فایل های پایان نامه ارشد

پایان نامه با موضوع:تأثیر آموزش فناوری‌های نوین (GIS, GPS& RS) در توانمندسازی فرماندهان پاسگاه‌های مرزی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : فرماندهی وستاد

عنوان : تأثیر آموزش فناوری‌های نوین (GIS, GPS& RS) در توانمندسازی فرماندهان پاسگاه‌های مرزی

دانشگاه علوم انتظامی

دانشکده فرماندهی و ستاد

گزارش کاربردی پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فرماندهی وستاد

عنوان:

تأثیر آموزش فناوری‌های نوین (GIS, GPS& RS) در توانمندسازی فرماندهان پاسگاه‌های مرزی

استاد راهنما:

دکتر سید علی عبادی نژاد

استاد مشاور:

دکتر پرویز آهی

مهر 1395

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چکیده

کنترل و نظارت مرزها یکی ازمولفه های موثر در تامین امنیت هرکشوری می‌باشد، کشور عزیزمان ایران دارای حدود 8000 هزار کیلومتر مرزهای آبی و خاکی می‌باشد و جهت کنترل و نظارت به راین پهنه‌ی جغرافیایی سالیانه هزینه‌های هنگفتی صرف می‌گردد، لیکن به ازای صرف این هزینه‌ها نظارت وکنترل مطلوبی برحدود وثغور کشور محقق نمی‌شود که این خود ضرورت به کارگیری سیستم‌ها و فناوری های نوینی را که دارای سه ویژگی بارز سرعت، دقت و قابلیت تحلیل داده‌های مکانی را دارند بارزتر می کند، بطوریکه به عنوان ابزاری قدرتمند در موضوع نظارت و کنترل بر مرزها مورد استفاده قرارگرفته و از سمت دیگر موجب صرفه جویی در منابع مالی می‌گردد. در این تحقیق به بررسی تأثیر آموزش‌های فناوری‌های نوینی منجمله 1-سیستم اطلاعات جغرافیایی 2-سیستم سنجش ازراه دور 3-سیستم موقعیت یاب جهانی در توانمندسازی فرماندهان انتظامی در پاسگاه ها و گروهان های مرزی همچنین یگان‌های عملیاتی مرزبانی و دریابانی می‌باشد. این پژوهش از حیث نوع کاربردی و از حیث شیوه و روش توصیفی تحلیلی-پیمایشی می‌باشد که داده‌ها و اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته 5 گزینه ای طیف لیکرد جمع آوری گردیده است که روایی و پایایی این پرسشنامه از طریق مصاحبه با مدیران عالی و همچنین با آزمون موسوم به ضریب آلفای کرونباخ مورد سنجش و ارزیابی قرار گرفتند که آلفای کرنباخ محاسبه شده برابر با 8634% می‌باشد که نشان از سطح پایایی بالای پرسشنامه می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش فرمانده هان و مدیران مرزبانی استان سیستان و بلوچستان بوده و تعداد این افراد به میزان 53 نفر شناسایی گردیدند که به لحاظ محدودیت در تعداد به صورت تمام شمار پرسشنامه بین آن‌ ها توزیع گردید، سپس اطلاعات جمع آوری شده با بهره گرفتن از نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند و برای تحلیل فرضیات از آزمون آماری it استفاده گردید. نتایج حاصله از اجرای پژوهش 3 فرضیه مطرح شده را تایید نمود و مشخص شد که بین فناوری‌های نوین شامل سیستم اطلاعات جغرافیایی و سیستم سنجش ازراه دور و سیستم موقعیت یاب جهانی و توانمندسازی فرماندهان انتظامی در مرزبانی استان سیستان و بلوچستان رابطه معناداری وجود دارد و همچنین سیستم موقعیت یاب جهانی دارای بالاترین امتیاز و به عبارتی اولویت اول در توانمندسازی فرماندهان انتظامی مرزبانی استان سیستان و بلوPESTAN(به خاطر محدودیت سایت در درج بعضی کلمات ، این کلمه به صورت فینگیلیش درج شده ولی در فایل اصلی پایان نامه کلمه به صورت فارسی نوشته شده است) می‌باشد و بعد از آن سیستم اطلاعات جغرافیایی و سیستم سنجش از راه دور به ترتیب در اولویت های دوم و سوم قرار می‌گیرند.

کلمات کلیدی: آموزش، توانمندسازی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، سیستم سنجش از راه دور، سیستم موقعیت یاب جهانی.

 

 

فهرست مطالب

چکیده ج‌

فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

مقدمه: 2

1-1 تعریف مسئله. 3

1-2 ضرورت واهمیت تحقیق.. 5

1-3 اهداف.. 6

1-4 سوال‌های تحقیق (اصلی و فرعی). 6

سؤال اصلی.. 6

سؤال‌های فرعی.. 6

فرضیه اصلی.. 7

1-6 کاربردهای تحقیق.. 7

1-7 استفاده کنندگان. 7

1-8 روش تحقیق.. 8

1-9 جامعه آماری و حجم نمونه. 8

1-10 نوآوری طرح. 9

1-11 ساختار تحقیق.. 9

1-12 روش و ابزار گردآوری اطلاعات.. 10

1-13 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 10

1-14 تعاریف نظری واژگان تخصصی.. 11

1-14-1 توانمند سازی.. 11

1-14-2 آموزش ضمن خدمت.. 11

1-14-3 سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS). 11

1-14-4 سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS). 12

1-14-5 سیستم سنجش از راه دور (RS). 12

فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق.. 13

2-1-پیشینه تحقیق.. 14

2-2 مبانی نظری.. 16

2-2-1 سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS). 16

2-2-2 تعاریف جی.آی.اس GIS. 17

2-2-3 عناصر اصلی تشکیل دهنده سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی GIS. 17

2-3-1 فرایند تحلیل اطلاعات در سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS. 19

2-3-2 داده‌های موردنیاز در سیستم اطلاعات جغرافیایی.. 20

2-3-3 توابع تحلیلی برروی اطلاعات.. 20

2-3-4 محصولات خروجی.. 23

2-3-5 مروری بر پیشینه علمی سیستم اطلاعات جغرافیایی.. 25

2-4 سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS). 29

2-4-1 سیستم موقعیت یاب جهانی چیست؟. 29

2-4-2 ماهواره‌های جی پی اس.. 31

2-4-3 جی‌پی‌اس چگونه کار می‌کند؟. 31

2-4-4 روش تعیین موقعیت توسط GPS. 33

2-4-5 روش محاسبه مسافت از ماهواره 33

2-4-6 مزایای سیستم GPS. 34

2-4-7 ماهواره‌های جی پی اس.. 35

2-4-8 چگونگی کارکرد سیستم موقعیت یاب جهانی.. 36

2-4-9 استفاده کنندگان از جی پی اس.. 38

2-4-10 انواع گیرنده‌های جی پی اس.. 38

2-4-11 کاربردهای دستگاه جی پی اس.. 41

2-4-12 مروری بر پیشینه علمی انجام شده در زمینه سیستم موقعیت یاب جهانی: 44

2-5 سنجش از دور (RS). 45

2-5-1 سنجش از راه دور چیست؟. 46

2-5-2 مکانیزم عمل. 47

2-5-3 کاربرد سنجش از دور در عملیات‌ها و مأموریت‌های نظامی.. 48

2-5-4 سنجش از دور انتظامی و نظامی.. 49

2-5-5 نقش اطلاعات ماهواره‌ای در طراحی عملیات نظامی.. 50

2-5-6 کاربرد تصاویر ماهواره ای در عملیات زمینی.. 52

2-5-7 کاربرد تصاویر ماهواره ای در عملیات دریایی.. 54

2-5-8 کاربرد تصاویر ماهواره ای در عملیات هوایی.. 56

2-5-9 مروری بر پیشینه علمی انجام شده در زمینه سنجش از دور. 57

2-6 چارچوب نظری.. 58

2-7 فرضیه‌های تحقیق.. 61

2-8 مدل تحقیق.. 61

فصل سوم: روش شناسی تحقیق.. 63

3-1 تعریف نظری وعملیاتی متغیرها 64

3-1-1 تعریف نظری متغیرها 64

3-1-1-1 متغیرهای مستقل. 64

3-1-1-2- متغیر وابسته. 65

3-1-2- تعریف عملیاتی متغیرها 65

3-1-2-1-متغیرهای مستقل. 65

3-1-2-2- متغیر وابسته. 65

3-2 روش تحقیق.. 65

3-7 نمونه و روش نمونه گیری.. 67

3-4 نحوه‌ی اندازه گیری متغیرها 67

3-5 روش‌های جمع آوری اطلاعات.. 67

3-8 روش تحلیل یافته‌های تحقیق.. 67

3-9 روش امتیازدهی به فاکتورها 68

3-10 گزارش روایی و پایایی پرسشنامه. 69

3-10-1 روایی.. 69

3-10-2 پایایی تحقیق.. 69

3-11 روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 70

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها.. 71

4-1 بررسی ویژگی‌های فردی پاسخ دهندگان. 72

4-2 بررسی آزمون فرضیه‌ها 76

4-2-1 تجزیه و تحلیل فرضیه اول – سؤالات GIS. 76

4-3-1 تجزیه و تحلیل فرضیه دوم-سوالات GPS. 92

4-3-3 تجزیه و تحلیل فرضیه سوم- سؤالات RS. 105

4-4 انتخاب فاکتورهای مهم از طریق پرسش نامه. 118

فصل پنجم: بحث ونتیجه گیری.. 127

5-1 مقدمه. 128

5-2 بررسی محتوایی فرضیه‌های تحقیق.. 130

5-3 آزمون‌های فرض آماری.. 133

5-4 اولویت بندی فناوری‌های فوق.. 134

5-5 نتیجه گیری.. 135

5-5 -1 پیشنهادات تحقیق.. 135

5-6 پیشنهادات برای تحقیقات آتی.. 137

5-7 محدودیت‌های تحقیق.. 137

فهرست منابع. 138

پیوست: 144

 

 

 

فهرست جداول

صفحه عنوان
7 جدول (1-4) جامعه آماری
65 جدول (3-1) شرح نمونه انتخاب شده در تحقیق
66 جدول (3-2) امتیاز اختصاص یافته به هر گزینه در پاسخنامه
70 جدول (4-1) خلاصه ای از اطلاعات مربوط به درجه افراد پاسخ دهنده
71 جدول (4-2) خلاصه ای از اطلاعات مربوط به شرایط سنی
72 جدول (4-3) خلاصه ای از اطلاعات مربوط به سطح تحصیلی افراد پاسخ دهنده
73 جدول (4-4) خلاصه ای از اطلاعات مربوط به سنوات خدمت
75  

 

جدول (4-5) آمار توصیفی سؤال 1 فرضیه اول

76 جدول (4-6) آمار توصیفی سوأل 2 فرضیه اول
77 جدول (4-7) آمار توصیفی سؤال 3 فرضیه اول
78 جدول (4-8) آمار توصیفی سؤال 4 فرضیه اول
79 جدول (4-9) آمار توصیفی سوأل 5 فرضیه اول
80 جدول (4-10) آمار توصیفی سوأل 6 فرضیه اول
81 جدول (4-11) آمار توصیفی سوأل 7 فرضیه اول
82

82

جدول (4-12) آمار توصیفی سوأل 8 فرضیه اول

جدول (4-13) آمار توصیفی سوأل 9 فرضیه اول

84 جدول (4-14) آمار توصیفی سوأل 10 فرضیه اول
85  

جدول (4-15) آماره‌های توصیفی فرضیه شماره 2

88 جدول (4-16) آماره‌های توصیفی فرضیه شماره اول
89  جدول (4-17) نتایج آزمون One sample T test فرضیه دوم
90 جدول (4-19) آمار توصیفی سوأل 1 فرضیه دوم
91 جدول (4-20) آمار توصیفی سوأل 2 فرضیه دوم
92 جدول (4-21) آمار توصیفی سوأل 3 فرضیه دوم
93 جدول (4-22) آمار توصیفی سوأل 4 فرضیه دوم
94 جدول (4-23) آمار توصیفی سوأل 5 فرضیه دوم
95 جدول (4-24) آمار توصیفی سوأل 6 فرضیه دوم
96 جدول (4-25) آمار توصیفی سوأل 7 فرضیه دوم
97 جدول (4-26) آمار توصیفی سوأل 8 فرضیه دوم
98 جدول (4-27) آمار توصیفی سوأل 9 فرضیه دوم
100 جدول (4-28) اطلاعات مربوط به تعداد نظرات ارائه شده افراد پاسخ دهنده به سئوالات طرح شده فرضیه دوم
102 جدول (4-29) آماره‌های توصیفی فرضیه شماره دوم
103 جدول (4-30) نتایج آزمون One sample T-test فرضیه دوم
104 جدول (4-31) آمار توصیفی سوأل 1 فرضیه سوم
105 جدول (4-32) آمار توصیفی سوأل 2 فرضیه سوم
106 جدول (4-33) آمار توصیفی سوأل 3 فرضیه سوم
107 جدول (4-34) جدول آمار توصیفی سوأل 4 فرضیه سوم
108 جدول (4-35) آمار توصیفی سوأل 5 فرضیه سوم
109 جدول (4-36) آمار توصیفی سوأل 6 فرضیه سوم
110 جدول (4-37) آمار توصیفی سوأل 7 فرضیه سوم
111 جدول (4-38) آمار توصیفی سوأل 8 فرضیه سوم
112 جدول (4-39) اطلاعات مربوط به تعداد نظرات ارائه شده افراد پاسخ دهنده به سئوالات طرح شده فرضیه سوم
114 جدول (4-40) آماره‌های توصیفی فرضیه سوم
115 جدول (4-41) نتایج آزمون One sample T-test فرضیه سوم
116 جدول 4-42 امتیازدهی به سؤالات مربوط به سیستم اطلاعات جغرافیایی
18 جدول (4-43) امتیازدهی به سؤالات مربوط به سیستم موقعیت یاب جهانی
121 جدول (4-44) امتیازدهی به سؤالات مربوط به سنجش از دور
123 جدول (4-45) امتیاز اکتسابی هر یک از فناوری‌ها براساس اولویت استفاده

 

فهرست نمودارها

صفحه عنوان
71 نمودار (4-1) مقایسه افراد پاسخ دهنده براساس سطح درجه
72 نمودار (4-2) مقایسه افراد پاسخ دهنده براساس گروه‌های سنی
73 نمودار (4-3) مقایسه افراد پاسخ دهنده براساس میزان تحصیلات
74  

 

نمودار (4-4) مقایسه افراد پاسخ دهنده براساس سنوات خدمت

75 نمودار (4-5) نمودار هیستوگرام سؤال 1
76 نمودار 4-6 نمودار هیستوگرام سؤال 2
77 نمودار 4-7 نمودار هیستوگرام سؤال 3
78 نمودار 4-8 نمودار هیستوگرام سؤال 4
79 نمودار 4-9 نمودار هیستوگرام سؤال 5
80 نمودار 4-10 نمودار هیستوگرام سؤال 6
81 نمودار 4-11 نمودار هیستوگرام سؤال 7
82 نمودار 4-12 نمودار هیستوگرام سؤال 8
83 نمودار 4-13 نمودار هیستوگرام سؤال 9
84 نمودار 4-14 نمودار هیستوگرام سؤال 10
86 نمودار (4-15) درصد نظرات مختلف افراد در پذیرش یا عدم پذیرش موارد مطرح شده در فرضیه اول
91 نمودار 4-16 نمودار هیستوگرام سؤال 1
92 نمودار 4-17 نمودار هیستوگرام سؤال 2
93 نمودار 4-18 نمودار هیستوگرام سؤال 3
94  

نمودار 4-19 نمودار هیستوگرام سؤال 5

95 نمودار 4-20 نمودار هیستوگرام سؤال 6
96 نمودار 4-21 نمودار هیستوگرام سؤال 6
97 نمودار 4-22 نمودار هیستوگرام سؤال 7
98 نمودار 4-23 نمودار هیستوگرام سؤال 7
99 نمودار (4-24) نمودار هیستوگرام سؤال 7
101 نمودار (4-25) تعداد نظرات افراد مختلف در پذیرش یا عدم پذیرش موارد مطرح شده در فاکتور شماره 1
105 نمودار 4-26 نمودار هیستوگرام سؤال 1
106 نمودار 4-27 نمودار هیستوگرام سؤال 2
107 نمودار 4-28 نمودار هیستوگرام سؤال 3
108 نمودار 4-29 نمودار هیستوگرام سؤال 4
109 نمودار 4-30 نمودار هیستوگرام سؤال 5
110 نمودار 4-31 نمودار هیستوگرام سؤال 6
111 نمودار 4-32 نمودار هیستوگرام سؤال 7
112 نمودار 4-33 نمودار هیستوگرام سوأل 8
113 نمودار (4-34) نظرات افراد مختلف در پذیرش یا عدم پذیرش موارد مطرح شده در فرضیه 3
114 نمودار (4-35) امتیاز متوسط هر سوأل مربوط به سنجش از دور
115 نمودار (4-36) امتیاز متوسط هر سوأل مربوط به سنجش از دور
116 نمودار (4-37) امتیاز متوسط هر سوأل مربوط به سنجش از دور
118 نمودار (5-1) مقایسه امتیاز متوسط هر سوأل برای فرضیه اول
120 نمودار (5-1) مقایسه امتیاز متوسط هر سوأل برای فرضیه دوم
122 نمودار (5-1) مقایسه امتیاز متوسط هر سوأل برای فرضیه سوم

 

فهرست اشکال

صفحه عنوان
11 شکل (1-1) مراحل مراحل انجام کار
21 شکل (2-1) اجزای سیستم جی.ای.اس
22 شکل (2-2) نمایش کلی اجزای سیستم‌های اطلاعات جغرافیایی
33 شکل (2-3) آرایش ماهواره‌های جی پی اس در اطراف زمین
29 شکل (2-4) نحوه تعیین موقعیت جسم مجهول توسط سیستم موقعیت یاب جهانی
30 شکل (2-5) بهترین و بدترین حالت قرار گرفتن ماهواره‌ها
42 شکل (2-6) دستگاه جی پی اس دستی
43 شکل (7-2) جی پی اس داخل خودرو

 

فصل اول:

کلیات تحقیق

 

مقدمه:

جی‌پی‌اس یا سیستم موقعیت‌یاب جهانی  یک سیستم راهبری و مسیریابی ماهواره‌ای است که از شبکه‌ای با حداقل ۲۴ ماهواره تشکیل شده است. این ماهواره‌ها به سفارش وزارت دفاع ایالات متحده ساخته و در مدار زمین قرار داده شده‌اند. جی‌پی‌اس در ابتدا برای مصارف نظامی تهیه شد ولی از سال ۱۹۸۰ استفاده عمومی آن آزاد و آغاز شد. خدمات این مجموعه در هر شرایط آب و هوایی و در هر نقطه از کره زمین در تمام شبانه‌روز در دسترس است و استفاده از آن رایگان است. علاوه بر جی‌پی‌اس، دو سیستم کمابیش مشابه دیگر نیز وجود دارد: سیستم گلوناس که دولت شوروی ساخته و اکنون به‌دست کشور روسیه اداره می‌شود و سیستم گالیله که کشورهای اروپائی آن را برای وابسته نبودن به سیستم آمریکائی جی‌پی‌اس ساخته اند. قطب نماهایی که با نیروی مغناطیسی زمین جهت یابی می‌‌کنند، به تدریج جای خود را به گیرنده‌های جی‌پی‌اس خواهند داد؛ جی‌پی‌اس، سامانه‌ای است که به کمک گروهی از ماهواره‌ها جهت یابی می‌‌کند. ماهواره‌هایی که هرکدام در مدارهای خود به دور زمین در گردشند؛ این ماهواره‌ها با ایستگاه‌های ویژه‌ای بر روی زمین در تماس اند و همواره موقعیت آن‌ ها در فضا مشخص است. دستگاه گیرنده جی‌پی‌اس شما، با ارتباط با تعدادی از این ماهواره ها، فاصلهٔ شمارا تا آن‌ ها تعین می‌‌کند و سپس موقعیت دقیق شما روی زمین بدست می‌‌آید. در واقع اساس کار این سامانه، فرستادن سیگنال‌های رادیویی با فرکانس بالا و به طور پیوسته است که زمان و مکان ماهواره را نسبت به زمین مشخص می‌‌کند و یک گیرنده جی‌پی‌اس روی زمین، با گرفتن این اطلاعات از سه ماهواره یا بیشتر، آن‌ ها را پردازش می‌‌کند و موقعیت کاربر را در هر نقطه زمین، در هر ساعتی از شبانه روز و در هر وضعیت آب و هوایی به او نشان می‌‌دهد. با چندین اندازه گیری متعدد، گیرنده به محاسبه سرعت، مدت زمان سفر، فاصله شما تا مقصد، مختصات جغرافیایی (طول و عرض جغرافیایی و ارتفاع از سطح دریا)، زمان طلوع و غروب خورشید و ماه (در تقویم نجومی)، تعداد ماهواره ها، زمان محلی و … می‌‌پردازد و آن را در اختیار کاربر قرار می‌‌دهد. به طور میانگین، هشت ماهواره از 24 ماهواره، در اطراف هر نقطه از کره خاکی که باشید در آسمان گشت می‌‌زنند. هرچه گیرنده شما به ماهواره‌های بیشتری وصل شود، اطلاعات دقیق تری را برای شما محاسبه می‌‌کند. جی‌پی‌اس، در ابتدا تنها استفاده نظامی داشته است، ولی از سال 1980 به بعد تصمیم گرفته شد تا از آن در فعالیت‌های غیر نظامی هم استفاده شود؛ تا جایی که امروزه حتی در ماهی گیری و شکار هم مورد استفاده قرار می‌‌گیرد. این ماهواره‌ها به سفارش وزارت دفاع ایالات متحده ساخته و در مدار زمین قرار داده شده‌اند.

در این پژوهش محقق تلاش کرده تا در فصل نخست به کلیات و ابعاد زیرساختی پایان نامه بپردازد و در ادامه در فصل دوم مبانی نظری تحقیق و پیشنه و ادبیات تحقیق را مرود تحلیل و بررسی قرار داده سپس در ادامه فصل سوم را روش شناسی تحقیق مختص داده و همین طور در فصل چهارم تحلیل داده و تجزیه آنها را آنالیز کرده ایم و برای یک نتیجه گیری از مجموعه مبحاحث گذشته در فصل پنجم با بهره گرفتن از داده‌ها درفصل گذشته و نتایج حاصله از تحقیق نتیجه گیری و تایید فرضیه ها مورد سنجش قرار گرفته و در نهایت پیشنهاداتی کاربردی برای ماحصل کار عنوان کرده ایم.

1-1 تعریف مسئله

با توجه به اینکه در کشور ما حدود 8 هزار کیلومتر مرز آبی و خاکی وجود دارد، توجه به امنیت مرزها از اهمیت ویژه ای برخوردار است. برای انسداد مرزها، سالانه هزینه‌های هنگفتی مصرف می‌شود. اما با وجود شناورهای مدرن دریایی و هواپیماهای بدون سرنشین هنوز انسداد مرزها به درستی صورت نگرفته و سالانه شاهد تحمل خسارت‌های هنگفتی هستیم (اعظمی و همکاران، 1393).

پس باید به فکر استفاده از فناوری‌هایی بود که به نیروهای مرزی این امکان را بدهد که در دستگیری کسانی که به هر نحو قصد ورود و یا خروج از مرزها را دارند کوشا بوده و مانع ورود و خروج غیر قانونی اشخاص از طریق مرزهای کشور شود.

ترکیب سیستم‌ها و فناوری‌های نوین و جدید از جمله سیستم موقعیت یابی جهانی، سیستم اطلاعات جغرافیایی، سیستم سنجش از راه دور (RS)، به لحاظ سه ویژگی سرعت، دقت و قابلیت تحلیل داده‌های مکانی، می‌تواند به عنوان ابزاری قدرتمند در زمینه کنترل مرزها (امور مرزبانی و دریابانی) مورد استفاده قرار گیرد. در واقع فناوری‌های نوین با ترکیب اطلاعات مکانی ثابت (شبکه ارتباطی، محل استقرار تاسیسات و نیروهای ستادی و مرکزی، محل وقوع حوادث و جرائم و …) و اطلاعات مکانی متغییر (موقعیت گشت‌های پیاده، موتوری و خودرویی انتظامی و موقعیت گشت‌های دریایی و …) می‌تواند، کمک قابل توجهی به تصمیم گیری‌ها و افزایش سرعت امور اجرایی واحدهای مختلف عملیاتی و پشتیبانی ناجا، از جمله امور پلیسی و مرزبانی و دریابانی داشته باشد (پریشان و مهدوی، 1386).

شهرستان چابهار، به دلیل دارا بودن مرزهای آبی و زمینی طولانی از هر نظر برای نفوذ تروریست‌ها، اشرار و قاچاقچیان مستعد می‌باشد. موقعیت جغرافیایی و شرایط خاص اکولوژیکی استان سیستان و بلوچستان به ویژه شرایط خاص شهرستان چابهار به جهت مجاورت با دریای عمان، باعث شده که استفاده از تجهیرات الکترونیکی و مخابراتی بیشتر از سایر شهرستان‌ها احساس گردد. داشتن شرایط خاص آب و هوایی، مجاورت با دریای عمان، شرجی بودن و رطوبت زیاد هوای منطقه در اکثر ماه‌های سال، باعث می‌شود که نیروهای گشتی دید مناسبی در سطح دریا و سواحل نسبت به اطراف نداشته باشند و جهت یابی را برای آن‌ ها سخت و مشکل می‌سازد، که این امر، منجر به قاچاق انبوه سوخت و مواد مخدر از طریق مرزهای چابهار شده و گاهی هم سبب نفوذ تروریست‌ها به منطقه می‌شود که حادثه تروریستی تاسوعای حسینی سال 1389 گواه بر این امر می‌باشد. بنابراین لازم است تا برای مقابله با چنین حوادثی، اقدام به توانمند کردن نیروهای مرزبانی و دریابانی به استفاده از آموزش فناوری‌های فوق الذکر نمود.

به‌کارگیری این فنون در عملیات مرزی دریایی می‌تواند بسیار مفید و موثرباشد و باعث می‌شود تانیروها در گشت‌ها و کمین‌ها، عملیات‌ها سریع‌تر و دقیق‌تر به نقاط الحاق برسند و در نهایت از خسارت‌های جانی و مالی جلوگیری گردد. لذا مسئله و هدف اصلی تحقیق این است که یادگیری و آموزش این فناوری‌ها چه تأثیری در توانمند سازی فرماندهان پاسگاه‌های مرزی دارد؟ و تا چه میزان می‌تواند موجب تأثیر گذاری وموفقیت و اجرای بهتر مأموریت محوله به آن‌ ها باشد؟ تأثیر آموزش فناوری‌های نوین (GIS, GPS & RS) در توانمندسازی فرماندهان پاسگاه‌های مرزی چیست؟

1-2 ضرورت واهمیت تحقیق

مرزها دارای کارکردهای خاص و متعددی هستند و به همان نسبت تهدیدها و آسیب‌هایی نیز متوجه مرزها می‌باشد. این آسیب‌ها و تهدیدها با منشاء مختلف و با اهداف متفاوت، کارکردهای مرزی را نشانه رفته و عملکرد آن را مختل می‌کنند (اعظمی و همکاران، 1393).

جمهوری اسلامی ایران در طی سالیان اخیر رویکردهای خاصی به مناطق مرزی داشته و در طول یک دهه، در سدد بوده است، تا با احداث دیوار، برجک دیده‌بانی مرزی، حفر کانال در مرزها، دو برابرکردن نیروهای مرزی، تشکیل پلیس ویژه مبارزه با موادمخدر، امنیت لازم را در مرزهای کشور علی‌الخصوص مرزهای جنوب‌شرقی تأمین نماید؛ به طوری که میلیاردها تومان در این خصوص هزینه شده است.

استان سیستان و بلوچستان دارای 1100 کیلومتر مرز خاکی مشترک با کشورهای پاکستان و افغانستان و 310 کیلومتر مرز آبی می‌باشد. به همین دلیل شهرستان‌های مرزی علاوه بر انتظامی از لحاظ ساختاری دارای هنگ مرزی نیز می‌باشند و پدیده شوم قاچاق چندین سال است که یکی از دغدغه‌های نیروی انتظامی پرسنل و فرماندهان و مدیران در این خطه از خاک کشور جمهوری اسلامی ایران است. تهدیداتی چون مهاجرت‌های غیر قانونی قاچاق مواد مخدر و تسلیحات، جنایات سازمان یافته گروهک‌های تروریستی همانند جیش العدل و غیره، ورود کالاهای ممنوعه و حمله به پاسگاه‌های مرزبانی و غیره در کنار تحرکات قومی – مذهبی، امنیت مرزهای این استان را به مخاطره انداخته است. همچنین گروگان گیری پرسنل مرزبانی، حمله به ستون‌های گشتی ناجا، حمله به مسافران در محورهای مرزی توجه ویژه ای را از جانب مسئولین امنیتی، فرماندهان نظامی وقرارگاه های مرزی مجاور می‌طلبد.

بنابراین، لازم است تا پلیس مرزی و مرزبانان علاوه بر استفاده از تسلیحات به‌روز و کارآمد از امکانات و فناوری‌های اطلاعاتی پیشرفته ای به‌کارگیری نمایند تا بیش از پیش در مقابل قاچاقچیان، اشرار و حمله تروریست‌ها از آمادگی دو چندانی برخودار باشند. در این بین فناوری‌های اطلاعاتی پیشرفته ای همانند سیستم اطلاعات جغرافیایی، سیستم موقعیت یاب جهانی و سیستم سنجش ازراه دور می‌تواند کمک شایانی به مرزبانان بنماید.

1-3 اهداف

هدف اصلی این تحقیق شناسایی تأثیر آموزش ابزارها و فناوری‌های نوین از جمله سیستم اطلاعات جغرافیایی، سیستم موقعیت یاب جهانی و سیستم سنجش از راه دور در بهبود و ارتقا ءعملکرد فرماندهان پاسگاهای مرزی درطرح ریزی، برنامه ریزی، هدایت وهماهنگی فعالیت‌های مربوط به مرزبانی به منظور اعمال حاکمیت، تأمین ونظم وکنترل ومراقبت های انتظامی در محدوده منطقه مرزی می‌باشد. اما به‌طور کلی اهداف زیر را می‌توان بیان کرد:

  • شناخت تأثیر آموزش سیستم اطلاعات جغرافیایی در توانمندسازی فرماندهان پاسگاه‌های مرزی
  • شناخت تأثیر آموزش سیستم موقعیت یاب جهانی در توانمندسازی فرماندهان پاسگاه‌های مرزی
  • شناخت تأثیر آموزش سیستم سنجش از راه دور در توانمندسازی فرماندهان پاسگاه‌های مرزی

1-4 سوال‌های تحقیق (اصلی و فرعی)

سؤال اصلی

آموزش فنا وری های نوین RS) GIS & GPS &) تا چه میزان در توانمندسازی فرماندهان پاسگاه‌های مرزی تأثیر دارد؟

سؤال‌های فرعی

1- آموزش سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) تا چه میزان در توانمندسازی فرماندهان پاسگاه‌های مرزی تأثیر دارد؟

1-آموزش سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS) تا چه میزان در توانمندسازی فرماندهان پاسگاه‌های مرزی تأثیر دارد؟

3- آموزش سیستم سنجش از راه دور (RS) تا چه میزان در توانمندسازی فرماندهان پاسگاه‌های مرزی تأثیر دارد؟

1-5 فرضیه‌ها

اصولاً فرضیه عبارت است از آنچه که محقق به دنبال آن می‌گردد یا حدس زیرکانه و علمی که برای نتیجه تحقیق می‌زند. یعنی پیشنهادی ارائه می‌دهد که می‌توان آن را در محک آزمایش علمی سنجید. فرضیه عبارت است از حدس یا گمان اندیشمندانه درباره ماهیت، چگونگی و روابط بین پدیده‌ها، اشیاء و متغیرها که محقق را در تشخیص نزدیک‌ترین و محتمل‌ترین راه برای کشف مجهول کمک می کند (حافظ نیا،1377).

 

فرضیه اصلی

1- آموزش فناوری‌های نوین (GIS & GPS & RS) در توانمند سازی فرماندهان پاسگاه‌های مرزی تأثیر دارد.

فرضیه‌های فرعی

1- آموزش سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در توانمندسازی فرماندهان پاسگاه‌های مرزی تأثیر دارد.

2- آموزش سیستم موقعیت یاب جهانی (GPS) در توانمندسازی فرماندهان پاسگاه‌های مرزی تأثیر دارد.

3- آموزش سیستم سنجش ازراه دور (RS) در توانمندسازی فرماندهان پاسگاه‌های مرزی تأثیر دارد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 164

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

27,000 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.