حقوق

پایان نامه حقوق بین الملل و مصونیت قضایی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک

 

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی M.A

گرایش حقوق بین الملل

عنوان

حقوق بین الملل و مصونیت قضایی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک در محاکم ملی و خارجی

بهمن 93

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوانصفحه
چکیده1
مقدمه2
بیان مسئله3
اهداف تحقیق3
پرسش اصلی4
فرضیه های تحقیق4
روش کار5
سوابق مربوط5
فصل اول: حقوق بین الملل و سیاست6
گفتار اول: تعریف حقوق بین الملل7
بند اول: تابعان حقوق بین الملل8
بند دوم: روابط بین الملل وحقوق بین الملل9
بند سوم: انواع روابط بین الملل9
گفتار دوم: سیاست و حقوق بین الملل10
بند اول: سیاست11
بند دوم: مصونیت سیاسی11
گفتار سوم: قلمرو حقوق بین الملل12
بند اول: خاستگاه نامگذاری حقوق بین الملل در دوران باستان13
بند دوم: نامگذاری حقوق بین الملل در دوران معاصر15
گفتار چهارم: حقوق بین الملل در دوران باستان15
گفتار پنجم: ضمانت اجراهای حقوقی در حقوق بین الملل17
گفتار ششم: ضمانت اجرای دیپلماتیک و یا کنسولی17
گفتار هفتم: تعریف حقوق بین الملل از دیدگاه اسلام17
بند اول: جایگاه حقوق بین الملل در نظام حقوق اسلام18
بنددوم: حقوق دیپلماتیک و کنسولی در اسلام19
بند سوم: اصول روابط دیپلماتیک در اسلام19
بندچهارم: وظایف و نقش ماموران دیپلماتیک در اسلام20
بندپنجم: مصونیتها و مزایای دیپلماتیک در اسلام21
گفتار هشتم: منابع اصلی حقوق بین الملل23
بند اول: عرف23
بند دوم: معاهدات23
فصل دوم: نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک و دیپلماسی25
گفتار اول: تاریخچه دیپلماسی26
بند اول: دیپلماسی28
بند دوم: تعاریف دیگر دیپلماسی28
بند سوم: وظایف اصلی دیپلماسی29
بند چهارم: توسعه دیپلماسی32
گفتار دوم: اصطلاح دیپلماتیک33
بند اول: دیپلمات34
بند دوم: زبان دیپلماتیک34
بند سوم: برقراری روابط دیپلماتیک36
بند چهارم: شرایط برقراری روابط دیپلماتیک37
گفتار سوم: حقوق دیپلماتیک37
بند اول: تاریخ مختصر حقوق دیپلماتیک38
بند دوم: کشورها به عنوان طرفین روابط39
بند سوم: شناسایی کشور و حکومت39
بند چهارم: رضایت متقابل کشورها40
گفتار چهارم: منابع حقوق دیپلماتیک40
گفتار پنجم: معاهدات حقوق دیپلماتیک45
بند اول: کنوانسیون وین درباره روابط دیپلماتیک (1961)45
بند دوم: کنوانسیون وین درباره روابط کنسولی (1963)46
بند سوم: کنوانسیون وین درباره ماموریتهای ویژه (1969)46
بند چهارم: کنوانسیون وین راجع به نمایندگی دول در روابطشان با سازمانهای بین المللی جهانی (1975)47
بند پنجم: کنوانسیون مصونیت های قضایی دولتها و اموال آنها (2004)47
گفتار ششم: ارکان روابط دیپلماتیک48
بند اول: نمایندگان دولت48
بند دوم: ماموران دیپلماتیک49
گفتار هفتم: انواع ماموریت دیپلماتیک51
بند اول: ماموریت دیپلماتیک دایمی51
بند دوم: ماموریت مضاعف و سفیر آکردیته52
بند سوم: ماموریت مشترک52
بند چهارم: نقش و وظایف ماموران دیپلماتیک52
بند پنجم: مامور متخلف یا عنصر نامطلوب53
گفتار هشتم: خاتمه ماموریت دیپلماتیک53
بند اول: قطع روابط دیپلماتیک59
فصل سوم: مصونیت 63
گفتار اول: مصونیت64
بند اول: تعریف لغوی مصونیت64
بنددوم: فلسفه مصونیت65
بند سوم: مفهوم مصونیت درحقوق بین الملل66
بند چهارم: اشخاص برخوردار از مصونیت دیپلماتیک67
گفتار دوم: مبنای اعطای مصونیت به نمایندگان، کارکنان دیپلماتیک68
بند اول: نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک69
بند دوم: دولت69
گفتارسوم: منطق مصونیت دیپلماتیک چیست؟72
بند اول: نظریه نمایندگی73
بند دوم:  نظریه برون مرزی (خارج المملکتی)74
بند سوم: نظریه مصلحت خدمت75
بند چهارم: نظریه رفتار متقابل75
گفتار چهارم: انواع مصونیت های دیپلماتیک76
بند اول: مصونیت از تعرض76
الف- مصونیت محل کار ماموریت دیپلماتیک77
ب- مصونیت شخصی مامور دیپلماتیک77
ج- مصونیت خانواده ماموران دیپلماتیک78
بند دوم: مصونیت کیفری79
گفتار پنجم: انواع مصونیت80
بند اول: مصونیت مطلق و نسبی80
بنددوم: مصونیت سیاسی و شغلی81
گفتار ششم: مصونیت قضایی82
الف- مصونیت اعضا دیپلماتیک از تعقیب قضایی و اجرای احکام85
ب- مصونیت از تعقیب جزایی85
ج- مصونیت از تعقیب مدنی88
د- تعقیب قضایی ماموران دیپلماتیک91
گفتار هفتم: مصونیت دیپلماتیک از منظر اسلام92
بند اول: دیدگاه نوین93
بند دوم: مبنای اعطای مزایا و مصونیتهای دیپلماتیک در اسلام93
بند سوم: مصونیت شخصی فرستاده مسلمان خارج از سرزمینهای اسلامی95
بندچهارم: مصونیت شخصی فرستاده مسلمان در سرزمینهای اسلامی95
بند پنجم: مصونیت شخصی فرستاده غیرمسلمان در سرزمین های اسلامی96
گفتارهشتم: قواعد حاکم بر میزان وحدود مصونیت100
بند اول: حدود مصونیت قضایی100
بنددوم: قواعد حاکم بر میزان و حدود مصونیت101
بند سوم: طریقه استناد به مصونیت103
بند چهارم: صرفه نظر کردن و طریقه استفاده از مصونیت104
گفتارنهم: مزایای دیپلماتیک107
بند اول: مصونیتها و مزایا در کشور ثالث108
بنددوم: مستثنیات مصونیت دیپلماتیک109
نتیجه گیری111
پیشنهادات113
فهرست منابع و مآخذ114
ضمائم117

چکیده

مصونیت شخصی مقامات دولت ها ناشی ازحقوق بین الملل عرفی است و افرادی از مقامات دولتی را که مشاغل خاصی را برعهده دارند از اعمال صلاحیت کیفری محاکم کشورهای خارجی مصون می دارد. چنین مصونیتی نمایندگان دیپلماتیک و خانواده آنها را نیز در زمان ماموریت خارج از کشور شامل می شود. مصونیت شخصی درجهت پوشش فعالیت های شخصی یک مقام رسمی گسترش یافته و شامل مصونیت از بازداشت و دستگیری و مصونیت از صلاحیت کیفری می باشد. درنتیجه مقام دولتی برخوردار از این نوع مصونیت نزد محاکم داخلی سایر کشورها از پیگرد کیفری مصون است. مصونیت شخصی با پایان تصدی مقام خاتمه می یابد. حقوق بین الملل این نوع از مصونیت را به رئیس دولت یا کشور، وزیر امور خارجه، ماموران دیپلماتیک و کنسولی و هیئت های سیاسی موقت اعطا می نماید. درواقع هر فعالیت رئیس کشور یا حکومت یانمایندگان دیپلماتیک یاوزیر خارجه از صلاحیت محاکم خارجی باید مصون باشد.

در این پایان نامه سعی شده است انواع مصونیت ها و به طور اخص مصونیت قضایی مدنی و سیاسی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک مورد بررسی قرار گیرد.

واژگان کلیدی: حقوق بین الملل، مصونیت، نمایندگان دیپلماتیک، مصونیت قضایی مدنی، دیپلماسی، سیاست.

مقدمه

مصونیت نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک و دولتها از دیرباز در عرف و رویه بین الملل پذیرفته شده است. درحقوق بین الملل به موجب کنوانسیون های 1961 و 1963 وین، روابط دیپلماتیک و کنسولی ماموران هیات های نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک درکشور محل ماموریت از مصونیت برخوردار می باشند. در مورد سایر مقدمات عالی رتبه سیاسی و کنسولی کشورها در کنوانسیون 1969 وین، مصونیت ها اشاره شده است و در زمره ی منابع قراردادی حقوق بین الملل قرار گرفت.

مصونیت نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک در یک تقسیم بندی عام به مصونیت ازتعرض و مصونیت از تعقیب قضایی تقسیم میشوند تمایز این دو نوع مصونیت اهمیت بسیاری دارد. زیرا نوع اول، از اصول پذیرفته شده در تمام نظام های حقوقی کشورها و از قاعده آمره حقوق بین الملل به شمار می رود و نه تنها نمایندگان و کارکنان دولت ها بلکه تمام اشخاص از این مصونیت برخوردارند. لکن مصونیت قضایی خلاف اصل و اصل حاکمیت دولت پذیرنده در تعارض است. بنابراین نوع دوم نیاز به توجیه حقوقی دارد و نمی توان آنرا مطلق فرض نمود از آنجاییکه مصونیت ها استثنایی بر یک اصل اساسی هستند خارج بودن از شمول حاکمیت دولت ها به موجب قوانین اساسی دولت های پذیرنده تنظیم می شوند. مثل مصونیت کلی و عمومی دولت ها در اغلب ممالک و مصونیت نسبی آنها در بعضی کشورها همچنین مصونیت هایی که برای روسای کشورها در نظرگرفته می شود که درچارچوب قوانین داخلی کشورها مورد توجه است.

بیان مسئله

در این تحقیق سعی بر آن است علاوه بر بازشناسی مفهوم، محتوا، مزایا و معایب مصونیت قضایی و مدنی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک از منظر حقوق بین الملل و تحولات این گونه مصونیت ها در کنوانسیون وین در خصوص روابط دیپلماتیک (1961)، روابط کنسولی (1963) و همچنین کنوانسیون مصونیت ها و مزایای ماموریت های ویژه (1969) و قواعد عرفی پرداخته و با تشریح آن، اساس پذیرش مصونیت قضایی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک از سوی دولتها بیان می گردد.

موضوع مصونیت ها و مزایای دیپلماتیک یکی از مباحث مهم حقوق بین الملل عمومی است که به قسمت حقوق دیپلماتیک اختصاص دارد هرچند از حیث عنوان: مصونیت ها و مزایا همیشه در یک فصل با هم هستند ولی از حیث طبیعت حقوقی کاملا متفاوتند.

مصونیت به طور کلی بدین معنی است که دارنده آن از تعقیب قانون و ماموران دولت در امان است و یا به عبارت دیگر قانون و ماموران مجری قانون نمی توانند شخص دارنده آن را تعقیب کنند و مقصود از مزایا آن است که امتیازی به کسی داده شود که سایر مردم حق استفاده از آن را ندارند.

تاریخ روابط دیپلماتیک نشان می دهد که دولتها بطور کلی نسبت به قبول این مصونیت درباره دیپلمات های خارجی هیچوقت تمایل قبلی نداشته اند، و با وجود این عملا آنرا در تمام جنبه هایش پذیرفته و رعایت کرده اند زیرا که خود هم متقابلا مستفید بوده اند.

اهداف تحقیق

با تعیین و تشریح تحولات محتوایی و شکلی و جایگاه مصونیت قضایی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک در محاکم ملی و خارجی احراز می گردد که دربسیاری از اسناد بین المللی برخی اصطلاحات با ابهام روبرو هستند، در این کنوانسیون ها نیز بسیاری از مسائل مانند مفهوم خانواده، کادر اداری و فنی، پناهندگی سیاسی درمحل اقامت و یا ماموریت و بسیاری مواد دیگر با ابهام روبرو است که با توجه به نیازهای فعلی جامعه بین المللی بررسی آنها ضروری به نظر می رسد. زیرا تاکنون این مسائل مورد بحث و بررسی جامع و دقیق قرار نگرفته است.

از طرفی امروزه وقایعی درصحنه بین المللی رخ می دهد که ضرورت بازنگری و تبیین جدیدی از موضوع را ایجاب می کند و این خود زمینه ساز و انگیزه اصلی و اساسی اقدامات جامعه بین المللی در راستای توسعه تدریجی حقوق بین الملل است.

پرسش اصلی

1- نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک چه کسانی هستند و شامل چه افرادی می شود؟

2- پذیرش مصونیت قضایی نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک برچه اساس و مبنایی می باشد؟

3- دولتها تا چه میزان به اجرای تعهدات خود در اعطای مصونیت ها پای بندند و چنانچه مصونیت نمایندگان دولتها با امنیت ملی کشور میزبان درتعارض افتد چه راه حل های حقوقی وجود دارد؟

 فرضیه های تحقیق

1- نمایندگان و کارکنان دیپلماتیک افراد حقیقی هستند که به نمایندگی از دولت درتمام ظرفیت های آن اقدام می کنند به طور کلی هر شخص که جهت انجام امورات یک کشور از طرف حکومت یا دولت آن کشور به کشور دیگری فرستاده می شود را شامل می شود.

2- کنوانسیونهای 1961 و 1963 و 1969 وین اساس پذیرش مصونیت قضایی نمایندگان وکارکنان دیپلماتیک محسوب می شود که کشورهای عضو و حتی کشورهای غیرعضو را مجاب به رعایت آنها می نماید.

3- مصونیتهای دیپلماتیک کنونی به موجب عهدنامه بین المللی است که مقام صلاحیت دار دولتهای امضا کننده تصویب کرده اند و مانند یک قانون داخلی لازم الاجرا شده است. در مورد بعضی از مسایل در اختیار دولتها قرار داده شد که براساس نزاکت بین المللی رفتار کنند.

تعداد صفحه :134

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.