

1-4-3- اهداف کاربردی

نتایج این تحقیق می‌تواند مورد استفاده تصمیم‌گیرندگان بازار سرمایه، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار، موسسات مالی سرمایه‌گذاری، کلیه‌ی نهادهای سرمایه‌گذار، سرمایه‌گذاران فردی، اقتصاددانان و دانشجویان و محققان مالی و هم‌چنین باعث افزایش تمایل به سرمایه‌گذاری در بورس شود.

 

1-5- فرضیه‌های تحقیق

با توجه به مبانی مطرح شده در قسمت‌های قبلی مهم‌ترین فرضیه‌های تحقیق عبارت است از:

فرضیه اول: بین مالکیت سهام‌داران نهادی و محافظه‌کاری رابطه‌ی مثبت و معنا‌داری وجود دارد .

فرضیه دوم: عدم تقارن اطلاعاتی در رابطه‌ی بین مالکیت ‌سهام‌داران نهادی و محافظه‌کاری نقش واسطه‌ای ایفا می‌کند.

فرضیه سوم: اندازه شرکت در رابطه‌ی بین مالکیت سهام‌داران نهادی و محافظه‌کاری نقش واسطه‌ای ایفا می‌کند.

 

1-6- متغیرهای تحقیق

متغیر مستقل: متغیر مستقل در این تحقیق مالکیت نهادی می‌باشد.

متغیر ‌وابسته: متغیر وابسته در این تحقیق محافظه‌کاری می‌باشد.

متغیر‌های تعدیل کننده: متغیر‌های تعدیل کننده در این تحقیق اندازه شرکت و عدم تقارن اطلاعاتی می‌باشند.

 

1-7- قلمرو تحقیق

قلمرو این تحقیق شامل سه بعد مختلف، به شرح زیر می‌باشد:

 

1-7-1- قلمرو موضوعی

در این تحقیق رابطه‌ی مالکیت نهادی و محافظه‌کاری در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

 

[1]. Hober1980

[2]. Kim1993

[3]. Lafond, R., and Roychowdhury, S., (2007)

[4]. Elyasiani, E. & J. Jia. (2008)

[5]. Bushee, B. J. (1998)

[6]. Watts, RL., 2003

[7]. Ahmed, A., and Duellman, S., (2007)

[8]. Berli&Minz(1932)

[9]. Gillan, S.G. and L.T. Starks(1998)

تعداد صفحه:110

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه رابطه بین درصد تغییرات سرمایه ‌گذاری و سود تقسیمی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

                                                  واحد کرمانشاه

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

(پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حسابداری M.A)

 

عنوان:

مطالعه پویایی رابطه بین درصد تغییرات سرمایه ‌گذاری، سود و سود تقسیمی

 

بهمن  1393

 

 

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول : کلیات پژوهش

 • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………… 3
 • مسأله ……………………………………………………………………………………………………………………….. 4
 • اهمیت و ضرورت انجام پژوهش ………………………………………………………………………………. 6
 • اهداف پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….. 6
  • هدف کلی ………………………………………………………………………………………………….. 6
  • اهداف ویژه ………………………………………………………………………………………………… 6
  • هدف کاربردی ……………………………………………………………………………………………. 7
 • قلمرو پژوهش …………………………………………………………………………………………………………. 7
  • قلمرو موضوعی …………………………………………………………………………………………….7
  • قلمرو زمانی ………………………………………………………………………………………………….7
  • قلمرو مکانی …………………………………………………………………………………………………7
 • فرضیه‌های پژوهش …………………………………………………………………………………………………….7
 • تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها ……………………………………………………………………………….8
  • تعریف مفهومی متغیرها ………………………………………………………………………………….8
   • کل دارایی‌ها ………………………………………………………………………………………………8
   • سرمایه بازار ………………………………………………………………………………………………8
   • نسبت سود پرداختی ………………………………………………………………………………….8
   • بازده دارایی‌ها …………………………………………………………………………………………..8
   • سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی‌ها …………………………………………………….8
   • نسبت قیمت به سود هر سهم ……………………………………………………………………. 9
   • بازده حقوق صاحبان سهام ………………………………………………………………………….9
   • ارزش دفتری به ارزش بازاری ……………………………………………………………………..9
   • بدهی به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام ………………………………………………….9

1-7-1-10  سود انباشه به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام ……………………………………….9

 • تعریف عملیاتی متغیرها ………………………………………………………………………………….9
  • کل دارایی‌ها …………………………………………………………………………………………….9
  • سرمایه بازار …………………………………………………………………………………………….9
  • نسبت سود پرداختی …………………………………………………………………………………9
  • بازده دارایی‌ها ………………………………………………………………………………………….9
  • سود قبل از بهره و مالیات به کل دارایی‌ها ………………………………………………….10
  • نسب قیمت به سود هر سهم ……………………………………………………………………10
  • بازده حقوق صاحبان سهام ………………………………………………………………………10
  • ارزش دفتری به ارزش بازار………………………………………………………………………10
  • بدهی به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام………………………………………………..10

فصل دوم : مبانی و پیشینه پژوهش

 • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………….12
 • مبانی نظری پژوهش ………………………………………………………………………………………………..12
  • سرمایه‌گذاری ……………………………………………………………………………………………12
   • مفهوم سرمایه‌گذاری ………………………………………………………………………..12
   • سرمایه‌گذاری بلندمدت ……………………………………………………………………13
   • سرمایه‌گذاری جاری ………………………………………………………………………..13
   • سرمایه‌گذاری‌ سریع‌المعامله‌ در بازار …………………………………………………..13
   • سرمایه‌گذاری در املاک ……………………………………………………………………13
   • اهمیت سرمایه‌گذاری ……………………………………………………………………….13
   • انواع سرمایه‌گذاری …………………………………………………………………………..14
  • ارزیابی عملکرد مالی شرکت‌ها ………………………………………………………………….. 15
   • معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری ………………………………………………15
    • سود ……………………………………………………………………………………15
    • نرخ رشد سود ……………………………………………………………………..15
    • سود هر سهم[1] ……………………………………………………………………..16
    • سود تقسیمی هر سهم ………………………………………………………….16
    • نسبت سود پرداختی …………………………………………………………….17
    • نرخ بازدهی دارایی‌ها …………………………………………………………..17
    • بازده حقوق صاحبان سهام …………………………………………………..18
    • سود خالص ………………………………………………………………………. 18
    • نسبت بدهی به دارایی ………………………………………………………….20
   • معیارهای مبتنی بر اطلاعات حسابداری و اطلاعات بازار ………………………20
    • نسبت قیمت به سود …………………………………………………………..20
    • نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام ……………………………….21
    • نسبت توبین ……………………………………………………………………….21
   • اهمیت سود ………………………………………………………………………………………….21
   • مفهوم سود و سودآوری ………………………………………………………………………….24
    • کاربردهای مختلف سود …………………………………………………………………..25
   • عوامل موثر بر سودآوری ………………………………………………………………………..26
   • سیاست تقسیم سود ……………………………………………………………………………….27
   • اهداف سیاست تقسیم سود ……………………………………………………………………..28
    • جایگاه سیاست تقسیم سود در مدیریت مالی ………………………………………29
    • سیاست تقسیم سود سهام و تأمین‌مالی داخلی ……………………………………..30
   • تئوری‌های تقسیم سود …………………………………………………………………………..30
    • نظریه میلر و مودیلیانی …………………………………………………………………….31
   • مبانی تئوریک فرضیه‌های پژوهش ……………………………………………………………………32
   • پیشینه پژوهش ………………………………………………………………………………………………34
    • پژوهش‌های خارجی ……………………………………………………………………………………..34

2-4-2     پژوهش‌های داخلی ……………………………………………………………………………………… 37

فصل سوم : روش‌شناسی پژوهش

 • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………..40
 • روش پژوهش ……………………………………………………………………………………………………….. 40
  • روش پژوهش برحسب هدف …………………………………………………………………….. 40
  • روش پژوهش از نظر داده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها ………………………………………………………………………. 41
  • روش پژوهش از نظر نحوه اجرا …………………………………………………………………. 41
 • جامعه آماری انتخاب شرکت‌ها جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش …………………………………. 41
 • جدول فیلترینگ ……………………………………………………………………………………………………… 42
 • روش‌ها و ابزار جمع‌آوری داده‌ها …………………………………………………………………………….. 43
 • روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ……………………………………………………………………………………. 43
  • روش حداقل مربعات معمولی …………………………………………………………………….. 43
  • ضریب تعیین R2………………………………………………………………………………………. 45
  • بررسی معنادار بودن مدل برآورد شده و ضرایب آن………………………………………… 46

  3-6-3-1     آماره آزمون………………………………………………………………………………………… 47

3-6-3-2    تعیین مقادیر بحرانی …………………………………………………………………………….. 47

3-6-3-3   تصمیم‌گیری………………………………………………………………………………………….. 47

 • آزمون دوربین- واتسون ……………………………………………………………………………… 48
 • معیارهای NFI ، RFI ، IFI ، CFI ، RMSEA ………………………………………… 49

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده‌ها

 • مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………. 52
 • آمار توصیفی……………………………………………………………………………………………………………..52
 • آزمون فرضیه‌ها ………………………………………………………………………………………………………. 54
  • آزمون دوربین واتسون(فرض1) ……………………………………………………………………55
  • معادله ساختاری …………………………………………………………………………………………55
  • معیارهای مناسبت مدل ……………………………………………………………………………….58
  • آزمون دوربین واتسون(فرض2) ……………………………………………………………………59
  • معادله ساختاری …………………………………………………………………………………………59
  • معیارهای مناسبت مدل ………………………………………………………………………………..62
  • آزمون دوربین واتسون(فرض3) …………………………………………………………………….63
  • معادله ساختاری ………………………………………………………………………………………….63
  • معیارهای مناسب مدل …………………………………………………………………………………66
  • آزمون دوربین واتسون(فرض4) ……………………………………………………………………67
  • معادله ساختاری ……………………………………………………………………………………….67
  • معیارهای مناسب مدل ……………………………………………………………………………….69
  • آزمون دوربین واتسون(فرض 5) ………………………………………………………………..71
  • معادله ساختاری ……………………………………………………………………………………….71
  • معیارهای مناسب مدل ……………………………………………………………………………….74
  • آزمون دوربین واتسون(فرض 6) …………………………………………………………………75
  • معادله ساختاری ………………………………………………………………………………………..75
  • معیارهای مناسب مدل ……………………………………………………………………………….78
  • آزمون دوربین واتسون(فرض 7) …………………………………………………………………79
  • معادله ساختاری ………………………………………………………………………………………..79
  • معیارهای مناسب مدل ……………………………………………………………………………….82
  • آزمون دوربین واتسون(فرض 8) …………………………………………………………………83
  • معادله ساختاری ………………………………………………………………………………………..83
  • معیارهای مناسب مدل ……………………………………………………………………………….86
  • آزمون دوربین واتسون(فرض 9) …………………………………………………………………87
  • معادله ساختاری ………………………………………………………………………………………..87
  • معیارهای مناسب مدل ………………………………………………………………………………..90
 • آزمون گرانجر …………………………………………………………………………………………………………90
  • مدل اول ………………………………………………………………………………………………….91
  • مدل دوم ………………………………………………………………………………………………….92
  • مدل سوم …………………………………………………………………………………………………93

فصل پنجم : نتیجه‌گیری و پیشنهادها

 • مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………..96
 • جمع بندی مطالب پیشین …………………………………………………………………………………………96
 • نتیجه‌گیری ……………………………………………………………………………………………………………97

5-3- 1       نتایج آزمون فرضیه‌ها ………………………………………………………………………………… 97

 • نتیجه آزمون گرانجر ……………………………………………………………………………………….100
 • پیشنهادها  …………………………………………………………………………………………………………100

5-4-1    پیشنهادهای کاربردی …………………………………………………………………………………….101

5-4-2   پیشنهاد برای سهامداران ………………………………………………………………………………..102

 • پیشنهاد برای مدیران  ……………………………………………………………………………………103
 • پیشنهاد برای پژوهش‌های آتی ………………………………………………………………………….103
 • محدودیت‌های پژوهش ………………………………………………………………………………….103

                                           فهرست منابع

منابع فارسی   ………………………………………………………………………………………………………………………..105

منابع لاتین …………………………………………………………………………………………………………………………….107

پیوست‌ها

پیوست الف- خروجی‌ها  ……………………………………………………………………………………………………… 110

پیوست ب- لیست شرکت‌های نمونه ……………………………………………………………………………………… 121

چکیده انگلیسی  ……………………………………………………………………………………………………………………. II

عنوان به زبان انگلیسی  ……………………………………………………………………………………………………………  I

 

 

فهرست جداول

 

جدول 4-1- آمار توصیفی متغیرهای مورد استفاده در پژوهش…………………………………………………………54

جدول 4-2- جدول ضرایب رگرسیون(فرض1)…………………………………………………………………………….57

جدول 4-3- جدول معیارهای مناسبت مدل(فرض1)…………………………………………………………………..  58

جدول 4-4- جدول ضرایب رگرسیون(فرض2)…………………………………………………………………………… 61

جدول 4-5- جدول معیارهای مناسبت مدل(فرض3)……………………………………………………………………. 62

جدول 4-6- جدول ضرایب رگرسیون(فرض3)…………………………………………………………………………… 65

جدول 4-7- جدول معیارهای مناسبت مدل(فرض3)……………………………………………………………………. 66

جدول 4-8- جدول ضرایب رگرسیون(فرض4)…………………………………………………………………………….69

جدول 4-9- جدول معیارهای مناسبت مدل(فرض4)…………………………………………………………………….70

جدول 4-10- جدول ضرایب رگرسیون(فرض5)………………………………………………………………………….73

جدول 4-11- جدول معیارهای مناسبت مدل(فرض5)…………………………………………………………………..74

جدول 4-12- جدول ضرایب رگرسیون(فرض6)………………………………………………………………………….77

جدول 4-13- جدول معیارهای مناسبت مدل(فرض6)…………………………………………………………………..78

جدول 4-14- جدول ضرایب رگرسیون(فرض7)……………………………………………………………………….. 81

جدول 4-15- جدول معیارهای مناسبت مدل(فرض7)………………………………………………………………… 82

جدول 4-16- جدول ضرایب رگرسیون(فرض8)………………………………………………………………………… 85

جدول 4-17- جدول معیارهای مناسبت مدل(فرض8)………………………………………………………………… 86

جدول 4-18- جدول ضرایب رگرسیون(فرض9)………………………………………………………………………… 89

جدول 4-19- جدول معیارهای مناسبت مدل(فرض9)………………………………………………………………… 90

جدول 4-20- جدول معیارهای سنجش مدل(مدل 1)………………………………………………………………….. 91

جدول 4-21- جدول نتایج آزمون گرانجر(مدل 1)………………………………………………………………………. 92

جدول 4-22- جدول معیارهای سنجش مدل(مدل 2)………………………………………………………………….. 92

جدول 4-23- جدول نتایج آزمون گرانجر(مدل 2)………………………………………………………………………. 93

جدول 4-24- جدول معیارهای سنجش مدل(مدل 3)…………………………………………………………………… 94

جدول 4-25- جدول نتایج آزمون گرانجر(مدل 3)………………………………………………………………………. 94

 

 

چکیده

سرمایه ­گذاران در دارایی‌های فیزیکی و مالی سرمایه ­گذاری می­ کنند. سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی از طریق خرید سهام، اوراق قرضه و… صورت می­گیرد. هنگامی که شخصی سهام شرکتی را خریداری می­ کند مالک شرکت شده و از مزایایی مثل سود تقسیمی، سود سهمی، افزایش قیمت سهام و… بهره‌مند می­شود. شرکت‌ها معمولاً در پایان دوره مالی دو تصمیم اساسی را اتخاذ می­نمایند، نخست آن‌که: چه مقدار از سود باید بین سهام‌داران تقسیم شود و دوم چه مقدار از سود باید در شرکت سرمایه‌گذای گردد. سؤال اساسی این است که چه رابطهای بین درصد تغییرات سود تقسیمی، درصد تغییرات سود خالص و درصد تغییرات سرمایه ­گذاری در دوره جاری و دوره قبل وجود دارد؟ هدف اصلی این پژوهش بررسی و تحلیل همزمان و پویای روابط بین متغیرهای سود تقسیمی، سود خالص و سرمایه‌گذاری می­باشد. جهت یافتن ارتباط میان متغیرهای مطرح شده، نه فرضیه و سه مدل طراحی شد. فرضیه‌های مطرح شده منجر به طراحی مدل‌های مختلفی جهت تعیین رابطه بین درصد تغییرات سود تقسیمی، درصد تغییرات سود خالص و درصد تغییرات سرمایه‌گذاری در‌حضور متغیرهای کنترلی نسبت سود پرداختی، بازده دارایی‌ها، قدرت کسب سود دارایی، نسبت قیمت به سود هر سهم، بازده حقوق صاحبان سهام، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نسبت بدهی به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام گردید. با بهره گرفتن از سه مدل طراحی شده نیز رابطه علی و معلولی میان متغیرهای سود، سود تقسیمی و سرمایهگذاری به دست آمده است. به‌منظور بررسی فرضیه‌ها اطلاعات مالی 78 شرکت فعال در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره 10 ساله 1383 تا 1392 مورد استفاده قرار گرفته است. فرضیه‌های پژوهش با بهره گرفتن از روش کم‌ترین مربعات معمولی و آزمون گرانجر و با بکارگیری نرم‌افزار (Amos و(Eviews مورد آزمون قرار گرفته­اند. نتایج پژوهش نشان می­دهد که درصد تغییرات سود خالص و سرمایه‌گذاری دوره قبل تأثیر مثبت و معناداری بر درصد تغییرات سرمایه‌گذاری و سود خالص دوره جاری دارد اما درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل و دوره جاری رابطه معکوسی با درصد تغییرات سرمایه‌گذاری و سود خالص دوره قبل و جاری دارد. همچنین از میان متغیرهای کنترلی، متغیرهای نسبت سود پرداختی، بازده دارایی، نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار و نسبت بدهی به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام بیشترین تأثیر را بر روی مدل‌های ارائه شده داشته اند.

     کلمات کلیدی: سرمایه‌گذاری، سود خالص، سود تقسیمی، بازده حقوق صاحبان سهام، کل دارایی.

 

فصل اول

کلیات پژوهش

 

 

 • مقدمه

یکی ازمهمترین ویژگی‌های بازارسرمایه نوپا مخصوصآ در کشورهای درحال توسعه وجود سرمایه‌گذاران عمده و تملک بخش اعظمی از حقوق مالکانه شرکت‌ها توسط آنان است. کشور ما نیز ازاین قاعده مستثنی نبوده ونیست. سرمایه‌گذاران بازیگران اصلی بازارهای مالی هستند، حضور سرمایه‌گذاران عمده ازجمله سازمان‌های بزرگ دولتی وموسسات مالی در بازارهای سرمایه نیازبه مطمئن ساختن سرمایه ­گذاران از عملکرد شرکت درراستای حداکثرکردن ارزش سهام‌داران درچارچوب قوانین ومقررات می‌باشد. اطمینان سرمایه‌گذاران به کارایی واثر بخشی عملیات بازارهای مالی جهان ورسیدن به رشد اقتصادی وپایداری آن در سطح جهانی کار اساسی است. از سوی دیگر اطلاعات حسابداری یکی از مهمترین عناصر ارزیابی عملکرد شرکت‌ها محسوب می‌شود و در میان تمامی معیارها و مبانی یک اصل اساسی و انکار‌ناپذیر است. یکی از پیامد­های سیر تحول حسابداری استفاده از نسبت‌های مالی برای ارزیابی عملکرد و تجزیه و تحلیل صورت‌های مالی است که پیدایش آنها به اواخر قرن نوزدهم میلادی بر‌می­گردد و محاسبه آنها به طور کامل به‌صورت‌های مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت گردش وجه نقد بستگی دارد. (آخیگب[2] و همکاران، 1996).

به‌طور معمول مدیران به دنبال سطحی از موجودی‌های نقدی هستند که باتوجه به مزایا و معایب نگهداری موجودی‌های نقدی حالت بهینه داشته باشد به‌عبارت دیگر شرکت‌ها در جستجوی آن سطح بهینه از نقدینگی هستند که به دلیل کمبود نقدینگی ضررهای عمده به شرکت وارد نیاید و از طرفی با نگهداری وجه نقد اضافی فرصت‌ها ازدست نرود و این مورد همان سطح نقدینگی درشرکت‌هاست. (آخیگب و همکاران، 1996).

 • بیان مسأله

ارزیابی عملکرد واحدهای تجاری در چند دهه اخیر به‌صورت علمی­تر و فنی­تر انجام شده وقسمت عمده ادبیات مدیریت، امور مالی وحسابداری را تشکیل می­دهد. تلاش‌های زیادی در جهت مقایسه معیارهای سنجش و ارزیابی عملکرد واینکه کدام یک از اعتبار بیشتری برخوردار است، انجام شده است. یکی از روش‌های سنجش عملکرد شرکت‌ها بررسی رابطه میزان سود خالص، سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری دوره قبل و دوره جاری است. در واقع شرکت‌ها تمایل دارند که با تقسیم کمترین میزان سود در بین سهام‌داران، به بیشترین سود خالص در قبال مبلغ سرمایه‌گذاری شده دست پیدا کنند.

یکی از اهدف اصلی شرکت­ها، افزایش بازده حقوق صاحبان سهام است و بدین منظور از روشی استفاده می­ کنند که آن­ها را در رسیدن به این مهم یاری کند. افزایش بازده حقوق صاحبان سهام ارزش شرکت را بالا می­برد. در واقع سرمایه ­گذاران اعم از سهامداران یا تأمین­کنندگان وام و تسهیلات بلندمدت با اعطای سرمایه یا پول خود به شرکت، ریسک عدم وصول آن را پذیرفته­اند و بازده­ای معادل هزینه سرمایه شرکت را می‌خواهند (مشایخ و شاهرخی، 1388).

بنابراین قابلیت و قدرت انعطاف عملیاتی یک شرکت تا حد زیادی به توانایی­های بالقوه و بالفعل آن شرکت در دسترسی به منابع مالی بهینه و رابطه با آن منابع بستگی دارد. به‌عبارت دیگر شرکت آنگاه می‌تواند از فرصت­های سرمایه ­گذاری به نحو مطلوب استفاده کند که به موقع بتواند از منابع مالی متناسب بهره­مند شود و با کسری نقدینگی روبرو نشود (پورحیدری، 1390).

پاسخ این سؤال که آیا سیاست تقسیم سود بر ارزش شرکت اثر می­گذارد یا خیر هنوز در‌هاله‌ای از ابهام است و بحث‌های زیادی پیرامون آن در مالیه شرکت وجود دارد. مودیلیانی[3] و میلر(1961و 1958) ثابت نمودند که تحت شرایط اطمینان، سیاست تقسیم سود ارتباطی با ارزش شرکت ندارد. فاما[4]و میلر(1972) ضمن بیان اینکه وابستگی بین تأمین مالی شرکت، سرمایه‌گذاری و سیاست تقسیم سود وجود ندارد دریافتند که سیاست سرمایه ­گذاری تنها عامل تعیین‌کننده ارزش شرکت است. مطالعات گذشته نشان می­ دهند که بین سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری ارتباط وجود دارد اما ارتباط دقیقی مشخص نشده است.

امروزه رابطه تجربی بین تقسیم سود و سرمایه‌گذاری بسیار مبهم است و شواهد متضادی وجود دارد. وقتی که بازارهای سرمایه ناقص هستند، شرکت‌ها ممکن است از سود تقسیمی به‌عنوان یک علامت از سودهای آتی برای غلبه بر عدم‌تقارن اطلاعاتی استفاده می­ کنند. اما اگر سود تقسیمی از محل منابع داخلی تأمین شده باشد ممکن است به‌عنوان مخارج دوره جاری و سرمایه‌گذاری آتی قلمداد شود و در نتیجه، منجر به رشد آتی سود شود.

این بازخور پویا تا به حال مورد آزمون قرار نگرفته است و تمرکز اولیه پژوهش حاضر بر آن می‌باشد. نظر به اینکه مطالعات چندی نشان دادند که سود تقسیمی و سود خالص با بهره گرفتن از هر دو روش سری زمانی و برش مقطعی، با هم در ارتباطند، در این پژوهش ابتدا رابطه بین سود، سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری دوره جاری را با سود، سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری دوره قبل بررسی می­شود. سپس مدل بردار خود رگرسیونی سه معادله‌ای برای سود تقسیمی، سرمایه‌گذاری و سود برای کشف رابطه پویای بین سرمایه ­گذاری و سیاست تقسیم سود فرض می­شود. چارچوب مدل خود رگرسیونی درک عمیق‌تری از پویای بلند‌مدت و کوتاه‌مدت بین سرمایه‌گذاری شرکت، سود و سود تقسیمی ارائه می­نماید. مسأله اساسی پژوهش انجام شده پاسخ به رابطه بین سود، سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری دوره جاری با سود، سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری دوره قبل می‌باشد.

 • 3 اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

سرمایه ­گذاران در دارایی‌های فیزیکی و مالی سرمایه‌گذاری می­ کنند. سرمایه‌گذاری در دارایی‌های مالی از طریق خرید سهام، اوراق قرضه و… صورت می­گیرد. هنگامی که شخصی سهام شرکتی را خریداری می کند مالک شرکت شده و از مزایایی مانند سود، سود تقسیمی، افزایش قیمت سهام و… بهره‌مند می‌شود. شرکت‌ها معمولاً در پایان دوره‌مالی این تصمیم مهم را اتخاذ می‌کنند که چه مقدار از سود باید در شرکت سرمایه‌گذاری شود. همواره این سؤال پیش می‌آید که چه رابطه‌ای بین سود خالص، سود تقسمی و سرمایه‌گذاری وجود دارد. از این‌رو، یکی از موضوع‌های مهم در مالیه مدرن، شناخت رابطه بین سیاست تقسیم سود و ارزش شرکت بوده است که از زمان ارائه نظریه بی‌ارتباطی سود تقسیمی و ارزش شرکت توسط مودیلیانی و میلر(1961) توجه بیشتری را به خود معطوف داشته است. محققان بسیاری سعی در کشف رابطه موجود بین عوامل فوق و همچنین شناخت سایر فاکتورهای مؤثر بر این رابطه داشته‌اند. پژوهش‌های متعددی به آزمون تجربی نظریه بی‌ارتباطی با بهره گرفتن از داده‌های مختلف، تحت شرایط مختلف و آزمون‌های متفاوت از نظر آماری پرداختند.

بعضی از پژوهش‌ها وجود رابطه بین سود تقسیمی و ارزش شرکت را تأیید و برخی پژوهش‌های دیگر این رابطه را تأیید ننموده‌اند. پژوهش‌های دیگر وجود یا عدم وجود رابطه فوق را به حضور یا تغییرات در فاکتورهای دیگر نسبت می‌دهند. مثلاً مطالعات گذشته نشان می‌دهند که بین سود تقسیمی و سرمایه‌گذاری ارتباط وجود دارد اما ارتباط دقیقی مشخص نشده است. پاسخ این سؤال که آیا سیاست تقسیم سود بر ارزش شرکت اثر می‌گذارد یا خیر هنوز در ‌هاله‌ای از ابهام است و بحث‌های زیادی پیرامون آن در مالیه شرکت وجود دارد.

لذا پژوهش حاضر با بهره گرفتن از روش‌های آماری متفاوت (استفاده از خودرگرسیون برداری و آزمون علیت گرانجر) در راستای پژوهش‌های انجام شده قبلی به بررسی و تحلیل همزمان و پویای روابط بین متغیرهای سود تقسیمی، سود و سرمایه‌گذاری به‌‌منظور کشف روابط احتمالی جهت پر کردن خلاء موجود با بهره گرفتن از داده‌های بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است.

1 – 4   اهداف پژوهش

1-4-1  هدف کلی

شناخت رابطه بین درصد تغییرات سرمایه‌گذاری، سود و سود تقسیمی

1-4-2  اهداف ویژه

شناخت رابطه بین درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره جاری و درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره قبل، درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل و درصد تغییرات سود خالص دوره قبل

شناخت رابطه بین درصد تغییرات سود تقسیمی دوره جاری و درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره قبل، درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل و درصد تغییرات سود خالص دوره قبل

شناخت رابطه بین درصد تغییرات سود خالص دوره جاری و درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره قبل، درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل و درصد تغییرات سود خالص دوره قبل

1-4-3 هدف کاربردی

ارائه رهنمودهای کاربردی به شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران پیرامون رابطه بین سیاست تقسیم سود و ارزش شرکت‌ها تحت شرایط مختلف

1- 5  قلمرو پژوهش

قلمرو این پژوهش شامل سه بعد مختلف، به شرح زیر می‌باشد:

1-5-1 قلمروی موضوعی

در این پژوهش پویایی رابطه بین درصد تغییرات سرمایه‌گذاری، سود و سود تقسیمی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است.

1-5-2  قلمروی زمانی

با درنظر گرفتن اطلاعات نزدیک به زمان انجام تحقیق و در دسترس بودن آنها قلمرو زمانی تحقیق یک دوره 10 ساله از ابتدای سال 1383 لغایت پایان سال 1392 تعیین شده است.

1-5-3  قلمروی مکانی

قلمرو مکانی پژوهش کلیه شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است.

1-6  فرضیه‏های پژوهش

فرضیه اول: درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره قبل بر درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره جاری تأثیر معناداری دارد.

فرضیه دوم: درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل بر درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره جاری تأثیر معناداری دارد.

فرضیه سوم: درصد تغییرات سود خالص دوره قبل بر درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره جاری تأثیر معناداری دارد.

فرضیه چهارم: درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره قبل بر درصد تغییرات سود تقسیمی دوره جاری تأثیر معناداری دارد.

فرضیه پنجم: درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل بر درصد تغییرات سود تقسیمی دوره جاری تأثیر معناداری دارد.

فرضیه ششم: درصد تغییرات سود خالص دوره قبل بر درصد تغییرات سود تقسیمی دوره جاری تأثیر معناداری دارد.

فرضیه هفتم: درصد تغییرات سرمایه‌گذاری دوره قبل بر درصد تغییرات سود خالص دوره جاری تأثیر معناداری دارد.

فرضیه هشتم: درصد تغییرات سود تقسیمی دوره قبل بر درصد تغییرات سود خالص دوره جاری تأثیر معناداری دارد.

فرضیه نهم: درصد تغییرات سود خالص دوره قبل بر درصد تغییرات سود خالص دوره جاری تأثیر معناداری دارد.

[1](  Earnings per share

[2]) Akhigbe

[3] ) Modigliani

[4] ) Fama

تعداد صفحه:135

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه مدیریت واقعی سود در بخش فروش شرکت

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات کرمانشاه

دانشکده مدیریت و حسابداری، حسابداری

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: حسابداری

عنوان:

مدیریت واقعی سود در بخش فروش شرکت و ارتباط آن با واحد مالی

 

شهریور 1393

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده 1

فصل اول. 2

کلیات پژوهش…. 2

1-1 بیان مسأله. 3

1-2 اهمیت و ضرورت پژوهش…. 4

1-3 اهداف پژوهش…. 5

1-3-1 هدف کاربردی.. 5

1-4 فرضیه‏های پژوهش…. 5

1-5 روش پژوهش…. 6

1-7 تعاریف متغیرها 7

1-7-1 تعاریف مفهومی.. 7

1-7-2 تعاریف عملیاتی.. 8

1-7 مدل مفهومی پژوهش…. 8

فصل دوم. 9

مبانی نظری و پیشینه پژوهش…. 9

2-1 مقدمه. 10

2-2-1 مفهوم سود. 11

2-2-2-1 مفهوم سود در سطح ساختار (قواعد و تعاریف) 12

2-2-2-2 مفهوم سود در سطح معانی (ارتباط با واقعیت‌های اقتصادی) 13

2-2-2-3 مفهوم سود در سطح عمل (نحوه استفاده از آن توسط استفاده‌کنندگان) 13

2-2-3 اهمیت سود. 14

2-2-4 نقاط قوت و ضعف وارد بر سود حسابداری.. 15

2-2-4-1 نقاط قوت سود حسابداری.. 15

2-2-4-2 انتقادات و ایرادات وارد بر سود حسابداری.. 16

2-2-5 مدیریت سود و راهکارهای مربوط به آن. 18

2-2-6 ابزارهای مدیریت سود را می‌توان به پنج گروه اصلی تقسیم کرد. 19

2-2-6-1 نحوه برخورد مدیریت به حسابداری معاملات… 19

2-2-6-2 انتخاب و تغییر اصول حسابداری.. 19

2-2-6-3 مدیریت اقلام تعهدی.. 20

2-2-6-4 قیمت‌های انتقالی.. 20

2-2-6-5 تصمیمات اقتصادی واقعی.. 20

2-2-7 شیوه های مدیریت سود. 23

2-2-8 مدیریت سود واقعی.. 25

2-2-9 تفاوتهای بین مدیریت اقلام تعهدی اختیاری و مدیریت سود واقعی.. 26

2-2-10 پیامدهای مدیریت سود واقعی.. 27

2-2-11 هزینه‌های مربوط به دستکاری فعالیت‌های واقعی.. 30

2-2-12 فرضیه‌های مختلف در مورد مدیریت سود واقعی.. 32

2-2-12-1 فرضیه بازار کارآ 33

2-2-12-2 نظریه اثباتی.. 33

2-2-13 انگیزه‌های مدیریت سود واقعی.. 35

2-2-13-1 انگیزه‌های مربوط به منافع شرکت… 35

2-2-13-1-1 افزایش بازده سهام. 35

2-2-13-1-2 شرایط تامین مالی بهتر. 36

2-2-13-1-3 افزایش قیمت در عرضه نخستین سهام. 36

2-2-13-1-4 عدم تخلف از قراردادهای بدهی.. 37

2-2-13-1-5 انگیزه سیاسی.. 37

2-2-13-1-6 کاهش مالیات… 38

2-2-13-1-7 اطلاع رسانی به سرمایه‌گذاران. 39

2-2-13-1-8 قوانین و مقررات… 39

2-2-13-2 انگیزه‌های مربوط به منافع شخصی.. 39

2-2-13-2-1 افزایش پاداش… 40

2-2-13-2-2 اعتبار سرمایه انسانی و امنیت شغلی مدیر. 40

2-2-13-2-3 انگیزههای درون شرکتی.. 41

2-2-13-2-4تغییر مدیران ارشد. 41

2-2-14 مدیریت سود در مقابل مدیریت سود واقعی.. 42

2-2-15 ارتباط ارزشی سود و نظریه های مدیریت سود. 43

2-2-16 منتخب نظریه های رقیب… 45

2-2-16-1  نظریهی چشمداشت… 45

2-2-16-2 نظریه ی کارگزاری.. 46

2-2-16-3  نظریهی حسابشویی.. 47

2-2-16-4 نظریهی پذیرایی.. 48

2-2-16-5 نظریه‌ی شرکت… 48

2-2-16-1 رویکرد هزینه قراردادها 50

2-2-16-1-1 دیدگاه مدیریت سود واقعی.. 53

2-2-16-2 رویکرد تصمیم‌گیری.. 54

2-2-16-2-1دیدگاه مدیریت سود واقعی.. 56

2-2-16-3 رویکرد سیاسی – قانونی.. 57

2-2-16-3-1 دیدگاه مدیریت سود واقعی.. 60

2-2-17 ارتباط بین متغیرهای پژوهش…. 61

2-3 پیشینه پژوهش…. 62

2-3-1 پژوهشات خارجی.. 62

2-3-2 پژوهشات داخلی.. 63

فصل سوم. 65

روش شناسی پژوهش…. 65

مقدمه. 66

3-1 روش پژوهش…. 67

3-2 ابزار گردآوری داده‌ها 68

3-2-1 روایی ابزار سنجش…. 68

3-2-2 پایایی ابزار سنجش…. 69

3-3 جامعه آماری، روش نمونه‏گیری و حجم نمونه. 69

3-4 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 70

فصل چهارم. 71

تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها 71

مقدمه. 72

4-1 ارائه نتایج توصیفی پژوهش…. 72

4-1-1 توزیع فراوانی نمونه بر حسب متغیرهای دموگرافیک… 72

4-2 نتایج استنباطی پژوهش…. 75

. 98

مدل بهبود یافته پژوهش…. 98

فصل پنجم. 99

 نتیجه‌گیری.. 99

مقدمه. 100

5-1 نتایج پژوهش…. 100

5-1-1 خلاصه نتایج توصیفی.. 100

5-1-2 خلاصه یافته‌های استباطی پژوهش…. 101

5-2  نتیجه‌گیری.. 108

5-3 پیشنهادهای کاربردی.. 110

5-4 پیشنهاد برای پژوهشهای آتی.. 111

5-5 محدودیتهای پژوهش…. 111

منابع لاتین.. 115

پیوست… 117

 

 

فهرست جداول

جدول3- 1: ضرایب آلفای کرونباخ.. 69

جدول4- 1: توزیع فراوانی بر حسب سن.. 73

جدول4- 2: توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات… 74

جدول4- 3: خلاصه‌ی الگوی رگرسیون. 75

جدول4- 4: آزمون مجموع مجذورات و مقدار (ANOVA) F. 76

جدول4- 5: ضریب رگرسیون مدیریت سود توسط بخش مالی با مدیریت واقعی سود. 77

جدول4- 6: خلاصه‌ی الگوی رگرسیون. 78

جدول4- 7: آزمون مجموع مجذورات و مقدار (ANOVA) F. 78

جدول4- 8: ضریب رگرسیون سطح مشارکت بخش مالی درتدوین استراتژی‌های توسعه فروش با مدیریت واقعی سود  79

جدول4- 9: خلاصه‌ی الگوی رگرسیون. 80

جدول4- 10: آزمون مجموع مجذورات و مقدار (ANOVA) F. 80

جدول4- 11: ضریب رگرسیون میزان تضاد بین واحد فروش و واحد مالی با مدیریت واقعی سود. 81

جدول4- 12: خلاصه‌ی الگوی رگرسیون. 82

جدول4- 13: آزمون مجموع مجذورات و مقدار (ANOVA) F. 82

جدول4- 14: ضریب رگرسیون میزان دریافت پاداش نقدی توسط واحد فروش با مدیریت واقعی سود. 83

جدول4- 15: خلاصه‌ی الگوی رگرسیون. 84

جدول4- 16: آزمون مجموع مجذورات و مقدار (ANOVA) F. 84

جدول4- 17: ضریب رگرسیون میزان تعدیل رفتار مدیران فروش درمواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده با مدیریت واقعی سود. 85

جدول4- 18: خلاصه‌ی الگوی رگرسیون. 86

جدول4- 19: آزمون مجموع مجذورات و مقدار (ANOVA) F. 87

جدول4- 20: ضریب رگرسیون سطح مشارکت بخش مالی در تدوین استراتژی‌های توسعه فروش بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش در مواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده 87

جدول4- 21: خلاصه‌ی الگوی رگرسیون. 89

جدول4- 22: آزمون مجموع مجذورات و مقدار (ANOVA) F. 90

جدول4- 23: ضریب رگرسیون میزان تضاد بین واحد فروش و واحد مالی بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش در مواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده 90

جدول4- 24: خلاصه‌ی الگوی رگرسیون. 91

جدول4- 25: آزمون مجموع مجذورات و مقدار (ANOVA) F. 92

جدول4- 26: ضریب رگرسیون میزان دریافت پاداش نقدی توسط واحد فروش بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش در مواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده 93

جدول4- 27: جدول KMO.. 94

جدول4- 28: اشتراکات… 95

جدول4- 29: شاخص‌های برازش مدل اندازه‌گیری.. 96

 

فهرست شکل‌ها

شکل1- 1: مدل مفهومی پژوهش (مایکل و همکاران،2012) 8

 

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، بررسی مدیریت واقعی سود در بخش فروش شرکت و ارتباط آن با واحد مالی در بورس اوراق بهادار تهران است. پژوهش حاضر از حیث هدف، تحقیق کاربردی و از حیث موضوع و سوالات پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی – همبستگی می‌باشد. ابزار جمع‌آوری اطلاعات پرسشنامه بود که بر اساس مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت درجه‌بندی شدند. ضریب پایایی برای تمام ابعاد پرسشنامه بیشتر از 7/0‌ برآورد گردید. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش مدیران فروش شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار هستند که برای تعیین افراد نمونه از فرمول کوکران استفاده شد. برای انتخاب افراد نمونه از نمونه‌گیری تصادفی استفاده شد. تعداد 80 پرسشنامه توزیع شد که 70 عدد برای تحلیل جمع‌آوری شد. تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش با بهره­ گیری از فنون آمار توصیفی (توزیع فراوانی، میانگین و انحراف استاندارد) و استنباطی (رگرسیون و معادلات ساختاری) صورت گرفت. نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که فرضیه‌های 1، 2، 5، 6 و 8 تأثیر مثبت و بقیه تأثیر معکوس بر متغیر وابسته داشتند. نتایج آزمون معادلات ساختاری نیز نشان از تأیید فرضیه‌های پژوهش داشت.

واژگان کلیدی: مدیریت واقعی سود، بخش فروش ، واحد مالی ، بورس اوراق بهادار

 

فصل اول

کلیات پژوهش

1-1 بیان مسأله

فرآیند اندازه‌گیری سود و نتیجه آن نقش مهمی در اداره شرکت دارد و معمولاً کاربران صورتهای مالی اهمیت زیادی برای آن قائلند. از آنجا که محاسبه سود بنگاه اقتصادی متأثر از روش های برآوردی حسابداری است و تهیه صورتهای مالی به عهده مدیریت واحد تجاری است، ممکن است بنا به دلایل مختلفی مدیریت اقدام به مدیریت سود نماید (ولی‌زاده و لاریجانی ،1387). مدیریت سود برآیند درجه‌ای از انعطاف و اعمال نظری است که مدیران در گزارشگری مالی خود دارند. مدیران ممکن است از این قدرت خود برای مدیریت فرصت طلبانه سود یا انتقال اطلاعات محرمانه درباره عملکرد آتی شرکت استفاده نمایند (آقائی و چالاکی، 1388). به طورکلی مدیریت سود از دو طریق امکان‌پذیر است: مدیریت سود مبتنی بر ارقام حسابداری و مدیریت واقعی سود. درحالت اول مدیریت از طریق اقلام تعهدی اختیاری به آرایش ارقام حسابداری مطابق با اهداف مطلوب خود می‌پردازد اما درحالت دوم مدیریت با اتخاذ تصمیمات عملیاتی و به عبارت دیگر دستکاری فعالیت‌های واقعی به مدیریت واقعی سود روی آورده و به سود موردنظر دست می‌یابد. هرچند که پژوهشات قبلی مدیریت سود را در زمینه‌های مختلف، نمونه‌های بزرگ و با معیارهایی برای سطوح مدیریت سود نظیر دست‌کاری حسابداری یا جریان‌های نقدی غیرعملیاتی بررسی کرده‌اند، اخیراً پژوهشات مدیریت واقعی سود به سوی کشف اقدامات در بخش‌های خاص شده‌اند. این پژوهش به مدیران اجازه می‌دهد تا سیستم‌های کنترل داخلی را بهبود بخشیده تا امیدوار به افزایش یا کاهش این چنین رفتارهایی باشند. به منظور تحقق این هدف‌، پرسشنامه‌ای به مدیران فروش شرکت‌های فروش محور که در نمونه برگرفته از شرکت‌های بورس اوراق بهادار طی سال های 1389 تا1391 حضور دارند جهت پاسخگوئی داده می‌شود. این پرسشنامه شامل دامنه‌ای از پرسش‌های مرتبط با مدیریت واقعی سود می‌باشد که اطلاعات حاصل از آن با بهره گرفتن از تحلیل همبستگی و رگرسیون متغیرهای مستقل پژوهش را تشکیل داده که اثر آنها بر متغیر وابسته که مدیریت واقعی سود است از طریق تحلیل های فوق بررسی می‌گردد.

1-2 اهمیت و ضرورت پژوهش

بسیاری از پژوهشات صورت گرفته در زمینه مدیریت سود بر جنبه مدیریت اقلام تعهدی متمرکز بوده است و کمتر به جنبه دیگر مدیریت سود یعنی مدیریت واقعی سود توجه شده است. تشخیص شیوه دوم که از طریق تصمیمات عملیاتی صورت می‌گیرد برای شخص خارج از شرکت سخت است و بعید به نظر می‌رسد که به عنوان تخلف از قوانین تشخیص داده شود (روی چودهری[1]، 2006). این گونه بیان می‌کند که اگرچه این گونه انحرافات در عملیات شرکت در رسیدن به اهداف گزارشگری مالی به مدیر کمک می‌کند لیکن ارزش شرکت را افزایش نمی‌دهد. مدیران استفاده داز اقلام تعهدی و اختیاری را جهت مدیریت سود را پیش رو دارند اما ممکن است میزان مدیریت سود مطلوب مدیریت بیش از این اقلام باشد. دست‌کاری اقلام واقعی چندان هم بدون هزینه نمی‌باشد چرا که این احتمال وجود دارد که جریان نقدی در دوره‌های آتی به طور غیرمستقیم تحت تاثیر اعمالی قرار گیرد که درحال حاضر برای افزایش سود انجام می‌شود. بسیاری از شواهد موجود پیرامون دست کاری فعالیت های واقعی بر کاهش فرصت طلبانه هزینه‌های اقتصادی از جمله هزینه های پژوهش و توسعه متمرکز است. عدم قبول پروژه‌های کارآمد به صرف دنبال کردن هدف حداکثرسازی سود از دیگر پیامدهای مدیریت واقعی سود می‌باشد. علاوه براین هنگامی که مدیران سود را درجهت برآورده ساختن اهداف سود دست کاری کنند، قراردادها شرکت را ملزم می‌کنند به این مدیران پاداش‌های مالی بیشتر دهند. همچنین انرژی و وقت این مدیران که باید درجهت فعالیت‌های تولیدی گردد صرف فعالیت‌های مدیریت سود می‌شود. موارد مذکور اهمیت شناخت و پیش‌گیری از مدیریت واقعی سود در شرکت‌ها را مشخص می کند که بر انجام پژوهشات بیشتر در این زمینه تأکید می کند. همچنین تمرکز بر واحد خاصی از شرکت که در این پژوهش واحد فروش می‌باشد و استفاده از روش پرسشنامه‌ای از دیگر وجوه متمایز این پژوهش با پژوهشات مشابه می‌باشد.

1-3 اهداف پژوهش

– شناسایی تأثیر مدیریت سود توسط بخش مالی بر میزان مدیریت واقعی سود.

– شناسایی تأثیر سطح مشارکت بخش مالی درتدوین استراتژی‌های توسعه فروش بر میزان مدیریت واقعی سود.

– شناسایی تأثیر تضاد بین واحد فروش و واحد مالی بر میزان مدیریت واقعی سود.

– شناسایی تأثیر دریافت پاداش نقدی توسط واحد فروش بر میزان مدیریت واقعی سود.

– شناسایی تأثیر مدیریت واقعی سود بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش درمواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده.

– شناسایی تأثیر سطح مشارکت بخش مالی در تدوین استراتژی‌های توسعه فروش بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش در مواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده.

– شناسایی تأثیر تضاد بین واحد فروش و واحد مالی بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش درمواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده.

– شناسایی تأثیر دریافت پاداش نقدی توسط واحد فروش بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش درمواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده.

1-3-1 هدف کاربردی

کمک به تحلیلگران و سرمایه‌گذاران بورس اوراق بهادار به منظور اتخاذ تصمیمات آگاهانه

1-4 فرضیه‏های پژوهش

فرضیه اول: میزان مدیریت سود توسط بخش مالی بر میزان مدیریت واقعی سود تأثیر معناداری دارد.

فرضیه دوم: سطح مشارکت بخش مالی درتدوین استراتژی‌های توسعه فروش بر میزان مدیریت واقعی سود تأثیر معناداری دارد.

فرضیه سوم: میزان تضاد بین واحد فروش و واحد مالی بر میزان مدیریت واقعی سود تأثیر معناداری دارد.

فرضیه چهارم: میزان دریافت پاداش نقدی توسط واحد فروش بر میزان مدیریت واقعی سود تأثیر معناداری

فرضیه پنجم: میزان مدیریت واقعی سود بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش درمواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده تأثیر معناداری دارد.

فرضیه ششم: سطح مشارکت بخش مالی در تدوین استراتژی‌های توسعه فروش بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش در مواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده تأثیر معناداری دارد.

فرضیه هفتم: میزان تضاد بین واحد فروش و واحد مالی بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش درمواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده تأثیر معناداری دارد.

فرضیه هشتم: میزان دریافت پاداش نقدی توسط واحد فروش بر میزان تعدیل رفتار مدیران فروش درمواجهه با درخواست‌های مدیریت سود در آینده تأثیر معناداری دارد.

1-5 روش پژوهش

پژوهش حاضر از جنبه ماهیت و اهداف پژوهش، کاربردی و از نوع توصیفی- همبستگی است. زیرا پژوهشات توصیفی به مطالعه وضع موجود می پردازد و هیچ گونه امکان دست کاری روی متغیرهای مستقل برای محقق وجود ندارد.از لحاظ شیوه جمع آوری داده ها از نوع پیمایشی و از لحاظ روش تحلیل داده ها از نوع مطالعات همبستگی و رگرسیون می‌باشد. در این پژوهش ابتدا با بهره گرفتن از داده‌های حاصل از پرسشنامه به تحلیل همبستگی پاسخ‌ها با متغیر وابسته که مدیریت واقعی سود است پرداخته شد. سپس با بهره گرفتن از تحلیل رگرسیون به بررسی ابعاد بیشتری از عوامل مؤثر بر مدیریت واقعی سود پرداخته شد.

1 Roy & chodhari

تعداد صفحه:137

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه مدیریت سود و شرکت های دارای بحران مالی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه تهران

پردیس بین المللی کیش

 

مدیریت سود و شرکت های دارای بحران مالی

 

شهریور ماه 1393

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول:کلیات تحقیق1

 • مقدمه2
 • مساله اصلی تحقیق2
 • تشریح و بیان موضوع2
 • ضرورت انجام تحقیق3
 • سابقه تحقیقات و مطالعات انجام گرفته3
 • فرضیه تحقیق4
 • اهداف اصلی از انجام تحقیق5
 • نتایج مورد انتظار از انجام تحقیق6
 • روش تحقیق6
  • تعریف روش تحقیق6
  • تعریف عملیاتی متغیرها و روش های آماری تحقیق7
 • روش های گردآوری اطلاعات7
 • قلمرو تحقیق8
 • جامعه آماری و نمونه آماری8
 • روش های مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل اطلاعات وآزمون فرضیه ها8
 • تعریف واژه ها و اصطلاحات تخصصی طرح8

 

فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق9

 • مبانی نظری10
  • مقدمه10
  • مفهوم مدیریت سود11
  • عوامل موثر بر مدیریت سود12
  • انگیزه های مدیریت سود15
   • انگیزه های ناشی از طرح پاداش16
   • انگیزه های ناشی از سفته بازی در بازار سرمایه16
   • انگیزه های ناشی از عرضه اولیه یا عمده سهام17
   • انگیزه مالیاتی17
   • انگیزه های ناشی از قرارداد های بدهی18
   • انگیزه های سیاسی18
   • انگیزه های ناشی از وجوه نقد حاصل از عملیات18
   • انگیزه های ناشی از ساختار مالکیت19
  • ابزار های مدیریت سود 19
   • دستکاری در رویه های حسابداری22
   • دستکاری برآورد های حسابداری23
   • تغییر در مخارج مالی 23
   • زمان بندی فروش دارایی ها23
   • تصمیمات اقتصادی اساسی با اهمیت24
   • دستکاری در دفاتر فروش24
   • شناسایی و ثبت درآمد پیش تکمیل فرآیند تحصیل درآمد25
   • دستکاری فروش25
   • دستکاری تولید25
   • دستکاری هزینه های اختیاری26
  • انواع مدیریت سود26
   • مدیریت سود کارا26
   • مدیریت سود فرصت طلبانه26
  • اقلام تعهدی28
   • تعریف اقلام تعهدی28
   • انواع اقلام تعهدی29
    • اختیاری29
    • غیر اختیاری29
   • نقش و اهمیت اقلام تعهدی29
  • بحران (تنش) مالی30
   • تعریف بحران(تنش) مالی30
   • دلایل بحران(تنش) مالی31
   • مراحل بحران(تنش) مالی32
   • رابطه میان مدیریت سود و بحران (تنش) مالی32
  • پیشینه تحقیق34
   • تحقیقات خارجی در زمینه مدیریت سود34
   • تحقیقات خارجی در زمینه ورشکستگی36
   • تحقیقات خارجی در زمینه مدیریت سود و ورشستگی37
   • تحقیقات داخلی در زمینه مدیریت سود38
   • تحقیقات داخلی در زمینه ورشکستگی39
   • تحقیقات داخلی در زمینه مدیریت سود و ورشستگی41

فصل سوم:روش شناسی پژوهش42

 • مقدمه43
 • روش تحقیق43
 • جامعه آماری و نمونه آماری44
 • فرضیه ها و مبانی نظری آنها44
 • تعریف عملیاتی متغیر ها و مدل های تحقیق46
  • تنش (بحران) مالی 46
  • کیفیت سود 47
  • مدل آماری برای آزمون فرضیه48
 • قلمرو تحقیق 49
 • روش های آماری مورد استفاده49
  • ضریب همبستگی پیرسون49
  • آزمون نرمال بودن متغیر ها-آزمون جارک51
  • تجزیه و تحلیل رگرسیون52
  • فرض های کلاسیک مدل رگرسیون خطی53
  • پنل دیتا54
   • آزمون چاو54
   • آزمون بروش پاگان55
   • آزمون هاسمن55

فصل چهارم:جمع آوری تجزیه و تحلیل دادها57

 • مقدمه58
 • آمار توصیفی58
  • نمونه انتخابی 58
  • تعداد نمونه59
  • تحلیل توصیفی از آزمون فرضیه59
 • آمار استنباطی61
  • نتایج حاصل از آزمون پایایی برای متغیر های الگو61
  • نتایج حاصل از آزمون ناهمسانی واریانس64
  • نتایج حاصل از آزمون LM65
  • نتایج حاصل از ازمون هاسمن66
  • آزمون نرمال بودن باقی مانده ها67
  • برآورد مدل فرضیه67
   • برآورد مدل فرضیه چارک اول67
   • برآورد مدل فرضیه چارک میانه (دوم و سوم) 69
   • برآورد مدل فرضیه چارک چهارم71

 

فصل پنجم:نتیجه گیری و ارائه پیشنهادات73

 • مقدمه74
 • جمع بندی74
 • بحث و تفسیر نتایج75
 • پیشنهاد برای تحقیقات آتی76
 • محدودیت های تحقیق76

منابع و ماخذ77

پیوست ها79

 

 

فهرست جداول

جدول 4-1 تعدادنمونه در صنایع58

جدول 4-2 شاخص های توصیفی متغیرهای مورد بررسی چارک اول طی سال های 1386 تا 139059

جدول 4-3 شاخص های توصیفی متغیرهای مورد بررسی چارک میانه طی سال های 1386 تا 139060

جدول 4-4 شاخص های توصیفی متغیرهای مورد بررسی چارک چهارم طی سال های 1386 تا 139061

جدول 4-5 نتایج حاصل از آزمون های پایایی برای متغیرهای الگو62

جدول 4-6 نتایج حاصل از بررسی ناهمسانی واریانس65

جدول4-7 نتایج حاصل از آزمون LM66

جدول 4-8  نتایج حاصل از آزمون هاسمن66

جدول4-9 چارک اول نتایج حاصل از برآورد مدل در حالت اثرات ثابت در مقاطع و به کارگیری روش حداقل مربعات وزنی67

جدول 4-10 ضرایب رگرسیون چارک اول69

جدول 4-11 چارک میانه نتایج حاصل از برآورد مدل در حالت اثرات ثابت در مقاطع و به کارگیری روش حداقل مربعات وزنی69

جدول 4-12 ضرایب رگرسیون چارک میانه70

جدول 4-13 چارک چهارم نتایج حاصل از برآورد مدل در حالت اثرات ثابت در مقاطع و به کارگیری روش حداقل مربعات وزنی71

جدول 4-14 ضرایب رگرسیون چارک چهارم72

جدول4-15 مقایسه ضرایب b1 در چارک ها72

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1 مقدمه

موضوع پژوهش “مدیریت سود و شرکتهای دارای بحران (تنش) مالی”  این دو مفهوم  به صورت  دو پدیده جدای از هم تعریف و تبیین گشته، که سعی در یافتن ارتباط احتمالی بین این دو مقوله داریم و مورد آزمون قرار می گیرند که در نهایت سوال این است آیا بحران مالی شرکتها می تواند باعث دستکاری حسابداری در سود گردد یا نه؟

شایان ذکر است که تفاوت ها از نظر مدیریت سود، در شرکتهای دارای بحران مالی و بدون بحران مالی در اینجا بررسی می گردد.

 

1-2 مساله اصلی تحقیق

در ادبیات مدیریت سود، از دو نوع مدیریت سود سیاه (فرصت طلبانه) و سفید (کارا یا دارای محتوای اطلاعاتی) بحث می شود. مدیریت سود فرصت طلبانه از کیفیت سود کاسته و در جهت انگیزه های توزیع ثروت مدیران انجام می شود، اما مدیریت سود کارا محتوای اطلاعاتی سود را افزایش داده و باعث با لا رفتن کیفیت آن می شود. از طرفی دسته ای از شرکتها شواهدی از بحران یا تنش مالی را به نمایش می گذارد. مساله اصلی تحقیق حاضر بررسی نحوه انجام مدیریت سود و نوع آن در این گونه شرکتها با شرایط عادی می باشد به عبارت دیگر سوال اصلی تحقیق به شرح زیر می باشد:

شرکت هایی که دارای تنش (بحران) مالی هستند چه نوع مدیریت سودی خواهند داشت؟

 

1-3 تشریح و بیان موضوع

کیفیت سود ارتباط نزدیکی با مدیریت سود در برآورد سلامت مالی یک نهاد دارد (لو، 2008). مدیریت سود به طور مستقیم روی یکپارچگی کلی گزارشات مالی تاثیر دارد و به طور چشمگیری منابع اختصاصی در سرتاسر شرکت را تحت تاثیر قرار می‌دهد (دیچو و همکاران، 1995؛ هایلی و واهلین، 1999). دو نوع از مدیریت سود وجود دارد: کارآمد و فرصت‌طلبانه (سوبرامانیام، 1996). مدیریت سودی کارآمد است اگر مدیران از اختیاراتشان برای انتقال اطلاعات شخصی درباره سوددهی شرکت استفاده کنند، که هنوز در سودهای هزینه محور گذشته منعکس شده؛ مدیریت سودی به صورت فرصت‌طلبانه است اگر مدیران اختیاراتشان را برای به حداکثر رسانی سودمندی خویش استفاده کنند به جای اینکه اطلاعات شخصی درباره سودآوری شرکت را منتقل کنند (سوبرامانیام، 1996). سیریگار و اوتاما (2008) مدیریت سود را به صورت اقلام تعهدی اختیاری اندازه گیری کردند .آنها اقلام تعهدی اختیاری را به صورت باقی‌مانده از مدل انتظارات خاص شرکت (مدل پیشنهادی  جونز 1991) سنجیدند.

سوبرامانیام (1996) نشان داد که اقلام تعهدی اختیاری این توانایی را برای سطح علامت دهی برای سودآوری آینده ارتباط مثبت دارند، بعد از اینکه سطح جاری را برای جریان نقدی عملیاتی و اقلام تعهدی غیراختیاری کنترل کردند. بنابراین، ما بررسی می‌کنیم که آیا اقلام تعهدی اختیاری تاثیری روی سودآوری آینده دارد یا ندارد، این کار را با بهره گرفتن از شناسایی مدیریت سود به صورت کارآمد یا فرصت‌طلبانه برای شرکتهای با تنش (بحران) مالی انجام می‌دهیم. اگر مدیریت سودکارآمد باشد، پس اقلام تعهدی اختیاری ارتباط مثبت و معناداری با سودآوری آینده دارد. اگر فرصت ‌طلبانه باشد، پس اقلام تعهدی اختیاری رابطه منفی و معنادار یا رابطه‌ی بدون معنایی با سودآوری آینده دارد.

پیش‌بینی می‌کنیم که احتمال بیشتری دارد صورت‌های مالی شرکت‌های بدون تنش (بحران) مالی، بیانگر شواهد صورت‌های مالی بالاتر از سود نسبت به شرکت‌های دارای تنش (بحران) مالی  (مانند شرکت‌هایی که احتمالاً با انگیزه پنهان سازی علائم تنش (بحران) مالی، انگیزه گرفتند) ما فرض می‌گیریم که شرکت‌های دارای تنش (بحران) مالی احتمال بیشتری دارد که سودهایشان را دست کاری کنند، نسبت به شرکت‌های بدون تنش (بحران) مالی، باشد. بنابراین بحث می‌کنیم که نوع مدیریت سود برای شرکت‌های دارای تنش (بحران) مالی به صورت فرصت‌طلبانه و کارایی کمتر هستند، و برای شرکت‌های بدون تنش (بحران) مالی در رابطه با مقدار سودکارآمدتر هستند.

 

1-4 ضرورت انجام تحقیق

هدف مدیریت سود نمایش کیفیت معقولانه سود است که انتظارات سهام‌داران یا نیاز به دستیابی مجوز مربوطه از تنظیم‌کنندگان  را برآورده می‌کند (فرانسیس و همکاران، 2008). مدیریت سود ارتباط بیشتری با کیفیت سود دارد. به عنوان مثال، سودهای مدیریت شده بالا می‌توانند باعث ایجاد کیفیت سود ‌شوند (لو، 2008)، همان طور که اطلاعات «مصنوعی» شاید به گرفتن تصمیم نادرست ختم شوند. اگر چه، فقدان مدیریت سود برای تضمین کیفیت بالای سود ناکافی است؛ چرا که دیگر فاکتورها (مانند بازار سرمایه و جبران خسارت مدیریت) با کیفیت سود مشارکت دارند (لو، 2008).

تعداد صفحه:118

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

مدل سازی سیستم های هزینه یابی هدف بر اساس مناطق فازی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

 

واحد کاشان

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد  در رشته حسابداری

 

عنوان

مدل سازی سیستم های هزینه یابی هدف بر اساس مفاهیم مناطق فازی درکارخانه کانی کاو

 

بهمن 91

 

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فصل اول :کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..2

1-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………2

1-2بیان موضوع تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………3

1-3مساله اساسی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..5

1-4اهمیت انجام تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..6

1-5اهداف اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….7

1-6سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………7

1-7فرضیه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….. 8

1-8روش کلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..8

1-9قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..9

1-10تعریف واژه های تحقیق………………………………………………………………………………………………………….9

فصل دوم : ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….11

2-1مبانی و مفاهیم نظری……………………………………………………………………………………………………………….11

2-1-1مفهوم هزینه یابی بر مبنای هدف……………………………………………………………………………………………11

2-1-2اصول کلیدی در هزینه یابی بر مبنای هدف…………………………………………………………………………….11

2-1-3تفکر فازی…………………………………………………………………………………………………………………………12

2-1-4منطق فازی ……………………………………………………………………………………………………………………….12

2-2مجموعه های فازی و مجموعه های قطعی (Crisp) …………………………………………………………………12

2-2-1نظریه مجموعه‌های فازی و اعداد فازی   …………………………………………………………………………….13

2-2-2متغیرهای زبانی ………………………………………………………………………………………………………………..13

2-2-3منطق فازی چگونه به‌کار گرفته می‌شود؟………………………………………………………………………………14

2-2-4سیستم های فازی چگونه سیستم هایی هستند؟……………………………………………………………………..16

2-2-5فازی‌سازی و غیرفازی‌سازی  ……………………………………………………………………………………………..17

2-2-5-1فازی‌ساز………………………………………………………………………………………………………………………17

2-2-5-2غیرفازی‌ساز ………………………………………………………………………………………………………………..18

2-2-5-3غیرفازی‌ساز میانگین مراکز……………………………………………………………………………………………..18

2-2-5-4فرمول‌ کلاس‌های مختلف سیستم‌های فازی ……………………………………………………………………..19

2-2-5-5سیستم‌های فازی با غیرفازی‌ساز میانگین مراکز………………………………………………………………….19

2-3تحقیقات کاربردی ………………………………………………………………………………………………………………. 19

فصل سوم – روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………45

3-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….45

3-2روش کلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….45

3-3جامعه آماری………………………………………………………………………………………………………………………..46

3-3-1نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………………………….47

3-4روش نمونه گیری و دلیل انتخاب آن ……………………………………………………………………………………..47

3-4-1روش های گردآوری داده ها ………………………………………………………………………………………………..47

3-5ابزار تحلیل و کاربرد آن ………………………………………………………………………………………………………..48

3-6پایایی و اعتبار ابزار تحقیق……………………………………………………………………………………………………..49

3-7نرم افزارها و روش های تجزیه و تحلیل …………………………………………………………………………………49

3-8مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………..50

فصل چهارم یافته های تحقیق……………………………………………………………………………………………………….52

4-1مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………….52

4-2معرفی قلمرو و تحقیق……………………………………………………………………………………………………………53

4-2-1شرح فرآیند تولید محصول به همرا فلوچارت تولید ……………………………………………………………….53

 

4-2-2نحوه کار دستگاه و فرایند تولید…………………………………………………………………………………………..54

4-2-3گردش اطلاعات حسابداری در وضعیت موجود……………………………………………………………………55

4-2-4محاسبه قیمت تمام شده مجموع مواد خام …………………………………………………………………………..57

4-2-5فازی کردن هزینه مواد اولیه………………………………………………………………………………………………..60

4-2-6هزینه کل محصول…………………………………………………………………………………………………………….64

4-2-7تحلیل یافته ها ………………………………………………………………………………………………………………….74

4-3جمع بندی …………………………………………………………………………………………………………………………..77

 

فصل پنجم ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 78

5-1مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………78

5-2خلاصه بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………….79

5-3محدودیت های تحقیق…………… ……………………………………………………………………………………………..84

5-4پیشنهادها……………………………………………………………………………………………………………………………….85

منابع…………………………………………………………………………………………………………………………………87

پیوست……………………………………………………………………………………………………………………………..92

فهرست جداول                                                                                   

جدول (4-1) متغیرهای زبانی مواد خام…………………………………………………………………………………………..60

جدول  (4-2) قواعد استنتاجی برای هزینه های مواد خام……………………………………………………………….. 62

جدول (4-3) قواعد استنتاجی برای هزینه کل محصول …………………………………………………………………… 64

جدول (4-4) قطعی سازی هزینه های تولید انواع داسکالکتو.ر…………………………………………………………..74

جدول( 4-5 ) تجزیه و تحلیل حجم تولید ، بهای تمام شده و سود……………………………………………………76

 

 

چکیده

 

حسابداری در بسیاری از  جنبه‌های مهم دارای ابهام و عدم صراحت است فرآیند هزینه یابی هدف نیز  دربردارنده ی یک     مفهوم مبهم وگنگ است زیرا اکثر اطلاعات بکاررفته در آن هم غیردقیق  و هم مبهم هستند. هدف این مقاله ارائه ی یک متدولوژی بر اساس مفاهیم منطق فازی است تا ابهام  را در فرآیند هزینه یابی هدف نشان دهد .  در این مقاله برای روشن کردن این مفاهیم فازی از یک نمونه مشخص(تحلیل موردی) استفاده شده. نمونه مورد نظر تولید یک داسکالکتور(غبارگیرخشک)می باشد . روش های تجزیه و تحلیل در این تحقیق با توجه به رویکرد مدلسازی این پژوهش منطق فازی می باشد. بدین منظوردر ابتدا پایگاه قواعد مورد نیاز را با اتکا به نظرات خبرگان سازنده این دستگاه تشکیل می دهیم. در این تحقیق دو مرتبه ازمراحل فازی استفاده می کنیم ، دفعه اول در مورد هزینه مواد خام و مرحله بعدی در مورد هزینه کل محصول .  در این سیستم جهت ساختن سیستم‌ فازی از پایگاه قواعد و موتور استنتاج حاصلضرب و فازی‌ساز منفرد و غیرفازی‌ساز میانگین مراکز تشکیل می دهیم.  ضمن آنکه در موتوراستنتاج حاصلضرب از استلزام حاصلضرب ممدانی و استنتاج مبتنی بر قواعد جداگانه با ترکیب اجتماع و ضرب جبری  برای t – نرم ها و max برای s – نرم ها استفاده شده است همچنین نرم افزار مطلب (MATLAB) برای مدلسازی فرآیند هزینه یابی هدف فازی مورد استفاده قرار گرفته است.  نتایج این تحقیق نشان می دهد که :

1 : این تحقیق راه حل بهینه برای تصمیم گیرنده ارائه نمی کند .

2:  این مقاله فقط یک راه کارجایگزین برای متدولوژی های دستوری مبتنی بر منطق باینری ارائه می کند.

3 :در حالت بررسی شده در تحقیق می توان از منطق فازی به عنوان یک ابزار مفید برای پرداختن به ابهام در فرآیند پیچیده ی تصمیم گیری سازمان استفاده کرد

4 نتایج این تحقیق تصمیم گیرنده را قادر می سازد تا به بینش وسیعتری در زمینه ارتباط بین اجزای هزینه ها ومحصولات بر طبق فرایند هزینه یابی هدف دست یابد.

لغات کلیدی :  منطق فازی ، هزینه یابی بر مبنای هدف ، منطق باینری (دودویی)

 

 

فصل اول  کلیات تحقیق

1-1-مقدمه

بسیاری از متخصصان از حوزه های مختلف علوم گرد هم آمدند تا در تصمیم گیریهای مدیریتی مشارکت کرد ه و مسائل قراردادی مدیران را حل کنند . طبق نظر Underdown و Glautierدر سال 1994 حسابداری بوسیله ی متخصصینی از حوزه های دیگر علمی مثل تحلیل گران کامپیوتر، متخصصین عملیات تولید احاطه شده و باعث ورود دانش های مختلف و متخصصین مختلف به این علم گردیده است  . در مواجهه با شرایط سخت رقابتی بازارها رقبا متدولوژی هزینه یابی هدف بنیان نهاده شد تا به فرآیند تصمیم گیری در ساخت محصولات جدید کمک کند . این متدلوژی تصمیم گیری برای تولید یک محصول معین بااستفاده از قیمت فروش آن که بوسیله ی بازار تعیین شده را ارزیابی می کند. از جهت دیگر   ابهام و عدم صراحت در قضاوت‌های انسانی در بسیاری از رشته‌های علمی ‌وجود دارد.( یان ، سال 2005 ، صفحات 163 تا 165 ) در تجزیه‌وتحلیل روابط هزینه، حجم فعالیت و سود بیان می‌دارد که رویکرد‌های سنتی حسابداری به دلیل بی‌توجهی به عدم صراحت و دقت هر یک از متغیر‌های مورد استفاده، در ارائه اطلاعات دقیق ناتوان است. .( تانگ و بینون ، سال 2005 ، صفحات 203 تا 205 ) با اشاره به اهمیت  بودجه‌بندی سرمایه‌ای در تصمیم‌های مدیریت، تکنیک‌های حسابداری را به دلیل عدم توجه به ابهامات موجود، نادقیق می‌دانند.

 

ابهام و عدم صراحت اساسا متفاوت از تصادفی بودن است. تصادفی بودن مربوط به عدم اطمینان در مورد وقوع یا عدم وقوع یک رویداد است و در قالب احتمالات بیان می‌شود. در حالی که ابهام و عدم صراحت مربوط به عدم دقت و عدم وضوح در تعریف کلمات، رخداد وقایع و قضاوت‌ها است. غفلت از ابهام و عدم صراحت در مدل‌های تصمیم‌گیری می‌تواند قابلیت استفاده و فایده مدل‌های حسابداری را از طریق کاهش سودمندی در خاصیت تبیین‌کنندگی وقایع و قدرت پیش‌بینی آنها  محدود سازد .  در هر صورت فرآیند هزینه یابی هدف نیز یک موضوعیت مبهم دارد، بخاطر این حقیقت که بیشتر اطلاعات بکار رفته در این فرآیند، غیردقیق وگنگ است .به عقیده ی Reinsteinو Bayou در سال 1997 )  ) از آنجا که تعاریف و مقیاس های متغیرها در یک سیستم هزینه یابی هدف مشمول درجات مختلفی از عدم دقت و ابهام است تئوری مجموعه ی فازی می تواند به مدیران کمک کند تاطراحی محصول، تولید و هزینه ها و حتی اهدافشان را بهبود بخشند . پروفسور لطفی‌زاده در سال 1965 ، استاد ‌ایرانی الاصل دانشگاه کالیفرنیا  بود ،  که نظریه “مجموعه‌های فازی” یا در اصطلاح “چندمقداری” را به عنوان ابزاری برای مقابله با ابهام و عدم دقت در سیستم‌های بشری و فرایند‌های تصمیم‌گیری که آن را فازی بودن نامید، مطرح ساخت(کاسکو، بارت، سال 1380) به عقیده ی Sieyeletal در سال 1998 وقتی که پیچیدگی یک سیستم افزایش می یابد توانایی ما برای یک تصمیم گیری دقیق کاهش می یابد، بنابراین باید به طور منطقی بین دقیق بودن و مربوط بودن یک موازنه  وهماهنگی ایجاد کنیم . اخیراً منطق فازی به نتایج قابل ملاحظه ای در حوزه ی حسابداری و تجارت رسیده است که این موضوع به واسطه ی قابلیت آن در برخورد با عدم اطمینان و ابهاماتی  است که بوسیله ی منطق دو دویی مورد توجه قرار نگرفته است . طبق نظر Siegel 1995 ))منطق فازی از طریق تکنیک های مدلسازی و ارائه ی مدل های نمایشی روبه  پیشرفت به تکنولوژی سیستم های خبره کمک زیادی کرده است. تعداد بیشماری از محققین از مفاهیم منطق فازی در مطالعات تجاری استفاده کرد ه اند : اصغر حق شناس ، سعیده کتابی، و  محمدرضا دلوی (1386)،  عادل آذر و ، حجت فرجی (1387) ، احمد ظریف فرد، (1378)،   ، ، علی پهلوانی (1388) ، نمازی، محمد و حشمتی، رضا (1388)، محمد نمازی *، محسن کریمی(1390) ، Korvin ، Siegel . Omer (1995) – Korvin ، Siegel. Omer (1998))  Bojadziev and Bojadziev ، (1998)

بیشمار افرادی بودند که مفاهیم مجموعه های فازی را در زمینه های مختلف به کار می برند . از جمله درتخصیص هزینه ها، تصمیم گیری، بودجه بندی سرمایه ای، تحلیل ریسک، ارزیابی دارایی، تحلیل گری مالی فرآیند حسابرسی و دیگر موارد. موضوع مورد بحث این تحقیق نیز به موضوع فازی در قالب ساخت یک مدل برای هزینه یابی هدف اشاره دارد .

1-2-موضوع تحقیق

.

2005 ) Slaymulder, Cooper  ) تکنیک های هزینه یابی هدف را با دیگر تکنیک های هزینه ادغام و ارائه کردند . این مقاله مدلی ارائه شده است که در آن تکنیک های هزینه یابی هدف را با مفاهیم منطق فازی ادغام و ارائه شده است .

ما در این تحقیق از این مدل ترکیبی برای یک محصول مشخص غبارگیر خشک (داسکالکتور) که برای تصفیه هوای کارخانه های صنعتی است استفاده می کنیم ( تولید یک داسکالکتور )

بنابراین موضوع مورد بحث ما از یک جهت  دارای دو بعد معین (هزینه یابی بر مبنای هدف  – و منطق فازی  ) است .

جنبه دیگر این تحقیق حلقه اتصال این 2 بعد که همان مدلسازی است ، می باشد .

در بعد هزینه یابی بر مبنای هدف  چون بازار  امروز کسب‌و‌کار با رقابت در سطح جهان روبه‌رو است ، تفاوت کیفیت بین رقبا کاهش یافته و تمایز آنها تنها براساس کیفیت، کاری دشوار است. دمینگ معتقد بود: «افزایش کیفیت، باید منجر به کاهش هزینه‌ها شود» .«کم هزینه‌ترین تولیدکنندگان با کیفیت‌ترین محصولات، به بهترین شکل ممکن از پس رکود کنونی برخواهندآمد. آنها برخورداری از رشد و سودآوری خود را مجدداً آغاز می‌کنند..

اما هنگامی که در صدد طراحی مدلی برای طراحی محصول خود هستیم با موضوع دیگری برخورد می کنیم : ابهام .  حسابداران در برخورد با موضوع ابهام و عدم صراحت به گونه‌ای رفتار می‌کنند که گویا ابهامی ‌وجود ندارد و یا‌اینکه یک امر تصادفی است (ظریف فرد ، احمد سال 1377 ، صفحات 70 تا 100). حسابداری نیز در بسیاری از  جنبه‌های مهم دارای ابهام و عدم صراحت است . مشکل ابهام و عدم صراحت در حسابداری و حسابرسی مربوط به قواعد و نظام حسابداری است . به عنوان مثال، بایو و همکاران (2007) به دنبال ورشکستگی شرکت‌های بزرگ آمریکایی و  اتهام  وارد بر حرفه حسابداری  مبنی بر عدم ارائه گزارش‌های مالی صحیح و دقیق‌، بر ‌این عقیده‌اند که استاندارد‌های حسابداری مالی در بیان  دقیق  ویژگی‌های کیفی اطلاعات حسابداری و ‌ایجاد تعادل بین آنها ناتوان است . بنابراین نادیده گرفتن ابهام و گنگ بودن در هزینه یابی هدف نیز نوعی ساده انگاری است . بنابراین ما باید مدل هزینه مان را طوری طراحی نماییم که هر دو مورد را در خود داشته باشد .. البته برای طراحی بهتر طی دو مرحله منطق فازی را در فرایند هزینه یابی بکار می بریم . بدین صورت که  در فرایند هزینه یابی ابتدا برای مواد خام و سپس برای هزینه کل محصول منطق فازی و مراحل فازی اعمال می گردد. و در نهایت با اعمال مراحل فازی به مدل مربوطه می رسیم کشور ما نیز از نظر تولید و وضعیت تولید کنندگان در شرایط مناسبی قرار ندارد . حجم سرمایه در گردش بالا و دیر بازده بودن و مخارج بالای تولید و همچنین اطلاعات ناقص و گاها اشتباه به خصوص در مورد کالاهای صنعتی  تولید کنندگان این سری کالاها را در شرایط همراه با سردرگمی قرار داده .

. بدین ترتیب در شرایطی که دچار شک و سردرگمی برای طراحی این محصول طی شرایطی خاص هستیم می توانیم از این مدل در فرآیند تصمیم گیری خود  بهره جوییم .

 

1-3-مسأله اساسی تحقیق

بسیاری از اطلاعات مورد استفاده در شاخه های مختلف علم و صنعت گنگ و مبهم می باشد . روش هزینه یابی هدف نیز برای کمک به فرایند تصمیم گیری دخیل در ساخت یک محصول جدید توسعه داده شد. این ارزیابی عبارتست از : قیمت گذاری به روش استفاده شده توسط شرکت و به عنوان یک ابزار مدیریت هزینه برای کاهش هزینه های کلی یک محصول در کل طول چرخه زندگی با کمک تولید، فنی و مهندسی، تحقیق و طراحی ” می باشد. مشکل اساسی در فرایند تولید (به خصوص ایران) :

1 پایین آوردن بهای تمام شده تولید با حفظ کیفیت مورد نطر

2 باقی ماندن در بازار رقابتی کنونی با توجه به شرایط رقبا وشرایط و قیمت محصول تولیدی ما برای باقی ماندن در بازار جهانی است  .

هزینه یابی بر مبنای هدف یکی از راه های مدیریت هزینه است که درهدفش حل 2 مشکل ذکر شده در بالا می باشد . A target cost is the maximum amount of cost that can be incurred on a product and with it the firm can still earn the required profit margin from that product at a particular selling price. هزینه هدف، حداکثر مقدار از هزینه ای است که می تواند بر روی یک محصول متحمل شده و با آن شرکت هنوز می تواند به حاشیه سود مورد نیاز از آن محصول با قیمت فروش خاص دست یابد . اما در مرحله بعدی مساله موجود این است که :   فرآیند هزینه یابی هدف شامل ذهنیت ذاتی با توجه به این واقعیت که بسیاری از اطلاعات مورد استفاده مبهم وگنگ است. در منطق باینری ، یک گزاره یا درست است یا غلط است . یک مجموعه فازی مرزهای دقیق و محدودی ندارد ؛ تفاوت متعلق بودن و متعلق نبودن به این مجموعه مشخص نیست ، اما یک درجه از شایستگی وجود دارد. برای حل این مشکل و ساختن مدلی برای هزینه هدف کالای تولیدی که با توجه به ابهامات موجود قابل پیاده سازی باشد به سراغ منطق فازی می رویم .  هدف اصلی از منطق فازی ، ارائه مفاهیم استدلال تقریبی است. بوسیله منطق فازی قادر به ساختن مدلها و حل مسایلی هستیم که یک درجه قابل قبول در محدوده 0 تا 1 بدست می آید که به تصمیم گیری ما کمک می کند. در این زمینه اختلاف نظرهایی وجود دارد بسیاری از صاحبنظران معتقدند  که منطق فازی مساله جدیدی نیست و همان آمار و احتمالات است . دکتر لطف‏الله نبوی استاد منطق و روش تحقیق دانشگاه تربیت مدرس در جلسه نشست گروه علمی- تخصصی جامعه‌شناسی روش‌شناسی و روش‌های تحقیق اظهار کرد که با شکسته شدن منطق ارسطویی، هندسه اقلیدسی و فیزیک نیوتنی که زمانی تصور می‌شد تنها فضاهای حاکم بر جهان هستند، این موارد حذف نشدند بلکه به صورت تقریبی درآمدند. اما به نظر وی  انعطاف پذیری بیش از حد فازی می تواند دلیل تراشی و موجه جلوه دهی در اعمال برنامه ریزان و یا سیاست مداران مالی حیطه های مختلفی ایجاد نماید.. بنابراین در مقابل پرسش یا انتقاد از طرح و برنامه های خود ، توجیهات مختلفی را می شود بیان نمود.

 گروهی دیگراز کارشناسان نیز که بر روی منطق ارسطو (باینری ) تاکید دارند اعتقادشان کاستن این ابهام و پیشروی در جهت  دقت هرچه بیشتر در مدلها و نزدیک کردن خطای مدلها به صفر می باشد .  اما ارزش اطلاعات وابسته به توان اطلاعات در رفع ابهامات مربوط به حالات طبیعت و منافع حاصل از آن است. عدم توجه به موضوع ابهام و عدم صراحت در تکنیک‌های حسابداری مدیریت، راه های یافتن قیمت تمام شده و در نهایت گزارش‌های  تولید و حسابداری مالی، ممکن است منجر به کمرنگ شدن  نقش اطلاعات حسابداری در فرایند‌های تصمیم‌گیری شود .

 

چگونه و تحت چه مدلی تئوری مجموعه های فازی می تواند به مدیران برای بهبود طراحی محصول ، هزینه ها و رفع ابهامات آن طبق روش بهای تمام شده هدف کمک کند؟

 

1-4-اهمیت و ضرورت تحقیق

 

1 . ارائه مدل فازی هزینه برای هدف در مورد محصولات تولیدی می تواند به عنوان راه حلی باشدکه پردازش تصمیم گیری انسان را مدلسازی کرده و در شرایط مختلف میتوان در مورد 3 جز هزینه کل محصول بهتر تصمیم گرفت (البته نهی توان به هزینه بهینه دست یافت )

2 . در زمینه تولید از جهت مدلسازی و به خصوص اینکه مدلسازی از طریق منطق فازی و در شاخه هزینه یابی بر مبنای هدف باشد  تحقیقات زیادی انجام نگرفته .

3 .  در شرایط ابهام ممکن است سردر گمی موجود باعث گرفتن تصمیمات غلط شود این تحقیق یک متدولوژی برای فرایند هزینه یابی هدف پیشنهاد می کند که با مفاهیم منطق فازی در نظر گرفته شده و می تواند به مدیران برای بهبود طراحی محصول ، هزینه ها ، و اهداف و رفع ابهامات سیستم باینری  کمک میکند .

 1. ارائه پیشنهاداتی جهت جایگزینی روش های مرسوم که مبتنی بر منطق دودویی می باشد با منطق فازی می تواند یک ابزار مفید باشد که مسئولیت رسیدگی به ذهنیت و عدم قطعیت ذاتی در فرایندهای پیچیده ای از تصمیم گیری سازمان را دارا باشد .
 2. مبحث مدلسازی در شاخه های مختلف علوم از اولویت های پژوهشی است که درشاخه حسابداری در کشور ما کمتر نیز به آن پرداخته شده است .

 

1-5-اهداف  تحقیق

 

 • شناسایی ترکیب بهینه مواد خام با توجه به هزینه مجاز مورد نظر مطابق با نطر کارشناسان خبره
 • یافتن مدل منطق فازی به منظور بدست آوردن ترکیب اجزای هزینه کل محصول مطابق باهزینه هزینه مجاز مورد نظر برای محصول در بازارآن
 • یافتن مدلی در جهت کمک به تصمیم گیری اولیه سیاست گذاران وسهامدرانی که قصد سرمایه گذاری دراین پروژه را دارند یا مدیرکارخانه کانی کاو به منظوراصلاح روش تولید قبلی هدف اصلی : یافتن مدل منطق فازی برای محصول مورد نظر(داسکالکتور) به عنوان یک ابزار مفید برای پرداختن به ابهام در شرایط مختلف در جهت الگوبندی تصمیم گیری انسان برای رسیدن به هزینه هدف مورد نظر.

 

تعداد صفحه:112

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه عدم اطمینان محیطی و بازار ارزشگذاری هموارسازی سود

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات تهران

                   دانشکده مدیریت و اقتصاد، گروه حسابداری

  پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری (M.A)

 

موضوع:

عدم اطمینان محیطی و بازار ارزشگذاری هموارسازی سود دربورس اوراق بهادار تهران

 

تابستان 92

 

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول…………………………………………………………………………………………………………………………………………2

 • مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..3
 • بیان مساله و تشریح موضوع…………………………………………………………………………………………………4
 • سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………..6
 • فرضیه­ های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….6
 • اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….6
 • روش انجام تحقیق………………………………………………………………………………………………………………7
 • اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………….8
 • ساختار کلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..9
 • شرح واژه­ها و اصطلاحات کلیدی…………………………………………………………………………………………9
 • خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………………………………10

فصل دوم………………………………………………………………………………………………………………………………………11

2-1-  مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………12

2-2-  مالی کلاسیک………………………………………………………………………………………………………………………13

2-2-1- فرض انسان عقلایی…………………………………………………………………………………………………….14

2-2-2- بازارهای کامل سرمایه………………………………………………………………………………………………….16

2-2-3- فرضیه بازار کارا………………………………………………………………………………………………………….17

2-2-3-1- بی­قاعدگی­های بازارهای کارا………………………………………………………………………………19

2-2-4- مسئله عدم تقارن اطلاعاتی…………………………………………………………………………………………..22

2-2-5- مسئله نمایندگی…………………………………………………………………………………………………………..23 2-3-  تئوری پاداش مدیران…………………………………………………………………………………………………………….24

2-4-  مروری بر مفهوم بنیادی سود و اهمیت آن………………………………………………………………………………27

2-4-1- مفهوم سود در سطح ساختار…………………………………………………………………………………………28

2-4-2- مفهوم سود در سطح معانی…………………………………………………………………………………………..29

2-4-3- مفهوم سود در سطح عمل…………………………………………………………………………………………….29

2-5- ثبات سود (سود دائمی)…………………………………………………………………………………………………...…….30

2-6- نقاط قوت و ضعف سود حسابداری………………………………………………………………………………….…….31

2-6-1- نقاط قوت سود حسابداری…………………………………………………………………………………....….31

2-6-2- انتقادات و ایرادات وارد  بر سود حسابداری...……………………………………………………………..….32

2-7- کیفیت سود…………………………………………………………………………………………………………………………..33

2-7-1- روش­های ارزیابی کیفیت سود………………………………………………………………………………………34

2-8- مدیریت سود………………………………………………………………………………………………………………………..35

2-9- هموارسازی سود…………………………………………………………………………………………………………………..38

2-9-1- انواع هموارسازی سود…………………………………………………………………………………………………42

2-9-1-1- هموارسازی طبیعی…………………………………………………………………………………………….42

2-9-1-2- هموارسازی غیرطبیعی……………………………………………………………………………………….42

2-9-2- ابزارهای هموارسازی (مصنوعی) سود……………………………………………………………………………43

2-9-2-1- هموارسازی از طریق زمان­بندی رویدادها……………………………………………………………..43

2-9-2-2- هموارسازی از طریق انتخاب روش‌های تخصیص…………………………………………………44

2-9-2-3- هموارسازی از طریق طبقه بندی………………………………………………………………………….44

2-9-3- روش‌های مطالعه هموارسازی سود………………………………………………………………………………..45

2-9-3-1- مدل سنتی………………………………………………………………………………………………………..45

2-9-3-2- مدل ایمهاف……………………………………………………………………………………………………..46

2-9-3-3- مدل ایکل…………………………………………………………………………………………………………47

2-10- اقلام تعهدی اختیاری…………………………………………………………………………………………………………..50

2-11- عدم اطمینان محیطی……………………………………………………………………………………………………………50

2-12- مروری بر تحقیقات قبلی……………………………………………………………………………………………………..51

2-12-1- تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………………………………51

2-12-1-1- تحقیقات مربوط به عدم اطمینان محیطی……………………………………………………………..51

2-12-1-2- تحقیقات مربوط به هموارسازی سود………………………………………………………………….53

2-12-2- تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………………………………..56

2-13- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………59

فصل سوم……………………………………………………………………………………………………………………………………..60

3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..61

3-2- فرضیه­ های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….62

3-3- متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………62

3-3-1- متغیرهای مستقل………………………………………………………………………………………………………….62

3-3-2- متغیرهای کنترلی…………………………………………………………………………………………………………65

3-3-3- متغیرهای وابسته…………………………………………………………………………………………………………66

3-4- روش­شناسی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….66

3-4-1- نوع روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………..66

3-4-2- روش گردآوری اطلاعات و داده­ها………………………………………………………………………………..67

3-4-3- جامعه آماری، روش نمونه گیری و حجم نمونه………………………………………………………………..68

3-4-4- روش تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه ­ها…………………………………………………………………………68

3-5- روش استفاده از داده­ها…………………………………………………………………………………………………………..71

3-6- آزمون­های تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….74

3-6-1- آزمون­های لوین و لین (LL)………………………………………………………………………………………..74

3-6-2- آزمون بریتونگ و می­یر………………………………………………………………………………………………..76

3-6-3- آزمون ایم، پسران و شین (IPS)…………………………………………………………………………………..76

3-7- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………..76

فصل چهارم…………………………………………………………………………………………………………………………………..77

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..78

4-2- آزمون فرضیه ­ها……………………………………………………………………………………………………………………..79

4-2-1- بررسی آمار توصیفی متغیرها در سطح کل شرکت­ها………………………………………………………..79

4-2-2- بررسی همبستگی بین کل متغیرها در سطح کل شرکت­ها…………………………………………………81

4-2-3- آزمون فرضیه پژوهش در سطح کل شرکت­ها در مدل بدون متغیر کنترلی……………………………82

4-2-4- آزمون فرضیه پژوهش در سطح کل شرکت­ها در مدل با متغیر کنترلی…………………………………85

4-3- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………..88

فصل پنجم…………………………………………………………………………………………………………………………………….89

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………..90

5-2- مروری بر نتایج به دست آمده از تحقیق……………………………………………………………………………………91

5-2-1- بحث و نتیجه­گیری کلی……………………………………………………………………………………………….91

5-2-2- بحث و نتیجه­گیری حاصل از فرضیه تحقیق…………………………………………………………………….92

5-3- پیشنهادهای مبتنی بر نتایج حاصل از فرضیات تحقیق…………………………………………………………………93

5-4- پیشنهادهای موضوعی برای تحقیقات  آتی………………………………………………………………………………..93

5-5- خلاصه فصل………………………………………………………………………………………………………………………..94

فهرست منابع و مآخذ……………………………………………………………………………………………………………………..95

الف) منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………..95

ب) منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………..101

پیوست 1. لیست شرکت­های مورد بررسی……………………………………………………………………………………….107

پیوست 2. نتایج آماری…………………………………………………………………………………………………………………..111

 

فهرست جداول

 

جدول 4-1: آمار توصیفی متغیرهای پژوهش در سطح کل شرکت­ها……………………………………………………..80

جدول 4-2: همبستگی بین متغیرهای پژوهش…………………………………………………………………………………….81

جدول 4-3: انتخاب داده­های تلفیقی در برابر داده­های تصادفی (بدون متغیرهای کنترلی)…………………………82

جدول 4-4: انتخاب الگوی اثرات ثابت در برابر الگوی اثرات تصادفی (بدون متغیرهای کنترلی)……………….82

جدول 4-5: تاثیر متغیرهای مستقل پژوهش بر بازده سهام (بدون متغیرهای کنترلی)………………………………..84

جدول 4-6: انتخاب داده­های تلفیقی در برابر داده­های تصادفی (با متغیرهای کنترلی)………………………………85

جدول 4-7: انتخاب الگوی اثرات ثابت در برابر الگوی اثرات تصادفی (با متغیرهای کنترلی)……………………85

جدول 4-8:  تاثیر متغیرهای مستقل پژوهش بر بازده سهام (با متغیرهای کنترلی)…………………………………….87

 

      چکیده

 

صورت­های مالی مبنای اصلی تصمیم ­گیری اقتصادی استفاده­کنندگان از این صورت­هاست. این صورت­ها جهت ارزیابی گذشته و حال و همچنین پیش ­بینی آینده واحد تجاری مورد استفاده قرار می­گیرند؛ ولیکن زمانی که محیط فعالیت واحد تجاری دارای عدم اطمینان زیاد باشد، قابلیت پیش ­بینی وضعیت آتی با مشکلاتی روبرو می­شود. عدم اطمینان محیطی شامل نوسان­پذیری سودهای گزارش شده­ی سازمان­هاست و این عدم اطمینان محیطی منجر به عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران خارجی می­شود. مدیران واحدهای تجاری که در یک محیط دارای عدم اطمینان زیاد فعالیت می­ کنند، این انگیزه را دارند که چنین نوساناتی را از طریق هموارسازی سودهای گزارش شده کاهش دهند.

ما در این تحقیق، پاسخ بازار سرمایه به هموارسازی سود را برای شرکت­هایی که در محیط دارای عدم اطمینان زیاد فعالیت می­ کنند با بهره گرفتن از داده­های 162 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره 1390-1380 با بهره گرفتن از رگرسیون چندگانه بررسی می­کنیم. در ابتدا، هموارسازی سود را از طریق رتبه ­بندی کسری معکوس نتایج حاصل از همبستگی پیرسون منفی بین تغییرات اقلام تعهدی اختیاری و تغییرات سود قبل از اقلام تعهدی اختیاری با بهره گرفتن از مدل تعدیل شده­ی جونز اندازه ­گیری می­کنیم، همانطور که قبلا توسط تاکر و زاروین[1] (2006) انجام شد. سپس ضریب تغییرات فروش را به عنوان معیاری برای شرایط عدم اطمینان محیطی مورد محاسبه قرار می­دهیم و در نهایت این مقادیر را در مدل اصلی مورد استفاده قرار می­دهیم. نتایج نشان می­دهد که یک رابطه­ مثبت قوی­تر بین بازده­های سهام و هموارسازی سود برای شرکتهایی که در محیط دارای عدم اطمینان زیاد فعالیت می­ کنند وجود دارد.

کلمات کلیدی: عدم اطمینان محیطی، هموارسازی سود، پایداری سود

 

فصل اول

طرح و کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه

صورت­های مالی مبنای اصلی تصمیم ­گیری اقتصادی استفاده­کنندگان از این صورت­هاست. این صورت­ها جهت ارزیابی گذشته و حال و همچنین پیش ­بینی آینده واحد تجاری مورد استفاده قرار می­گیرند، ولیکن زمانی که محیط فعالیت واحد تجاری دارای عدم اطمینان زیاد باشد، قابلیت پیش ­بینی وضعیت آتی با مشکلاتی روبرو می­شود. عدم اطمینان محیطی شامل نوسان­پذیری سودهای گزارش شده­ی سازمان­هاست و این عدم اطمینان محیطی منجر به عدم تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سهامداران خارجی می­شود. مدیران واحدهای تجاری که در یک محیط دارای عدم اطمینان زیاد فعالیت می­ کنند این انگیزه را دارند که چنین نوساناتی را از طریق هموارسازی سودهای گزارش شده کاهش دهند. حجم قابل ملاحظه­ای از ادبیات آموزشی انگیزه­های مدیریت برای هموارسازی سود را نشان می­دهد. فرضیه هموارسازی سود برای اولین بار در سال 1953 توسط هپ­ورث[2] مطرح گردید و سپس در سال 1964 توسط گوردن[3] توضیح داده شد. او برای این مسئله چهار فرض را پیشنهاد کرد که به شرح زیر هستند:

1- معیار انتخاب روش­های حسابداری توسط مدیران، حداکثر کردن مطلوبیت و رفاه مدیریت است.

2- مطلوبیت مدیریت با امنیت شغلی او، نرخ رشد پاداش و نرخ رشد اندازه شرکت رابطه­ مستقیم دارد.

3- کسب اهداف مطروح در فرض 2 بستگی به رضایت سهامداران نسبت به عملکرد شرکت دارد.

4- برای اینکه مدیران به اهداف خود برسند، رضایت صاحبان سهام نسبت به رشد سود شرکت (یا نرخ متوسط بازده حقوق صاحبان سهام) و ثبات سود ضروری است.

بنابر این مفروضات مدیران جهت رسیدن به اهداف خود اولا، باید سود گزارش شده را در چارچوب اصول پذیرفته شده حسابداری هموار کنند و ثانیا، باید نرخ رشد سود را هموار سازند (هرو و برتون[4]، 2000).  هموارسازی سود یک حالت خاص از مدیریت سود است که در آن مدیران نوسانات سودهای گزارش شده­ی جاری را به منظور رسیدن به یک سود پایدار هموار می­ کنند (بیدلمن[5]، 1973).

در گام بعدی به منظور بررسی بیشتر، این سوال پیش می­آید که آیا بین بازده سهام و هموارسازی سود در شرایط عدم اطمینان زیاد، رابطه­ مثبت و معناداری وجود دارد یا خیر؟ پیش فرض اصلی بدین گونه است که با  هموارسازی سود برای شرکتهایی که در محیط دارای عدم اطمینان زیاد فعالیت می­ کنند، بازده سهام افزایش می­یابد. هموارسازی سود در این تحقیق، با رتبه ­بندی معکوس نتایج حاصل از ضریب همبستگی بین تغییرات در اقلام تعهدی اختیاری و تغییرات در سود قبل از اقلام تعهدی اختیاری اندازه ­گیری می­شود. برای اندازه ­گیری عدم اطمینان محیطی نیز از ضریب تغییرات فروش استفاده می­شود. سپس این مقادیر به عنوان متغیر مستقل در مدل اصلی مورد استفاده قرار می­گیرند.

در این تحقیق فرضیه­ای به صورت زیر مطرح می­شود:

۱- بین بازده­های سهام و هموارسازی سود برای شرکتهایی که در محیط دارای عدم اطمینان بالا فعالیت می­ کنند رابطه­ مثبت قوی­تری وجود دارد.

بدین ترتیب در این تحقیق سعی شده است، اثرات هموارسازی سود بر روی رفتار بازده سهام شرکتهای فعال در محیط دارای عدم اطمینان زیاد  بررسی گردد.

 

     1-2- بیان مساله و تشریح موضوع 

سود یکی از اساسی­ترین عناصر صورت­های مالی است که همواره مورد توجه قرار گرفته است و از آن به عنوان معیاری برای ارزیابی تداوم فعالیت، کارآیی و بازنگری ساختار قراردادهای نمایندگان واحد اقتصادی یاد می­شود. سود گزارش­شده، تحت تاثیر روش­های مختلف پذیرفته شده­ی حسابداری قرار می­گیرد. به دلیل متغیر بودن شرایط محیط فعالیت واحد تجاری، سود گزارش شده تحت تاثیر عدم اطمینان محیطی قرار می­گیرد و طی دوره­ها نوسان پیدا می­ کند. در واقع عدم اطمینان محیطی به عنوان غیرقابل پیش بینی بودن اعمال مشتریان، فروشندگان، گروه­های رقابتی و نظارتی تعریف می­شود (گاوینداراجان[6]، 1984). عدم اطمینان محیطی زیاد، ریسک دقت ارزیابی سودهای آتی را افزایش می­دهد و به این ترتیب، انگیزه­ای برای مدیران ایجاد می­ کند که از گزارشهای پیش ­بینی به منظور کاهش نوسانات استفاده کنند تا از این طریق بتوانند قابلیت پیش ­بینی بالاتری برای سودهای جاری فراهم کنند (گوش و السن[7]، 2008). برای اجتناب از نوسانات زیاد سود که ممکن است سرمایه ­گذاران را نسبت به آینده شرکت بدبین کند، معمولا مدیران با بهره گرفتن از روش­هایی اقدام به هموارسازی سود می­ کنند. هموارسازی سود عبارت است از هماهنگ کردن آگاهانه­ی سود برای دست­ یابی به یک روند یا سطح مورد نظر. این امر به دلایل مختلف در شرکت­ها صورت می گیرد و استفاده­ی به موقع و مناسب از آن می ­تواند کمک مناسبی در فرایند مدیریت سود در شرکت داشته باشد. دو دیدگاه کلی در زمینه­ استفاده از هموارسازی سود وجود دارد. از یک سو، مدیران معتقدند که سرمایه ­گذاران برای سهامی که روند سوددهی آن نوسان کم­تری دارند ارزش بیش­تری قائل هستند در نتیجه، این موضوع ریسک سرمایه گذاری آن­ها را کاهش می­دهد. از سوی دیگر از دیدگاه برخی نظریه­پردازان حسابداری این کار به جای افشای اطلاعات به پنهان­سازی آن پرداخته و از نظر حسابداری صحیح نیست. حجم قابل ملاحظه ای از ادبیات آکادمیک گرایش مدیریتی به هموارسازی سود را مستند کرده است (بوکمستر[8]، 2001). هموارسازی سود یک حالت ویژه از مدیریت سود است که در آن مدیران نوسانات سودهای گزارش شده را هموار می­ کنند تا به یک سود پایدار برسند (بیدلمن، 1973).

این تحقیق پاسخ بازار سهام را به هموارسازی سودها برای شرکتهایی که در یک محیط دارای عدم اطمینان زیاد فعالیت می­ کنند بررسی می­ کند. در تحقیق حاضر، ما هموارسازی سود را با بهره گرفتن از رتبه ­بندی معکوس نتایج حاصل از همبستگی منفی بین تغییرات  اقلام تعهدی اختیاری و تغییرات سود قبل از اقلام تعهدی اختیاری اندازه ­گیری می­کنیم، همانطور که قبلا توسط تاکر و زاروین (2006) انجام شد. این تحقیق مستند می­ کند که قیمت جاری سهام، بیشتر اطلاعات درباره سودهای آینده را برای شرکتهایی که در یک محیط دارای عدم اطمینان زیاد فعالیت می­ کنند در بر دارد. بنابراین از دیدگاه ارزش اطلاعاتی هموارسازی سود حمایت می­شود. بررسی تجربی ارتباط بین بازده های سهام و هموارسازی سود متناسب با عدم اطمینان محیطی، به متغیرهای عملیاتی هموارسازی سود و عدم اطمینان محیطی نیاز دارد. برای محاسبه عدم اطمینان محیطی نیز از ضریب تغییرات فروش به عنوان معیاری برای این شرایط استفاده شده است. سپس مقادیر معیارهای مربوط به هموارسازی سود و عدم اطمینان محیطی در مدل اصلی مورد استفاده قرار می­گیرند.

 

  1-3- سؤالات تحقیق

این تحقیق به طور خاص به دنبال یافتن پاسخ‌هایی برای سوالات زیر است:

 1. آیا بین هموارسازی سود متاثر از عدم اطمینان محیطی و بازده سهام شرکت­های هموارساز رابطه معناداری وجود دارد؟ اگر رابطه معناداری وجود دارد این رابطه چگونه و تا چه اندازه­ای است؟

 

      1-4- فرضیه‌ها‌ی تحقیق

   نتایج و قواعد حاصل از فرض‌ها را که با بهره گرفتن از روابط و دلایل منطقی از یک پدیده بدست آمده، فرضیه می­گویند. فرضیه از سوالات تحقیق آشکار می‌شود. با توجه به سوالات این تحقیق، فرضیه­ای‌ به‌صورت زیر مطرح می‌شود:

۱- بین بازده­های سهام و هموارسازی سود برای شرکتهایی که در محیط دارای عدم اطمینان بالا فعالیت می­ کنند رابطه­ مثبت قوی­تری وجود دارد.

 

      1-5- اهداف تحقیق

از آنجایی که هدف اصلی گزارشگری مالی، فراهم کردن نیازهای اطلاعاتی سرمایه‌گذاران و سایر استفاده‌کنندگان است، بنابراین با بررسی گزارش‌های سالانه شرکت‌ها می‌توان از تاثیر هموارسازی سود متاثر از عدم اطمینان محیطی بر بازده سهام آگاه گردید و راهکارهایی برای ارائه گزارش‌های مالی مناسب ارائه نمود.

هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام شرکتهایی است که در محیط دارای عدم اطمینان زیاد فعالیت می­ کنند. همچنین بسط مبانی نظری در ارتباط با موضوع تحقیق را می­توان به عنوان هدف آرمانی این تحقیق دانست. از طرفی با توجه به تاثیر هموارسازی سود بر بازده سهام می­توان پیشنهاداتی به شرکت­ها ارائه کرد که برای رسیدن به مقدار ریسک و بازده موردنظرشان می­توانند از روش های دیگری غیر از هموارسازی سود نیز استفاده کنند.

 

      1-6- روش انجام تحقیق

تحقیق حاضر از نوع تحقیقات توصیفی– همبستگی می‌باشد (در تحقیق توصیفی از نوع همبستگی، محقق به بررسی روابط بین دو یا چند متغیر می‌پردازد). به طور خلاصه، روش انجام تحقیق حاضر به صورت گام‌های زیر می‌باشد:

 1. در ابتدا از بین شرکت‌های فعال در بورس تهران، شرکت‌های دارای ملاحظات مدنظر انتخاب می‌شوند.
 2. پس از انتخاب شرکت‌ها براساس ملاحظات مدنظر، داده‌های مالی مورد نیاز برای اجرای مدل‌های ارائه شده در طرح با مراجعه به منابع مربوطه جمع‌آوری می‌گردد.
 3. سپس شاخص‌های مورد نیاز از قبیل هموارسازی سود، عدم اطمینان محیطی و… بر اساس مدل‌های تحقیق مورد محاسبه قرار می‌گیرند.
 4. در ادامه از طریق تجزیه و تحلیل رگرسیون چندگانه، پارامترهای مدل برآورد شده و در آخر براساس پارامترهای برآوردی نسبت به تایید یا رد فرضیه‌ها اقدام خواهد شد.

به منظور گردآوری داده­های مورد نیاز تحقیق، از اطلاعات مالی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران استفاده می­شود. سپس از بین داده­های گردآوری شده، نمونه  موردنظر انتخاب می­شود. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی است و از رگرسیون چند متغیره برای تحلیل داده­ ها و آزمون فرضیه ­ها استفاده می­شود.

 

 

     1-7- اهمیت و ضرورت تحقیق

اهداف گزارشگری مالی با مقاصد عام فراهم کردن اطلاعات مالی درباره واحد گزارشگر است که برای سرمایه‌گذاران، وام‌دهندگان و سایر اعتباردهندگان بالفعل و بالقوه در تصمیم‌گیری درباره تامین منافع برای واحد گزارشگر مفید باشد. این تصمیمات شامل خرید، فروش و نگهداری ابزارهای سرمایه یا بدهی است. تصمیماتی که سرمایه‌گذاران و سایر اعتباردهندگان اتخاذ می‌کنند، به بازده موردانتظار آن­ها از سرمایه‌گذاری بستگی دارد، در نتیجه سرمایه‌گذاران و سایر اعتباردهندگان نیازمند اطلاعاتی هستند که آن­ها را در ارزیابی‌هایشان کمک نماید و هدف اصلی گزارشگری مالی فراهم کردن نیازهای اطلاعاتی سرمایه‌گذاران و سایر استفاده‌کنندگان است (بیانیه مفهومی شماره 8 گزارشگری مالی، سپتامبر 2010). با توجه به تغییرات محیط فعالیت واحد تجاری قابلیت پیش ­بینی وضعیت آتی با مشکل روبرو می­شود. در این حالت، اطلاعات باید به گونه­ای تهیه شوند که قابلیت پیش ­بینی وضعیت آتی را فراهم کنند. سرمایه ­گذاران برای اتخاذ تصمیم، ریسک سرمایه ­گذاری احتمالی خود را ارزیابی می­ کنند. زمانی که شرکت طی سالها سودهایی اعلام کند که نوسان زیاد داشته باشند این امر منجر  به ارزیابی ریسک بالا توسط سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان می­شود. در حالی که سودهای هموار شده منجر به ارزیابی ریسک کمتر توسط سرمایه ­گذاران می­شود و زمانی که سودهای گزارش شده جاری و میاندوره­ای گذشته، هموار شوند پیش ­بینی سود آسان­تر انجام می­شود. بنابراین طبق یافته­ های این تحقیق، مدیران برای جلوگیری از نوسانات سود، سود را به صورت آگاهانه هموار می­ کنند تا سرمایه ­گذاران نهادی به دلیل نوسان زیاد سود طی سالهای مختلف و به عبارت بهتر، شرایط ریسکی شرکت، از شرکت دوری نکنند و شرایط بهتر برای سرمایه ­گذاری بیشتر در شرکتها و بهبود شرایط بازار فراهم شود. لذا با توجه به اهمیتی که گزارشگری مالی برای سرمایه‌گذاران دارد، ضرورت انجام این تحقیق جهت مشخص نمودن اثرات هموارسازی سود در شرایط عدم اطمینان بر بازده سهام است.

اگر عدم اطمینان محیطی زیاد باشد مدیران انگیزه دارند که نوسانات سود را به منظور رسیدن به یک سود پایدار هموار کنند. بنابراین با انجام این تحقیق می­توان عدم اطمینان محیطی را به عنوان عاملی موثر بر هموارسازی سود توسط مدیران مورد بررسی قرار داد.

 

 

 

      1-8- ساختار کلی تحقیق

طرح کلی تحقیق حاضر با توجه به مراحل فرآیند تحقیق علمی به شرح زیر است:

   فصل اول: در این فصل، هدف تحقیق به عنوان گامی در جهت توسعه تحقیقات اثباتی برای درک بهتر تاثیر هموارسازی سود ناشی از عدم اطمینان محیطی بر بازده سهام بیان و سپس موضوع تحقیق تشریح و توجیه اهمیت آن مطرح گردیده است. در نهایت خلاصه‌ای از روش انجام تحقیق در پایان فصل ارائه شده است.

      فصل دوم: این فصل به‌طور فشرده نگاهی به مبانی نظری پشتوانه‌ی انجام این تحقیق دارد و با بررسی یافته‌های تجربی درباره موضوع این تحقیق و موارد مشابه به بررسی اهمیت و تشریح نظری متغیرهای مورد استفاده می‌پردازد و سپس پیشینه‌ی مختصری از تحقیقات انجام شده قبلی در ارتباط با موضوع تحقیق در سطح داخلی و بین‌المللی ارائه می‌دهد.

      فصل سوم: در این فصل به تبیین روش تحقیق پرداخته می‌شود. فرضیه‌های تحقیق، تعریف عملیاتی متغیرها، جامعه آماری، روش پردازش داده‌ها، مدل مورد استفاده و روش تجزیه و تحلیل داده‌ها توضیح داده شده است.

[1] Tucker & Zarowin

      1  Hepworth

      2  Gordon

[4]  Herve & Breton

[5] Biedleman

[6] Govindarajan

[7] Ghosh & Olsen

[8] Buckmaster

تعداد صفحه:122

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه صداقت، استقلال حسابرس و منافع سرمایه گذاران

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه  آزاد اسلامی واحد گرمی

دانشکده مدیریت و حسابداری

 

پایان نامه جهت اخذ کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

 

عنوان موضوع:

«صداقت، استقلال حسابرس و منافع سرمایه گذاران»

شهریور 1393

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق 1

1-1 مقدمه 2

1-2 تعریف موضوع 3

1-3 اهمیت موضوع 5

1-4 مدل مفهومی تحقیق 8

1-5 اهداف تحقیق 8

1-5-1 هدف اصلی 8

1-5-2 اهداف فرعی 8

1-6 فرضیات و سوالات تحقیق 9

1-6-1-1 فرضیه اصلی 9

1-6-1-2 فرضیه های فرعی 9

1-6-2-1 سوال اصلی 9

1-6-2-2 سوالات فرعی 9

1-7 قلمرو تحقیق 10

1-7-1 قلمرو موضوعی 10

1-7-2 قلمرو مکانی 10

1-7-3 قلمرو زمانی 10

1-8 تعریف واژه ها و اصطلاحات 10

1-8-1 منافع سرمایه گذاران 10

1-8-2 صداقت 11

1-8-3 استقلال 11

فصل دوم: ادبیات موضوع پیشینه تحقیق

2-1-1 مقدمه 15

2-1-2 علل نیاز به حسابرسی 16

2-1-3  فرضیه نمایندگی 18

2-1-4 فرضیه اعتمادسازی 20

2-1- 5 فرضیه اعتباربخشی 20

2-1- 6 فرآیند حسابرسی 22

2-1- 7 موسسات حسابرسی 23

2-1- 8 نقش حسابرسان در بازار و حقانیت آنها 24

2-1- 9 موسسات حسابرسی و ساختار مالکیت آنها 29

2-1- 10 مسئولیت های حسابرسان 30

2-1- 10-1 مسئولیت حسابرسان در قبال ارزیابی سیستم کنترل داخلی 30

2-1- 10-2 مسئولیت حسابرسان در قبال کشف تقلب و اشتباه 31

2-1- 10-3 مسئولیت حسابرسان در قبال ارزیابی رعایت قوانین و مقررات 32

2-1- 10-4 مسئولیت حسابرسان در قبال برآوردهای حسابداری 33

2-1- 10-5 مسئولیت حسابرسان در قبال تداوم فعالیت 33

2-1- 11 استقلال حسابرس و کنترل داخلی 34

2-1-12 متغیرهای تحقیق

2-1-12 -1 استقلال حسابرس 35

2-1-12 -2 صداقت 38

2-1-12 -3 منافع سرمایه گذاران 40

2-2-2 تحقیقات داخل کشور 44

2-2-2-1 سجادی و ناصح (1382) 44

2-2-2-2 سجادی و براهیمی مند (1384) 45

2-2-2-3 نیکبخت و مهربانی (1385) 46

2-2-2-4 غلامی، نجف لو و زنگی آبادی (1392) 48

2-2-2-5 باقرپور ولاشانی، ساعی، مشکانی و باقری (1391) 49

2-2-2-6 کمالی کرمانی، طالبی، انصاری 50

2-2-3 تحقیقات خارج کشور

2-2-3-1 آلوین و همکاران (2006) 52

2-2-3-2 زانگ و همکاران (2007) 53

2-2-3-3 دارت (2001) 54

2-2-3-4 سوسنسو (2013) 56

2-2-3-5 ]ردلین (2013) 57

2-2-3-6 چن و همکاران (2013) 58

2-2-3-7 جیمز سیگنال رادیویی گا (2013) 59

 

فصل سوم: ارائه مدل وروش تحقیق

3-1 مقدمه 68

3-2 روش تحقیق 69

3-3 جامعه آماری 69

3-4 نمونه و روش نمونه گیری 70

3-5 روش های جمع آوری اطلاعات 71

3-6 ابزار جمع آوری داده ها 71

3-7 تعریف عملیاتی متغیرهای مستقل 73

3-7-4 تعریف عملیاتی متغیر های وابسته 75

3-8 روایی پرسشنامه 76

3-9 پایایی پرسشنامه 76

3-10 تعریف نظری متغیرهای تحقیق 77

3-8 روش ها و آزمون های آماری 78

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1 مقدمه 80

4-2 آمار توصیفی 81

4-3 آمار استنباطی- آزمون فرضیه اول 82

4-3 آزمون فرضیه اول 82

4-3 آزمون فرضیه دوم 83

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1  مقدمه 87

5-2 نتایج تحقیق 87

5-3 مقایسه تحقیق حاضر با پژوهش­های مشابه 89

5-3-1 تحقیقات داخلی 89

5-3-2 تحقیقات خارجی 90

5-4  پیشنهادات 91
5-5- 2 پیشنهادات کاربردی (پیشنهادات برخاسته از تحقیق) 91
5-4- 1  پیشنهادهایی برای پژوهش‌گران آتی 93

5-5 محدودیت­های تحقیق 94

منابع 95

پیوست 99

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1 مقدمه

تجارت به سرعت در حال افزایش و رفتن به سوی جهانی شدن[1] است و حسابداری به سرعت در حال تغییر برای تأمین این تقاضاها است. رشد سریع سرمایه گذاری و تأمین سرمایه از طریق بازارهای سرمایه جهانی تاکید مجددی بر توسعه بین المللی حسابداری، حسابرسی و استانداردهای اخلاق حرفه ای است. بازارهای جهانی در صورتی می توانند کارایی مؤثری داشته باشند که استانداردهایی با قابلیت پذیرش بین المللی که به طور صحیح به کار گرفته شده و به طور مناسب تقویت شده، را به کار گیرند (چورافاس، 2006).

از سویی دیگر، رشد روز افزون شرکت ها و افزایش تقاضای این شرکت ها از موسسات حسابرسی به منظور ارائه خدمات غیر حسابرسی مجامع حرفه ای را با این مشکلاتی مواجه ساخته است که آیا خدمات غیر حسابرسی که موسسات حسابرسی به صاحب کاران خود ارائه می دهند استقلال آن ها را مخدوش می کند یا خیر ؟ چرا که خدمات متعدد ارائه شده از طرف موسسات حسابرسی به صاحب کاران خود نوعی وابستگی مالی و کاری بین موسسات حسابرسی و مشتریان خود ایجاد می کند. از آ ن جا که ارزش اظهار نظر حسابرس به بی طرفی حسابرس و عاری بودن او از تضاد منافع می باشد از این رو برای رفع این مشکل و نیز جلوگیری از مخدوش شدن استقلال حسابرسان در ارائه خدمات غیر حسابرسی به صاحب کاران خود، مجامع حرفه ای حسابداری به وضع چارچوب های قانونی پرداخته اند (نیکبخت و مهربانی، 1383). به هر حال، حرفه ی حسابداری و حسابرسی یکی از متشکل ترین و منضبط ترین حرفه های دنیا است و به دلیل نوع و ماهیت خدمات ارائه شده، از اعتبار و اعتماد خاصی برخوردار می باشد. تداوم این اعتبار و اعتماد و نیز تقویت آن، به پایبندی فکری و عملی اعضای حرفه به ضوابط رفتاری و اخلاقی آن بستگی دارد.

در این فصل ابتدا به موضوع تحقیق و اهمیت آن اشاره خواهد شد. سپس به بیان مسئله پرداخته می‌شود، مدل مفهومی ارائه خواهد شد و در ادامه هدف از این تحقیق را بیان خواهد شد، سپس فرضیه تحقیق، کاربردهای تحقیق، جنبه جدید بودن و نوآوری تحقیق، قلمرو تحقیق و تعریف واژگان و اصطلاحات را بیان خواهد شد.

 

1-2 تعریف موضوع

اصل اساسی نهفته در بازارهای اوراق بهادار عمومی در بسیاری از کشورها این است که منافع سرمایه گذاران می باید تامین گردد. تقلب شرکتی[2] یکی از ویژگی های عمده دنیای کسب و کار در دنیا است که در نتیجه تفکیک مالکیت و مدیریت در اواخر قرن هفدهم روی داده و به صورت پراکنده تا به امروز ادامه داشته است. بسیاری از اعضای جامعه و نه تنها سرمایه گذاران، هزینه های شخصی قابل توجهی را در نتیجه متقبل شده اند. افزون بر این، این تقلب تاثیر سیستماتیک منفی بر جامعه می گذارد، مثلاً اعتماد در نهادهای عمده اجتماعی آسیب می بیند. به نظر می رسد مردم تنها در صورتی از این شرایط سود می برند که خود عاملان آن باشند. یکی از ویژگی های اصلی بازارهای اوراق بهادار مدرن جدایی مالکیت و مدیریت شرکت است. ویژگی اصلی این جدایی، فرایند گزارشگری مالی خارجی است که از طریق آن مدیریت یک شرکت، بیگانگان را از وضعیت مالی خود مطلع می سازد. اگر چه هدف رسمی این گزارشات اطلاع رسانی به بیگانگان است، آنها می توانند (در مورد بسیاری از رسوایی های مالی) به جای پنهان کاری، سهل انگاری و تخلف مدیریتی اعمال شوند. این مشکل ضرورت کنترل مدیریت شرکت ها توسط سهامداران را نمایان ساخت (جیمز سی. گا، 2013).

یکی از با اهمیت ترین و در عین حال موثرترین روش های هماهنگ نمودن منافع سهامداران و مدیران، حسابرسی مستقل است. حرفه حسابرسی در مسیری باریک حرکت می کند به طوری که هر انحراف جزئی از این مسیر باعث آسیب دیدگی حرفه می شود، زیرا حسابرسان از یک طرف هم چون سایر واحدهای اقتصادی نیازمند مشتریانی هستند که در قبال ارائه خدمات به آنها، کسب درآمد کنند و از طرفی دیگر باید استقلال حرفه ای خود را حفظ کرده و تحت تاثیر و نفوذ مشتریان خود قرار نگیرند. به عبارت دیگر، حسابرسان هم باید رضایت مشتریان را به دست آورند و هم در جهت ارائه اظهار نظر صحیح به جامعه استفاده کنندگان دارای تضاد منافع تلاش همراه با صداقت از خود نشان دهند. از طرفی، حسابرسان مستقل انتخاب شده توسط مجامع عمومی صاحبان سهام، با رسیدگی به اسناد، مدارک و شواهد پشتوانه صورت های مالی، نسبت به صورتهای مالی تهیه شده توسط مدیران شرکت ها، بی طرفانه نظر حرفه ای ارائه می کنند. گزارش حسابرسان مستقل که منظم به صورت های مالی و یادداشت های همراه، منتشر می شود موجب اعتبار بخشی به اطلاعات حسابداری است و مبنای اصلی تصمیم گیری گروه های ذینفع می باشد (سجادی و ابراهیمی مند، 1384).

گاهی حسابداران را به نادرستی، حرص و آز، عدم صداقت، تسلیم شدن اصول اخلاقی، و کاستی های اخلاقی مشابه متهم می کنند. بسیاری از انتقادات از حرفه حسابداری به نظر از این نوع است که حسابداران با ناکامی های اخلاقی شخصی شارژ می شوند و در نتیجه عدم پایبندی به اصول اخلاقی[3] در آیین نامه رفتار حرفه ای عمل می کنند. در هر صورت، واضح است که مشکلات فعلی این حرفه ممکن است در بخش زیادی از طریق افزایش فشار بر حسابرسان در جهت منافع تجاری خود و مشتریان خود عمل کند، و نسبت به منافع سرمایه گذاران ایجاد نمی شود. تمرکز بر روی مفهوم صداقت، و نظریه ای که شامل اقداماتی در راه است که متجاوز از حداقل اصول اخلاقی می باشد، این موضوع را آشکار می سازد که بسیاری از مردم رویکردهایی مطابق با مقررات را قبول می کنند و حداقل موارد اخلاقی را به دلیل فشارها و مشوق های داخلی و خارجی افزایش نمی دهند (جیمز سی. گا، 2013).

در حقیقت آنچه ما به دنبال آن هستیم، ارتباط میان صداقت، استقلال حسابرس و منافع سرمایه گذاران می باشد، که منبع اطلاعاتی موارد عوامل بالا از طریق تنظیم پرسش نامه قابل حصول می باشد. در این تحقیق، متغیرهای مستقل ما به ترتیب، صداقت و استقلال حسابرس و در مقابل متغیر وابسته ما، منافع سرمایه گذاران می باشند. به نظر می رسد پاسخ به این سوال می تواند برای مدیران موظف و غیر موظف شرکت ها و سرمایه گذاران بالفعل و بالقوه و نهادی و حسابرسان مستقل بسیار موثر باشد. زیرا با شناخت هر یک از عوامل تاثیر گذار بر حفظ منافع سرمایه گذاران، راه برای اقدامات پیش گیرانه از تقلب و عدم رعایت اصول اخلاقی به خصوص برای مدیران شرکت ها و حسابرسان تسهیل تر می کند.

 

1-3 اهمیت موضوع

در عصر حاضر میلیون ها نفر از مردم جهان، پس اندازهای کوچک خود را صرف خرید سهام شرکت های مختلف می کنند و برای اطمینان از این که پس انداز آنها را در جای مناسبی سرمایه گذاری کرده اند، به اطلاعات مالی آن شرکت ها که در اختیارشان قرار می گیرد، اعتماد می کنند. با توجه به اینکه هدف اصلی استفاده کنندگان از اطلاعات (صورت های مالی شرکت ها) با هدف تهیه کنندگان اطلاعات تفاوت دارد، گزارشگری اطلاعات اهمیت ویژه ای می یابد. به همین دلیل، جامعه به حسابرسان مستقل و افراد حرفه ای با صلاحیت نیاز پیدا می کند تا صحت و سقم گزارش های مالی شرکت ها را مشخص نماید. از سویی دیگر، اگر استفاده کنندگان اطلاعات، حسابرسان را مستقل از صاحب کار ندانند، هرگز به اطلاعاتی که آنها حسابرسی کرده اند، اعتماد نمی کنند؛ یعنی اگر حسابرس از صاحب کار مستقل نباشد، نظر او اعتبار صورت های مالی را افزایش نمی دهد. به همین دلیل گفته می شود: “استقلال، اساس خدمات اطمینان بخشی و شهادت دهی است” (انصاری و همکاران، 1390).

استانداردهای پذیرفته شده حسابرسی، صورت های مالی را به عنوان ادعاهای مدیریت توصیف می کنند. از آن جا که مدیران نیز بخشی از گروه های ذینفع[4] هستند این احتمال وجود دارد که ادعاهای آنها مغرضانه باشد. بنابراین حسابرسان مستقل نقش ناظرانی را عمل خواهند کرد که در کاهش این گونه غرض ورزی ها می کوشند. اما مدیران تاثیر قابل ملاحظه ای در استخدام، ابقا و تغییر حسابرسان دارند. مدیران با بهره گیری از این تاثیر قادرند حسابرسانی که اظهارنظر مطلوب و دلخواه مدیریت صادر می کنند را جایگزین حسابرسان قبلی کنند تا بدین وسیله منافع خود را به حداکثر برسانند. این تاثیر مدیریتی منجر به فرسایش کیفیت حسابرسی می شود و عواملی را ایجاد می کند که ممکن است به شکست حسابرسی منتهی شود. در حالی که در مقابل، از تغییر حسابرس به عنوان یک ابزار در جهت تقویت استقلال حسابرس و بهبود دهنده کیفیت حسابرسی یاد می کنند (بزرگ اصل، 1379).

ریتر و ویلیامز (2000) معتقدند به دلیل این که عنصر تشکیل دهنده ی حرفه ی حسابرسی یعنی استقلال، نیز از شخصیت قضاوتی به شخصیت اقتصادی در حال تغییر است، حرفه ی حسابرسی نیاز دارد که به احتمال تحت تأثیر قرار گرفتن توجه کند و حساسیت نشان دهد. در جایی دیگر، دهالی وال و همکاران (2010) دریافتند که وابستگی مدیر- حسابرس و نماینده آنها برای نفوذ مدیریت، دارای تاثیر معناداری بر آنچه که شرکت در یک انتقال حسابرس انتخاب کرده است، دارد. آنها در طول تحقیقات خود نیز دریافتند که نفوذ مدیریت به طور منفی با گرایش فزاینده برای پیش بینی یک عقیده مرتبط و ضریب پاسخ سود کاهش خواهد یافت.

هسته تجزیه و تحلیل در این تحقیق این است که ما باید اهمیت واقعی عملکرد صادقانه را در حمایت از سرمایه گذاران به رسمیت بشناسیم. ایده حداقل اخلاقیات[5]، که در قوانین و استانداردهای حرفه ای ارزشمند است، برای ایجاد یک آستانه روشی است که اقدامات حسابداران نباید زیر آن بیفتد. بنابراین، اگر کسی نتواند با صداقت عمل کنند، یک طبقه ایجاد می شود که می تواند برای به اجرا درآوردن حداقل استاندارد مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، تمرکز بر صداقت نیز ارزش را تا حدی محدود می کند، به صورتی که آن نیروهایی که باعث می شود حسابرسان زیر حداقل اصول اخلاقی رفتار کنند، نادیده گرفته شود. اگر مهم باشد که حسابرسان با صداقت عمل کنند، پس به نظر می رسد که تغییر در ساختار نهادی عملکرد حرفه ای لازم است. بنابراین به نظر می رسد بررسی هر یک از متغیرهای صداقت و استقلال حسابرسان بتواند راه گشای بسیاری از مسایل مطرح شده در بالا باشد (جیمز سی. گا، 2013).

 

[1] Globalization

[2] Corporate Fraud

[3] Ethical Principles

[4] Stockholders

[5] Moral Minimum

تعداد صفحه:115

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه ریسک دعوی قضایی خاص شرکت و کیفیت حسابرسی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات فارس

دانشکده علوم پایه

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A»

 

رشته: حسابداری              گرایش: حسابداری

 

عنوان:

ریسک دعوی قضایی خاص شرکت و کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

سال تحصیلی: زمستان 1392

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                                           صفحه

 

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………….. 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………….. 3

1-2- بیان مساله ………………………………………………………………………………………………….. 4

1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش …………………………………………………………………….. 5

1-4- اهداف کلی تحقیق ………………………………………………………………………………………. 6

1-5- فرضیه‌های تحقیق ………………………………………………………………………………………… 6

1-6- قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………………. 7

1-7- استفاده کنندگان از نتایج تحقیق ……………………………………………………………………… 7

1- 8- چارچوب مفهومی عوامل تاثیرگذار در تحقیق …………………………………………………. 8

1- 9- تعریف اصطلاحات و واژه ها ……………………………………………………………………….. 8

1-10- خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………. 9

1-11- ساختار کلی تحقیق ……………………………………………………………………………………. 9

فصل دوم: مبانی نظری، ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. 12

2-2- ادبیات و مبانی نظری تحقیق ………………………………………………………………………….. 13

2-2-1- انواع حسابرس ………………………………………………………………………………………. 13

2-2-1-1- موسسه های حسابرسی ………………………………………………………………………… 13

2-2-1-2- حسابرس داخلی …………………………………………………………………………………. 13

2-2-1-3- ماهیت حسابرسی مستقل ……………………………………………………………………… 14

2-2-2- عوامل توجیه کننده تقاضا برای حسابرسی …………………………………………………… 14

2-2-2-1- تضاد منافع ………………………………………………………………………………………… 15

2-2-2-2- پیامدهای اقتصادی با اهمیت …………………………………………………………………. 15

2-2-2-3- پیچیدگی……………………………………………………………………………………………. 15

2-2-2-4- عدم دسترسی مستقیم ………………………………………………………………………….. 15

2-2-3- ویژگیهای حسابرس مستقل ……………………………………………………………………….. 16

2-2-3-1- ویژگی های فردی ………………………………………………………………………………. 16

2-2-3-1-1- استقلال ………………………………………………………………………………………… 16

2-2-3-1-2- جایگاه سازمانی ……………………………………………………………………………… 16

2-2-3-1-3- نگرش ذهنی ………………………………………………………………………………….. 17

2-2-3-1-4- آزادی عمل در آزمون و گزارشگری حسابرسی ……………………………………. 17

2-2-3-1-5- منافع مالی……………………………………………………………………………………… 18

2-2-3-1-6- صلاحیت حرفه ای…………………………………………………………………………… 18

2-2-3-1-7- صلاحیت اخلاقی و سایر ویژگی های شخصی ……………………………………… 18

2-2-3-2- ویژگی های ساختاری ………………………………………………………………………….. 18

2-2-3-2-1- اختیار …………………………………………………………………………………………… 18

2-2-3-2-2- پذیرش………………………………………………………………………………………….. 19

2-2-4- هدف های حسابرسی و صاحب کار …………………………………………………………… 19

2-2-4-1- مفاهیم اصلی ……………………………………………………………………………………… 19

2-2-4-2- مسئولیت مدیریت ………………………………………………………………………………. 19

2-2-4-3- اطمینان معقول …………………………………………………………………………………… 20

2-2-4-4- محدودیت های ذاتی …………………………………………………………………………… 20

2-2-5- کیفیت حسابرسی ……………………………………………………………………………………. 20

2-2-5-1- درک مفهوم کیفیت حسابرسی ……………………………………………………………….. 21

2-2-5-2- عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی …………………………………………………………… 23

2-2-6- ریسک چیست؟ ……………………………………………………………………………………… 24

2-2-6-1- تعبیر ریسک به عنوان معیار تصمیم گیری ………………………………………………… 26

2-2-7- کیفیت حسابرسی و ریسک قضایی …………………………………………………………….. 29

2-3- پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………… 31

2-3-1- پیشینه تحقیقات داخلی …………………………………………………………………………….. 31

2-3-2- پیشینه تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………… 32

2-4- خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………….. 35

فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. 37

3-2- روش شناسی تحقیق ……………………………………………………………………………………. 37

3-3- اهداف تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 38

3-4 فرضیه‌های تحقیق …………………………………………………………………………………………. 38

3-5- جامعه آماری و نمونه آماری …………………………………………………………………………. 38

3-6- مدل ها و متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………. 39

3-6-1- متغیرهای وابسته …………………………………………………………………………………….. 39

3-6-2-متغیرهای مستقل ……………………………………………………………………………………… 39

3-7- روش آزمون فرضیه‌ها …………………………………………………………………………………. 40

3-8 – جداول فرضیه‌های تحقیق، متغیرها و نحوه اندازه گیری آنها ……………………………….. 42

3-8-1 جدول فرضیه‌های تحقیق و متغیرهای آن ……………………………………………………….. 42

3-8-2 جدول متغیرهای تحقیق، نحوه اندازه گیری آن ها و نماد های مورد استفاده آنها در مدل       43

3-9- روش جمع آوری اطلاعات ………………………………………………………………………….. 44

3-10-روش تجزیه و تحلیل داده‌ها ………………………………………………………………………… 45

3-11- روش های آماری………………………………………………………………………………………. 45

3-11-1- آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………….. 45

3-11-2- آمار استنباطی ………………………………………………………………………………………. 45

3-11-2-1- رگرسیون چندمتغیره ………………………………………………………………………….. 46

3-11-2-2- روش آزمون فرضیه ها ………………………………………………………………………. 47

3-11-2-3- تحلیل همبستگی ………………………………………………………………………………. 47

3-11-2-4- ضریب تعیین …………………………………………………………………………………… 48

3-11-2-5- ضریب همبستگی ……………………………………………………………………………… 48

3-11-2-6- آزمون معنادار بودن……………………………………………………………………………. 48

3-11-2-7- آزمون معنادار بودن در الگوی رگرسیون………………………………………………… 50

3-11-2-8- آزمون معنادار بودن معادله رگرسیون ……………………………………………………. 50

3-11-2-9- آزمون معنادار بودن ضرایب ……………………………………………………………….. 50

3-11-2-10- آماره دوربین واتسون …………………………………………………………………… 51

3-11-2-11- آزمون وونگ …………………………………………………………………………………. 51

3-11-2-12- آزمون والد …………………………………………………………………………………… 51

3-12- خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………… 53

فصل چهارم:  تجزیه و تحلیل داده‌ها

4-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. 55

4-2- آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………….. 55

4-3- آمار استنباطی ……………………………………………………………………………………………. 56

4-3-1- آزمون فرضیه‌های اول تا سوم …………………………………………………………………… 56

4-3-2- آزمون فرضیه چهارم ……………………………………………………………………………….. 60

4-3-3- آزمون فرضیه پنجم …………………………………………………………………………………. 61

4-4- خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………….. 64

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه ………………………………………………………………………………………………………. 66

5-2- نتایج فرضیه‌های تحقیق ………………………………………………………………………………… 67

5-2-1- نتایج فرضیه اول …………………………………………………………………………………….. 67

5-2-2- نتایج فرضیه دوم …………………………………………………………………………………….. 68

5 -2-3- نتایج فرضیه سوم …………………………………………………………………………………… 68

5-2-4- نتایج فرضیه چهارم …………………………………………………………………………………. 69

5-2-5- نتایج فرضیه پنجم …………………………………………………………………………………… 70

5-3)- پیشنهادهای تحقیق …………………………………………………………………………………….. 70

5-3-1- پیشنهادهایی مبتنی بر نتایج تحقیق ………………………………………………………………. 70

5-3-2- پیشنهادهایی برای تحقیق های آتی ……………………………………………………………… 71

5-4- خلاصه فصل …………………………………………………………………………………………….. 72

منابع و مآخذ ………………………………………………………………………………………………………. 73

پیوست ها ………………………………………………………………………………………………………….. 76

پیوست الف: فهرست شرکتهای نمونه در تحقیق ………………………………………………………… 77

پیوست ب: خروجی های آماری تحقیق ……………………………………………………………………. 78

 

فهرست جدول ها

 

عنوان                                                                                                                           صفحه

جدول (3-1): فرضیه‌ها تحقیق و متغیرهای آن………………………………………………………………… 42

جدول (3-2): متغیرهای تحقیق و نحوه اندازه گیری آنها………………………………………………….. 43

جدول (4-1): آمار توصیفی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………………. 55

جدول (4-2): ماتریس همبستگی متغیرهای تحقیق…………………………………………………………… 57

جدول (4-3): نتایج ضرایب مدل 1……………………………………………………………………………… 58

جدول (4-4): نتایج کلی مدل 1………………………………………………………………………………….. 59

جدول (4-5): نتایج مدل 2………………………………………………………………………………………… 60

جدول (4-6): نتایج مدل 2………………………………………………………………………………………… 61

جدول (4-7): جدول توصیفی میانگین چهار گروه (فرضیه 5)…………………………………………… 62

جدول (4-8): آزمون F  و آزمون لوین فرضیه پنجم………………………………………………………. 62

جدول (4-9): آزمون مقایسه میانگین (فرضیه 5)……………………………………………………………. 63

 

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                                                                                 صفحه     

نمودار (1-1): چارچوب مفهومی عوامل موثر بر کیفیت حسابرسی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طبق مدل سان و لیو (2011)……………………………………………………………………………………….. 8

نمودار (2-1): بازدهی سرمایه گذاری دو فرصت A و B در شرایط اطمینان ، راعی و سعیدی، 1389   26

نمودار(2-2): بازدهی سرمایه ­گذاری در شرایط اطمینان برای فرصت B و شرایط عدم اطمینان برای فرصت A، راعی و سعیدی، 1389، 51…………………………………………………………………………………………………… 26

نمودار (2-3): رابطه بین ریسک و بازده مورد انتظار بر حسب ریسک‌پذیری افراد مختلف، جونز،  1386،17     28

نمودار (4-1): نمودار میانگین اقلام تعهدی ………………………………………………………………….. 64

 

چکیده

 

در دنیای تجارت، امروزه ریسک دعوی قضایی و گزارشگری آن از اهمیت بسیاری برخوردار است، چرا که با توجه به اینکه دستکاری سود توسط مدیریت درجهت برقراری و حفظ منافع خود، باعث خدشه دار کردن محتوای اطلاعاتی حسابداری و گمراهی استفاده کنندگان از صورتهای مالی می‌شود، لذا سوالی که مطرح می‌گردد این است که آیا بین ریسک دعوی قضایی و کیفیت حسابرسی رابطه معناداری وجود دارد یا خیر؟

هدف از انجام این پژوهش بررسی رابطه بین ریسک دعوی قضایی و کیفیت حسابرسی است. در این میان بررسی ریسک دعوی قضایی و میزان اقلام تعهدی نیز مورد بررسی قرار گرفت.

پژوهش حاضر از لحاظ هدف، کابردی و از بعد روش شناسی از نوع تحقیقهای توصیفی همبستگی می باشد. جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که با انتخاب 124 شرکت به عنوان نمونه آماری، داده‌های آنها  طی دوره زمانی 1386 تا 1390 جمع آوری و مورد بررسی قرار گرفتند. برای آزمون فرضیه‌های تحقیق از مدلهای رگرسیونی خطی چندگانه و مدل رگرسیون لوجستیک استفاده گردید و برای محاسبه ریسک دعوی قضایی از مدل جبری ارائه شده در تحقیق سان و لیو استفاده گردید، داده‌های تحقیق پس از گردآوری توسط نرم افزارهای SPSS و EVIEWS مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند. نتایج تحقیق نشان داد که بین ریسک دعوی قضایی و کیفیت حسابرسی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین بیانگر این است که هرچه میزان اقلام تعهدی اختیاری بیشتر باشد، میزان ریسک دعوی قضایی نیز افزایش خواهد یافت.

 

واژه های کلیدی: کیفیت حسابرسی، اقلام تعهدی، اقلام تعهدی اختیاری و ریسک دعوی قضایی

 

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

1-1- مقدمه

اطلاعات مالی، همواره تاثیر بسزایی در تصمیم گیری های استفاده کنندگان درون و برون سازمانی ایفا می کند، چرا که این استفاده کنندگان با تکیه بر این اطلاعات، به اتخاذ تدابیر سرمایه گذاری می پردازند، در این میان حرفه حسابرسی به عنوان عامل سوم با اعتباردهی به این صورتها، اعتماد ذینفعان را بیش از پیش افزایش داده و به استفاده کنندگان صورتهای مالی اطمینان می دهد که این اطلاعات فاقد هر گونه تحریف و یا اشتباه با اهمیت بوده، و وضعیت مالی، عملکرد مالی و انعطاف پذیری مالی را به نحو مطلوب و شایسته طبق استانداردهای حسابداری نشان می دهد، اما سوال قابل بحثی که در این جا مطرح می‌گردد این است که فرآیند حسابرسی تا چه حد توانسته است اشتباهات و اشکالات موجود را کشف و گزارش نماید و در کل سطح کیفیت حسابرسی انجام شده چگونه بوده است. در پاسخ به این سوال می توان به بحران های مالی جهانی و رویدادهای آشفته سازی که در اقتصاد بین المللی در طول یک یا دو دهه گذشته رخ داده (از قبیل ورشکستگی شرکت انرون[1] و ورلدکام [2]) اشاره کرد، به همین جهت نقش کیفیت حسابرسی و گزارشات مالی معتبر و با کیفیت توسط انجمن های برجسته حسابرسی در این جا پر رنگ تر می‌شود. مزیت این پژوهش نسبت به سایر پژوهش های انجام شده در داخل کشور که بیشتر به تحقیق در مورد مدیریت سود و کیفیت حسابرسی به شیوه‌های مختلف پرداخته اند، بررسی تاثیر معیار ریسک دعوی قضایی با کیفیت حسابرسی و دیگر عوامل موثر بر آن می باشد.

با توجه به حسابرسی های صورت گرفته تاثیر خطر قضایی صاحبکار خاص بر تمایز کیفیت حسابرسی بین حسابرسان رسمی و غیر رسمی قابل درنگ و بررسی است، چرا که به اعتقاد دای[3] (1993) حسابرسان بزرگ ثروت بیشتری دارند و اهداف جذاب و فریبنده ای برای دادخواهی دارند. حسابرسان رسمی متحمل زیان های پولی و اعتباری بیشتری از دادخواهی نسبت به حسابرسان غیر رسمی می‌شوند، بنابراین طبعا حسابرسان بزرگ کوشش بیشتری برای اجتناب یا کاهش دادخواهی بالقوه دارند، هنگامی که ریسک قضایی شرکتی بالا باشد، حسابرسان رسمی وقت بیشتری جهت بررسی و اجرای حسابرسی ماهرانه و تخصصی صورتهای مالی شرکت و نظارت بر سیستم گزارشگری مالی خواهند گذاشت، چرا که به گفته دی آنجلو[4] (1981) حسابرسان بزرگ نسبت به سایر حسابرسان، انگیزه بیشتری جهت حفاظت از شهرت و اعتبار خود در رابطه با ارائه خدمات بهتر دارند. لذا هدف از این پژوهش به صورت تخصصی، بررسی این است که حسابرسان رسمی برای شرکتهای با ریسک دعاوی قضایی بالاتر نسبت به شرکتهای با ریسک قضایی پایین، حسابرسی با کیفیت بالاتر ارائه می کنند. که نتایج این تحقیق می تواند بر تصمیمات استفاده کنندگان قابل ملاحظه و تاثیرگذار باشد.

 

اهمیت و ضرورت انجام پژوهش

هزینه‌های ناشی از دعاوی قضایی بسیار با اهمیت و اساسی است، چرا که بستانکاران، اعتباردهندگان، مدبران و کارکنان مهمترین گروه هایی هستند که به طور چشمگیری از خطر دعاوی قضایی تاثیر می پذیرند، مطالعات اخیر حاکی از آن است که مدیران شرکتهای دارای دعاوی ممکن است اطلاعات مالی خود را در این زمینه پنهان سازی نموده و یا نتایج ناشی از خطر دادخواهی را گزارش ننمایند، بنابراین یکی از عوامل مهم و موثری که شرکت­ها ممکن است با آن روبرو شوند دعوی قضایی است که امکان دارد برای آن شرکت به وجود آید. دعوی قضایی می ­تواند بر ارزش شرکت و همچنین دید سرمایه ­گذاران تاثیرگذار باشد. یکی از مواردی که در کیفیت صورت­های مالی و گزارش آن تاثیرگذار است، کیفیت حسابرسی انجام شده توسط حسابرس مستقل صورت­های مالی شرکت است. در نتیجه بررسی این مورد که آیا ارتباط معناداری بین کیفیت حسابرسی و ریسک دعوی قضایی وجود دارد، می ­تواند به صاحبان اصلی شرکت، مدیران از جهت استخدام حسابرسان باکیفیت و به حسابرسان در انتخاب مشتریان خود کمک شایانی نماید. از موارد دیگری که در این تحقیق مورد بررسی قرار می­گیرد رابطه بین ریسک دعوی قضایی و کیفیت حسابرسی با میزان اقلام تعهدی اختیاری است، که می ­تواند به حسابرسان در بررسی اقلام تعهدی شرکت­هایی که از ریسک دعوی قضایی بالایی برخوردارند کمک نماید.

 

1-4- اهداف کلی تحقیق

هر پژوهشی برای دستیابی به اهداف خاصی صورت می پذیرد، این هدف در قالب مساله تحقیق نمایان می‌شود، از آنجایی که تاکنون در هیچ یک از تحقیق ها به بررسی ارتباط بین ریسک دعوی قضایی با کیفیت حسابرسی پرداخته نشده است. تحقیق حاضر قصد دارد این کمبود را تا حدودی برطرف نماید. بنابراین هدف اصلی این تحقیق این است که علاوه بر بررسی ارتباط بین ریسک دعاوی قضایی با کیفیت حسابرسی، ارتباط بین ریسک دعوی قضایی و میزان اقلام تعهدی را نیز مورد بررسی قرار می دهد. هدف دیگر این پژوهش، بررسی رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و کیفیت حسابرسی است، چرا که اقلام تعهدی تحت تاثیر رویه ها و خط مشی های انتخابی و اعمال فرصت طلبانه مدیریت قرار می گیرد.

 

1-5- فرضیه­ های تحقیق

بیان مسئله به صورت گذرا و کلی بیان شده است، و لذا چون به صورتی مبهم و پیچیده بیان می‌گردد، تدبیر و هدایت آن میسر نخواهد بود، بنابراین امکان حل مسئله به صورت علمی امکان پذیر نمی باشد، مگر این که به فرضیه یا فرضیاتی تبدیل شود، از این رو می توان ادعا کرد که فرضیه یک ابزار نیرومند و با اهمیت در تحقیق علمی است که محقق به کمک آن به جستجوی تبیین مورد نظر می‌پردازد. (دلاور، 1383:87 و 89 ). در این تحقیق نیز با در نظر گرفتن سوالات اصلی تحقیق که بر اساس مطالعات انجام شده و یافته های قبلی تدوین شده، اقدام لازم برای تدوین فرضیات تحقیقی به صورت زیر مطرح می‌گردد:

1) میزان اقلام تعهدی اختیاری دارای ارتباط مثبت و معناداری با کیفیت حسابرسی است.

2) ریسک دعوی قضایی دارای ارتباط مثبت و معناداری با میزان اقلام تعهدی اختیاری است.

3) ریسک دعوی قضایی و میزان اقلام تعهدی اختیاری دارای ارتباط مثبت و معناداری با کیفیت حسابرسی می باشند.

4) ریسک دعوی قضایی دارای ارتباط مثبت و معناداری با کیفیت حسابرسی است.

5) میزان اقلام تعهدی در شرکت های با دعوی قضایی پایین و کیفیت حسابرسی بالا، پایین است.

 

 

 

1-6- قلمرو تحقیق

این بخش از جهت همبستگی و روش شناسی از نوع شبه تجربی و پس رویدادی و در حوزه تحقیقات اثباتی حسابداری است که با اطلاعات واقعی انجام می پذیرد، این پژوهش از لحاظ ماهیت و اهداف از نوع کاربردی است و از اطلاعات واقعی گزارشات مالی منتشر شده (صورتهای مالی و یادداشت های همراه ) استخراج گردیده است، و با توجه به عنوان و هدف تحقیق، موضوع تحقیق در سه مورد کیفیت حسابرسی، ریسک دعوی قضایی و میزان اقلام تعهدی محصور می‌گردد، که از اطلاعات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1386 تا 1390 استفاده شده و در تجزیه و تحلیل اطلاعات آن از مدل رگرسیونی چند متغیره استفاده گردیده است.

 

1-7- استفاده­کنندگان از نتایج تحقیق

استفاده­کنندگان از نتایج تحقیق می­توانند موارد زیر باشند:

حسابرسان مستقل، جهت شناخت شرکت­های با ریسک دعوی قضایی بالا.

مدیران شرکتها، جهت استخدام حسابرسان خبره.

اشخاص ذینفع شرکت.

سهام­داران و سرمایه ­گذاران حقیقی و حقوقی،

سایر پژوهشگران.

 

[1]. Enron

[2]. WorldCom

[3]. Dye

[4]. DeAngelo

تعداد صفحه:103

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تعیین تأثیر نقدینگی بر سودآوری بانک ‌ها

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

دانشکده تحصیلات تکمیلی و علوم انسانی گروه حسابداری

 

 

پایان‌نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد M.A

 

عنوان

تعیین تأثیر نقدینگی بر سودآوری بانک ‌ها

 

تابستان 1393

 

 

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

 

چکیده. 1

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1) مقدمه. 2

1-2) بیان مسئله. 3

1-3) اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-4) اهداف تحقیق.. 6

1-4-1) هدف اصلی: 6

1-4-2) اهداف فرعی: 6

1-5) سؤالات تحقیق.. 6

1-5-1) سؤال اصلی: 6

1-5-2) سؤالات فرعی: 6

1-6) فرضیات تحقیق.. 7

1-7) روش انجام تحقیق.. 7

1-8) قلمرو تحقیق.. 7

1-9) تعریف عملیات واژه‌ها 7

فصل دوم

ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1) مقدمه. 11

2-2) مبانی نظری… 12

2-3) نقدینگی.. 13

2-3-1) نقدینگی: 14

نقدینگی به حجم پول در گردش گفته می شود. 14

2-3-2) دارائی نقدی… 35

2-3-2-1) سپرده‌های بانکی: 35

2-3-2-2) اوراق بهادار سریع المعامله: 40

2-3-3) نقدینگی: 40

به مجموع پول و شبه پول نقدینگی می‌گویند. 40

2-3-4) نقدینگی.. 41

2-3-4-1) پول: 41

2-3-4-2) مکتب پولی: 42

2-4 ) بانک‌ها 42

2-5) سو داوری بانک‌ها 43

2-5-1) سود بانک…. 43

2-5) هزینه فرصت ازدست‌رفته. 46

2-6) واسطه‌گری مالی.. 47

2-7) ریسک نقدینگی.. 47

2-8) پیشینه تحقیق.. 48

2-9) نمونه از تحقیقات انجام‌شده توسط محققین خارجی: 49

2-10) نمونه از تحقیقات انجام‌شده توسط محققین ایرانی: 55

فصل سوم

روش تحقیق

3-1)مقدمه. 65

3-2)روش کلی تحقیق.. 66

3-3)تعریف جامعه و نمونه اماری… 66

3-4)روش نمونه گیری… 66

3-5)روش های گردآوری داده های تحقیق و کاربرد آن ها 66

3-6) ابزارگرداوری داده های تحقیق و کاربرد آن ها 67

3-7) روش تجزیه و تحلیل داده ها 67

3-7-1)روش های آماری: 67

3-7-2)مدل تحقیق: 68

3-2). 69

3-7-3) روش های رایانه ای: 69

فصل چهارم

یافته‌های تحقیق

4-1) مقدمه. 70

4-2) توصیف جامعه آماری… 71

4-3 ) توصیف داده ها 71

4-4) تحلیل روابط بین متغیرها 80

4-4-1) تعیین رابطه بین بازده داراییها و نسبتهای جاری و نقد بانکها 80

4-4-2) تعیین رابطه بین بازده حقوق صاحبان سهام و نسبتهای جاری و نقد بانکها 82

4-4-3) تعیین رابطه بین بازده سرمایهگذاریها و نسبتهای جاری و نقد بانکها 84

4-4-4 ) مقایسه بین بازدهی بانکها 86

4-4-4-1) مقایسه عملکرد با بازدهی بین بانکها بر مبنای نوع مالکیت…. 86

4-4-4-2) مقایسه عملکرد با بازدهی بین بانکها بر اساس نام. 87

4-4-5 )تحلیل همبستگی بین متغیرها 90

4-4-5-1) تحلیل همبستگی اسپیرمن.. 91

4-5) جمع بندی… 93

فصل پنجم

تلخیص ،نتیجه‌گیری و پیشنهاد‌ها

5-1) مقدمه. 94

5-2) خلاصه تحقیق: 94

5-3) نتایج تحقیق.. 95

5-4)  محدودیت‌های پژوهش…. 98

5-5) پیشنهادات کاربردی… 99

منابع فارسی: 101

منابع لاتین و سایت های فارسی: 102

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                            صفحه

 

جدول 4-1: شاخصه های توصیفی متغیرهای ROA، ROE، ROI، CR و LR برای کل بانک ها 72

جدول 4-2: میانگین و انحراف معیار متغیرهای مورد بررسی برحسب سال.. 73

جدول 4-3: شاخصه های توصیفی متغیرهای ROA، ROE، ROI، CR و LR برای بانکهای دولتی.. 76

جدول 4-4: شاخصه های توصیفی متغیرهای ROA، ROE، ROI، CR و LR برای بانکهای نیمه‌خصوصی.. 77

جدول 4-5: شاخصه های توصیفی متغیرهای ROA، ROE، ROI، CR و LR برای بانکهای خصوصی.. 77

جدول 4-6: خلاصه تحلیل رگرسیونی در مورد تأثیر نسبت های جاری و نقد بر روی بازده داراییهای کل بانکها 80

جدول 4-7: خلاصه تحلیل رگرسیونی در مورد تأثیر نسبتهای جاری و نقد بر روی بازده داراییها به تفکیک بانکها 81

جدول 4-8: خلاصه تحلیل رگرسیونی در مورد تأثیر نسبت های جاری و نقد بر روی بازده حقوق صاحبان سهام کل بانک ها 82

جدول 4-9: خلاصه تحلیل رگرسیونی در مورد تأثیر نسبت های جاری و نقد بر روی بازده حقوق صاحبان سهام به تفکیک بانک‌ها 83

جدول 4-10: خلاصه تحلیل رگرسیونی در مورد تأثیر نسبت های جاری و نقد بر روی بازده سرمایهگذاریهای کل بانکها 84

جدول 4-11: تحلیل رگرسیونی در مورد تأثیر نسبت های جاری و نقد بر روی بازده سرمایه گذاری ها به تفکیک بانک ها 85

جدول 4-12:مقایسه بانکها بر مبنای نوع مالکیت…. 86

جدول  4-13: میانگین ROA بر اساس نام بانک…. 87

جدول  4-14: میانگین ROE بر اساس نام بانک…. 88

جدول  4-15: میانگین ROI بر اساس نام بانک…. 89

جدول 4-20: تحلیل همبستگی(معیار اسپیرمن) کل بانک ها 91

جدول 4-21: تحلیل همبستگی(معیار اسپیرمن) بانک های دولتی.. 91

جدول 4-22: تحلیل همبستگی(معیار اسپیرمن) بانکهای نیمه‌خصوصی.. 91

جدول 4-23: تحلیل همبستگی(معیار اسپیرمن) بانکهای خصوصی.. 92

 

 

فهرست نمودار

عنوان                                                                                                                            صفحه

نمودار 1: روند تغییرات بازده داراییهای 17 بانک در دوره زمانی پنج‌ساله. 74

نمودار 2: روند تغییرات بازده حقوق صاحبان سهام 17 بانک در دوره زمانی پنج‌ساله. 74

نمودار 3: روند تغییرات بازده سرمایهگذاریهای 17 بانک در دوره زمانی پنج‌ساله. 75

نمودار4: روند تغییرات نسبت جاری 17 بانک در دوره زمانی پنج‌ساله. 75

نمودار5: روند تغییرات نسبت نقد 17 بانک در دوره زمانی پنج‌ساله. 75

نمودار 6: مقایسه بازدهی داراییها بانکها 90

نمودار 7: مقایسه بازدهی حقوق صاحبان سهام بانکها 90

نمودار 8: مقایسه بازدهی سرمایهگذاریهای بانکها 90

 

چکیده

هدف اصلی در این تحقیق بررسی رابطه نقدینگی و سودآوری کل بانک‌های ایران می‌باشد. این تحقیق در پنج فصل ارائه می‌شود. متغیرهای وابسته در این تحقیق شامل بازده دارایی‌ها،‌بازده حقوق صاحبان سهام و بازده سرمایه‌گذاری می‌باشد. در این تحقیق متغیرهای مستقل شامل نسبت جاری و نسبت نقد می‌باشد.

تحقیق حاضر از جهت هدف، از نوع کاربردی است. از جهت روش استنتاج، این تحقیق از نوع مقایسه‌ای –توصیفی می‌باشد. طرح تحقیق از نوع پس رویدادی و تجربی است. جامعه و نمونه آماری تحقیق، کلیه بانک‌های ایران طی دوره 5 سال از سال 87 تا پایان سال 91 است. در این تحقیق از روش نمونه‌گیری غیر تصادفی استفاده می‌شود نرم‌افزارهای مورداستفاده در این تحقیق SPSS جهت انجام کارهای آماری و از EXCEL جهت داده‌پردازی اولیه استفاده خواهد شد.

تفاوت معناداری بین رابطه بازده دارایی­ها با نسبت­های جاری و نقد وجود ندارد. همچنین تفاوت معناداری بین رابطه بازده حقوق صاحبان سهام با نسبت­های جاری و نقد وجود ندارد؛ و تفاوت معناداری بین رابطه بازده سرمایه‌گذاری‌ها با نسبت­های جاری و نقد وجود ندارد. بانک­های خصوصی عملکردی بهتر از بانک­های دولتی و نیمه‌خصوصی در جذب سپرده­ها و استفاده از دارایی­ها و تخصیص تسهیلات و استفاده از سرمایه داشته اند.

 

کلیدواژه‌ها:

نقدینگی، ‌سودآوری، ‌بانک، ‌شاخص،‌ بازده سهام.

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

1-1) مقدمه

یکی از مهم‌ترین اهداف سیستم بانکی کشور به‌عنوان بخشی از نظام اقتصادی، تجهیز منابع و جذب انواع مختلف سپرده‌ها به‌منظور تأمین منابع بانکی لازم، جهت پشتیبانی از برنامه‌های اعتباری و تسهیلات اعطایی توسط سیستم بانکی می‌باشد. همان‌گونه که در ماده 1 قانون عملیات بانکی بدون ربا نیز ذکرشده، نظام بانکی همچنین وسیله‌ای برای استقرار نظام پولی و اعتباری می‌باشد. کوشش بانک‌ها در جمع‌آوری پس‌اندازهای مردم به دلایل زیر حائز اهمیت فراوان است:

 1. 1. سبب انتقال سرمایه از گروه غیرفعال به گروه فعال جامعه ازنظر برنامه‌های اقتصادی می‌شود
 2. صاحبان سپرده سود دریافت نموده‌اند، در تولید و گسترش صنایع نیز سهیم می‌باشند.
 3. با توجه به اینکه ریسک سرمایه‌گذاری‌های کلان بالا است، بنابراین انباشت سرمایه‌های کوچک باعث کاهش این ریسک شده و سرمایه‌گذاری در سطح کلان را تسریع می‌بخشد که نتیجه آن افزایش رفاه برای تک- تک افراد جامعه است.

با توجه به مقوله جهانی‌شدن و نیز گسترش روزافزون فنّاوری، در عصر حاضر، دیگر بانک‌ها همانند گذشته که به‌سادگی تنها از طریق عملیات بانکی و تبلیغات محدود می‌توانستند به منابع مالی موردنیاز خود دسترسی پیداکرده و به سودآوری موردنظر دست یابند، نمی‌توانند به اهداف خود با روال گذشته دست یابند. به‌طوری‌که در حال حاضر برخلاف گذشته، یکی از راه‌های تجهیز منابع مالی برای بانک‌ها و مؤسسات مالی شبکه‌های اتوماسیون بانکی و بانکداری اینترنتی است.

واقعیتی که بانک‌ها و مؤسسات مالی در ایران نباید از آن غافل باشند این است که در یک بازار رقابت سالم جهانی، منابع مالی چه از طریق عملیات بانکی و چه از طریق فعالیت‌های غیر بانکی به‌راحتی قابل‌دسترس نیست. بانک- ها و مؤسسات مالی برای انجام فعالیت‌های بانکی مطابق استاندارهای جهانی و همچنین برای انجام فعالیت‌های مالی غیر بانکی نیاز به بسترسازی و انجام اصلاحات اساسی در ساختار خوددارند.

ازآنجایی‌که دارائی‌های نقدی بازده نسبتاً کمی دارند لذا نگهداری آن‌ها می‌تواند هزینه فرصت ازدست‌رفته را برای بانک‌ها به همراه داشته باشد؛ اما وقتی قانونی برای این شرایط تدوین‌نشده نگهداری دارائی نقدی از سوی بانک‌ها معقولانه به نظر می‌رسد. علاوه برای این سیاستمداران معتقدند که باید دارائی‌های نقدی بیشتری را نگهداری کنند. برای مثال: اگر نگهداری دارائی، نوعی سود برای ثبات نظام پولی کل به شمار می‌رود، حتماً نسبت به اجرای آن مبادرت ورزند. ازآنجایی‌که مقررات می‌تواند باعث انعطاف‌پذیرتر شدن نظام پولی در زمان رویارویی با شوک‌های نقدینگی گردد. لذا به‌وسیله درجه‌بندی، باید همه هزینه‌های مرتبط با کارایی واسطه‌گری پولی تعیین شود؛ و نتیجه این امر ایجاد هزینه‌های استقراضی بالاتر برای سایر عوامل، در نظام خواهد بود.

هدف این تحقیق ایجاد یک سطح ایده آل از نگاه داشت های دارائی نقدی نمی باشد، بلکه هدف اصلی این تحقیق تعیین این امر است که آیا نگهداشت دارائی های نقدی بانک ها تاثیری روی سوداوری آنها دارد یاخیر.

اهمیت و ضرورت تحقیق

 1. با انجام این تحقیق به‌طور تجربی می‌توان به رابطه بین نگهداری دارائی نقدی و سودآوری بانک‌ها پی برد.
 2. با انجام این تحقیق سیاست‌مداران می‌توانند استانداردهای جدیدی را در راستای ایجاد سطحی مناسب برای نقدینگی بانک‌ها تدوین نمایند.
 3. از نتایج تحقیق می‌توان به اهمیت چرخه کسب‌وکار در راستای بهینه‌سازی سود پی برد.
 4. این تحقیق در هر موقعیتی یک گام اولیه به شمار می‌رود و رابطه مهم و شاید اولیه مرتبط با مقررات بانک‌ها را تبیین می کند.
 5. این تحقیق در مقایسه با تحقیق انجام‌شده در این زمینه که مربوط به دوره زمانی 2000-2009 است در دوره زمانی 2009-2013 صورت گرفته است. علاوه بر این، متغیرهای در این تحقیق موردبررسی قرارگرفته است که در تحقیق قبلی موردبررسی قرار نگرفته است که شواهد تجربی راجع به رابطه نگهداری دارائی‌های نقدی و سوددهی از بانک‌های داخلی ارائه می‌دهد که می‌تواند از این لحاظ کار تحقیقی جدیدی باشد.

1-4) اهداف تحقیق

1-4-1) هدف اصلی:

تعیین بررسی تأثیر نقدینگی بر سودآوری بانک‌ها است

1-4-2) اهداف فرعی:

 • تعیین رابطه بین نسبت جاری و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)
 • تعیین رابطه بین نسبت نقد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)
 • تعیین رابطه بین نسبت جاری و بازده دارائی (ROA)
 • تعیین رابطه بین نسبت نقد و بازده دارائی (ROA)
 • تعیین رابطه بین نسبت جاری بازده سرمایه‌گذاری (ROI)
 • تعیین رابطه بین نسبت نقد و بازده سرمایه‌گذاری (ROI)

 

1-5) سؤالات تحقیق

1-5-1) سؤال اصلی:

نسبت نقدینگی چه تأثیری می‌تواند بر سودآوری بانک‌ها داشته باشد؟

1-5-2) سؤالات فرعی:

 • چه رابطه بین تعیین نسبت جاری و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) وجود دارد؟
 • چه رابطه بین تعیین نسبت نقد و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) وجود دارد؟
 • چه رابطه بین تعیین نسبت جاری و بازده دارائی (ROA) وجود دارد؟
 • چه رابطه بین تعیین نسبت نقد و بازده دارائی (ROA) وجود دارد؟
 • چه رابطه بین تعیین نسبت جاری و بازده سرمایه‌گذاری (ROI) وجود دارد؟
 • چه رابطه بین تعیین نسبت نقد و بازده سرمایه‌گذاری (ROI) وجود دارد؟

 

1-6) فرضیات تحقیق

به دلیل اینکه جامعه آماری با حجم نمونه در این تحقیق برابر است فرضیات در این تحقیق مطرح نخواهد بود.

 

1-7) روش انجام تحقیق

 1. از جهت هدف، این تحقیق از نوع کاربردی است. این نوع تحقیق‌ها ازآن‌جهت که می‌تواند مورداستفاده سازمان بورس اوراق بهادار، تحلیل گران مالی و کارگزاران بورس، مدیران مالی بانک‌ها، تحلیل گران قرار گیرد، کاربردی است.
 2. ازنظر روش استنتاج، این تحقیق از نوع توصیفی – مقایسه‌ای است. تحقیق توصیفی آنچه را که هست بدون دخل و تصرف، توصیف و تفسیر می‌کند. این نوع تحقیق شامل جمع‌آوری اطلاعات به‌منظور آزمون فرضیه یا پاسخ به سؤالات و مقایسه‌ای وضعیت بانک‌ها نسبت به سال‌های گذشته همان بانک است.
 3. ازلحاظ نوع طرح تحقیق، تحقیق حاضر از نوع تحقیقات پس رویدادی است. هدف در این تحقیق تعیین روابط موجود بین، متغیرهاست.

1-8) قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی تحقیق: ازلحاظ موردی، تعیین تأثیر نقدینگی بر سودآوری بانک‌ها

قلمرو مکانی تحقیق: کلیه بانک‌ها در ایران.

قلمرو زمانی تحقیق: قلمرو تحقیق ازنظر زمانی شامل یک دوره 5 ساله از سال 87 تا پایان سال 91.

1-9) تعریف عملیات واژه‌ها

نقدینگی: به حجم پول در گردش گفته می‌شود. (حجم پول در گردش) شامل دو مؤلفه پایه پولی (Monetary Base) و ضریب فزاینده پولی است. پایه پولی یا همان پول پرقدرت به مجموع اسکناس و مسکوک در گردش به‌علاوه سپرده بانک‌ها نزد بانک مرکزی گفته می‌شود ولی این عامل به‌تنهایی حجم پول در گردش را تعیین نمی‌کند و ضریب فزاینده پولی ناشی از فعالیت‌های بانک‌های تجاری و تعاملات اقتصادی مردم نیز به‌عنوان مؤلفه مهم نقدینگی عمل می‌کند به گونه ای‌که اگر نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی برابر (r) باشد حجم پول در گردش برابر نسبت پایه پولی (D) به نرخ ذخیره است. به عبارتی حجم پول در گردش برابر (D/r) خواهد بود.

واضح است که هرقدر، نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نزد بانک مرکزی بیشتر باشد قدرت تولید پول بانک‌ها تضعیف‌شده و حجم کلی نقدینگی به سمت مقدار پایه پولی میل می‌کند.

نکته 1: عوامل تأثیرگذار در نقدینگی پنج رکن بانک مرکزی، نظام بانکی، مردم، دولت و بخش خارجی است.

نکته 2: حجم نقدینگی در یک اقتصاد باید متناسب با میزان تولید کالا و خدمات باشد. در غیر این صورت بدون تردید باعث تورم با رکود در تولید خواهد شد.

سود بانک، توانایی یک بانک است برای تولید درامد بیشتر از هزینه‌ها نسبت به سرمایه پایه بانک‌ها. سودآوری بانک معمولاً بیان می‌شود به‌عنوان یک تابع داخلی و عامل خارجی که عوامل داخلی از سودآوری بانک‌ها نیز به‌عنوان ذره- ای از عوامل بانکی خاص شناخته‌شده است. این‌ها می‌توانند معمولاً طبقه‌بندی بشود به دودسته:

 • صورت‌وضعیت مالی تغییرها و
 • صورت‌وضعیت غیرمالی متغیرها.

صورت‌وضعیت مالی متغیرها که تعیین می کنند که سودآوری بانکها هستند: مدیریت هزینه، ترکیب بانک واعتبار بانکی، ترکیبی از سپرده های بانکی، نرخ بهره بازار، درامدبانک وبهروری (بازده عملیاتی) تغییردرسرمایه ومدیریت نقدینگی.

صورت وضعیت غیرمالی متغیرها که تعیین می کنندکه سودآوری بانکها شامل: تعدادی ازشعب بانکها، اندازه بانک ومکان بانک می باشد.

عوامل داخلی هستند متغیرهای که مربوط به مدیریت بانک نیستند اما منعکس می کنند محیط قانونی واقتصادی که بر عملکرد واجراءسازمان های مالیاثرمی گذارد.

این عوامل شامل: مقررات مالی، شرط رقابتی، غلظت، سهم بازار، رشدبازارومالکیت.

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام[1]: نرخ بازده حقوق صاحبان سهام یکی از نسبت های مالی است که از طریق تقسیم سود قبل از مالیات به حقوق صاحبان سهام بدست می آید، بنابراین همه ایرادهایی که به سود حسابداری وارد شد، به این معیار نیز وارد می باشد. سودحسابداری با توجه به روش های گوناگون حسابداری وهمچنین برآوردهای حسابداری تحت تأثیر قرارمی گیرد. به عبارتی مدیریت می تواند باتوجه به اهداف خود، سودحسابداری ودرنتیجه نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) را تغییر دهد. (جهانخانی و سجادی، 1374).

[1]Pre-tax annualized return on total shareholder ‘s equity (ROE)

تعداد صفحه:119

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تعیین رابطه ویژگیهای خاص شرکت و مدیریت سرمایه در گردش

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

 

(واحد کاشان)

دانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه حسابداری

 

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

 

عنوان:

تعیین رابطه بین ویژگی های خاص شرکت و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

مرداد 1393

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

عنوان صفحه

چکیده فارسی………………………………………………………………………………………….………………………….1

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………..3

1-2-بیان موضوع………………………………………………………………………………………………………………..4

1-3-بیان مسئله…………………………………………………………………………………………………………………..5

1-4-ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………7

1-5-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………………………9

1-6-سوالات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….9

1-7-فرضیات تحقیق………………………………………………………………………………………………………….10

1-8-روش کلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….10

1-9-قلمرو تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..11

1-10-تعریف مفهومی واژه ها و اصطلاحات…………………………………………………………………………..11

فصل دوم :ادبیات موضوعی و پیشینه تحقیق

2-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………15

2-2-مبانی ومفاهیم نظری……………………………………………………………………………………………………16

2-2-1-سرمایه در گردش……………………………………………………………………………………………………16

2-2-1-1-تعاریف سرمایه در گردش…………………………………………………………………………………….16

2-2-1-2-منابع ومصارف سرمایه در گردش……………………………………………………………………………17

2-2-1-3-ماهیت و اهمیت سرمایه در گردش…………………………………………………………………………17

2-2-1-4-خالص سرمایه درگردش……………………………………………………………………………………….18

2-2-1-5-عوامل موثر در تعیین میزان سرمایه در گردش……………………………………………………………19

2-2-1-6-نسبتهای مالی برای سنجش سرمایه در گردش……………………………………………………………22

2-2-1-7-راهبردهای سرمایه در گردش…………………………………………………………………………………23

2-2-1-8-سرمایه درگردش وعملکرد شرکتها………………………………………………………………………….24

2-2-2-مدیریت سرمایه در گردش……………………………………………………………………………………….25

عنوان صفحه

2-2-2-1-اهمیت مدیریت سرمایه در گردش………………………………………………………………………….26

2-2-2-2-مدیریت سرمایه در گردش در مرحله عمل……………………………………………………………….26

2-2-2-3-نحوه مدیریت سرمایه در گردش…………………………………………………………………………….27

2-2-2-4-مولفه های اندازه گیری سرمایه در گردش…………………………………………………………………28

2-2-3-ویژگیهای خاص شرکت…………………………………………………………………………………………..29

2-2-3-1-نسبت کل بدهی به کل دارایی ها……………………………………………………………………………30

2-2-3-2-نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام…………………………………………………..30

2-2-3-3-نسبت Q توبین…………………………………………………………………………………………………..31

2-2-3-4-نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام………………………………………………………………….31

2-3-پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….32

2-3-1-مطالعات خارجی صورت گرفته در ارتباط با موضوع………………………………………………………32

2-3-2-مطالعات ایرانی صورت گرفته در ارتباط با موضوع…………………………………………………………37

2-4-جمع بندی ادبیات وپیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………..45

2-4-1-خلاصه تحقیقات پیشین……………………………………………………………………………………………45

2-4-2-جمع بندی پیشینه تحقیق………………………………………………………………………………………….55

فصل سوم: روش تحقیق

3-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………57

3-2-روش کلی تحقیق……………………………………………………………………………………………………….57

3-3-جامعه آماری……………………………………………………………………………………………………………..58

3-4-نمونه آماری و حجم آن……………………………………………………………………………………………….59

3-5-روش نمونه گیری………………………………………………………………………………………………………59

3-6-روش های گرد آوری داده ها و موارد استفاده…………………………………………………………………..59

3-7-ابزار تحقیق و موارد استفاده………………………………………………………………………………………….60

3-8-پایایی و اعتبار تحقیق………………………………………………………………………………………………….60

3-9-روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات……………………………………………………………………………….61

3-9-1-روش های آماری……………………………………………………………………………………………………61

3-9-2-سایر روش ها………………………………………………………………………………………………………..62

عنوان صفحه

3-9-3-مدل تحقیق……………………………………………………………………………………………………………62

3-9-4-روش های رایانه ای………………………………………………………………………………………………..64

فصل چهارم: یافته های تحقیق

4-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………66

4-2-توصیف نمونه آماری…………………………………………………………………………………………………..66

4-3-توصیف داده ها………………………………………………………………………………………………………….69

4-4-تحلیل پیش فرض ها…………………………………………………………………………………………………..71

4-4-1-نرمال بودن توزیع متغیر ها………………………………………………………………………………………..71

4-4-2-آزمون استقلال خطاها………………………………………………………………………………………………74

4-4-3-بررسی نرمال بودن توزیع خطاها………………………………………………………………………………..75

4-4-4-استقلال خطی متغیرهای مستقل.………………………………………………………………………………..77

4-4-5-آزمون هم خطی بین متغیرهای مستقل.………………………………………………………………………..79

4-4-6-آزمون همگنی یا ثبات واریانس ها………………………………………………………………………………82

4-4-7- تعیین مدل مناسب برای تخمین مدل رگرسیون……………………………………………………………..82

4-5-تحلیل روابط بین متغیر ها…………………………………………………………………………………………….84

4-5-1- برآورد پارامترهای رگرسیونی……………………………………………………………………………………85

4-5-2- رابطه برآوردی خطی………………………………………………………………………………………………86

4-5-3- نوع ارتباط بین متغیرها……………………………………………………………………………………………86

4-5-3-1رابطه بین مانده خالص نقدینگی و نسبت کل بدهی به کل داراییها………………………………….86

4-5-3-2رابطه بین مانده خالص نقدینگی و نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام……..87.

4-5-3-3-رابطه بین مانده خالص نقدینگی و نسبت کیو توبین……………………………………………………87

4-5-3-4-رابطه بین مانده خالص نقدینگی و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام……………………..88

4-5-4-اعتبار سنجی رابطه برآوردی………………………………………………………………………………………88

4-5-5-تعمیم رابطه خطی برآوردی………………………………………………………………………………………89

4-5-6-تحلیل ناپارامتریک ارتباط بین متغیرها………………………………………………………………………….91

4-6-جمع بندی………………………………………………………………………………………………………………..93

 

عنوان صفحه

فصل پنجم:تلخیص نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………..97

5-2-خلاصه یافته های تحقیق…………………………………………………………………………………………….97

5-2-1-خلاصه یافته ها بر مبنای تحلیل رگرسیونی………………………………………………………………….99

5-2-2-خلاصه یافته ها بر مبنای تحلیل ناپارامتریک………………………………………………………………..101

5-3-نتایج تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….102

5-3-1- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه فرعی اول…………………………………………………………..102

5-3-2- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه فرعی دوم…………………………………………………………..103

5-3-3- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه فرعی سوم………………………………………………………….104

5-3-4- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه فرعی چهارم……………………………………………………….105

5-3-5- نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه اصلی………………………………………………………………..105

5-4- بررسی مقایسه ای بین نتایج تحقیق با سایر تحقیقات مشابه……………………………………………….106

5-5-محدودیت های تحقیق………………………………………………………………………………………………107

5-6-پیشنهادهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………108

5-6-1-پیشنهادهای کاربردی بر مبنای یافته‌های تحقیق……………………………………………………………108

5-6-2-پیشنهادهای موضوعی برای تحقیقات آتی…………………………………………………………………..109

منابع وماخذ

پیوست ها

چکیده انگلیسی

فهرست جداول

عنوان صفحه

2-1-جدول خلاصه تحقیقات خارجی……………………………………………………………………………………45

2-2-جدول خلاصه تحقیقات داخلی……………………………………………………………………………………..51

4-1-جدول توصیف جامعه آماری………………………………………………………………………………………..67

 

عنوان صفحه

4-2-جدول توزیع نمونه بر مبنای نوع فعالیت………………………………………………………………………….68

4-3-جدول توصیف یافته ها……………………………………………………………………………………………….70

4-4-جدول آزمون نرمال بودن متغیر وابسته(کلموگروف-اسمیرونوف)………………………………………….72

4-5-جدول آزمون مجدد نرمال بودن متغبر وابسته (کلموگروف-اسمیرونوف)………………………………..72

4-6-جدول آزمون نرمال بودن متغیرهای مستقل(کلموگروف-اسمیرونوف)…………………………………….73

4-7-جدول آزمون مجدد نرمال بودن متغیرهای مستقل(کلموگروف-اسمیرونوف)……………………………73

4-8-جدول آزمون استقلال خطاها………………………………………………………………………………………..75

4-9-جدول ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل(پیرسون)……………………………………………………..78

4-10-جدول آزمون هم خطی بین متغیرهای مستقل………………………………………………………………….80

4-11-جدول آزمون همسانی واریانس ها(وایت)………………………………………………………………………82

4-12-جدول نتایج آزمون چاو……………………………………………………………………………………………..83

4-13-جدول نتایج آزمون هاسمن…………………………………………………………………………………………84

4-14-جدول نتایج برآورد پارامترهای رگرسیون خطی مرکب……………………………………………………..85

4-15- جدول جمع بندی ارتباط بین متغیر وابسته و  متغیرهای مستقل………………………………………….89

4-16- جدول تحلیل واریانس یک طرفه متغیرها و آزمون خطی بودن رابطه برآوردی……………………….91

4-17- جدول نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرها (اسپیرمن)……………………………………………………..92

4-18- جدول جمع بندی نتایج رابطه بین متغیرها…………………………………………………………………….95

5-1-جدول جمع بندی ارتباط بین مدیریت سرمایه در گردش و  متغیرهای مستقل………………………..100

 

فهرست نمودارها

عنوان صفحه

4-1-نمودار هیستوگرام اجزاء خطاها ی مدل رگرسیونی…………………………………………………………….76

4-2-نمودارهیستوگرام مقایسه مقادیر برآوردی و واقعی متغیر وابسته…………………………………………….77

 

چکیده:

هدف این تحقیق تعیین رابطه بین ویژگیهای خاص شرکت و مدیریت سرمایه در گردش می باشد. در این راستا، ویژگیهای خاص شرکت مشتمل بر نسبت کل بدهی به کل داراییها ، نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام ، کیو توبین و نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام به عنوان متغیر های مستقل و مانده خالص نقدینگی (NLB) به عنوان سنجه مدیریت سرمایه در گردش و متغیر وابسته تحقیق در نظر گرفته شده است. داده های مورد استفاده شامل نمونه ای مرکب ازتعداد 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، در بازه زمانی 1391-1387 است. برای تجزیه وتحلیل داده ها و آزمون فرضیه ها از الگوی رگرسیون خطی به روش ترکیبی یا Data Panel وهمچنین تحلیل همبستگی ناپارامتریک اسپیرمن استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بر مبنای تحلیل رگرسیونی حاکی از رابطه ای معکوس و ضعیف بین میزان نسبت کل بدهی به کل داراییها و نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام و رابطه ای مستقیم و ضعیف بین کیو توبین و نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری سهام  با مانده خالص نقدینگی به عنوان سنجه مدیریت سرمایه در گردش می باشد ، نتایج حاصل از آزمون فرضیه های تحقیق بر مبنای تحلیل ناپارامتریک نیز حاکی از رابطه ای معکوس و بسیار ضعیف بین نسبت کل بدهی به کل داراییها و نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام و مانده خالص نقدینگی به عنوان سنجه مدیریت سرمایه در گردش و رابطه ای مستقیم و بسیار ضعیف بین کیو توبین و نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام با مانده خالص نقدینگی به عنوان سنجه مدیریت سرمایه در گردش می باشد . جمع بندی  این پژوهش رابطه خطی بین ویژگیهای خاص شرکتها به عنوان متغیرهای مستقل با مانده خالص نقدینگی به عنوان سنجه مدیریت سرمایه در گردش رد شده است. ولی ارتباط ضعیف به صورت غیر خطی بین متغیرها را می توان پذیرفت.مدیران میتوانند  میزان بدهی ها و تعهدات بلند مدت را جهت مدیریت وجوه نقد مورد نیاز شرکت ،کنترل و بهینه نمایند.

 

واژه های کلیدی: مدیریت سرمایه در گردش، نسبت کل بدهی به کل داراییها،بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام ، کیو توبین و ارزش بازار به ارزش دفتری سهام

 

 

فصل اول

 

کلیات تحقیق

 

1-1-مقدمه

یکی از مهمترین نیازهای افراد تصمیم گیری در رابطه با موضوعات مختلف است، به علت وجود گزینه ها و راهکارهای مختلف در مورد یک موضوع، انسانها ناگزیر از تصمیم گیری هستند با توجه به اصل مطلوبیت با انتخاب گزینه بهتر در جهت حداکثرساختن مطلوبیت خود اقدام به تصمیم گیری می نمایند.

بیش از صد سال است که مدیریت مالی به عنوان یک رشته علمی دستخوش تحولات عمده ای شده است و هرروز گسترش بیشتری پیداکرده وحوزه های مختلف آن به صورت تخصصی تر درآمده و به نقش خود در سازمانها ادامه می دهند.در سده های گذشته شرکتهای تولیدی صنعتی مقادیر زیادی کالا به طور انبوه تولید کرده و سودهای کلانی بردند این امر باعث شد مسائل برنامه ریزی و کنترل به ویژه از نظر قدرت نقدینگی به تدریج در مدیریت مالی مورد توجه قرار گیرد و مدیریت سرمایه در گردش به صورت یک بخش تخصصی واحد تجاری درآمده و عده زیادی ازمدیران روزانه وقت خود راصرف اداره سرمایه در گردش نمایند.از دیدگاه مدیران مالی مدیریت سرمایه در گردش یک مفهوم ساده وروشن است که از توانایی شرکت در درک تفاوت بین دارایی ها و بدهی های کوتاه مدت اطمینان می دهد .نگهداری سطح مطلوب وجه نقد برای پرداخت بدهیهادال براهمیت سرمایه در گردش می باشد هرگونه تصمیمی در بخش مدیریت سرمایه در گردش اتخاذ شود اثرات شدیدی برروی بازده عملیاتی واحد تجاری می گذارد که باعث تغییر ارزش شرکت و نهایتاً ثروت سهامداران خواهد شد.(شباهنگ،1381)

گسترش روز افزون فعالیتهای تجاری موجب گردیده است که مناسبات مالی ،فرایندها وشیوه های مدیریت علی الخصوص مدیریت مالی سازمانها ،هر دم پیچیده تر شود.چنین است که تداوم فعالیت شرکتها وبنگاه های اقتصادی راباید در داشتن منابع مالی کافی جستجو کرد. بدون دسترسی به منابع مالی کافی و مدیریت صحیح این منابع که با بهره گیری از سازوکارهای مختلف میسر میگردد، بسیاری از این فعالیتها یا به اجرا در نمی آید ویا اینکه عملیات و فعالیتها ،کارا واثر بخش نخواهد بود ودر نتیجه تحقق هدفها میسر نمیشود .

تحولات پیاپی وسریعی که در قلمرو فعایت شرکتها وانواع واحدهای اقتصادی رخ داده ودر حال وقوع است، اهمیت مدیریت مالی وبه تبع آن آگاهی از روش های علمی در این رشته را بیش از پیش ضروری ساخته است.(رهنمای رودپشتی، 1387)

نقش اطلاعات مالی در تصمیم گیری مدیریت یکی از عوامل مهم نیاز به علم مدیریت مالی می باشد ،اغلب تصمیمات مدیریت ،تبعات مالی دارد.این امر فراگیری روش های مناسب را جهت تدارک اطلاعات مالی ضروری می سازد.فراگیری اصولی ومنطقی سازوکارها وروش ها وابزارهای تهیه و تدارک اطلاعات مالی به شکل سازمان یافته ورسمی که درحقیقت همان آموزش فنون مدیریت مالی وبه تعبیر بعضی از صاحبنظران ،علم مالی است، آنچنان اهمیتی یافته است ، که بی توجهی به آن سلامت اقتصادی خانواده ، بنگاه و جامعه را به خطر می اندازد.(نیکومرام وهمکاران،1389)

در تحقیق حاضر که در حوضه مدیریت مالی انجام شده است سعی برآن است تا با بهره گرفتن از مفاهیم و تئوری های مدیریت مالی و مطالعات کتابخانه ای اثر ویژگیهای خاص شرکت از جمله نسبت کل بدهی به کل داراییها، نسبت بدهی بلند مدت به حقوق صاحبان سهام، نسبت Qتوبین و نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام را بر مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی و تبیین قرار گیرد.

 

1-2-بیان موضوع

در تصمیم گیریهای مربوط به سرمایه گذاری اعم از کوتاه مدت و بلند مدت ،نیاز به منابع مالی است. اجرای این گونه تصمیمات وهمچنین سایر تصمیمات اجرایی در چارچوب اهداف یک واحد انتفاعی ، به وجود منابع مالی بستگی دارد. زیرا یک واحد اقتصادی انتفاعی بدون در اختیار داشتن منابع مالی که مهمترین آن وجوه نقد است، در اجرا وتحقق برنامه های تعیین شده ناتوان بوده ودر تداوم فعالیت با مشکلات فراوان و متعددی مواجه می گردد. تعیین چگونگی تامین منابع مالی اعم از نقد یا غیر نقد ،از جمله وظایف اساسی مدیر مالی است ،که نیازمند تدوین خط مشی ها وشناسایی راه کارهای مناسب تامین مالی است.(نیکو مرام وهمکاران،1389)

 

مدیریت سرمایه در گردش یکی از حوزه های مهم مدیریت مالی سازمانها به حساب می آید،زیرا به طور مستقیم نقدینگی و سودآوری شرکتهارا تحت تأثیر قرارمی دهد. احتمال ورشگستگی برای شرکتهایی که در معرض مدیریت نادرست سرمایه در گردش قرار دارند حتی با وجود سود آوری مثبت وجود دارد. مدیریت سرمایه در گردش با دارایی ها و بدهی های جاری سرو کاردارد.دارایی های جاری یک شرکت بخش قابل توجهی از کل دارایی های شرکت را تشکیل می دهد.سطوح بیش از حد دارایی های جاری می تواند منجر به تحقق بازده سرمایه گذاری کمتر از حد متعارف شود. با وجود این شرکتهایی که دارایی های جاری کمی دارند در روند عادی عملیات کمبودها و مشکلاتی خواهند داشت.(رحمان نصر، 2007)

راه مدیریت کارای سرمایه در گردش از یک شرکت به شرکت دیگر تغییر می کند و آن متکی به تولید، نوع تجارت، سیاست های تجاری، استراتژی و غیره می باشد. بنابراین  برای سازمانها بسیار مهم است تا راهی را برای مدیریت کردن کارآمد سرمایه در گردش بدست بیاورند. بیشتر محققان در جست و جوی فهمیدن عواملی که سرمایه در گردش یک سازمان را تعیین میکند بوده اند. محققان یافته اند که عوامل متعددی از قبیل رشد شرکت، اندازه و اهرم و… دارای اثر در سرمایه در گردش می باشد. (آپوهامی،2010)

این تحقیق به دنبال این موضوع هست که به شرکتها کمک کند که با مدیریت مناسب سرمایه در گردش قابلیت فعالیت طولانی مدت شرکت در صنعت را فراهم واگر شرکت فرصتهای رشد وامکان سرمایه گذاری پر سود دارد بتواند نقدینگی مورد نیاز را از طریق کنترل و مدیریت مخارج وتامین مالی مناسب فراهم کند. نتایج تحقیق به مدیریت شرکت ها در مدیریت سرمایه در گردش بطور کارا کمک خواهد کرد و می تواند به عنوان یک مبنا برای مدیریت سرمایه در گردش و ارزیابی عملکرد استفاده شود.بنابراین مادر این تحقیق به دنبال تعیین رابطه بین ویژگیهای خاص شرکت ومدیریت سرمایه در گردش هستیم.        

 

 1-3-بیان مسئله

 

مدیریت سرمایه در گردش به عنوان یکی از حوزه های تخصصی مدیریت مالی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تجربه نشان داده است که یکی از دلایل عمده پریشانی مالی و ورشکستگی اغلب شرکتها مدیریت نامناسب سرمایه در گردش است. (رهنمای رودپشتی و همکاران،1387)

احتمال ورشکستگی برای شرکتهایی که در معرض مدیریت نادرست سرمایه در گردش قرار داردند، حتی با وجود سود آوری مثبت وجود دارد.مدیریت سرمایه در گردش با دارایی ها وبدهی های جاری سرو کار دارد. دارایی های جاری یک شرکت قسمت قابل توجهی از کل دارایی های آن را تشکیل می دهد. سطوح بیش از حد دارایی های جاری می تواند منجر به تحقق بازده سرمایه گذاری کمتر از حد متعارف شود. با این وجود شرکتهایی که دارایی های جاری کمی دارند در روند عملیات کمبودها و مشکلاتی خواهند داشت.(رحمان، نصر،2007)

در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در شرایط نامناسبی قراردارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد رابه دارایی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می شود که شرکت ها در سررسید بدهی ها درمانده شوند و به اعتبار سازمان لطمه وارد شود. تجربه نشان داده است یکی از دلایل عمده که موجب می شود اغلب شرکت هایی که با پریشانی مالی مواجه شده و نهایتاً سرنوشت برخی از آن ها به ورشکستگی ختم می شود، عدم مدیریت صحیح سرمایه در گردش می باشد. (رهنمای رودپشتی و همکاران،1387)

عدم توانایی مدیران مالی در برنامه ریزی و کنترل دارایی ها و بدهی ها ، موجب شکست شرکتهای بسیاری شده است. شکست تعداد زیادی از کسب و کارها می تواند نشان دهنده مدیریت نا کارآمد سرمایه در گردش باشد. بیشتر محققان در جستجوی فهمیدن عواملی که سرمایه در گردش را تحت تاثیر قرار می دهند بوده اند. هوریجان 1965،لو1984،لیو 1995و سو2001یافته اند که اهرم و اندازه شرکت، رشد شرکت، نوع و اندازه مخارج از قبیل مخارج عملیاتی، مخارج سرمایه ای و مخارج مالی دارای اثرات مختلف بر سرمایه در گردش می باشند. در این راستا 95#SFAS صورت گردش وجوه نقد را به سه قسمت تقسیم کرده است: گردش وجوه نقد عملیاتی، سرمایه گذاری و تامین مالی. مطالعات و تحقیقات مذکور نیز مخارج شرکت را به سه دسته تقسیم می کنند:مخارج عملیاتی، مخارج سرمایه ای (سرمایه گذاری) و مخارج تامین مالی که همگی از عوامل موثر بر مدیریت سرمایه در گردش می باشند. (آپوهامی،2010)

مدیریت سرمایه در گردش کارا، شامل برنامه ریزی و کنترل دارایی ها و بدهی های جاری به گونه ای است که ریسک ناتوانی در برآورده کردن تعهدات از یک طرف و اجتناب از سرمایه گذاری بیش از حد در دارایی ها را از طرف دیگر بر طرف نماید.(یعقوب نژادو همکاران،1389)

مدیریت دارایی های یک واحد تجاری شامل مواردی همچون متوازن ساختن و ایجاد تعادل صحیح بین دارایی هایی مانند وجوه نقد، موجود کالا، زمین و ساختمان،ماشین آلات و تجهیزات و…می باشد.در باب بدهی ها، درجهت رشد واحد تجاری همیشه مبالغی از بدهی های جاری و بلند مدت وجود دارند، اما برای جلوگیری از زیاد شدن آنها و صرفه جویی در هزینه بهره باید کنترل های لازم به عمل آید. تسویه بدهی های کوتاه مدت نیاز به وجه نقد کافی دارد. عدم مدیریت صحیح سرمایه در گردش و همچنین عدم مدیریت صحیح در تامین مالی مخارج سرمایه ای در برخی موارد موجب گردیده که منابع مالی کوتاه مدت (سرمایه در گردش ) در جهت انجام مخارج سرمایه ای صرف گردد و شرکت ها رادر تسویه بدهی های کوتاه مدت با مشکل مواجه نماید.

مدیران زمان قابل توجهی را صرف مسائل روز مره می نمایند ویکی از مهمترین این مسائل مربوط به تصمیمات سرمایه در گردش است. یکی از دلایل این موضوع این است که دارایی های جاری، سرمایه گذاری های کوتاه مدتی هستند که به طور مداوم به سایر انواع دارایی ها تبدیل می شوند. به طوری کلی تصمیمات در مورد سطوح مختلف سرمایه در گردش فراوان، مکرر و زمان بر است. (یعقوب نژاد و همکاران،1389)

سرمایه در گردش در کنار سایر داراییها به عنوان بخشی از سرمایه عملیاتی در نظر گرفته می شود . مدیریت سرمایه درگردش  به طور سنتی با بهره گرفتن از نسبت  جاری، نسبت سریع و خالص سرمایه درگردش ارزیابی می شود. در این تحقیق نسبت کل بدهی به کل داراییها ،نسبت بدهی های بلند مدت به حقوق صاحبان سهام ، نسبت Q توبین و نسبت ارزش بازار سهام به ارزش دفتری سهام به عنوان برخی ویژگیهای خاص شرکت در نظر گرفته می شود. این تحقیق مانده خالص نقدینگی (NLB) را به عنوان مبنای اندازه گیری مدیریت سرمایه درگردش یک شرکت در نظر می گیرد .

بنابراین ما در این تحقیق به دنبال پاسخ به این سوال هستیم:

چه رابطه ای بین ویژگی های خاص شرکت و مدیریت سرمایه در گردش در شرکت های قلمرو تحقیق وجود دارد؟

تعداد صفحه:125

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تعیین رابطه بین نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی و کارایی بازار

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان  

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

 تعیین رابطه بین نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی، شکاف قیمتی و کارایی بازار در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

تابستان 1393  

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 2

1-2 بیان مساله. 7

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق.. 6

1-4 اهداف تحقیق.. 10

1-5 سوالات تحقیق.. 10

1-6 فرضیات تحقیق.. 11

1-7 روش کلی تحقیق.. 11

1-8 قلمرو تحقیق.. 11

1-8-1 قلمرو موضوعی تحقیق.. 11

1-8-2 قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی.. 12

1-8-3 قلمرو مکانی.. 12

1-9 تعریف عملیاتی واژه ها 12

1-10ساختار تحقیق.. 12

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه 15

2-2 ساختار مالکیت وتئوری ها 16

2-2-1 ساختار مالکیت… 16

2-2-2 حاکمیت شرکتی.. 17

2-3 سرمایه گذاران نهادی.. 20

2-3-1 دلایل رشد سرمایه گذاران نهادی.. 22

2-3-2 میزان مالکیت نهادی.. 23

2-3-3 مالکیت نهادی وحاکمیت شرکتی.. 24

2-3-4 اهداف مالکان نهادی در شرکتها 29

2-3-5 نقش نظارتی سرمایه گذاران نهادی.. 31

2-3-6 طبقه بندی سرمایه گذاران نهادی.. 32

237 فرضیات موجود درخصوص سرمایه گذاران نهادی.. 33

2-4 شکاف قیمتی.. 35

2-4-1 شکاف های عمومی(متداول) 35

2-4-2 شکاف های خط شکن.. 36

2-4-3 شکاف های اندازه گیری.. 37

2-4-4 شکاف های فرسودگی.. 38

2-5 نظریه عدم تقارن اطلاعات.. 38

2-5-1 عدم تقارن اطلاعات و کارایی بازار 39

2-5-2 عدم تقارن اطلاعات و فرضیه پیام دهی.. 43

2-5-3 پیامدهای عدم تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه. 43

2-6 پیشینه تحقیق.. 47

2-6-1 تحقیقات داخلی.. 47

2-6-2 تحقیقات خارجی.. 55

2-6-3 خلاصه فصل.. 59

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه   65

3-2 روش کلی تحقیق.. 65

3-3 جامعه آماری.. 66

3-4 نمونه آماری.. 67

3-4-1 حجم نمونه و کفایت آن.. 68

3-4-2 روش نمونه گیری و دلیل انتخاب.. 68

3-5 روش گردآوری داده ها 69

3-6 ابزار گردآوری داده ها 69

3-7 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 69

3-7-1 روش های آماری.. 69

3-7-2 مدل تحقیق.. 70

3-7-2-1 مدل ریاضی تحقیق.. 71

3-7-2-2 تعریف متغیر ها 71

3-7-2-3 نحوه اندازه گیری متغیر ها 71

3-7-2-4 دسته بندی متغیر ها 72

3-7-2-5 رابطه بین متغیر ها 72

3-7-2-6 اندازه گیری رابطه. 73

3-7-3 نرم افزارها 73

فصل چهارم:بیان یافته ها

4-1 مقدمه ‏ 75

4-2 توصیف جامعه و نمونه آماری.. 76

4-3 توصیف یافته ها 77

4-4 تحلیل یافته ها 79

4-4-1 تحلیل پیش فرض ها 79

4-4-2 تحلیل پیش فرضهای استفاده از مدل تابلویی.. 84

443 تحلیل روابط بین متغیرها 87

4431 رابطه بین نفوذ سرمایه گذاران نهادی و شکاف قیمتی.. 87

4432 رابطه بین نفوذ سرمایه گذاران نهادی و کارایی بازار 94

فصل پنجم:تلخیص،نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه 101

5-2 خلاصه پژوهش…. 101

5-3 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه طبق شرایط متغیرها 104

5-4 نتیجه گیری کلی.. 107

5-5 پیشنهادها 108

5-5-1 پیشنهادهای کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق.. 109

5-5-2 پیشنهادهای کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی.. 110

5-6 محدودیتهای پژوهش…. 111

پیوست ها:

پیوست الف:نام شرکتهای جامعه آماری.. 113

پیوست ب:خروجی های نرم افزار SPSS  و Eviews. 115

منابع و ماخذ:

منابع فارسی.. 121

منابع لاتین.. 125

منابع اینترنتی.. 126

 

جدول(1-2):پژوهش های پیشین در خارج از ایران.. 60

جدول(2-2):پژوهش های پیشین در ایران.. 61

جدول (1-3): نحوه انتخاب و استخراج جامعه. 65

جدول(1-4):توصیف شرکت های نمونه آماری.. 73

جدول (2-4):  اندازه شاخص های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق.. 75

جدول(3-4):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 76

جدول(4-4):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تبدیلی.. 78

جدول (5-4):  نتایج آزمون ناهمسانی وایت… 80

جدول ( 6-4): بررسی فرض همبسته نبودن خطاها 81

جدول (7-4): نتایج آزمون F لیمر(همسانی عرض از مبدأ های مقاطع) 82

جدول (8-4) : نتایج آزمون هاسمن(انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی) 84

جدول (9- 4): ضریب همبستگی اسپیرمن بین نفوذ سرمایه گذاران نهادی و شکاف قیمتی.. 85

جدول (10- 4): برآورد  رگرسیونی برای رابطه بین نفوذ سرمایه گذاران نهادی و شکاف قیمتی.. 86

جدول (11- 4): ضریب همبستگی اسپیرمن بین نفوذ سرمایه گذاران نهادی و شکاف قیمتی در سطح شرکتهای با اندازه ی کوچک و بزرگ   88

جدول (12- 4): ضریب همبستگی اسپیرمن بین نفوذ سرمایه گذاران نهادی و شکاف قیمتی در شرکتهای با اهرم مالی بالا و پایین   90

جدول (13- 4): ضریب همبستگی اسپیرمن بین نفوذ سرمایه گذاران نهادی و کارایی بازار 91

جدول (14- 4): برآورد  رگرسیونی برای رابطه بین نفوذ سرمایه گذاران نهادی و کارایی بازار 92

جدول (15- 4): ضریب همبستگی اسپیرمن بین نفوذ سرمایه گذاران نهادی و کارایی بازار سطح شرکتهای با اندازه ی کوچک و بزرگ   94

جدول (16- 4): ضریب همبستگی اسپیرمن بین نفوذ سرمایه گذاران نهادی و کارایی بازار در شرکتهای با اهرم مالی بالا و پایین   95

جدول (17-4):خلاصه یافته های حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش…. 96

جدول(1-5): نتیجه گیری کلی فرضیات.. 103

 

 

نمودار(1-4):بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین شکاف قیمتی و نفوذ سرمایه گذاران نهادی.. 78

نمودار(2-4):بررسی نرمال بودن خطاهای رابطه بین کارایی بازار و نفوذ سرمایه گذاران نهادی.. 79

 

 

چکیده

در این تحقیق ، رابطه بین نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی، شکاف قیمتی و کارایی بازار در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد ارزیابی قرار گرفته است. تحقیق مورد نظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی بوده از لحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می باشد.

تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و دو فرضیه فرعی می باشد.جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت های  پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج ساله (سال های1392-1388) می باشد.در نهایت با توجه به محدودیت های تحقیق اطلاعات مربوط به 160 شرکت جمع آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 113 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.

جهت مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی ،محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم افزارهای SPSS و Eviews  اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است.

فرضیه های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون چند گانه خطی دو متغیره و چند متغیره و آزمون های F و t تحلیل شده اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها نشان می دهد که:

 1. بین نفوذ سرمایه گذاران نهادی و شکاف قیمتی رابطه معناداری وجود دارد.
 2. بین نفوذ سرمایه گذاران نهادی و کارایی بازار رابطه معناداری وجود ندارد.

 

واژه های کلیدی:شکاف قیمتی،کارایی بازار،اهرم مالی،اندازه شرکت،نفوذ سرمایه گذاران نهادی

 

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 1-1     مقدمه

یکی از نکات مهم در بورس اوراق بهادار، بحث کارایی بازار است که بر طبق آن تمام اطلاعات موجود در بازار، اثر خود را بر روی قیمت سهام منعکس می‌کنند. شاید بتوان از دیدگاه فرضیه بازار کارا، دلیل وجود حسابداری را عدم‌تقارن اطلاعاتی بیان کرد که در آن‌یکی از طرفین مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت به‌طرف مقابل در اختیار دارد. این امر به علت معاملات و اطلاعات درون‌گروهی به وجود می‌آید (احمد پور کاسگری و عجم، 1389).

بازارهای سرمایه از طریق تخصیص بهینه منابع، منجر به افزایش بازده سرمایه گذاری ها و ارتقای رفاه عمومی می شوند و با تسهیل عملیات نقل و انتقال سرمایه، جریان منابع به محیط های بهره ور را سبب می شوند. واضح است که عملکرد مناسب بازار می تواند پیامدهای مثبت بسیاری برای عموم در برداشته باشد به نحوی که امروزه میزان توسعه یافتگی بازارهای سرمایه، به عنوان یکی از شاخص های پیشرفت جوامع تلقی می شود.

گسترش بازارها و جریان سیال سرمایه بین بازارهای مختلف در اقصی نقاط جهان نیز اهمیت این رکن اقتصادی را افزون ساخته است.با استناد به متون علمی و بازار، سازوکار قیمت گذاری به شیوه غیرمستقیم است که در آن قیمت دارایی ها براساس مکانیسم های موجود (عرضه و تقاضا) تعیین می شود. در بازار اوراق بهادار نیز وضع بدین گونه است و ارزش اوراق بهادار براساس اطلاعات مرتبط تعیین می شود.براساس نظریه های موجود، شرط لازم جهت ارزشیابی صحیح اوراق بهادار آن است که اطلاعات موجود بازار، صحیح و کامل باشد. شرط کافی نیز کارایی بازار نسبت به اطلاعات موجود است (برادران حسن زاده و همکاران،1392).

سرمایه گذاران نهادی یکی از گروه های اصلی فعال در بازار هستند که می توانند از طریق انجام معاملات عمده، تأثیر شگرفی بر سمت و سوی حرکت بازار داشته باشند. به علاوه ساختار منسجم سازمانی و شبکه پیچیده مالکانه آنها، تمایز این گروه را بیشتر نمایان می کند.آنان به نیابت از گستره وسیعی از مالکان و با اتکا به توان تحلیل بالای خود، تصمیمات آگاهانه تر و منطقی تری (در مقایسه با سرمایه گذاران ناآگاه) اتخاذ کرده، روند بهبود کارایی بازار را تسریع کرده و عملکرد تخصیص منابع توسط بازار را بهبود می بخشند. از سوی دیگر این سرمایه گذاران با نظارت بر عملکرد شرکت های زیرمجموعه و مشارکت در سیاست گذاری های کلان شرکت ها بهبود بازدهی و ارتقای رفاه عمومی را به ارمغان می آورند. در چنین محیطی، تلاش و تکاپوی شرکت ها جهت جذب سرمایه و کسب منابع بیشتر، منجر به بهبود کارایی و افزایش بازده سرمایه گذاری ها شده، سرمایه گذاران و افراد تلاشگر به بازده مناسب و درخور دست خواهند یافت. با توجه به سیطره و نفوذ سرمایه گذاران نهادی در هدایت شرکت ها، به اطلاعات نهانی به سرعت دست یافته و با معامله براساس این اطلاعات می توانند در تحقق یکی از شرایط لازم جهت ارزیابی منصفانه و دقیق اوراق بهادار توسط بازار یعنی کامل بودن موثر باشند و از شکل گیری بازارهای ناقص که در آنها افراد سودجو و فرصت طلب با تضییع حق دیگران و معامله براساس اطلاعات نهانی به بازدهی بالا دست می یابند و افراد محق از دستیابی به حقوق مسلم خود بازمی مانند، جلوگیری کنند. به علاوه این نهادها قادرند با اتکا به نفوذ خود در بازار، بر ارائه اطلاعات دقیق از سوی شرکت ها و رعایت اخلاق حرفه یی نظارت کرده، دقت و صحت ارائه اطلاعات را فزونی بخشند. در نهایت این سرمایه گذاران با معامله براساس اطلاعات خود، به شکل گیری منصفانه عرضه و تقاضا در بازار و انعکاس سریع و صحیح اطلاعات (بدون سوگیری) در قیمت ها کمک می کنند(فخاری و طاهری،1389).

در چنین شرایطی فرصت کسب سود آربیتراژ به سرعت محو شده و شفافیت قیمت ها حاصل خواهد شد و می توان اطمینان یافت قیمت نشان دهنده کیفیت عملکرد است.از سوی دیگر سرمایه گذاران نهادی با وجود بنیه مالی قوی می توانند جایگزین مناسبی برای دولت تلقی شوند و به عنوان یکی از سازوکار های اصلی تسریع در امر خصوصی و تحقق بخشیدن به اصل ۴۴ قانون اساسی مطرح باشند. در این راستا تقویت جایگاه این نهادهای مالی، منجر به افزایش چانه زنی آنها در مقابل دولت و کمک به امر خصوصی سازی خواهد شد.همان گونه که از این نوشتار برمی آید، نقش سرمایه گذاران نهادی در بهبود کارایی و توسعه بازار و افزایش بهره وری و سطح رفاه اجتماعی انکارناپذیر است و این گروه از جایگاهی ارزنده برخوردارند.

 

1-2     بیان موضوع و ابعاد آن

در مدل های تئوریک اقتصادی و مالی، رفتار سرمایه گذاران و تأثیر شخصیت ها و قضاوت هایشان ثابت فرض شده، اما در بسیاری از مواقع رفتار سرمایه گذاران و فرهنگ تصمیم گیری برای سرمایه گذاری در اوراق بهادار باعث ناآرامی بسیاری در بازارهای سهام شده است (هو، 2001).

بیشتر مدیران تمایل دارند در راستای دستیابی به سیاست‌های بلند مدت خود قیمت سهام در بلند مدت در جهت صعودی و با یک نرخ رشد تقریبا ثابت در حد تعادل نگه‌ داشته و کارایی شرکت‌ها را افزایش دهند (بکر و همکاران، 2011). پیش‌بینی بازدهی آتی سهام یکی‌از عواملی می‌باشد که به شدت وابسته به تعادل قابل قبول در نوسانات قیمت سهام می‌باشد (بدرناک، 2009). مساله و مشکل اصلی در این پژوهش وجود عدم تناقض بین روابط متغیرهای قدرت و نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی و شکاف قیمتی با کارایی بازار در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. یکی از مشکلات اساسی در بازار سرمایه ایران شکاف قیمتی موجود در ارتباط با سهام شرکت‌های همتراز است. با توجه به وجود اختلاف فاحش قیمت سهام شرکت‌های همتراز پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران کارایی بازار نبز تحت تاثیر قرار گرفته شده است. از موارد دیگر که کارایی شرکت‌ها را در سطوح مختلف تحت تاثیر قرار می‌دهد، قدرت و نفوذ سرمایه‌گذاران در شرکت‌ها می‌باشد که بررسی نوسانات درصد و قدرت نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی می‌تواند به عنوان راهکاری اساسی در ارتباط با از بین بردن شکاف‌های موجود بین این متغیرها باشد. از طرفی نقش اصلی موفقیت در تجارت را توان رقابتی تعیین میکند. شرکت‏ها به رقابت می‏‏‏‏‏پردازند تا بازگشت سرمایه خود را افزایش دهند، جایگاه خود را در بازار تحکیم بخشند، رقبای خود را از دور خارج کنند و قدرت بازار را در دست گیرند.یکی از نقش‏های اولیه تاثیر‌گذار بر این نسبت نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی بوده و یکی از موارد مهم تخصیص هزینه و سود در شرکت ها، کارایی بازار شرکت‌ها است.

با توجه به اهمیت فراوان متغیرهای نرخ رشد قیمت سهام، نسبت نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی در تعیین سیاست‌های بنیادی و بازدهی بازار سهام و تاثیرگذاری آن بر میزان و حجم معاملات بلوکه شده و بازده مورد انتظار سهام، این حقیقت نمایان می‌شود که شرکت‌های که ریسک‌پذیری بالایی در ارتباط با تغییرات از خود نشان می‌دهند به همان اندازه نیزه نوسانات مثبت یا منفی را تجربه خواهند کرد (دیجرو و همکاران، 2010). بدرناک (2009)، در تحقیق خود نشان داد که با اهمیت جلوه دادن معیار ریسک سیستماتیک و پیش‌بینی بازدهی سهام به عنوان عاملی برای عدم بلوکه شدن معاملات توسط مدیران، باعث جذب سرمایه گذاران عمده بیشتری شده و این خود گواهی بر افزایش کارایی و عملکرد بالای شرکت‌ها با توجه به رونق گرفتن معاملات سهام می‌باشد. همچنین ارتباط بین عوامل تاثیرگذار بر کاهش نوسانات قیمت سهام، معاملات خود عاملی با اهمیت در افزایش رونق بازار سرمایه با توجه به تصمیمات تاثیرگذار سهامداران نهادی خواهد شد (بکر و همکاران، 2011).

 

ابهام موجود در این پژوهش وجود رابطه بین متغیرهای قدرت و نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی و شکاف قیمتی با کارایی بازار بوده، به این صورت که محقق به دنیال یافتن این سوال بوده که آیا بین این متغیرها رابطه ای وجود داشته و در صورت وجود رابطه آیا این روابط به صورت مستقیم است یا معکوس.

1-3     ضرورت و اهمیت تحقیق

1-با انجام این پژوهش روابط بین متغیرهای شکاف قیمتی و کارایی بازار مشخص و تاثیر متغیر نفوذ سرمایه گذاران نهادی بر روی این دو متغیر مشخص شده و در نهایت با ارائه راه‌کارهایی به اصلاح و بهبود روابط بین این متغیرها پرداخته شده است.

2-با انجام این پژوهش ابهاماتی که در ارتباط با میزان و درصد تاثیر نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی بر روی متغیرهای شکاف قیمتی و کارایی بازار وجود دارد برطرف گردید.

3- جذب سرمایه گذاران در بازار سرمایه کشورمان با توجه به نوپا بودن بازار سرمایه نسبت به کشورهای پیشرفته از نظر مدیران بسیار با اهمیت بوده و در راستای رسیدن به این هدف شناسایی نسبت تاثیرگذاری چهار عامل نرخ رشد قیمت سهام، نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی، ریسک شرکت و بازدهی بازار سهام بر کاهش نوسانات بدون منطق قیمت سهام و حجم معاملات، می‌تواند راه‌گشای اساسی در دستیابی به هدف غایی که همان افزایش کارایی بازار شرکت‌ها است، باشد.

4- با توجه به پیشینه این موضوع تاکنون به طور مستقیم رابطه نفوذ سرمایه‌گذاران نهادی، شکاف قیمتی و کارایی بازار شرکت‌ها در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار نگرفته است. همچنین شواهد موجود در رابطه با تحقیق های انجام شده در زمینه های مشابه با این موضوع، بیانگر آن است که تحقیق در این زمینه خصوصا رابطه شکاف قیمتی شرکت‌ها که به طور مستقیم در ارتباط با افزایش سرمایه‌گذاری های سودآور و اهداف بلند مدت شرکت ها است، می تواند راه‌گشای اساسی برای دست یابی به اهداف بلند مدت شرکت ها که همانا افزایش کمیت و کیفیت استفاده بهینه از جریان های نقدی شرکت است، باشد. با توجه به بررسی های به عمل آمده و با توجه به محدودیت های موجود در رابطه با کارایی بازار، این اولین پژوهش در ایران می باشد و وجود پژوهش در این زمینه به شدت احساس می گردد.

تاکنون سازمان خاصی از این تحقیق حمایتی به عمل نیآورده است. اما سازمان بورس اوراق بهادر و مدیران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در صورت دست یابی به نتایج قابل قبول از طریق روش آماری مدرن پانل دیتا حامی این پژوهش خواهند بود.

تعداد صفحه:142

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه رابطه نرخ تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

تعیین رابطه بین نرخ تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی شرکت­های زودبازده

 

شهریور ماه 1393

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

                                                          فهرست مطالب

 

 

عنوان                                                                                                                    صفحه                             

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1 مقدمه   3

1-2 بیان مسئله. 4

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-4 اهداف تحقیق.. 6

1-5 سوالات تحقیق.. 6

1-6 فرضیات تحقیق.. 6

1-7 روش کلی تحقیق.. 7

1-8 قلمرو تحقیق.. 7

1-8-1 قلمرو زمانی.. 7

1-8-2 قلمرو مکانی.. 7

1-8-3 قلمرو موضوعی.. 7

1-9 تعریف مفهومی واژه ها 7

1-10ساختار تحقیق.. 10

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………12

2-2 تعریف ورشکستگی.. 12

2-2-1 بررسی قانون ورشکستگی در برخی کشورها 13

2-2-2 بررسی قانون ورشکستگی ایران. 14

2-2-3 دلایل ورشکستگی.. 15

2-2-4 مراحل ورشکستگی.. 16

2-2-4-1دوره نهفتگی.. 16

2-2-4-2دوره کسری وجوه نقد. 16

2-2-4-3دوره نبودتوان پرداخت دیون کامل.. 17

2-2-5 ورشکستگی از نظر حقوقی.. 17

2-2-6 بررسی استانداردهای موضوعه توسط مراجع حرفهای مختلف در مورد تداوم فعالیت: 17

2-2-7 استانداردهای حسابرسی مربوط به تداوم فعالیت… 18

2-2-8 پیش بینی ورشکستگی شرکتهای کوچک و کاربرد شاخصهای غیرمالی.. 20

2-2-9 مدلهای پیشبینی ورشکستگی.. 22

2-2-9-1مدل ویلیام بیور. 23

2-2-9-2مدل آلتمن.. 23

2-2-9-3مدل اسپرینگیت… 26

2-2-9-4مدل زمیجوسکی.. 26

2-2-9-5مدل گرایس…. 27

2-2-9-6مدل پیشبینی ورشکستگی وارزیابی تداوم فعالیت زاوگین.. 28

2-2-9-6-1ارزیابی مدل زاوگین برای رتبهبندی مالی شرکتها 33

2-3 شرکت­های زودبازده 35

231 وضعیت کنونی ایران. 35

232 تعریف بنگاه­های کوچک ومتوسط.. 36

233 تدوین استانداردهای گزارشگری مالی واحدهای تجاری کوچک ومتوسط.. 36

234 ضرورت گزارشگری مالی متفاوت برای شرکت­های کوچک و متوسط.. 37

235 تأمین مالی شرکت­های کوچک و متوسط.. 38

2-4 انواع تسهیلات اعطایی بانک­ها 39

2-5 مروری بر تحقیقات انجام شده در داخل و خارج کشور. 40

2-5-1 تحقیقات خارجی پیشین.. 40

2-5-2 تحقیقات داخلی پیشین.. 43

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه   51

3-2 روش کلی تحقیق.. 51

3-3 جامعه آماری.. 52

3-4 نمونه آماری.. 52

3-4-1 حجم نمونه و کفایت آن. 52

3-4-2 روش نمونه گیری و دلیل انتخاب… 52

3-5 روش گردآوری داده­ ها 52

3-6 ابزار گردآوری داده­ ها 53

3-7 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 53

3-7-1 روش­های آماری.. 53

3-7-2 مدل پژوهش و تعریف متغیرهای پژوهش…. 53

3-7-2-1مدل ریاضی تحقیق.. 54

3-7-2-2تعریف متغیرها 54

3-7-2-3نحوه اندازه ­گیری متغیرها 54

3-7-2-4دسته­بندی متغیرها 55

3-7-2-5رابطه بین متغیرها 55

3-7-2-6اندازه ­گیری رابطه. 55

3-7-3 نرم­افزارها 55

فصل چهارم:بیان یافته­ ها

4-1 مقدمه‏   57

4-2 توصیف جامعه و نمونه آماری.. 57

4-3 توصیف یافته­ ها 58

4-4 تحلیل یافته­ ها 60

442 تحلیل روابط بین متغیرها 64

4421رابطه بین میزان تسهیلات و امتیاز اسپرینگیت… 65

4422رابطه بین میزان تسهیلات اعطایی و امتیاز زاوگین.. 66

فصل پنجم:تلخیص،نتیجه­گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..69

5-2 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه طبق شرایط متغیرها 69

5-3 نتیجه­گیری کلی.. 70

5-4 پیشنهادها 70

5-5 پیشنهادات کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق.. 71

5-6 پیشنهادات کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی.. 71

5-7 محدودیت­های پژوهش…. 72

پیوست­ها:

منابع و ماخذ……………………………………………………………………………………………………………………………73

پیوست الف:نام شرکت­های جامعه آماری.. 76

پیوست ب:خروجی­های نرم­افزار SPSS و Eviews. 77

 

                                                     فهرست جدول ها

 

 

عنوان                                                                                                                    صفحه                             

جدول (2-1): دلایل ورشکستگی.. 16

جدول (2-2): مدل­های پیش ­بینی ورشکستگی.. 22

جدول (2-3): نتایج حاصل از آزمون آلتمن.. 24

جدول (2-4): پژوهش­های پیشین در ارتباط با موضوع تحقیق..

جدول(4-1):توصیف شرکت­های نمونه آماری.. 58

جدول (4-2): اندازه شاخص­های آمارتوصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق.. 59

جدول(4-3): بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 61

جدول (4-4): نتایج آزمون ناهمسانی وایت… 63

جدول ( 4-5): بررسی فرض همبسته نبودن خطاها 64

جدول (4- 6): برآورد رگرسیونی برای رابطه بین میزان تسهیلات اعطایی و امتیاز اسپرینگیت… 65

جدول (4- 7): برآورد رگرسیونی برای رابطه بین میزان تسهیلات اعطایی و امتیاز زاوگین.. 66

جدول (4-8):خلاصه یافته­ های حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش…. 67

جدول(5-1): نتیجه­گیری کلی فرضیات… 70

 

 

                                                          فهرست نمودارها

 

 

عنوان                                                                                                                    صفحه                             

 

نمودار(4-1):بررسی نرمال بودن خطاهای مدل(1) 62

نمودار(4-2):بررسی نرمال بودن خطاهای مدل(2) 62

 

چکیده

این پژوهش روابط موجود میان میزان تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح ورشکستگی بنگاه­های زودبازده استان تهران را مورد بررسی قرار می­دهد. تحقیق مورد نظر از جهت هدف ،کاربردی و از جهت استنتاج، توصیفی استقرایی و از جهت طرح تحقیق پس­رویدادی می­باشد. در این پژوهش از مدل پیش ­بینی ورشکستگی اسپرینگیت و زاوگین که طیفی از احتمال ورشکستگی را ارائه می­ دهند استفاده شده است.

جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر بنگاه­های صنعتی زودبازده استان تهران در طی یک دوره پنج ساله (سال­های91-87) می­باشد که با بهره گرفتن از روش حذف سیستماتیک شرکت­هایی که اطلاعات مورد نیاز پژوهش ما را فراهم نکردند حذف و تعداد 60 شرکت به­عنوان جامعه آماری انتخاب شدند. سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 51 شرکت به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.

برای محاسبه متغیر­های پژوهش از نرم­افزار Excel استفاده شده است. این داده­ ها جهت آزمون فرضیه ­ها توسط نرم­افزار Spss و Eviews به کمک آماره­های توصیفی و استنباطی نظیر تحلیل همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. پس از طراحی و آزمون فرضیات پژوهش که به تفکیک هر فرضیه فرعی صورت گرفت، این نتیجه حاصل شد که بین میزان تسهیلات اعطایی بانک­ها و ورشکستگی بنگاه­های زودبازده رابطه منفی و معناداری وجود دارد.

 

واژه­های کلیدی: تسهیلات اعطایی، ریسک ورشکستگی، مدل اسپرینگیت، مدل زاوگین، بنگاه

زودبازده

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 1-1     مقدمه

همواره دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، افزایش تولید ناخالص ملی و داخلی، کنترل تورم و افزایش سطح­های مالی و اشتغال از مهمترین اهداف اقتصادی دولت­ها بوده است سیاست­های مالی و پولی دولت و بانک مرکزی می ­تواند اهرم موثری در راه رسیدن به این مهم باشد. باتوجه به اصل44 قانون اساسی و تأکید بر خصوصی سازی دولت­ها بایستی همواره بسترهای مناسبی را جهت ایجاد انگیزه­ی سرمایه ­گذاری در بخش خصوصی و سرمایه ­گذاران داخلی و خارجی فراهم نماید تا آنان در محیط اقتصادی با ثبات و نسبتاً امنی اقدام به فعالیت نموده در کنار تحقق اهداف اقتصادی و سودآوری خود، در رسیدن به رشد و شکوفایی اقتصاد جامعه نیز گامی موثر بردارند.

در دهه­های اخیر به دلایل متعدد از جمله عدم امنیت اقتصادی و سیاسی، تورم، تحریم، نرخ­های متغیر ارزی و… شرکت­های سرمایه­گذار علی­الخصوص شرکت­های کوچک و متوسط زودبازده که با سرمایه کمتری نسبت به بنگاه­های بزرگ اقتصادی به فعالیت می­پردازند در نتیجه آسیب پذیرترند، در چنین محیط ناامنی در معرض خطرات متعددی چون کاهش تولید و به تبع آن تعدیل نیروی کار و در موارد حادتر تعطیل کامل فعالیت و اخراج کارکنان خود مواجه­اند. نیاز هر شرکت به منابع مالی نیازی اساسی است تا قادر به پرداخت تعهدات خود در سررسید بوده، همچنین اقدام به توسعه­ی کسب و کار و رسیدن به هدف اصلی خود که همان سودآوری است نماید.

چنان­چه شرکتی قادر به پرداخت تعهدات خود در سررسید مقرر نباشد می ­تواند در آستانه­ی ورشکستگی قرار گیرد. استقراض منابع مالی، هزینه تأمین مالی را در بردارد در چنین شرایطی بانک­ها بعنوان اصلی­ترین بنگاه­های تأمین مالی می­توانند با در اختیار قرار دادن تسهیلات خود در قالب وام­های کوتاه، میان و بلندمدت با نرخ­های مناسب بهره، کمک شایانی در حل مشکلات این شرکت­ها و به تبع آن در رشد و شکوفایی اقتصاد ملی نمایند. درسال­های گذشته پژوهشگرانی نظیر بیور[1]،1966، آلتمن[2]،1968، اسپرینگیت[3]،1978، اوهلسون[4]،1980، زیمسکی[5]،1984، زاوگین[6]،1985و…، با بهره گرفتن ازنسبت­های مالی گوناگون به پیش ­بینی وضعیت مالی آتی شرکت­ها پرداختند وهرکدام ازآن­ها نیزبه نتایجی دست یافتند.

الگوهای متفاوت از روش­های تحلیلی گوناگونی برای پیش ­بینی وضعیت مالی شرکت­ها استفاده می­ کنند که هرکدام نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند. گزینش الگوی مناسب برای مدیران بنگاه­ها و سایراستفاده­کنندگان اطلاعات مالی متناسب با نیازهای آن­ها و شرایط محیطی اقتصادی، اجتماعی امری پیچیده است. از این­رو دراین تحقیق سعی می­شود با درنظرگرفتن دومدل پیش ­بینی ورشکستگی(مدل­های اسپرینگیت، زاوگین) و محاسبه نسبت­های مالی مورد استفاده درمدل­ها، نتایج حاصل از اجرای این مدل­ها را با شرایط واقعی شرکت­های زودبازده مورد بررسی مقایسه کرده تا درنتیجه میزان قابلیت کاربرد هرمدل مشخص شود. درفصل اول پس ازبیان مسئله تحقیق، به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می­پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را درقالب اهداف اصلی بیان می­کنیم و درادامه به فرضیه­ های تحقیق نیز اشاره شده است، درپایان این فصل نیز متغیرهای عملیاتی تحقیق و تعاریف واژه­ها و اصطلاحات آمده است.

 

1-2     بیان مسئله

از معضلات شرکت­های خصوصی در کشورمان بالاخص در دهه اخیر کاهش تولید و در شرف ورشکستگی قرار گرفتن به تبع آن تعدیل نیرو و بیکاری نیروی کار است. صاحب­نظران و اقتصاددانان عوامل متعددی را در به وقوع پیوستن این بحران دخیل می­دانند و هر یک بر نقش یک یا چند عامل تأکید بیشتری دارند تاکنون بر سر موثرترین عامل به اتفاق نظر نرسیده ­اند. بانک­ها به­عنوان مرکز سیستم مالی و با قبول نقش اعتباردهی می­توانند با سرمایه ­گذاری مستقیم و غیرمستقیم با نرخ­های مناسب بهره در طرح­های موفق زودبازده در توسعه اقتصادی کشور گامی مؤثر بردارند.

مدیران بانک­ها جهت مشارکت در طرح­های اقتصادی و یا پرداخت اعتبار به بنگاه­های خصوصی نیازمند اطمینان خاطر بابت تضمین دریافت اصل و بهره تسهیلات پرداختی خویشند که این امر میسرنیست مگر با توانایی تفکیک شرکت­ها به دو بخش فعال و ورشکسته (در شرف ورشکستگی) از طریق بررسی سطح آستانه ورشکستگی آن­ها. در ادبیات مالی واژه­های غیر متمایزی برای ورشکستگی وجود دارد برخی از این واژه­ها عبارتند از: وضع نامطلوب مالی، شکست، عدم موفقیت واحد تجاری، وخامت، ورشکستگی، عدم توان پرداخت دیون و غیره. گوردن در یکی از اولین مطالعات آکادمیک بر روی تئوری ورشکستگی، آن­را به­عنوان کاهش قدرت سودآوری شرکت تعریف می­ کند که احتمال عدم توانایی بازپرداخت بهره و اصل بدهی­ها را افزایش می­دهد (Gordon ,1971). دان و براد استریت اصطلاح شرکت­های ورشکسته را این­گونه تعریف می­ کنند: واحدهای تجاری که عملیات تجاری خود را به­علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیات تجاری یا زیان توسط بستانکاران متوقف می­ کنند (Strite & Dun, 2003).

نسبت­های مالی یکی ازابزارهای ارزیابی شرکت­ها توسط سرمایه ­گذاران ونیز ابزاری برای مدیریت واحد تجاری به­منظورارزیابی وضعیت موجود و هم­چنین پیش ­بینی وضعیت آتی واحد تجاری است. نسبت یا شاخص مالی معیاری است که به­منظورارزیابی شرایط مالی وعملکرد یک شرکت بکار می­رود که با تجزیه و تحلیل و تفسیر این نسبت­های مختلف مالی توسط تحلیل­گران زبده و با تجربه اطلاعات مفیدی از موقعیت مالی شرکت بدست خواهد آمد، در صورتی­که این اطلاعات را نمی­توان از صورت­های مالی بطورمستقیم استخراج نمود. درسال­های اخیر تحلیل­گران مالی به این نتیجه رسیده ­اند که مجموعه ­ای از نسبت­های مالی را می­توان به­منظور پیش ­بینی تداوم فعالیت مالی شرکت مورد استفاده قرارداد و با کمک مدل به پیش ­بینی وقایع مشخص درآینده می­پردازند (کدخدایی،1382). مدل­های پیش ­بینی ورشکستگی درواقع ترکیبی ازنسبت­های مالی هستند که توسط تحلیل­گران با تجربه طی سال­های زیادی درنقاط مختلفی از جهان مورد آزمون قرارگرفته و به دنیای علم و دانش عرضه شده اند. اسپرینگیت، زیمسکی، اوهلسون و آلتمن با بهره گرفتن ازروش­های علمی تجربی با ایجاد مدل­های پیش ­بینی ورشکستگی موفق به طراحی مدل­هایی دراین زمینه شدند که به نام خود آن­ها معروف است. در این تحقیق پیش ­بینی ورشکستگی شرکت­ها به کمک مدل­های اسپرینگیت و زاوگین مورد بررسی قرارگرفته است از آن­جایی که بررسی تمامی عوامل تأثیرگذار برورشکستگی شرکت­ها در مجال این تحقیق نمی­گنجد و با توجه به این­که هیچ یک از تحقیقات پیشین به تعیین رابطه میزان اعتبارات بانکی و سطح آستانه ورشکستگی شرکت­ها نپرداخته­اند لذا تلاش شده است با جمع­آوری اطلاعات و بررسی اسناد و مدارک در این پژوهش بتوان به پرسش زیر پاسخ داد:

چه رابطه­ای بین میزان اعطای تسهیلات بانکی و سطح آستانه ورشکستگی شرکت­های زودبازده در ایران وجود دارد؟

 

1-3     اهمیت و ضرورت تحقیق

1ـ با توجه به این­که از مهمترین دغدغه مدیران کسب سود و دستیابی به اهداف شرکت­ها و پشبرد برنامه ­های آن است انتخاب نرخ(مبلغ) مناسب تسهیلات بانکی می ­تواند در این مهم به آن­ها یاری رساند.

2ـ هیچ تحقیقی تاکنون به بررسی رابطه بین نرخ (مبلغ) تسهیلات بانکی و سطح آستانه ورشکستگی شرکت­های زودبازده در ایران نپرداخته است لذا این موضوع برای اولین بار در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است.

3ـ ضرورت ارزیابی و اندازه ­گیری عوامل موثر بر ورشکستگی براساس مدل­­های اسپرینگیت و زاوگین در شرکت­های زودبازده در ایران.

4ـ کمک به مدیران بانک­ها برای تعیین انواع شرکت­ها از نظر احتمال ورشکستگی جهت تصمیم برای اعطا یا عدم اعطای تسهیلات به آن­ها.

5ـ استفاده از تجزیه و تحلیل نسبت­ها در مدل­های اسپرینگیت و زاوگین در پیش ­بینی بحران­های مالی شرکت­ها.

 

1-4     اهداف تحقیق

هدف اصلی

تعیین رابطه میان میزان تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی شرکت­های زودبازده.

اهداف فرعی

 1. تعیین رابطه بین میزان تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی بر اساس مدل اسپرینگیت
 2. تعیین میزان تسهیلات اعطایی بانک ها و سطح آستانه ورشکستگی بر اساس مدل زاوگین

 

1-5     سوالات تحقیق

سوال اصلی:

چه رابطه­ای بین میزان تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی شرکت­های زودبازده وجود دارد؟

سؤالات فرعی:

 1. چه رابطه­ای بین میزان تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی بر اساس مدل اسپرینگیت در شرکت­های زودبازده وجود دارد؟
 2. چه رابطه­ای بین میزان تسهیلات اعطایی بانک­ها و سطح آستانه ورشکستگی بر اساس مدل زاوگین در شرکت­های زودبازده وجود دارد؟

 

[1]. Beaver, W.H.(1966)

[2]. Altman, E.I.(1968)

[3].Springate, Gord, L.V. (1978)

[4].Ohlson, J.A. (1980)

[5]. Zmijewski Mark.E (1984)

[6].Zavgin (1985)

تعداد صفحه:77

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تعیین رابطه بین فروش‌های نامتقارن و توان مالی شرکت‌ها 

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

تعیین رابطه بین فروش‌های نامتقارن و توان مالی شرکت‌ها  با نسبت سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

دی‌ماه 1393

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 مقدمه 2

1-2 بیان موضوع. 3

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق.. 5

1-4 بیان مسئله تحقیق.. 6

1-5 اهداف تحقیق.. 8

1-6 سؤالات تحقیق.. 8

1-7 فرضیه‌های تحقیق.. 9

1-8 روش پژوهش…. 10

1-9 قلمرو پژوهش…. 10

1-9-1 قلمرو موضوعی.. 10

1-9-2 قلمرو مکانی.. 11

1-9-3 قلمرو زمانی.. 11

1-10تعریف واژه‌ها و اصطلاحات تحقیق.. 11

1-11ساختار تحقیق.. 12

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه 14

2-2 سرمایه‌گذاری.. 14

2-3 تصمیم‏گیری.. 15

2-4 اهمیت موجودی کالا و نقش آن در سود‌آوری شرکت… 18

2-5 پیشینه تحقیقات.. 20

2-5-1 تحقیقات انجام‌شده در خارج از کشور 20

252 تحقیقات داخلی.. 32

2-6 جمع‌بندی ادبیات تحقیق.. 36

2-7 مدل مفهومی تحقیق.. 40

 

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه 43

3-2 روش کلی تحقیق.. 43

3-3 جامعه آماری.. 44

3-4 حجم نمونه و کفایت آن.. 44

3-4-1 روش نمونه گیری و دلیل استفاده از آن.. 46

3-5 روش گردآوری داده‌ها 46

3-6 ابزار گردآوری داده‌ها 46

3-7 پایایی و اعتبار ابزار تحقیق.. 47

3-8 روش‌ها و ابزار تجزیه‌وتحلیل داده‏ها 47

3-8-1 مدل تحقیق.. 49

3-8-1-1 مدل ریاضی تحقیق.. 50

3812 تعریف، دسته بندی و اندازه‌گیری متغیرها 50

3-8-1-3 رابطه بین متغیرها 51

3-8-1-4 اندازه‌گیری رابطه. 51

3-8-2 نرم‌افزارها 52

فصل چهارم:بیان یافته ها

4-1 مقدمه‏ 54

4-2 توصیف جامعه آماری.. 54

4-3 توصیف نمونه آماری.. 56

4-4 توصیف یافته‌ها 57

4-5 تحلیل پیش‌فرض‌ها 59

4-6 تحلیل رابطه بین نرخ سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها و عدم قطعیت فروش… 71

4-7 جمع‌بندی.. 87

فصل پنجم:تلخیص،نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه 93

5-2 خلاصه یافته‌ها 94

5-3 نتیجه‌گیری.. 99

5-4 پیشنهادهای تحقیق.. 103

5-4-1 پیشنهادهای کاربردی.. 103

5-4-2 پیشنهادهای تحقیقات آتی.. 104

5-5 محدودیت‌های تحقیق.. 105

پیوست ها:

پیوست الف: نام شرکتهای نمونه آماری.. 108

منابع و ماخذ:

منابع فارسی.. 111

منابع لاتین.. 113

منابع اینترنتی.. 116

 

جدول (2-1): خلاصه تحقیقات صورت گرفته در زمینه تحقیق حاضر. 36

جدول (3-1):  تعریف، دسته بندی و اندازه‌گیری متغیرها 51

جدول (4-1): توزیع جامعه آماری.. 55

جدول (4-2):  توزیع نمونه آماری.. 56

جدول (4-3):توصیف یافته‌های تحقیق.. 58

جدول (4-4):ضرایب چولگی و کشیدگی استاندارد. 60

جدول (4-5): نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر وابسته. 61

جدول (4-6):آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای مستقل.. 62

جدول (4-7):آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای مستقل پس از نرمال‌سازی.. 63

جدول (4-8):ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاهای مدل برآوردی.. 64

جدول (4-9): ارزیابی نرمال بودن توزیع خطاها در مدل برآوردی.. 65

جدول (4-10):نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون) 66

جدول (4-11):آزمون هم خطی متغیرهای مستقل.. 68

جدول (4-12):آزمون همسانی واریانس‌ها (وایت) 69

جدول (4-13):خلاصه نتایج آزمون چاو 70

جدول (4-14):آزمون‌هاسمن برای مدل رگرسیونی تحقیق.. 71

جدول (4-15):برآورد پارامترهای رابطه موجودی و عدم قطعیت فروش… 77

جدول (4-16):اعتبار سنجی رابطه خطی بین متغیرها 85

جدول (4-17):تحلیل واریانس…. 86

جدول (4-18):جمع‌بندی ارتباط بین متغیرها 91

جدول (5-1):جمع‌بندی ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته. 102

 

 

نمودار (3-1): مدل مفهومی تحقیق.. 50

نمودار (4-1): ارزیابی تأثیر عدم قطعیت مستقیم بر میزان سرمایه‌گذاری نسبی در موجودی‌ها 74

 

 

چکیده

طی سالیان اخیر متأثر از بی‌ثباتی در شرایط اقتصادی، شرایط تحمیلی سیاسی توسط دیگر کشورها، اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها، عدم قطعیت در فروش شرکت‌ها رو به فزونی نهاده است. هدف از این تحقیق، تعیین رابطه بین عدم قطعیت در فروش شرکت‌ها با نرخ رشد در سرمایه‌گذاری مربوط به موجودی‌های مواد و کالا با تکیه بر توان مالی بوده است. به این منظور به روش تصادفی ساده از بین شرکت‌های منتخب بورسی نمونه‌ای به حجم 132 شرکت از بین شرکت‌های منتخب بورسی انتخاب و عملکرد مالی آن‌ها در بازه زمانی 1388 تا 1392 موردمطالعه قرارگرفته است. نقدینگی، افزایش در توان مالی متأثر از اهرم مالی، سرمایه‌گذاری به نسبت فروش و رشد سرمایه‌گذاری به‌عنوان سنجه‌های توان مالی، فروش‌های نامتقارن، تراز اعتباری و تفاضل فروش و میزان سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها به‌عنوان سنجه‌های عدم قطعیت در فروش به‌عنوان متغیرهای مستقل و نرخ رشد در سرمایه‌گذاری موجودی مواد و کالا به‌عنوان متغیر وابسته انتخاب‌شده‌اند. پس از ارزیابی برقراری پیش‌فرض‌های استفاده از رگرسیون خطی مشتمل بر نرمال بودن توزیع متغیرها و باقی‌مانده‌ها، استقلال خطی متغیرهای مستقل و خطاهای مدل برآوردی، ثبات واریانس‌ها، همگنی واریانس‌ها و آزمون‌های چاو و هاسمن، از رگرسیون خطی مرکب مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی به‌منظور برآورد رابطه بین متغیرها استفاده شد. تحلیل ارتباط بین متغیرها، اعتبار سنجی رابطه برآوردی و تعمیم نتایج به جامعه آماری نشان داد که الف) بین کلیه سنجه‌های توان مالی با میزان سرمایه‌گذاری در موجودی‌های مواد و کالا رابطه مستقیمی وجود دارد. ب) بین کلیه سنجه‌های عدم قطعیت فروش با میزان سرمایه‌گذاری در موجودی‌های مواد و کالا رابطه مستقیمی وجود دارد. ج) رابطه خطی برآوردی از توضیح دهندگی در حد متوسطی برخوردار بوده است. د) نتایج مربوط به ارتباط بین متغیرها در سطح 99 درصد قابلیت تعمیم داشته است.

واژه‌های کلیدی:   عدم قطعیت فروش، توان مالی، سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها، سرمایه‌گذاری

 

 

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

1-1       مقدمه

در تعریف سرمایه‌گذاری می­توان گفت که سرمایه‌گذاری نوعی دارایی است که واحد سرمایه‌گذار برای افزایش منافع اقتصادی نگهداری می‌کند. سرمایه‌گذاری ممکن است به اشکال مختلفی صورت گیرد و به دلایل گوناگونی نگهداری شود که یکی از انواع سرمایه‌گذاری‌ها، سرمایه‌گذاری در افزایش سطح موجودی‌های شرکت‌ها می‌باشد. دلیل اصلی مطالعه سرمایه ­گذاری آن است که نوسانات سرمایه ­گذاری به شناخت چرخه کسب‌وکار کمک می­ کند. دلیل دیگر آن است که سطح مخارج سرمایه ­گذاری می ­تواند به‌طور چشمگیری تحت تأثیر سیاست‌های مالی قرار گیرد. در بازار سرمایه همواره تمایل زیادی برای ارزیابی عملکرد سرمایه‌گذاری وجود دارد چراکه ارزیابی عملکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری به‌عنوان ارزیابی عملکرد متخصصان سرمایه‌گذاری، یکی از مباحث مطرح در حوزه سرمایه‌گذاری می­باشد. مدیران با سرمایه‌گذاری در طرح‌های و پروژه‌های مختلف تلاش دارند تا سودآوری و جریان وجه نقد آتی شرکت را نیز تأمین نمایند. لذا گاهی مدیران اقدام به سرمایه‌گذاری‌های بیش‌ازاندازه در موجودی‌های شرکت‌ها می‌نمایند که باعث بروز مسائلی ازجمله کاهش وجه نقد نگهداری شده در شرکت می‌شود و می‌تواند منجر به بروز مسئله نمایندگی و کاهش توان مالی شرکت در انتخاب تصمیم گیرهای مختلف نیز بشود.

موجودی‌های شرکت‌ها یکی دیگر از عوامل حساس و مهم در جهت پیشبرد اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت شرکت‌ها می‌باشد. تغییرات در سطح موجودی‌ها به نحوی در ارتباط با کاهش یا افزایش نقدینگی شرکت و فروش شرکت‌ها است، بنابراین افزایش و کاهش فروش شرکت‌ها به‌نوعی به توان مالی شرکت‌ها در ارتباط می‌باشد. اکثر شرکت‌ها با توجه به سیاست‌های مربوط به اهداف بلندمدت در پی افزایش موجودی‌های شرکت برای ایجاد تعادل در میزان تولید محصولات هستند که ایجاد تعادل در تولید مستلزم ایجاد تعادل درفروش‌های شرکت است، به این نتیجه رسیدند که برای دست‌یابی نقدینگی بالا، باید توان مالی شرکت را افزایش داد و برای افزایش توان مالی شرکت باید با انجام تبلیغات بالا فروش‌های شرکت را افزایش داد. در این پژوهش رابطه بین سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها، عدم قطعیت درفروش و توان مالی شرکت‌ها موردبررسی قرار خواهد گرفت.

به همین دلیل از متغیرهای نسبت سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها به‌عنوان متغیر وابسته و از متغیرهای عدم قطعیت درفروش شرکت، توان مالی شرکت و افزایش توان مالی شرکت‌ از طریق افزایش عدم قطعیت درفروش به‌عنوان متغیر مستقل استفاده خواهیم کرد. هم‌چنین برای تعیین یک رابطه مناسب و درست بین متغیرهای وابسته و مستقل از یک سری متغیرهای کنترلی (مانند نرخ رشد سرمایه‌گذاری نسبت به دو دوره قبل شرکت، نرخ رشد فروش شرکت، نرخ رشد فروش نسبت به دو دوره قبلی شرکت، نسبت تفاضل سرمایه‌گذاری به فروش شرکت) که بر روی رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته به‌صورت غیرمستقیم تأثیر دارند، استفاده خواهیم کرد. درنهایت سؤال و هدف اصلی تحقیق بررسی روابط بین متغیرهای نوسان پذیری موجودی‌ها، فروش‌های نامتقارن و توان مالی شرکت‌ها، می‌باشد.

1-2      بیان موضوع

سرمایه‌گذاری ممکن است به اشکال مختلفی صورت گیرد و به دلایل گوناگونی نگهداری شود. یکی از انواع سرمایه‌گذاری‌ها، سرمایه‌گذاری در موجودی‌های شرکت‌ها می‌باشد. دلیل اصلی مطالعه سرمایه‌گذاری آن است که نوسانات سرمایه‌گذاری به شناخت چرخه کسب‌وکار کمک می‌کند. دلیل دیگر آن است که سطح مخارج سرمایه‌گذاری می‌تواند به‌طور چشمگیری تحت تأثیر سیاست‌های مالی قرار گیرد. در این پژوهش رابطه بین سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها، فروش‌های نامتقارن و توان مالی شرکت‌ها موردبررسی قرار خواهد گرفت. به همین دلیل از متغیرهای نسبت سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها به‌عنوان متغیر وابسته و از متغیرهای فروش‌های نامتقارن شرکت، توان مالی شرکت و افزایش توان مالی شرکت‌ از طریق افزایش فروش‌های نامتقارن به‌عنوان متغیر مستقل استفاده خواهد شد.

سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها و مدیریت آن در شرکت‌های بازرگانی و تولیدی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. اهمیت سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها در شرکت‌های تجاری ناشی از عوامل متعددی است که ازجمله عبارت‌اند:

 • بخش عظیمی از سرمایه و خصوصاً سرمایه در گردش شرکت به موجودی‌های جنسی اعم از ملزومات، قطعات یدکی، مواد اولیه، کار در جریان ساخت و کالای ساخته‌شده اختصاص دارد. سرمایه‌گذاری بیش‌ازاندازه در این اقلام به معنای راکد و بلااستفاده نگه‌داشتن بخشی از سرمایه شرکت و درنتیجه افزایش هزینه‌های سرمایه و هزینه‌های مالی شرکت است.
 • موجودی‌های مواد و کالا به‌مثابه خون در بدن یک موجود زنده نقش ایفا می‌کند. به تعبیری حیات یک شرکت تجاری، انجام و تداوم فعالیت‌های تولیدی و فروش، ایفای به‌موقع تعهدات و درنتیجه حیثیت و اعتبار شرکت رهین تأمین به‌موقع و به‌اندازه کافی موجودی‌های مواد و کالاست.
 • ازجمله موارد بااهمیت در تصمیم‌گیری‌های مدیریتی در شرکت‌های تجاری به جهت حجم مورد برنامه‌ریزی و تنوع اقلام مرتبط با آن، تصمیم‌گیری در ارتباط بازمان، حجم، دفعات، تنوع و ترکیب موجودی‌های مواد و کالاست. در همین راستا یکی از مباحث تصمیم‌گیری در مدیریت که بخش قابل‌توجهی از مدل‌های تحقیق در عملیات را به خود اختصاص داده است، برنامه‌ریزی‌های مواد و کالاست. این مقوله تصمیم‌گیری تحت سرفصل‌هایی چون پیش‌بینی، برنامه‌ریزی، کنترل، نگه‌داری و. عینیت یافته و سری‌های زمانی، برنامه‌ریزی خطی یا غیرخطی، الگوهای رگرسیونی و اقتصادسنجی، روش‌های هیوریستیک (سرانگشتی و تقریبی) و متاهیورستیک، شبیه‌سازی موردبحث قرارگرفته است.
 • فلسفه وجودی شرکت‌های تجاری منفعت‌طلبی و بر مبنای آن به حداکثر رسانیدن ثروت سهام‌داران است. تأمین این هدف اساسی در شرکت‌های تولیدی و بازرگانی منوط به تحقق فروش‌های پیش‌بینی‌شده و درآمدهای موردنظر است. عینیت یافتن این درآمدها از طریق سرمایه‌گذاری درست در موجودی‌های مواد و کالا و گردش مناسب موجودی‌های جنسی است.

یکی از تحلیل‌های مالی و مدیریتی در ارتباط با موجودی‌های مواد و کالا تعیین رابطه منطقی بین توان مالی، درآمد فروش و سرمایه‌گذاری در موجودی‌هاست. این رابطه خصوصاً در ارتباط با عدم قطعیت فروش، فروش‌های نامتقارن در یک فضای نامطمئن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

در این تحقیق “ارزیابی ارتباط بین عدم قطعیت فروش‌ها و توان مالی شرکت‌ها با رویکرد سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران” مدنظر واقع‌شده است. البته عدم قطعیت یادشده مبتنی بر مفاهیم و نظریه‌های احتمالی موردبحث قرار نگرفته، بلکه در چارچوب تقارن و عدم تقارن اطلاعاتی و اختلاف بین فروش‌های معمول و فروش‌های غیرمترقبه در یک دوره خاص عینیت یافته است.

1-3     اهمیت و ضرورت تحقیق

دلایل توجیهی ضرورت و نیاز به اجرای تحقیق حاضر ازجمله جنبه جدید بودن تحقیق انجام‌شده، اهمیت موضوعی سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها و تبعات توجه و برنامه‌ریزی یا تصمیم‌گیری درست در ارتباط با موجودی‌ها در زمینه‌های تأمین مالی، توان مالی، مدیریت موجودی‌ها، تحقق درآمدها و سودآوری شرکت است که به‌صورت زیر مورداشاره واقع‌شده است:

 • جنبه جدید بودن موضوع: غالب تحقیقات مرتبط یا مشابه با تحقیق حاضر، به بررسی رابطه بین اهرم مالی، سرمایه‌گذاری، فرصت رشد شرکت‌ها، کیفیت سود و سرمایه‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای پرداخته‌اند؛ اما در این تحقیق هدف اساسی تعیین رابطه بین سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها، فروش‌های نامتقارن و توان مالی شرکت‌ها بوده است. وجه تمایز تحقیق حاضر در مقایسه با پژوهش‌های دیگر انجام‌شده در ایران در آن است که متغیر فروش‌های نامتقارن در ارتباط با سرمایه‌گذاری در موجودی‌های مواد و کالا برای اولین بار موردمطالعه قرارگرفته است.
 • مشکل موردبررسی: گاهی مدیران اقدام به سرمایه‌گذاری‌های بیش‌ازاندازه در موجودی‌های شرکت‌ها می‌نمایند که باعث بروز مسائلی ازجمله کاهش وجه نقد نگهداری شده در شرکت می‌شود و می‌تواند منجر به بروز مسئله نمایندگی و کاهش توان مالی شرکت در انتخاب تصمیم گیرهای مختلف نیز بشود. موجودی‌های شرکت‌ها یکی دیگر از عوامل حساس و مهم در جهت پیشبرد اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت شرکت‌ها می‌باشد. تغییرات در سطح موجودی‌ها به نحوی در ارتباط با کاهش یا افزایش نقدینگی شرکت و فروش شرکت‌ها است، بنابراین افزایش و کاهش فروش شرکت‌ها به‌نوعی به توان مالی شرکت‌ها در ارتباط می‌باشد.
 • تبعات توجه به موضوع: ازجمله تبعات توجه به موضوع تحقیق تعیین تأثیر عدم قطعیت فروش‌ها و توان مالی شرکت‌ها با رویکرد سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها به‌منظور شناسایی شکاف موجود بین دیدگاه‌های مدیران، دستیابی به بالاترین سطح عملکرد از طریق تعیین میزان رویکرد سرمایه‌گذاری در موجودی‌ها و توان مالی شرکت‌ها، ترغیب و تشویق سرمایه‌گذاران با توجه به وضعیت شرکت ازنظر اطلاعات ارائه‌شده درباره توان مالی شرکت‌ها و میزان عدم قطعیت فروش‌ها آن‌ها است.

1-4     بیان مسئله تحقیق

تخصیص بهینه منابع مالی یکی از مهم‌ترین اقدامات در حوزه سرمایه‌گذاری است که به‌جرئت می‌توان گفت نتیجه نهایی همه تلاش‌های مدیریت سرمایه‌گذاری در این مرحله نمود پیدا می‌کند. سرمایه‌گذاران چه در سطح خرد و چه در سطح نهادی همیشه به دنبال این هستند که منابع مالی محدود در اختیار خود را با رعایت اصول مدیریت سرمایه‌گذاری، به‌صورت بهینه به گزینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری اختصاص دهند. در بازاری که منابع مالی محدود به‌صورت مناسب به گزینه‌های سرمایه‌گذاری تخصیص می‌یابد، سرمایه‌گذاران از اطمینان نسبی برای سرمایه‌گذاری برخوردارند و سازوکارهای بازار هم به سمت کارایی حرکت می‌کند. متأسفانه یکی از مشکلات عمده‌ای که بازار سرمایه اکثر کشورهای دارای اقتصاد نوظهور با آن مواجه هستند، مناسب نبودن تخصیص منابع مالی است. در حال حاضر بازار سرمایه ایران هم دارای چنین وضعیتی است. رفع چنین مشکلی، مستلزم شناخت فرصت‌های مناسب سرمایه‌گذاری با بهره گرفتن از ابزارهایی با دقت بیشتر برای پیش‌بینی متغیرهای ضروری تصمیم‌گیری است. اکثر اوقات عدم موفقیت سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه، معلول ناتوانی آن‌ها در انجام پیش‌بینی‌های مناسب از متغیرهای مربوطه است.

مشکل اصلی موردتوجه در این تحقیق این بوده که گاهی مدیران اقدام به سرمایه‌گذاری‌های بیش‌ازاندازه در موجودی‌های شرکت‌ها می‌نمایند که باعث بروز مسائلی ازجمله کاهش وجه نقد نگهداری شده در شرکت می‌شود و می‌تواند منجر به بروز مسئله نمایندگی و کاهش توان مالی شرکت در انتخاب تصمیم گیرهای مختلف نیز بشود. موجودی‌های شرکت‌ها یکی دیگر از عوامل حساس و مهم در جهت پیشبرد اهداف بلندمدت و کوتاه‌مدت شرکت‌ها می‌باشد. تغییرات در سطح موجودی‌ها به نحوی در ارتباط با کاهش یا افزایش نقدینگی شرکت و فروش شرکت‌ها است، بنابراین افزایش و کاهش فروش شرکت‌ها به‌نوعی به توان مالی شرکت‌ها در ارتباط می‌باشد.

یکی از جنبه‌های ابهام این تحقیق این است که چنانچه با بهره گرفتن از ابزارها و یا مدل‌های مناسب بتوانیم متغیرهای ضروری تصمیم‌گیری را با دقت بیشتری محاسبه کنیم، آیا می‌توان منابع مالی را به‌گونه‌ای مناسب‌تر هدایت کرد و بازار می‌تواند در جهت کارایی حرکت کند. ابزارهای اندازه‌گیری ریسک که تابه‌حال مورداستفاده سرمایه‌گذاران بوده است، با توجه به محدودیت‌هایی که هم ازنظر تئوریکی و هم ازنظر عملی دارند، نتوانسته‌اند ریسک را آن‌چنان‌که در دنیای واقعی هست موردسنجش قرار می‌دهند.

تعداد صفحه:130

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه رابطه فراوانی بند‌های گزارش حسابرس با عدم‌تقارن اطلاعاتی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان  

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

تعیین رابطه بین فراوانی بند‌های گزارش حسابرس با عدم‌تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه در  بورس اوراق بهادار تهران

 

شهریورماه1393  

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1 مقدمه. 2

1-2 بیان موضوع و ابعاد آن. 4

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق.. 5

1-4 بیان مسئله. 6

1-5 اهداف تحقیق.. 8

1-6 سؤالات تحقیق.. 8

1-7 فرضیات تحقیق.. 9

1-8 روش کلی تحقیق.. 9

1-9 قلمرو تحقیق.. 9

1-9-1 قلمرو موضوعی تحقیق.. 9

1-9-2 قلمرو تحقیق ازلحاظ زمانی.. 10

1-9-3 قلمرو مکانی تحقیق.. 10

1-10تعریف عملیاتی واژه‌ها 10

1-11ساختار تحقیق.. 11

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 پیشگفتار. 13

2-2 هزینه سرمایه. 15

2-2-1 نقش هزینه سرمایه در تصمیمات سرمایه‌گذاری.. 17

2-2-2 نقش هزینه سرمایه در تصمیم‌های مالی.. 18

2-3 عدم‌تقارن اطلاعاتی.. 18

2-3-1 نظریه عدم‌تقارن اطلاعات… 19

2-3-2 پیامدهای عدم‌تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه. 20

2-4 فراوانی بند‌های گزارش حسابرس… 23

2-4-1 هدف حسابرسی و انواع اظهارنظر حسابرسی.. 26

2-4-2 تأثیر اظهارنظر حسابرسان بر قیمت سهام. 26

2-5 پیشینه تحقیق.. 28

2-5-1 پیشینه داخلی.. 28

2-5-2 پیشینه خارجی.. 40

2-6 مبانی نظری پژوهش…. 60

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

3-1 پیشگفتار. 63

3-2 روش کلی تحقیق.. 63

3-3 جامعه آماری.. 64

3-4 نمونه آماری.. 65

3-4-1 حجم نمونه و کفایت آن. 65

3-4-2 روش نمونهگیری و دلیل انتخاب… 66

3-5 روش گردآوری داده‌ها 66

3-6 ابزار گردآوری داده‌ها 66

3-7 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 67

3-7-1 روش‌های آماری.. 67

3-7-2 مدل تحقیق.. 68

3-7-2-1 مدل ریاضی تحقیق.. 68

3-7-2-2 تعریف متغیر‌ها 68

3-7-2-3 نحوه اندازه‌گیری متغیر‌ها 69

3-7-2-4 دسته بندی متغیر‌ها 72

3-7-2-5 رابطه بین متغیر‌ها 72

3-7-2-6 اندازه‌گیری رابطه. 73

3-7-3 نرم افزارها 73

فصل چهارم:بیان یافته‌ها

4-1 پیشگفتار. 75

4-2 توصیف جامعه و نمونه آماری.. 76

4-3 توصیف یافته‌ها 77

4-4 تحلیل یافته‌ها 79

4-4-1 تحلیل پیش فرض‌ها 79

442 تحلیل پیش فرضهای استفاده از مدل تابلویی.. 85

443 تحلیل روابط بین متغیرها 88

4431 رابطه بین هزینه سرمایه با تعداد بندهای شرط و تعداد بندهای بعد از اظهارنظر. 88

4432 رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی با تعداد بندهای شرط و تعداد بندهای بعد از اظهارنظر. 93

فصل پنجم:تلخیص، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1 پیشگفتار. 99

5-2 خلاصه پژوهش…. 99

5-3 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه طبق شرایط متغیرها 101

5-4 نتیجه گیری کلی.. 105

5-5  پیشنهادها 106

5-5-1 پیشنهادهای کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق.. 106

5-5-2 پیشنهادهای کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی.. 107

5-6 محدودیتهای پژوهش…. 108

پیوست‌ها:

پیوست الف:نام شرکتهای جامعه آماری.. 111

پیوست ب:خروجی‌های نرم افزار SPSS  و Eviews. 112

منابع و مأخذ:

منابع فارسی.. 120

منابع لاتین.. 122

منابع اینترنتی.. 124

 

جدول(1-2):خلاصه تحقیقات انجام شده در داخل کشور. 45

جدول(2-2):خلاصه تحقیقات انجام شده در خارج از کشور. 54

جدول (1-3): نحوه استخراج جامعه. 65

جدول(1-4):توصیف شرکت‌های نمونه آماری.. 76

جدول (2-4):  اندازه شاخص‌های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق.. 78

جدول(3-4):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 80

جدول(4-4):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تبدیلی.. 81

جدول (5-4):  نتایج آزمون ناهمسانی وایت… 82

جدول ( 6-4): بررسی فرض استقلال خطاها 84

جدول :(7-4) ضرایب همبستگی متغیرهای مستقل.. 85

جدول (8-4): نتایج آزمون F لیمر(همسانی عرض از مبدأ‌های مقاطع) 86

جدول (9-4) : نتایج آزمون هاسمن(انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی) 88

جدول (10- 4): برآورد رگرسیونی برای رابطه بین هزینه سرمایه با تعداد بندهای بعد از اظهارنظر و تعداد بندهای شرط 89

جدول (11- 4): ضریب همبستگی بین تعداد بندهای بعد از اظهارنظر و تعداد بند  شرط با هزینه سرمایه در شرکتهای بزرگ و کوچک    91

جدول (12- 4): ضریب همبستگی بین تعداد بندهای بعد از اظهارنظر و تعداد بند شرط با هزینه سرمایه در شرکتهای با ریسک بالا و پایین   92

جدول (13- 4): برآورد رگرسیونی برای رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و تعداد بندهای بعد از اظهارنظرو تعداد بند شرط.. 93

جدول (14- 4): ضریب همبستگی  بین تعداد بندهای بعد از اظهارنظر و تعداد بند شرط با عدم‌تقارن اطلاعاتی در شرکتهای بزرگ و کوچک    95

جدول (15- 4): ضریب همبستگی بین تعداد بندهای بعد از اظهارنظر و تعداد بند شرط با عدم‌تقارن اطلاعاتی در شرکتهای با ریسک بالا و پایین   96

جدول (16-4):خلاصه یافته‌های حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش…. 97

جدول(5-1): نتیجه گیری کلی فرضیات… 106

 

 

نمودار(1-3):مدل مفهومی تحقیق.. 68

نمودار(1-4) :بررسی نرمال بودن خطاهای بین فراوانی بند‌های گزارش حسابرس و اطلاعات نامتقارن. 81

نمودار(2-4): :بررسی نرمال بودن خطاهای بین فراوانی بند‌های گزارش حسابرس و هزینه سرمایه. 82

 

 

چکیده

در این تحقیق، رابطه بین فراوانی بندهای گزارش حسابرس با اطلاعات نامتقارن و هزینه سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران را موردبررسی قرار دادیم. تحقیق موردنظر از جهت هدف،  یک تحقیق کاربردی است. ازلحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه‌ بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می‌باشد.

تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی ودو فرضیه فرعی می‌باشد. جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر شرکت‌های  پذیرفته‌ شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج‌ساله (سال‌های1392-1388) می‌باشد. درنهایت با توجه به محدودیت‌های تحقیق اطلاعات مربوط به 102 شرکت جمع‌آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 81 شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.

جهت مستندسازی نتایج تجزیه‌وتحلیل آماری و ارائه راه‌حل‌های نهایی، محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم‌افزارهای SPSS و Eviews  اقدام به تجزیه‌وتحلیل سؤالات و فرضیات نموده است.

فرضیه‌های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون خطی  و آزمون‌های F و t تحلیل‌شده‌اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد که:

 1. بین هزینه سرمایه و تعداد بند بعد از اظهارنظر رابطه وجود دارد.
 2. بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و تعداد بند شرط و تعداد بند بعد از اظهارنظر رابطه وجود دارد.

واژه‌های کلیدی: هزینه سرمایه، عدم‌تقارن اطلاعاتی، گزارش حسابرسی، بند شرط

 

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 -1     مقدمه

یکی از عوامل مؤثر در تصمیم‌گیری، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم است. درصورتی‌که اطلاعات موردنیاز به‌صورتی نامتقارن بین افراد توزیع شود، می‌تواند منجر به نتایج متفاوت نسبت به موضوعی واحد شود. بنابراین قبل از اینکه خود اطلاعات برای فرد تصمیم‌گیرنده مهم باشد، این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید مورد ارزیابی قرار گیرد (قائمی و وطن‌پرست، 1384).

یکی از نکات مهم در بورس اوراق بهادار، بحث کارایی بازار است که بر طبق آن تمام اطلاعات موجود در بازار، اثر خود را بر روی قیمت سهام منعکس می‌کنند. شاید بتوان از دیدگاه فرضیه بازار کارا، دلیل وجود حسابداری را عدم‌تقارن اطلاعاتی بیان کرد که در آن‌یکی از طرفین مبادله، اطلاعات بیشتری را نسبت به‌طرف مقابل در اختیار دارد. این امر به علت معاملات و اطلاعات درون‌گروهی به وجود می‌آید (احمد پور کاسگری و عجم، 1389).

تعیین و ایجاد ساختار بهینه سرمایه و یا حرکت به سمت آن می‌تواند بر ارزش شرکت و ثروت سهامداران تأثیر بگذارد. بدون اطلاع از هزینه سرمایه، شرکت نمی‌تواند تصمیم بگیرد که از چه ابزاری برای گردآوری وجوه لازم برای سرمایه‌گذاری بلند‌مدت استفاده کند و به دلیل محدودیت در منابع، واحدهای اقتصادی باید ترکیبی از منابع تأمین مالی را انتخاب کنند که حداقل هزینه سرمایه را دربرداشته باشد (عثمانی، 1381).

هزینه سرمایه یکی از مهم‌ترین و کلیدی‌ترین ابزارها در بسیاری از تصمیم‌گیری‌های مالی و مدیریتی است که از عوامل متعددی متأثر می‌شود. همچنین با توجه به این‌که توان جذب سرمایه و تأمین مالی شرکت‌ها یکی از مهم‌ترین ارکان موردنیاز برای باقی ماندن در بازار رقابتی امروز است، وجود بازار سرمایه و حضور فعال و گسترده سرمایه‌گذاران در چنین بازارهایی یکی از نیازهای انکارناپذیر برای رشد اقتصاد ملی کشورهاست.

معمولاً زمانی که اطلاعات تازه‌ای از وضعیت شرکت‌ها در بازار منتشر می‌شود، این اطلاعات توسط تحلیل‌گران، سرمایه‌گذاران و سایر استفاده‌کنندگان مورد تجزیه‌وتحلیل قرارگرفته و بر مبنای آن، تصمیم‌گیری نسبت به خرید یا فروش سهام صورت می‌پذیرد. بنابراین، در صورت انتشار محرمانه و ناهمگون اطلاعات، واکنش‌های متفاوتی از سوی سرمایه‌گذاران به‌واسطه وجود عدم‌تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه ایجاد می‌شود که این امر تحلیل‌های نادرست و گمراه‌کننده‌ای را از وضعیت جاری بازار به همراه خواهد داشت. در این حالت، سرمایه‌گذاران کوچک تمایلی به سرمایه‌گذاری نخواهند داشت و این مسئله درنهایت منجر به افزایش هزینه سرمایه شرکت به میزان ریسکی می‌شود که باید به‌وسیله سرمایه‌گذاران کمتر تحمل شود (لامبرت و هم پژوهان، 2006).

مسئله اصلی این تحقیق ارزیابی رابطه بین فراوانی بند‌های گزارش حسابرس و اطلاعات نامتقارن و هزینه سرمایه شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران می‌باشد و در پی پاسخ به این سؤال هستیم که چه ارتباطی بین فراوانی بندهای گزارش حسابرس با اطلاعات نامتقارن و هزینه سرمایه شرکت‌ها وجود دارد؟

1-2     بیان موضوع و ابعاد آن

یکی از مهم‌ترین عوامل در تصمیم‌گیری صحیح سهامداران شرکت‌ها،  اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم در مورد سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری است که اگر به‌درستی فراهم و پردازش نشوند اثرات منفی برای فرد یا نهاد تصمیم‌گیرنده خواهد داشت. از سوی دیگر نوع و چگونگی دستیابی به اطلاعات نیز حائز اهمیت است (هلی و پالیپو،  2001). درصورتی‌که اطلاعات موردنیاز به‌صورتی نامتقارن در بین سهامداران توزیع شود (انتقال اطلاعات به‌صورت نابرابر بین سهامداران صورت گیرد) می‌تواند نتایج متفاوتی را نسبت به تصمیم‌گیری در ارتباط با یک موضوع واحد سبب شود. بنابراین، قبل از اینکه خود اطلاعات برای سرمایه‌گذاران، سهامداران و سایر ذینفعان مهم باشد، این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید به‌صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد (مد،  2005). زمانی که عدم‌تقارن اطلاعاتی در رابطه با سهام یک شرکت افزایش یابد ارزش ذاتی آن باارزشی که سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه برای سهام موردنظر قائل می‌شوند متفاوت خواهد بود. درنتیجه، ارزش واقعی سهام شرکت‌ها باارزش مورد انتظار سهامداران تفاوت خواهد داشت (هوگس و همکاران،  2007).

گزارش‌ها و صورت‌های مالی، یکی از مهمترین اجزاء سیستم مدیریت است. وجود اطلاعات مالی شفاف و قابل‌مقایسه یکی از ارکان اصلی پاسخ‌گویی مدیران اجرایی و از نیازهای اساسی تصمیم‌گیری اقتصادی است. به منظور بقاء بازارهای سرمایه لازم است سرمایه‌گذاران اطلاعات شرکت‌ها را صحیح، کامل، قابل اطمینان و به موقع بدانند. تحقیقات انجام گرفته نشان  می‌دهد که افشا و شفافیت بیشتر، منافع متعددی برای شرکت‌ها به دنبال خواهد داشت: سرمایه‌گذاری بلندمدت از سوی سرمایه‌گذاران، بهبود دسترسی به سرمایه جدید، هزینه سرمایه کمتر، مدیریت معتبر و مسئول‌تر و نهایتا قیمت سهام بالاتر.

یکی از اثرات منفی جدایی مالکیت از مدیریت، عدم‌تقارن اطلاعاتی بین مدیران و سرمایه‌گذاران است. عدم‌تقارن اطلاعاتی به وسیله ی اطلاعات معتبر و شفاف کاهش داده می‌شود. بنابراین، باید ریسک متصور سرمایه‌گذاران نیز کاهش یابد (فرناندو2008). فرانسیس و همکاران (2005) دریافتند که اطلاعات بیشتر، هزینه سرمایه را از طریق بهبود تسهیم ریسک، کاهش می‌دهد.

1-3     ضرورت و اهمیت تحقیق

 1. اهمیت این تأثیرات و لزوم بررسی آن‌ها در کشورهای درحال‌توسعه که بازار سرمایه به‌تدریج در آن‌ها در حال رونق گرفتن می‌باشد، بیشتر است. زیرا که حمایت از سهامداران اقلیت به رشد و توسعه بازارهای سرمایه و تخصیص بهینه منابع، در این کشورها کمک شایانی می‌کند.
 2. ازآنجایی‌که سرمایه‌گذاران بالقوه و بالفعل، مهم‌ترین گروه فعال در بازار بورس هستند، پس تصمیم‌گیری مناسب آن‌ها بر پایه اطلاعات صحیح و بهنگام می‌تواند در هدایت سرمایه‌ها و تخصیص بهینه آن‌ها، نقش بسزایی داشته باشد. پس تأثیر سرمایه‌گذاران عمده بر تصمیمات مالی مدیریت از قبیل ساختار سرمایه و هزینه سرمایه از اهمیت به سزایی برخوردار است.
 3. ازآنجایی‌که سرمایه‌گذاران به‌عنوان اصلی‌ترین تأمین‌کنندگان منابع شرکت‌ها، متقاضی اطلاعات کامل و درست شرکت‌ها هستند، عدم‌تقارن اطلاعاتی بین سرمایه‌گذاران، مسئله انتخاب نادرست را در تعیین قیمت‌های پیشنهادی مناسب به وجود می‌آورد. به لحاظ اهمیت این موضوع، تعیین عواملی که بر عدم‌تقارن اطلاعاتی اثرگذار است، ضروری به نظر می‌رسد.
 4. با توجه به پیشینه این موضوع، تاکنون به‌طور مستقیم رابطه بین فراوانی بندهای گزارش حسابرس با عدم‌تقارن اطلاعاتی و هزینه سرمایه در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران در کشور ما مورد بررسی قرار نگرفته است.

تعداد صفحه:126

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تعیین رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

تعیین رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری

 

شهریورماه 1393

 

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فصل اول:کلیات تحقیق

1-1 مقدمه  2

1-2 بیان موضوع و ابعاد آن. 4

1-3 ضرورت و اهمیت تحقیق.. 5

1-4 بیان مساله. 6

1-5 اهداف تحقیق.. 8

1-6 سوالات تحقیق.. 9

1-7 فرضیات تحقیق.. 9

1-8 تعریف عملیاتی واژه‌ها 10

1-9 روش کلی تحقیق.. 11

1-10قلمرو تحقیق.. 11

1-10-1 قلمرو موضوعی تحقیق.. 12

1-10-2 قلمرو تحقیق از لحاظ زمانی.. 12

1-10-3 قلمرو مکانی تحقیق.. 12

1-11ساختار تحقیق.. 12

فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق

2-1 مقدمه  15

2-2 عدم‌تقارن اطلاعاتی.. 16

2-2-1 نظریه عدم‌تقارن اطلاعات… 17

2-2-2 عدم‌تقارن اطلاعات و کارایی بازار. 18

2-2-3 عدم‌تقارن اطلاعات و فرضیه پیام دهی.. 22

2-2-4 پیامدهای عدم‌تقارن اطلاعاتی در بازار سرمایه. 22

2-2-5 عدم‌تقارن اطلاعات و سیاست‌های سرمایه‌گذاری.. 25

2-3 تعریف مدیریت سود. 27

2-3-1 انواع مدیریت سود. 30

2-3-2 مدیریت سود و انگیزه‌های آن. 32

2-3-2-1 قربانیان مدیریت سود، چه کسانی هستند؟. 35

2-3-3 حاکمیت شرکتی.. 36

2-3-4 سهامداران نهادی بلندمدت و مدیریت سود. 37

2-4 عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود. 38

2-5 صندوق سرمایه‌گذاری مشترک… 39

251 ویژگی‌ها و ماهیت سرمایه‌گذاری در صندوق‌ها 40

252 مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری.. 41

253 معایب صندوق‌های سرمایه‌گذاری.. 42

254 انواع صندوق‌های سرمایه‌گذاری.. 42

2-6 پیشینه تحقیق.. 43

2-6-1 پیشینه داخلی.. 43

2-6-2 پیشینه خارجی.. 50

2-6-3 خلاصه فصل.. 52

فصل سوم:روش اجرای تحقیق

3-1 مقدمه  59

3-2 روش کلی تحقیق.. 59

3-3 جامعه آماری.. 60

3-4 نمونه آماری.. 60

3-4-1 حجم نمونه و کفایت آن. 61

3-4-2 روش نمونه گیری و دلیل انتخاب… 61

3-5 روش گردآوری داده‌ها 61

3-6 ابزار گردآوری داده‌ها 62

3-7 روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها 62

3-7-1 روش‌های آماری.. 62

3-7-2 مدل تحقیق.. 63

3-7-2-1 مدل ریاضی تحقیق.. 63

3-7-2-2 تعریف متغیر‌ها 63

3-7-2-3 نحوه اندازه گیری متغیر‌ها 63

3-7-2-4 دسته بندی متغیر‌ها 65

3-7-2-5 رابطه بین متغیر‌ها 66

3-7-2-6 اندازه گیری رابطه. 66

3-7-3 نرم افزارها 66

فصل چهارم:بیان یافته‌ها

4-1 مقدمه  ‏ 68

4-2 توصیف یافته‌ها 69

4-3  تحلیل یافته‌ها 70

4-3-1 تحلیل پیش فرض‌ها 71

432 تحلیل پیش فرضهای استفاده از مدل تابلویی.. 77

433 تحلیل روابط بین متغیرها 81

4331 رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود. 81

4332 رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در سطح صندوق‌های  با اندازه‌‌ی بزرگ و کوچک… 83

4333 رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در سطح صندوق‌های  با اهرم مالی بالا و پایین.. 86

فصل پنجم:تلخیص، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1 مقدمه  91

5-2 خلاصه پژوهش…. 91

5-3 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه طبق شرایط متغیرها 93

5-4 نتیجه گیری کلی.. 96

5-5  پیشنهادها 97

5-5-1 پیشنهادهای کاربردی بر مبنای نتایج تحقیق.. 97

5-5-2 پیشنهادهای کاربردی بر مبنای تحقیقات آتی.. 98

5-6 محدودیتهای پژوهش…. 98

منابع و مأخذ:

منابع فارسی.. 101

منابع لاتین.. 103

منابع اینترنتی.. 106

پیوست‌ها:

پیوست الف:نام شرکتهای جامعه آماری.. 108

پیوست ب:نام شرکتهای نمونه آماری.. 109

پیوست ج :خروجی‌های نرم افزار SPSS  و Eviews. 110

چکیده‌انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………………  111

 

جدول(2-1):خلاصه تحقیقات انجام‌شده در داخل کشور. 53

جدول(2-2):خلاصه تحقیقات انجام‌شده در خارج کشور. 55

جدول (1-4):  اندازه شاخص‌های آمار توصیفی مربوط به متغیرهای تحقیق.. 70

جدول(2-4):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرها 72

جدول(3-4):  بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تبدیلی.. 72

جدول (4-4):  نتایج آزمون ناهمسانی وایت… 76

جدول ( 5-4): بررسی فرض همبسته نبودن خطاها 77

جدول (6-4): نتایج آزمون F لیمر(همسانی عرض از مبدأ‌های مقاطع) 79

جدول (7-4) : نتایج آزمون هاسمن(انتخاب بین اثرات ثابت و تصادفی) 80

جدول (8- 4): برآورد رگرسیونی برای رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود. 81

جدول (9- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود (در صندوق‌های با اندازه بزرگ و با اندازه‌‌ی کوچک) 84

جدول (10- 4): برآورد رگرسیونی ارتباط بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود(در صندوق‌های  با اهرم مالی بالا و اهرم مالی پایین) 86

جدول (11-4):خلاصه یافته‌های حاصل از بررسی ارتباط بین متغیرهای پژوهش…. 89

جدول(5-1): نتیجه گیری کلی فرضیات… 97

 

 

 

نمودار(1-4):بررسی نرمال بودن خطاهای ارتباط بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود. 73

نمودار(2-4): بررسی نرمال بودن خطاهای ارتباط بین مدیریت سود و عدم‌تقارن اطلاعاتی در صندوقهای سرمایه‌گذاری بزرگ   73

نمودار(3-4): بررسی نرمال بودن خطاهای ارتباط بین مدیریت سود و عدم‌تقارن اطلاعاتی در صندوقهای سرمایه‌گذاری کوچک    74

نمودار(4-4): بررسی نرمال بودن خطاهای ارتباط بین مدیریت سود و عدم‌تقارن اطلاعاتی در صندوقهای سرمایه‌گذاری با اهرم بالا  74

نمودار(5-4): بررسی نرمال بودن خطاهای ارتباط بین مدیریت سود و عدم‌تقارن اطلاعاتی در صندوقهای سرمایه‌گذاری با اهرم پایین   75

 

 

چکیده

در این تحقیق ، رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود را در صندوق‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار دادیم. تحقیق مورد نظر از جهت هدف، یک تحقیق کاربردی است. از لحاظ نوع طرح تحقیق به جهت تکیه بر اطلاعات تاریخی، پس رویدادی است و روش استنتاج آن استقرایی و از نوع همبستگی می‌باشد.

تحقیق حاضر شامل یک فرضیه اصلی و چهار فرضیه فرعی می‌باشد.جامعه مطالعاتی پژوهش حاضر صندوق‌های سرمایه‌گذاری پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی یک دوره پنج ساله (سال‌های 1392‌‌_‌1388) می‌باشد.در نهایت با توجه به محدودیت‌های تحقیق اطلاعات مربوط به 79 شرکت جمع‌آوری گردید و سپس با بهره گرفتن از جدول مورگان تعداد 60 شرکت به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب گردید.

جهت مستند‌سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل‌های نهایی، محقق از شیوه آماری با بهره گرفتن از نرم افزارهای SPSS و Eviews  اقدام به تجزیه‌و‌تحلیل سوالات و فرضیات نموده است.

فرضیه‌های تحقیق با بهره گرفتن از رگرسیون خطی و آزمون‌های F و t تحلیل شده‌اند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها نشان می‌دهد که:

 1. بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود رابطه وجود دارد.
 2. بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوق‌های با اندازه کوچک و بزرگ رابطه وجود ندارد.
 3. بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوق‌های با اهرم مالی بالا رابطه وجود دارد.
 4. بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوق‌های با اهرم مالی پایین رابطه وجود ندارد.

واژه‌های کلیدی : صندوق سرمایه‌گذاری مشترک، عدم‌تقارن اطلاعاتی، اهرم مالی، اندازه شرکت، مدیریت سود

 

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

1-1     مقدمه

هزینه‌های انتخاب نادرست، بخش مهمی از اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را به خود اختصاص می‌دهند. اگر چه مدل‌های مورد استفاده در پژوهش‌های محققینی که در این زمینه پژوهش نموده‌اند غالبا مشابه است ولی نتایج بدست آمده از تحقیقات مختلف در مورد رابطه بین هزینه‌های انتخاب نادرست و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، اختلاف زیادی با یکدیگر دارند.

ویژگی‌های خاص صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک همچون مدیریت حرفه ای، تنوع‌پذیری و نقدشوندگی بالا باعث کاهش ریسک سیستماتیک و در نتیجه کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام می‌گردد. پراکندگی مالکیت و گزارش‌های بهنگام در مورد ارزش جاری سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک به همراه کنترل‌های موثر موجود، سبب استقرار سیستم راهبری شرکتی مناسب در نوع آنها می‌گردد.نوع حاکمیت شرکتی تاثیر بسزایی در کاهش عدم‌تقارن اطلاعات و بالطبع هزینه‌های انتخاب نادرست در صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک دارد(احمد پور و رسائیان،1385).

طرح و ایده تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری،برای اولین بار در سال 1868 در کشور انگلستان به دنبال شکل‌گیری تراست خارجی و مستعمراتی دولت، به وجود آمد. هدف از تشکیل این شرکت‌ها، فراهم آوردن امکانات و ابزارهایی برای سرمایه‌گذاران مبتدی و معمولی بود تا از طریق تنوع‌بخشی به سرمایه‌گذاری، بتوانند موجبات کاهش ریسک را فراهم آورند.

ویژگی خاص صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک و شرایط خاص حاکم بر آن‌ها عدم‌تقارن اطلاعات در آن‌ها را کاهش می‌دهد لذا انتظار می‌رود اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، ناشی از هزینه‌‌‌های نادرست،در آن‌ها بسیار اندک باشد.

از مزایای صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، مدیریت حرفه ای، تنوع‌پذیری و نقدشوندگی بسیار بالا را می‌توان نام برد. این سه ویژگی باعث کاهش ریسک سرمایه‌گذاری می‌شوند.چون ریسک سرمایه‌گذاری با اختلاف پیشنهادی قیمت خرید و فروش سهام رابطه مثبت دارد در نتیجه کاهش آن باعث کاهش اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام می‌گردد(احمد پور و رسائیان،1385).

با توجه به اینکه صورت‌های مالی، اطلاعات مربوط و با ارزشی را برای گروه‌های برون سازمانی فراهم ‌ کند، اتکای شدید بر اعداد حسابداری و به ویژه سود، انگیزه‌های قدرتمندی را برای مدیران فراهم می‌کند تا سود را به نفع خودشان دستکاری کنند.مدیریت سود، الزاما عملکرد واقعی شرکت را منعکس نمی‌کند و ممکن است منجر به ارائه اطلاعات نادرستی در مورد شرکت شود و در نتیجه باعث قضاوت نادرست سهامداران و سرمایه گذاران در مورد عملکرد شرکت شود.

هدف صورت‌های مالی، ارائه اطلاعاتی درباره وضعیت، عملکرد و انعطاف پذیری مالی است که برای استفاده کنندگان صورت‌های مالی در اتخاذ تصمیمات اقتصادی، مفید واقع شود. بنابراین می‌توان گفت در صورت دستکاری صورت‌های مالی، به هدف و فلسفه وجودی صورت‌های مالی خدشه وارد می‌شود. به علاوه وجود بسترهایی چون تضاد منافع و عدم‌تقارن اطلاعاتی بین مالکیت و مدیریت از یک طرف و بروز رسوایی‌های مالی از طرف دیگر، بر اهمیت موضوع مدیریت سود افزوده‌اند. برای جلوگیری و کنترل مدیریت سود، باید شناختی عمیق از انگیزه‌ها و اهداف اعمال مدیریت سود کسب نمود.

مدل‌های تحلیلی متعددی روشن ساخته اند که میزان مدیریت سود فرصت طلبانه به تناسب سطح عدم‌تقارن اطلاعاتی افزایش می‌یابد. برای مثال دی [1] (1988) و ترومن و تیتمن [2] (1988) به صورت تحلیلی نشان دادند که وجود عدم‌تقارن اطلاعاتی بین مدیریت و سهامداران یک شرط اساسی برای مدیریت سود است. دی [3] (1988) فرض کرد که بین گروه‌های سهامداران هم پوشانی وجود دارد. سهامداران فروشنده به مدیریت اجازه می‌دهند که به منظور القای یک تصویر مناسب به گروه خریداران، ازیک سیاست مشخص مدیریت سود پیروی نماید. دراین مدل، مدیر از یک مزیت اطلاعاتی نسبت به سهامداران برخورداراست. درنتیجه عدم‌تقارن اطلاعاتی یک شرط ضروری برای مدیریت سود دراین وضعیت است.

1-2     بیان موضوع و ابعاد آن

در بازارهای سرمایه­ای که تعداد افراد دارای اطلاعات محرمانه زیاد هستند و یا این افراد از مزیت اطلاعاتی بالایی برخوردار می­باشند، احتمال عدم‌تقارن اطلاعات یا نابرابری افزایش می­یابد. اندازه بازار به نوبه خود، هزینه معاملات اوراق بهادار را تحت تاثیر قرار می­دهد. بنابراین وسعت عدم‌تقارن اطلاعات، با میزان هزینه­ های معامله رابطه مستقیم خواهد داشت .

براساس تحلیل­های تئوریک و شواهد تجربی، افزایش عدم‌تقارن یا نابرابری اطلاعات، با کاهش تعداد معامله­گران، هزینه­ های زیاد معاملات، نقدینگی پائین اوراق بهادار و حجم کم معاملات رابطه دارد و در مجموع منجر به کاهش سودهای اجتماعی ناشی از معامله می­شود. در ادامه استدلال می­شود که باید هدف مقررات افشاء، تعدیل اثرات نامطلوب ناشی از نابرابری در بازار سرمایه باشد(فدایی نژاد،1373)

1-3     ضرورت و اهمیت تحقیق

 • عدم‌تقارن اطلاعاتی بازده ناشی از سرمایه‌گذاری برای سرمایه گذاران را تحت الشعاع قرار داده است. ارزیابی بازده‌ی سهام بر مبنای عدم‌تقارن اطلاعاتی، تنها راه منطقی (قبل از ارزیابی ریسک‌) است که سرمایه گذاران می‌توانند برای مقایسه سرمایه‌گذاری‌های جایگزین ومتفاوت از هم انجام دهند.
 • تخصیص بهینه منابع مالی و انتشار به موقع گزارش‌های مالی یکی از مهمترین اقدامات در حوزه سرمایه‌گذاری است که به جرأت می‌توان گفت نتیجه نهایی همه تلاشهای مدیریت سرمایه‌گذاری در این مرحله نمود پیدا می‌کند. یکی از نتایج تخصیص و انتشار بهینه اطلاعات، افزایش کیفیت سود شرکت‌‌ها است .
 • در بازاری که عدم‌تقارن اطلاعاتی فاحشی وجود دارد، سرمایه گذاران از اطمینان نسبی برای سرمایه‌گذاری برخوردار نیستند و سازوکارهای بازار هم به سمت کارایی حرکت نمی‌کند، بنابراین عامل با اهمیت جذب سرمایه‌گذاری ساختار منسجم اطلاعات می‌باشد.
 • درﺻﻮرﺗﻲﻛﻪ ﻣﺪﻳﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻮد ﻗﺼﺪ اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ را داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻌﺮف واﻗﻌﻴﺎت و ارزش واﻗﻌﻲ واﺣﺪ ﺗﺠﺎری اﺳﺖ ، ﻧﻤﻲﺗﻮان اﻳﺮادی ﺑﺮ آن وارد داﻧﺴﺖ؛ﻧﮕﺮاﻧﻲ زﻣﺎﻧﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺷﻮد ﻛﻪ ﻫﺪف ﻣﺪﻳﺮان از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺳﻮد ، ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮای ﮔﻤﺮاﻫﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻋﻤﻠﻜﺮد ﺷﺮﻛﺖ اﺳﺖ. ﺑﻪدﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬاران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎی ﻣﻬﻢﺗﺼﻤﻴﻢﮔﻴﺮی ﺑﻪ رﻗﻢﺳﻮد ﺗﻮﺟﻪ ﺧﺎﺻﻲ دارﻧﺪ، اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از ﺟﻨﺒﻪی رﻓﺘﺎری، اﻫﻤﻴﺖﺧﺎصﺧﻮد را دارد.
 • اکثر اوقات عدم موفقیت سرمایه گذاران در بازار سرمایه،معلول ناتوانی آنها در انجام پیش بینی‌های مناسب از متغیرهای مربوطه با توجه به اطلاعات نادرست است. بنابراین چنانچه با بهره گرفتن از ابزارها و یا مدل‌های مناسب بتوانیم متغیرهای ضروری تصمیم گیری را با توجه به اطلاعات متقارن با دقت بیشتری پیش بینی کنیم، بازار در جهت کارایی حرکت خواهد کرد.
 • انجام تحقیقی در ارتباط با تعیین رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری در کشورمان ضروری به نظر می‌رسد.

1-4     بیان مساله

اهمیتی که سود حسابداری برای استفاده کنندگان از اطلاعات مالی دارد ، باعث شده است که مدیریت واحد تجاری توجه خاصی به مبلغ و نحوه تهیه و ارائه آن قائل شود  بنابراین همواره این نگرانی و مشکل وجود دارد که سود به عنوان یکی از مهمترین شاخص‌های عملکرد مالی شرکتها ، توسط مدیران که در تضاد منافع بالقوه با سهامداران عادی قرار دارند ، با اهداف خاصی ، مدیریت شده باشد .

اطلاعات حسابداری اطلاعات نسبتاً دقیقی به آنهایی که در بازار هستند ارائه می‌کنند. این اطلاعات به سرمایه گذاران کمک می‌کند تا اقدامات عملیاتی شرکت را درک نموده و بنابراین عدم‌تقارن اطلاعات بین سرمایه گذاران و مدیریت را کاهش دهند ( آرم استرانگ و بتاچاریا، 2010). محیط اطلاعاتی به احتمال زیاد اثرات جانبی زیادی بر اطلاعات حسابداری تحمیل می‌کند : درجه عدم‌تقارن اطلاعات شرکت می‌تواند بوسیله سیستم ارائه اطلاعات موثر که محیطی شفاف برای گزارش‌های مالی شرکت و حسابداری کیفیت سود ایجاد می‌کند ، کاهش یابد. مدیران تحت نظارت شدیدتر ، گزارش‌های حسابداری با کیفیت بیشتری ارائه می‌کنند که افزایش در  کیفیت سود شرکت را میسر می‌سازد(هانتون 2006 و زیا و لو 2005). از یک سو ، سرمایه گذاران موسسه‌ای ممکن است از برتری حرفه‌ای خود  به منظور نظارت بر مدیریت شرکت‌ها و شرکت در امور اداره شرکت‌ها استفاده کنند ، در نتیجه سودهای بر مبنای رفتار مدیریت سود را خنثی کنند (بروس و کینی 1990 و هنگ 2006). از سوی دیگر نگرانی درباره تاثیر منفی آنها ، به صورت رفتار کوته بینانه می‌تواند میزان مدیریت سود را تشدید کرده و کیفیت سود را کاهش دهد(دنگ و تنگ 2010)

گزارشگری مالی یکی از مهمترین فرآورده‌های سیستم حسابداری است که از اهداف عمده آن فراهم آوردن اطلاعات لازم برای تصمیم گیری اقتصادی استفاده کنندگان در خصوص ارزیابی عملکرد و توانایی سودآوری بنگاه اقتصادی است (بوشی و نو، 2000). شرط لازم برای دستیابی به این هدف، اندازه گیری و ارائه اطلاعات، به نحوی است که ارزیابی عملکرد گذشته را ممکن سازد و در سنجش توان سودآوری و پیش بینی فعالیت‌های آتی بنگاه اقتصادی موثر افتد (دنگ و تنگ، 2010). به بیان دیگر تعدد و فراوانی گزارش‌های مالی به نوعی آگاهی و اطلاعات سهامداران خرد که دسترسی کمتری به اطلاعات را دارند، افزایش می‌دهد (حکیم و همکاران، 2008).یکی از مهمترین عوامل در تصمیم گیری صحیح سهامداران شرکت‌ها،اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصمیم در مورد سرمایه‌گذاری یا عدم سرمایه‌گذاری است که اگر به درستی فراهم و پردازش نشوند اثرات منفی برای فرد یا نهاد تصمیم گیرنده خواهد داشت از سوی دیگر نوع و چگونگی دستیابی به اطلاعات نیز حائز اهمیت است (کان و وینتون، 1998). در صورتی که اطلاعات مورد نیاز به صورتی نامتقارن در بین سهامداران توزیع شود(انتقال اطلاعات به صورت نابرابر بین سهامداران صورت گیرد)می تواند نتایج متفاوتی را نسبت به تصمیم گیری در ارتباط با یک موضوع واحد سبب شود.بنابراین قبل از اینکه خود اطلاعات برای سرمایه گذاران، سهامداران و سایر ذینفعان مهم باشد،این کیفیت توزیع اطلاعات است که باید به صورت دقیق مورد ارزیابی قرار گیرد (فنگ و هونگ، 2007).زمانی که عدم‌تقارن اطلاعاتی در رابطه با سهام یک شرکت افزایش یابد ارزش ذاتی آن با ارزشی که سرمایه گذاران در بازار سرمایه برای سهام مورد نظر قائل می شوند متفاوت خواهد بود. در نتیجه ارزش واقعی سهام شرکتها با ارزش مورد انتظار سهامداران تفاوت خواهد داشت (جمیبالوو و همکاران، 2002).کنگ و شیوداسانی، (1995)، به این نتیجه رسیدند که فراوانی گزارش‌های مالی بیشتر باعث کاهش اطلاعات نامتقارن خواهد شد و با گذشت زمان تاثیر آن بر کاهش اطلاعات نامتقارن بیشتر خواهد شد. همچنین آن‌ها نتایج مشابهی را در ارتباط با تغییرات اجباری در فراوانی گزارش‌های مالی به دست آورند. در این پژوهش ارزیابی رابطه بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری مورد بررسی قرار خواهد گرفت. بنابراین ما در این پژوهش به دنبال پاسخ این سوال هستیم که:

چه رابطه ای بین عدم‌تقارن اطلاعاتی و مدیریت سود در صندوق‌های مشترک سرمایه‌گذاری وجود دارد؟

[1]. Dye

[2]. Truman, B. & Titman

[3]. Dye

تعداد صفحه:126

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تعیین رابطه سرمایه فکری و ارزش افزوده بازار در بورس

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

دانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه حسابداری

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

عنوان:

تعیین رابطه بین سرمایه فکری و ارزش افزوده بازار در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

دی 1393

 

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

 

فهرست مطالب

عنوان……………………………………………………………………………………………

فصل اول:کلیات تحقیق

شماره صفحه
1-1-  مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 2
1-2- موضوع تحقیق………………………………………………………………………………………. 2
1-3-مساله تحقیق…………………………………………………………………………………………… 4
1-4- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق……………………………………………………………….. 5
1-5-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………….. 6
1-6- سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………….. 6
1-7- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………. 7
1-8-روش تحقیق …………………………………………………………………………………………… 7
1-9-قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 7
1-10- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی…………………………………………… 8
1-11- ساختار تحقیق …………………………………………………………………………………….. 9
   
                                      فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 13
2-2- مبانی نظری سرمایه فکری ………………………………………………………………………. 13
2-3- الگو های اندازه گیری سرمایه فکری…………………………………………………………. 16
2-3-1- الگوی رهیاب اسکاندیا………………………………………………………………………… 18
2-3-2- الگوی شاخص سرمایه فکری……………………………………………………………….. 20
2-3-3- الگوی تکنولوژی بروکر……………………………………………………………………….. 23
2-3-4- الگوی نمایشگر دارائی های نامشهود ……………………………………………………. 24
2-3-5- الگوی ارزش افزوده اقتصادی………………………………………………………………. 25
2-3-6- الگوی کارت امتیازی متوازن…………………………………………………………………. 25
 

فهرست مطالب

 
عنوان………………………………………………………………………………………………………………. شماره صفحه
2-4- ارزش افزوده اقتصادی …………………………………………………………………………….. 30
2-4-1-  مزایای استفاده از ارزش افزوده اقتصادی……………………………………………… 31
2-4-2- معایب ارزش افزوده اقتصادی………………………………………………………………. 32
2-5- اندازه گیری ارزش افزوده اقتصادی…………………………………………………………… 32
2-6- مفهوم ارزش افزوده بازار………………………………………………………………………….. 34
2-7- پیشینه تحقیقات……………………………………………………………………………………… 38
2-7-1-تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………….. 38
2-7-2-تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………….. 62
2-7-خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………. 77
فصل سوم:روش تحقیق  
3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 79
3-2 – روش تحقیق …………………………………………………………………………………………. 79
3-3 – جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………………………… 79
3-4 – نمونه آماری و حجم آن………………………………………………………………………… 80
3-5-روش گردآوری داده ها……………………………………………………………………………… 81
3-6-ابزارهای گردآوری داده ها…………………………………………………………………………. 81
3-7– اعتبار و پایایی ابزار تحقیق …………………………………………………………………….. 82
3-8 – روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………. 82
3-9– مدل و متغییرهای تحقیق…………………………………………………………………….. 84
3-10– خلاصه فصل……………………………………………………………………………………… 87
 

فصل چهارم:یافته های تحقیق

4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 89
4-2- توصیف نمونه آماری……………………………………………………………………………… 89
 

 

فهرست مطالب

 
عنوان………………………………………………………………………………………………………………. شماره صفحه
4-3- توصیف داده ها ……………………………………………………………………………………. 90
4-4- تحلیل پیش فرض ها……………………………………………………………………………… 98
4-4-1-استقلال خطی متغیرها ………………………………………………………………………… 98
4-4-2-نرمال بودن توزیع متغیرها…………………………………………………………………. 100
4-4-3-آزمون نرمال بودن جمله پسماند…………………………………………………………….. 101
4-4-4-   آزمون صفر بودن میانگین جمله پسماند ……………………………………………… 101
4-4-5- آزمون نرمال بودن جملات پسماند………………………………………………………… 102
4-4-6-آزمون صفر بودن میانگین جمله پسماند…………………………………………………. 103
4-4-7-    آزمون نرمال بودن جملات پسماند ………………………………………………… 103
4-4-8- آزمون صفر بودن میانگین جمله پسماند………………………………………………… 104
4-4-9- آزمون نرمال بودن جملات پسماند………………………………………………………… 105
4-4-10-آزمون صفر بودن میانگین جمله پسماند……………………………………………….. 105
4-4-11-سایر پیش فرض ها…………………………………………………………………………… 106
4-4-11-1-آزمون چاو در مدل اول  ……………………………………………………………….. 106
4-4-11-2- آزمون اثرات ثابت و تصادفی در مدل اول (آزمون هاسمن)……………….. 106
4-4-11-3-آزمون چاو در مدل دوم  ………………………………………………………………. 107
4-4-11-4-آزمون اثرات ثابت و تصادفی در مدل دوم (آزمون هاسمن)………………… 107
4-4-11-5-  آزمون چاو در مدل سوم  …………………………………………………………….. 108
4-4-11-6- آزمون اثرات ثابت و تصادفی در مدل سوم (آزمون هاسمن)………………… 108
4-4-11-7- آزمون چاو در مدل چهارم  ……………………………………………………………. 108
4-4-11-8-آزمون اثرات ثابت و تصادفی در مدل چهارم (آزمون هاسمن)…………….. 109
4-5-تحلیل روابط بین متغیرها…………………………………………………………………………… 109
 

فهرست مطالب

 
عنوان………………………………………………………………………………………………………………. شماره صفحه
4-5-1- برآورد مدل اول  به روش OLS ………………………………………………………….. 109
4-5-2- برآورد مدل در آزمون فرضیه دوم به روش OLS……………………………………… 110
4-5-3- برآورد مدل در آزمون فرضیه سوم به روش OLS……………………………………. 111
4-5-4- برآورد مدل در آزمون فرضیه چهارم به روش OLS………………………………….. 113
4-6- خلاصه فصل  ………………………………………………………………………………………… 114
 

 

فصل پنجم:تخلیص و نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 116
5-2- مروری خلاصه بر نتایج حاصل از پژوهش………………………………………………….. 116
5-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق و مقایسه با سایر تحقیقات…………………. 118
5-3-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول ………………………………………………………… 118
5-3-2-نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم …………………………………………………………. 118
5-3-3-نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم …………………………………………………………. 118
5-3-4-نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی ………………………………………………………. 119
5-4-محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………. 119
5-5-پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………. 120
5-5-1- پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق………………………………………………………… 120
5-5-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………………………………………………………. 120
منابع و ماخذ  …………………………………………………………………………………………………. 121
پیوست ها………………………………………………………………………………………………………… 126
 

 

 

فهرست جداول

جدول شماره 2-1- تاثبرگذارترین تلاش ها ……………………………………………………… 27
جدول شماره 2-2- خلاصه تحقیقات انجام شده ……………………………………………….. 65
 

فهرست جداول

 
 

عنوان……………………………………………………………………………………………………………….

شماره صفحه
جدول شماره 4-1- تعداد شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران ……………………… 89
جدول شماره 4-2- آمار توصیفی متغیرها …………………………………………………………… 91
جدول شماره 4-3- نتایج ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته ……………. 99
جدول شماره 4-4-آمار توصیفی متغیرها……………………………………………………………… 100
جدول شماره 4-5- آزمون صفر بودن میانگین جمله پسماند………………………………….. 102
جدول شماره 4-6- آزمون صفر بودن  میانگین جمله پسماند………………………………… 103
جدول شماره 4-7- آزمون صفر بودن میانگین جمله پسماند………………………………….. 104
جدول شماره 4-8- آزمون صفر بودن میانگین جمله پسماند………………………………….. 106
جدول شماره 4-9- آزمون چاو……………………………………………………………………….. 106
جدول شماره 4-10- آزمون هاسمن………………………………………………………………… 107
جدول شماره 4-11- آزمون چاو……………………………………………………………………… 107
جدول شماره 4-12- آزمون هاسمن………………………………………………………………….. 107
جدول شماره 4-13- آزمون چاو……………………………………………………………………….. 108
جدول شماره 4-14- آزمون هاسمن…………………………………………………………………… 108
جدول شماره 4-15- آزمون چاو……………………………………………………………………….. 109
جدول شماره 4-16- آزمون هاسمن………………………………………………………………….. 109
جدول شماره 4-17- ضرایب  رگرسیون در آزمون فرض اول……………………………….. 110
جدول شماره 4-18- ضرایب  رگرسیون در آزمون فرض دوم……………………………….. 111
جدول شماره 4-19- ضرایب  رگرسیون در آزمون فرض سوم………………………………. 112
جدول شماره 4-20- ضرایب  رگرسیون در آزمون فرض اول……………………………….. 113
 

 

نمودارهای تحقیق

نمودار شماره 4-1- متغییر ارزش افزوده اقتصادی ………………………………………………. 92
 

نمودارهای تحقیق

 
عنوان………………………………………………………………………………………………………………. شماره صفحه
نمودار شماره 4-2- متغییر سرانه فروش هر کارمند ……………………………………………. 93
نمودار شماره 4-3- متغییر نرخ رشد فروش ……………………………………………………….. 94
نمودار شماره 4-4- متغییر سود خالص هر کامند ………………………………………………… 95
نمودار شماره 4-5- متغییر سود خالص………………………………………………………………. 96
نمودار شماره 4-6- متغییر هزینه های توزیع و فروش هر کارمند ………………………… 97
نمودار شماره 4-7- متغییر هزینه های تبلیغاتی هر کارمند……………………………………… 98
نمودار شماره 4-8- آزمون نرمال بودن جمله پسماند  …………………………………………. 101
نمودار شماره 4-9- آزمون نرمال بودن جمله پسماند  …………………………………………. 102
نمودار شماره 4-10- آزمون نرمال بودن جمله پسماند  ………………………………………… 104
نمودار شماره 4-11- آزمون نرمال بودن جمله پسماند  ………………………………………… 105

 

 

چکیده:

در اقتصاد مبتنی بر دانش، از سرمایه فکری به منظور خلق وافزایش ارزش شرکتها بهره می جویند. موفقیت مدیران بنگاه های اقتصادی، به استفاده اثربخش منابع کمیاب بستگی دارد. در جوامع دانش محورِ کنونی،
بازده سرمایه های فکری به کار گرفته شده ، بیشتر از بازده سرمایه های مالی اهمیت دارد.در این تحقیق درصدد بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ارزش افزوده بازار هستیم که در ابتدا آنالیز آمار توصیفی مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی به جهت استفاده از مدل و نظریه های موجود
می باشد.به دلیل استفاده از نمونه تصادفی و تعمیم نتایج به جامعه از لحاظ استنتاج توصیفی تحلیلی
می باشد.از لحاظ طرح تحقیق پس رویدادی می باشد .جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی تحقیق، شش ساله از 1387-1392 می باشد. در فرضیه اصلی بیان شده بود که بین سرمایه فکری و ارزش افزوده بازار رابطه وجود دارد. با توجه به نتایج فرضیات فرعی و اثبات رابطه بین تک تک اجزاء سرمایه فکری و ارزش افزوده بازار می توان بیان نمود که بین سرمایه فکری و ارزش افزوده بازار رابطه معناداری در سطح اطمینان 95٪ وجود دارد.

 

واژه های کلیدی: ارزش افزوده بازار ، سرمایه فکری انسانی، سرمایه فکری ساختاری و سرمایه
فکری ارتباطی

 

1-1-  مقدمه:

در یک سازمان دانش محور، که درآن دانش بخش بزرگی از ارزش یک محصول و همچنین ثروت یک سازمان را تشکیل می دهد، روش های سنتی حسابداری،که مبتنی بر دارائی های مشهود و نیزاطلاعات مربوط به عملیات گذشته سازمان هستند، برای ارزش گذاری سرمایه فکری، که بزرگترین وارزشمندترین دارائی برای آنها است، ناکافی هستند. بنابراین، رویکرد سرمایه فکری برای سازمانهایی که می خواهند از ارزش عملکرد شان به خوبی آگاهی داشته باشند، جامع تراست.(سولیون[1]، 2000).

حسابداری مالی سنتی قادر به محاسبه ارزش واقعی شرکتها نمی باشد و تنها به اندازه گیری ترازنامه مالی و دارایی های مشهود اکتفا می کند. سرمایه فکری یک مدل جدید کاملی را برای مشاهده ارزش واقعی سازمانها فراهم می آورد و با بهره گرفتن از آن می توان ارزش آتی شرکتها را نیز محاسبه کرد.  در حقیقت گزارشگری مالی سنتی نمی تواند ارزش واقعی شرکت را محاسبه کند و فقط به اندازه گیری ترازنامه مالی کوتاه مدت و دارایی های مشهود اکتفا میکند. این در حالیست که در دهه اخیر شرکتها، توجه ویژه ای را برای اندازه گیری سرمایه فکری برای ارائه گزارش به طرف های ذینفع ابراز کرده و در پی یافتن روشی برای ارزیابی  داراییهای نامشهود داخلی و استخراج ارزش نامشهود، در سازمانها می باشند. در حقیقت سرمایه فکری یک مدل جدید کاملی را برای مشاهده ارزش واقعی سازمانها فراهم می آورد و با بهره گرفتن از آن می توان ارزش آتی شرکت را نیز محاسبه کرد. به این دلیل، تمایل به سنجش و لحاظ کردن ارزش واقعی دارائی های نامشهود سرمایه فکری بیش از پیش نزد شرکتها، سهامداران(سرمایه گذاران) و سایر گروه های ذینفع، افزایش یافته است.(یانگ چو[2] ،2006)

با توجه به موضوع تحقیق که تعیین رابطه بین ارزش افزوده بازار و شاخص های سرمایه فکری
می باشد سعی بر آن شده است تا با بهره گرفتن از مفاهیم نظری  و مطالعات کتابخانه ای این رابطه تعیین و در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران مشخص گردد.

 

 

1-2 بیان موضوع تحقیق:

امروزه جنبه نامشهود اقتصاد، برپایه سرمایه فکری بنیان نهاده شده و ماده نخستین و اصلی آن، دانش و اطلاعات است. سازمانها برای مشارکت در بازارهای امروز، در هر شکل و نوع برای بهبود عملکرد خود به اطلاعات
و دانش نیازمندند. در جوامع دانش محورِ کنونی، بازده سرمایه های فکری به کار گرفته شده ، بیشتر از بازده سرمایه های مالی اهمیت دارد. این بدان معنی است که در مقایسه با سرمایه های فکری، نقش و اهمیت سرمایه های مالی در تعیین قابلیت سودآوری پایدار ، کاهش چشم گیری یافته اند. (اسمیت[3] ،2009)

سازمانها برای مشارکت در بازارهای امروز، در هر شکل و نوع برای بهبود عملکرد خود به اطلاعات و دانش نیازمندند. در جوامع دانش محورِ کنونی، بازده سرمایه های فکری به کار گرفته شده ، بیشتر از بازده سرمایه های مالی اهمیت دارد. این بدان معنی است که در مقایسه با سرمایه های فکری، نقش و اهمیت سرمایه های مالی در تعیین قابلیت سودآوری پایدار، کاهش چشم گیری یافته اند.  همچنین ارزش افزوده اقتصادی معیاری است که به این خواست ها جامه عمل می پوشاند، زیرا در این معیار توجه می شود که ما در مقابل چه میزان سرمایه توانسته ایم بازده کسب کنیم و البته این بازده باید متناسب با نرخ هزینه سرمایه باشد. اما آنچه که باعث ایجاد ارزش افزوده در شرکتها می شود می تواند ناشی از داراییهای غیرقابل اندازه گیری باشد که این داراییها به عنوان سرمایه های پنهان شرکت محسوب می گردد.  وجود یا عدم وجود این داراییها و قدرت پنهان شرکت در ایجاد ارزش افزوده اقتصادی در سرمایه های فکری آشکار می شود. بنابراین بدون در نظر گرفتن سرمایه فکری و رابطه آن با ارزش افزوده اقتصادی می توان انتظار داشت که تا حدودی تصمیم گیریهای اقتصادی  در تعیین ارزش شرکتها با مشکل مواجه شود. (بونتیس[4]، 2009)

همچنین تعیین ارزش اقتصادی و ارزش افزوده بازار با توجه به توسعه بازارهای سرمایه از مهم ترین موضوعات مورد توجه سهامداران، اعتبار دهندگان، دولت ها و مدیران است. سرمایه گذاران همواره تمایل دارند تا از میزان موفقیت مدیران در به کارگیری از سرمایه شان آگاهی یابند . آنها علاقه مندند دریابند ازسرمایه گذاری انجام شده چه اندازه ایجاد ارزش شده است .ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت از مهمترین اهداف شرکت ها محسوب می شود . به این منظورتحلیل گران به دنبال معیاری هستند تا با در نظر گرفتن هزینه ی سرمایه و نرخ بازده سرمایه گذاری برای حداکثر کردن ارزش شرکت و افزایش ثروت سهامداران اقدام کنند (مار[5] ،2012).

این تحقیق به دنبال تعیین رابطه بین سرمایه فکری و ارزش افزوده بازار در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران می باشد تا به مدیران و سرمایه گذاران کمک نمایند در انتخاب شرکتهای سودآور و دانش بنیان دقیق باشند. و از سوی دیگر توجه به سرمایه فکری و زیربناهای ایجاد آن تا چه اندازه می تواند بر ارزش افزوده اقتصادی در کشور ایران حاضر اهمیت باشد.

 

1-3- بیان مسئله تحقیق:

در قرن بیستم اقتصاد مبتنی بر صنعت بود . در این قرن هر شرکتی و هر کشوری که دارایی های فیزیکی و سرمایه های مادی و مشهود بیشتری داشت ثروت بیشتری تولید می کرد. اما قرن 21 اقتصاد مبتنی بر دانش است. سرمایه فکری سرمایه ای فراتر از دارایی های فیزیکی و دارایی های مشهود ماست .اروزه سهم سرمایه فکری به دلیل تولید دانش و اطلاعات و درنتیجه تولید ثروت در اقتصاد مبتنی بر دانش می تواند نقش مهمی در خلق ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی داشته باشد .به همین دلیل در سطح بنگاه های اقتصادی نیز عملکرد مالی شرکت ها می تواند تحت تأثیر دارایی های فکری و سرمایه انسانی قرارگیرد.(چن[6] ،2004)

فلسفه زیربنای ارزش افزوده بازار از آنجایی است که سرمایه گذاران درقبال فراهم آوردن منابع مالی و متحمل شدن ریسک تجاری در انتظار دریافت پاداش هستند. سود عملیاتی شرکت باید به منظور خلق ارزش برای سهامداران از هزینه سرمایه، سبقت گیرد .در محاسبه سود حسابداری فقط هزینه تامین مالی از طریق بدهی منظور می شود و مدیران وجوه فراهم شده سهامداران را بدون هزینه فرض می کنند. اما در مفهوم ارزش افزوده اقتصادی، هزینه تامین مالی از طریق صاحبان سهام نیز منظور می شود، زیرا پول به خودی خود وارد شرکت نمی شود و هر وجهی هزینه ای دارد .در بین همه رویکردها برای اندازه گیری عملکرد، رویکرد مبتنی برسود باقیمانده و ارزش افزوده اقتصادی، بیشترین توجه را به خود جلب کرده است. به دلیل اهمیت نسبی سرمایه فکری در افزایش ارزش شرکتها به عنوان مهمترین بخش از سرمایه کل شرکت، در این تحقیق سعی شده با توجه به سطح اهمیت شاخص اندازه گیری عملکرد شرکتها در رویکرد مدیریت مبتنی بر ارزش اقتصادی به رابطه بین این شاخص و سرمایه فکری پرداخته شود.

در سوی دیگر در رویکردهای مبتنی بر دانش، سرمایه فکری موضوعی محوری برای نیل به مزیت رقابتی است. زیرا مزیت رقابتی، موضوعی مهم در تصمیم گیری تلقی می شود. در اقتصاد مبتنی بر دانش، از سرمایه فکری به منظور خلق و افزایش ارزش شرکتها بهره می جویند. موفقیت مدیران بنگاه های اقتصادی، به استفاده اثربخش منابع کمیاب بستگی دارد. امروزه جنبه نامشهود اقتصاد، بر پایه سرمایه فکری بنیان نهاده شده و ماده نخستین و اصلی آن، دانش و اطلاعات است. (کلین[7] ،2010)

بنابراین با انجام این پژوهش انتظار می رود که سهم سرمایه فکری در تعیین ارزش افزوده بازار در شرکتها مشخص گردد تا سرمایه گذاران در سرمایه گذاری های خود دچار اشتباه نشوند و تخصیص بهینه  منابع در شرکتها با سرمایه فکری بالا به خوبی انجام گردد.  سوالی که  در این تحقیق به دنبال آن هستیم این است که سرمایه های فکری در شرکت رابطه ای با ارزش افزوده بازار آن شرکت دارد ؟  و هرچه سرمایه های فکری یک سازمان بیش تر باشد آیا  ارزش افزوده بیش تری را ایجاد خواهد نمود؟ توجه به سرمایه فکری و رابطه آن با ارزش افزوده بازار می تواند ابعاد جدیدی به مانند ایجاد دانش و نگرش جدید در حوزه ارزش افزوده بازار در سرمایه گذاران و همچنین توجه بیش از پیش مسئولان به اینگونه از سرمایه های پنهان شرکتها در خصوص تغییر از دیدگاه سنتی سرمایه داری و تمرکز بر ارزش های بالقوه شرکتها خواهد شد.

سئوال اصلی پژوهش این است که چه رابطه ای بین سرمایه فکری و ارزش افزوده بازار وجود دارد؟

 

1-4- ضرورت انجام تحقیق:

دلایل اهمیت و ضرورت به شرح ذیل می باشد :

1-در پژوهش های داخلی بر روی سرمایه فکری پژوهش هایی انجام شده است اما معیارهای مورد استفاده در اندازه گیری سرمایه فکری در این پژوهش  برای اولین بار است که در داخل کشور انجام می شود.

2-با انجام این پژوهش تاثیر سرمایه فکری بر میزان ارزش افزوده بازار تعیین می شود که با نتایج این پژوهش می توان نقش سرمایه فکری را در قدرت شرکتها برای ایجاد ارزش سهامداران دانست و این در حالی است که در تعیین ارزش سهامداران به این مقوله توجه نشده است.

3-زمانی که سرمایه گذاران بر اساس سود اعلامی شرکت ها، بدون دانستن نقش سرمایه فکری در تعیین ارزش شرکتها ، اقدام به سرمایه گذاری می نمایند ممکن است دچار ضرر شوند زیرا داشتن سود به تنهایی برای ایجاد ارزش کافی نیست. بنابراین انتظار می رود با انجام این پژوهش  سرمایه گذاران بتوانند با توجه به روابط بیان شده در این پژوهش  سرمایه گذاریهای بهینه انجام دهند.

4-انتظار می رود با انجام این پژوهش  و تعیین نقش سرمایه فکری در تعیین ارزش افزوده بازار ، معیارهای سرمایه فکری در گزارشگری مالی نیز مورد توجه تدوین کنندگان استاندارهای حسابدرای قرار گیرد.

دلایل فوق محقق را بر آن داشت که به پژوهش در این مورد به جهت رفع خلاء موجود در پژوهش های داخلی بپردازد.

تحقیقات مختلفی با موضوع  سرمایه فکری در ایران انجام شده است. اما تاکنون پژوهشی در مورد سرمایه فکری و رابطه آن با ارزش افزوده شرکتها در ایران انجام نشده است. بنابراین ، این موضوع از لحاظ مکانی و موضوعی در ایران جدید است چرا که امثال این پژوهش در خارج از کشور انجام شده اما در ایران مانند آن وجود ندارد پس از بابت مکانی جدید است و از آنجاییکه این موضوع قبلاً در ایران پژوهش نشده نیز از جهت موضوعی جدید می باشد.

[1] Sullivan

[2] Young Chu

[3] Smith

[4] Bontis

[5] Marr

[6] Chen

[7] Klein

تعداد صفحه:154

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تعیین رابطه بین سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد کاشان

دانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه حسابداری

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

عنوان:

تعیین رابطه بین سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

شهریور 1393

 

 

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوان……………………………………………………………………………………………

فصل اول:کلیات تحقیق

شماره صفحه
1-1-  مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 1
1-2- موضوع تحقیق……………………………………………………………………………………….. 1
1-3-مساله تحقیق……………………………………………………………………………………………. 4
1-4- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق………………………………………………………………… 5
1-5-اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………….. 6
1-6- سوالات تحقیق……………………………………………………………………………………….. 6
1-7- فرضیه های تحقیق…………………………………………………………………………………. 7
1-8-روش تحقیق …………………………………………………………………………………………… 7
1-9-قلمرو تحقیق ………………………………………………………………………………………….. 7
1-10- تعریف واژه‏ها و اصطلاحات فنی و تخصصی…………………………………………… 8
1-11- ساختار تحقیق …………………………………………………………………………………….. 9
   
                                      فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………. 11
2-2- مبانی نظری سرمایه فکری ………………………………………………………………………. 11
2-3- الگو های اندازه گیری سرمایه فکری…………………………………………………………. 16
2-3-1- الگوی رهیاب اسکاندیا………………………………………………………………………… 18
2-3-2- الگوی شاخص سرمایه فکری……………………………………………………………….. 20
2-3-3- الگوی تکنولوژی بروکر……………………………………………………………………….. 23
2-3-4- الگوی نمایشگر دارائی های نامشهود ……………………………………………………. 24
2-3-5- الگوی ارزش افزوده اقتصادی………………………………………………………………. 25
2-3-6- الگوی کارت امتیازی متوازن…………………………………………………………………. 25
فهرست مطالب  
عنوان………………………………………………………………………………………………………………. شماره صفحه
2-4- ارزش افزوده اقتصادی …………………………………………………………………………….. 30
2-4-1-  مزایای استفاده از ارزش افزوده اقتصادی……………………………………………… 31
2-4-2- معایب ارزش افزوده اقتصادی………………………………………………………………. 32
2-5- اندازه گیری ارزش افزوده اقتصادی…………………………………………………………… 32
2-6- پیشینه تحقیقات……………………………………………………………………………………… 36
2-6-1-تحقیقات داخلی………………………………………………………………………………….. 36
2-6-1-تحقیقات خارجی………………………………………………………………………………….. 60
2-7-خلاصه فصل……………………………………………………………………………………………. 75
فصل سوم:روش تحقیق  
3-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 77
3-2 – روش تحقیق …………………………………………………………………………………………. 77
3-3 – جامعه و نمونه آماری……………………………………………………………………………… 78
3-4 – نمونه آماری و حجم آن………………………………………………………………………… 79
3-5-روش گردآوری داده ها……………………………………………………………………………… 79
3-6-ابزارهای گردآوری داده ها…………………………………………………………………………. 80
3-7– اعتبار و پایایی ابزار تحقیق …………………………………………………………………….. 80
3-8 – روش تجزیه و تحلیل اطلاعات………………………………………………………………. 81
3-9– مدل و متغییرهای تحقیق…………………………………………………………………….. 83
3-10– خلاصه فصل……………………………………………………………………………………… 85
فصل چهارم:یافته های تحقیق
4-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………… 88
4-2- توصیف نمونه آماری……………………………………………………………………………… 88
 

فهرست مطالب

 
عنوان………………………………………………………………………………………………………………. شماره صفحه
4-3- توصیف داده ها ……………………………………………………………………………………. 89
4-4- تحلیل پیش فرض ها……………………………………………………………………………… 97
4-4-1-استقلال خطی متغیرها ………………………………………………………………………… 97
4-4-2-نرمال بودن توزیع متغیرها…………………………………………………………………. 99
4-4-3-آزمون نرمال بودن جمله پسماند…………………………………………………………….. 100
4-4-4-   آزمون صفر بودن میانگین جمله پسماند ……………………………………………… 100
4-4-5- آزمون نرمال بودن جملات پسماند………………………………………………………… 101
4-4-6-آزمون صفر بودن میانگین جمله پسماند…………………………………………………. 102
4-4-7-    آزمون نرمال بودن جملات پسماند ………………………………………………… 102
4-4-8- آزمون صفر بودن میانگین جمله پسماند………………………………………………… 103
4-4-9- آزمون نرمال بودن جملات پسماند………………………………………………………… 104
4-4-10-آزمون صفر بودن میانگین جمله پسماند……………………………………………….. 104
4-4-11-سایر پیش فرض ها…………………………………………………………………………… 105
4-4-11-1-آزمون چاو در مدل اول  ……………………………………………………………….. 105
4-4-11-2- آزمون اثرات ثابت و تصادفی در مدل اول (آزمون هاسمن)……………….. 105
4-4-11-3-آزمون چاو در مدل دوم  ………………………………………………………………. 106
4-4-11-4-آزمون اثرات ثابت و تصادفی در مدل دوم (آزمون هاسمن)………………… 106
4-4-11-5-  آزمون چاو در مدل سوم  …………………………………………………………….. 107
4-4-11-6- آزمون اثرات ثابت و تصادفی در مدل سوم (آزمون هاسمن)………………… 107
4-4-11-7- آزمون چاو در مدل چهارم  ……………………………………………………………. 107
4-4-11-8-آزمون اثرات ثابت و تصادفی در مدل چهارم (آزمون هاسمن)…………….. 108
4-5-تحلیل روابط بین متغیرها…………………………………………………………………………… 108
 

فهرست مطالب

 
عنوان………………………………………………………………………………………………………………. شماره صفحه
4-5-1- برآورد مدل اول  به روش OLS ………………………………………………………….. 108
4-5-2- برآورد مدل در آزمون فرضیه دوم به روش OLS……………………………………… 109
4-5-3- برآورد مدل در آزمون فرضیه سوم به روش OLS……………………………………. 110
4-5-4- برآورد مدل در آزمون فرضیه چهارم به روش OLS………………………………….. 112
4-6- خلاصه فصل  ………………………………………………………………………………………… 113
فصل پنجم:تخلیص و نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………….. 115
5-2- مروری خلاصه بر نتایج حاصل از پژوهش………………………………………………….. 115
5-3- نتایج حاصل از آزمون فرضیات تحقیق و مقایسه با سایر تحقیقات…………………. 117
5-3-1- نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول ………………………………………………………… 117
5-3-2-نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم …………………………………………………………. 117
5-3-3-نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم …………………………………………………………. 117
5-3-4-نتایج حاصل از آزمون فرضیه اصلی ………………………………………………………. 118
5-4-محدودیت های تحقیق ……………………………………………………………………………. 118
5-5-پیشنهادات تحقیق……………………………………………………………………………………. 119
5-5-1- پیشنهادات در راستای نتایج تحقیق………………………………………………………… 119
5-5-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی………………………………………………………………. 119
منابع و ماخذ  …………………………………………………………………………………………………. 120
پیوست ها………………………………………………………………………………………………………… 125
فهرست جداول
جدول شماره 2-1- تاثبرگذارترین تلاش ها ……………………………………………………… 27
جدول شماره 2-2- خلاصه تحقیقات انجام شده ……………………………………………….. 63
 

فهرست جداول

 
عنوان………………………………………………………………………………………………………………. شماره صفحه
جدول شماره 4-1- تعداد شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران ……………………… 88
جدول شماره 4-2- آمار توصیفی متغیرها …………………………………………………………… 90
جدول شماره 4-3- نتایج ضریب همبستگی بین متغیرهای مستقل و وابسته ……………. 98
جدول شماره 4-4-آمار توصیفی متغیرها……………………………………………………………… 99
جدول شماره 4-5- آزمون صفر بودن میانگین جمله پسماند………………………………….. 101
جدول شماره 4-6- آزمون صفر بودن  میانگین جمله پسماند………………………………… 102
جدول شماره 4-7- آزمون صفر بودن میانگین جمله پسماند………………………………….. 103
جدول شماره 4-8- آزمون صفر بودن میانگین جمله پسماند………………………………….. 105
جدول شماره 4-9- آزمون چاو……………………………………………………………………….. 105
جدول شماره 4-10- آزمون هاسمن………………………………………………………………… 106
جدول شماره 4-11- آزمون چاو……………………………………………………………………… 106
جدول شماره 4-12- آزمون هاسمن………………………………………………………………….. 106
جدول شماره 4-13- آزمون چاو……………………………………………………………………….. 107
جدول شماره 4-14- آزمون هاسمن…………………………………………………………………… 107
جدول شماره 4-15- آزمون چاو……………………………………………………………………….. 108
جدول شماره 4-16- آزمون هاسمن………………………………………………………………….. 108
جدول شماره 4-17- ضرایب  رگرسیون در آزمون فرض اول……………………………….. 109
جدول شماره 4-18- ضرایب  رگرسیون در آزمون فرض دوم……………………………….. 110
جدول شماره 4-19- ضرایب  رگرسیون در آزمون فرض سوم………………………………. 111
جدول شماره 4-20- ضرایب  رگرسیون در آزمون فرض اول……………………………….. 112
نمودارهای تحقیق
نمودار شماره 4-1- متغییر ارزش افزوده اقتصادی ………………………………………………. 91
 

نمودارهای تحقیق

 
عنوان………………………………………………………………………………………………………………. شماره صفحه
نمودار شماره 4-2- متغییر سرانه فروش هر کارمند ……………………………………………. 92
نمودار شماره 4-3- متغییر نرخ رشد فروش ……………………………………………………….. 93
نمودار شماره 4-4- متغییر سود خالص هر کامند ………………………………………………… 94
نمودار شماره 4-5- متغییر سود خالص………………………………………………………………. 95
نمودار شماره 4-6- متغییر هزینه های توزیع و فروش هر کارمند ………………………… 96
نمودار شماره 4-7- متغییر هزینه های تبلیغاتی هر کارمند……………………………………… 97
نمودار شماره 4-8- آزمون نرمال بودن جمله پسماند  …………………………………………. 100
نمودار شماره 4-9- آزمون نرمال بودن جمله پسماند  …………………………………………. 101
نمودار شماره 4-10- آزمون نرمال بودن جمله پسماند  ………………………………………… 103
نمودار شماره 4-11- آزمون نرمال بودن جمله پسماند  ………………………………………… 104

 

 

چکیده:

در اقتصاد مبتنی بر دانش، از سرمایه فکری به منظور خلق وافزایش ارزش شرکتها بهره می جویند. موفقیت مدیران بنگاه های اقتصادی، به استفاده اثربخش منابع کمیاب بستگی دارد. در جوامع دانش محورِ کنونی،
بازده سرمایه های فکری به کار گرفته شده ، بیشتر از بازده سرمایه های مالی اهمیت دارد.در این تحقیق درصدد بررسی رابطه بین سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی هستیم که در ابتدا آنالیز آمار توصیفی مورد بررسی قرار گرفت. این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی به جهت استفاده از مدل و نظریه های موجود
می باشد.به دلیل استفاده از نمونه تصادفی و تعمیم نتایج به جامعه از لحاظ استنتاج توصیفی تحلیلی
می باشد.از لحاظ طرح تحقیق پس رویدادی می باشد .جامعه آماری این تحقیق شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. دوره زمانی تحقیق، شش ساله از 1385-1390 می باشد. در فرضیه اصلی بیان شده بود که بین سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی رابطه وجود دارد. با توجه به نتایج فرضیات فرعی و اثبات رابطه بین تک تک اجزاء سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی می توان بیان نمود که بین سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی رابطه معناداری در سطح اطمینان 95٪ وجود دارد.

 

واژه های کلیدی: ارزش افزوده اقتصادی، سرمایه فکری انسانی، سرمایه فکری ساختاری و سرمایه
فکری ارتباطی

 

 

1-1-  مقدمه:

در یک سازمان دانش محور، که درآن دانش بخش بزرگی از ارزش یک محصول و همچنین ثروت یک سازمان را تشکیل می دهد، روش های سنتی حسابداری،که مبتنی بر دارائی های مشهود و نیزاطلاعات مربوط به عملیات گذشته سازمان هستند، برای ارزش گذاری سرمایه فکری، که بزرگترین وارزشمندترین دارائی برای آنها است، ناکافی هستند. بنابراین، رویکرد سرمایه فکری برای سازمانهایی که می خواهند از ارزش عملکرد شان به خوبی آگاهی داشته باشند، جامع تراست.(سولیون[1]، 2000).

حسابداری مالی سنتی قادر به محاسبه ارزش واقعی شرکتها نمی باشد و تنها به اندازه گیری ترازنامه مالی و دارایی های مشهود اکتفا می کند. سرمایه فکری یک مدل جدید کاملی را برای مشاهده ارزش واقعی سازمانها فراهم می آورد و با بهره گرفتن از آن می توان ارزش آتی شرکتها را نیز محاسبه کرد.  در حقیقت گزارشگری مالی سنتی نمی تواند ارزش واقعی شرکت را محاسبه کند و فقط به اندازه گیری ترازنامه مالی کوتاه مدت و دارایی های مشهود اکتفا میکند. این در حالیست که در دهه اخیر شرکتها، توجه ویژه ای را برای اندازه گیری سرمایه فکری برای ارائه گزارش به طرف های ذینفع ابراز کرده و در پی یافتن روشی برای ارزیابی  داراییهای نامشهود داخلی و استخراج ارزش نامشهود، در سازمانها می باشند. در حقیقت سرمایه فکری یک مدل جدید کاملی را برای مشاهده ارزش واقعی سازمانها فراهم می آورد و با بهره گرفتن از آن می توان ارزش آتی شرکت را نیز محاسبه کرد. به این دلیل، تمایل به سنجش و لحاظ کردن ارزش واقعی دارائی های نامشهود سرمایه فکری بیش از پیش نزد شرکتها، سهامداران(سرمایه گذاران) و سایر گروه های ذینفع، افزایش یافته است.(یانگ چو[2] ،2006)

با توجه به موضوع تحقیق که تعیین رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و شاخص های سرمایه فکری
می باشد سعی بر آن شده است تا با بهره گرفتن از مفاهیم نظری  و مطالعات کتابخانه ای این رابطه تعیین و در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران مشخص گردد.

 

 

12– بیان موضوع تحقیق:

امروزه جنبه نامشهود اقتصاد، برپایه سرمایه فکری بنیان نهاده شده و ماده نخستین و اصلی آن، دانش و اطلاعات است. سازمانها برای مشارکت در بازارهای امروز، در هر شکل و نوع برای بهبود عملکرد خود به اطلاعات
و دانش نیازمندند. در جوامع دانش محورِ کنونی، بازده سرمایه های فکری به کار گرفته شده ، بیشتر از بازده سرمایه های مالی اهمیت دارد. این بدان معنی است که در مقایسه با سرمایه های فکری، نقش و اهمیت سرمایه های مالی در تعیین قابلیت سودآوری پایدار ، کاهش چشم گیری یافته اند. (اسمیت[3] ،2009)

سازمانها برای مشارکت در بازارهای امروز، در هر شکل و نوع برای بهبود عملکرد خود به اطلاعات و دانش نیازمندند. در جوامع دانش محورِ کنونی، بازده سرمایه های فکری به کار گرفته شده ، بیشتر از بازده سرمایه های مالی اهمیت دارد. این بدان معنی است که در مقایسه با سرمایه های فکری، نقش و اهمیت سرمایه های مالی در تعیین قابلیت سودآوری پایدار، کاهش چشم گیری یافته اند.  همچنین ارزش افزوده اقتصادی معیاری است که به این خواست ها جامه عمل می پوشاند، زیرا در این معیار توجه می شود که ما در مقابل چه میزان سرمایه توانسته ایم بازده کسب کنیم و البته این بازده باید متناسب با نرخ هزینه سرمایه باشد. اما آنچه که باعث ایجاد ارزش افزوده در شرکتها می شود می تواند ناشی از داراییهای غیرقابل اندازه گیری باشد که این داراییها به عنوان سرمایه های پنهان شرکت محسوب می گردد.  وجود یا عدم وجود این داراییها و قدرت پنهان شرکت در ایجاد ارزش افزوده اقتصادی در سرمایه های فکری آشکار می شود. بنابراین بدون در نظر گرفتن سرمایه فکری و رابطه آن با ارزش افزوده اقتصادی می توان انتظار داشت که تا حدودی تصمیم گیریهای اقتصادی  در تعیین ارزش شرکتها با مشکل مواجه شود. (بونتیس[4]، 2009)

همچنین تعیین ارزش اقتصادی با توجه به توسعه بازارهای سرمایه از مهم ترین موضوعات مورد توجه سهامداران، اعتبار دهندگان، دولت ها و مدیران است. سرمایه گذاران همواره تمایل دارند تا از میزان موفقیت مدیران در به کارگیری از سرمایه شان آگاهی یابند . آنها علاقه مندند دریابند ازسرمایه گذاری انجام شده چه اندازه ایجاد ارزش شده است .ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت از مهمترین اهداف شرکت ها محسوب می شود . به این منظورتحلیل گران به دنبال معیاری هستند تا با در نظر گرفتن هزینه ی سرمایه و نرخ بازده سرمایه گذاری برای حداکثر کردن ارزش شرکت و افزایش ثروت سهامداران اقدام کنند
(مار[5] ،2012).

این تحقیق به دنبال تعیین رابطه بین سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی در شرکتهای بورس اوراق بهادار تهران می باشد تا به مدیران و سرمایه گذاران کمک نمایند در انتخاب شرکتهای سودآور و دانش بنیان دقیق باشند. و از سوی دیگر توجه به سرمایه فکری و زیربناهای ایجاد آن تا چه اندازه می تواند بر ارزش افزوده اقتصادی در کشور ایران حاضر اهمیت باشد.

 

1-3- بیان مسئله تحقیق:

در قرن بیستم اقتصاد مبتنی بر صنعت بود . در این قرن هر شرکتی و هر کشوری که دارایی های فیزیکی و سرمایه های مادی و مشهود بیشتری داشت ثروت بیشتری تولید می کرد. اما قرن 21 اقتصاد مبتنی بر دانش است. سرمایه فکری سرمایه ای فراتر از دارایی های فیزیکی و دارایی های مشهود ماست .اروزه سهم سرمایه فکری به دلیل تولید دانش و اطلاعات و درنتیجه تولید ثروت در اقتصاد مبتنی بر دانش می تواند نقش مهمی در خلق ارزش افزوده و تولید ناخالص داخلی داشته باشد .به همین دلیل در سطح بنگاه های اقتصادی نیز عملکرد مالی شرکت ها می تواند تحت تأثیر دارایی های فکری و سرمایه انسانی قرارگیرد.(چن[6] ،2004)

فلسفه زیربنای ارزش افزوده اقتصادی از آنجایی است که سرمایه گذاران درقبال فراهم آوردن منابع مالی و متحمل شدن ریسک تجاری در انتظار دریافت پاداش هستند. سود عملیاتی شرکت باید به منظور خلق ارزش برای سهامداران از هزینه سرمایه، سبقت گیرد .در محاسبه سود حسابداری فقط هزینه تامین مالی از طریق بدهی منظور می شود و مدیران وجوه فراهم شده سهامداران را بدون هزینه فرض می کنند. اما در مفهوم ارزش افزوده اقتصادی، هزینه تامین مالی از طریق صاحبان سهام نیز منظور می شود، زیرا پول به خودی خود وارد شرکت نمی شود و هر وجهی هزینه ای دارد .در بین همه رویکردها برای اندازه گیری عملکرد، رویکرد مبتنی برسود باقیمانده و ارزش افزوده اقتصادی، بیشترین توجه را به خود جلب کرده است. به دلیل اهمیت نسبی سرمایه فکری در افزایش ارزش شرکتها به عنوان مهمترین بخش از سرمایه کل شرکت، در این تحقیق سعی شده با توجه به سطح اهمیت شاخص اندازه گیری عملکرد شرکتها در رویکرد مدیریت مبتنی بر ارزش اقتصادی به رابطه بین این شاخص و سرمایه فکری پرداخته شود.

در سوی دیگر در رویکردهای مبتنی بر دانش، سرمایه فکری موضوعی محوری برای نیل به مزیت رقابتی است. زیرا مزیت رقابتی، موضوعی مهم در تصمیم گیری تلقی می شود. در اقتصاد مبتنی بر دانش، از سرمایه فکری به منظور خلق و افزایش ارزش شرکتها بهره می جویند. موفقیت مدیران بنگاه های اقتصادی، به استفاده اثربخش منابع کمیاب بستگی دارد. امروزه جنبه نامشهود اقتصاد، بر پایه سرمایه فکری بنیان نهاده شده و ماده نخستین و اصلی آن، دانش و اطلاعات است. (کلین[7] ،2010)

بنابراین با انجام این پژوهش انتظار می رود که سهم سرمایه فکری در تعیین ارزش افزوده اقتصادی در شرکتها مشخص گردد تا سرمایه گذاران در سرمایه گذاری های خود دچار اشتباه نشوند و تخصیص بهینه  منابع در شرکتها با سرمایه فکری بالا به خوبی انجام گردد.  سوالی که  در این تحقیق به دنبال آن هستیم این است که سرمایه های فکری در شرکت رابطه ای با ارزش افزوده اقتصادی آن شرکت دارد ؟  و هرچه سرمایه های فکری یک سازمان بیش تر باشد آیا  ارزش افزوده بیش تری را ایجاد خواهد نمود؟ توجه به سرمایه فکری و رابطه آن با ارزش افزوده اقتصادی می تواند ابعاد جدیدی به مانند ایجاد دانش و نگرش جدید در حوزه ارزش افزوده اقتصادی در سرمایه گذاران و همچنین توجه بیش از پیش مسئولان به اینگونه از سرمایه های پنهان شرکتها در خصوص تغییر از دیدگاه سنتی سرمایه داری و تمرکز بر ارزش های بالقوه شرکتها خواهد شد.

سئوال اصلی پژوهش این است که چه رابطه ای بین سرمایه فکری و ارزش افزوده اقتصادی  وجود دارد؟

 

1-4- ضرورت انجام تحقیق:

دلایل اهمیت و ضرورت به شرح ذیل می باشد :

1-در پژوهش های داخلی بر روی سرمایه فکری پژوهش هایی انجام شده است اما معیارهای مورد استفاده در اندازه گیری سرمایه فکری در این پژوهش  برای اولین بار است که در داخل کشور انجام می شود.

2-با انجام این پژوهش تاثیر سرمایه فکری بر میزان ارزش افزوده اقتصادی تعیین می شود که با نتایج این پژوهش می توان نقش سرمایه فکری را در قدرت شرکتها برای ایجاد ارزش سهامداران دانست و این در حالی است که در تعیین ارزش سهامداران به این مقوله توجه نشده است.

3-زمانی که سرمایه گذاران بر اساس سود اعلامی شرکت ها، بدون دانستن نقش سرمایه فکری در تعیین ارزش شرکتها ، اقدام به سرمایه گذاری می نمایند ممکن است دچار ضرر شوند زیرا داشتن سود به تنهایی برای ایجاد ارزش کافی نیست. بنابراین انتظار می رود با انجام این پژوهش  سرمایه گذاران بتوانند با توجه به روابط بیان شده در این پژوهش  سرمایه گذاریهای بهینه انجام دهند.

4-انتظار می رود با انجام این پژوهش  و تعیین نقش سرمایه فکری در تعیین ارزش افزوده اقتصادی ، معیارهای سرمایه فکری در گزارشگری مالی نیز مورد توجه تدوین کنندگان استاندارهای حسابدرای قرار گیرد.

دلایل فوق محقق را بر آن داشت که به پژوهش در این مورد به جهت رفع خلاء موجود در پژوهش های داخلی بپردازد.

تحقیقات مختلفی با موضوع  سرمایه فکری در ایران انجام شده است. اما تاکنون پژوهشی در مورد سرمایه فکری و رابطه آن با ارزش افزوده شرکتها در ایران انجام نشده است. بنابراین ، این موضوع از لحاظ مکانی و موضوعی در ایران جدید است چرا که امثال این پژوهش در خارج از کشور انجام شده اما در ایران مانند آن وجود ندارد پس از بابت مکانی جدید است و از آنجاییکه این موضوع قبلاً در ایران پژوهش نشده نیز از جهت موضوعی جدید می باشد.

[1] Sullivan

[2] Young Chu

[3] Smith

[4] Bontis

[5] Marr

[6] Chen

[7] Klein

تعداد صفحه:154

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

پایان نامه تعیین رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و سرمایه در گردش

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

 

(واحد کاشان)

دانشکده تحصیلات تکمیلی، گروه حسابداری

 

پایان نامه برای اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته حسابداری

 

عنوان:

تعیین رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

تابستان 1393

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چکیده……………………………………………………………………………………………………………………..1

فصل اول: کلیات تحقیق…………………………………………………………………………………………..2

1-1)مقدمه……………………………………………………………………………………………………………..3

2-1)بیان موضوع……………………………………………………………………………………………………..3

3-1)اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق…………………………………………………………………..5

4-1)بیان مسئله تحقیق……………………………………………………………………………………………6

5-1)اهداف تحقیق………………………………………………………………………………………………….8

6-1) سوالات تحقیق………………………………………………………………………………………………8

7-1) فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………….9

8-1)روش کلی تحقیق……………………………………………………………………………………………9

9-1)قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………9

10-1)تعریف واژه ها…………………………………………………………………………………………….9

11-1)ساختار تحقیق…………………………………………………………………………………………….11

فصل دوم: ادبیات تحقیق……………………………………………………………………………………….12

1-2) مقدمه………………………………………………………………………………………………………….13

2-2)مفاهیم نظری………………………………………………………………………………………………..13

1-2-2)ارزش افزوده اقتصادی……………………………………………………………………………13

2-2-2)سرمایه در گردش…………………………………………………………………………………..17                   3-2-2)نسبت های نقدینگی…………………………………………………………………………………23

4-2-2)گردش وجوه نقد عملیاتی……………………………………………………………………….25

3-2) پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………26

1-3-2) مطالعات خارجی صورت گرفته در ارتباط با موضوع…………………………..26

2-3-2) مطالعات ایرانی صورت گرفته در ارتباط با موضوع…………………………….34

4-2) جمع بندی و نتیجه گیری…………………………………………………………………………47

فصل سوم: روش شناسی تحقیق…………………………………………………………………….49

1-3) مقدمه……………………………………………………………………………………………………..50

2-3) روش کلی تحقیق…………………………………………………………………………………….50

3-3) جامعه آماری………………………………………………………………………………………….51

4-3) نمونه آماری……………………………………………………………………………………………51

5-3) روش گردآوری داده ها………………………………………………………………………….52

6-3) پایایی و اعتبار ابزار تحقیق …………………………………………………………………..52

7-3) روش های آماری…………………………………………………………………………………..53

8-3) مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………54

فصل چهارم: یافته های تحقیق…………………………………………………………………………56

1-4) مقدمه……………………………………………………………………………………………………..57

2-4) توصیف نمونه آماری………………………………………………………………………..57

3-4) توصیف داده‌ها………………………………………………………………………………….60

4-4) تحلیل پیش فرض ها………………………………………………………………………….62

5-4) تحلیل روابط بین متغیرها………………………………………………………………….76

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها…………………………………………………………88

1-5) مقدمه……………………………………………………………………………………………….89

2-5) خلاصه یافته ها………………………………………………………………………………..89

3-5) نتیجه گیری………………………………………………………………………………………95

4-5) بررسی مقایسه ای بین نتایج تحقیق با سایر تحقیقات مشابه……………..99

4-5) پیشنهاد های تحقیق…………………………………………………………………………100

5-5) محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………..102

منابع وماخذ

پیوست ها

چکیده انگلیسی

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

1-2- جدول خلاصه تحقیقات خارجی…………………………………………………………………….31

2-2- جدول خلاصه تحقیقات داخلی………………………………………………………………………43

1-4- جدول نمونه آماری تحقیق……………………………………………………………………………..58

2-4- جدول توزیع نمونه تصادفی بر مبنای نوع فعالیت……………………………………………..59

3-4- جدول توصیف یافته های تحقیق…………………………………………………………………….61

4- 4- جدول آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر وابسته………………………………….63

5- 4- جدول آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیر وابسته پس از نرمال کردن……….64

6- 4- جدول آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای مستقل……………………………64

7- 4- جدول آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای متغیرهای مستقل……………………………65

8-4- جدول آزمون استقلال خطاها…………………………………………………………………………66

9-4- جدول نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرهای مستقل (پیرسون)…………………………69

10-4- جدول آزمون هم‌خطی بین متغیر‌های مستقل…………………………………………………71

11-4- جدول آزمون همسانی واریانس ها(وایت)……………………………………………………73

12-4- جدول خلاصه نتایج آزمون چاو………………………………………………………………….74

13-4- جدول آزمون هاسمن برای مدل‌ رگرسیونی تحقیق…………………………………………75

14-4- جدول برآورد پارامترهای رگرسیون خطی مرکب…………………………………………..77

15-4- جدول جمع بندی ارتباط بین ارزش اقتصادی و  متغیرهای مستقل………………….82

16-4- جدول تحلیل واریانس یک طرفه متغیرها و آزمون خطی بودن رابطه برآوردی…..83

17-4- جدول نتایج ارزیابی استقلال خطی متغیرها (اسپیرمن)…………………………………..85

1-5- جدول جمع بندی ارتباط بین ارزش اقتصادی و  متغیرهای مستقل……………………99

 

 

چکیده:

یکی از مفیدترین معیارهای ارزیابی عملکرد و همچنین پیش بینی ارزش سهام شرکتها معیار ارزش افزوده اقتصادی می باشد. ارزش افزوده اقتصادی مدیران ارشد شرکت را نسبت به معیارهایی که بیشتر تحت کنترل انهاست نظیر نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه و نه معیارهایی غیر قابل کنترل نظیر ارزش بازار سهام  پاسخگو می نماید. ارزش افزوده اقتصادی متاثر از کلیه تصمیمات شرکت نظیر تصمیمات سرمایه گذاری، تقسیم سود، نرخ بازده سرمایه، تصمیمات مربوط به تامین مالی،نرخ هزینه سرمایه است. احتمال ورشکستگی برای شرکت هایی که در معرض مدیریت نادرست منابع تامین مالی قرار داردند، حتی با وجود سود آوری مثبت وجود دارد.

مدیریت سرمایه در گردش کارا ، شامل برنامه ریزی و کنترل دارایی ها و بدهی های جاری به گونه ای است که ریسک ناتوانی در برآورده کردن تعهدات از یک طرف و اجتناب از سرمایه گذاری بیش از حد در دارایی ها را از طرف دیگر بر طرف نماید و این مسئله با ایجاد توانایی در استفاده از فرصت های سود آوری برای شرکت ها بر افزایش ارزش شرکت موثر است.

مطالعه حاضر برای دوره 1387 الی 1391 در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفت. روش آماری مورد استفاده در این تحقیق رگرسیون خطی مرکب به روش دیتا پنل است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بین ارزش افزوده اقتصادی و سرمایه در گردش و جریان نقد عملیاتی رابطه ای مستقیم وجود دارد و بین ارزش افزوده اقتصادی و نسبت جاری و آنی رابطه وجود ندارد.

 

واژه های کلیدی: ارزش افزوده اقتصادی، مدیریت سرمایه در گردش، گردش وجوه نقد عملیاتی

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 • مقدمه

سرمایه گذاران در بازار سهام همواره در صدد کسب سود بالا هستند . آنها سهامی را خریداری می کنند که از نظر آنها بهترین سهام باشد و بیشترین سود و بازده به آن ها تعلق گیرد. این که چقدر فعالیت مدیران در راستای خواست سهامداران بوده، و مدیران تا چه اندازه توانسته اند در ایجاد ارزش و ثروت برای سهامداران موفق باشند از طریق سیستم ارزیابی عملکرد تعیین می شود . اصولا معیارهای ارزیابی عملکرد شرکت ها در بازار سرمایه به دو دسته معیارهای سنتی و معیارهای مبتنی برارزش تقسیم می شوند. (یحیی زاده فر و همکاران،1389)

استفاده از معیارهای سنتی در بازار سرمایه تا سالیان متوالی مرسوم بوده است تا اینکه معیارهای مبتنی برارزش برای ارزیابی عملکرد شرکت ها مطرح شدند. در ارزیابی عملکرد به روش سنتی فقط به سود حسابداری توجه می شود که به دلیل درنظر نگرفتن هزینه های تأمین منابع سرمایه شرکت ها روش مطلوبی محسوب نمی شوند .یکی از جدیدترین معیارهای مبتنی برارزش، معیار ارزش افزوده اقتصادی است. براساس این معیار، ارزش شرکت به بازده و هزینه سرمایه به کارگرفته شده شرکت بستگی دارد. بنابراین تفاوت بین ارزش افزوده اقتصادی و معیارهای سنتی در این است که دراین روش تلاش می شود تا کلیه هزینه های تأمین مالی مورد توجه قرار گیرد. (یحیی زاده فر و همکاران،1389)

سرمایه در گردش از اقلامی مهم دارائی های واحدها و بنگاه های اقتصادی تلقی می شود. که در تصمیمات مالی نقش قابل توجهی دارد. تداوم فعالیتهای بنگاهای اقتصادی تا میزان زیادی به مدیریت منابع کوتاه مدت آن بستگی دارد، زیرا فعالیت های عملیاتی در یک دوره عادی که معمولا سالانه است به شناخت سرمایه در گردش و مدیریت مطلوب آن مربوط می شود بطوریکه از این طریق، نتایج مورد انتظار تحقق یابد و امکان تداوم فعالیت در بلند مدت و افزایش ارزش افزوده شرکت فراهم شود. (نیکو مرام و همکاران، 1383)

2-1)بیان موضوع                                                                 

گروه‌های مختلف به دلایل متفاوت به مسئله ارزیابی عملکرد شرکتها توجه خاصی داشته و آنها را مهم تلقی می‌کنند اعم از مالکان، مدیریت، سرمایه‌گذاران دولت، بانک‌ها و اعتباردهندگان و … و همچنین معیارهای مختلفی برای ارزیابی عملکرد وجود دارد که هر کدام در جایگاه خود می‌توانند معیارهای مناسبی برای ارزیابی عملکرد باشند. اطلاعات مورد نیاز برای این معیارها از طریق صورت‌های مالی (حسابداری)، اقتصاد، بازار آزاد و یا ترکیبی از آنها به ‌دست می‌آید که هر کدام به نوعی دارای محاسن و معایب مختلفی هستند.

از آنجا که معیارهای ارزیابی سنتی عملکرد نظیر ROA  ، ROI ، EPS و… همگی بر سود حسابداری متکی اند و در عین حال سود خالص خود دارای ابهامات زیادی از جمله، امکان هموارسازی سود توسط مدیریت شرکت به منظور  کسب پاداش بیشتر، استفاده از برآوردها و تخمین‌ها در محاسبه سود حسابداری مانند برآورد هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول و … و عیب دیگر اجازه استفاده اختیاری به مدیریت برای استفاده از روش‌های مورد قبول حسابدرای است. لذا مورد انتظار است که دستکاری در سود حسابداری یا همان هموار سازی سود بر معیارهای سنتی ارزیابی عملکرد اثر گذار باشد.

از طرفی در معیار های نوین ارزیابی عملکرد نظیر ارزش افزوده اقتصادی تا حدودی عیوب  مربوط به سود حسابداری برطرف و نقص‌ها جبران شده است. برای نمونه در محاسبه ارزش افزوده اقتصادی دیگر سود خالص انتهای صورت سود و زیان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد بلکه از سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات استفاده می‌شود تا برخی مسائل به خودی خود رفع شود. (شریعت پناهی و سمائی، 1386)

باید توجه داشت که سرمایه در گردش  از نظر اصولی، دارای ارزش اقتصادی نبوده و تنها یک مفهوم ساختگی حسابداری است که به صورت سرمایه گذاری در داراییهای جاری تعریف می‌گردد.در واقع آن دسته از تصمیم‌گیریهای مدیریتی را بازگو می‌کند که بر گونــه‌های ویژه‌ای از داراییــهــای جــاری و بدهیــهای جــاری  تاثیر مــی‌گــذارد. با یــــک مــــدیریت و برنــــــــامه‌ریزی‌کارآمد،سرمایه گذاری در داراییهای جاری ویژه‌ای می‌تواند به هدف کلی شرکت (افزایش ارزش شرکت) کمک نماید.(بسلی واسکات،2001) مدیریت سرمایه در گردش بیشتر درگیر سازماندهی داراییهای جاری و بدهیهای جاری است و بخشی از بودجه بندی سرمایه ای به شمار می‌رود و در قالب برنامه‌ریزی کوتاه‌مدت شرکت می‌گنجد.که عبارت است از تعیین حجم و ترکیب منابع و مصارف سرمایه در گردش، به‌نحوی که ثروت سهامدارن بیشتر شود. آنها مبالغی هستند که درداراییهای جاری سرمایه‌گذاری می‌شوند. سرمایه در گردش خالص از تفریق بدهیهای جاری از داراییهای جاری به دست می‌آید و به معنای وجه مورد نیاز کوتاه مدت جهت برآورد تعهدات شرکت است که ملاک نقدینگی است. مدیریت سرمایه در گردش (مدیریت داراییهای جاری و بدهیهای جاری)می‌تواند بر سودآوری ،مخاطره و ارزش شرکت و در نتیجه بر ثروت سهامداران تاثیر بگذارد.که به شکل موثر،محتاج برنامه ریزی کوتاه مدت و واکنش نسبت به تغییرات در شرایط و پیش‌بینی‌ها است.اقلام عمده داراییهای جاری که عبارتند از وجوه نقد، حسابهای دریافتنی و موجودی کالا، در پاسخ به تغییرات  پیرامون شرکت، در تغییر هستند. مـــدیریت سرمایه در گردش،محدوده عمــلیاتی- مــالی است و در مورد کفایــت  داراییـهای جاری و ریســـک ‌بدهیهای‌جاری‌صــحبت‌می‌کــند‌و‌به‌دنبال‌خط‌ مشـــی‌های ‌مــناسب‌ برای‌ مدیریت‌ داراییها‌ و ‌بدهیهای‌ جاری‌است ‌تا ‌منافع ‌آن ‌را‌افزایش ‌دهد.(تروئل وسولانو،2006) با هرگونه تغییر در عوامل محیطی سازمان، سرمایه در گردش سریعا تحت تاثیر قرار می‌گیرند. که باید از طریق برنامه‌ریزی میان‌مدت امکان ایجاد تعادل در مقابل تغییرات عوامل محیطی را پیش بینی کند.و ایجاد تعادل در حسابهای مرتبط با آن بسیار حساس است.

  3-1)اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق                   

ارزش افزوده اقتصادی مدیران شرکت را نسبت به معیارهایی که بیشتر تحت کنترل انهاست نظیر نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه پاسخگو می نماید. ارزش افزوده اقتصادی متاثر از کلیه تصمیمات شرکت است. به عنوان معیاری ارزش افزوده اقتصادی نشان می دهد که ارزش شرکت مستقیما به عملکرد مدیریت بستگی دارد. نتایج تحقیق می تواند به مدیران شرکت های قلمرو تحقیق در تعیین عوامل موثر بر نتایج تصمیماتشان و آثار آن بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت کمک کند.

2-امروزه سربار جانشین دستمزد شده است و مسئله تامین مالی آن به طوریکه به موجب افزایش ارزش افزوده اقتصادی شرکت ها شود و به ارزش سازمان لطمه ای وارد نکند از جمله مسائلی است که فراروی مدیران واحد های تجاری قراردارد.نتایج تحقیق می تواند به مدیران شرکت های قلمرو تحقیق در انتخاب نحوه تامین مالی آن ها و آثار آن بر ارزش افزوده اقتصادی شرکت کمک کند.

3- عدم مدیریت صحیح در تامین مالی هزینه ها و پرداخت ها در برخی موارد موجب گردیده که در بسیاری از موارد منابع مالی کوتاه مدت (سرمایه در گردش ) در مواردی مصرف گردد که ضروری نبوده و هزینه های زیادی برای شرکت در پی داشته باشد و شرکت ها را در تسویه بدهی های کوتاه مدت با مشکل مواجه نمایدو در نهایت موجب کاهش ارزش شرکت گردد.

4-واحدهای انتفاعی بابه کارگیری راهبردهای گوناگون در ارتباط با سرمایه در گردش می توانند میزان نقدینگی و سود آوری شرکت را تحت تأثیر قرار دهند و در نهایت موجب افزایش ارزش افزوده اقتصادی شرکت گردند.

5-در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در شرایط نامناسبی قرار دارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد را به دارایی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می شود که شرکت ها در سرسید بدهی ها درمانده شوند و به اعتبار و ارزش  سازمان لطمه وارد شود.

6-بیشتر مطالعات قبلی در مورد ارزش افزوده اقتصادی، بر سود آوری شرکت و برخی نسبت های سود آوری و عملکرد تمرکز داشته اند.با این حال مطالعات تجربی بیانگر وجود عوامل موثر دیگری مانند نسبت های اهرمی و نوع صنعت ، ساختار سرمایه و مدیریت سرمایه در گردش بر ارزش افزوده اقتصادی است. با توجه به اهمیت موضوع و اینکه به این موضوع در کشور ما کمتر پرداخته شده است، لذا این تحقیق بر پایه تحقیقات صورت گرفته در سایر کشور ها در پی تعیین رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و سرمایه در گردش در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می باشد.

4-1)بیان مسئله تحقیق

یکی از مفیدترین معیارهای ارزیابی عملکرد و همچنین پیش بینی ارزش سهام شرکتها معیار ارزش افزوده اقتصادی می باشد. مدیریت شرکت قصد دارد بر اساس ارزش افزوده اقتصادی ثروت سهامداران را حداکثر کند.

معیارهای متفاوتی برای اندازه گیری ارزش سهام و قضاوت در مورد عملکرد شرکت وجوددارد. عدم استفاده از معیارهای مناسب برای اندازه گیری عملکرد و ارزش سهام یک شرکت سبب می شود که ارزش شرکت به سمت ارزش واقعی سوق پیدا نکند و در نتیجه موجب متضرر شدن یک گروه از خریداران سهام و بهره گیری از سود فوق العاده توسط گروه دیگری از خریداران شود. (حجازی و حسینی، 1381)

ارزش افزوده اقتصادی مدیران ارشد شرکت را نسبت به معیارهایی که بیشتر تحت کنترل انهاست نظیر نرخ بازده و نرخ هزینه سرمایه و نه معیارهایی غیر قابل کنترل نظیر ارزش بازار سهام  پاسخگو می نماید. ارزش افزوده اقتصادی متاثر از کلیه تصمیمات شرکت نظیر تصمیمات سرمایه گذاری، تقسیم سود، نرخ بازده سرمایه، تصمیمات مربوط به تامین مالی،نرخ هزینه سرمایه است. به عنوان معیاری داخلی، سنجش عملکرد موفقیت شرکت در افزودن ارزش سرمایه گذاری سهامداران را به بهترین نحو میسر می نماید. ارزش افزوده اقتصادی نشان می دهد که ارزش شرکت مستقیما به عملکرد مدیریت بستگی دارد.  (رودپشتی و کیانی، 1387)

احتمال ورشکستگی برای شرکت هایی که در معرض مدیریت نادرست منابع تامین مالی قرار داردند، حتی با وجود سود آوری مثبت وجود دارد. در حال حاضر وضعیت نقدینگی شرکت ها در شرایط نامناسبی قراردارد و اکثر شرکت های ایرانی به علت موقعیت تورمی که در کشور حاکم است ترجیح می دهند تا وجه نقد رابه دارایی های دیگر تبدیل کنند و این موضوع باعث می شود که شرکت ها در سررسید بدهی ها درمانده شوند و به اعتبار و ارزش سازمان لطمه وارد شود. (رودپشتی و کیانی، 1387)

مدیریت سرمایه در گردش کارا ، شامل برنامه ریزی و کنترل دارایی ها و بدهی های جاری به گونه ای است که ریسک ناتوانی در برآورده کردن تعهدات از یک طرف و اجتناب از سرمایه گذاری بیش از حد در دارایی ها را از طرف دیگر بر طرف نماید و این مسئله با ایجاد توانایی در استفاده از فرصت های سود آوری برای شرکت ها بر افزایش ارزش شرکت موثر است. (یعقوب نژاد و همکاران، 1389)

عدم مدیریت صحیح سرمایه در گردش و همچنین عدم مدیریت صحیح در تامین مالی هزینه ها و پرداخت ها در برخی موارد موجب گردیده که در بسیاری از موارد منابع مالی کوتاه مدت (سرمایه در گردش ) در مواردی مصرف گردد که ضروری نبوده و هزینه های زیادی برای شرکت در پی داشته باشد و شرکت ها را در تسویه بدهی های کوتاه مدت با مشکل مواجه نمایدو در نهایت موجب کاهش ارزش شرکت گردد. (یعقوب نژاد و همکاران ،1389)

تعداد صفحه:127

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com