پایان نامه

پایان نامه بررسی ساختمان با دیدگاه پدافند غیرعامل

اصول پدافند غیرعامل

اصول پدافند غیرعامل مجموعه اقدامات بنیادی و زیربنایی است که در صورت به‌کارگیری می‌توان به اهداف پدافند غیرعامل از قبیل تقلیل خسارات و صدمات، کاهش قابلیت و توانایی سامانه‌های شناسایی اهداف، هدف‌یابی و دقت هدف‌گیری تسلیحات آفندی دشمن و تحمیل هزینه بیشتر به وی نائل گردید.      

     اصول عمده پدافند غیرعامل عبارت‌اند از:

1-انتخاب عرصه‌های ایمن در جغرافیای کشور

 • بررسی و آنالیز تهدیدات خارجی و داخلی
 • بررسی شرایط ژئوپولوتیک کشور
 • بررسی جغرافیای نظامی کشور نسبت به تهدیدات
 • ارزیابی نواحی آسیب‌پذیر سرزمین نسبت به تهدید
 • انتخاب فاصله مناسب از مرزها نسبت به تهدید
 • درجه‌بندی سرزمین ازنظر امنیت و پوشش نسبت به تهدید
 • استفاده از پتانسیل‌های دفاعی سرزمین
 • اختصاص عملکرد متناسب با درجه‌بندی امنیت سرزمین
 • انتخاب عرصه‌های امن‌تر در جغرافیای کشور
 • رعایت استانداردهای ایمنی و حفاظت تأسیسات شهری و دفاع شهر در برابر تهدید

2-تعیین مقیاس بهینه استقرار جمعیت و فعالیت در فضا

 • آنالیز و بررسی انواع عملکردها و کارکردها )شهری، خدماتی، تجاری، نظامی، امنیتی، آموزشی، اداری، صنعتی و….(
 • بررسی انواع استقرار جمعیت مثل شهرهای بزرگ، کوچک، شهرک و کارخانه و تأسیسات صنعتی و..
 • تعیین اندازه و مقیاس‌های متفاوت، بین‌المللی، ملّی منطقه‌ای، محلی و نقطه‌ای و…
 • تعامل دقیق سه عنصر جمعیت، عملکرد و مقیاس نسبت به تهدیدات
 • تحلیل مقیاس با حداقل نیاز محلی و منطقه‌ای
 • تحلیل مقیاس ازنظر اقتصادی و اندازه و تعیین مقیاس بهینه
 • استخراج نهایی مقیاس بهینه ازنظر عوامل فوق

3- پراکندگی در توزیع عملکردها متناسب با تهدیدات و جغرافیا

 • آنالیز و بررسی انواع عملکردها و کارکردها در هر سامانه و پروژه )ورودی، تولید انرژی،
 • همسایگی‌ها انبارها و….(
 • تعیین اندازه و مقیاس‌های متفاوت، بین‌المللی، ملّی منطقه‌ای، محلی و نقطه‌ای و..
 • بررسی و آنالیز تهدیدات، مرزها و جغرافیای نظامی
 • تعامل دقیق سه عنصر جمعیت، عملکرد و مقیاس نسبت به تهدیدات
 • تعیین استانداردهای ایمنی و حفاظتی و دفاعی
 • تحلیل مقیاس ازنظر اقتصادی و اندازه و کارکرد
 • بررسی فواصل کارکردی سامانه‌ها از هم )حداقل‌ها و حداکثرها (
 • تعین حداقل و حداکثر پراکندگی در سایت با کارکرد عملی

4- کوچک‌سازی و ارزان‌سازی و ابتکار در پدافند غیرعامل

 • اجتناب از گسترش مراکز حیاتی و حساس با مقیاس بزرگ
 • کوچک‌سازی و پراکنده‌سازی و زیاد سازی و مقیاس بهینه
 • ابداع و ابتکار در کلیه کارهای پدافند غیرعامل
 • علمی و پویا بودن کلیه کارهای پدافند غیرعامل
 • رعایت اقتصادی بودن طرح‌ها و عدم تحمیل هزینه بالا

5- انتخاب مقیاس بهینه از پراکندگی و توجیه اقتصادی پروژه

 • درجه‌بندی طرح‌ها به حیاتی و حساس
 • درجه‌بندی مراکز به قابل تأمین و جایگزینی در صورت انهدام و غیرقابل تأمین و تولید
 • تعریف و درجه‌بندی میزان امنیت برای هر طرح در برابر تهدید
 • ایمن‌سازی مراکز حیاتی و حساس با هر هزینه
 • ایمن‌سازی مراکز غیرقابل تأمین و جایگزینی در شرایط بحران با هر هزینه
 • رعایت اصل هزینه فایده در طرح‌های اقتصادی با رعایت عوامل فوق

6- عدم وابسته سازی سامانه‌های حیاتی به هم )موازی‌سازی(

 • آنالیز میزان وابستگی سامانه‌ها به هم در شرایط بحران
 • بررسی میزان تأثیر تهدیدات بر تمرکز سامانه‌ها
 • بررسی امکان ترمیم و احیاء و جایگزینی سامانه‌ها در صورت آسیب دیدن آن‌ها در شرایط بحران
 • بررسی پدیده دومینوی ریسک‌ها و هم‌افزائی خطرها
 • بررسی امکان تفکیک سامانه‌ها از هم ازنظر امکان‌پذیری، اقتصادی، فنی و ایمنی و…
 • تفکیک عملکردهای اصلی از هم نسبت به تهدید
 • عدم وابستگی سامانه‌های پشتیبانی به یک نقطه آسیب‌پذیر
 • پیش‌بینی سامانه‌های جایگزین برای نقاط گره و کلیدی

7- مقاوم‌سازی، استحکامات و ایمن‌سازی سازه‌های حیاتی

 • مقاوم‌سازی سامانه‌های حیاتی در طرح‌های در دست بهره‌برداری
 • شناسایی مراکز موجود هر سامانه و ارزیابی ریسک و خطرها
 • تعیین میزان ایمنی هر سامانه در برابر تهدید و درجه‌بندی آن‌ها
 • ایجاد ایمنی در سامانه‌های پایدارساز سامانه‌ها
 • افزایش ایمنی و مقاومت تأسیسات موجود در برابر صدمات ناشی از انفجار بمب و موشک و..
 • ایجاد ایمنی و استحکام متناسب بااهمیت هر طرح و سازه
 • کنترل نشانه‌گیری، هدایت، قفل شدن سلاح‌ها بر هدف، نفوذ در سازه‌ها، انفجار و انهدام
 • در طرح‌ها ازنظر مقاومت و استحکام
 • استفاده از مصالح عالی و مقاوم در طرح‌های حیاتی و حساس
 • استفاده از استانداردهای فنی مقاوم در سازه‌های حیاتی و حساس

8- مکان‌یابی بهینه استقرار عملکردها در فضا

 • انتخاب عرصه امن ازنظر جغرافیایی نظامی و پهنه امن
 • تعیین اهمیت و اولویت طرح‌ها
 • تعیین میزان ایمنی موردنظر برای هر طرح
 • تعیین شاخص‌ها و استانداردهای پدافند غیرعامل در استقرار عملکردها
 • تعیین شاخص‌های عملکردی هر سامانه در استقرار
 • تعیین مجموعه ضوابط و استانداردها برای استقرار
 • بررسی نقاط امن در پهنه امن جغرافیای موردنظر
 • انتخاب گزینه‌های نقاط امن برای استقرار عملکردها
 • تعیین شاخص‌های مناسب مکان گزینی پدافند غیرعامل
 • امتیازدهی و وزن دهی به شاخص‌ها بر اساس اهمیت و وزن
 • انتخاب گزینه بهینه طرح در مکان گزینی مناسب برای استقرار طرح‌ها

9- مدیریت بحران دفاعی در عرصه‌ها و حوزه‌ها

 • مدیریت بحران دفاعی به‌منظور مدیریت بر حوادث، تبعات و مشکلات بحرانی ناشی از
 • تهاجمات خارجی و مسائل امنیتی کشور به‌منظور تسهیل اداره آن
 • مدیریت بحران ناشی از حوادث جنگ در دستگاه اجرایی
 • اداره دستگاه اجرایی در شرایط جنگ و فشارهای ناشی از آن
 • تأمین نیازهای حیاتی، ضروری و اساسی مردم در شرایط جنگ
 • اولویت‌بندی نیازها و مراکز به امکانات حیاتی و حساس
 • اداره کشور با حداقل امکانات در اختیار
 • شناسایی و آنالیز تهدید و سناریوی عمومی کشور
 • تهیه سناریوی تهدیدات در هر حوزه
 • طرح مدیریت بحران در هر دستگاه
 • تهیه راه‌کارهای اجرائی در شرایط بحران دفاعی

10- استتار و نامرئی سازی سامانه‌ها در برابر سنجنده ها

 • شناسایی سامانه‌های سنجنده دشمن ازنظر توانائی و ضعف‌ها
 • شناسایی طیف‌های مختلف سنجنده ها
 • شناسایی مدل‌های استتار در برابر سنجنده ها
 • حذف کامل تابش‌ها و تشعشع‌های سامانه‌ها در برابر سنجنده
 • استفاده از سامانه‌های استتاری ابتکاری و بومی
 • استفاده از پوشش طبیعی گیاهی برای استتار
 • کنترل و مراقبت درز اطلاعاتی سامانه‌ها از هر نظر

11- کور کردن سامانه اطلاعاتی دشمن

 • ناتوان‌سازی سامانه اطلاعاتی دشمن در کسب اطلاعات جاسوسی و میدانی
 • استفاده از سامانه‌های منحرف‌کننده فنی برای گمراه کردن دشمن
 • ایجاد سامانه ضداطلاعات برای کنترل اطلاعات خودی
 • کور کردن زمینه‌های جذب و به‌کارگیری جاسوس
 • ارسال اطلاعات گمراه‌کننده به‌منظور ایجاد تشکیک در اطلاعات مکتسبه

12- اختفا با استفاده از عوارض طبیعی

 • کنترل دیدمستقیم سامانه‌های دشمن برسازه‌های حیاتی و حساس
 • بررسی کامل عوارض جغرافیایی به‌منظور استفاده برای اختفاء
 • استفاده از دره‌ها و شکاف‌های طبیعی زمین برای اختفاء
 • فروبردن بخشی از حجم بناها در زمین برای اختفاء
 • استفاده از فضاهای طبیعی مثل غارها، کوه‌ها و..
 • تکمیل اختفاء طبیعی با معماری منظر و پوشش مکمل گیاهی برای امتداد اختفاء
 • تکمیل اختفاء با بهره گرفتن از مکمل‌های مصنوعی و شبه طبیعت

13- پوشش در همه زمینه‌ها

 • ایجاد پوشش حفاظتی در طرح‌ها و برنامه‌های دارای طبقه‌بندی
 • ایجاد پوشش حفاظتی و امنیتی در تردد افراد پیاده و خودروها به اماکن طبقه‌بندی‌شده
 • پوشش تجهیزات نظامی و غیرنظامی مهم که به‌عنوان استتار تلقی می‌شوند.
 • پوشش مواضع حساس و راه‌هایی که به نقاط حیاتی ختم می‌شوند.

14- فریب، ابتکار عمل و تنوع در کلیه اقدامات

 • اجرای عملیات فریب معماری در سایت‌ها
 • اجرای عملیات فریب در طرح‌ها و پروژه‌ها
 • ایجاد و تولید اهداف کاذب و مکرر برای دشمن
 • استفاده از طرح فریب مردمی
 • استفاده از نمای کاذب برای عملکردهای واقعی
 • استفاده از عملکرد کاذب برای فریب دشمن
 • ارسال اطلاعات غلط و کاذب برای دشمن
 • ایجاد تردید و باور غلط در دشمن
 • رعایت اصل فریب در کلیه اقدامات خودی

15- حفاظت اطلاعات سامانه‌های حیاتی و مهم

 • حفاظت و حراست از کلیه اسناد و مدارک و مطالب و نقشه‌ها و… مراکز طبقه‌بندی‌شده
 • ایجاد اطمینان از عدم نشت اطلاعات سامانه‌های حیاتی و مهم.
 • ایجاد امنیت در ابعاد مختلف و حفظ اطلاعات خودی.
 • افزایش دانش افراد و ایجاد انگیزه جهت کارکنان مرتبط در حفاظت از اطلاعات طبقه‌بندی ‌شده
 • ایجاد زیرساخت‌های حقوقی، قانونی، اجرایی، آموزشی برای کنترل و مراقبت بیشتر اطلاعات و برخورد جدی با افراد خاطی

16- تولید سازه‌های دومنظوره )موانع(

ایجاد سازه‌هایی که علاوه بر کارکرد معمولی در شرایط بحران بتواند کارکرد دفاعی داشته باشد(12).

 

 

 

 

 

 

ادامه مطلب و جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی ساختمان دانشگاه علمی کاربردی شهرکرد با دیدگاه پدافند غیرعامل جهت عملکرد مناسب در زلزله