پایان نامه

پایان نامه در مورد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری- (QWL) – کیفیت شغل

ﺑﺮﻧﺎﻣﮥ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺷﺎﻣﻞ ﻫﺮﮔﻮﻧﻪ ﺑﻬﺒﻮد در ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻣﯽ رﺷﺪ و ﺗﻌﺎﻟﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ. از اﯾﻦ رو ﻧﻈﺎم ارزﺷﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﺑﺮ روی اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻣﻨﺰﻟﮥ ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮ در ﻣﻌﺎدﻟﮥ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ راﻫﺒﺮدی ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ، ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﮐﻪ ﺑﺮآورده ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﺑﻬﺴﺎزی و ﮐﺎراﯾﯽ ﺑﻠﻨﺪﻣﺪت ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨﺠﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ(ﺣﺴﯿﻨﯽ و ﻫﻤﮑﺎران،.(1388

 

ﻣﺎزﻟﻮ ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﺪﯾﻨﮥ ﻓﺎﺿﻠﮥ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎ را در ﮐﺘﺎب ﯾﻮپ ﺳﯽ ﮐﯿﻦ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ :ﻣﺪﯾﻨﮥ ﻓﺎﺿﻠﻪ ﻫﻨﮕﺎﻣﯽ ﻣﯿﺴﺮ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮدﺷﮑﻮﻓﺎ، ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﮐﻨﻨﺪه ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ را در ﻫﻤﮥ ﺳﻄﻮح ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ دﻫﺪ، اداره ﺷﻮﻧﺪ. ﭼﺸﻢ اﻧﺪاز ﻣﺎزﻟﻮ اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﻮدﺷﮑﻮﻓﺎﯾﯽ ﮐﺎرﮐﻨﺎن، ﺗﺄﺛﯿﺮ واﻗﻌﯽ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر اﺧﺺ و در ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر اﻋﻢ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .اﻣﺮوزه ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺟﺎﻣﻊ، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺳﺎزی ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﺎری ﺧﻮدﮐﺎر و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﻣﺎ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع آﻣﻮزش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و رﻫﺒﺮی ﺳﻮق ﻣﯽ دﻫﻨﺪ از اﯾﻦ رو ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری در ﻗﺮن ﺣﺎﺿﺮ، در ﺳﺮاﺳﺮ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن و ﮐﺎرﮐﻨﺎن آن درآﻣﺪه اﺳﺖ .ﮐﺎرﮐﻨﺎن از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد، ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ، ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ، اﻣﻨﯿﺖ از ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻫﻤﭽﻮن ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد، ﻓﺮﺻﺖ رﺷﺪ، ﺗﻮﺳﻌﮥ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ، اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ، ﻗﺎﻧﻮﻧﮕﺮاﯾﯽ در ﮐﺎر و … ﮐﻪ از اﺑﻌﺎد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽ ﺷﻮد، ﮔﻼﯾﻪ دارﻧﺪ. آﻧﭽﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ اﺑﻌﺎد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﺮ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ، ﻣﺘﻐﯿﺮ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ(ﺣﺴﯿﻨﯽ و ﻫﻤﮑﺎران،.(1388

 

.2-2 ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری

 

ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری اﺑﺘﺪا در اروﭘﺎ و ﻃﯽ دﻫﻪ (1950 – 59) و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ارﯾﮏ ﺗﺮﯾﺴﺖ و ﻫﻤﮑﺎراﻧﺶ درداﻧﺸﮑﺪه ﺗﺎوﯾﺴﺘﺎک در زﻣﯿﻨﻪ رواﺑﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﻟﻨﺪن ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ. ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﻫﻢ ﺑﻌﺪ ﻓﻨﯽ و ﻫﻢ ﺑﻌﺪ

 

16

 

 

اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ را ﺑﺮرﺳﯽ ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ رواﺑﻂ ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ، ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪن ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ – اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ (ﺳﻮﺳﯿﻮﺗﮑﻨﯿﮑﺎل) ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻐﻞ ﺷﺪ. اﻣﺮوزه اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری را ﺗﺤﺖ ﭘﻮﺷﺶ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن اوﻟﯿﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری در ﺑﺮﯾﺘﺎﻧﯿﺎ، اﯾﺮﻟﻨﺪ، ﻧﺮوژ و ﺳﻮﺋﺪ ﻃﺮاﺣﯽ ﻫﺎی ﺷﻐﻠﯽ را ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﻬﺘﺮ، ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺗﺮ ﮐﺮدن ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی اﯾﺠﺎد ﮐﺮده اﻧﺪاﺣﺘﻤﺎﻻً. ﺑﺎرزﺗﺮﯾﻦ ﻣﺸﺨﺼﻪ ﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﭘﺪﯾﺪار ﺷﺪن و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎی ﮐﺎری ﺧﻮد ﮔﺮدان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﮑﻞ ﺟﺪﯾﺪی از ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺎر ﺑﻮد. ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﻃﯽ دﻫﻪ ﺷﺼﺖ ﺑﻪ اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ رﺳﯿﺪ و ﺑﺮ ﻋﮑﺲ اروﭘﺎ، ﭘﮋوﻫﺶ ﻫﺎ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری در آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﯿﭽﯿﺪه ﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﺎی روش واﺣﺪ از ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﻣﺘﻨﻮﻋﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﯽ از ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر از ﺳﺎل 1970 وارد ادﺑﯿﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺷﺪ. ﻣﺮﺣﻠﻪ دوم اﯾﻦ ﻧﻬﻀﺖ از ﺳﺎل 1979 آﻏﺎز ﺷﺪ و ﺗﺎﮐﻨﻮن اداﻣﻪ دارد و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ آن اﯾﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ ﻓﺰاﯾﻨﺪه در ﺑﺎزارﻫﺎی ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ و ﻧﯿﺰ در ﺑﺎزارﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ وﺟﻮد اﻃﻼﻋﺎت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻮد.

 

اﺧﯿﺮاً ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺑﻬﺮه وری و ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﻪ ﻗﺪری اﻫﻤﯿﺖ و ﻣﺤﺒﻮﺑﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﻧﺪ ﮐﻪ آن را ﻣﯽ ﺗﻮان ﯾﮏ ﻧﻬﻀﺖ اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﺎﻣﯿﺪ(ﺳﻠﻄﺎﻧﯽ و داﺳﺘﺎﻧﯽ،.(1389

 

 

ادامه مطلب و جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه