جغرافیا

پایان نامه ارشد رشته جغرافیای سیاسی(M. A):تهدیدات امنیت ملی در مناطق مرزی با مطالعه موردی شهرستان آستارا

دانلود متن کامل پایان نامه درجه کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی(M. A)

با عنوان:تهدیدات امنیت ملی در مناطق مرزی با مطالعه موردی شهرستان آستارا

برای رعایت حریم خصوصی اسامی استاد راهنما، استاد مشاور، و نام نگارنده درج نمی شود

واحد گرمسار

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیای سیاسی

 

موضوع

تهدیدات امنیت ملی در مناطق مرزی با مطالعه موردی شهرستان آستارا

 

استاد راهنما :

دکتر مسعود الماسی

 

استاد مشاور :

دکتر حیدر لطفی

 

 

 

93 1392

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مندرجاتصفحه
چکیده :1
فصل اول کلیات تحقیق3
1 – 1- مقدمه و بیان مسئله4
1 – 2 – اهمیت و ضرورت تحقیق4
1 – 3 – سؤال پژوهش5
1 – 4 – فرضیه تحقیق5
1 – 5 – اهداف پژوهش5
1 – 6 – هدف کاربردی و بهره وران6
1 – 7 – روش تحقیق6
1 – 8 – شیوه های گردآوری داده ها و اطلاعات6
1 – 9 – محدودیت ها و موانع تحقیق7
1 – 10 – محدوده مورد مطالعه و مقطع زمانی7
1 – 11 – پیشینه تحقیق7
1 – 12 – واژه ها و مفاهیم کلیدی

 

8
فصل دوم مبانی نظری تحقیق15
2 – 1 – عوامل تهدید کننده امنیت ملی16
2 – 1 – 1 – تهدیدات اقتصادی17
2 – 1- 1 – 1 – چالش های ساختاری اقتصاد17
2 – 1 – 1 – 2 – حفره های اقتصادی دولت18
2 – 1 – 1- 3 – تحریم های اقتصادی بین المللی24
2 – 1- 2 – تهدیدات سیاسی24
2 – 1- 2 – 1 – تحریم های سیاسی بین المللی25
2 – 2 – 1 – 2 – حفره های سیاسی دولت25
2 – 1- 2 – 3 – ایدئولوژی های سیاسی معاند حکومت29
2 – 1- 3 – تهدیدات فرهنگی ، اجتماعی30
2 – 1- 3 – 1- تهدیدات نرم32
2 – 1 – 3 – 2 – حفره های فرهنگی و اجتماعی دولت32
2 – 1 – 3 – 3 – بحران های هویتی37
2 – 1- 4 – تهدیدات طبیعی و زیست محیطی37
2 – 1- 5 – تهدیدات نظامی39
2 – 2- تطبیق و ارزیابی تهدیدات امنیت ملی با روش ماتریس تحلیل40
2 – 2- 1 – ارزیابی تهدیدات امنیت ملی با روش ماتریس تحلیل در زمان صلح و جنگ45
فصل سوم محدوده جغرافیایی تحقیق46
3 – 1 – موقعیت جغرافیایی استان گیلان47
3 -1 – 1- مرز استان47
3 – 1- 2- وضعیت دریای خزر48
3 -1 – 3 – رودخانه آستارا چای49
3 – 2- موقعیت جغرافیایی آستارا49
3 – 2- 1- وضعیت صنعت گردشگری و جاذبه های توریستی50
3 – 2- 3 – بیشینه تاریخی ، زبان ، مذهب ، قومیت ، علما و مشاهیر50
3 – 2- 4 – وضعیت اقتصادی51
3 – 2- 5- صنعت51
3 – 2- 6 – کشاورزی51
3 – 2- 6 – 1- دامداری52
3 – 2- 7- فرهنگی52
3 – 2- 8- تقسیمات کشوری52
3 – 2- 9 – آب و هوا53
3 – 2- 10 – خاکها53
3 – 2- 11 – منابع آبی54
3 – 2- 12- پوشش گیاهی55
3 – 3- وجه تسمیه شهر آستارا55
3 – 4- شهر در گذر زمان56
3 – 5- اثرات تحولات تاریخی شهر آستارا از نظر سیاسی اقتصادی57
3 – 6 – تحولات اقتصادی60
3 – 7 – تحولات اجتماعی61
3 – 8 – رشد و میزان جمعیت63
3 – 8 – 1- پراکندگی جمعیت63
3 – 8 – 2 – مهاجرت64
3 – 9 – مشارکت عمومی و احزاب محلی65
3 – 10 – میزان نارضایتی ها66
3 – 11 – تعریف مرز و ویژگی های آن67
3 – 11 – 1 – مرز ، موقعیت و اهمیت آن در ایران67
3 – 11 – 2 – چگونگی و میزان ارتباط با کشور مقابل و معاهدات و پروتکل های مرزی70
فصل چهارم یافته های تحقیق74
مقدمه75
4 – 1- یافته های توصیفی – تحلیلی75
4 – 2 – اهمیت قفقاز و جمهوری آذربایجان برای جمهوری اسلامی ایران75
4 – 3 – تغییر در ژئوپلتیک مرزهای شمالی ایران77
4 – 4- استقلال جمهوری آذربایجان و تأثیر آن بر امنیت ایران79
4 – 5 – سابقه روابط ایران و آذربایجان80
4 – 6 – مناسبات ایران و آذربایجان81
4 – 6 – 1 – فشار ایالات متحده آمریکا بر آذربایجان برای توسعه نیافتن مناسبات81
4 – 6 – 2 – نقش اسرائیل برای توسعه حوزه نفوذ در قفقاز82
4 – 6 – 3 – تبلیغات منفی رسانه ها و مطبوعات جمهوری آذربایجان علیه ایران82
4 – 6 – 4 – تبلیغات پان ترکیستی آذربایجان با شعار وحدت آذربایجانی های جهان83
4 – 6 – 6 – بحث پایگاه غلبه و موضع گیری آذربایجان در این مورد83
4 – 6 – 7 – تبلیغات دینی ایران برای جذب بیشتر شیعیان آذربایجان84
4 – 6 – 8 – برقراری مناسبات نزدیک با ارمنستان به عنوان کشور اشغالگر 20% خاک آذربایجان84
4 – 6 – 9 – تبلیغات منفی شبکه تلویزیونی سحر و صدای آذری در تهران و تبریز84
4 – 6 – 10 – اختلاف نظر بر سر تقسیم قلمرو سرزمینی در خزر85
4 – 7 – توطئه های فرهنگی دولت باکو در منطقه مرزی شهرستان آستارا85
4 – 8 – امکانات مناسب برای توسعه روابط ایران و جمهوری آذربایجان86
4 – 9 – نظام منطقه ایی دریای خزر90
4 – 10 – تحلیل آماری نقش شهرستان آستارا در روابط ژئوپلتیک ایران و جمهوری آذربایجان91
فصل پنجم نتیجه گیری و ارزیابی فرضیه ها117
5 – 1- ارزیابی فرضیه ها118
5 –2– آزمون فرضیات122
  
5–3– نتیجه گیری123
پیوست : منابع126
منابع

فهرست جداول

جدول-2-1: ماتریس زمان هشدار و توان آسیب رسانی تهدید

جدول 2-2: ماتریس ارزیابی احتمال خطر

جدول2-3: رویکرد محاسبه ی احتمال تهدیدات

جدول 2-4: تعیین احتمال استراتژیک تهدیدات انتخاب شده

جدول 3-1: آخرین تقسیمات کشوری شهرستان آستارا

جدول 3-2: جمعیت مناطق شهری و روستایی آستارا در سال 1385

جدول 4-1: نقش شهرستان آستارا در برقراری روابط تاریخی و اجتماعی بین ایران و آذرباییجان

جدول 4-2: نقش شهرستان آستارا در برقراری روابط دینی و مذهبی بین ایران و آذرباییجان

جدول 4-3: نقش شهرستان آستارا در برقراری روابط مرزی بین ایران و آذرباییجان

جدول 4-4: نقش شهرستان آستارا در ایجاد همگرایی بین ایران و آذرباییجان

جدول 4-5: نقش شهرستان آستارا در تسهیل روابط ترانزیتی بین ایران و آذرباییجان

جدول 4-6: نقش شهرستان آستارا در مبارزه با قاچاق کالا بین ایران و آذرباییجان

جدول 4-7: نقش شهرستان آستارا در برقراری روابط زیست محیطی ایران و آذرباییجان

جدول 4-8: نقش شهرستان آستارا در برقراری روابط امنیتی سیاسی ایران و آذرباییجان

جدول 4-9: نقش شهرستان آستارا در برقراری روابط فرهنگی ایران و آذرباییجان

جدول 4-10: نقش شهرستان آستارا در برقراری روابط اقتصادی ایران و آذرباییجان

جدول 4-11: نقش شهرستان آستارا در ایجاد بازارهای مشترک بین ایران و آذرباییجان

جدول 4-12: نقش شهرستان آستارا در توسعه گردشگری وتوریستی بین ایران و آذرباییجان

جدول 4-13: نقش شهرستان آستارا در توسعه نفوذ سیاسی ایران در حوزه قفقاز

جدول 4-14: نقش شهرستان آستارا در توسعه قدرت ملی ایران در حوزه خزر

جدول 4-15: نقش شهرستان آستارا در تامین منافع ملی ایران در حوزه خزر

جدول 4-16: نقش شهرستان آستارا در تامین منافع ملی ایران در حوزه قفقاز

جدول 4-17: نقش شهرستان آستارا در توسعه مذهب شیعه در حوزه قفقاز

جدول 4-18: نقش شهرستان آستارا در مبادلات اقتصادی ایران در حوزه قفقاز

جدول 4-19: نقش شهرستان آستارا در تقویت علایق مشترک بین ایران و آذرباییجان

جدول 4-20: نقش شهرستان آستارا در تسهیل برقراری روابط آذرباییجان با کشورهای حوزه خلیج فارس

جدول 4-21: نقش شهرستان آستارا در تسهیل حضور آذرباییجان در سازمان کنفرانس اسلامی

جدول 4-22: نقش شهرستان آستارا در توسعه مشارکتهای سرمایه گذاری بین ایران و آذرباییجان

جدول 4-23: نقش شهرستان آستارا در توسعه تجارت چمدانی بین ایران و آذرباییجان

جدول 4-24: نقش شهرستان آستارا در روابط منطقه ای ایران و آذرباییجان

جدول 4-25: نقش شهرستان آستارا در چشم انداز روابط ایران و آذرباییجان

جدول 5-1: آزمون تی تست یک طرفه برای فرضیه اول

جدول 5-2: آزمون تی تست یک طرفه برای فرضیه دوم

جدول 5-3: آزمون تی تست یک طرفه برای فرضیه سوم

فهرست نمودارها

نمودار 4-1: الگوی نظام منطقه ای دریای خزر

نمودار4-2: بخش های تشکیل دهنده نظام منطقه ای دریای خزر

نمودار 4-3: نقش شهرستان آستارا در برقراری روابط تاریخی و اجتماعی بین ایران و آذرباییجان

نمودار 4-4: نقش شهرستان آستارا در برقراری روابط دینی و مذهبی بین ایران و آذرباییجان

نمودار 4-5: نقش شهرستان آستارا در برقراری روابط مرزی بین ایران و آذرباییجان

نمودار 4-6: نقش شهرستان آستارا در ایجاد همگرایی بین ایران و آذرباییجان

نمودار 4-7: نقش شهرستان آستارا در تسهیل روابط ترانزیتی بین ایران و آذرباییجان

نمودار 4-8: نقش شهرستان آستارا در مبارزه با قاچاق کالا بین ایران و آذرباییجان

نمودار 4-9: نقش شهرستان آستارا در برقراری روابط زیست محیطی ایران و آذرباییجان

نمودار 4-10: نقش شهرستان آستارا در برقراری روابط امنیتی سیاسی ایران و آذرباییجان

نمودار 4-11: نقش شهرستان آستارا در برقراری روابط فرهنگی ایران و آذرباییجان

نمودار 4-12: نقش شهرستان آستارا در برقراری روابط اقتصادی ایران و آذرباییجان

نمودار 4-13: نقش شهرستان آستارا در ایجاد بازارهای مشترک بین ایران و آذرباییجان

نمودار 4-14: نقش شهرستان آستارا در توسعه گردشگری وتوریستی بین ایران و آذرباییجان

نمودار 4-15: نقش شهرستان آستارا در توسعه نفوذ سیاسی ایران در حوزه قفقاز

نمودار 4-16: نقش شهرستان آستارا در توسعه قدرت ملی ایران در حوزه خزر

نمودار 4-17: نقش شهرستان آستارا در تامین منافع ملی ایران در حوزه خزر

نمودار 4-18: نقش شهرستان آستارا در تامین منافع ملی ایران در حوزه قفقاز

نمودار 4-19: نقش شهرستان آستارا در توسعه مذهب شیعه در حوزه قفقاز

نمودار 4-20: نقش شهرستان آستارا در مبادلات اقتصادی ایران در حوزه قفقاز

نمودار 4-21: نقش شهرستان آستارا در تقویت علایق مشترک بین ایران و آذرباییجان

نمودار 4-22: نقش شهرستان آستارا در تسهیل برقراری روابط آذرباییجان با کشورهای حوزه خلیج فارس

نمودار 4-23: نقش شهرستان آستارا در تسهیل حضور آذرباییجان در سازمان کنفرانس اسلامی

نمودار 4-24: نقش شهرستان آستارا در توسعه مشارکتهای سرمایه گذاری بین ایران و آذرباییجان

نمودار 4-25: نقش شهرستان آستارا در توسعه تجارت چمدانی بین ایران و آذرباییجان

نمودار 4-26: نقش شهرستان آستارا در روابط منطقه ای ایران و آذرباییجان

نمودار 4-27: نقش شهرستان آستارا در چشم انداز روابط ایران و آذرباییجان

نمودار 5-1: میزان نقش پذیری آستارا در زمینه های مختلف به عنوان پیوند دهنده ارتباط ایران و آذرباییجان

چکیده انگلیسی

127

 

 

42

43

43

44

53

63

64

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

 

103

 

104

105

106

 

107

108

109

110

 

111

 

112

113

114

115

 

116

117

122

123

123

 

 

90

90

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103

104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

131

 

 

 

 

  

 

 

چکیده

تأمین امنیت ملی از اولویت های دولت ها در سیاست گذاری ملی و منطقه ای محسوب گردیده که همواره در تدوین آن تلاش می شود ؛ تهدیدها ، چالش ها و فرصت ها شناسایی و نیز تأثیر مکان های مختلف جغرافیایی بر آن مدنظر قرار گیرد . امنیت ملی به الزاماتی اشاره می کند که بقای دولت ملی را از طریق بکارگیری اقتصاد ، ارتش و توان سایسی و استفاده از ابزار دیپلماسی حفظ نماید . از این رو در شناخت ظرفیت های مناطق جغرافیایی و میزان تأثیرگذاری هر یک از آنها بر امنیت ملی سعی می شود تهدیدها شناسایی و در جهت مقابله با آن و نیز تبدیل چالش ها به فرصت اقدام لازم صورت پذیرد .

کشور جمهوری اسلامی ایران با توجه به اینکه در منطقه جنوب غرب آسیا قرار گرفته است جایگاه ویژه ای را در سیاست گذاری های جهانی به خود اختصاص دادهبه نحوی که در ساختار ژئوپلیتیک این منطقه به طور مؤثر نقش آفرینی می نماید. از آنجائی که این کشور دارای مرزهای خشکی و دریایی با کشورهای همجوار خود می باشد الزاماً چالش هایی را در مناطق مرزی از لحاظ نظارتی و نیز پایش اطلاعاتی دارا است که می تواند از طریق مناطق همجوار مرز به خصوص در خشکیچالش هایی را برای کشور به همراه داشته باشد .

استان گیلان یکی از استان های شمالی ایران است که مشمول بر 16 شهرستانمی باشد که از طریق شهرستان آستارا که در محور شمال غربی ترین نقطه این استان واقع است با جمهوری آذربایجان همسایه و دارای مرز زمینی می باشد . طول مرزهای خشکی استان با جمهوری آذربایجان 5/38 کیلومتر و طول حوزه مأموریتی مرزبانی در دریا نیز حدود 270 کیلومتر از دهانه پل مرزی تا انتهای بخش چابکسر می باشد .

با توجه به وجود مرز زمینی در شهرستان آستارا و اهمیت پایش اطلاعاتی ، امنیتی و انتظامی آن که می تواند در برگیرنده چالش ها و تهدیدهای متعدد برای جمهوری اسلامی ایران باشد لذا کارکرد مرز در ورود و خروج اتباع بیگانه و نیز فعالیت های دولت جمهوری آذربایجان که دارای روابط گژدار و مریض با جمهوری اسلامی ایران می باشد به خصوص با توجه به فعالیت های عوامل وابسته به دشمنان ایران از جمله رژیم صهیونیستی می تواند امنیت ملی را از طریق شهرستان مذکور تحت تأثیرواقع کند .

در این پایان نامه با روش ماتریس تحلیل ضمن بررسی انواع تهدیدهایی که در مرزهای بین المللی شهرستان آستارا می تواند امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را با چالش مواجه سازد ، به مناقشات مرزی در این شهرستان فی مابین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان پرداخته و سطح درجه ای تهدید امنیت ملی را در این موضوع مشخص می نماید .

لذا به نظر می ردس افزایش فعالیت های قدرت های فرا منطقه ای در جمهوری آذربایجان به خصوص در حوزه پایگاه های جاسوسی و نیز رصدهای اطلاعاتی به ویژه در مناطق مرزی آستارا می تواند امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را با تهدید مواجه نماید و همچنین تبدیل شدن جمهوری آذربایجان به عنوان پایگاهی برای مخالفان جمهوری اسلامی ایران می تواند تهدیدهای امنیتی خاصی را برای کشور ایران اسلامی به همراه داشته باشد . مضافاً عملکرد مرزی در شهرستان آستارا اعم از تعاملات و مناقشات مرزی می تواند تأثیرهای به سزایی بر امنیت جمهوری اسلامی ایران داشته باشد .

 

واژگان کلیدی :

امنیت ملی ، جمهوری اسلامی ایران ، جمهوری آذربایجان ، شهرستان آستارا ، ژئوپلیتیک ، منافع ملی ، قدرت های فرامنطقه ای

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

کلیات تحقیق

 

 

 

 

 

 

1 – 1 – بیان مسئله

تحلیل ساختارهای امنیتی یک منطقه برآمده از مؤلفه های خاص جغرافیایی ، سیاسی ، اقتصادی و … است . قاعدتاً هر منطقه ای که جوار مرزهای بین المللی قرار بگیرد دارای ویژگی ها و حساسیت های خاصی برای حاکمیت خواهد شد . لذا تبیین میزان اثرگذاری آن بر امنیت ملی می تواند به جایگاه آن در اتخاذ راهبردهای داخلی و خارجی کمک نماید . امنیت مؤلفه ای متغیر است که همواره با سایر مؤلفه ها چون اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و … در نظر گرفته شده و نیز سنجیده می شود . بنابراین شناخت تهدیدهای داخلی و پیرامونی برای پیشگیری و مقابله با آن ضروری و این موضوع در راستای برنامه ریزی های امنیتی تجلی می یابد .

موقعیت جغرافیایی شهرستان آستارا از توابع استان گیلان که دارای مرزهای زمینی و دریایی با جمهوری آذربایجان می باشد ، می تواند در شکل گیری راهبردهایی که متضمن منافع ملی کشور است مؤثر باشد . روابط مرزی متقابل و همچنین چالش هایی که میان جمهوری آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران وجود دارد می تواندحساسیت های این منطقه مرزی را برجسته نماید . با این حال تبیین جغرافیای سیاسی شهرستان آستارا به خصوص تأثیر وجود مرزها بر امنیت محلی و منطقه ای تبیین گر جایگاه این شهرستان در ارزیابی امنیت ملی باشد و انواع تهدیدهایی که از طریق مرزهای بین المللی ایران در شهرستان آستارا وجود دارد برآمده از روابط کژدار و مریض دولت آذربایجان و نیز روابط آنها با قدرت های فرا منطقه ای همچون آمریکا و رژیم صهیونیستی دارد . از این رو فعالیت های پایگاه های جاسوسی و اطلاعاتی در این کشور به خصوص در مناطق مرزی با جمهوری اسالمی ایران منجر به ایجاد تهدید امنیتی علیه ایران می گردد . همچنین تبدیل شدن کشور آذربایجان به پایگاهی برای برخی از مخالفان جمهوری اسلامی ایران باعث شده است مناقشات و تعاملات در مناطق مرزی دو کشور با حساسیت بیشتری رصد گردد .

 

1 – 2 – اهمیت و ضرورت تحقیق

پایش تهدیدهای امنیتی امری محدود به زمان خاص نیست بلکه همواره با تغییر در سیاست ها ، رویه ها و نیز بروز چالش ها می تواند صورت پذیرد . این موضوع محدود به تحولات مکانی خاص نیز می تواند نباشد بلکه برخی از مناطق با تحولات محلی ، منطقه ای و حتی بین المللی تأثیر پذیر می شوند . مرزهای بین المللی نیز به این ترتیب می باشند . یعنی دگرگونی در روابط دو یا چند کشور با یکدیگر و یا اعمال سیاست های قدرت های منطقه ای و فرا منطقه ای باعث تحولات سیاسی و امنیتی در مرزها می شود . شهرستان آستارا شمالی ترین شهرستان استان گیلان دارای مرزهای خشکی و آبی با جمهوری آذربایجان است اگر چه هنوز مرزهای آبی کشورهای حوزه دریای خزر تعیین نشده است اما در مرزهای سرزمینی مشخص و روابط مرزی در جریان است . از آنجائی که جمهوری آذربایجان به دلیل برخی از سیاست های جمهوری اسلامی ایران در بدو جدایی از شوروی و نیز در مسئله جنگ این کشور با ارمنستان رویکردهای پرابهام در سیاست خارجی خود با جمهوری اسلامی ایران داشته و دارد ، فلذا در برخی از مواقع دیده شده است که اقداماتی علیه منافع ملی ایران صورت داده که می توان از گسترش روابط خود با رژیم صهیونیستی به عنوان یکی از این اقدامات نام برد. فلذا شناخت تهدیدهایی که می تواند امنیت ملیجمهوری اسلامی ایران را از طریق این منطقه با تهدید یا چالش مواجه سازد از ضرورت هایی است که این تحقیق بدان می پردازد .

 

1 – 3 – سؤال پژوهش

سؤالی که این تحقیق در جستجوی یافتن پاسخ برای آنها خواهد بود ، بدین شرح مطرح است :

1 – چه تهدیدهایی در مرزهای بین المللی شهرستان آستارا می تواند امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را با چالش مواجه سازد ؟

2 – مناقشات مرزی در شهرستان آستارا فی مابین جمهوری اسلامی ایران وجمهوری آذربایجان چه درجه ای از تهدید را داراست ؟

 

1 – 4 – فرضیه های تحقیق

با توجه به سؤال پژوهش فرضیه های ذیل برای نیل به آن تدوین و ارائه شده است :

1 –به نظر می رسد تهدیدات خارجی با افزایش فعالیت های قدرت هایفرا منطقه ای در جمهوری آذربایجان به خصوص در حوزه پایگاه های جاسوسی و نیز رصدهای اطلاعاتی به ویژه در مناطق مرزی آستارا می تواند امنیت ملیجمهوری اسلامی ایران را با تهدید مواجه نماید .

2 – به نظر می رسد عملکرد مرزی در شهرستان آستارا اعم از تعاملات و مناقشات مرزی از درجه تهدیدات نظامی داشته باشد .

 

1 – 5 – اهداف پژوهش

باتوجه به اهمیت مسأله امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران و نقش مرز شهرستان آستارا و سیاست های کشور آذربایجان و ایران در ایجاد چالش امنیتی این تحقیق به دنبال نیل به اهداف ذیل می باشد :

1 – گونه شناسی و احصاء تهدیدات امنیت ملی در شهرستان آستارا

2 – شناسایی تهدیدات فعالیت های قدرت های فرامنطقه ای از طریق مرزهای بین المللی شهرستان آستارا

3 – شناسایی چگونگی تأثیر فعالیت های مرزی بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران

 

1 – 6 – هدف کاربردی و بهره وران

شناسایی چالش ها و تهدیدات امنیتی ایران در شهرستان آستارا و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران از دیدگاه های مختلف و تحلیل سیاست های جمهوری آذربایجان در این رابطه می تواند مورد استفاده دانشجویان محققان و پژوهشگران مسائل امنیتی و نیز وزارت امور خارجه کشور و نیز ادارات و سازمان هایی که در حوزه امنیت پژوهی فعالیت دارند مورد استفاده واقع گردد .

 

1 – 7 – روش تحقیق

روش تحقیق در این پژوهش مطالعه اسنادی – تاریخی و نیز بهره گرفتن از روش کتابخانه ای ( کتب و مقالات ) و در نهایت برداشت های میدانی نیز می باشد . همچنین برای بررسی و ارزیابی تأثیرات تهدیدات امنیت ملی در شهرستان آستارا از مدل ماتریس تحلی جهت حصول نتایج کاربردی استفاده می گردد .

 

1 – 8 – شیوه های گردآوری داده ها و اطلاعات

شیوه گردآوری اطلاعات مورد نظر این پایان نامه با بهره گرفتن از کتاب های مربوط و نیز بهره گیری از متون داخلی و خارجی ، اسناد و مدارک موجود ، استفاده از گزارشات مؤسسات و نهادهای تحقیقاتی و سیاسی و … و نیز استفاده از شبکه جهانی اینترنت و از نرم افزارهای کاربردی چون : فتوشاپ [1]– وُرد [2] و اکسل [3] برای تدوین و هر چه بهتر تکمیل شدن این پایان نامه استفاده شده است .

[1]– Photoshop

[2]– Word

[3]– Excel

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :147

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       asa.goharii@gmail.com

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.
 

Comments are closed.