پایان نامه

پایان نامه درباره قاب‌های فولادی مهاربندی شده EBF

   3-5-3-2روش طراحی مستقیم:

 

روش طراحی مستقیم به هنگام فرایند طراحی برای خرابی پیش‌رونده، به طور صریح بر روی مقاومت کل سازه تاکید می‌کند.

 دو روش طراحی مستقیم عبارت‌اند از:

 

الف) روش مقاوم‌سازی محلی ویژه1

ب) روش مسیر جایگزین2

 

1-3-5-3-2روش مقاوم‌سازی محلی ویژه

 

در روش مقاوم‌سازی محلی ویژه مقاومت کافی برای ایستادگی در برابر حوادث در المان‌های بحرانی (یعنی المان‌هایی که از دست رفتن آن‌ها، عملکرد سازه باقیمانده را در معرض خطر قرار می‌دهد) فراهم می‌شود. این روش به روش طراحی اعضای کلیدی نیز معروف است.   

به عبارت دیگر بعد از مشخص کردن المان‌های بحرانی، آن‌ها باید به گونه‌ای طراحی شوند که سازه بتواند به طور کامل در برابر حوادث غیرعادی مقاومت کند.

  1 The Specific Local Resistance Method

  2 The Alternate Path Method

 

این المان‌ها باید مقاومت و سختی کافی برای ایستادگی در برابر بارهای غیرعادی را داشته باشند.

 در این روش، بایستی یک بار غیرعادی تعیین شود و همچنین معیارهای طراحی مورد استفاده در روش مقاوم‌سازی محلی ویژه، فقط باید در طراحی المان‌های بحرانی به کار روند ]24 و 26 .[

 

روش مقاوم‌سازی محلی ویژه به علل زیر کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد:

الف) اطلاعات کمی راجع به اثر دینامیکی بارهای غیرعادی موجود است.

ب) یک روش غیراقتصادی است.

پ) در این روش به جای تاکید بر مقاومت کل سازه، بر مقاومت المان‌های بحرانی تاکید می‌شود.

ت) کم بودن اطلاعات در مورد حادثه آغازگر خرابی.

 

 

  2-3-5-3-2روش مسیر جایگزین

 

در روش مسیر جایگزین سازه به گونه‌ای طراحی می‌شود که بتواند خرابی موضعی پیش‌آمده را جذب کرده و مسیر جدیدی برای انتقال بارها به وجود آورد. در این روش حذف المان اصلی و بحرانی مورد بررسی قرار می‌گیرد و سازه برای تعیین اثر حذف این المان، آنالیز می‌شود. وقتی یک المان سازه‌ای برداشته می‌شود، سازه باقیمانده بایستی پایدار باشد تا اینکه بتواند بارهای موجود در آن المان را برای یک مدت زمان کافی (حداقل برای تخلیه با امنیت سازه و بازرسی وسعت خرابی) تحمل نماید]24 و 26[.

نکته مهمی که در اینجا بایستی ذکر شود، در نظر گرفتن اثر بارهای غیرعادی به وسیله حذف المان می‌باشد. به عبارت دیگر اثرات بارهای غیرعادی به سازه با حذف اعضا و المان‌های بحرانی متوازن می‌شود. اگر مسیر جایگزین یا حالت تعادل جدیدی برای بارها ایجاد شود، سازه پایدار خواهد ماند، در غیر این صورت ناپایدار خواهد شد. در حالتی که سازه ناپایدار می‌شود، می‌توان برای ایجاد پایداری بعضی از المان‌ها را تقویت کرد. تقویت می‌تواند شامل عضو بحرانی و یا اعضای مجاور آن باشد[25].

 

3-3-5-3-2 تفاوت روش‌های مقاوم‌سازی موضعی ویژه و مسیر جایگزین

1) روش مسیر جایگزین هم مثل روش مقاوم‌سازی در هنگام طراحی در مقابل خرابی پیش‌رونده روی افزایش مقاومت تاکید می‌کند. تفاوت این دو روش را می‌توان به این صورت بیان کرد که در روش مقاوم‌سازی محلی ویژه، المان‌های بحرانی بعد از تشخیص به گونه‌ای طراحی می‌شوند که خرابی محلی در آن‌ها اتفاق نیفتد. ولی در روش مسیر جایگزین از همان ابتدای طراحی احتمال وقوع خرابی محلی در نظر گرفته می‌شود ولی با جستجوی مسیرهای جدید تعادل برای انتقال بار، از پیشرفت آن جلوگیری می‌شود.

2) در روش مقاوم‌سازی محلی ویژه، بارهای باد یا زلزله بسته به نوع سازه و مکانی که در آن احداث می‌شود، در نظر گرفته نمی‌شوند. چون احتمال وقوع مشترک بارهای غیرعادی و باد (و یا زلزله) قوی ناچیز فرض می‌شود؛ اما در روش مسیر جایگزین چون از سازه آسیب‌دیده انتظار می رود برای یک مدت زمان مشخص وظیفه باربری خود را انجام بدهد، بایستی بار باد (یا زلزله) نیز در نظر گرفته شود[25].

 

 

 4-5-3-2مقایسه روش‌های طراحی:

 

  • روش کنترل حادثه: این روش مقاوم‌سازی چون توجهی به افزایش مقاومت نمی کند و از طرف دیگر به عواملی بستگی دارد که از کنترل طراح خارج می‌باشند، روش کارآمدی به نظر نمی‌رسد.
  • روش طراحی غیرمستقیم: یک روش غیراقتصادی است.
  • روش طراحی مستقیم:

الف) روش مقاوم‌سازی محلی ویژه: در این روش المان‌های بحرانی طوری تقویت می‌شوند که خرابی محلی اتفاق نیفتد. این روش بنا به محدودیت‌های اشاره‌شده در بخش  (1-3-5-3-2)این پایان‌نامه، کمتر مورد استفاده قرار می‌گیرد. با این وجود، در بعضی طرح‌ها مجبور به استفاده از این روش هستیم و آن در مواقعی است که نتوانیم مسیر جایگزینی را برای انتقال بارها پیدا کنیم.

ب) روش مسیر جایگزین: این روش برای جلوگیری از خرابی پیش‌رونده منطقی‌ترین و جامع‌ترین روش به نظر می‌رسد. چون هم پایداری کل سازه را مورد بررسی قرار می‌دهد و هم یک روش اقتصادی می‌باشد.

 

 

ادامه مطلب و جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه

دانشگاه علوم و فنون مازندران پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: عمران – سازه عنوان:بررسی گسیختگی پیش‌رونده ناشی از خرابی مهاربند در قاب‌های فولادی مهاربندی شده EBF