پایان نامه

ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری- (QWL) – کیفیت شغل

ﯾﮑﯽ از ﺻﺎﺣﺒﻨﻈﺮان ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎدات ﮐﻪ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﮐﺮدن ﻣﻔﻬﻮم ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری و ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻋﻤﻠﯽ آن ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻔﻬﻮم زﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ وﺟﻪ ﻗﺎﺑﻞ درک ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ آن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﺪف، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮآﯾﻨﺪی ﮐﻪ آن ﻫﺪف را ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﻠﺴﻔﻪ ای ﮐﻪ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪه روش ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻓﺮاد (ﮐﺎرﮐﻨﺎن) اﺳﺖ در ﻧﻈﺮ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ (ﻣﻮﻟﯿﻨﺰ19931، ص (499 ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻫﺪف، ﺑﻬﺒﻮد ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﻣﺸﺎﻏﻞ و ﻣﺤﯿﻂ ﻫﺎی ﮐﺎری

 

ﭼﺎﻟﺸﯽ ﺗﺮ، راﺿﯽ ﮐﻨﻨﺪه ﺗﺮ و ﻣﺆﺛﺮﺗﺮ ﺑﺮای اﻓﺮاد در ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح ﺳﺎزﻣﺎن.

 

ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﺮآﯾﻨﺪ، ﻓﺮاﺧﻮاﻧﯽ ﺗﻼش ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺤﻘﻖ ﮐﺮدن ﻫﺪف ﻓﻮق از ﻃﺮﯾﻖ دﺧﺎﻟﺖ دادن و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻓﻌﺎل ﮐﻠﯿﻪ اﻓﺮاد ﺳﺎزﻣﺎن. اﻓﺮاد از ﻃﺮﯾﻖ دﺧﺎﻟﺖ ﻓﻌﺎل ﺧﻮد ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﻌﻨﺎداری را در ﺳﺎزﻣﺎن داﺷﺘﻪ و اﺣﺴﺎس رﺿﺎﯾﺖ ﻣﻨﺪی ﺑﯿﺸﺘﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﻨﺪ و ﺑﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و رﺷﺪ ﺷﺨﺼﯽ ﺧﻮد ﻣﺒﺎﻫﺎت ﮐﻨﻨﺪ.

 

ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻓﻠﺴﻔﻪ، ﻧﮕﺮش ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »داراﯾﯽ ﻫﺎﯾﯽ« ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﻣﻨﺼﻪ ﻇﻬﻮر رﺳﺎﻧﺪه و ﺑﺎﻟﻨﺪه ﺷﻮﻧﺪ و ﻗﺎدرﻧﺪ داﻧﺶ، ﻣﻬﺎرت ﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد را در اﺧﺘﯿﺎر ﺳﺎزﻣﺎن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﻧﻪ ﺑﻪ

1 – Mullins, Laurie J.

 

21

 

 

ﻋﻨﻮان »ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎﯾﯽ « ﮐﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺑﺮ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺑﻮده و ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﮐﻨﺘﺮل ﺷﻮﻧﺪ. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن دﯾﮕﺮی ﺑﺮ اﯾﻦ اﻋﺘﻘﺎد ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری را از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺸﺮﯾﺢ ﺑﺮﺧﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻌﺮف ﺗﻼش ﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺷﻮد، ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﻤﻮد. اﮔﺮ ﭼﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺷﺎﯾﺪ داﻣﻨﻪ وﺳﯿﻌﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﺑﺮﺧﯽ از ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ ﺗﺮﯾﻦ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﺮﺣﺶ زﯾﺮ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ:

 

-1 ﻣﺸﺎرﮐﺖ، دﺧﺎﻟﺖ دادن اﻓﺮاد ﮐﻠﯿﻪ ﺳﻄﻮح ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی.

 

-2 ﺗﺠﺪﯾﺪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮐﺎر، ﻃﺮاﺣﯽ دوﺑﺎره ﻣﺸﺎﻏﻞ، ﻧﻈﺎم ﻫﺎ و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن زﻣﯿﻨﻪ آزادی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در اﻧﺠﺎم ﮐﺎر.

 

-3 ﭘﺎداش، اﯾﺠﺎد ﻧﻈﺎم ﻫﺎی ﭘﺎداﺷﯽ ﮐﻪ ﻋﺎدﻻﻧﻪ، ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎری ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺎﺷﺪ.

 

-4 ﺑﻬﺒﻮد ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر، دﻟﭙﺬﯾﺮ ﻧﻤﻮدن ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﺎری ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ای ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻓﺮدی آﻧﺎن را ﭘﺎﺳﺨﮕﻮ ﺑﺎﺷﺪ(ﺿﯿﺎﯾﯽ ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ،.(1388

 

.3-3-2ﺗﻌﺮﯾﻒ رﺳﻤﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری

 

ﺷﺎﯾﺪ ﺑﺘﻮان ﮔﻔﺖ رﯾﭽﺎرد واﻟﺘﻮن1 ﺗﻌﺮﯾﻒ رﺳﻤﯽ ﺗﺮی را از ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری اراﯾﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، »ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻣﯿﺰان ﺗﻮان اﻋﻀﺎی ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن ﮐﺎری در ﺑﺮآورده ﻧﻤﻮدن ﻧﯿﺎزﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﻓﺮدی ﺧﻮد در ﯾﮏ ﺳﺎزﻣﺎن از ﻃﺮﯾﻖ ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت ﺧﻮد)«ﺿﯿﺎﯾﯽ ﺑﯿﮕﺪﻟﯽ،.(1388

 

.4-2ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری

 

-1 ﺣﻘﻮق و دﺳﺘﻤﺰد

 

-2 ﻣﺰاﯾﺎ ( ﺑﻪ وﯾﮋه ﻣﺰاﯾﺎی ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ)

 

-3 اﻣﻨﯿﺖ ﺷﻐﻠﯽ

 

 

1 – Richard walton

 

22

 

 

-4 داﺷﺘﻦ ﺷﺎﻧﺲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﻐﻞ دﯾﮕﺮ در ﺳﺎزﻣﺎن

 

-5 ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻨﺶ ﻫﺎی ﮐﺎری -6 ﺷﺮﮐﺖ در ﺗﺼﻤﯿﻤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ اﻓﺮاد ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد. -7 دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ در ﻣﺤﻞ ﮐﺎر -8 ﺳﻬﯿﻢ ﺑﻮدن در ﺳﻮد -9 وﺟﻮد ﻧﻈﺎم ﺑﯿﻤﻪ ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﯽ

 

 

– 10 وﺟﻮد اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﯽ -11 ﭼﻬﺎر روز ﮐﺎر در ﻫﻔﺘﻪ (ﺳﺎﻋﺖ ﮐﺎر ﻣﻨﻌﻄﻒ)

 

ﺑﺎ وﺟﻮد وﺟﻪ ﺗﻤﺎﯾﺰات ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎ از ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری، ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎ در اﻏﻠﺐ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺸﺘﺮک ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ اﻣﺎ ﻣﺴﻠﻤﺎً اﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺨﺸﯽ از ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری را ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﺪ، وﻟﯽ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه و ﺣﺴﺎس ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ و زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﺑﻪ ﺑﺮداﺷﺖ ﻫﺎی ذﻫﻨﯽ و روﻧﯽ ﻣﺎ از ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎرﻣﺎن ﻣﺮﺑﻮط ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ اﻣﺮ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﺷﻐﻞ و ﺷﺎﻏﻞ، ﺗﻨﺎﺳﺐ روﺣﯿﻪ اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎزﻣﺎن، ﺑﻬﺮه ور ﺑﻮدن و

 

ﺧﻮد را ﻣﻔﯿﺪ اﺣﺴﺎس ﮐﺮدن در ﻣﺤﯿﻂ ﮐﺎر را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﯿﺮد. واﻟﺘﻮن(1973)1 در ﺗﺠﺰﯾﻪ و ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﻫﺸﺖ ﻣﺘﻐﯿﺮ اﺻﻠﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﺪف ارﺗﻘﺎء ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﮐﺎری ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ارﺗﺒﺎط دارﻧﺪ. اﯾﻦ ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎ ﻋﺒﺎرت اﻧﺪ از:

 

.1-4-2 ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﮐﺎﻓﯽ

 

ﻣﻨﻈﻮر ﭘﺮداﺧﺖ ﻣﺴﺎوی ﺑﺮای ﮐﺎر ﻣﺴﺎوی و ﻧﯿﺰ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﭘﺮداﺧﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﻣﻌﯿﺎرﻫﺎی ﮐﺎرﮐﻨﺎن و ﺗﻨﺎﺳﺐ آن ﺑﺎ دﯾﮕﺮ اﻧﻮاع ﮐﺎر ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻨﻈﻮر از ﺟﺒﺮان ﺧﺪﻣﺖ ﻣﻨﺼﻔﺎﻧﻪ و ﮐﺎﻓﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ ﭘﺮداﺧﺖ

1 – Richard walton

 

23

 

 

ﮔﺮدد ﮐﻪ ﺗﺴﺎوی درون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﺑﺮون ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از آن اﺳﺘﻨﺒﺎط ﮔﺮدد و ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﻫﻨﮕﺎم ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺧﻮد ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﻫﻢ ردﯾﻒ ﻫﺎﯾﺸﺎن در درون و ﺑﯿﺮون از ﺳﺎزﻣﺎن اﺣﺴﺎس ﺿﺮر و زﯾﺎن ﻧﮑﻨﻨﺪ(ﻣﻬﺪی زاده اﺷﺮﻓﯽ و اﯾﻠﮑﺎ، .(1389

 

 

ادامه مطلب و جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه