شیمی

پایان نامه : شناسایی اجزای تشکیل دهنده اسانس و بررسی اثرات ضد اکسیدانی، ضد میکروبی و ضد سرطانی دو گیاه Morina persica L. و Physospermum cornubiense (L.) DC.

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته شیمی و فناوری اسانس

عنوان : شناسایی اجزای تشکیل دهنده اسانس و بررسی اثرات ضد اکسیدانی، ضد میکروبی و ضد سرطانی دو گیاه Morina persica L. و Physospermum cornubiense (L.) DC.

دانشگاه کاشان

پژوهشکده اسانس‌های طبیعی

 

پایان‌نامه

برای اخذ درجه کارشناسی‌ارشد

در رشته شیمی و فناوری اسانس

 

عنوان:

شناسایی اجزای تشکیل دهنده اسانس و بررسی اثرات ضد اکسیدانی، ضد میکروبی و ضد سرطانی دو گیاه Morina persica L. و Physospermum cornubiense (L.) DC.

 

 

استاد راهنما:

دکتر عبدالرسول حقیر ابراهیم‌آبادی

 

استاد مشاور:

دکتر حسین بتولی

اردیبهشت ماه 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

سابقه استفاده از گیاهان به قدمت تاریخ زندگی بشر بر روی کره زمین است و این تاریخچه انسان را به بررسی و کنکاش بیشتر در مورد ذخیره­های غنی گیاهی در جهان ترغیب می­ کند. این ‌پژوهش به شناسایی کمی و کیفی ترکیبات فرار و ارزیابی فعالیت ضد اکسیدانی، ضد میکروبی، سمیت سلولی و محتوای تام فنلی عصاره متانولی دو گیاه شوكران باغی و خار عروس از منطقه گرد بیشه بروجن می ­پردازد. ترکیبات فرار این گیاه با روش تقطیر همزمان با استخراج حلال ‌آلی استخراج و با GC-MS شناسایی شد. لینولئیک اسید و بتا-گورجونِن از اجزاء اصلی اسانس این گیاهان بودند. در سنجش خواص ضد اکسیدانی از روش‌های مهار رادیکال آزاد پایدار 2،2- دی‌فنیل-1- پیکریل‌هیدازیل (DPPH) و بی‌رنگ شدن بتاکاروتن-لینولئیک‌اسید استفاده شد. محتوای تام فنلی عصاره‌ها نیز با واکنشگر فولین-‌ سیوکالتو اندازه‌گیری شد. سمیت‌ سلولی گیاه با روش کشندگی میگوی آب شور و فعالیت ضدمیکروبی آن با روش های تعیین حساسیت آنتی‌بیوتیکی شامل دیسک دیفیوژن و حداقل غلظت ممانعت ‌کننده رشد مورد ارزیابی قرار گرفت. در روش DPPH، IC50 برحسب میکرو‌گرم بر میلی‌لیتر برای‌ عصاره‌های ساقه و برگ خار عروس و ساقه و برگ و میوه شوکران باغی به ترتیب 02/287 ، 2/567 ، 7/70 و 43/46 می‌باشد که در مقایسه باBHT  (µg/ml81/21IC50= ) عصاره های ساقه و برگ خار عروس و شوکران باغی فعالیت ضد اکسیدانی ضعیفی دارند؛ در مقایسه عصاره‌های میوه و میوه فاقد چربی شوکران باغی با BHT  ، این عصارها فعالیت ضد اکسیدانی خیلی بیشتری دارند. که محتوای فنلی عصاره‌های ساقه و برگ خار عروس و ساقه و برگ و میوه شوکران باغی به ترتیب23/6±37/19،27/0±35/14،79/13±82/99 ،22/8±17/131 نیز آن را تأیید می کند. در روش بتا کاروتن-لینولئیک‌اسید، درصدهای مهار اکسایش ساقه وبرگ خار عروس و ساقه و برگ و میوه شوکران باغی (به ترتیب 45/3±61/52، 49/1±94/68، 37/4±17/69 و 26/2±77/64) در مقایسه با BHT (25/3±75/77) قابل‌توجه بود. سمیت‌ سلولی گیاه در روش کشندگی میگوی آب شور ضعیف ارزیابی شد و نیز عصاره‌های متانولی با قطر هاله در محدوده 14-11 میلی‌متر و µg/ml1000MIC> نسبت به میکروارگانیسم‌های مورد آزمایش در مقایسه با آنتی‌بیوتیک‌های سنتزی، فعالیت ضدمیکروبی خوبی را نشان داد.

کلمات کلیدی: تقطیر همزمان با استخراج حلال آلی، ضد اکسیدان، ضدمیکروبی، سمیت سلولی

فهرست مطالب

 

عنوانصفحه
فصل اول: مباحث نظری1
پیش‌گفتار2
1-1- ترکیبات طبیعی3
1-1-1- آلکالوئید3
1-1-2- فلاونوئیدها4
1-1-3- کومارین‌ها4
1-1-4- گلیکوزیدها4
1-1-5- لیگنان‌ها5
1-1-6- استروئیدها5
1-1-7- اسانس‌ها5
1-1-7-1- شیمی اسانس‌ها5
1-1-7-2- بیوسنتز اسانس‌ها9
1-1-7-3- کاربردهای اسانس‌های طبیعی11
1-2- عصاره‌های گیاهی11
1-2-1- استخراج عصاره گیاهی11
1-2-1-1- استخراج گرم ‌و مداوم (سوکسله)12
1-2-2- استخراج اسانس‌های طبیعی13
1-2-2-1- تقطیر با بخار همزمان با استخراج حلال آلی (SDE)15
1-3- تركیب‌های ضد اكسیدان16
1-3-1- روش های سنجش فعالیت ضد ‌اكسیدانی17
1-3-1-1- آزمون بی‌رنگ شدن بتا كاروتن در حضور لینولئیك اسید17
1-3-1-2- سنجش مقدار تام فنل با FCR18
1-3-1-3- سنجش ظرفیت به دام انداختن رادیكال DPPH19
1-4- کروماتوگرافی‌گازی20
1-4-1- اجزای اصلی دستگاه کروماتوگرافی گازی21
1-4-1-1- مخزن گاز حامل21
1-4-1-2- سیستم تزریق نمونه21
1-4-1-3- ستون ‌وآون‌ستون21
1-4-1-4- سامانه آشکارساز22
1-4-2- کروماتوگرافی گازی/طیف‌سنج جرمی  (GC-MS)22
1-4-2-1- طیف‌سنج جرمی چهارقطبی23
1-4-3- شاخص بازداری کواتس23
1-5- ارزیابی سمیت سلولی25
1-6- فعالیت ضد میکروبی26
1-6-1- میکروارگانیسم­‌ها27
1-6-1-1- باکتری‌ها27
1-6-1-2- قارچ‌ها27
1-6-2- محیط‌های کشت میکروبی28
1-6-3- حساسیت آنتی‌بیوتیکی29
1-6-3-1- روش دیسک دیفیوژن29
1-6-3-2- روش حداقل غلظت ممانعت کننده رشد  (MIC)29
1-7- گیاه‌شناسی30
1-7-1- خصوصیات گیاه شناسی راسته چتریان (Apiales)30
1-7-2- خصوصیات گیاه شناسی خانواده چتریان (Apiaceae)30
1-7-3- ویژگی های گیاه شناسی طایفه Smyrneae31
1-7-4- ویژگی های گیاه شناسی شوکران‌ باغی31
1-7-5- ویژگی های گیاه شناسی خار عروس32
فصل دوم: دستگاه ها، مواد و روش­ها34
2-1- دستگاه ها، مواد و وسایل مورد استفاده35
2-1-1- دستگاه‌ها و وسایل مورد استفاده35
2-1-2- مواد شیمیایی مورد استفاده36
2-1-3- میکروارگانیسم‌ها و آنتی بیوتیک‌های مورد استفاده37
2-2- منابع گیاهی مورد استفاده38
2-2-1-‌ جمع آوری وآماده سازی نمونه‌های گیاهی38
2-3- جداسازی واستخراج عصاره از نمونه گیاهی38
2-3-1- عصاره گیری از نمونه گیاه38
2-3-2- تعیین بازده عصاره‌گیری39
2-4- استخراج ترکیبات فرار گیاهی39
2-4-1- تعیین بازده اسانس‌گیری40
2-4-2- شناسایی ترکیب‌های فرار گیاه با دستگاه GC-MS40
2-5- بررسی فعالیت ضد اكسیدانی41
2-5-1- بررسی فعالیت ضد اكسیدانی به روش DPPH41
2-5-2- اندازه‌گیری مقدار كل تركیبات فنلی42
2-5-3- آزمایش بی‌رنگ شدن بتاکاروتن در حضور لینولئیک‌اسید44
2-6- فعالیت ضدمیکروبی46
2-6-1- روش انتشار در آگار (دیسک دیفیوژن)46
2-6-2- تعیین حداقل غلظت مهارکنندگی رشد46
2-7- آزمون سمیت سلولی47
 
فصل سوم: بحث و نتیجه گیری48
3-1- ترکیبات ‌فرار گیاهی49
3-1-1- استخراج ترکیبات ‌فرار گیاهی49
3-1-2- شناسایی ترکیبات فرار گیاه50
3-2- استخراج عصاره متانولی از گیاه53
3-3- آزمون‌های سنجش فعالیت ضد اکسیدانی54
3-3-1- آزمون DPPH54
3-3-2- بررسی کل ترکیب‌های فنلی به روش Folin-Ciocalteu61
3-3-3- آزمون بتاکاروتن-لینولئیک‌اسید63
3-4- بررسی فعالیت ضدمیکروبی64
3-5- سمیت سلولی66
نتیجه‌گیری67
پیشنهادها68
منابع و مآخذ69

فهرست شکل‌ها

­­­­

صفحه

 

8

10

10

13

16

32

33

عنوان

 

شکل1-1: ساختار ترکیبات اسانسی

شکل 1-2: مسیرهای بیوسنتز پیش‌سازهای ترپنوئیدها

شکل 1-3: مسیر بیوسنتز شیکمیک اسید در فنیل‌پروپانوئیدها

شکل1-4: دستگاه سوکسله

شکل1-5: دستگاه تقطیر و استخراج همزمان

Physospermum Cusson ex Juss. شکل1-6: گیاه

Morina persica L.  گیاه شکل 1-7:

فهرست نمودارها

صفحه

20

55

56

57

58

59

60

61

62

 

63

عنوان

در حضور ضد اکسیدان DPPHنمودار 1-1: نمودار جذب- طول‌موج برای

نمودار 3-1: نمودار درصد مهار- منفی‌لگاریتم غلظت برای استاندارد BHT

نمودار 3-2:  نمودار درصد مهار در برابر منفی ‌لگاریتم غلظت عصاره اندام هوایی خار عروس

نمودار 3-3:  نمودار درصد مهار- منفی ‌لگاریتم غلظت عصاره ساقه و برگ شوكران باغی

نمودار 3-4:  نمودار درصد مهار – منفی ‌لگاریتم غلظت عصاره میوه شوكران باغی

نمودار 3-5:  نمودار درصد مهار- منفی ‌لگاریتم غلظت عصاره میوه فاقد چربی شوكران باغی

نمودار 3-6: مقایسه نتایج DPPH عصاره‌ های متانولی گیاه شوكران باغی و خار عروس

نمودار 3-7: نمودار جذب در برابر غلظت استاندارد گالیک اسید

نمودار 3-8: مقایسه معادل گالیک‌اسید ترکیبات فنلی در عصاره‌های شوكران باغی و خار عروس

نمودار3-9: مقایسه درصدهای مهار لینولئیک‌اسید عصاره‌های شوكران باغی و خار عروس

فهرست جدول­ها

صفحه

 

35

36

37

38

49

50

52

53

54

55

56

56

57

58

58

59

59

60

60

61

62

63

عنوان

 

جدول2-1: دستگاه‌های مورد استفاده

جدول2-2: انواع مواد شیمیایی مورد استفاده

جدول2-3: انواع میکروارگانیسم‌های مورد استفاده

جدول2-4: آنتی بیوتیک‌های مورد استفاده

جدول3-1: مقایسه بازده استخراج ترکیبات فرار

جدول3-2: ترکیب درصد اجزای فرار در شوکران باغی

جدول3-3: ترکیب درصد اجزای فرار در خار عروس

جدول3-4 : مقایسه بازده عصاره‌گیری

جدول3-5: درصدهای مهار DPPH برای هر غلظت از نمونه استاندارد BHT

جدول3-6: نتایج آزمون DPPH برای نمونه استاندارد BHT

جدول3-7 : درصدهای مهار DPPH برای هر غلظت از عصاره اندام هوایی خار عروس

جدول3-8 : نتایج آزمون DPPH برای اندام هوایی خار عروس

جدول3-9: درصدهای مهار DPPH برای هر غلظت از عصاره ساقه و برگ شوكران باغی

جدول3-10: نتایج آزمون  DPPHبرای عصاره عصاره ساقه و برگ شوكران باغی

جدول3-11: درصدهای مهار DPPH برای هر غلظت از عصاره میوه شوكران باغی

جدول3-12: نتایج آزمون  DPPHبرای عصاره میوه شوكران باغی

جدول3-13: درصدهای مهار DPPH برای هر غلظت از عصاره میوه فاقد چربی شوكران جدول3-14: نتایج آزمون DPPH برای عصاره میوه فاقد چربی شوكران باغی

جدول3-15: نتایج آزمون DPPH   عصاره گیاه  خار عروس و عصاره های شوكران باغی

جدول3-16: جذب مربوط به غلظت‌های متفاوت گالیک‌اسید

جدول3-17: محتوای فنولی عصاره‌های گیاهی

جدول3-18: درصد مهار لینولئیک اسید عصاره های گیاهی

جدول3-19 : نتایج مربوط به تعیین فعالیت ضدمیکروبی عصاره‌های گیاهی

علایم و اختصارات

 

Isoprenyl diphosphate

Dimethylallyl diphosphate

                                               Mevalonic acid

1-Deoxy-D-xylulose-5-phosphate

2C-methyl-D-erythritol-4-phosphate

Geranyl pyrophosphate

Neryl pyrophosphate

Farnesyl pyrophosphate

Phenyl alanine ammonialyase

Simultaneous distillation–extraction

parts-per-billion

Deoxy ribonucleic acid

Adenosine triphosphate

Folin–Ciocalteu Reagent

potential of Hydrogen

2,2-Diphenyl-1-Picrylhydrazyl

half maximal inhibitory concentration

Gas Chromatography

Flame Ionization Detector

Gas chromatography– Mass Spectrometry

direct current

alternating current

Retention Time

Kovats Index

National Cancer Institute

Minimum Inhibitory Concentration

Disk Diffusion

Ultraviolet-Visible

Dimethyl Sulfoxide

Butylated hydroxytoluene

Colony-forming unit

International Unit

National Committee for Clinical Laboratory Standards

Brain-heart infusion

Sabouraud dextrose agar

Potato dextrose agar

Nutrient agar

median Lethal Concentration

Ferric reducing antioxidant power

Thiobarbituric acid

IPP

DMAPP

MVA

DXP

MEP

GPP

NPP

FPP

PAL

SDE

ppb

DNA

ATP

FCR

pH

DPPH

IC50

GC

FID

GC-MS

dc

ac

RT

KI

NCI

MIC

DD

UV-Vis

DMSO

BHT

CFU

I.U.

NCCLS

 

BHI

SDA

PDA

NA

LC50

FRAP

TBA

مقدمه

گیاهان دارویی از سابقه­ای بسیار درخشان به ویژه درکشور­های باستانی مانند چین، یونان، مصر، ایران و هندوستان برخوردار است. در ایران باستان استفاده از گیاهان به عنوان دارو، ضدعفونی کننده و معطرکننده مرسوم بوده است [1].

تاریخ اسانس‌ها از شرق آغاز شد. فن اسانس‌گیری به روش تقطیر در مشرق زمین به خصوص در مصر، ایران و هندوستان پی‌ریزی و اجرا شد [2]. خدمات علما و دانشمندان مسلمانی نظیر جابربن‌حیان، زکریای‌رازی، ابونصرفارابی، ابوعلی‌سینا که سرآمد علوم شیمی، پزشکی وداروسازی عصر خود بودند؛ به اندازه ای است که هنوز هم جوامع انسانی از پرتو آنها در زمینه‌های مذکور استفاده می‌کنند. شاید اولین داروخانه گیاهی در قرن سوم هجری در بغداد شکل گرفت. اما به دلیل اینکه تا آن زمان دانش بشری فاقد معیارها و استانداردهای لازم برای تشخیص درست گونه‌های گیاهی بود، گاهی گونه‌ها و گیاهان متعددی با یک عنوان ولی با خواص متفاوت به مردم ارائه می‌شدند. بعدها مواد مؤثر موجود در گیاهان دارویی جایگزین مواد خام گیاهی گردید و به تدریج باب شیمی گیاهی گشوده شد تا اینکه امروزه تعداد زیادی از داروهای مدرن از منابع گیاهی استخراج می‌شوند [3].

کیمیاگران اسانس را جوهره گیاه نامیده­اند و بر اساس این تفکر اسانس شکل مادی نیروهای حیاتی و روحی موجود در گیاهان است. با گسترش این علم، استخراج اسانس مورد توجه بیشتر قرار گرفت و به همراه عصاره­های گیاه، قرنها به عنوان پایه بیشتر داروها و یا به تنهایی به عنوان دارو جهت درمان بیماری­های مزمن و همگانی بکار می­رفتند [4].

کشور ما در زمینه درمان گیاهی و استفاده از گیاهان دارویی تاریخ و پیشینه‌ای درخشان دارد. با وجود این، آن‌چنان‌که شایسته است، حاصل قرن‌ها تجربیات گذشتگان را ارج ننهاده‌ایم. با توجه به اینکه کشور ایران از ذخیره غنی گیاهی برخوردار است و بسیاری از گیاهان این سرزمین از لحاظ قابلیت‌های مختلف فیتوشیمیایی، ضدمیکروبی، دارویی و غیره مورد بررسی قرار نگرفته لذا شایسته است قابلیت گیاهان بکر آن ارزیابی شود که دو گیاه Morina persica L. و Physospermum cornubiense (L.) DC. از این جمله می باشند.

تعداد صفحه : 90

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.