رشته حسابداری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری: ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

دانشگاه آزاد اسلامی

واحدکرمانشاه

پایان نامه برای دریافت مدرک کارشناسی ارشد

رشته حسابداری

 

عنوان پایان نامه:

ارزیابی مقایسه ای ضریب پایداری جنبه های مختلف اقلام تعهدی باضریب پایداری جریان نقدی

 

استادراهنما:

دکتر بابک جمشیدی نوید

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                       صفحه

چکیده1
فصل اول: کلیات پژوهش 
۱-۱) مقدمه3
1-2) بیان مسئله5
1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش7
1-4) اهداف پژوهش8
1-5) فرضیات پژوهش8
1-6) قلمرو پژوهش9
1-6-۱)قلمروموضوعی پژوهش9
1-6-۲) قلمروزمانی پژوهش10
1-6-۳)قلمرومکانی پژوهش10
1-7) تعریف واژگان پژوهش10
فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهش
2-1)مقدمه13
۲-۲)  مبانی نظری14
2-2-1)گفتار اول: اقلام تعهدی سود حسابداری14
2-2-1-1)حسابداری تعهدی14
2-2-1-2)مفهوم اقلام تعهدی15
2-2-1-3)اهمیت اقلام تعهدی سود حسابداری16
2-2-1-4)اقلام تعهدی سود حسابداری و نقش این اقلام درگزارشگری مالی17
2-2-1-5)کیفیت اقلام تعهدی20
2-2-1-6)اقلام تعهدی سود حسابداری و نقش آنها در بازده مورد انتظارسهامداران21
2-2-3)گفتار دوم: ضریب پایداری اقلام تعهدی23
2-2-3-1)رابطه بین اقلام تعهدی و بازده سهام23
2-2-3-2)ضریب پایداری اقلام تعهدی سود حسابداری و پیامد های آن24
2-2-3-3)رابطه ی پایداری اقلام تعهدی وسودهای آتی26
2-2-3-4)مزایای اطلاعاتی سود حسابداری تعهدی26
2-2-3-5)اقلام تعهدی سود حسابداری ونقش آنها در نابه هنجاری واکنش  بازار سرمایه29
2-2-4)گفتار سوم: ضریب پایداری جریانهای نقدی30
2-2-4-1)وجه نقد و چارچوب نظری30
2-2-4-2)حرکت به سوی جریان های نقدی32
2-2-4-3)اهمیت جریان های نقدی34
2-2-4-4)جریان های نقدحاصل از عملیات واهمیت آن در واحدهای انتفاعی35
2-2-4-5)اهمیت جریان های نقدی وگزارشگری مالی38
2-2-4-6)اهمیت جریان های نقدی در شناسایی رویدادهای مالی واحدهای اقتصادی39
2-2-4-7)حساسیت جریان نقدی وجه نقد40
2-2-4-8)توانایی پیش بینی جریان های نقدی در واحد های انتفاعی42
2-2-4-9)ارتباط وجه نقد با سود43
2-2-4-10)ارتباط بین اهداف حسابداری و وجه نقد44
2-2-5)گفتار چهارم: سود و پیش بینی سود آتی45
2-2-5-1)پیش بینی سود و استفاده کنندگان پیش بینی سود45
2-2-5-2)فواید پیش بینی سود برای سرمایه گذاران47
2-2-5-3)اطلاعات حسابداری و قابلیت پیش بینی آنها48
2-2-5-4)سود(کیفیت حسابداری)به عنوان وسیله ای برای پیش بینی50
2-2-5-5)قابلیت پیش بینی سود50
2-2-5-6)سودمندی ارقام حسابداری در پیش بینی رویدادهای آتی52
2-2-5-7)پیش بینی سود توسط تحلیل گران54
2-2-5-8)پیش بینی سود توسط مدیران54
2-2-6)گفتار پنجم: سرمایه گذاران و واکنش های آنان59
2-2-6-1)واکنش بازار به اطلاعات مرتبط با سودگزارش شده59
2-2-6-2)دلایل واکنش های متفاوت بازار60
2-2-6-3)واکنش سرمایه گذاران نسبت به تغییرات اقلام تعهدی71
2-2-6-4)واکنش سرمایه گذاران به اقلام تعهدی خلاف قائد72
2-2-6-5)دلایل واکنش های نابه هنجار سرمایه گذاران مبتنی بر اقلام تعهدی73
2-2-7) گفتارششم:ارتباط بین متغیرهای اساسی پژوهش مبتنی برمبانی نظری75
2-2-8)گفتار هفتم: پیشینه پژوهش76
2-2-8-1)پژوهش های انجام شده در خارج از کشور76
2-2-8-2)پژوهش های انجام شده در داخل کشور83
2-2-9)خلاصه نتایج پژوهش86
2-2-10)خلاصه فصل و مبنای نظری ارتباط بین متغیرها

 

 

 

 

86
فصل سوم: روش شناسی پژوهش 
3-1)مقدمه91
3-2)روش پژوهش91
3-3)جامعه آماری پژوهش92
3-4)حجم نمونه آماری92
3-5)فرضیه های پژوهش93
3-6)روش گرد آوری اطلاعات94
3-7)تعریف متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آنها94
3-7-1)متغیرهای وابسته پژوهش95
3-7-2)متغیرهای مستقل پژوهش96
3-8)مدل فرضیات97
3-8-1)مدل فرضیه اول97
3-8-2)مدل فرضیه های دوم تا چهارم99
3-9)تابع آماره (ملاک آزمون کننده)100
3-9-1)تحلیل توصیفی داده ها100
3-9-2)مزایای استفاده از داده های تابلویی100
3-9-3)آزمون F لیمر(آماره فیشر)102
3-9-4)آزمون تعیین اثرات ثابت یا تصادفی(آزمون هاسمن)103
3-9-5)آزمون دوربین- واتسون (DW)104
3-9-6)ضریب همبستگی پیرسون106
3-9-7)مدل های رگرسیون107
3-9-8)فرض های اساسی رگرسیون108
3-9-9)آزمون معنی دار برای معادله رگرسیون109
3-9-10)آزمون معنی دار بودن ضرایب109
فصل چهارم : تحلیل داده ها و یافته ها 
4-1)مقدمه111
4-2)آمارتوصیفی متغییرهای پژوهش111
4-3)آزمون نرمال بودن توزیع متغییرهای وابسته پژوهش113
4-4)بررسی همبستگی میان متغییرهای پژوهش114
4-5)آماراستنباطی116
4-5-1)آزمون فرضیه اول پژوهش116
4-5-2)ازمون فرضیه های دوم تا چهارم پژوهش119
4-5-2-1)تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم پژوهش121
4-5-2-2)تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم پژوهش122
4-5-2-3)تفسیر نتایج حاصل از آزمون فرضیه چهارم پژوهش122
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 
5-1)مقدمه125
5-2)نتایج حاصل ازفرضیات125
5-2-1)نتیجه آزمون فرضیه اول125
5-2-2)نتیجه آزمون فرضیه دوم127
5-2-3)نتیجه آزمون فرضیه سوم128
5-2-4)نتیجه آزمون فرضیه چهارم129
5-3)پیشنهادهای برآمده ازنتایج پژوهش130
5-3-1)پیشنهادهای کاربردی130
5-3-2)پیشنهادهایی برای پژوهش های آتی132
5-4)محدودیت های پژوهش132
منابع وماخذ134

آنها

فهرست جداول

عنوان                                                                       صفحه

جدول خلاصه نتایج پژوهش86
جدول حجم نمونه آماری 92
جدول 4-1) آماره توصیفی متغییر های پژوهش112
جدول 4-2)نتایج بررسی نرمال بودن توزیع متغییر های وابسته114
جدول 4-3)ماتریس ضرایب همبستگی پیرسون بین متغییر های پژوهش115
جدول 4-4)نتایج انتخاب الگو برای آزمون مدل 4-1117
جدول4-5)نتایج برآورد مدل 4-1 پژوهش117
جدول 4-6)نتایج انتخاب الگو برای آزمون مدل 4-2119
جدول4-7)نتایج برآورد مدل 4-2 پژوهش120

 

  چکیده

اصول پذیرفته شده حسابداری در برخی از روشها انعطاف پذیری زیادی دارد که بطور بالقوه باعث می شود مدیران برآوردهای حسابداری را مبتنی بر قضاوت های شخصی خود انجام دهند. این انعطاف پذیری، ممکن است بر قابیلت اعتماد اقلام تعهدی و به تبع آن پایداری این اقلام در دوره های متوالی تاثیرگذار باشد. هدف اساسی پژوهش حاضر، ارزیابی مقایسه ای پایداری اقلام تعهدی با پایداری جریانات نقدی و بررسی واکنش سرمایه گذاران به آن در شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد. روش پژوهش، توصیفی و از نوع همبستگی می باشد و فرضیه های پژوهش از طریق مدل های رگرسیونی چندگانه مورد آزمون قرار گرفتند. تعداد نمونه پژوهش ۱۲۰ شرکت می باشد که داده های آن برای سال های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱، مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت.  یافته های حاصل از آزمون فرضیات نشان می دهد که ضریب پایداری اقلام تعهدی سود حسابداری جاری از ضریب پایداری جریان نقدی، کمتر است. در عین حال، مطابق با نتایج، ضریب پایداری اقلام تعهدی سود عملیاتی جاری نیز، از ضریب پایداری جریان نقدی، کمتر است. به بیان دیگر، جریان نقدی در گزارشات مالی شرکتهای نمونه آماری، پایدارتر بوده است. این یافته نشان دهنده این است که اقلام تعهدی در گزارشات مالی شرکتها، پایدار نبوده و احتمالا متاثر از راهبردهای گزارشگری مدیران باشد. علاوه بر این، نتایج حاصله نشان می دهد که بین ضریب پایداری اقلام تعهدی مالی با ضریب پایداری جریان نقدی، تفاوت وجود دارد. بدین ترتیب، می توان چنین استنباط نمود که جریان نقدی، بدلیل ماهیت واقعی بودن این جریانات، به طور بالقوه دارای پایداری است.

 

کلمات کلیدی: پایداریاقلام تعهدی، پایداری جریان های نقدی، واکنش سرمایه گذاران، جریان وجوه نقد

مقدمه

سرمایه گذاران با توجه به سود گزارش شده تلاش دارند سودهای آتی و جریان های نقدی آتی را برآورد كنند. از این رو سود خالص باید توان كمك به سرمایه گذاران را در این راستا داشته باشد. علت نیاز به توجه به كیفیت اقلام تعهدی به عنوان یكی از ویژگی های كیفی سود در این است كه اجزای تشكیل دهنده اقلام تعهدی دارای بار اطلاعاتی هستند. افزایش سود كه همراه با اقلام تعهدی بالا باشد، بیانگر كیفیت پایین سود است و منجر به بازده آتی پایین خواهد شد. بنابراین كیفیت اقلام تعهدی سود بر بازده سهام شركت ها تاثیر دارد. با توجه به اینكه سرمایه گذاران به دنبال كسب بازده هستند آنها باید در برآورد بازده مورد انتظار خود به كیفیت اقلام تعهدی تعدیل كنند. از دیدگاه شركت سرمایه پذیر نیز كیفیت اقلام تعهدی با هزینه سرمایه سهام عادی مرتبط است. شركت هایی كه به دنبال كاهش هزینه سرمایه خود هستند، باید سعی كنند كیفیت اقلام تعهدی خود را در سطح مطلوبی نگه دارند. مدیران چنین شركت هایی باید از دستكاری سود و كم نمایی و بیش نمایی اقلام تعهدی اجتناب كنند (کسیی[1]،2011).

در راستای کمک به اتخاذ تصمیمات صحیح و به موقع، صورتهای مالی، اطلاعات ارزشمندی را در اختیار سرمایه‌گذاران و سایر استفاده کنندگان اطلاعات مالی قرار می‌دهد. یکی از این اطلاعات ارزشمند برآوردهای حسابداری است. برآوردهای حسابداری و پیش‌بینی‌ها ارتباط اطلاعات مالی و چشم‌انداز سرمایه‌گذاران از اطلاعات درونی را بهبود می‌بخشد، از این‌رو به طور بالقوه برای سرمایه‌گذاران مفید هستند. اما باید در نظر داشت که  برآوردهای حسابداری که در اقلام تعهدی منعکس می شوند؛ به وسیله مدیران تهیه می‌شود و کیفیت آن می‌تواند تحت تاثیر انگیزه های منفعت جویانه و فرصت طلبانه آنان قرار گیرد. اعمال نظر مدیر بر ارقام گزارش شده ناشی از اختیاری بودن برخی از رویه های گزارشگری مالی است. بدین ترتیب که مدیریت برخی اختیارات در شناسایی اقلام تعهدی، دارد. این اختیارات ممکن است برای علامت دهی  اطلاعات خصوصی استفاده شود و یا بطور فرصت طلبانه ای برای مدیریت سود  بکار رود(بادرچر و همکاران[2]،2011). بنابراین، اهمیت اطلاعات مالی از دیدگاه سرمایه گذاران به این جهت می باشد که این اطلاعات، بطور بالقوه ای برای پیش بینی روند آتی وضعیت، عملکرد مالی و جریانات نقدی آتی شرکتها، مفید می باشد. این در حالی است که برخی از رویه های اعمال شده توسط مدیران در گزارشگری مالی، ممکن است موجب تحریف استفاده کنندگان شده و ارزش پیش بینی کنندگی اطلاعات را کاهش دهد. در چنین شرایطی، ممکن است واکنش سرمایه گذاران به اطلاعات منتشره در مقایسه با حالتی که اطلاعات دارای انحراف با اهمیت نیست؛  متفاوت باشد که شکل دهی بازده موردانتظار برای سهامداران بر پایه چنین اطلاعاتی، ریسک سرمایه گذاری را افزایش می دهد. از این رو، پژوهش پیرامون کیفیت اقلام تعهدی و ارتباط آن با جریانات نقدی ، یکی از موضوعاتی که بطور چشمگیری مورد توجه پژوهشگران می باشد. موضوع پژوهش حاضر، ارزیابی مقایسه ای پایداری اقلام تعهدی با پایداری جریانات نقدی و بررسی واکنش سرمایه گذاران به آن در شرکتهای پذیرفته شده در بازار اوراق بهادار تهران می باشد.

این فصل باعنوان كلیات پژوهش، نگاهی كلی به پژوهش می نماید و خواننده را با آنچه قرار است تجزیه و تحلیل گردد آشنا می سازد. در فصل حاضر، مساله اصلی و ضرورت انجام پژوهش بیان می شود. در ادامه، فرضیات موردنظر در راستای بررسی ارتباط بین متغیرها، مطرح می شوند و همچنین جامعه آماری موردمطالعه و قلمرو پژوهش، تبیین می گردد. در نهایت، کلمات کلیدی پژوهش، به لحاظ عملیاتی تعریف و ارائه می شوند

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 152 صفحه

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :               asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *