پایان نامه

عوامل تاثیرگذار بر ادراک زمان

عوامل تاثیرگذار بر ادراک زمان   مدل ساعت درون عمدتاً بر عناصر روانشناختی تاکید دارد. این مدل دارای یک نبض‌ساز زیستی است که با میزان ثابت نبض‌هایی را رها می‌کند. میزان انتشار این نبض‌ها عمدتاً تحت‌ تاثیرعوامل بیولوژیکی و روانشناختی مانند دمای مغز، متابولیسم، داروهای روانگردان و سطح برانگیختگی قرار دارد (بلاک و زاکای، 1999). […]

پایان نامه

مقایسه سلامت سازمانی واثربخشی

” سلامت سازمانی ” ، یکی از گویاترین و بدیهی ترین شاخصهای ” اثربخشی سازمانی ” است . در یک سازمان سالم مدیررفتاری کاملا دوستانه وحمایتگر با کارمندان خود دارد و در برنامه های خود دارای یگانگی است . کارمندان نیز تمایل بیشتری برای ماندن و کارکردن درسازمان دارند و به طور موثرتری کارها را […]

پایان نامه

کیفیت زندگی کاری

توجهی که امروزه به کیفیت زندگی کاری  می شود، بازتابی از تکامل اجتماعی و کاری در سازمان و جامعه می باشد. هرتزبرگ  (1959)، به نقل از نجفی(1385)، مطرح میکند که تعدادی از تحقیقات انجام شده در آمریکا و بریتانیا نشان می دهند که توسعه مدل طراحی مجدد شغل که هدف آن بهبود بهره وری کارکنان […]

پایان نامه

مبنای نظری، سطوح وابعادسلامت سازمانی (OHI) -پایان نامه

به موازات تکمیل ونهایی شدن پرسشنامه سلامت سازمانی (OHI) هوی و همکاران ( 2007) سلامت سازما نی را درسه سطح (نهادی، اداری، فنی) وهفت بعد (بعد یگانگی نهادی مربوط به سطح نهادی، ابعاد نفوذ مدیر ، ملاحظه گری(مراعات)ساخت دهی وپشتیبانی منابع، مربوط به سطح اداری، ابعاد روحیه وتاکید علمی مربوط به سطح فنی) تقسیم بندی […]

پایان نامه

پایان نامه ها :نظریه های مختلف در مورد کیفیت زندگی کاری

الف )   نظریه کاست در مورد کیفیت زندگی کاری طبق نظریه کاست[1] با فرض این که تأثیر کار بر افراد به همان اندازه در اثربخشی و کارآیی سازمان موثر است . ایده مشارکت دادن افراد در تصمیم گیری ها و حل مشکلات را مطرح می کند.  برای افزایش کیفیت زندگی کاری مدیران باید در جستجوی […]

پایان نامه

سطوح وابعاد سلامت سازمانی از دیدگاه پارسونز

سطوح وابعاد سلامت سازمانی از دیدگاه پارسونز زیربنای نظری سازه سلامت سازمانی سنخ شناسی کارکرد اجتماعی پارسونز  است که این نظریه از راه های درک شیوه عمل سازم ان ها، سنخ شناسی ها یا طرح های طبقه بندی است . کارکرد این سنخ شناسی ها ابتدا مطالعه تطبیقی سازمان ها وتشریح وتوضیح این سازمان ها […]

پایان نامه

سلامت سازمانی

سلامت سازمانی چنانکه هرانسانی برای ادامه حیات و انجام وظایف انسانی خویش به سلامتی نیاز دارد، یک سازمان هم به عنوان به موجود زنده وارگانیک به منظور نائل شده به اهداف تعریف شده خویش، به سلامتی وصحت سازمانی، نیازمند است . در صورتی که این سلامتی یا بخشی از آن تامین نشود به همان نسبت […]

پایان نامه

کیفیت زندگی کاری

کیفیت زندگی کاری(Q.W.L) ابتدا در اروپا و طی دهه پنجاه (59- 1950) ابداع شد و براساس تحقیقات اریک تریست[1] و همکارانش در دانشکده تاویستاک[2] مربوط به روابط انسانی در لندن شکل گرفت،پژوهش های یاد شده هم بعد انسانی و هم بعد فنی سازمان ها را بررسی و چگونگی روابط  بین آنها را ارزیابی کرد ، […]

پایان نامه

کیفیت زندگی کاری

لیست کامل پایان نامه های رشته مدیریت (قابل دانلود – فایل کامل با منابع) کیفیت زندگی کاری مباحثی مانند : سوانح شغلی و امنیت ،توسعه منابع انسانی از طریق اقدامات رفاهی ، آموزش حرفه ای ،شرایط کاری و کار مشارکتی را دربرمی گیرد .QWL همچنین شامل برنامه ای برای به اشتراک گذاشتن نتایج به دست […]

پایان نامه

سطوح فرهنگ سازمانی از دیدگاه های مختلف

  الف)   سطوح فرهنگ سازمانی از دیدگاه دنیسون[1]: دانیل دنیسون(2000) تحقیقاتی را در زمینۀ فرهنگ سازمان و تغییر در سازمان انجام داده است . وی در مدل خود ابعاد فرهنگ را برای سازمان ها در چهار محور اصلی شامل درگیر شدن در کار ، سازگاری ، انطباق پذیری و رسالت در نظر می گیرد که […]