حقوق دسته بندی نشده

پایان نامه مسؤولیت متصدی حمل و نقل در حقوق ایران

 

واحد نراق

گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A.»

گرایش: حقوق خصوصی

 

عنوان:

مسؤولیت متصدی حمل و نقل در حقوق ایران و کنوانسیون CMR

 

زمستان 1392

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوانصفحه
چکیده1
مقدمه2
بیان مسئله2
اهمیت وضرورت تحقیق2
سوالات تحقیق3
فرضیات تحقیق3
پیشینه تحقیق4
روش تحقیق4
روش جمع آوری تحقیق5
سازمان دهی تحقیق5
فصل اول : کلیات7
مبحث اول : متصدی حمل و نقل7
گفتار اول :تصدی به حمل ونقل10
گفتار دوم:انواع تصدی به حمل ونقل14
مبحث دوم: ماهیت قرارداد حمل ونقل15
گفتار اول :قرارداد حمل ونقل  در حقوق مدنی17
گفتار دوم – قرارداد حمل ونقل در حقوق تجارت19
مبحث سوم:خصایص (ویژگیهای )قرار دادحمل ونقل23
گفتاراول: انتقال23
گفتار دوم : اداره عملیات بوسیله متصدی حمل ونقل24
گفتار سوم : معوض بودن قرارداد25
مبحث سوم : بارنامه26
گفتار اول : الف – تعریف و ویژگیهای بارنامه26
 
ز  

پ

 

ب – تاریخچه بارنامه

29
ج – مندرجات بارنامه30
گفتار دوم : انواع بارنامه32
1)راهنامه کامیون (CMR )

 

32
2) بارنامه سراسری33
مبحث پنجم : مبنای مسؤولیت مدنی متصدی حمل ونقل در حقوق ایران وکنوانسیون CMR33
گفتار اول : مبنای مسؤولیت متصدی حمل ونقل در حقوق ایران34
گفتار دوم : مبنای مسؤولیت متصدی حمل ونقل در کنوانسیون CMR40
مبحث ششم : تاریخچه کنوانسیون CMR41
الف – دامنه کاربرد42
ب- محدوده اجرا43
ج – وضعیت ایران در قبال این کنوانسیون44
فصل دوم : شرایط تحقق مسؤولیت و زمان و میزان مسؤولیت 46
بخش اول : شرایط تحقق مسؤولیت در حقوق ایران و کنوانسیون CMR47
گفتار اول : وجود قرارداد47
گفتار دوم : وجود ضرر50
1-    تلف کلی :52
2-    تلف جزیی54
3-    مفقود شدن کالا56
4-    تأخیر در انجام قرارداد حمل ونقل56
گفتار سوم : شیوه جبران خسارت60
بخش دوم : زمان و میزان مسؤولیت63
مبحث اول : زمان شروع وختم مسؤولیت متصدی حمل ونقل64
مبحث دوم : محدوده مسؤولیت69
گفتار اول : شرط تحدید69
گفتار دوم : شرط عدم مسؤولیت71
مبحث دوم : مسؤولیت متصدی حمل به فعل کارگران وخدمه73
ح

فصل سوم : موارد معافیت مسؤولیت متصدی حمل ونقل

78
  
  
  
مبحث اول : خسارات ناشی از علل مربوط به فرستنده یا خود کالا79
گفتار اول : تقصیر فرستنده79
بند اول : معیوب بودن بسته بندی81
بند دوم : اعلام واطلاعات غلط82
الف – وزن ومحتوی عدلها82
ب – عدم اعلام قیمت اشیاء گرانبها84
ج – اعلام نشانی غلط84
د- اشتباه در علامت وشماره گذاری کالا85
گفتار دوم : تقصیر گیرنده کالا86
بند اول : تحویل نگرفتن مال التجاره86
بند دوم : عدم کنترل در تحویل کالا بوسیله مرسل الیه87
گفتار سوم : خسارات ناشی از تعلیمات ارسال کننده ویا گیرنده کالا87
بند اول : عیوب ناشی از کیفیت خاص کالا88
الف – مخاطرات ذاتی خاص88
ب – عیب ذاتی کالا وکالاهای فاسد شدنی89
بند دوم : بسته بندی نامناسب97
مبحث دوم : خسارات ناشی از علل غیر قابل انتساب به متصدی حمل98
بند اول : حوادث جوی103
بند دوم : جنگ واقدامات ضد دولتی104
بند سوم : مداخله قدرت عمومی ( امر حاکم )105
بند چهارم : اعتصاب106
بند پنجم : عمل شخص ثالث108
بند ششم : شورش یا اغتشاش108
ط

مبحث چهارم : مرور زمان

109
گفتار اول : مرور زمان ونظریه شورای نگهبان110
گفتار دوم : مرور زمان در دعاوی بر علیه متصدی حمل ونقل112
فصل چهارم : اقامه دعوی مسؤولیت ورژیم حقوقی حاکم بر آن 115
مبحث اول : شرایط اقامه دعوی مسؤولیت116
گفتار اول : ارسال اخطاریه117
گفتار دوم : رعایت مهلت مقرر برای اقامه دعوی ( مرور زمان )118
مبحث دوم : طرفین دعوی120
گفتار اول : خواهان دعوی مسؤولیت120
گفتار دوم : خوانده دعوی مسؤولیت122
مبحث سوم : مرجع صالح طرح دعوی124
نتیجه گیری126
پیشنهادات129
منابع ومأخذ131
چکیده انگلیسی136

 

 

 

 

 

 

 

 

ی
ی

 


چکیده 

در مورد مسؤولیت متصدی حمل ونقل با مقایسه ی که میان قوانین مدنی وتجارت صورت می گیرد به موجب آن مسؤولیت متصدی مفروض است وبه صرف اثبات عدم تقصیر از مسؤولیت مبری نخواهد شد بلکه باید ثابت کند که علت ورود خسارت ناشی از عواملی بوده که هر متصدی مواظبی قادر به جلوگیری از آن نبوده ویا به علت تقصیر ارسال کننده وگیرنده کالا یا اینکه ناشی از عیب خود کالا بوده صورت گرفته است.

لذانتیجه می گیریم ید متصدی امانی نیست زیرا در صورت عدم تقصیر نیز مسؤول بوده و از طرف دیگر ید او ضمانی نیز نمی باشد. زیرا نسبت به مال التجاره التجاره مسؤولیت محض نداشته، مسؤولیت متصدی در قانون تجارت ایران محدود نیست و متصدی در صورت تلف یا گم شدن وتأخیر کالا مسؤول قیمت مال التجاره می باشد.

در این رساله مسؤولیت متصدی با یکی از بهترین کنوانسیون های بین المللی که به مرحله اجرا در کشورهای مورد پذیرش در آمده که کنوانسیون CMRمی باشد به بررسی وتطبیق پرداخته شده است وبه موجب ماده یک آن، هر کشوری که با دولت دیگری که عضو کنوانسیون می باشد قرارداد دوجانبه حمل ونقل منعقد نماید، قرارداد حمل ونقل  جاده ای میان آنها صورت گرفته است ومفاد کنوانسیونCMRنسبت به هر دو طرف جاری است وکشور ایران هم از جمله کشورهایی است که به آن ملحق شده است وقرارداد حمل ونقل جاده ای منعقد کرده است.

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

بیان مسئله  

آنچه در این تحقیق محقق را وادار به نگارش رساله ای با چنین موضوعی نموده رسیدن به پاسخ این پرسش هاست که با توجه به اینکه مسؤولیت متصدی حمل ونقل در حقوق مدنی وتجارت متفاوت می باشد که البته ریشه این اختلاف به مبنای مسؤولیت متصدی بر می گردد، در قانون مدنی مسؤولیت مبتنی بر تقصیر اثبات شده وطبق ماده 516 قانون مدنی مسؤولیت وی بمانند امین است ودر صورتی که تعدی وتفریط نماید مسؤولیت دارد ودر قانون تجارت که طبق ماده 386 در این خصوص مسؤولیت متصدی را مفروض تلقی کرده است ودر صورتی که ثابت کند علت ورود خسارت ناشی از عواملی بوده که هر متصدی مواظبی قادر به جلوگیری از آن نبوده ویا به علت تقصیر ارسال کننده وگیرنده کالا یا اینکه ناشی از عیب خود کالابوده می تواند ازموارد معافیت استفاده نماید.

ونهایتاً اینکه قانون تجارت، قانون مدنی را تخصیص زده است در این خصوص قانون تجارت حکم فرماست و شرط عدم مسؤولیت متصدی به گونه ای که بخواهد متصدی بدون مسؤولیت حمل ونقل انجام دهد واز این طریق از زیر بار مسؤولیت شانه خالی کند وهیچ گونه مسؤولیتی نداشته باشد باطل اعلام شده ولی کاهش یا افزایش مسؤولیت او پذیرفته شده است.

از سوی دیگر به مطالعه تطبیقی با کنوانسیون صورت می گیرد که همه ی این موارد در کنوانسیون مورد بررسی قرار می گیرد وبه این منظور برای رفع کاستی ها وروان سازی در حقوق داخلی به تطبیق این مسائل با کنوانسیون پرداخته می شود، البته گذری کوتاه به لایحه اصلاحی قانون تجارت شده است که در این پایان نامه سعی شده است به بررسی وجمع آوری اطلاعات مورد نیاز آنها پرداخته شود.

 

اهمیت وضرورت تحقیق

اهمیت حمل ونقل ونقش به سزای آن در اقتصاد جهان کنونی بر کسی پوشیده نیست. یکی از مبتلا به ترین ومتداول ترین موضوعاتی که در روابط داخلی وخارجی ومعاملات وروابط تجاری مورد توجه محافل تجاری است،مسائل ومشکلات مربوط به حمل ونقل است. چرا که وقفه در روند حرکتی حمل ونقل می تواند باعث بروز خسارتهای جبران ناپذیری به جامعه اقتصادی وسرمایه های شخصی گردد. روشن شدن ابعاد حقوقی این امر مهم نیز خود جایگاهی مساوی با نفس موضوع دارد.

بنابراین با توجه به اهمیت حمل ونقل بین المللی ونیز وجود قوانین وقواعد متعدد وجالب توجه، کنوانسیونهای ویژه، مسائی متنوع، پیچیده وپراکنده ومتأسفانه عدم بذل توجه حقوقی کافی به رفع ابهام واجمال  در این زمینه، علیرغم اهمیت کاربردی آن ایجاب می نماید که کاری در این زمینه صورت گیرد که تحقیق حاضر نیز بیشتر ناظر به همین امر مهم است.

سؤالات  تحقیق

سؤال اصلی

متصدی حمل ونقل در حقوق ایران وکنوانسیون در مورد خسارات مسؤولیت دارد ؟

سؤالات فرعی

1- شرایط تحقق مسؤولیت متصدی حمل ونقل که می توان براساس آن متصدی را مسؤول دانست چیست ؟

2- آیا موارد معافیت متصدی حمل ونقل در نظام داخلی وبین المللی محدود به موارد مصرح در قوانین وکنوانسیون می باشد یا طرفین می توانند گستره ی آن را تغییر دهند ؟

3- در اقامه دعوی بر علیه متصدیان حمل ونقل آیا نحوه رسیدگی تابع قانون تجارت یا آیین دادرسی مدنی می باشد ؟

فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی

مسؤولیت

متصدی حمل ونقل در حقوق داخلی  براساس قوانین مدنی و  تجارت می باشدولی درنهایت قانون تجارت بر قانون مدنی ارجحیت دارد.

تعداد صفحه:177

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com