پایان نامه

 پایان نامه : بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP

مدل های موجود برای رفتار بتن

برنامه آباکوس سه مدل برای رفتار بتن در نظر گرفته که در زیر به بررسی هر یک پرداخته شده است.

الف) مدل پخش ترک در بتن

قابلیت ها:

 • قابلیت مدل سازی بتن در انواع مختلف سیستم های سازه مانند المان تیر، المان خرپایی، المان پوسته و المان سه بعدی .
 • توانایی استفاده میلگرد در بتن های مسلح.
 • توانایی استفاده در حالاتی که بتن تحت بارگذاری یکنواخت قرار بگیرد.
 • قابلیت ارائه رفتار مناسبی برای بتن بعد از گسیختگی ناشی از ترک خوردن.

نقصان ها:

 • به علت وابستگی شدید این مدل به رفتار ترک همگرایی آنالیزها در مدل های سه بعدی به سختی انجام شده و در مرحله اجرای برنامه با مشکل مواجه می شویم.
 • از این مدل نمی توان در جهت های محلی استفاده کرد.
 • در این مدل بارگذاری چرخه ای لحاظ نشده است در واقع از این مدل نمی توان منحنی هیسترزیس بدست آورد و صرفا بارگذاری یکنواخت در آن لحاظ شده است.

ب) مدل ترک برای بتن

قابلیت ها:

 • قابلیت مدل سازی بتن در انواع مختلف سیستم های سازه مانند المان تیر، المان خرپایی، المان پوسته و المان سه بعدی.
 • تعیین معیاری برای حذف کردن المانی که گسیختگی شکننده دارد.
 • قابلیت مدل سازی مواد دارای رفتاری مشابه بتن شامل سرامیک و سنگ های شکننده.
 • توانایی فرض کردن رفتار فشاری بتن به صورت الاستیک خطی دائمی.
 • برای کاربردهایی که بتن تنها در ترک های کششی می باشد.
 • قابلیت ارائه رفتار مناسبی برای بتن بعد از گسیختگی ناشی از ترک خوردن.

نقصان ها:

 • در مدل کردن مواد خطی لازم است که رفتار مواد کاملا قبل از ترک تعریف شود.
 • به علت وابستگی شدید این مدل به رفتار ترک همگرایی آنالیزها در مدل های سه بعدی به سختی انجام شده و در مرحله اجزاء برنامه با مشکل مواجه خواهد شد.
 • بیشتر برای موادی مثل سرامیک که نوع شکنندگی خاصی دارد استفاده می شود.

 ج) مدل بتن پلاستیک آسیب دیده

قابلیت ها:

 • قابلیت مدل سازی بتن و مواد شبه ترک در انواع مختلف سیستم های سازه شامل المان تیر، المان خرپایی، المان پوسته و المان سه بعدی.
 • قابلیت استفاده در بتن های غیر مسلح.
 • توانایی استفاده میلگرد در بتن های مسلح.
 • در این مدل می توان برای بارگذاری های بتن به صورت های یکنواخت، چرخه ای و دینامیکی استفاده کرد.
 • می توان با موادی ویسکوالاستیک ترکیب کرد تا رفتاری هماهنگ با بتن بدست آورد تا در مواقع نرخ همگرایی در بخش نرم شدگی بهبود یابد. 

   

  ادامه مطلب و جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

   پایان نامه ارشد: بهسازی لرزه ای پایه پل های بتن آرمه با FRP