رشته حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان : مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چكیده:

با توجه به اهمیت نقد شوندگی سهام شرکتها در بازار سرمایه ، تحقیق حاضر در پی بررسی عوامل موثر بر نقد شوندگی است . در این راستا تاثیر سیاست های تقسیم سود سهام بر نقد شوندگی سهام شرکتها مورد آزمون قرار گرفته است . در این تحقیق از رگرسیون خطی چند گانه برای کلیه اطلاعات استفاده شده است . کلیه فرضیه ها بر روی 185 عضو نمونه انجام شده است .

نتایج تحقیق نشان می دهد ، در سطح 95 درصد اطمینان بین سیاست تقسیم سود و رتبه نقد شوندگی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد . و بین سیاست تقسیم سود و نقد شوندگی با روش نرخ گردش ، نسبت آمیوست و نسبت آمیهود رابطه معنا داری وجود ندارد .

 مقدمه

موضوع سیاست تقسیم سود برای مدت طولانی موضوع جالب و سوال برانگیز در مدیریت مالی میباشد که تاکنون جواب مشخصی برای آن ارائه نشده است تا جایی که فیشر بلاک از آن به عنوان معمای سود سهام یاد میکند .تصمیم تقسیم سود یکی از مهمترین تصمیمات شرکت میباشد بنابراین تعجب آور نیست که قبلا معادلات بسیار زیادی در این محدوده منتشر شده باشد. اصولا سرمایه گذاران خصوصی برای کسب بازدهی سرمایه گذاری میکنند. دریافت سود سهام یکی از راه های کسب بازدهی است. سیاست تقسیم سود را میتوان ایجاد تعادل بین سود انباشته شرکت از یک طرف و پرداخت وجه نقد و انتشار سهام جدید از طرف دیگر تعریف کرد. (خدادادی، 1388 ، 107)1.

از طرفی در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارد. سرمایه گذاران، با عنایت به بازده و ریسك دارایی ها، سرمایه گذاری می كنند. یكی از عوامل موثر بر ریسك دارایی ها قابلیت نقدشوندگی آنها است. نقش عامل نقدشوندگی در ارزشگذاری دارایی ها نیز حائز اهمیت است. زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند كه اگر بخواهند داراییهای خود را به فروش رسانند، آیا بازار مناسبی برای آنها وجود دارد یا خیر؟ (یحیی زاده فر، 1387 ، 102) 2.

دراین مطالعه به بررسی رابطه بین معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی با خط مشی های تقسیم سود سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است . در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

2-1 تاریخچه مطالعاتی

خلاصه زیر به ترتیب شامل نام محقق ، موضوع تحقیق ، روش اجرای تحقیق و نتیچه تححقیق میباشد :

 • گلستن و هریس[1] ؛ برآورد اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش ؛ سهم از سهام NYSE انتخاب گردید. اختلاف قیمت به اجزای موقتی شامل هزینه های نگهداری موجودی، مخارج ثبت و یا منافع انحصاری و هزینه های انتخاب نادرست تجزیه میگردد ؛ با چشم پوشی از مستقل بودن قیمت، هزینه انتخاب نادرست، 20 درصد از اختلاف قیمت را پوشش میدهد با مستقل در نظر گرفتن قیمت، 35 درصد از اختلاف قیمت را پوشش میدهد.
 • استل [2]؛ استنتاج اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش: آزمونهای تجربی وتئوریک ؛ نمونه ای از سهام NASDAQ به طور ماهانه (متغیر از 765 تا 821 سهم) انتخاب گردید. سه جزء اساسی برای اختلاف قیمت، مفروض گردید: هزینه های فرایند سفارش، هزینه های نگهداری موجودی و هزینه های انتخاب نادرست ؛ برآوردهای زیر به دست آمد: هزینه های اطلاعات نادرست 43 %، هزینه ای نگهداری (ریسك موجودی) 10 % و هزینه های سفارش 47 % به دست آمد . در حالیكه قیمتهای پیشنهادی به طور قابل توجهی در سهم ها متغیر م یباشد به نظر می رسد اجزای اختلاف قیمت بخش تغییرناپذیری از اختلاف قیمت باشد.
 • جرج، كاول و نیمالندران[3]؛ برآورد اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش واجزای آن: رویكردی جدید ؛ نمونه هایی از سهام AMEX/NYSE و NASDAQ با انداز ههای نامشخص انتخاب گردید. اختلاف قیمت به هزینه های فرایند سفارش و هزینه های انتخاب نادرست، تجزیه گردید آنها فرض كردند كه به دلیل خود همبستگی مثبت در بازده های مبتنی بر قیمتهای پیشنهادی خرید یا فروش، هزینه های نگهداری موجودی، وجود ندارد ؛ هزینه های انتخاب نادرست طبق برآوردها از 8درصد تا 13 درصد از اختلاف قیمت را تشكیل میدادند. هزینه های فرایند سفارش، بخش بزرگی از اختلاف قیمت را به خود اختصاص میدهد . شواهدی مبنی بر وجود هزینه های موجودی یافت نشد.
 • بوروكس [4]؛ اجزای اختلاف قیمت پیشنهاد خرید و فروش قبل وبعدازآگهی های اطلاعاتی پیش بینی شده ؛ سهم از AMEX و NYSE انتخاب شدند. اختلاف قیمت قبل وبعداز اطلاعیه های سود و تقسیم سود مورد بررسی قرار گرفت. اختلاف قیمت به یک بخش ثابت هزینه های انجام معامله و هزینه های انتخاب نادرست كه شامل هزینه های نگهداری موجودی نیز میشد تجزیه گردید . اختلاف قیمتها به طور معنی داری پیرامون اطلاعیه های سود بالاتر هستند. هزینه های انتخاب نادرست برای كل نمونه 48 % از اختلاف قیمت را شامل میشود.
 • هوانگ و استل[5] ؛ اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش: رویکردی جامع ؛ سهم از بین بزرگترین و پرداد و ستدترین سهم های NYSE انتخاب شد .اختلاف قیمت هزینه های انتخاب نادرست، هزینه های نگهداری موجودی و هزینه های فرایند سفارش را بر مبنای متدولوژیهای مختلف شامل می گردد.؛ هزینه های انتخاب نادرست وقتی با هزینه های نگهداری موجودی یكجا در نظر گرفته میشود از 2 تا 22 % و یا به طور متوسط 11 % از اختلاف قیمت را شامل می شود.هزینه های فرایند سفارش بخش بزرگی ازاختلاف قیمت را به خود اختصاص میدهد . هنگامیكه هزینه های انتخاب نادرست و هزینه های نگهداری موجودی، جدا در نظر گرفته میشود متوسط اولی، 10 % و متوسط دومی، 29 % خواهد بود.
 • بون[6] ؛ افشائ ذخایر نفت وگاز و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش ؛ گروه مورد بررسی شامل 34 شرکت نفتی و گازی NASDAQ بود. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش برای یک سال قبل و بعد از افشاء ارزش ذخایر به منظور بررسی اثر ASR253 که توسط SEC در سال 1978 منتشر گردید و شرکتهای نفتی و گازی را ملزم به افشای ارزش منصفانه ذخایر نفت و گازشان نمود، بررسی گردید.؛ با کنترل اثرات حجم و تغییرات قیمت،اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در گروه مورد بررسی در طول سال بعد از افشاء، 43.06 % کاهش یافت که بیانگر بااهمیت بودن هزینه های انتخاب نادرست ناشی از عدم تقار اطلاعات می باشد.
 • بروكمن و چانك [7]؛ اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش در محیطی باسفارش انجام معامله؛ شركت پذیرفته شده در بورس سهام هنگ كنگ. جائیكه نقدشوندگی از طریق سفارشات محدود عمومی كه با یک سیستم اتوماتیک برابری میكند، نه اینكه از طریق كارشناسان یا معامل هگران فراهم گرددانتخاب گردید. اختلاف قیمت شامل هزینه های انتخاب نادرست و هزینه های فرایند سفارش م یگردد .؛ میانگین هزینه های انتخاب نادرست، كه منعكس كننده ریسك معامله براساس اطلاعات نهانی معمولاً برای سرمایه گذاران غیرمطل به دلیل عدم وجود بازارگردآ نها می باشد33 % و میانگین هزینه های فرایند سفارش، %45 برآورد گردید.
 • دی واین و پلاتن؛ تحلیلی از رفتار بازارگردآن های سه مهای اروپایی موجود در NASDAQ ؛ سهم خارجی (اروپایی) NASDAQ انتخاب شد . متدولوژ یهای لین، سانگروبوث (1995) و هوانگ و استل[8]، 1997، مورد استفاده قرار گرفت ؛ هزینه های اطلاعات نامتقارن با بهره گرفتن از متدلوژی لین، سانگروبوث (1995) %1 به دست آمد و با بهره گرفتن از متدولوژی هوانگ واستل[9] (1997) منفی به دست آمد. اثر كنترل موجودی نیز تشخیص داده شد.
 • احمدپور و رسائیان[10]؛ بررسی اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران ؛ آ نها 156 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را برای دوره زمانی 1383-1381 انتخاب و به بررسی رابطهاختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و 8 متغیر مستقل شامل درصد روزهای انجام معامله، ارزش بازار شرکت، گردش روزانه سهام شرکت، حجم ریالی معاملات سهام، قیمت نهایی، تعداد دفعات انجام معامله روزانه سهام، تغییرپذیری قیمت و ریسک بازار سهام پرداختند.؛ متغیرهای مستقل حدود 51 درصد از تغییرات در متغیر وابسته را توضیح می دهند.
 • احمدپور و رسائیان2 ؛ رابطه ی بین معیارهای ریسک و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ؛ آ نها با انتخاب نمونه ای شامل 156 سهم در دوره زمانی 1381-1383 به بررسی رابطه معیارهای ریسک بازار و معیارهای ریسک حسابداری با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند ؛ مدل هایی که فقط شامل معیارهای ریسک بازار یا فقط شامل معیارهای ریسک حسابداری بودند حدود 51 درصد از تغییرات در اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را توضیح دادند. اما مدل جامعی که هم معیارهای ریسک بازار و هم معیارهای ریسک حسابداری را شامل می شد بیش از 68 درصد از تغییرات در اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را توضیح می داد.
 • صلواتی و رسائیان[11] ؛ بررسی رابطه ی بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام، اندازه شرکت، سودآوری، دارای یهای ثابت مشهود و فرصت های رشد در بورس اوراق بهادار تهران ؛ رابطه اهرم مالی به عنوان متغیر وابسته و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، اندازه شركت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، خالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات و سودآوری 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1383 – 1380 مورد بررسی قرار گرفت.؛ نتایج حاصل از آزمون فرضیات، بیانگر این مسأله است که بیش از 57 % تغییرات در اهرم مالی توسط متغیرهای مستقل مذکور توضیح داده می شود. اما بین ساختار سرمایه و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام رابطه معنی داری وجود ندارد.

بیان مساله

موضوع سیاست تقسیم سود برای مدت طولانی موضوع جالب و سوال برانگیز در مدیریت مالی می باشد که تاکنون جواب مشخصی برای آن ارائه نشده است تاجایی که فیشر بلاک از آن به عنوان معمای سود سهام یاد میکند . تصمیم تقسیم سود یکی از مهمترین تصمیمات شرکت می باشد . سرمایه گذاران خصوصی برای کسب بازدهی سرمایه گذاری میکنند . دریافت سود سهام یکی از راه های کسب بازدهی است سیاست تقسیم سود را میتوان ایجاد تعادل بین سود انباشته شرکت از یک طرف و پرداخت وجه نقد و انتشار سهام جدید از طرف دیگر تعریف کرد . آنچه برای سرمایه گذاران اهمیت دارد سود سرمایه و مبلغی است که به سرمایه اولیه افزوده خواهد شد . از این رو سرمایه گذاران همواره باید در مورد اینکه سرمایه خود را کجا قرار دهند تا بیشترین سود عایدشان شود ، تصمیم گیری کنند ( خدادادی ، 1388 ، 107 ) 1.

در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارد. یكی از موضوع های اساسی در سرمایه گذاری میزان نقدشوندگی دارایی هاست؛ زیرا برخی از سرمایه گذاران ممكن است به سرعت به منابع مالی سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند. سرعت نقد شوندگی سهام نیز مربوط به استقبال انجام معامله در بورس اوراق بهادار به وسیله ی سرمایه گذاران است. نقش عامل نقدشوندگی در ارزشگذاری داراییها حائز اهمیت است. زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند كه اگر بخواهند داراییهای خود را به فروش رسانند، آیا بازار مناسبی برای آنها وجود دارد یا خیر؟ این موضوع تبلور ریسك عدم نقد شوندگی دارایی در ذهن خریدار است كه میتواند باعث انصراف سرمایه گذار از سرمایه گذاری شود. هر چقدر قابلیت نقدشوندگی یك سهم كمتر باشد،آن سهم برای سرمایه گذاران جذابیت كمتری خواهد داشت، مگر اینكه بازده بیشتری عاید دارنده آن گردد. شواهد تجربی نشان میدهد كه عامل عدم نقدشوندگی در تصمیم گیریها میتواند نقش مهمی را ایفا نماید. به عبارت دیگر برخی سرمایه گذاران ممكن است به سرعت به منابع مالی سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند كه در چنین مواردی قدرت نقد شوندگی میتواند اهمیت زیادی داشته باشد.

نقدشوندگی یكی از ویژگیهای مطلوب بازارهای رقابتی است. نقدشوندگی به صورت امكان انجام معاملات به سرعت، با هزینه ی اندك و بدون تحت تأثیر قراردادن شدید قیمت تعریف شده و تعیین كننده ی اصلی امكان ادامه حیات بازارها بیان شده است. این پدیده در بازارهای آتی نیز منشأ دوام و ماندگاری و شاخص مهمی برای بررسی كارایی و بلوغ این بازارها درنظر گرفته میشود ( یحیی زاده فر ، 1387 ، 102 ) 1.

بنابراین با توجه به اهمیت نقدشوندگی به عنوان یكی از شاخصهای اصلی كارایی بازارهای مالی و همچنین اهمیت شناخت عوامل مؤثر بر این پدیده در جهت بهبود قوانین و سازماندهی بورسها، در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین سیاستهای تقسیم سود و نقد شوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران میپردازیم.

بنابراین سئوالات زیر مطرح می شود:

 • آیا رابطه ای بین سیاستهای تقسیم سود سهام و نقد شوندگی سهام وجود دارد ؟
 • آیا رابطه ای بین سیاستهای تقسیم سود سهام و ریسک عدم نقد شوندگی سهام وجود دارد ؟
 • سیاستهای تقسیم سود با کدام یک از معیارهای نقد شوندگی دارای رابطه است ؟
 • تعداد صفحه :119

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :               parsavahedi.t@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.
 

391 Replies to “پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف

 1. بازتاب: vibrator
 2. بازتاب: Diesel Only the Brave
 3. بازتاب: Adam and Eve
 4. بازتاب: Business software
 5. بازتاب: Dallas Office Furniture
 6. بازتاب: healthcare
 7. بازتاب: dolce and gabbana
 8. بازتاب: Lego commandocentrale
 9. بازتاب: vader streams apk
 10. بازتاب: pesni antonova
 11. بازتاب: voyance marseille
 12. بازتاب: vibrators
 13. بازتاب: Venta de Extintores
 14. بازتاب: dildo
 15. بازتاب: apk downloader
 16. بازتاب: Dr Kassabian
 17. بازتاب: gucci
 18. بازتاب: burberry
 19. بازتاب: Woonideetjes
 20. بازتاب: versace
 21. بازتاب: ixxx
 22. بازتاب: girls do porn
 23. بازتاب: Popstar
 24. بازتاب: sexy plus size lingeries
 25. بازتاب: new improved dildo
 26. بازتاب: bbw sex toys
 27. بازتاب: huge anal plugs
 28. بازتاب: chubby dildo
 29. بازتاب: Family Porn World
 30. بازتاب: Parallel Profits
 31. بازتاب: forex buysell signal
 32. بازتاب: web design new york
 33. بازتاب: plus size lingerie
 34. بازتاب: top sex toys categories
 35. بازتاب: Tik Tak Boem bordspel
 36. بازتاب: wedding photographer
 37. بازتاب: change
 38. بازتاب: تسليك مجاري
 39. بازتاب: instagram followers
 40. بازتاب: thrusting rabbit review
 41. بازتاب: best g spot vibrator
 42. بازتاب: double vibrator
 43. بازتاب: Google
 44. بازتاب: realistic dong
 45. بازتاب: bullet vibrator
 46. بازتاب: silicone recharge bunny
 47. بازتاب: clit vibrating massagers
 48. بازتاب: OPEN FOREX ACCOUNT
 49. بازتاب: Ghana
 50. بازتاب: Trend Mystery Review
 51. بازتاب: facebook banner maker
 52. بازتاب: Sony X900F review
 53. بازتاب: best gum to quit smoking
 54. بازتاب: bullet massagers
 55. بازتاب: flexible wand massager
 56. بازتاب: vibrator
 57. بازتاب: sex position pillow
 58. بازتاب: penis pump
 59. بازتاب: silicone vibrator
 60. بازتاب: thrusting
 61. بازتاب: glass butt plugs
 62. بازتاب: top vibrators for women
 63. بازتاب: strap on for women
 64. بازتاب: Business Networking
 65. بازتاب: destiny carries
 66. بازتاب: סרטוני סקס
 67. بازتاب: s128
 68. بازتاب: samsung galaxy cases
 69. بازتاب: see post
 70. بازتاب: preventivo sito web
 71. بازتاب: sexleketøy
 72. بازتاب: twittervideodownloader
 73. بازتاب: Vaporart
 74. بازتاب: bmw vin decoder
 75. بازتاب: free slots nj
 76. بازتاب: sex toys for him and her
 77. بازتاب: dildo toy
 78. بازتاب: digital marketing
 79. بازتاب: markets
 80. بازتاب: cheap insurance
 81. بازتاب: moving company
 82. بازتاب: 918kiss
 83. بازتاب: Israel
 84. بازتاب: sarkari results
 85. بازتاب: latest punjabi news
 86. بازتاب: http://2sex.club
 87. بازتاب: http://sexycamslife.com
 88. بازتاب: luxury shoppers
 89. بازتاب: entrepreneur games
 90. بازتاب: http://sexlive.ltd
 91. بازتاب: msn hotmail login
 92. بازتاب: white shirt for men
 93. بازتاب: Home & Improvement
 94. بازتاب: Sexy cams videos
 95. بازتاب: casti de copiat
 96. بازتاب: freesex videos
 97. بازتاب: Sexy live chat
 98. بازتاب: http://freexxxvideos.us
 99. بازتاب: shirts
 100. بازتاب: Hip hop gossip
 101. بازتاب: scr888
 102. بازتاب: Joe Budden taste remix
 103. بازتاب: sexy Latina dance
 104. بازتاب: Hot Latina dance
 105. بازتاب: Bluetooth headphones
 106. بازتاب: seasons of love testo
 107. بازتاب: tienda de f¨²tbol
 108. بازتاب: sexy cam performers
 109. بازتاب: Youtube Converter
 110. بازتاب: Free sexy cams
 111. بازتاب: Free adult sex
 112. بازتاب: Daily Top 10 Lists
 113. بازتاب: Pest Control Jupiter FL
 114. بازتاب: Funny Instagram
 115. بازتاب: Free chat
 116. بازتاب: Free adult
 117. بازتاب: Healthyfood
 118. بازتاب: link 1gom
 119. بازتاب: samoa area code
 120. بازتاب: Yeah yeah
 121. بازتاب: hot girls live
 122. بازتاب: Funny videos
 123. بازتاب: beeg
 124. بازتاب: Sex stream
 125. بازتاب: sexy stream
 126. بازتاب: netflix
 127. بازتاب: sexy cams live
 128. بازتاب: ThreatPost
 129. بازتاب: Funny memes
 130. بازتاب: Funny song
 131. بازتاب: Hip hop videos
 132. بازتاب: Hot rap song
 133. بازتاب: Comedy Hip hop
 134. بازتاب: space_miamii chat
 135. بازتاب: hot mixtape
 136. بازتاب: Asd hot webcam chat
 137. بازتاب: Hotel Shuttle
 138. بازتاب: Hot rap mixtape
 139. بازتاب: cam chat
 140. بازتاب: авуары
 141. بازتاب: Chat with sexy girls
 142. بازتاب: Hot chat sexy
 143. بازتاب: Mobile sexy chat
 144. بازتاب: custom apparel
 145. بازتاب: visit their website
 146. بازتاب: unsteady lyrics deutsch
 147. بازتاب: wunderino casino
 148. بازتاب: vibrating massager
 149. بازتاب: how to use a dong
 150. بازتاب: where do i buy cbd?
 151. بازتاب: college group sex
 152. بازتاب: real estate witness
 153. بازتاب: attacco di panico
 154. بازتاب: sexy Latina duo
 155. بازتاب: sexy gaming Chat
 156. بازتاب: sexy Melody webcam
 157. بازتاب: sweet Sofia cam
 158. بازتاب: Tory Burch
 159. بازتاب: Sexy chat
 160. بازتاب: Hot webcam
 161. بازتاب: funny hip hop
 162. بازتاب: Comedy rap
 163. بازتاب: hot hunk sexy
 164. بازتاب: 谷歌优化
 165. بازتاب: investment
 166. بازتاب: سکس داستانی
 167. بازتاب: Guitar
 168. بازتاب: mp3 download
 169. بازتاب: Sports Gambling
 170. بازتاب: instagram
 171. بازتاب: Brunette chat
 172. بازتاب: desilady
 173. بازتاب: 안전놀이터
 174. بازتاب: nipple sex toy
 175. بازتاب: prostate massager
 176. بازتاب: 토토사이트
 177. بازتاب: 예스벳 88
 178. بازتاب: team events workshop
 179. بازتاب: travel
 180. بازتاب: fake ids
 181. بازتاب: 먹튀검증
 182. بازتاب: 토토사이트
 183. بازتاب: 안전공원
 184. بازتاب: laminate countertops
 185. بازتاب: #YSNJuvy
 186. بازتاب: #cherry
 187. بازتاب: #Rap
 188. بازتاب: Kıbrıs Eleman
 189. بازتاب: Alufenster
 190. بازتاب: replica rolex
 191. بازتاب: Examen guardia civil
 192. بازتاب: 먹튀검증
 193. بازتاب: 안전공원 추천
 194. بازتاب: buy 3mmc
 195. بازتاب: ios IPA Library hacks
 196. بازتاب: 高质量外链
 197. بازتاب: 네임드사다리
 198. بازتاب: male masturbators
 199. بازتاب: oxalan oxandrolone
 200. بازتاب: elderly care
 201. بازتاب: наш сосед
 202. بازتاب: dentist in palm beach
 203. بازتاب: чересло
 204. بازتاب: male extender
 205. بازتاب: nipple tassels
 206. بازتاب: anal bead
 207. بازتاب: vps server
 208. بازتاب: anal dildo
 209. بازتاب: dildos and vibrators
 210. بازتاب: anal pleasure beads
 211. بازتاب: jelly dong
 212. بازتاب: beginner butt plug
 213. بازتاب: visqueen dpm
 214. بازتاب: büsum kähler
 215. بازتاب: visqueen
 216. بازتاب: LolyCam 18+
 217. بازتاب: سكسي ايراني
 218. بازتاب: i loved this
 219. بازتاب: imp source
 220. بازتاب: シルバーパーツ
 221. بازتاب: 안전놀이터
 222. بازتاب: dv400ewhdwr aa
 223. بازتاب: Evolved Sex Toys
 224. بازتاب: girls vibrator
 225. بازتاب: apolillar
 226. بازتاب: 2 head dildo
 227. بازتاب: 24 xxx open
 228. بازتاب: beast iptv
 229. بازتاب: online virtual service
 230. بازتاب: секс чат
 231. بازتاب: Trader Saham Indonesia
 232. بازتاب: Interview Food Chef
 233. بازتاب: 먹튀그램
 234. بازتاب: xnnx
 235. بازتاب: fbv cursos online gratis
 236. بازتاب: DUI Lawyer Roanoke, VA
 237. بازتاب: Nail Scottsdale AZ
 238. بازتاب: super masturbator
 239. بازتاب: female sex toys
 240. بازتاب: breakout of rut
 241. بازتاب: Best penis pumps
 242. بازتاب: Pool painting
 243. بازتاب: Zelda subscription box
 244. بازتاب: Rabbit vibrator
 245. بازتاب: Clit vibrator review
 246. بازتاب: G spot vibrator
 247. بازتاب: Wand massager review
 248. بازتاب: Couples vibrators review
 249. بازتاب: UK Shopping Site
 250. بازتاب: Dolore intermestruale
 251. بازتاب: fitness t-shirts
 252. بازتاب: best bondage sex kit
 253. بازتاب: Best anal vibrators
 254. بازتاب: Art gòtic Apunte
 255. بازتاب: Vouchers for shopping
 256. بازتاب: Jkssb Selection list
 257. بازتاب: kegel exercise
 258. بازتاب: best rabbit massager
 259. بازتاب: LEGO riddersmotor 30371
 260. بازتاب: Cheap FUT Coins
 261. بازتاب: luxury sex toys
 262. بازتاب: vibrating massager
 263. بازتاب: Detroit SEO
 264. بازتاب: Detroit SEO
 265. بازتاب: earn money from blogging
 266. بازتاب: detox tea
 267. بازتاب: shmmovers.com
 268. بازتاب: curso online
 269. بازتاب: click for more info
 270. بازتاب: magic wand massager
 271. بازتاب: rechargeable massager
 272. بازتاب: learn guitar scales
 273. بازتاب: Lesbian Sex
 274. بازتاب: VIP Desert Safari
 275. بازتاب: chwilówki
 276. بازتاب: masturbation sleeve
 277. بازتاب: silicone penis ring
 278. بازتاب: wireless remote control
 279. بازتاب: singapore family holiday
 280. بازتاب: safestore auto
 281. بازتاب: Promo code for g suite
 282. بازتاب: strapon pegging
 283. بازتاب: pocket stroker
 284. بازتاب: Dank Vapes
 285. بازتاب: Consultant SEO
 286. بازتاب: SIMILAR TO MALWAREBYTES
 287. بازتاب: best CBD oil for dogs
 288. بازتاب: best CBD oil for sleep
 289. بازتاب: best CBD gummies
 290. بازتاب: buy CBD oil
 291. بازتاب: best CBD oil for pain
 292. بازتاب: best CBD capsules
 293. بازتاب: best CBD oil
 294. بازتاب: best CBD capsules
 295. بازتاب: CBD oil near me
 296. بازتاب: best CBD gummies
 297. بازتاب: best CBD oil
 298. بازتاب: best CBD gummies
 299. بازتاب: best CBD gummies
 300. بازتاب: best CBD gummies
 301. بازتاب: best CBD gummies
 302. بازتاب: apk download for pc
 303. بازتاب: free app for pc download
 304. بازتاب: free app for pclaptop
 305. بازتاب: free download for laptop
 306. بازتاب: free app for pc download
 307. بازتاب: Google
 308. بازتاب: pinoy ofw channel
 309. بازتاب: chochitopelao images

دیدگاهتان را بنویسید