فایل های پایان نامه ارشد

پایان نامه با موضوع:تآثیر هشت هفته تمرینات ویژه نظامی به همراه تمرینات مقاومتی بر عملکرد جسمانی پرسنل نیروی انتظامی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :فیزیولوژی ورزشی

عنوان : تآثیر هشت هفته تمرینات ویژه نظامی به همراه تمرینات مقاومتی بر عملکرد جسمانی پرسنل نیروی انتظامی


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد یاسوج

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

 

پایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد M.A

رشته فیزیولوژی ورزشی

عنوان :

تآثیر هشت هفته تمرینات ویژه نظامی به همراه تمرینات مقاومتی بر عملکرد جسمانی پرسنل نیروی انتظامی

استاد راهنما:

دکتر ابراهیم بنی طالبی

زمستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

چکیده:. 1

فصل نخست:. 2

کلیــات تحقیق. 2

2- 1- بیان مسئله. 3

3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق. 6

4-1 اهداف تحقیق. 7

1-4-1 هدف اصلی:. 7

2-4-1 اهداف اختصاصی:. 7

3-4-1 – هدف كاربردی :. 7

5-1  فرضیه‏های تحقیق:. 7

6-1 محدودیت های تحقیق. 8

7-1 تعاریف اصطلاحات. 9

فصل دوم:. 10

مروری بر مطالعات و تحقیقات گذشته. 10

2-1 مقدمه. 11

2-2 مبانی نظری پژوهش. 12

1-2-2 آمادگی جسمانی و سیر تاریخی آن. 12

2-2-2 ترکیبات آمادگی جسمانی. 14

3-2-2 تعریف برخی از فاکتورهای آمادگی جسمانی. 14

4-2- 2 فعالیت بدنی، آمادگی جسمانی و تندرستی. 26

6-2-2 کین آنتروپومتری. 28

7-2-2: تعریف برخی از اندازه های بدنی. 29

32 پیشینه تحقیق. 32

فصل سوم:. 40

وسایل و روش کار. 40

13– مقدمه. 41

23-روش و نوع تحقیق. 41

3-3- جامعه آماری. 41

43– نمونه آماری و روش گزینش آنها. 42

53– متغیرهای تحقیق. 42

6-3– ابزار و وسایل اندازه‌گیری. 43

73– مراحل اجرای تحقیق و جمع‌ آوری اطلاعات. 44

1-    73 انتخاب نمونه ها. 44

2-73  نحوه اندازه‌گیری و محاسبه متغیرها:. 45

اندازه گیری فاکتورهای آمادگی جسمانی. 45

3-73 برنامه تمرین. 48

8-3– روش‌های تجزیه و تحلیل آماری. 49

فصل چهارم:. 50

تجزیه و تحلیل داده‌ها. 50

4-1- مقدمه. 51

4-2- شاخص های توصیفی. 51

4-2-1- مشخصات عمومی آزمودنی‌ها. 51

4-3 تجزیه و تحلیل و آمار استنباطی داده ها. 52

4-3-1- آزمون طبیعی بودن داده‌ها. 52

4-3-2  فرضیه اول:. 53

4-3-3  فرضیه دوم:. 56

4-3-4  فرضیه سوم:. 59

4-3-5  فرضیه چهارم:. 61

4-3-6  فرضیه پنجم:. 64

4-3-7  فرضیه ششم:. 67

4-3-8  فرضیه هفتم:. 70

فصل پنجم:. 74

بحث و نتیجه گیری. 74

1-5 خلاصه ی تحقیق. 75

4-5 نتیجه گیری کلی. 80

5-5 پیشنهادهای منتج از تحقیق:. 81

منابع و مآخذ:. 82

 

 

چکیده:

پلیس دارای عملکرد ویژه و مهم در دولت های محلی و ملی در سراسر جهان است. برای افسران پلیس و مجریان قانون، درجه‌ای از آمادگی جسمانی لازم است كه آن را فقط می‌توان از طریق انجام فعالیت‌های جسمانی ویژه به دست آورد. هدف این تحقیق بررسی و مقایسه­ تأثیر هشت هفته تمرینات منتخب پلیس به همراه تمرینات مقاومتی بر عملکرد جسمانی پرسنل نیروی انتظامی بود.

بدین منظور 34 نفر مرد از پرسنل نیروی انتظامی شهرستان لردگان با میانگین سنی 50/3±53/30 سال به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب و به صورت تصادفی به دو گروه تجربی شامل گروه تمرینات ویژه پلیس یا همان منتخب پلیس (17=n) و گروه تمرینات ورزشی مقاومتی(17=n) تقسیم شدند. هر دو گروه به مدت هشت هفته، هر هفته سه جلسه و هر جلسه به مدت 45 الی 60 دقیقه به فعالیت‌های ورزشی پرداختند. برنامه‌ی تمرینات ویژه شامل ترکیبی از تمرینات رایج نظامی شامل دوی استقامت، دوی سرعت، عبور از میدان موانع، بارفیکس اصلاح شده، شنای سوئدی، بالا رفتن از نردبان متحرک، بالارفتن از دیوار صاف و پایین آمدن از آن بود. برنامه‌ی تمرینات مقامتی این برنامه ورزشی شامل تمریناتی بود که به صورت استفاده از وزنه و دمبل و با حضور و نظارت مستمر مربی بدنسازی انجام گرفت. برای تجزیه و تحلیل داده هااز آزمون تی استیودنت در گروه های وابسته و مستقل جهت مقایسه‌ی میانگین های درون گروهی و بین گروهی استفاده شد.

نتایج این پژوهش نشان داد که تفاوت معنی داری از نظر استقامت عضلات شکم، استقامت کمربند شانه­ای، استقامت قلبی و تنفسی، چابکی و انعطاف پذیری بین دو گروه وجود دارد(05/0 >p). همچنین تفاوت معنی داری از نظر استقامت عضلات سینه و سرعت مشاهده نشد. (05/0 >p). بطورکلی، به نظر می‌رسد تمرینات ورزشی منتخب در مقایسه با تمرینات ورزشی مقاومتی با توجه به اینکه توده‌های عضلانی بیشتری را مورد فشار قرار می‌دهد و همچنین بیشتر به فعالیت‌های ورزشی هوازی تداومی می­پردازید، اثر بیشتری بر عوامل آمادگی جسمانی دارد.

واژگان کلیدی: تاًثیر، تمرینات، نظامی، مقاومتی، عملکرد، جسمانی، نیروی انتظامی

 

فصل نخست:

 کلیــات تحقیق

تربیت ­بدنی، جریانی است که هدف آن تکامل بخشیدن به قابلیت­های جسمی و روحی است. کسب مهارت­ های حرکتی، حفظ آمادگی جسمانی به منظور تندرستی و سلامتی همه جانبه و بهره ­برداری مطلوب از اوقات فراغت همواره مد نظر بوده است. فیلسوف معروف ویل دورانت تندرستی را برترین خواست و نیاز انسان می­داند و اظهار می­دارد که در بسیاری موارد ضعف و بیماری یک گناه است. از این رو کلماتی مانند سلامتی کامل، آمادگی جسمانی، خوبی یا خوب بودن همگی برای بیان یک وضعیت مثبت و سلامتی بکار می­رود که در آن هر شخص با توجه به احساس مسئولیت به طور پیوسته به سمت حداکثر فعالیت بالقوه خود پیش می­رود.(سلمانی دلشاد، 1379،ص 12).

حقایق پزشکی حاکی از آن است که شخص فاقد تندرستی و آمادگی جسمانی، برای ابتلا به بیماری­ها آسیب پذیرتر و مستعدتر است و در صورت ابتلا به بیماری، روند بهبودی او کندتر می­ شود (جعفری، 1383،ص24). در واقع انسان امروزی بیش از آن که از شیوع بیماری­های مسری بهراسد یا صدمه ببیند، گرفتار بیماری­هایی شده است که نتیجة کم تحرکی، آلودگی هوا و استعمال دخانیات است. افراد مختلف به میزان آمادگی جسمانی متفاوتی نیاز دارند که این مقدار باید برای نیازهای شغلی کافی باشد (سلمانی دلشاد، 1379،ص 12). با توجه به ویژگی­های خاص شغل نظامی­گری و تأثیر آن بر سایر احاد جامعه داشتن پرسنل و کارکنان تندرست و آماده به لحاظ جسمانی و دارای سلامت کامت روحی روانی و جسمی ضروری می­باشد.

به طور کلی در این پژوهش در نظر داریم که ابتدا بیان نماییم که تمرینات مقاومتی چه نوع تمریناتی بوده و سپس به صورت میدانی و با انجام تست های خاص بر روی افراد نظامی نیروهای پلیس در شهرستان لردگان این فعالیت های مورد نظر را پیاده کرده تا در ادامه به بررسی، تحلیل و تاثیر این موراد بر روی عملکرد جسمانی این پرسنل به همراه تمرینات پایه آنها تحقیق نماییم.

2- 1- بیان مسئله

در دنیای معاصر، ورزش به عنوان پدیده ای موثر در همه‌ی جوامع جایگاه ویژه ای پیدا کرده است. ارتباط فعالیت های بدنی و ورزش با علوم مختلف زمینه های جدیدی را برای مطالعه ی انسان فراهم کرده و گستردگی مطالب و مسائل مرتبط با ورزش و تربیت بدنی به حدی است که نیاز به علوم تخصصی و مطالعات ویژه را ایجاد کرده است. «ورزش عبارت است از یک فعالیت نهادینه شده که مستلزم کاربرد نیروی جسمانی شدید با بهره گرفتن از مهارت های جسمانی پیچیده به وسیله شرکت کنندگانی است که توسط عوامل درونی و بیرونی تحریک می شوند.» این تعریف با فعالیت های ورزشی سازمان یافته ارتباط پیدا می کند. (کوشافر ،۱۳۸۱، ص ۵۸ ). در جوامع اسلامی با توجه به این که کلیه سیاستگذاری ها در خدمت مکتب می باشد، تربیت بدنی نیز جدا از این اصل کلی نبوده و ضمن این که پی ریزی این علم بر مبنای مسائل جسمانی و فیزیکی است ولی در نهایت وسیله ایست که در کمال و تعالی انسان ها موثر بوده و می‌تواند گامی در جهت اهداف غایی انسان ها که همان سیر الی الله است  بر دارد (عزیز آبادی فراهانی ،۱۳۷۳ ،ص ۷).

پلیس دارای عملکرد ویژه و مهم در دولت های محلی و ملی در سراسر جهان است. این امر بدیهی است که در شغل هایی مانند پلیس، داشتن آمادگی جسمانی به عنوان بخشی از الزامات شغلی به نظر می رسد (گافی[1] و همکاران، 2013). آمادگی بدنی برای افسران پلیس، که ممکن است خود نیاز به تعقیب کردن و یا دستگیری یک مجرم جنایتکار و یا دیگر شرایط غیر قابل پیش بینی مواجه ضروری است (اسمولاندر[2] و همکاران 1984، ص22؛ دی لوس و جانسون[3]، 2002، ص21). برای افسران پلیس و مجریان قانون، درجه ای از آمادگی جسمانی لازم است كه آن را فقط می توان از طریق انجام فعالیت‌های جسمانی ویژه به دست آورد (نابل و همکاران[4]، 2007، ص90). پس فعالیت بدنی به­عنوان ابزاری برای رسیدن به سلامت جسمانی و روانی، زیربنای اصلی تمام آموزش­های نظامی در نقاط مختلف جهان است و نقش بسیار مهمی در بروز استعدادهای نهفته افراد دارد (سورنسن[5] و همکاران، 2002، ص 11). از مزایای جسمانی شركت در دوره­ های آمادگی جسمانی می­توان به بهبود استقامت قلبی- تنفسی، سرعت گردش خون، توان عضلانی، انعطاف پذیری سیستم عضلانی- اسكلتی، دفع مواد زاید بدن، كنترل چاقی و كاهش احتمالات آسیب­پذیری اشاره كرد (گران[6] و همکاران، 1999، ص164 پروپر[7] و همکاران،2002، 15). همچنین سطوح بالایی از امادگی جسمانی می تواند به افسران پلیس جهت فائق آمدن بر حجم کار بالا و وظایف محوله کمک نماید (گافی[8] و همکاران، 2013،ص 45).

بر این اساس می­توان بیان كرد كه  عمده­ترین اهداف دوره­ تمرینات پلیس برنامه ­ریزی برای ارتقای ورزیدگی و آمادگی جسمانی، آمادگی روحی و داشتن شخصیت سالم و ایمن برای برآوردن نیازهای سازمان است (گافی[9] و همکاران، 2013، ص44). تلاشهای بسیاری جهت ارتقاء سطح آمادگی جسمانی پرسنل پلیس انجام شده است. آمادگی جسمانی افسران وکارکنان پلیس مسئله‌ی مهمی برای ادارات پلیس بوده است. تحقیقات مختلفی به ارزیابی تاثیر تمرینات مختلف بر نیروهای نظامی به ویژه نیروهای پلیس پرداخته اند. فکوریان و همکاران (1391،ص15) .به بررسی تاثیر 12 هفته تمرین منتخب نظامی بر آمادگی جسمانی دانشجویان افسری پرداختند. آنها نشان دادند یک دوره تمرین منتخب بر آمادگی جسمانی تأثیر معنی­دار داشت (فکوریان و همکاران، 1391، ص10). در تحقیق دیگری نیک رو و همکاران  1393، ص 16) نشان دادند که ترکیبی از تمرینات قدرتی دایره ای و جاری در مقایسه با تمرینات رایج در  بهبود سطوح آمادگی جسمانی سربازان تاثیر بیشتری دارد (نیک رو و همکاران، 1393، ص 16).

در تحقیق توسط ویلیامز و همکاران  2002، ص 42-45) نشان داد که بهبود در توانایی حمل تجهیزات نظامی و دیگر جنبه ای آمادگی نظامی می تواند بوسیله استفاده از یک برنامه تمرینی متشکل از یک جزء تمرین مقاومتی بهبود یابد. زیرا این توانمندی نیازمند قدرت عضلانی می باشد (ویلیامز[10] و همکاران، 2002،ص64).

اما در تحقیق دیگری (ویلیامز و همکاران  1999، ص 42-45) نشان دادند که توسعه در قدرت عضلانی و توانایی حمل تجهیزات فردی بدنبال تمرینات پایه نظامی دیده نشد. در تحقیق دیگری از تمرینات دایره ای مشتمل بر تمرینات هوازی و مقاومتی بر روی نیروهای نظامی انجام شد نشان داد که شش هفته از این نوع تمرین منجر به بهبود معناداری در توان هوازی و قدرت عضلانی گردید (ویلیامز و همکاران، 1999، ص 42-45).

افسران پلیس و دیگر پرسنل اجرای قانون به نظر می رسد در معرض خطر کمر درد، صدمات اسکلتی عضلانی، بیماری های قلبی عروقی و چاقی باشد (کدی[11] و همکاران، 1979، ص 21 بران[12] و همکاران، 1998، ص 23). سطوح بالاتری از فعالیت بدنی و آمادگی جسمانی با کاهش شیوع آسیب های اسکلتی عضلانی و درد مزمن همبستگی دارد (نابل و همکاران[13]، 2007، ص 90). با توجه به آنکه اغلب تمرینات پایه نظامی و پلیس بر عملکرد هوازی تاکید دارند و از طرف دیگر توان عضلانی با آسیب عضلانی رابطه مستقیم دارد، به نظر می رسد ترکیب یک برنامه قدرتی با تمرینات پایه نیروهای پلیس می تواند اثرات سودمندی داشته باشد. لذا هدف از این تحقیق بررسی و مقایسه تاثیرات یک دوره تمرین ویژه پلیس و تمرین مقاومتی بر عملکرد جسمانی نیروهای پلیش می باشد.

3-1 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

آمادگی جسمی نظامیان نقش مهمی در پیروزی یا شكست دارد. برای هر نظامی، درجه ای از آمادگی جسمانی لازم است كه آن را فقط می توان از طریق انجام فعالیت های بدنی به دست آورد. این موضوع از این حیث اهمیت داشته که امروزه مردم بعلت گرفتاری های زیاد و بعضاٌ بی‌حوصلگی از ورزش کردن سرباز زده و این موضوع به وفور در بین پرسنل نیرو های مسلح خصوصآ نیروی انتظامی مشاهده می گردد به طوری که همان گونه که قبلا بیان شده عدم ورزش در میان پرسنل باعث تنبلی در انجام ماموریت ها می‌گردد لذا با این تحقیق در نظر داریم  تا به صورت میدانی و نظری بررسی نماییم که تا چه اندازه تمرینات ویژه پلیس به همراه تمرینات مقاومتی، بر عملکرد جسمانی پرسنل نیروی انتظامی تاثیر داشته و باعث می‌گردد تا از سلامتی جسمانی و آمادگی جسمانی بهتری برخوردار شوند و انجام این تمرینات به چه صورت سبب افزایش و بالا رفتن آمادگی جسمانی و عملکرد جسمانی آنها می شود.

4-1 اهداف تحقیق

1-4-1 هدف اصلی:

بررسی تاثیر 8 هفته انجام تمرینات ویژه پلیس و تمرینات مقاومتی بر عملکرد جسمانی پرسنل نیروی انتظامی

2-4-1 اهداف اختصاصی: 

  • بررسی و تبیین رابطه تمرینات ویژه پلیس، تمرینات مقاومتی، سلامت جسمانی و عملکرد جسمانی؛

2- بررسی تآثیر  ورزش بر روحیه و توان جسمی پرسنل نیروی انتظامی؛

3- توصیف و بررسی اثر هشت هفته تمرینات ویژه پلیس و تمرین مقاومتی بر انعطاف پذیری، سلامت جسمانی و عملکردجسمانی پرسنل نیروی انتظامی؛

3-4-1 – هدف كاربردی (Purpose):

این پژوهش در جهت بالا بردن سطح آمادگی جسمانی و عملکرد جسمانی پرسنل نیروی انتظامی تاثیر داشته که برای این نهاد در نظر گرفته شده است.

5-1  فرضیه‏های تحقیق:

  • هشت هفته انجام تمرینات ویژه پلیس به همراه تمرینات مقاومتی بر استقامت عضلات سینه پرسنل نیروی انتظامی تاثیر معنی داری دارد.
  • هشت هفته انجام تمرینات ویژه پلیس به همراه تمرینات مقاومتی بر استقامت عضلات شکم پرسنل نیروی انتظامی تاثیر معنی داری دارد.
  • هشت هفته انجام تمرینات ویژه پلیس به همراه تمرینات مقاومتی بر استقامت عضلات کمربند شانه پرسنل نیروی انتظامی تاثیر معنی داری دارد.
  • هشت هفته انجام تمرینات ویژه پلیس به همراه تمرینات مقاومتی بر استقامت قلبی تنفسی پرسنل نیروی انتظامی تاثیر معنی داری دارد.
  • هشت هفته انجام تمرینات ویژه پلیس به همراه تمرینات مقاومتی بر سرعت پرسنل نیروی انتظامی تاثیر معنی داری دارد.
  • هشت هفته انجام تمرینات ویژه پلیس به همراه تمرینات مقاومتی بر چابکی پرسنل نیروی انتظامی تاثیر معنی داری دارد.
  • هشت هفته انجام تمرینات ویژه پلیس به همراه تمرینات مقاومتی بر انعطاف پذیری پرسنل نیروی انتظامی تاثیر معنی داری دارد.

 

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 93

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :       

*         serderehi@gmail.com

27,000 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.