علوم اجتماعی - جامعه شناسی

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی نقش مسائل وموانع اجتماعی واقتصادی توسعه سرمایه گذاری درشهرستان خلخال

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : علوم اجتماعی

عنوان : بررسی نقش مسائل وموانع اجتماعی واقتصادی  توسعه سرمایه گذاری درشهرستان خلخال

 

دانشگاه آزاد اسلامی (واحد خلخال)

پایان‌نامه جهت اخذ درجه كارشناسی ارشد رشته پژوهش علوم اجتماعی

 

عنوان : بررسی نقش مسائل وموانع اجتماعی واقتصادی  توسعه سرمایه گذاری درشهرستان خلخال

 

 

استاد راهنما : جناب آقای دکتردادور

 

استاد مشاور : جناب آقای دکتر علی رحیمی صادق

 

سال تحصیلی 92-1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

چکیده

مقدمه

عنوان                                                                                           صفحه

فصل اول: کلیات………………………………………………………………………………………. 1

طرح مسأله …………………………………………………………………………………………………… 2

اهمیت و ضرورت موضوع ……………………………………………………………………………… 3

سئوالات اساسی تحقیق ………………………………………………………………………………….. 5

اهداف پژوهش …………………………………………………………………………………………….. 9

فصل دوم ـ ادبیات تحقیق شامل:

ضرورت سرمایه‌گذاری و چهارچوب نظری تحقیق………………………………….. 11

پیشینه تحقیق…………………………………………………………………………………………………. 29

دیدگاه های جامعه شناختی سرمایه گذاری ………………………………………………………… 31

سرمایه گذاری چیست؟………………………………………………………………………………….. 68

نقش سرمایه گذاری و پس انداز در سرمایه گذاری …………………………………………….. 73

نقش اعتبارات بانکی در سرمایه گذاری ……………………………………………………………. 88

برنامه ریزی و هدایت سرمایه گذاری ………………………………………………………………… 93

نقش دولت در سرمایه گذاری ………………………………………………………………………… 122

نقش ثبات اقتصادی و اجتماعی در سرمایه گذاری ……………………………………………… 138

مدل نظری …………………………………………………………………………………………………… 150

فصل سوم: روش شناسی……………………………………………………………………………. 151

متغیر های تحقیق …………………………………………………………………………………………… 152

فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………. 155

جامعه و نمونه آماری …………………………………………………………………………………….. 159

روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 159

وسیله اندازه گیری ………………………………………………………………………………………… 160

نحوه استخراج داده ها و روش های آماری …………………………………………………………… 162

مدل تحلیلی تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 163

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل یافته های تحقیق………………………………………. 164

الف) تجزیه و تحلیل در سطح توصیف (تحلیل یک متغیره)…………………………………… 165

ب) تحلیل دو متغیره و ارزیابی فرضیه ها ……………………………………………………………. 198

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات …………………………………………. 227

الف)خلاصه و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………… 228

ب) پیشنهادات و راهکارها ……………………………………………………………………………… 241

منابع مورد استفاده و مطالعه …………………………………………………………………………….. 254

 

 

فهرست جداول

شماره جدولموضوع جدولصفحه
1وضع فعالیت ظرحها166
2شکل سرمایه گذاری167
3زمینه فعالیت طرحها167
4میزان اشتغالزایی طرح168
5میزان سرمایه گذاری طرحها169
6نحوه سرمایه گذاری طرحها169
7هزینه های پیش بینی نشده طرحها170
8میزان قرض از اشخاص171
9مدت تسهیلات بانکی172
10نرخ بهره تسهیلات بانکی172
11نرخ بهره قرض از اشخاص173
12وضعیت بازپرداخت وام بانکی174
13زمان اجرای طرحها174
14مدت فعال بودن طرحها175
15هزینه های بورکراسی طرحها176
16مراجعه به ادارات و مؤسسات176
17زمان صرف شده برای کارهای اداری177
18میزان موفقیت سرمایه گذاران178
19میزان دسترسی به صنایع مکمل178
20میزان برخورداری از علم و فن179
21میزان دسترسی به امکانات حمل و نقل179
22میزان برخورداری از امکانات سوخت180
23میزان دسترسی به مواد اولیه181
24میزان برخورداری از صادرات181
25میزان بهره مندی از یارانه182
26میزان بهره مندی از بیمه182
27میزان استفاده از تشویق183
28میزان استفاده از حمایتهای تسهیلاتی184
29میزان بهره مندی از حمایتهای بازاریابی184
30میزان برخورداری از تخفیف مالیاتی185
31میزان برخورداری از اطلاعات186
32میزان بهره مندی از خدمات آموزشی186
33میزان بهره مندی از راهنماییهای اولیه187
34میزان ارائه مشاوره به سرمایه گذاران187
35میزان برخورداری با مشکلات وام188
36میزان تأثیر مشکلات اداری بر طرحها189
37میزان تأثیر روابط در اجرای طرحها189
38میزان ناهماهنگی در سازمانها190
39میزان تأثیر قوانین در طرحها190
40میزان تأثیر تورم در طرحها191
41میزان تأثیر نوسان قیمتها در طرحها192
42میزان تأثیر تغییر نرخ ارز در طرحها192
43میزان تأثیر تغییر بازار مصرف در طرحها193
44میزان تأثیر تغییر مقررات بر روی طرحها193
45میزان تأثیر دخالتهای غیر ضروری بر طرحها194
46میزان بی اعتمادی سرمایه گذاران194
47میزان نگرانی سرمایه گذاران195
48میزان تهدید سرمایه گذاران196
49میزان سرقت از طرحها196
50میزان تأثیر مسائل سیاسی در طرحها197
51میزان بازدید و بررسی طرحها197
52میزان رسیدگی به مشکلات طرحها198
53میزان همبستگی بین متغیرها122

 

 

چکیده : 

هدف از تحقیق فوق بررسی نقش مسائل و موانع اجتماعی و اقتصادی و سیاسی، شدّت وضعف آنها در فرآیند سرمایه گذاری در شهرستان خلخال با نگرش به کل کشور بوده و نقش میزان  حمایتها، نظارتها و هدایت سرمایه گذاری از سوی نهادهای رسمی و غیر رسمی مربوطه و میزان آن بر انواع سرمایه گذاری می باشد. در این بررسی فرضیه ها و پاسخ های حدسی به سوالهای اساسی پیرامون پژوهش فوق الذکر با بهره گرفتن از یافته ها و داده ها بدست آمده از طریق ابزار اندازه گیری(spss) تحقیق و ارزیابی آنها به انجام رسیده است. بررسی و رسیدن به میزان استقبال جامعه از جریان سرمایه گذاری و سرمایه گذار ، مطلع شدن از ویژگی های شرایط و بستر های فعلی و آتی اجتماعی، اقتصادی و سیاسی در رابطه با سرمایه گذاری و کشف میزان شدت و ضعف عوامل اجتماعی و اقتصادی موثر بر پدیده سرمایه گذاری مد نظر بوده است. روش تحقیق در این بررسی از نوع کتابخانه ای، اسنادی و پیمایشی می باشد و موضوع از تازگی خاصی برخوردار است. تحقیق و بررسی روابط بین متغیرهای اجتماعی و اقتصادی مرتبط به سرمایه گذاری و بخصوص در ارتباط با میزان موفقیت یا شکست سرمایه گذاری با بهره گرفتن از روش های آماری استنباطی که از یک صد نمونه جامعه آماری به صورت مصاحبه حضوری و پرسشنامه ای مورد سنجش قرار گرفته و در پایان پژوهش راهکارهای لازم و ضروری پس از نتیجه گیری از فرآیند تجزیه و تحلیل یافته های پژوهش فوق مانند انتقادها و پیشنهادات به منظور بهبود و ارتقاع سرمایه گذاری در شهرستان خلخال ارائه شده است.

کلمات کلیدی: موانع اجتماعی ـ اقتصادی، موفقیت و شکست، سرمایه‌گذاری.

مقدمه :

امروزه پدیده سرمایه گذاری را می توان مهمترین مسأله کشور مطرح کرد و عدم سرمایه گذاری در حد نیاز و متناسب شرایط فعلی و آتی  را می توان بزرگترین دغدغه جامعه فعلیلحاظ نمود. مسأله ای که علارغم تشویق و برنامه ریزی و بحث های نظری پیرامون آن، در عمل چندان تحقق نمی یابد و نتیجه مورد انتظار گرفته نمی شود و روند سرمایه گذاری فعلی جوابگوی نیازهای حال و آینده نمی باشد. لذا جا دارد در خصوص این موضوع مهم به عنوان علت و علل بسیاری از مسائل کشور نگران باشیم و در صدد رفع موانع و مسائل تهدید و تضعیف کننده آن باشیم و عوامل تقویت کننده آن را تسریع و تسهیل نماییم و شرایطی فراهم کنیم که پدیده سرمایه گذاری از یک روند روان و بی خطر برخوردار باشد. در شرایط فعلی جامعه ایران، زمینه و بسترهای لازم و مشوق سرمایه گذاری از سوی ساختارهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در حد نیاز فراهم نیست. باید اقرار کنیم مسأله سرمایه گذاری در حال حاضر جداً با مسائل و تنگناهای زیادی مواجه است و روند سرمایه گذاری از  جنبه های مختلف مورد تهدید و تضعیف قرار می گیرد. فضای امن سیاسی و مطمئن برای سرمایه گذاری و سرمایه گذار در حد نیاز موجود نیست. مسائل و تصمیمات سیاسی به شدت مسائل اقتصادی من جمله سرمایه گذاری را مورد تهدید قرار می دهد. استقلال اقتصادی و ثبات اقتصادی ضعیف است. ثبات اجتماعی و قوانین نیز کم رنگ است و قوانین همواره تغییر می یابند و از وضعیت ناپایداری برخوردارند. در فضایی که ثبات اجتماعی ضعیف و نامطمئن است، طبعاً انگیزه سرمایه گذاری وجود نخواهد داشت. سرمایه داران فرار و کتمان سرمایه را بر سرمایه گذاری در داخل کشور ترجیح می دهند و یا به جای سرمایه گذاری سالم و مفید، سرمایه ها اغلب در راستای کارهای کاذب و غیر ضروری و بعضاً خلاف و سودآور نامشروع بکار گرفته می شود. فساد اقتصادی در شرایط فعلی جامعه ایران چشم گیر و غیر قابل انکار است و شدیداً سایر ساختارهای جامعه از قبیل : سیاسی، اجتماعی و فرهنگی را مورد تهدید و تضعیف قرار می دهد.

سیاستها و برنامه های حمایتی و هدایتی و نظارتی بر امر سرمایه گذاری سالم و مفید بسیار ضعیف و ناکارآمد می باشد و تضمین موفقیت سرمایه گذاری سالم ناچیز است و از همین جاست که سرمایه ها بصورت زیرزمینی در زمینه های کاذب، غیرضروری و مضر به حال جامعه، هزینه می شوند. در اثر عدم حمایتهای لازم از سرمایه گذاری و عدم حمایت صحیح سرمایه ها، نیازهای انسانی جامعه و افراد آن تأمین نمی شود، منابع موجود احیاء نمی شوند و بلکه به هدر می روند و یا به صورت بهینه بهره برداری نمی شود و نتیجه اینکه روز به روز فقر و بیکاری زیاد می شود و عواقب آن جامعه را تهدید می کند و بازار کسب و کار سالم و مفید تهدید و تضعیف می شود و این یعنی بدبختی واقعی جامعه .

در شرایط فعلی کشور ایران، یک سیستم اداری منظم و هماهنگ با مدیریت صحیح و کارآمد مبنی بر هدایت سرمایه ها و سرمایه گذاری وجود ندارد، سرمایه گذاران در پیچ و خم دوندگیهای اداری، خسته و ناامید می شوند. قوانین ناپایدار همواره سرمایه گذاران را مضطرب و متضرر می سازد. نرخ تسهیلات بانکی در مقایسه با جوامع پیشرفته بسیار بالاست و هیچ تناسبی با وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور در راستای تضمین موفقیت سرمایه گذاری ندارد. بانکها در اعطای تسهیلات به سرمایه گذاران، بیشتر به بازپرداخت تسهیلات می اندیشند و مدارک لازم را از گیرندگان وام اخذ می نمایند و کمتر به موفقیت طرح سرمایه گذار توجه دارند. در اثر نظارت ضعیف، اعتبارات بانکی گاهاً در زمینه های دیگر به بهانه ایجاد طرح و سرمایه گذاری بکار گرفته می شوند. در سیستم اداری و بانکها روابط بیشتر از ضوابط تأثیرگذار است. سیستمها و برنامه های حمایتی عملی در راستای صادرات بازاریابی و حفظ بقای واحدهای تولیدی، مولد و اشتغالزا بسیار ضعیف است و یارانه های دولتی برای موارد مذکور بکار گرفته نمی شود.

اکثر طرح هایی که بر روی آنها سرمایه گذاری صورت گرفته است، بلاتکلیف و نیمه کاره می شوند. مسیر آغاز سرمایه گذاری و مرحله بهره برداری آن بعلت عدم وجود شرایط مناسب، طولانی و اغلب بی نتیجه می باشد. اکثر سرمایه گذاری پشیمان، ورشکسته، فراری و حتی روانه زندانها می شوند و بدین ترتیب سرمایه گذاران مستعد و علاقمند تبدیل به بدهکاران شکست خورده می شوند.

طرح مسأله :

موضوع و سؤال اساسی در این بررسی عبارت است از : «مسائل و موانع اجتماعی و اقتصادی سرمایه گذاری درخلخال  چیست؟» پدیده سرمایه گذاری تحت تأثیر نقش موانع و مسائل متعدد اجتماعی و اقتصادی می باشد. بعبارت ساده تر مسائل و مشکلاتی از سوی جامعه روند سرمایه گذاری را از آغاز تا مرحله بهره برداری و حتی پس از بهره برداری مورد تهدید و تضعیف قرار می دهد. مسائل و موانع سرمایه گذاری محدود به جنبه فردی و اعتقادی نیست. پدیده سرمایه گذاری بعنوان یک مقوله اقتصادی در ارتباط تنگاتنگ با ساختارهای مختلف جامعه مانند سیاسی، فرهنگی و اقتصادی بوده و همواره متأثر از آنها می باشد.

امر سرمایه گذاری مواجه با مشکلات وموانع اجتماعی مختلف می باشد از قبیل : بروکراسیهای پیچیده هزینه بر و زمان بر، سیاستهای ضد و نقیض اقتصادی و اجتماعی، بی ثباتی های اقتصادی و سیاسی و اجتماعی، عدم وجود قوانین شفاف و پایدار در خصوص سرمایه گذاری، ضعف برنامه های ترویجی و تشویقی و ارتباطی، عدم اطلاع رسانی کافی و به موقع در فرایند سرمایه گذاری، سیاستهای مالیاتی نامناسب و بی توجهی به موقعیت سرمایه گذاری، شرایط سخت اخذ تسهیلات بانکی، عدم یا ضعف امنیت سرمایه گذاری، سیاستهای پولی نامناسب و ناسازگار، ضعف نظارت و رسیدگی به مشکلات سرمایه گذاری، ضعف هدایت و جهت دهی فرایند سرمایه گذاری، وجود قوانین ناپایدار در مورد فعالیت های اقتصادی، ناهماهنگی بین سازمانهای مرتبط در ارائه خدمات به سرمایه گذاری، عدم یا ضعف در ارائه خدمات مورد نیاز سرمایه گذار و سرمایه گذاری مانند: آموزش، مشاوره و راهنمایی، حسابداری و حسابرسی، حقوقی، بازاریابی، اعطای یارانه ها و غیره از آفت ها و موانع عمده پدیده سرمایه گذاری در یک جامعه بویژه در جامعه فعلی می باشند، بطوریکه روند سرمایه گذاری از یک حرکت کند و غیر قابل قبول برخوردار است. مسیر پرپیچ و خم و ترسناک فرایند سرمایه گذاری از مرحله آغاز تا مرحله بهره برداری و حتی پس از بهره برداری، امیدها و انگیزه های سرمایه گذاری را به شدت مورد تهدید و تضعیف قرار می دهد و یک اقدام جدی را مبنی بر شناسایی موانع و تلاش در رفع آنها می طلبد. یک سیاست و برنامه کامل حمایتی و هدایتی و نظارتی قوی و عملی در راستای تضمین موفقیت سرمایه گذاری در ایران فعلی وجود ندارد.

تعداد صفحه : 274

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.