پایان نامه

کیفیت زندگی کاری

پایان نامه

لیست کامل پایان نامه های رشته مدیریت (قابل دانلود – فایل کامل با منابع)

کیفیت زندگی کاری مباحثی مانند : سوانح شغلی و امنیت ،توسعه منابع انسانی از طریق اقدامات رفاهی ، آموزش حرفه ای ،شرایط کاری و کار مشارکتی را دربرمی گیرد .QWL همچنین شامل برنامه ای برای به اشتراک گذاشتن نتایج به دست آمده از بهره وری ، استفاده از گروه های کاری کوچک ، و نیز گردش کاری، می شود.کیفیت زندگی کاری با کیفیت محصولات و بهسازی تولیدات به طور برابر مرتبط می باشد و همچنین رشد و پیشرفت عملکرد ، بهره وری و مهارت ها را پیش بینی می کند (126: 2006Pranee,).

در را بطه با کیفیت زندگی کاری از مدل کونمی[2] و همکاران (2009) استفاده شده است. در ادامه تعاریف مولفه های این مدل بیان شده است(242: 2001 Sirgy, ):

1-6-1-1)نیازهای بهداشتی و امنیت[3]:

این نیازها در برگیرنده به دور بودن از خطرهای جسمی، نیاز به امنیت شغلی و غیره می شود(امیرکبیری،1383 :184).

ارضای نیازهای ایمنی و بهداشت دربرگیرنده سه بعد می باشد:

 • حفاظت از بیماری و صدمه در کار، به عنوان مثال، امنیت در کار؛
 • حفاظت از بیماری و صدمه خارج از کار، به عنوان مثال،(منافع سلامتی مرتبط با کار) منفعتی که یک فرد سالم برای کار می تواند داشته باشد.
 • امنیت شغلی، برای مثال، احساس امنیت از اینکه فرد مانند دیگران تعدیل نخواهد شد.
 • افزایش تندرستی و سلامتی برای مثال، تشویق کارکنان به پیشگیری قبل از درمان.

1-6-1-2) نیازهای اقتصادی و خانوادگی[4]:

ارضای این دسته از نیاز ها شامل دو بعد می باشد:

 • پرداخت، برای مثال، دستمزد مناسب؛
 • نیازهای خانوادگی،برای مثال، داشتن زمان کافی برای رسیدگی و توجه به نیازهای خانوادگی.

1-6-1-3)نیازهای اجتماعی[5]:

ارضای این دسته از نیازها شامل سه بعد می باشد:

 • مشارکت در کار،برای مثال ،فعل و انفعالات اجتماعی مثبت در کار؛
 • اوقات فراغت در کار، برای مثال، داشتن زمان کافی در کار به منظور استراحت و آسایش؛
 • وابستگی و تعلق به جایی و مورد پذیرش و قبول دیگران قرار گرفتن(امیرکبیری،1383 :184).

 

1-6-1-4)نیازهای احترام[6]:

ارضای این دسته از نیازها شامل دو بعد می باشد:

 • به رسمیت شناختن و قدردانی از افرادی که در سازمان کار می کنند،‌برای مثال، قدردانی و پاداش به منظور انجام صحیح و به موقع کار.
 • شناسایی و قدردانی از افرادی که خارج از سازمان کار می کنند، برای مثال شناسایی و پاداش توسط کمیته محلی و/ یا انجمن متخصصان به منظور انجام کار در سازمان یا از طرف سازمان.

 

1-6-1-5)نیازهای خودیابی [7]:

نیاز به خود یابی یعنی پیشرفت کامل و درک ظرفیت ها و توانایهای بالقوه انسان تا بالا ترین حد ممکن. در این سطح انسان در جستجوی کار معارضه جویانه برمی آید که خلاقیت و فرصت برای رشد و پیشرفت به وجود آورد.(امیرکبیری، 1383: 185).

ارضای این نیازها شامل دو بعد می باشد:

 • درک استعدادهای نهانی فرد در سازمان، برای مثال، شغل فرد اجازه دهد که استعدادهای بلقوه او شناسایی شود.
 • درک استعدادهای نهانی فرد به عنوان متخصص، برای مثال، شغل فرد اجازه دهد که او در زمینه فعالیتش به یک متخصص تبدیل شود.

 

 

1-6-1-6)نیازهای دانش[8]:

ارضای این دسته از نیازها شامل دو بعد می باشد:

 • یادگیری به منظور افزایش مهارتهای کاری، برای مثال، استفاده از فرصتهای یادگیری به منظور انجام بهتر کار.
 • یادگیری به منظور افزایش مهارتهای تخصصی، برای مثال، استفاده از فرصتهای یادگیری در جهت تبدیل شدن به یک متخصص در زمینه فعالیتهای کاری.

 

1- quality of work life (QWL)

2- Koonmee et al

3-  Health and safety needs

[4]- Economic and family needs

[5] – Social needs

[6] – Esteem needs

[7] – Actualization needs

[8] – Knowledge needs

99