پایان نامه

پایان نامه با موضوع قاب‌های فولادی مهاربندی شده EBF

2-3-6- روش‌های طراحی در برابر خرابی پیش‌رونده در آیین‌نامه‌های مرتبط با این پدیده

 

استاندارد 05-7 انجمن مهندسین عمران آمریکا]8[، تنها استاندارد رایجی است که به مسئله گسیختگی پیش‌رونده در جزئیات می‌پردازد.

این استاندارد بر شدیدترین حوادثی تأکید می‌کند که می‌توانند منتج به گسیختگی پیش‌رونده شوند و دو روش طراحی برای مقاومت در برابر گسیختگی پیش‌رونده ارائه می‌دهد: روش طراحی مستقیم و روش طراحی غیرمستقیم.

 

 در روش طراحی مستقیم، مقاومت در برابر گسیختگی پیش‌رونده را مستقیماً در طول فرایند طراحی از دو طریق در نظر می‌گیرند: الف- روش مسیر جایگزین، که به دنبال ارائه مسیر فرعی برای بار پس از وقوع خرابی است، به نحوی که جلوی آسیب موضعی گرفته‌شده و از گسیختگی کلی جلوگیری شود، ب- روش مقاومت موضعی ویژه، که به دنبال ارائه توان کافی برای مقاومت در برابر خرابی در محل‌های بحرانی است.

 روش طراحی غیرمستقیم به طور ضمنی مقاومت در برابر گسیختگی پیش‌رونده را از طریق ضوابط حداقل سطوح توان، پیوستگی و انعطاف‌پذیری بررسی می‌کند. راهبردهایی را هم برای انسجام کلی سازه و تنش‌ها و انعطاف‌پذیری اتصالات ارائه می‌کند که می‌توانند در معرض تغییر شکل‌های بزرگ قرار بگیرند و مقادیر زیاد انرژی را در اثر شرایط غیرطبیعی جذب نمایند]8[.

 

راهبردهایی برای طراحی در برابر گسیختگی پیش‌رونده را می‌توان در اسناد دولتی آمریکا مثل GSA ]21[ و UFC ]11[ مشاهده نمود.

 

راهبردهای  GSAروشی مستقل برای تعدیل امکان گسیختگی پیش‌رونده سازه‌ها بر اساس روش مسیر جایگزین ارائه کرده است. این رهنمود سناریوهایی را تعریف می‌کند که طبق آن یکی از ستون‌های ساختمان برداشته‌شده و سازه آسیب‌دیده برای بررسی واکنش‌های سیستم تحلیل می‌گردد]21[.

 

روش UFC هم یک روش طراحی مبتنی بر عملکرد است. در این آئین نامه دو روش طراحی یعنی روش نیروی اتصال1، روش مسیر فرعی2 بیان گردیده است.

روش اول لزوماً یک روش طراحی غیرمستقیم است که در آن حداقل ظرفیت نیروی اتصال باید در سیستم موجود باشد تا بارها را از قسمت آسیب‌دیده به باقی سازه انتقال دهد. [11]

 

آئین نامه DOD ]22[ از روش طراحی مستقیم استفاده کرده و توصیه‌های زیر را مد نظر قرار می‌دهد:

 

 

 

 

    1 TFM

   2  APM

 

    

– استفاده از سیستم سازه‌ای با درجه نامعینی بالا مانند قاب خمشی

– بیشینه فاصله محافظتی1 (برای حداقل نمودن تهدیدات و حملات تروریستی)

– از پیش‌آمدگی‌های سازه‌ای با فضای مسکونی بالای آن‌ها اجتناب گردد.

و…

 

آئین نامه ISC همانند DOD بر روش‌های طراحی مستقیم تاکید می‌کند و رهنمودهای زیر را برای جلوگیری از خسارت ناشی از خرابی پیش‌رونده مدنظر قرار می‌دهد]20[:

– استفاده از فولاد گذاری متقارن هندسی (برای مقابله با انفجار)

– حداقل نمودن فواصل بین ستون‌ها (با حد بالای عملی 9 متر)

– حداقل نمودن ارتفاع طبقه (با حد بالای عملی 5 متر)

و…

 

 

ادامه مطلب و جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه

دانشگاه علوم و فنون مازندران پایان‌نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته: عمران – سازه عنوان:بررسی گسیختگی پیش‌رونده ناشی از خرابی مهاربند در قاب‌های فولادی مهاربندی شده EBF