مهندسی صنایع

پایان نامه مهندسی صنایع گرایش صنایع: مدل برنامه ریزی ریاضی جدید برای مسأله زمان بندی کارگاه باز چند هدفه با در نظر گرفتن نگهداری و تعمیرات دوره ای

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه كارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع

گرایش صنایع

عنوان:

مدل برنامه ­ریزی ریاضی جدید برای مسأله زمان­بندی کارگاه باز چند هدفه با در نظر گرفتن نگهداری و تعمیرات دوره ­ای

استاد راهنما:

پروفسور رضا توكلی مقدم

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

1- فصل اول: معرفی و كلیات تحقیق1
1-1- مقدمه2
1-2- تعاریف زمان­بندی3
1-2-1- نمادها3
1-2-2- محیط ماشین­ها و نوع كارگاه4
1-2-3- مشخصه­های كاری و محدودیت­های زمان­بندی5
1-2-4- معیارهای بهینه­سازی7
1-3- نظریهء زمان­بندی9
1-4- برنامه ­ریزی ریاضی9
1-5- زمان­بندی چند هدفه9
1-6- الگوریتم­های فرا ابتكاری در بهینه­سازی11
1-6-1- الگوریتم ژنتیك11
1-6-2- الگوریتم شبیه­سازی تبرید12
1-7- طراحی آزمایشات12
1-8- مسألهء زمان­بندی كارگاه باز13
2- فصل دوم: مرور ادبیات15
2-1- مقدمه16
2-2- معیارهای اندازه ­گیری و تابع هدف16
2-3- مجاز نبودن بریدگی كارها18
2-4- نگهداری و تعمیرات دوره­ای و محدودیت عدم دسترسی ماشین­ها18
2-5- زمان­های حمل و نقل19
2-6- زمان­های آماده­سازی و جداسازی20
2-7- روش­های حل20
2-8- طراحی آزمایشات22
3- فصل سوم: طرح مسأله و ارائه روش­های حل24
3-1- مقدمه25
3-2- فرمول­بندی مسأله25
3-2-1- فرض­های مسأله25
3-2-2- نماد گذاری26
3-2-2-1- اندیس­ها26
3-2-2-2- پارامترها26
3-2-2-3- متغیرهای تصمیم26
3-2-3- مدل برنامه ­ریزی خطی مختلط26
3-2-4- یك مثال28
3-2-5- تحلیل مدل29
3-3- الگوریتم­های فرا ابتكاری30
3-3-1- الگوریتم ژنتیك30
3-3-1-1- نمایش كروموزوم30
3-3-1-2- جمعیت اولیه30
3-3-1-3- تابع هدف31
3-3-1-4- تابع برازندگی31
3-3-1-5- انتخاب31
3-3-1-6- تقاطع31
3-3-1-7- جهش33
3-3-1-8- معیار توقف33
3-3-1-9- الگوریتم ژنتیك اولیه33
3-3-1-10- الگوریتم ژنتیك موازی چند هدفه34
3-3-2- الگوریتم شبیه­سازی تبرید35
3-3-2-1- الگوریتم شبیه­سازی تبرید اولیه35
3-3-2-2- الگوریتم شبیه­سازی تبرید موازی چند هدفه37
4- فصل چهارم: طراحی آزمایشات و ارزیابی محاسباتی38
4-1- مقدمه39
4-2- طراحی آزمایشات تاگوچی39
4-2-1- تولید داده ­ها40
4-2-2- تنظیم پارامترهای الگوریتم MOPGA40
4-2-3- تنظیم پارامترهای الگوریتم MOPSA42
4-3- ارزیابی محاسباتی43
5- فصل پنجم: جمع­بندی و مطالعات آتی 

45

5-1- جمع­بندی46
5-2- مطالعات آتی46
مراجع48

فهرست جداول

عنوانصفحه
1-1- مقادیر پارامتر α5
1-2- مقادیر پارامتر β7
1-3- مقادیر پارامتر γ8
3-1- تعداد متغیرها29
3-2- تعداد محدودیت­ها29
3-3- تعداد متغیرها و محدودیت­ها مطابق با مدل MOMILP29
4-1 فاكتورهای الگوریتم MOPGA و سطوح آن­ها41
4-2- آزمایشات مربوط به آرایهء L9 در الگوریتم MOPGA41
4-3- جدول تحلیل واریانس كسر S/N مربوط به فاكتورهای الگوریتم MOPGA42
4-4- فاكتورهای الگوریتم MOPSA و سطوح آن­ها42
4-5- آزمایشات مربوط به آرایهء L4 در الگوریتم MOPSA42
4-6- جدول تحلیل واریانس كسر S/N مربوط به فاكتورهای الگوریتم MOPSA43
4-7- عملكرد مدل MOMILP و الگوریتم­های GA و SA اولیه در برخورد با مسأله­های با ابعاد كوچك44
4-8- میانگین RPD برای الگوریتم­های MOPGA و MOPSA در حل مسأله­های با ابعاد بزرگ44

 

فهرست شكل­ها

عنوانصفحه
1-1- رابطهء جایگزینی بین دو هدف و10
3-1- توالی كارها روی یك ماشین j25
3-2- نمودار گانت مربوط به حل بهینهء مثال28
3-3- نحوهء تقسیم­بندی جمعیت و عملكرد موازی زیر-جمعیت­ها34
3-4- جستجوی همسایگی الگوریتم شبیه­سازی تبرید36
3-5- قدم­های الگوریتم شبیه­سازی تبرید اولیه36
4-1- نمودار كسر S/N مربوط به RPD در فاكتورهای الگوریتم MOPGA41
4-2- نمودار كسر S/N مربوط به RPD در فاكتورهای الگوریتم MOPSA43

چكیده

در این تحقیق یك مدل برنامه ­ریزی ریاضی دو هدفهء خطی آمیخته برای مسأله زمان­بندی كارگاه باز با در نظر گرفتن نگهداری و تعمیرات دوره­ای ارائه می­شود. فعالیت نگهداری و تعمیرات در زمان­های از پیش تعیین شده­ای روی ماشین­آلات تولیدی صورت می­گیرد كه موجب توقف آن­ها می­گردد. این توقفات در زمان­های مختلفی روی ماشین­آلات اتفاق می­افتد و طول مدت آن برای ماشین­های مختلف متفاوت است. از دیگر موارد درنظرگرفته شده در مدل مذكور زمان­های حمل و نقل و جابجایی بین ماشین­ها است. زمان­ جابجایی در یك مسیرِ ثابت از كالایی به كالای دیگر متفاوت است. همچنین ماتریس حمل و نقل كارها بین ایستگاه­های كاری مختلف نامتقارن درنظر گرفته شده­است. “طولانی­ترین زمان تكمیل كارها” و “مجموع تأخیرهای بوجود آمده” بعنوان توابع هدفِ همزمان كمینه می­شوند. پس از بررسی پیچیدگی مدل برنامه ­ریزی ریاضی ارائه شده، الگوریتم­های فرا ابتكاری شامل الگوریتم ژنتیك موازی چند هدفه و الگوریتم شبیه­سازی تبرید موازی چند هدفه جهت حل مسائل با ابعاد بزرگ طراحی می­شوند. جهت ارزیابی عملكرد مدل ریاضی و الگوریتم­های طراحی شده مسأله­هایی با ابعاد كوچك و بزرگ بصورت تصادفی تولید می­شوند. همچنین روش طراحی آزمایشات تاگوچی جهت تنظیم پارامترهای الگوریتم­ها و پایا نمودن آنها بكار گرفته می­شود.

مقدمه

از مهمترین شرط­های ارتقای وضعیت فعلی در هر سازمان می­توان به استفادهء مناسب از سرمایه­ها و جلوگیری از هدر رفت آن­ها اشاره كرد. منظور از ” استفادهء مناسب ” در اینجا مفهومِ واژهء كارایی[1] یعنی سرعت عمل در استفاده از ظرفیت است كه بدون داشتن برنامهء از پیش تعیین شده ممكن نیست. افزون بر آن، هرچه دقت در برنامه بیشتر و مطالعه مكفی­تر باشد سرعت عمل بیشتر شده و توان رقابتی بالاتر می­رود. وقتی صحبت از سرمایه ­های یك سازمان به میان می­آید ممكن است ذهن­ها به سمت سرمایه ­های فیزیكی مثل ماشین­آلات و دستگاه­های گران­قیمت منحرف شود. حال آنكه، مفهوم مورد انتظار ما بطور خاص “زمان” است. استفادهء مناسب از زمان بعنوان یك سرمایه و جلوگیری از هدر رفت آن از جمله ابزارهای مهم مدیرانِ سازمان­ها در عرصه­های رقابتی است. زمان را می­توان منبعی دانست كه باید بطور صحیح تقسیم­بندی و مدیریت شده و با برنامهء خاص به فعالیت­ها تخصیص داده شود و این همان چیزیست كه به آن زمان­بندی[2] اطلاق می­شود.

زمان­بندی شامل تخصیص[3] منابع محدود به فعالیت­هاست با هدف بهینه­سازی یك یا چند معیار اندازه ­گیری[4] [1]. از طرفی، ماهیت برخی منابع همچون ماشین­آلات و نیروی انسانی بگونه­ای است كه قادر به انجام همزمان بیش از یك فعالیت نیستند. بنابراین، تعریف دیگری برای زمان­بندی به این شرح ارائه می­شود: زمان­بندی، یافتن توالی[5] مناسب انجام فعالیت­ها توسط ماشین­ها و یا نیروی انسانی است بنحوی كه یك یا چند معیار اندازه ­گیری بهینه شوند. برای تحلیل سیستم زمان­بندیِ تولیدِ جاری و یافتن راه­های بهبود آن، آگاهی از روش­های زمان­بندی تولید بسیار مهم است. دو مسألهء كلیدی در زمان­بندیِ تولید اولویت و ظرفیت هستند [2]. بعبارت دیگر، “چه كاری باید ابتدا انجام شود؟” و “چه كسی باید آن را انجام دهد؟” وایت [2] زمان­بندی را اینگونه تعریف می­كند: “تعیین زمان برای انجام یك فعالیت”. او همچنین، در یك شركت تولیدی زمان­بندیِ تفصیلی[6] در سطح یك كارگاه را درنظر می­گیرد. یعنی، زمان­بندی كه در آن زمان شروع و پایان هر عملیات معلوم است. كوكس و همكاران [3] زمان­بندی تفصیلی را اینگونه تعریف می­كنند: “تخصیص واقعی زمان شروع و یا پایان فعالیت­ها یا گروهی از فعالیت­ها بنحوی كه سفارش تولید در موعد مقرر تكمیل شود.” آن­ها همچنین از زمان­بندی عملیات[7]، زمان­بندی سفارش[8] و زمان­بندی كارگاه[9] بطور معادل یاد می­كنند.

تعابیر متنوعی از تعریف­های ارائه شده برای زمان­بندی در محیط های مختلف قابل تصور است. بعنوان مثال، منابع می­توانند ماشین­ها در یك كارگاه، پردازنده و حافظه در یك سیستم كامپیوتری، باندهای فرود در یك فرودگاه، تعمیركاران در یك تعمیرگاه خودرو و غیره باشند. همچنین، فعالیت­ها می­توانند شامل عملیات مختلف در یك فرآیند ساخت، اجرای یك برنامهء كامپیوتری، نشستن و برخاستن هواپیماها در فرودگاه، تعمیر خودروهای تعمیرگاه و مواردی از این دست باشند.

مطالعه بر روی زمان­بندی به دههء 1950 برمی­گردد كه محققان در پژوهش عملیاتی[10]، مهندسی صنایع و مدیریت با مسألهء اداره كردن فعالیت­های مختلفی كه در یك كارگاه رخ می­دادند مواجه بودند. در آن زمان، الگوریتم­های زمان­بندی خوب می­توانستند هزینهء تولید را در فرآیند ساخت كاهش داده و توان رغابتی شركت­ها را بالا ببرند. در اواخر دههء 1960، دانشمندان كامپیوتر نیز با مسألهء زمان­بندی در توسعه سیستم­های عملیاتی روبرو شدند. چراكه، در آن روزها منابع محاسباتی همچون پردازشگرها و حافظه­ها محدود بودند و بهره ­برداری مؤثر از این منابع محدود می­توانست هزینهء‌ اجرای برنامه ­های كامپیوتری را كاهش دهد. بنابراین، مطالعه بر روی زمان­بندی توجیه اقتصادی پیدا كرد [4].

مسأله­های زمان­بندی در دههء 1950 بسیار ساده بودند و تعدادی الگوریتم­های كارا برای رسیدن به جواب بهینه توسعه یافتند كه كارهای جكسون [5،6]، جانسون [7] و اسمیت [8] از مهمترین آن­ها هستند. با گذشت زمان، مسأله­ها پیچیده­تر شده و دیگر محققان قادر به توسعه الگوریتم­های كارا برای آن­ها نبودند. بیشتر محققان تلاش كردند روش­های شاخه و كران[11] را كه عمدتاً الگوریتم­هایی با زمان نمایی[12] بودند را گسترش دهند. با ظهور تئوری پیچیدگی[13] [11-9]، محققان دریافتند كه بسیاری از این مسأله­ها ذاتاً برای حل سخت هستند. در دههء 1970 نشان داده شد كه بیشتر مسأله­های زمان­بندی NP-hard هستند [15-12] یعنی زمان حل آن­ها شدیداً غیر چندجمله­ای[14] است. در دههء 1980، چندین زمینهء مختلف در دانشگاه و صنعت مورد بررسی قرار گرفت. یكی از این زمینه­ها توسعه و تحلیل الگوریتم­های تقریبی[15] و دیگری افزایش توجه به مسأله­های زمان­بندی اتفاقی[16] بود. از آن پس، تحقیق در زمینهء تئوری زمان­بندی با فراز و نشیب­هایی همراه بوده ­است. بعد از گذشت بیش از 60 سال، هنوز ابهاماتی در این شاخه از علم وجود دارد.
ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 66

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :       

*         asa.goharii@gmail.com

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.