رشته حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

با عنوان : مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد اراک

دانشکده مدیریت، گروه حسابداری

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

گرایش: حسابداری

عنوان:

مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما،استاد مشاور و نگارنده درج نمی شود

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

چكیده:

با توجه به اهمیت نقد شوندگی سهام شرکتها در بازار سرمایه ، تحقیق حاضر در پی بررسی عوامل موثر بر نقد شوندگی است . در این راستا تاثیر سیاست های تقسیم سود سهام بر نقد شوندگی سهام شرکتها مورد آزمون قرار گرفته است . در این تحقیق از رگرسیون خطی چند گانه برای کلیه اطلاعات استفاده شده است . کلیه فرضیه ها بر روی 185 عضو نمونه انجام شده است .

نتایج تحقیق نشان می دهد ، در سطح 95 درصد اطمینان بین سیاست تقسیم سود و رتبه نقد شوندگی رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد . و بین سیاست تقسیم سود و نقد شوندگی با روش نرخ گردش ، نسبت آمیوست و نسبت آمیهود رابطه معنا داری وجود ندارد .

 مقدمه

موضوع سیاست تقسیم سود برای مدت طولانی موضوع جالب و سوال برانگیز در مدیریت مالی میباشد که تاکنون جواب مشخصی برای آن ارائه نشده است تا جایی که فیشر بلاک از آن به عنوان معمای سود سهام یاد میکند .تصمیم تقسیم سود یکی از مهمترین تصمیمات شرکت میباشد بنابراین تعجب آور نیست که قبلا معادلات بسیار زیادی در این محدوده منتشر شده باشد. اصولا سرمایه گذاران خصوصی برای کسب بازدهی سرمایه گذاری میکنند. دریافت سود سهام یکی از راه های کسب بازدهی است. سیاست تقسیم سود را میتوان ایجاد تعادل بین سود انباشته شرکت از یک طرف و پرداخت وجه نقد و انتشار سهام جدید از طرف دیگر تعریف کرد. (خدادادی، 1388 ، 107)1.

از طرفی در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارد. سرمایه گذاران، با عنایت به بازده و ریسك دارایی ها، سرمایه گذاری می كنند. یكی از عوامل موثر بر ریسك دارایی ها قابلیت نقدشوندگی آنها است. نقش عامل نقدشوندگی در ارزشگذاری دارایی ها نیز حائز اهمیت است. زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند كه اگر بخواهند داراییهای خود را به فروش رسانند، آیا بازار مناسبی برای آنها وجود دارد یا خیر؟ (یحیی زاده فر، 1387 ، 102) 2.

دراین مطالعه به بررسی رابطه بین معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی با خط مشی های تقسیم سود سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است . در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است.

2-1 تاریخچه مطالعاتی

خلاصه زیر به ترتیب شامل نام محقق ، موضوع تحقیق ، روش اجرای تحقیق و نتیچه تححقیق میباشد :

 • گلستن و هریس[1] ؛ برآورد اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش ؛ سهم از سهام NYSE انتخاب گردید. اختلاف قیمت به اجزای موقتی شامل هزینه های نگهداری موجودی، مخارج ثبت و یا منافع انحصاری و هزینه های انتخاب نادرست تجزیه میگردد ؛ با چشم پوشی از مستقل بودن قیمت، هزینه انتخاب نادرست، 20 درصد از اختلاف قیمت را پوشش میدهد با مستقل در نظر گرفتن قیمت، 35 درصد از اختلاف قیمت را پوشش میدهد.
 • استل [2]؛ استنتاج اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش: آزمونهای تجربی وتئوریك ؛ نمونه ای از سهام NASDAQ به طور ماهانه (متغیر از 765 تا 821 سهم) انتخاب گردید. سه جزء اساسی برای اختلاف قیمت، مفروض گردید: هزینه های فرایند سفارش، هزینه های نگهداری موجودی و هزینه های انتخاب نادرست ؛ برآوردهای زیر به دست آمد: هزینه های اطلاعات نادرست 43 %، هزینه ای نگهداری (ریسك موجودی) 10 % و هزینه های سفارش 47 % به دست آمد . در حالیكه قیمتهای پیشنهادی به طور قابل توجهی در سهم ها متغیر م یباشد به نظر می رسد اجزای اختلاف قیمت بخش تغییرناپذیری از اختلاف قیمت باشد.
 • جرج، كاول و نیمالندران[3]؛ برآورد اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش واجزای آن: رویكردی جدید ؛ نمونه هایی از سهام AMEX/NYSE و NASDAQ با انداز ههای نامشخص انتخاب گردید. اختلاف قیمت به هزینه های فرایند سفارش و هزینه های انتخاب نادرست، تجزیه گردید آنها فرض كردند كه به دلیل خود همبستگی مثبت در بازده های مبتنی بر قیمتهای پیشنهادی خرید یا فروش، هزینه های نگهداری موجودی، وجود ندارد ؛ هزینه های انتخاب نادرست طبق برآوردها از 8درصد تا 13 درصد از اختلاف قیمت را تشكیل میدادند. هزینه های فرایند سفارش، بخش بزرگی از اختلاف قیمت را به خود اختصاص میدهد . شواهدی مبنی بر وجود هزینه های موجودی یافت نشد.
 • بوروكس [4]؛ اجزای اختلاف قیمت پیشنهاد خرید و فروش قبل وبعدازآگهی های اطلاعاتی پیش بینی شده ؛ سهم از AMEX و NYSE انتخاب شدند. اختلاف قیمت قبل وبعداز اطلاعیه های سود و تقسیم سود مورد بررسی قرار گرفت. اختلاف قیمت به یك بخش ثابت هزینه های انجام معامله و هزینه های انتخاب نادرست كه شامل هزینه های نگهداری موجودی نیز میشد تجزیه گردید . اختلاف قیمتها به طور معنی داری پیرامون اطلاعیه های سود بالاتر هستند. هزینه های انتخاب نادرست برای كل نمونه 48 % از اختلاف قیمت را شامل میشود.
 • هوانگ و استل[5] ؛ اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش: رویکردی جامع ؛ سهم از بین بزرگترین و پرداد و ستدترین سهم های NYSE انتخاب شد .اختلاف قیمت هزینه های انتخاب نادرست، هزینه های نگهداری موجودی و هزینه های فرایند سفارش را بر مبنای متدولوژیهای مختلف شامل می گردد.؛ هزینه های انتخاب نادرست وقتی با هزینه های نگهداری موجودی یكجا در نظر گرفته میشود از 2 تا 22 % و یا به طور متوسط 11 % از اختلاف قیمت را شامل می شود.هزینه های فرایند سفارش بخش بزرگی ازاختلاف قیمت را به خود اختصاص میدهد . هنگامیكه هزینه های انتخاب نادرست و هزینه های نگهداری موجودی، جدا در نظر گرفته میشود متوسط اولی، 10 % و متوسط دومی، 29 % خواهد بود.
 • بون[6] ؛ افشائ ذخایر نفت وگاز و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش ؛ گروه مورد بررسی شامل 34 شرکت نفتی و گازی NASDAQ بود. اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش برای یک سال قبل و بعد از افشاء ارزش ذخایر به منظور بررسی اثر ASR253 که توسط SEC در سال 1978 منتشر گردید و شرکتهای نفتی و گازی را ملزم به افشای ارزش منصفانه ذخایر نفت و گازشان نمود، بررسی گردید.؛ با کنترل اثرات حجم و تغییرات قیمت،اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در گروه مورد بررسی در طول سال بعد از افشاء، 43.06 % کاهش یافت که بیانگر بااهمیت بودن هزینه های انتخاب نادرست ناشی از عدم تقار اطلاعات می باشد.
 • بروكمن و چانك [7]؛ اجزای اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش در محیطی باسفارش انجام معامله؛ شركت پذیرفته شده در بورس سهام هنگ كنگ. جائیكه نقدشوندگی از طریق سفارشات محدود عمومی كه با یك سیستم اتوماتیك برابری میكند، نه اینكه از طریق كارشناسان یا معامل هگران فراهم گرددانتخاب گردید. اختلاف قیمت شامل هزینه های انتخاب نادرست و هزینه های فرایند سفارش م یگردد .؛ میانگین هزینه های انتخاب نادرست، كه منعكس كننده ریسك معامله براساس اطلاعات نهانی معمولاً برای سرمایه گذاران غیرمطل به دلیل عدم وجود بازارگردآ نها می باشد33 % و میانگین هزینه های فرایند سفارش، %45 برآورد گردید.
 • دی واین و پلاتن؛ تحلیلی از رفتار بازارگردآن های سه مهای اروپایی موجود در NASDAQ ؛ سهم خارجی (اروپایی) NASDAQ انتخاب شد . متدولوژ یهای لین، سانگروبوث (1995) و هوانگ و استل[8]، 1997، مورد استفاده قرار گرفت ؛ هزینه های اطلاعات نامتقارن با بهره گرفتن از متدلوژی لین، سانگروبوث (1995) %1 به دست آمد و با بهره گرفتن از متدولوژی هوانگ واستل[9] (1997) منفی به دست آمد. اثر كنترل موجودی نیز تشخیص داده شد.
 • احمدپور و رسائیان[10]؛ بررسی اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران ؛ آ نها 156 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران را برای دوره زمانی 1383-1381 انتخاب و به بررسی رابطهاختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام و 8 متغیر مستقل شامل درصد روزهای انجام معامله، ارزش بازار شرکت، گردش روزانه سهام شرکت، حجم ریالی معاملات سهام، قیمت نهایی، تعداد دفعات انجام معامله روزانه سهام، تغییرپذیری قیمت و ریسک بازار سهام پرداختند.؛ متغیرهای مستقل حدود 51 درصد از تغییرات در متغیر وابسته را توضیح می دهند.
 • احمدپور و رسائیان2 ؛ رابطه ی بین معیارهای ریسک و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام ؛ آ نها با انتخاب نمونه ای شامل 156 سهم در دوره زمانی 1381-1383 به بررسی رابطه معیارهای ریسک بازار و معیارهای ریسک حسابداری با اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند ؛ مدل هایی که فقط شامل معیارهای ریسک بازار یا فقط شامل معیارهای ریسک حسابداری بودند حدود 51 درصد از تغییرات در اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را توضیح دادند. اما مدل جامعی که هم معیارهای ریسک بازار و هم معیارهای ریسک حسابداری را شامل می شد بیش از 68 درصد از تغییرات در اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام را توضیح می داد.
 • صلواتی و رسائیان[11] ؛ بررسی رابطه ی بین ساختار سرمایه و نقدشوندگی سهام، اندازه شرکت، سودآوری، دارای یهای ثابت مشهود و فرصت های رشد در بورس اوراق بهادار تهران ؛ رابطه اهرم مالی به عنوان متغیر وابسته و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام، اندازه شركت، نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام، خالص اموال، ماشین آلات و تجهیزات و سودآوری 60 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1383 – 1380 مورد بررسی قرار گرفت.؛ نتایج حاصل از آزمون فرضیات، بیانگر این مسأله است که بیش از 57 % تغییرات در اهرم مالی توسط متغیرهای مستقل مذکور توضیح داده می شود. اما بین ساختار سرمایه و اختلاف قیمت پیشنهادی خرید و فروش سهام رابطه معنی داری وجود ندارد.

بیان مساله

موضوع سیاست تقسیم سود برای مدت طولانی موضوع جالب و سوال برانگیز در مدیریت مالی می باشد که تاکنون جواب مشخصی برای آن ارائه نشده است تاجایی که فیشر بلاک از آن به عنوان معمای سود سهام یاد میکند . تصمیم تقسیم سود یکی از مهمترین تصمیمات شرکت می باشد . سرمایه گذاران خصوصی برای کسب بازدهی سرمایه گذاری میکنند . دریافت سود سهام یکی از راه های کسب بازدهی است سیاست تقسیم سود را میتوان ایجاد تعادل بین سود انباشته شرکت از یک طرف و پرداخت وجه نقد و انتشار سهام جدید از طرف دیگر تعریف کرد . آنچه برای سرمایه گذاران اهمیت دارد سود سرمایه و مبلغی است که به سرمایه اولیه افزوده خواهد شد . از این رو سرمایه گذاران همواره باید در مورد اینکه سرمایه خود را کجا قرار دهند تا بیشترین سود عایدشان شود ، تصمیم گیری کنند ( خدادادی ، 1388 ، 107 ) 1.

در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارد. یكی از موضوع های اساسی در سرمایه گذاری میزان نقدشوندگی دارایی هاست؛ زیرا برخی از سرمایه گذاران ممكن است به سرعت به منابع مالی سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند. سرعت نقد شوندگی سهام نیز مربوط به استقبال انجام معامله در بورس اوراق بهادار به وسیله ی سرمایه گذاران است. نقش عامل نقدشوندگی در ارزشگذاری داراییها حائز اهمیت است. زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند كه اگر بخواهند داراییهای خود را به فروش رسانند، آیا بازار مناسبی برای آنها وجود دارد یا خیر؟ این موضوع تبلور ریسك عدم نقد شوندگی دارایی در ذهن خریدار است كه میتواند باعث انصراف سرمایه گذار از سرمایه گذاری شود. هر چقدر قابلیت نقدشوندگی یك سهم كمتر باشد،آن سهم برای سرمایه گذاران جذابیت كمتری خواهد داشت، مگر اینكه بازده بیشتری عاید دارنده آن گردد. شواهد تجربی نشان میدهد كه عامل عدم نقدشوندگی در تصمیم گیریها میتواند نقش مهمی را ایفا نماید. به عبارت دیگر برخی سرمایه گذاران ممكن است به سرعت به منابع مالی سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند كه در چنین مواردی قدرت نقد شوندگی میتواند اهمیت زیادی داشته باشد.

نقدشوندگی یكی از ویژگیهای مطلوب بازارهای رقابتی است. نقدشوندگی به صورت امكان انجام معاملات به سرعت، با هزینه ی اندك و بدون تحت تأثیر قراردادن شدید قیمت تعریف شده و تعیین كننده ی اصلی امكان ادامه حیات بازارها بیان شده است. این پدیده در بازارهای آتی نیز منشأ دوام و ماندگاری و شاخص مهمی برای بررسی كارایی و بلوغ این بازارها درنظر گرفته میشود ( یحیی زاده فر ، 1387 ، 102 ) 1.

بنابراین با توجه به اهمیت نقدشوندگی به عنوان یكی از شاخصهای اصلی كارایی بازارهای مالی و همچنین اهمیت شناخت عوامل مؤثر بر این پدیده در جهت بهبود قوانین و سازماندهی بورسها، در پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین سیاستهای تقسیم سود و نقد شوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران میپردازیم.

بنابراین سئوالات زیر مطرح می شود:

 • آیا رابطه ای بین سیاستهای تقسیم سود سهام و نقد شوندگی سهام وجود دارد ؟
 • آیا رابطه ای بین سیاستهای تقسیم سود سهام و ریسک عدم نقد شوندگی سهام وجود دارد ؟
 • سیاستهای تقسیم سود با کدام یک از معیارهای نقد شوندگی دارای رابطه است ؟
 • تعداد صفحه :119

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :               asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

348 Replies to “پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری : مطالعه رابطه بین خط مشی های تقسیم سود سهام با معیارهای مختلف

 1. بازتاب: vibrator
 2. بازتاب: Diesel Only the Brave
 3. بازتاب: Adam and Eve
 4. بازتاب: Business software
 5. بازتاب: healthcare
 6. بازتاب: dolce and gabbana
 7. بازتاب: Lego commandocentrale
 8. بازتاب: vader streams apk
 9. بازتاب: pesni antonova
 10. بازتاب: voyance marseille
 11. بازتاب: vibrators
 12. بازتاب: Venta de Extintores
 13. بازتاب: dildo
 14. بازتاب: apk downloader
 15. بازتاب: Dr Kassabian
 16. بازتاب: gucci
 17. بازتاب: burberry
 18. بازتاب: Woonideetjes
 19. بازتاب: versace
 20. بازتاب: ixxx
 21. بازتاب: girls do porn
 22. بازتاب: Popstar
 23. بازتاب: new improved dildo
 24. بازتاب: bbw sex toys
 25. بازتاب: huge anal plugs
 26. بازتاب: chubby dildo
 27. بازتاب: Family Porn World
 28. بازتاب: Parallel Profits
 29. بازتاب: forex buysell signal
 30. بازتاب: web design new york
 31. بازتاب: plus size lingerie
 32. بازتاب: Tik Tak Boem bordspel
 33. بازتاب: wedding photographer
 34. بازتاب: change
 35. بازتاب: تسليك مجاري
 36. بازتاب: instagram followers
 37. بازتاب: best g spot vibrator
 38. بازتاب: double vibrator
 39. بازتاب: Google
 40. بازتاب: realistic dong
 41. بازتاب: bullet vibrator
 42. بازتاب: OPEN FOREX ACCOUNT
 43. بازتاب: Ghana
 44. بازتاب: Trend Mystery Review
 45. بازتاب: facebook banner maker
 46. بازتاب: Sony X900F review
 47. بازتاب: bullet massagers
 48. بازتاب: flexible wand massager
 49. بازتاب: vibrator
 50. بازتاب: sex position pillow
 51. بازتاب: penis pump
 52. بازتاب: silicone vibrator
 53. بازتاب: thrusting
 54. بازتاب: glass butt plugs
 55. بازتاب: strap on for women
 56. بازتاب: Business Networking
 57. بازتاب: destiny carries
 58. بازتاب: סרטוני סקס
 59. بازتاب: s128
 60. بازتاب: samsung galaxy cases
 61. بازتاب: see post
 62. بازتاب: preventivo sito web
 63. بازتاب: sexleketøy
 64. بازتاب: twittervideodownloader
 65. بازتاب: Vaporart
 66. بازتاب: bmw vin decoder
 67. بازتاب: free slots nj
 68. بازتاب: dildo toy
 69. بازتاب: digital marketing
 70. بازتاب: markets
 71. بازتاب: cheap insurance
 72. بازتاب: moving company
 73. بازتاب: 918kiss
 74. بازتاب: Israel
 75. بازتاب: sarkari results
 76. بازتاب: latest punjabi news
 77. بازتاب: http://2sex.club
 78. بازتاب: luxury shoppers
 79. بازتاب: entrepreneur games
 80. بازتاب: http://sexlive.ltd
 81. بازتاب: msn hotmail login
 82. بازتاب: white shirt for men
 83. بازتاب: Home & Improvement
 84. بازتاب: Sexy cams videos
 85. بازتاب: casti de copiat
 86. بازتاب: freesex videos
 87. بازتاب: Sexy live chat
 88. بازتاب: shirts
 89. بازتاب: Hip hop gossip
 90. بازتاب: scr888
 91. بازتاب: Joe Budden taste remix
 92. بازتاب: sexy Latina dance
 93. بازتاب: Hot Latina dance
 94. بازتاب: Bluetooth headphones
 95. بازتاب: seasons of love testo
 96. بازتاب: tienda de f¨²tbol
 97. بازتاب: sexy cam performers
 98. بازتاب: Youtube Converter
 99. بازتاب: Free sexy cams
 100. بازتاب: Free adult sex
 101. بازتاب: Daily Top 10 Lists
 102. بازتاب: Funny Instagram
 103. بازتاب: Free chat
 104. بازتاب: Free adult
 105. بازتاب: Healthyfood
 106. بازتاب: link 1gom
 107. بازتاب: samoa area code
 108. بازتاب: Yeah yeah
 109. بازتاب: hot girls live
 110. بازتاب: Funny videos
 111. بازتاب: beeg
 112. بازتاب: Sex stream
 113. بازتاب: sexy stream
 114. بازتاب: netflix
 115. بازتاب: sexy cams live
 116. بازتاب: ThreatPost
 117. بازتاب: Funny memes
 118. بازتاب: Funny song
 119. بازتاب: Hip hop videos
 120. بازتاب: Hot rap song
 121. بازتاب: Comedy Hip hop
 122. بازتاب: space_miamii chat
 123. بازتاب: hot mixtape
 124. بازتاب: Asd hot webcam chat
 125. بازتاب: Hotel Shuttle
 126. بازتاب: Hot rap mixtape
 127. بازتاب: cam chat
 128. بازتاب: авуары
 129. بازتاب: Chat with sexy girls
 130. بازتاب: Hot chat sexy
 131. بازتاب: Mobile sexy chat
 132. بازتاب: custom apparel
 133. بازتاب: visit their website
 134. بازتاب: wunderino casino
 135. بازتاب: vibrating massager
 136. بازتاب: how to use a dong
 137. بازتاب: where do i buy cbd?
 138. بازتاب: college group sex
 139. بازتاب: real estate witness
 140. بازتاب: attacco di panico
 141. بازتاب: sexy Latina duo
 142. بازتاب: sexy gaming Chat
 143. بازتاب: sexy Melody webcam
 144. بازتاب: sweet Sofia cam
 145. بازتاب: Tory Burch
 146. بازتاب: Sexy chat
 147. بازتاب: Hot webcam
 148. بازتاب: funny hip hop
 149. بازتاب: Comedy rap
 150. بازتاب: hot hunk sexy
 151. بازتاب: 谷歌优化
 152. بازتاب: investment
 153. بازتاب: سکس داستانی
 154. بازتاب: Guitar
 155. بازتاب: mp3 download
 156. بازتاب: Sports Gambling
 157. بازتاب: instagram
 158. بازتاب: Brunette chat
 159. بازتاب: desilady
 160. بازتاب: 안전놀이터
 161. بازتاب: nipple sex toy
 162. بازتاب: prostate massager
 163. بازتاب: 토토사이트
 164. بازتاب: 예스벳 88
 165. بازتاب: team events workshop
 166. بازتاب: travel
 167. بازتاب: fake ids
 168. بازتاب: 먹튀검증
 169. بازتاب: 토토사이트
 170. بازتاب: 안전공원
 171. بازتاب: laminate countertops
 172. بازتاب: #YSNJuvy
 173. بازتاب: #cherry
 174. بازتاب: #Rap
 175. بازتاب: Kıbrıs Eleman
 176. بازتاب: Alufenster
 177. بازتاب: replica rolex
 178. بازتاب: Examen guardia civil
 179. بازتاب: 먹튀검증
 180. بازتاب: 안전공원 추천
 181. بازتاب: buy 3mmc
 182. بازتاب: ios IPA Library hacks
 183. بازتاب: 高质量外链
 184. بازتاب: 네임드사다리
 185. بازتاب: male masturbators
 186. بازتاب: oxalan oxandrolone
 187. بازتاب: elderly care
 188. بازتاب: наш сосед
 189. بازتاب: dentist in palm beach
 190. بازتاب: чересло
 191. بازتاب: male extender
 192. بازتاب: nipple tassels
 193. بازتاب: anal bead
 194. بازتاب: vps server
 195. بازتاب: anal dildo
 196. بازتاب: dildos and vibrators
 197. بازتاب: anal pleasure beads
 198. بازتاب: jelly dong
 199. بازتاب: beginner butt plug
 200. بازتاب: visqueen dpm
 201. بازتاب: büsum kähler
 202. بازتاب: visqueen
 203. بازتاب: LolyCam 18+
 204. بازتاب: سكسي ايراني
 205. بازتاب: i loved this
 206. بازتاب: imp source
 207. بازتاب: シルバーパーツ
 208. بازتاب: 안전놀이터
 209. بازتاب: dv400ewhdwr aa
 210. بازتاب: Evolved Sex Toys
 211. بازتاب: girls vibrator
 212. بازتاب: apolillar
 213. بازتاب: 2 head dildo
 214. بازتاب: 24 xxx open
 215. بازتاب: beast iptv
 216. بازتاب: online virtual service
 217. بازتاب: секс чат
 218. بازتاب: Trader Saham Indonesia
 219. بازتاب: Interview Food Chef
 220. بازتاب: 먹튀그램
 221. بازتاب: xnnx
 222. بازتاب: DUI Lawyer Roanoke, VA
 223. بازتاب: Nail Scottsdale AZ
 224. بازتاب: super masturbator
 225. بازتاب: female sex toys
 226. بازتاب: breakout of rut
 227. بازتاب: Best penis pumps
 228. بازتاب: Pool painting
 229. بازتاب: Zelda subscription box
 230. بازتاب: Rabbit vibrator
 231. بازتاب: Clit vibrator review
 232. بازتاب: G spot vibrator
 233. بازتاب: Wand massager review
 234. بازتاب: UK Shopping Site
 235. بازتاب: Dolore intermestruale
 236. بازتاب: fitness t-shirts
 237. بازتاب: best bondage sex kit
 238. بازتاب: Best anal vibrators
 239. بازتاب: Art gòtic Apunte
 240. بازتاب: Vouchers for shopping
 241. بازتاب: Jkssb Selection list
 242. بازتاب: kegel exercise
 243. بازتاب: best rabbit massager
 244. بازتاب: Cheap FUT Coins
 245. بازتاب: luxury sex toys
 246. بازتاب: vibrating massager
 247. بازتاب: Detroit SEO
 248. بازتاب: Detroit SEO
 249. بازتاب: detox tea
 250. بازتاب: shmmovers.com
 251. بازتاب: curso online
 252. بازتاب: click for more info
 253. بازتاب: magic wand massager
 254. بازتاب: rechargeable massager
 255. بازتاب: learn guitar scales
 256. بازتاب: Lesbian Sex
 257. بازتاب: VIP Desert Safari
 258. بازتاب: chwilówki
 259. بازتاب: masturbation sleeve

دیدگاهتان را بنویسید