رشته حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: بررسی تاثیر روش های تامین مالی بر بازده و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردی صنایع غذایی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

مرکز آموزشهای بین المللی خلیج فارس

 

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری(M.A)

  

موضوع:

بررسی تاثیر روش های تامین مالی بر بازده و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مطالعه موردی صنایع غذایی

 

 استاد راهنما:

دکتر خسرو فغانی ماکرانی

 

 استاد مشاور:

دکترمحمد رمضان احمدی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب 
عنوانصفحه
چکیده1
  
فصل اول: کلیات تحقیق 
1-1   مقدمه3
1-2   بیان مسئله4
1-3   اهمیت و ضرورت تحقیق6
1-4   اهداف تحقیق8
1-5   متغیرهای مستقل و وابسته8
1-6   فرضیات تحقیق9
1-7   روش تحقیق10
1-8   قلمرو تحقیق10
1-8-1   قلمرو موضوعی تحقیق10
1-8-2   قلمرو زمانی تحقیق10
1-8-3   قلمرو مکانی تحقیق10
1-9   روش گردآوری اطلاعات11
1-10 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات11
1-11 محدودیتهای تحقیق11
1-12 واژه ها و اصطلاحات بکار رفته در تحقیق12
  
فصل دوم : مبانی نظری و پیشینـۀ تحقیق 
2-1  مقدمه15
2-2  صنایع غذایی در بورس16
2-3  منابع عمده تأمین مالی18
2-3-1 منابع داخلی18
2-3-1-1 کاهش داراییهای جاری19
2-3-1-2  فروش داراییهای ثابت19
فهرست مطالب 
عنوانصفحه
2-3-1-3  ذخایر استهلاک19
2-3-1-4  سود انباشته19
2-3-1-5  سود اندوخته20
2-3 -2 منابع خارجی21
2-3-2-1  منابع کم هزینه21
2-3-2-2  سهام عادی21
2-3-2-3  استقراض22
2-4  ویژگیهای روش های تأمین مالی22
2-5  تأمین مالی کوتاه مدت22
2-6  تأمین مالی بلندمدت25
2-6-1 روش های تامین مالی میان مدت و بلند مدت25
2-7  سود انباشته28
2-7-1 تعریف28
2-7-2 عوامل موثر بر درصد تقسیم سود سهام28
2-7-2-1  سود انباشته بعنوان یکی از منابع تأمین مالی28
2-7-2-2  حفظ ساختار سرمایه29
2-7-2-3  نیاز سهامداران29
2-7-2-4  محدودیتهای توزیع سود سهام29
2-8   سودانباشته بعنوان یکی از روش های تأمین مالی30
2-9   هزینه خاص سود انباشته31
2-10  استقراض31
2-10-1  وامها وتسهیلات31
2-10-2  مزایای استفاده از استقراض32
2-10-3  معایب استفاده از استقراض33
2-10-4  وامهای بانکی بلندمدت33
2-10-5  ویژگیهای وام میان مدت و بلندمدت34
فهرست مطالب 
عنوانصفحه
2-10-6 مزایا و معایب تأمین مالی از طریق بدهیهای بلند مدت35
2-10-7  زمان مناسب استفاده از وام36
2-10-8  هزینه تأمین مالی بدهی36
2-10-9  تأثیر وام بر سود دهی شرکت37
2-11  قیمت سهام37
2-12  تأثیر افزایش سرمایه بر  بازده سهام38
2-13  پیشینه نظری تحقیق39
2-13 -1 تئوری توازن ثابت یا پایدار39
2-13-2  فرضیه عدم تقارن اطلاعات39
2-13-3  تئوری سلسله مراتب گزینه های تأمین مالی40
2-13-4 تئوری هزینه های نمایندگی41
2-13-5  الگوی میلر-مودیلیانی با اثر مالیات شرکتها43
2-13-6  تئوری ترجیحی43
2-13-7  مدل گوردون و والتر44
2-13-8  نظریه ساختار سرمایه و عدم تقارن اطلاعات44
2-13-9  تئوری موازنه ایستا45
2-14  مرور مختصر مطالعات و تحقیقات47
2-14-1 مروری مختصر بر مطالعات داخلی48
2-14-2 مروری مختصر بر مطالعات خارجی54
  
فصل سوم: روش شناسی تحقیق 
3-1   مقدمه59
3-2   متغیرهای تحقیق59
3-2-1 متغیر وابسته59
3-2-2  متغیر مستقل60
3-3   جامعه آماری60
فهرست مطالب 
عنوانصفحه
3-4   روش تحقیق60
3-5 رگرسیون چندگانه62
3-6   فرضیه اول62
3-7   فرضیه دوم64
3-8   فرضیه سوم65
  
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها 
4-1   مقدمه67
4-2   آزمون فرضیه اول67
4-3   تجزیه و تحلیل فرضیه اول68
4-4    آزمون فرضیه دوم68
4-5   تجزیه و تحلیل فرضیه دوم68
4-6   آزمون فرضیه سوم69
4-7   تجزیه و تحلیل فرضیه سوم69
  
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 
5-1   مقدمه71
5-2   نتایج تحقیق و پیشنهادات72
5-3   فرضیه اول72
5-4   فرضیه دوم73
5-5   فرضیه سوم73
5-6   محدودیت های تحقیق73
5-7   بحث و نتیجه گیری73
5-8   پیشنهادات مدیریتی75
5-9   پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده75
  
فهرست مطالب 
عنوانصفحه
منابع و ماخذ 
منابع فارسی77
منابع غیر فارسی80
پیوست82
چکیده انگلیسی99
  
  
  
  

 

 

فهرست جداول 
عنوانصفحه
جدول (2-1)، شرکتهای صنایع غذایی در بورس17
جدول (2-2)، روش های تأمین منابع مالی کوتاه مدت18
جدول (2-3)، روش های تأمین منابع مالی بلند مدت25
جدول (2-4)، نتایج کلی تحقیق ابوالفضل عرب54
جدول (4-1)، تجزیه و تحلیل فرضیه اول67
جدول (4-2)، تجزیه و تحلیل فرضیه دوم68
جدول (4-3)، تجزیه و تحلیل فرضیه سوم69
  
  
  
  
  
  

 

فهرست نمودارها 
عنوانصفحه
نمودار (1-1)، رابطه نظری متغیرهای تحقیق9

 

 

فهرست نمودارها

 
عنوانصفحه
شکل (2-1)، تئوری موازنه ایستا ساختار سرمایه46

 

چکیده

استراتژی تامین مالی در شرکت ها ،از مباحث مهم دانشمندان مالی و حسابداری است .یکی از اهداف مهم تامین مالی ،انجام سرمایه گذاری در شر کت ها برای سود آوری بیشتر است.طرق مختلف تامین مالی ،شامل تامین مالی داخلی و تامین مالی خارجی ویا ترکیبی از دو نوع است. این تحقیق به منظور اطلاع از چگونگی تاثیر روش های تامین مالی بر روی قیمت و بازده سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس تهران انجام شده است.به این منظور شرکتهای صنایع غذایی انتخاب شده است و با بهره گرفتن از اطلاعات مندرج در گزارشهای مالی و جمع آوری اطلاعات دیگر از نرم افزارهای اطلاعاتی موجود ،تاثیر روش های تامین مالی(سود انباشته ،استقراض)بر قیمت و بازده سهام آزمون گردیده است.

در این تحقیق برای آزمون کردن سه فرضیه از رگرسیون چندگانه استفاده شده است .نتایج فرضیه اول و دوم نشان می دهد که تاثیر روش تامین مالی از طریق سود انباشته بیشتر از استقراض بر قیمت و بازده سهام شرکتها می باشد،در فرضیه سوم هم میانگین بازده سالانه شرکتهایی که از سود انباشته تامین مالی نموده اند بیشتر از میانگین بازده سالانه شرکتهایی است که از طریق استقراض تامین مالی نموده اند. در کل با توجه به آزمون های آماری ،تامین مالی از طریق سود انباشته تاثیر بیشتری بر قیمت و بازده سهام شرکتها دارد.

 

کلمات کلیدی : تامین مالی ،سود انباشته ،استقراض ،قیمت سهام ،بازده سهام ،صنایع غذایی،بورس

مقدمـه

بازار بورس اوراق بهادار نقش مهمی را در جذب سرمایه های اندک مردم و تامین مالی شرکت ها فراهم می آورد. از آنجاکه این بازار در تخصیص منابع و سرمایه ملی نقش سازنده ای دارد، بنابراین مطلوبیت آن در جهت توسعه اقتصادی جامعه خواهد بود، افراد سعی می کنند تا با کسب اطلاعات در شرکت های پذیرفته شده در بورس نسبت به خرید و یا فروش سهام اقدام کنند.

بازار های مالی و سرمایه ای می تواند نقدینگی بخش خصوصی را در قالب پس اندازهای کم و هدایت آن به درون بخش های تولیدی جذب کند و همچنین قادر است بر رشد تولید ناخالص ملی و مهار تورم تاثیرگذار باشد. رسالت بازار سرمایه به عنوان بخشی از بازار مالی در انتقال وجوه از عرضه کنندگان به متقاضیان می باشد، این بازار نقش واسطه ای را به عهده دارد که در طرف عرضه وجوه، فرایندی به نام سرمایه گذاری را تکمیل  می کند و در طرف تقاضای آن فرایندی بنام تامین مالی را به راه می اندازد.

تجهیز منابع و تامین مالی طرح ها یکی از تنگناهای اصلی اقتصاد کشور است، شرکت ها برای بسط و گسترش فعالیت های خود و یا بدلیل جبران کمبود نقدینگی موجود اقدام به تامین مالی از منابع داخلی و خارجی شرکت نموده و وجوه مورد نیاز خود را تامین می نمایند (رحیمیان، نظام الدین، 1381).

پیچیدگی های سازمانی شرایطی را فراهم نموده است تا مدیران به عنوان تصمیم سازان اصلی برای دستیابی به اهداف سازمان شان و اطمینان از هدایت و صرف صحیح منابع تاکید بیشتری داشته باشند. بدین لحاظ مهمترین، کاربردی ترین و موثر ترین بحث در صنعت و اقتصاد، تصمیم گیری های مدیران و چالش آنان در این عرصه است.

شرکت ها عمدتاً وجوه مورد نیاز خود را از روش های مختلف تامین می نمایند لیکن عوامل مختلفی از جمله اندازه شرکت، وضعیت مدیریت، میزان تولید فروش، منابع کسب مواد اولیه، دسترسی به بازارهای تامین مالی و نیز محیط های اقتصادی و سیاسی آنها را نسبت به اتخاذ تصمیمات بهینه در این زمینه محتاط نموده است ( مایرز[1]، 1986)

یکی از مهمترین تصمیمات مالی که در هر سازمانی گرفته می شود تامین مالی شرکت می باشد.

تامین مالی برای اجرای پروژه های سودآور در صحنه رشد شرکت نقش بسیار مهمی ایفا می نماید، توانایی شرکت در مشخص ساختن منابع مالی اعم از داخلی و خارجی برای تهیه سرمایه به منظور سرمایه گذاری و تهیه برنامه های مالی از عوامل اصلی رشد و پیشرفت شرکت بحساب می آید (رحمانی، محمود،1374 ).

برخی منابع مالی را به دو دسته کوتاه مدت و بلند مدت تقسیم کرده اند وعده ای هم به منابع داخلی و خارجی تفکیک کردند که معمولا روش دوم متداول تر است منابع داخلی وجوه دردسترس و کم هزینه شرکت را شامل می شود همچون سود انباشته، ذخایر استهلاک. منابع خارجی شامل سرمایه گذاران و وام دهندگان در قالب بدهی های سرمایه ای وحقوق صاحبان سهام می باشد. مانندانتشارسهام عادی و اوراق قرضه.علت اهمیت منابع مالی خارجی از نظر تاثیر روی ریسک مالی و کنترل شرکت است. منابع متداول در میان شرکت های سهامی در بورس، دریافت وام های بلندمدت بانکی و انتشار سهام عادی می باشد. هدف این تحقیق بررسی تاثیر روش های تامین مالی بر بازده و قیمت سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (صنایع غذایی) می باشد.

در فصل اول، پس از بیان کلیات تحقیق بطور مختصر، به بیان مسئله، اهمیت موضوع، فرضیات، روش انجام تحقیق و قلمرو تحقیق اشاره شد.

در فصل دوم، در ابتدا شیوه های تامین مالی، سپس مباحث مبسوطی راجع به متغیرهای مستقل تحقیق بیان گردیده، در ادامه نیز نظرات و تئوری های مطرح شده در رابطه با تامین مالی، تحقیقات قبلی صورت گرفته پیرامون موضوع تحقیق (داخلی و خارجی) بیان شده است.

در فصل سوم، تحقیق که روش تحقیق می باشد، مبحث فرضیه های تحقیق، متغیرهای مورد مطالعه، چگونگی جمع آوری داده ها را با شرح و بسط بیشتری نسبت به فصل اول بیان داشته و به بیان روش آزمون فرضیه ها پرداخته خواهد شد.

در فصل چهارم، داده ها و اطلاعات بدست آمده با بهره گرفتن از روش ها و مدل های آماری مناسب تجزیه و تحلیل می شود.

فصل پنجم، شامل نتایج تحقیق و همچنین پیشنهاداتی راجع به انجام تحقیقات آتی مرتبط با موضوع می باشد.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :113

قیمت : 14700 تومان 14700

 

—-

پشتیبانی سایت :               asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.