رشته مدیریت

پایان نامه شناسایی عوامل موثر بر تمکین مودیان مالیاتی

 دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مدیریت

دانشگاه آزاد اسلامی

« واحد نراق »

مدیریت دولتی گرایش مالی

 

 

عنوان

بررسی شناسایی عوامل موثر بر تمکین مودیان مالیاتی و بهبود فرهنگ مالیاتی

(مورد مطالعه اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران- شهر ری)

 

تابستان1393

   

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان

 

صفحه

چکیده

1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1 – مقدمه

3

2-1- بیان مسئله3
3-1- اهمیت وضرورت موضوع تحقیق4
4-1- اهداف تحقیق5
1-4-1 – هدف اصلی5
 2-4-1- اهداف فرعی5
5-1- چارچوب نظری تحقیق5
6-1- فرضیه های تحقیق6
فرضیه اصلی7
فرضیه های فرعی7
متغیرهای مستقل و وابسته7
7-1-قلمرو مطالعاتی تحقیق8
الف- قلمرو موضوعی8
ب-قلمرو مکانی8
ج: قلمرو زمانی8
8-1- تعاریف مفاهیم و واژه های تحقیق8

فصل دوم: مروری بر ادبیات تحقیق

1-2 مقدمه

13

2-2-تاریخچه مالیات ایران13
3-2- تعاریف و مفاهیم مالیات16
2-4مقایسه زکات و مالیات18
1-4-2-وجوه اشتراک19
2-4-2-وجوه اختلاف19
5-2-ویژگیهای نظام مالیاتی کارآمد21
6-2-ارزیابی نظام مالیاتی ایران21
7-2-مشکلات فعلی نظام مالیاتی ایران23
8-2-سال مالیاتی23
9-2-اشخاص مشمول مالیات24
10-2- معرفی سازمان مالیاتی کشور24
11-2- اهداف دولت از وصول مالیات25
12-2- طبقه بندی مالیاتها در ایران27
1-12-2-  مالیاتهای مستقیم28
2-12-2- مالیاتهای غیر مستقیم31
3-12-2- مقایسه مالیات مستقیم و غیر مستقیم32
13-2-مراحل مالیات ازشروع تا زمان قطعی شدن33
1-13-2-شناسایی مؤدی33
2-13-2-تشخیص مالیات توسط کارشناس ارشد مالیاتی34
3-13-2-بررسی و تأئید مالیات تشخیصی توسط رئیس گروه مالیاتی34
4-13-2-ابلاغ برگ تشخیص به مؤدی مالیاتی35
5-13-2-بررسی پرونده توسط رئیس امور مالیاتی35
6-13-2-رسیدگی به اعتراض مؤدی در هیأت بدوی حل اختلاف مالیاتی36
7-13-2-رسیدگی به اعتراض مؤدی در هیأت حل اختلاف تجدید نظر36
8-13-2-رسیدگی پرونده در شورای عالی مالیاتی36
9-13-2- هیأت ماده 251 مکرر37
10-13-2- رسیدگی پرونده در دیوان عدالت اداری38
11-13-2- وصول مالیات38
14-2- تمکین مالیاتی39
15-2- علت نپرداختن مالیات39
16-2- تشویقات و تسهیلات مالیاتی41
17-2- مجازات های مالیا تی43
1-17-2- جرائم مالیاتی43
2-17-2- عملیات اجرایی مالیاتی44
3-17-2-صدورمفاصا حساب مالیاتی (تسویه حساب مالیاتی ).45
18-2- تخصص و کارایی مأموران مالیاتی45
19-2- عدالت مالیاتی46
20-2- سعی در اشاعه فرهنگ مالیاتی46
21-2- مشارکت مؤدیان مالیاتی در پرداخت مالیات47
22-2-پیشینه تحقیق48
   23-2-مدل مفهومی تحقیق52

فصل سوم: روش‌ اجرای تحقیق

1-3 مقدمه

54

2-3- روش تحقیق55
3-3- معرفی ابزار گرد آوری اطلاعات56
4-3 – معرفی جامعه آماری  تحقیق57
5-3 – بررسی معیار های نکوئی پرسشنامه تحقیق58
1-5-3- بررسی پایایی ابزار سنجش58
2-5-3- بررسی روایی ابزار سنجش تحقیق60
6-3- روش تجزیه و تحلیل داده ها61

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها

1-4 مقدمه‏

63

2-4- تحلیل توصیفی متغیر های  تحقیق63
1-2-4-  بررسی جنسیت پاسخگویان65
2-2-4- بررسی وضعیت تحصیلات66
3-2-4- بررسی پایگاه شغلی پاسخگویان67
4-2-4- بررسی مدت سابقه خدمت پاسخگویان68
1-3-4- تحلیل توصیفی پرسشهای طرح شده درخصوص فرضیه شماره1 تحقیق69
2-3-4- تحلیل توصیفی پرسشهای طرح شده درخصوص فرضیه شماره 2تحقیق73
3-3-4- تحلیل توصیفی پرسشهای طرح شده در خصوص فرضیه شماره سه  تحقیق76
4-3-4- تحلیل توصیفی پرسشهای طرح شده در خصوص فرضیه شماره چهار تحقیق79
5-3-4- تحلیل توصیفی پرسشهای طرح شده در خصوص فرضیه شماره پنج تحقیق82

فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادات

1-5 یافته های تحقیق

88

2-5- پیشنهادها92
1-2-5- پیشنهاداتی مبتنی بر یافته های تحقیق92
2-2-5- پیشنهادهای برای تحقیق های آتی94

پیوست ها

95

منابع و ماخذ

109

 

چکیده:

امروزه نقش نظام های مالیاتی در هر کشوری در تأمین درآمدها از محل منابع مالیاتی بر هیچکس پوشیده نیست. در بعد اجتماعی، هدف عمده از وضع مالیات کاهش فاصله طبقاتی و توزیع مجدد درآمدهاست. هدف اقتصادی از وضع مالیاتها، تثبیت نوسانهای اقتصادی، تخصیص بهینه منابع بین بخشهای مختلف و کمک به تسریع فرآیند توسعه بخشی یا منطقه ای می باشد وهدف بودجه ای دولتها از وضع مالیاتها نیز، تأمین مالی بودجه دولت  می باشد. پژوهشگر این تحقیق به بررسی شناسایی عوامل موثر بر تمکین مودیان مالیاتی و بهبود فرهنگ مالیاتی(مورد مطالعه اداره کل امور مالیاتی جنوب استان تهران- شهر ری) می پردازد. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه مأموران مالیاتی شهر ری در سه سطح سازمانی کارشناس ارشد مالیاتی، رئیس گروه مالیاتی و رئیس امور مالیاتی که جمعأ به تعداد 232 نفر بوده،می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی است. همچنین از نظر هدف در طبقه بندی تحقیقات کاربردی قرار می گیرد. در این تحقیق جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه بهره برده شده است. و برای مستند سازی نتایج تجزیه و تحلیل آماری و ارائه راه حل های نهایی، محقق با بهره گرفتن از نرم افزار spss  اقدام به تجزیه و تحلیل سوالات و فرضیات نموده است. نتایج حاصل از این تحقیق نشان می دهد که متغیرهای تشویقات و تسهیلات مالیاتی، مجازات مالیاتی، تخصص و کارایی مأموران مالیاتی، فرهنگ مالیاتی و مشارکت دادن مؤدیان و توجیه آنان از نحوه محاسبه مالیات هر یک در بهبود تمکین و فرهنگ مالیاتی مؤثرمی باشد.

واژه های کلیدی: فرهنگ مالیاتی،اداره مالیاتی،تمکین مالیاتی،مودیان مالیاتی

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

1-1 – مقدمه

در هر پژوهش آشنایی با کلیات تحقیق برای درک هرچه بیشتر موضوع تحقیق امری ضروری بنظر می رسد، لذا در این فصل سعی کرده ایم پس از بیان مسئله به اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته و در ادامه اهداف تحقیق، چارچوب نظری تحقیق،مدل مفهومی تحقیق،فرضیه های تحقیق و متغیرهای مستقل و وابسته را بررسی نموده و در پایان به تعریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق بپردازیم.

2-1- بیان مسئله

مالیات به عنوان یک بخش از در آمدهای دولت نقش مهمی دراقتصاد هر کشور دارد . آگاهی ازوصول میزان درآمدهای مالیاتی نقش مهمی در پیش بینی بودجه دولت و برنامه ریزی های آتی جهت توزیع و مصرف آن دارد . اما باید در نظر داشت که بهترین مدیریت مالیاتی صرفأ  آن نیست که بیشترین درآمد مالیاتی را وصول شود .این مسئله که چنین درآمدی چگونه وصول شده است یعنی اثر آن بر عدالت مالیاتی، عواقب سیاسی آن برای دولت ها وتاثیر آن بر سطح رفاه اقتصادی نیز به همان اندازه مهم است . یک مدیریت مالیاتی ضعیف ممکن است از   بخش هایی که وصول مالیات از آنها به سادگی امکان پذیر است، مثلأ حقوق بگیران ، میزان معتنابهی مالیات وصول نماید در حالی که از وصول مالیات بر شرکتها عاجز باشد . بنابراین سطح وصولی مالیات یک معیار ساده برای اندازه گیری کارآیی مدیریت مالیاتی است.یک معیار دقیقتراندازه گیری کارآیی مدیریت مالی، درجه تمکین مؤدیان در میان بخش های مختلف جامعه مؤدیان است . طبق سند چشم انداز20ساله کشور که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ گردید ، تا پایان برنامه  5 ساله توسعه اقتصادی کشور دولت باید بتواند هزینه های جاری خود را ازمحل درآمدهای غیرنفتی که بطور عمده درآمدهای مالیاتی می باشد، تامین نماید . این در حالی است که آمارها نشان می دهند که درآمدهای مالیاتی سهم بسیار ناچیزی ازمنابع درآمدی کشوررا تشکیل می دهد. از این رو دولت باید درصد افزایش سهم درآمدهای مالیاتی برآمده و دراین زمینه   گام های موثرتری را بردارد و این امر مسیر نخواهد شد جزء با تمکین مؤدیان نسبت به مالیات تشخیصی توسط مأموران مالیاتی .

3-1- اهمیت وضرورت موضوع تحقیق :

نظربه این که بعد از نفت، مالیات مهمترین منبع تامین درآمد دولت می باشد و با توجه به نقش روز افزونی که دربرنامه های توسعه اقتصادی کشور برای مالیات درنظرگرفته می شود، لذا تحقق درآمدهای مالیاتی ازاهداف مهم دولت می باشد ازآنجا که مال و ثروت مورد علاقه مردم می باشد، پس افراد حاضرنیستند به آسانی آن را به کسی داده و یا در هر راهی خرج کنند، لذا دولت ها برای وصول مالیات با مشکلاتی روبرو بوده وادارات گسترده ای را در کشوربرای وصول آن تأسیس نموده اند. همواره این سوال مطرح بوده که چرا هیچگاه مالیاتهای تشخیصی با مالیات های وصولی مطابقت نداشته وقسمت قابل توجهی ازدرآمدهای مالیاتی تحقق    نمی یابد . بطور کلی امکان وصول درآمدهای مالیاتی محقق نخواهد شد جزء با تمکین مؤدیان مالیاتی نسبت به مالیات های تشخیصی، از این رو سازمان مالیاتی کشوربه عنوان متولی وصول درآمدهای مالیاتی همواره با صدور بخشنامه ها و دستورالعمل ها ضمن تاکید بر عدالت مالیاتی سعی در وصول مالیات حقه دولت نموده است .لذا تحقیق حاضر نیز سعی بر بررسی روش های بهبود تمکین و فرهنگ مالیاتی دارد.

 

 

4-1- اهداف تحقیق

با توجه به موضوع پژوهش حاضر که به بررسی عوامل موثر بر تمکین مؤدیان مالیاتی می پردازد، اهداف زیر مد نظر است :

1-4-1 هدف اصلی

هدف اصلی این تحقیق شناسایی روش های بهبود تمکین مودیان مالیاتی و ارتقاء فرهنگ مالیاتی می باشد.

2-4-1- اهداف فرعی

شناخت تاثیر تشویقات و تسهیلات مالیاتی بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی

شناخت تاثیر مجازات مالیاتی بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی

شناخت تاثیر تخصص و کارآیی ماموران تشخیص مالیات در جهت اجرای عدالت مالیاتی بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی

شناخت تاثیر ارتقاء فرهنگ مالیاتی بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی

شناخت تاثیر مشارکت دادن مؤدیان و توجیه آنان از نحوه محاسبه مالیات بر ارتقاء تمکین مؤدیان مالیاتی

تعداد صفحه:125

قیمت : 37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار میگیرد و  همچنین فایل خریداری شده به ایمیل شما نیز ارسال می شود

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.