پایان نامه

پایان نامه درباره این موضوع : ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻋﺒﺎرت از ﻧﮕﺮش ﻫﺎی ﻣﺜﺒﺖ ﯾﺎ ﻣﻨﻔﯽ اﻓﺮاد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻞ ﺳﺎزﻣﺎن (و ﻧﻪ ﺷﻐﻞ) اﺳﺖ ﮐﻪ در آن ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر ﻫﺴﺘﻨﺪ. در ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺷﺨﺺ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﺣﺴﺎس وﻓﺎداری ﻗﻮی دارد و از ﻃﺮﯾﻖ آن ﺳﺎزﻣﺎن ﺧﻮد را ﻣﻮرد ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ. در ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻓﺮد، ﺳﺎزﻣﺎن را ﻌﺮّفﻣ ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺪ و آرزو ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ در ﻋﻀﻮﯾﺖ آن ﺑﺎﺷﺪ؛ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ، ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﻧﻮﻋﯽ ﻧﮕﺮش درﺑﺎره وﻓﺎداری ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن در ﯾﮏ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ – ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﻓﺮاد در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ، ﺗﻮﺟﻪ اﻓﺮاد ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ و رﻓﺎه ﺳﺎزﻣﺎن

 

– ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد. ﺑﺮای ﻣﻔﻬﻮم ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺪل ﻫﺎی ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ وﺟﻮد دارد. ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ اﺧﺘﺼﺎر ﺑﻪ ﭼﻨﺪ ﻣﺪل ﻣﻌﺮوف از ﻣﺪل ﻫﺎی ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد (ﺑﯿﮕﯽ ﻧﯿﺎ و ﻫﻤﮑﺎران،.(1392

  ﺟﺪول2 -2 ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺪل ﻫﺎی ﻣﻌﺮوف ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ (ﺑﯿﮕﯽ ﻧﯿﺎ و ﻫﻤﮑﺎران،.(1392 
     
 ﻧﺎم ﻣﺪل ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﺷﺮح ﻣﺪل ﻫﺎ 
  اُراﯾﻠﯽ و ﭼﺎﺗﻤﻦ (1986)اﻟﮕﻮی ﭼﻨﺪ ﺑﻌﺪی ﺧﻮد را ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻓﺮض ﺑﻨﺎ ﻧﻬﺎدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪ، ﻧﮕﺮﺷﯽ را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ 
ﻣﺪل  اُراﯾﻠﯽ  وﺳﺎزﻣﺎن اراﺋﻪ ﮐﺮده و ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎﯾﯽ دارد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﮕﺮش ﺷﮑﻞ ﺑﮕﯿﺮد. آﻧﺎن ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﭘﯿﻮﻧﺪ 
ﭼﺎﺗﻤﻦﺑﯿﻦ ﻓﺮد و ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزی و دروﻧﯽ ﮐﺮدن را ﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﮕﯿﺮد. ﻣﺘﺎﺑﻌﺖ، 
  زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻧﮕﺮش ﻫﺎ و رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻫﻤﺴﻮ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﮐﺴﺐ ﭘﺎداش ﻫﺎی ﺧﺎص اﺗﺨﺎذ ﻣﯽ 
  ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزی، زﻣﺎﻧﯽ اﺗﻔﺎق ﻣﯽ اﻓﺘﺪ ﮐﻪ ﻓﺮد ﻧﻔﻮذ را ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﯾﺠﺎد ﯾﺎ ﺣﻔﻆ راﺑﻄﻪ ارﺿﺎ ﮐﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮد. 
  ﻣﯽ ﯾﺮ و آﻟﻦ (1991)ﻣﺪل ﺳﻪ ﺑﻌﺪی ﺧﻮد را ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎ و ﺗﻔﺎوت ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ ﺗﮏ 
ﻣﺪل ﻣﯽ ﯾﺮ و آﻟﻦﺑﻌﺪی ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ وﺟﻮد داﺷﺖ، ﻃﺮاﺣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ. ﺑﺤﺚ ﮐﻠﯽ آﻧﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻓﺮد را ﺑﺎ ﺳﺎزﻣﺎن ﭘﯿﻮﻧﺪ 
  ﻣﯽ دﻫﺪ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﯿﻮﻧﺪ، اﺣﺘﻤﺎل ﺗﺮک ﺷﻐﻞ را ﮐﺎﻫﺶ ﺧﻮاﻫﺪ داد. آﻧﺎن ﺑﯿﻦ ﺳﻪ ﻧﻮع ﺗﻌﻬﺪ (ﻋﺎﻃﻔﯽ، 
  ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻫﻨﺠﺎری) ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﻌﻬﺪ ﻋﺎﻃﻔﯽ اﺷﺎره ﺑﻪ واﺑﺴﺘﮕﯽ اﺣﺴﺎﺳﯽ ﻓﺮد ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن دارد. ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ 
  ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﻓﺮد در ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﺎی ﺗﺮک ﺳﺎزﻣﺎن ﯾﺎ ﭘﺎداش ﻫﺎی ﻧﺎﺷﯽ از ﻣﺎﻧﺪن 
   1 – Democracy 
    
  36 

 

  در ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺳﺮاﻧﺠﺎم اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻨﺠﺎری اﺣﺴﺎس ﺗﮑﻠﯿﻒ ﺑﻪ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﻀﻮ ﺳﺎزﻣﺎن
  را ﻣﻨﻌﮑﺲ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
  آﻧﺠﻞ و ﭘِﺮی (1981) ﺑﯿﻦ ﺗﻌﻬﺪ ارزﺷﯽ و ﺗﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن، ﺗﻤﺎﯾﺰ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪﻧﺪ. ﺗﻌﻬﺪ ارزﺷﯽ آﻧﺠﻞ و ﭘﺮی، ﮔﺮاﯾﺶ
 ﻣﺪل آﻧﺠﻞ و ﭘِﺮیﻣﺜﺒﺘﯽ را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ. اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻌﻬﺪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ رواﻧﯽ و ﻋﺎﻃﻔﯽ دارد. ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن آﻧﺠﻞ و
  ﭘﺮی اﺷﺎره ﺑﻪ اﻫﻤﯿﺖ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﭘﺎداش ﻫﺎ – ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻫﺎی ﺗﻔﮑﯿﮏ ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ در ﯾﮏ ﻣﺒﺎدﻟﻪ اﻗﺘﺼﺎدی دارد. اﯾﻦ
  ﻧﻮع ﺗﻌﻬﺪ اﺷﺎره ﺑﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﺣﺴﺎﺑﮕﺮاﻧﻪ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﻣﺒﺎدﻟﻪ و ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ دارد
  ﻣﺎﯾﺮ و ﺷﻮرﻣﻦ (1998) دو ﺑﻌﺪ دارد ﺑﺮای ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﺮﺷﻤﺮده اﻧﺪآﻧﺎن. اﯾﻦ دو ﺑﻌﺪ را ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ (ﻣﯿﻞ
 ﻣﺪل   ﻣﺎﯾﺮ   وﻣﺎﻧﺪن در ﺳﺎزﻣﺎن) و ﺗﻌﻬﺪ ارزﺷﯽ (ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ارزش ﻣﻀﺎﻋﻒ) ﻧﺎﻣﯿﺪﻧﺪ. اﮔﺮ ﭼﻪ ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﺑﯿﻦ اﺑﻌﺎد ﺗﻌﻬﺪ
 ﺷﻮرﻣﻦﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ آﻧﺠﻞ ﭘﺮی و ﻣﺎﯾﺮ – ﺷﻮرﻣﻦ و آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯽ ﯾﺮ و آﻟﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺷﺪه
  وﺟﻮد دارد، اﻣﺎ ﯾﮏ ﺗﻔﺎوت اﺳﺎﺳﯽ ﺑﯿﻦ ﻣﺪل ﻫﺎی آﻧﺎن ﻧﯿﺰ وﺟﻮددارد. ﺳﻪ ﺟﺰء ﺗﻌﻬﺪ ﻣﯽ ﯾﺮ و آﻟﻦ (ﻋﺎﻃﻔﯽ،
  ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﻫﻨﺠﺎری)اﺻﻮﻻً ﺑﺮ اﺳﺎس ﻗﺎﻟﺐ ذﻫﻨﯽ ﮐﻪ اﻓﺮاد را ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻧﺘﯿﺠﻪ
  رﻓﺘﺎری ﻫﺮ ﺳﻪ ﺟﺰء ﺗﻌﻬﺪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ﻣﺸﺎﺑﻪ اﺳﺖ و آن اداﻣﻪ ﮐﺎر در ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ. ﺑﺮ ﻋﮑﺲ در ﻣﺪل ﻫﺎی
  آﻧﺠﻞ – ﭘﺮی و ﻣﺎﯾﺮ – ﺷﻮرﻣﻦ ﻓﺮض ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﻪ ﻣﺎﻧﺪن ﯾﺎ ﺗﺮک ﺳﺎزﻣﺎن
  اﺳﺖ و ﺗﻼش ارزﺷﯽ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﻪ ﺗﻼش ﻣﻀﺎﻋﻒ در ﺟﻬﺖ ﺣﺼﻮل ﺑﻪ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ اﺳﺖ.
  ﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻟﻔﻮر و وِﮐﺴﻠﺮ (1996)دارای ﺳﻪ ﺑﻌﺪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ اﻟﻒ – ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزی؛ ب –
  ﺗﻌﻬﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ و ت – ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
ﻣﺪل ﺑﺎﻟﻔﻮر وِﮐﺴﻠﺮاﻟﻒ) ﺗﻌﻬﺪ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎزی: ﺑﻪ ﺣﺪی ﮐﻪ اﻓﺮاد ﺧﻮد را ﺑﺎ اﻫﺪاف و ارزش ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ، ﮔﻔﺘﻪ
  ﻣﯽ ﺷﻮد. ب) ﺗﻌﻬﺪ ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ : اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻌﻬﺪ ﻧﺸﺄت ﮔﺮﻓﺘﻪ از اﺣﺴﺎس ﺗﻌﻠﻖ و واﺑﺴﺘﮕﯽ اﻋﻀﺎی ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻪ
  ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ اﺳﺖ. ت) ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺒﺎدﻟﻪ ای: ﻣﺒﻨﺎی اﯾﻦ ﻧﻮع ﺗﻌﻬﺪ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن اﺳﺖ و زﻣﺎﻧﯽ اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﯿﺪا ﻣﯽ
  ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در اﻣﻮر ﺳﺎزﻣﺎن را ﺗﺸﺨﯿﺺ داده، اﻫﻤﯿﺖ آن را در ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﺸﺎن داده و
  زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺣﻤﺎﯾﺖ و ﺗﺸﻮﯾﻖ را ﺑﺮای ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺧﻮد ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎزد.

 

 

ادامه مطلب و جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه