پایان نامه

پایان نامه در مورد : ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

.9-2اﻧﻮاع ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

 

ﻣﺪﯾﺮان در ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای ﻣﺮﮐﺐ از ﺗﻌﻬﺪات زﯾﺮ اﺗﻔﺎق ﻧﻈﺮ دارﻧﺪ: 1 ـ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن 2 ـ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﯾﺎ ارﺑﺎب رﺟﻮع 3 ـ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد

 

 

4 ـ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد و ﮔﺮوه ﮐﺎری

 

5 ـ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺮﺳﯽ و ﺑﻼﻧﭽﺎرد ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ ﮐﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﻌﻬﺪات ﺑﻪ ﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده در ﮐﺎر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﻣﺆﺛﺮ و ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ اﺳﺖ .

 

ﺣﺎل ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﻌﻬﺪﻫﺎی ذﮐﺮ ﺷﺪه ﻣﯽ ﭘﺮدازﯾﻢ:

 

 

 

 

.1-10-2 ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن

 

اوﻟﯿﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد. ﻣﺪﯾﺮ ﻣﺆﺛﺮ، ﺧﻮد ﺗﺼﻮﯾﺮ ﮔﺮ اﻓﺘﺨﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮﯾﺶ اﺳﺖ. ﻣﺪﯾﺮ اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ را ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﻣﺜﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﻃﺮﯾﻖ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺧﻮش ﻧﺎم ﮐﺮدن ﺳﺎزﻣﺎن، ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ رده ﺑﺎﻻ و ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن ﺑﺮ اﺳﺎس ارزش ﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن از ﻣﻮارد ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺴﺘﻨﺪ.

 

 

 

– Continuance Commitment

 

– Normative Commitment

 

40

 

 

1

 

2

 

.2-10-2ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی

 

ﺷﺎﯾﺪ ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﻣﺸﺘﺮی ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد. ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻤﺘﺎز ﻣﯽ ﮐﻮﺷﻨﺪ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻔﯿﺪ اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﺪﯾﺮان از دو ﻃﺮﯾﻖ ﻋﻤﺪه ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ، ﯾﮑﯽ اﻧﺠﺎم ﺧﺪﻣﺖ و دﯾﮕﺮی اﯾﺠﺎد اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮای او(ﺳﻼﺟﻘﻪ و ﻓﺮح ﺑﺨﺶ ،.(1389

 

.3-10-2 ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد

 

ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﺗﮑﯿﻪ ﺑﺮ ﺷﺨﺺ ﻣﺪﯾﺮ دارد. ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻤﺘﺎز ﺗﺼﻮﯾﺮی ﻗﻮی و ﻣﺜﺒﺖ از ﺧﻮﯾﺶ ﺑﺮای دﯾﮕﺮان رﻗﻢ ﻣﯽ زﻧﻨﺪ. آن ﻫﺎ در ﻫﻤﻪ ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻗﺪرﺗﯽ ﻗﺎﻃﻊ ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. اﯾﻦ ﻃﻠﺐ را ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﺧﻮد و ﯾﺎ ﺧﻮدﭘﺮﺳﺘﯽ ﻧﺒﺎﯾﺪ اﺷﺘﺒﺎه ﮐﺮد. ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﺧﻮد از ﺳﻪ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﺎص ﻣﻌﻠﻮم ﻣﯽ ﺷﻮد: ﻧﺸﺎن دادن ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎری، ﻣﻘﺎم ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺪﯾﺮ ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﺮدن و ﻗﺒﻮل اﻧﺘﻘﺎد ﺳﺎزﻧﺪه(ﺳﻼﺟﻘﻪ و ﻓﺮح ﺑﺨﺶ ،.(1389

 

.4-10-2 ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم

 

ﭼﻬﺎرﻣﯿﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ ﮐﺎر ﺗﯿﻤﯽ و ﻓﺮد ﻓﺮد اﻋﻀﺎی ﮔﺮوه ﺗﺄﮐﯿﺪ دارد. ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻤﺘﺎز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای آﻧﻬﺎ ﮐﺎر ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، اﯾﺜﺎر ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ. اﯾﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﺪﯾﺮ از ﺷﯿﻮه ﺻﺤﯿﺢ رﻫﺒﺮی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﻤﮏ ﺑﻪ اﻓﺮاد در ﺣﺼﻮل ﺗﻮﻓﯿﻖ در اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻔﺸﺎن اﺷﺎره دارد. ﺗﻤﺎﯾﻞ ﻣﺪﯾﺮ ﺑﻪ ﺻﺮف وﻗﺖ و اﻧﺮژی و ﮐﺎر روزاﻧﻪ ﺑﺎ زﯾﺮدﺳﺘﺎن، ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺜﺒﺖ او ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﺳﺖ. ﺑﺨﺼﻮص ﺳﻪ ﻋﻤﻞ ﺣﯿﺎﺗﯽ از اﺟﺰای ﺗﺸﮑﯿﻞ دﻫﻨﺪه اﯾﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ: ﻧﺸﺎن دادن ﻋﻼﻗﻪ ﻣﻨﺪی ﻣﺜﺒﺖ و ﺑﺎزﺷﻨﺎﺳﯽ، دادن ﺑﺎزﺧﻮرد ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﯽ و ﺗﺮﻏﯿﺐ اﯾﺪه ﻫﺎی ﻧﻮآوراﻧﻪ(ﺳﻼﺟﻘﻪ و ﻓﺮح ﺑﺨﺶ ،.(1389

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41

 

.5-10-2 ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻇﯿﻔﻪ ﯾﺎ ﺗﮑﻠﯿﻒ

 

ﭘﻨﺠﻤﯿﻦ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﺮ وﻇﺎﯾﻔﯽ ﺗﮑﯿﻪ دارد ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮﻧﺪ. ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻮﻓﻖ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻔﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم اﻧﺠﺎم ﻣﯽ دﻫﻨﺪ، ﻣﻌﻨﺎ ﻣﯽ ﺑﺨﺸﻨﺪ. آﻧﺎن ﺑﺮای زﯾﺮدﺳﺘﺎن ﮐﺎﻧﻮن ﺗﻮﺟﻪ و ﺟﻬﺖ را ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﺮده، اﻧﺠﺎم ﻣﻮﻓﻘﯿﺖ آﻣﯿﺰ ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ را ﺗﻀﯿﻤﻦ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ.

 

ﭼﻨﯿﻦ ﺗﻌﻬﺪی زﻣﺎﻧﯽ ﻋﻤﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺪف اﺻﻠﯽ و ﺻﺤﯿﺢ، ﺳﺎدﮔﯽ و ﻋﻤﻞ ﮔﺮاﯾﯽ آن ﺣﻔﻆ ﺷﻮد و ﻣﻮﺟﺐ ﻣﻬﻢ ﺟﻠﻮه دادن ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺷﻮد. در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ اﻧﺠﺎم ﮔﯿﺮﻧﺪ، ﮐﻠﯿﺪ ﻣﺆﺛﺮ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ. ﻣﺪﯾﺮ ﺣﻠﻘﻪ اﺗﺼﺎل اﺻﻠﯽ ﻣﯿﺎن ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺗﻌﻬﺪات اﺳﺖ. ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻤﺘﺎز ﺿﻤﻦ اﻋﻤﺎل دﯾﺪﮔﺎه ﻫﺎی ﺧﻮد، ﻧﺒﺎﯾﺪ اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﺗﻌﻬﺪ را از ﻧﻈﺮ دور داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻤﺘﺎز در ﻣﻮرد روﻧﺪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﺗﻌﻬﺪات، ﻓﺮد اﺻﻠﯽ اﺳﺖ. ﻣﺪﯾﺮ ﺑﺎ ﻗﺒﻮل ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ و ﻋﻤﻞ ﮐﺮدن در ﻣﻘﺎم ﻧﯿﺮوﯾﯽ ﻣﺜﺒﺖ، ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻗﻮﯾﺎً در ﺳﺎزﻣﺎن، ﻣﺮدم آن، وﻇﺎﯾﻒ و ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺬارد. اﯾﻦ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﻤﺘﺎز ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺧﻮد آﻧﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮی، ﺳﺎزﻣﺎن، وﻇﺎﯾﻒ ﮐﻠﯿﺪی ﻣﺮدم و ﺧﻮدﺷﺎن ﺗﻌﻬﺪ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﻨﺪ. ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﺳﺨﻦ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﺗﻌﻬﺪی ﺑﺎﯾﺪ ﻧﮕﺮش ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻪ وﺟﻮد آورد وﻋﻼﻗﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﻧﺸﺎن داد اﯾﻦ ﮐﺎر وﻇﯿﻔﻪ ﺗﮏ ﺗﮏ اﻓﺮاد ﻣﯽ ﺷﻮد و ﻧﻪ ﻓﻘﻂ وﻇﯿﻔﻪ ﻣﺪﯾﺮ. ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻤﺘﺎز ﺑﺎﯾﺪ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی اﯾﻦ ﭘﻨﺞ ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺰدﯾﮏ ﮐﻨﺪ و ﺑﺎ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ دﯾﮕﺮان، ﺑﺮای اﯾﺠﺎد آن ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﻼش و ﮐﻮﺷﺶ ﺑﭙﺮدازد. ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺗﻌﻬﺪات، ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﺪاﮐﺎری و ﺧﺪﻣﺖ اﻧﺠﺎم ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. وﻗﺘﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﻣﻤﺘﺎز ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ زﯾﺮدﺳﺘﺎن ﺧﻮد ﺑﻪ ﻃﻮر واﻗﻌﯽ وﻓﺎدار ﺑﺎﺷﺪ، زﯾﺮدﺳﺘﺎن ﻧﯿﺰ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ وﻇﺎﯾﻒ ﺧﻮد ﮔﺬﺷﺖ و ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﻨﺪ(ﺳﻼﺟﻘﻪ و ﻓﺮح ﺑﺨﺶ ،.(1389

 

 

 

 

ادامه مطلب و جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه