پایان نامه

پایان نامه با موضوع : اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

.11-2راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

 

ﺣﺎل ﺑﺎ ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻣﻘﻮﻟﻪ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ آن ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺗﻮﺟﻪ ﺷﻮد. در ﭘﺎﯾﺎن ﺗﻌﺪادی از راﻫﮑﺎرﻫﺎی ﻣﻬﻢ ﺑﺮای ارﺗﻘﺎ ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﻋﻨﻮان ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻣﯿﺪ ﻣﯽ رود ﺷﺮﮐﺖ ﻫﺎ و ﺳﺎزﻣﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ ﺑﻪ ﮐﺎرﺑﺴﺘﻦ اﯾﻦ ﻋﻨﺎوﯾﻦ، زﻣﯿﻨﻪ را ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻫﻤﻪ ﺟﻨﺒﻪ ﺧﻮد ﻣﻬﯿﺎ ﮐﻨﻨﺪ:

 

1 ـ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﭘﯿﻮﺳﺘﮕﯽ ﻋﺎﻃﻔﯽ درﮐﺎرﮐﻨﺎن و درﮔﯿﺮ ﮐﺮدن ﺑﯿﺸﺘﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﺳﺎزﻣﺎن 2 ـ ﺑﻬﺒﻮد ﺷﺒﮑﻪ ﻫﺎی ارﺗﺒﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﮐﺎر 3 ـ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﮐﺎرﮐﻨﺎن در ﺗﺼﻤﯿﻢ ﮔﯿﺮی

 

4 ـ ارزﯾﺎﺑﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﺑﺎزﺧﻮرد ﮐﺎری 5 ـ ﺗﺸﺮﯾﺢ اﻫﺪاف و رﺳﺎﻟﺖ ﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ 6 ـ ﺣﺬف ﻣﻮاﻧﻊ ﮐﺎری

 

7 ـ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ارزش اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﯽ ﺷﻮد 8 ـ اﯾﺠﺎد ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺗﺸﻮﯾﻖ و ﺗﻨﺒﯿﻪ 9 ـ ﺣﺬف ﺗﺒﻌﯿﺾ ﻫﺎ و رواﺑﻂ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ اﻓﺮاد در ﻣﺤﯿﻂ ار 10 ـ اﺳﺘﻘﻼل ﻧﺴﺒﯽ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم وﻇﺎﯾﻒ

 

11 ـ اﯾﺠﺎد زﻣﯿﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﯾﺠﺎد ﺧﻼﻗﯿﺖ و ﻧﻮآوری ﮐﺎرﮐﻨﺎن 12 ـ ﻏﻨﯽ ﺳﺎزی ﺷﻐﻠﯽ 13 ـ اﻋﻄﺎی ﺗﺴﻬﯿﻼت

 

14 ـ ﻣﺤﻮل ﮐﺮدن ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻﺗﺮی از ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺑﻪ اﻓﺮاد ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﺷﻐﻞ (ﺳﻼﺟﻘﻪ و ﻓﺮح ﺑﺨﺶ ،.(1389

 

 

 

 

 

 

 

 

43

 

.12-2ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺗﻌﻬﺪ ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ

 

ﺑﻄﻮر ﮐﻠﯽ ﻋﻨﺼﺮ اﺻﻠﯽ ﺗﻌﻬﺪ ﺑﻮﯾﮋه از دﯾﺪﮔﺎه رﻓﺘﺎری ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از رﻓﺘﺎر و اﻗﺪام ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ اﻗﺪاﻣﯽ ﺑﺎ ﻣﯿﺰان ﺗﻌﻬﺪ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﺗﻌﻬﺪ ﻋﻨﻮان ﻣﯽ ﺷﻮد. ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮﺻﯿﻒ ﻫﺎ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎﻻﻧﺴﯿﮏ (1979) ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ. وی ﻣﻬﻢ ﺗﺮﯾﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﻌﻬﺪ را ﺗﻘﻠﯿﺪ ﯾﺎ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻓﺮد ﺑﺎ اﻗﺪام ﺧﻮد ﻣﯽ داﻧﺪ و ﭼﻬﺎر وﯾﮋﮔﯽ را در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪاز:

 

.1-12-2ﺻﺮاﺣﺖ و آﺷﮑﺎر ﺑﻮدن ﻋﻤﻞ

 

اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺷﺎﻣﻞ ﺣﺪ و ﻣﯿﺰاﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﻋﻤﻠﯽ در واﻗﻊ رخ داده و ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺑﻪ آن اﺷﺎره ﻣﯽ ﺷﻮد. دو ﻋﺎﻣﻞ اﺻﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺮاﺣﺖ ﻣﯽ اﻧﺠﺎﻣﺪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻋﺪم اﺑﻬﺎم و روﺷﻦ ﺑﻮدن ﻋﻤﻞ ﯾﺎ اﻗﺪام اﺳﺖ. ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﺑﻌﻀﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺮاﺣﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه و روﺷﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ و ﺑﺎ ﺗﺮدﯾﺪ و دودﻟﯽ ﻫﻤﺮاﻫﻨﺪ و ﻓﺮد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻓﮑﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ(ﺣﺴﯿﻨﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ، 1385،ص .(81

 

.2-12-2ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺗﺠﺪﯾﺪ ﻧﻈﺮ و ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ ﺑﻮدن ﻋﻤﻞ

 

ﺑﻌﻀﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس آزﻣﻮن و ﺧﻄﺎ ﺻﻮرت ﭘﺬﯾﺮد و در ﺻﻮرت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ را ﺗﮑﺮار ﮐﺮد در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﻨﺎﺳﺐ آﻧﻬﺎ ﺗﮑﺮار ﻧﺸﺪه و ذﻫﻨﯿﺖ و ﺗﺼﻮر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺑﺮﺧﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ و ﻋﺪم ﺗﮑﺮار اﺳﺖ و ﺷﺨﺺ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﺗﻌﻬﺪ ﺧﻮد را ﻣﻨﺘﻔﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺲ دادن ﮐﺎﻻی ﺧﺮﯾﺪاری ﺷﺪه، ﻃﻼق، اﺳﺘﻌﻔﺎ از ﺷﻐﻞ و ﻏﯿﺮه. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ اﻧﺠﺎم ﺑﻌﻀﯽ از اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد ﺗﻌﻬﺪ آور ﺑﻮده و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از ﺧﻮد ﻋﻤﻞ و از آﺛﺎر ﺷﺮ ﯾﺎ ﺧﯿﺮ آن رﻫﺎ ﺷﺪ. ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺘﻞ، ﮐﺘﮏ زدن، ﺷﮑﺴﺘﻦ ﯾﮏ ﭼﯿﺰی، اﯾﻦ اﻋﻤﺎل ﻗﺎﺑﻞ ﻓﺴﺦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮔﺮ ﭼﻪ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺨﺸﺶ و ﯾﺎ ﻋﺬر ﺧﻮاﻫﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ(ﺣﺴﯿﻨﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ، 1385،ص .(81

 

 

 

 

 

44

 

.3-12-2اراده

 

ﺗﻌﺮﯾﻒ اراده ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو وﯾﮋﮔﯽ ﻗﺒﻞ ﺳﺨﺖ ﺗﺮ اﺳﺖ و ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﺎ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ آزادی و ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ ارﺗﺒﺎط ﭘﯿﺪا ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ اراده ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺎ ﻣﻔﻬﻮم آزادی ﯾﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ ﺷﺨﺼﯽ ﻫﻤﺮاه ﻧﯿﺴﺖ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد ﻣﺤﺪودﯾﺖ ﻫﺎ، ﺷﺨﺺ ﺑﺮ اﺳﺎس اراده ﺧﻮد ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ و ﭼﻪ ﺑﺴﺎ ﮐﻪ ﻋﻠﯿﺮﻏﻢ وﺟﻮد آزادی اراده ﻓﺮد ﻣﺤﺪود ﺑﺎﺷﺪ و ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، اراده ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﺬﯾﺮش ﻣﺴﺌﻮوﻟﯿﺖ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ﻣﺪﯾﺮی ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس اراده ﺧﻮﯾﺶ ﺗﺼﻤﯿﻤﯽ را اﺗﺨﺎذ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻧﺎﮔﻮار ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ آﻧﺮا ﺑﻪ دﯾﮕﺮان ﻧﺴﺒﺖ دﻫﺪ و در ﻃﯿﻒ ﻣﻘﺎﺑﻞ وﺿﻌﯿﺘﯽ را ﻣﯽ ﺗﻮان ﺗﺠﺴﻢ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺧﻮﺑﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﺮوش ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه و ﺗﺼﻤﯿﻢ ﻣﺪﯾﺮ ﻧﯿﺰ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﺗﺎﺛﯿﺮی ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ وﻟﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﺳﻌﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ ﻧﺘﯿﺠﻪ را ﺑﻪ ﻧﺒﻮغ و ﮐﺎراﯾﯽ ﺧﻮدﯾﺶ ﻧﺴﺒﺖ دﻫﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺌﻮری اﺳﻨﺎد ﺑﻪ آن اﺷﺎره دارد ﺑﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اراده از ﻣﻬﻤﺘﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻞ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻧﯿﺰ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﭼﻬﺎر ﻋﺎﻣﻞ ﺣﻖ اﻧﺘﺨﺎب، وﺟﻮد ﻓﺸﺎرﻫﺎ و ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻫﺎی ﺧﺎرﺟﯽ، وﺟﻮد ﻣﺒﺎﻧﯽ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ﺑﺮای ﻋﻤﻞ و وﺟﻮد ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﻮق ﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ(ﺣﺴﯿﻨﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ، 1385،ص.(82

 

.4-12-2ﺷﻬﺮت ﻋﻤﻞ

 

اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ اﻗﺪام و ﻋﻤﻞ ﻓﺮد را ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪ و ﺑﺎﻓﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آن ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽ دﻫﺪ. ﻣﻨﻈﻮر از ﺷﻬﺮت آن اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮان از ﻋﻤﻞ و ﻋﺎﻣﻞ ﭼﻪ ﻣﯽ داﻧﻨﺪ و ﭼﻪ ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺗﻮﻗﻊ دﯾﮕﺮان از ﻓﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ و اﻫﻤﯿﺖ ﮐﺎر زﯾﺎد ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯿﺰان ﺗﻌﻬﺪ ﻧﯿﺰ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد. ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺷﺎﺧﺺ ﺻﺮاﺣﺖ و آﺷﮑﺎر ﺑﻮدن، ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﻟﻐﻮ، اراده و ﺷﻬﺮت ﺑﺎ ﺗﻌﻬﺪ راﺑﻄﻪ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ دارﻧﺪ و اﺳﺘﻔﺎده درﺳﺖ از اﯾﻦ ﭼﻬﺎر ﺷﺎﺧﺺ ﻣﯿﺰان ﺗﻌﻬﺪ ﻓﺮد را ﺑﺮای ﻣﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻣﯽ ﺳﺎزد اﯾﻦ ﺗﺤﻠﯿﻞ از دﯾﺪﮔﺎه رﻓﺘﺎری و ﮐﺎرﺑﺮدی ﻣﺪﯾﺮان را ﻗﺎدر ﻣﯽ ﺳﺎزد ﮐﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺘﻐﯿﺮﻫﺎی ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺪﯾﺮﯾﺘﯽ ﺣﺎﮐﻢ، ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ درﺟﺎت ﻫﺮ ﯾﮏ از ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎی ﻣﺬﮐﻮر را در ﺳﻄﺢ ﻓﺮدی، ﮔﺮوﻫﯽ و ﺳﺎزﻣﺎﻧﯽ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده و ﺳﻄﺢ ﺗﻌﻬﺪ را ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ (ﺣﺴﯿﻨﯽ ﮐﺎﺷﺎﻧﯽ، 1385،ص.(82

 

 

ادامه مطلب و جزییات بیشتر درباره این پایان نامه :

پایان نامه