مدیریت آموزشی و برنامه ریزی درسی

پایان نامه رشته مدیریت آموزشی: بررسی رابطه بین هوش هیجانی واعتیاد به اینترنت در دانش آموزان سال سوم و پیش دانشگاهی شهرستان ورامین

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مدیریت آموزشی

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد گرمسار

دانشکده علوم تربیت  و روانشناسی ، گروه مدیریت آموزشی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.A))

رشته مدیریت ، گرایش آموزشی

عنوان

بررسی رابطه بین هوش هیجانی واعتیاد به اینترنت در دانش آموزان سال سوم و پیش دانشگاهی شهرستان ورامین

استاد راهنما

جناب آقای دکتر نادر سلیمانی

استاد مشاور

جناب آقای دکتر ناصر عباس زاده

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

عنوانصفحه 
چکیده1 
فصل اول 
کلیات پژوهش10-2 
مقدمه3 
بیان مسئله4 
اهمیّت وضرورت مسئله6 
اهداف تحقیق7 
هدف کلّی7 
اهداف جزئی7 
فرضیه ها یا سوال ها8 – 7 
سوال اصلی7 
به صورت سوالات ویژه8 
به صورت فرضیه های ویژه8 
تعاریف نظری وعملیاتی متغیرها10 – 9 
تعاریف نظری9 
تعاریف عملیاتی9 
فصل دوم
ادبیات وپیشینه تحقیق47 – 11
مقدمه12
بخش اول : اعتیاد اینترنتی18 – 12
گونه شناسی اعتیاد اینترنتی وشاخصه های آن18 – 16
استفاده مرضی ویژه از اینترنت16
استفاده مرضی کلّی (فراگیر) از اینترنت16
اعتیاد به سایبرسکس16
اعتیاد از نوع روابط سایبر17
اعتیاد به خرید ،تجارت ومزایده17
اعتیاد به جستجو و ذخیره بیش از اندازه اطلاعات17
اعتیاد به کامپیوتر18
بخش دوم : هوش هیجانی40 – 18
تاریخچه هوش هیجانی18
هوش چیست؟20
هوشبهر وموفّقیّت21
هیجان21
پیشینه مطالعه هوش غیرشناختی23
تعریف وپیشینه هوش هیجانی25
الگوهای هوش هیجانی35 – 27
الگوی سالوی – مایر28
ارزیابی و ابراز هیجان28
تنظیم هیجان در خود و دیگران28
استفاده از هیجان28
الگوی گلمن29
خودآگاهی29
خودنظم دهی30
انگیزه 31
همدلی31
مهارت اجتماعی33
الگوی بار – ان33
مهارت درون فردی33
مهارت میان فردی34
سازگاری34
کنترل استرس35
خلق عمومی35
هوش هیجانی از دیدگاه اسلام35
کاربرد هوش هیجانی36
آموزش37
مدیریت منابع انسانی37
سیاست38
بازار یابی38
پویایی خانواده39
بخش سوم : پیشینه پژوهش47 – 41
پیشینه تجربی پژوهش41
پیشینه خارج از کشور41
پیشینه داخل کشور43
جمع بندی وارائه چارچوب نظری تحقیق46
فصل سوم
روش اجرای پژوهش52 – 47
مقدمه49
روش پژوهش49
جامعه آماری ، حجم نمونه و شیوه نمونه گیری49
ابزارهای جمع آوری داده ها49
اعتمادعلمی واعتبار ابزار51
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل داده ها70 – 53
مقدمه54
بخش اول : توصیف ویژگی های جمعیّت شناختی نمونه پژوهش55 – 54
بخش دوم : توصیف آماری متغیر های اصلی تحقیق59 – 56
بخش سوم : پاسخگویی به سوالات پژوهش70 – 60
فصل پنجم
خلاصه پژوهش72
خلاصه یافته های پژوهش73
بحث ونتیجه گیری77
محدودیّت ها و پیشنهاد ها82 – 80
محدودیّت ها80
پیشنهاد ها81
منابع مورد استفاده 88 – 83
منابع فارسی83
منابع لاتین86
ضمائم وپیوست ها95 – 89
چکیده انگلیسی97 – 96
    

 

 

فهرست جداول

 

عنوانصفحه
جدول شماره 4-1: جدول توزیع فراوانی نمونه پژوهش به تفکیک جنسیت54
جدول شماره4- 2: جدول توزیع فراوانی نمونه پژوهش به تفکیک سن55
جدول شماره4- 2: جدول توزیع فراوانی نمونه پژوهش به تفکیک سن55
جدول شماره 4- 4 : توصیف آماری متغیر اعتیاد اینترنتی به تفکیک جنسیت56
جدول شماره4 – 5 : توصیف آماری متغیر اعتیاد اینترنتی به تفکیک سن56
جدول شماره4 – 6 : توصیف آماری متغیر اعتیاد اینترنتی به تفکیک پایه تحصیلی57
جدول شماره4 – 7 : توصیف آماری متغیر هوش هیجانی به تفکیک جنسیت57
جدول شماره4- 8 : توصیف آماری متغیر هوش هیجانی به تفکیک سن58
جدول شماره4- 9 : توصیف آماری متغیر هوش هیجانی به تفکیک پایه تحصیلی58
جدول شماره 4-10 : آزمون کولموگروف اسمیرنوف59
جدول شماره 4-11 :  تحلیل آماری متغییر های اعتیاد به اینترنت و هوش هیجانی60
جدول شماره 4- 12 : نتایج تحلیل آماری مولفه های هوش هیجانی62
جدول شماره 4- 13 :نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین اعتیاد به اینترنت و هوش هیجانی در سطح اطمینان 99٪66
جدول شماره 4- 14 : نتایج ضریب همبستگی پیرسون بین اعتیاد به اینترنت و مولفه های هوش هیجانی در سطح اطمینان 99٪ 

67

جدول شماره 4 – 15 : نتایج تحلیل واریانس بین هوش هیجانی واعتیاد به اینترنت68
جدول شماره 4 – 16: نتایج تحلیل ضرایب رگرسیون برای بررسی توان پیش بینی اعتیاد به اینترنت بر پایه هوش هیجانی 

68

جدول شماره 4 – 17 : خلاصه نتایج محاسبات آزمون رتبه ای فریدمن برای مقایسه تاثیرگذاری مولفه های اصلی هوش هیجانی  براعتیاد به اینترنت69
جدول شماره 4 – 18 : نتایج آزمون رتبه ای فریدمن69
    

 

 

 

 

فهرست نمودار ها

 

عنوانصفحه
نمودار شماره 4-1 : نمودار پراکنش نمرات پرسشنامه هوش هیجانی واعتیاد به اینترنت65

 

 فهرست اشکال

 

عنوانصفحه
شکل(2-1) چارچوب مفهومی پژوهش47

 

چکیده :

این پژوهش با هدف بررسی رابطه بین هوش هیجانی واعتیاد به اینترنت انجام شد . پژوهش با روش: توصیفی – همبستگی ، انجام شد وجامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانش آموزان سال سوم متوسطه وپیش دانشگاهی شهرستان ورامین در سال 1392 بودند . تعداد 359 نفردانش آموز به روش تصادفی – طبقه ای به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد هوش هیجانی شرینگ (EQI) وپرسشنامه اعتیاد اینترنتی (IAT) کیمبرلی یانگ استفاده گردید .اطلاعات گردآوری شده جهت بررسی رابطه بین متغییرها با روش آماری همبستگی پیرسون تجزیه وتحلیل شد . همچنین بمنظور بررسی میزان پیش بینی اعتیاد به اینترنت از روی متغیر هوش هیجانی كلی، ازرگرسیون استفاده شد.

یافته ها نشان دادند که بین هوش هیجانی واعتیاد به اینترنت رابطه منفی معناداری (387/0-) وجود دارد وهوش هیجانی 45 درصد اعتیاد به اینترنت را پیش بینی می كند.همچنین بین هریک ازمولفه های اصلی هوش هیجانی واعتیاد به اینترنت رابطه منفی معناداری دیده شد . یکی از روش های ایجاد مقاومت دربین دانش آموزان وجوانان در مقابل سوء مصرف استفاده از تکنولوژی و بویژه اینترنت ، تقویت مولفه های هوش هیجانی است.

واژه های کلیدی : هوش هیجانی ، خودانگیزی ،خودآگاهی ،خودکنترلی ،هوشیاری اجتماعی ،مهارت اجتماعی ، اعتیاداینترنتی .

 

 

1-1- مقدمه

باپیشرفت علم وفناوری وانفجار اطلاعات در دنیای امروز ضرورت استفاده از اینترنت در نوجوانان به منظور کسب مهارت ، بیش از پیش احساس می شود. مطالعات جلالی ، آقابابایی و باقری (2008) میزان گرایش جوانان به اینترنت را 5/78 درصد گزارش کرده است. در همین راستا (کوه[1] و وسپار[2] ،2001) نیز در پژوهش خود دریافتند 83 درصد دانش آموزان سال آخر دبیرستان از اینترنت استفاده می کنند.اما این فن آوری با همه محاسنی که برای زندگی نسل امروز به همراه دارد،همچون تیغی دولبه زیان ها ومشکلات بسیاری را بخصوص برای نسل جوان کشورمی تواند بهمراه داشته باشد .

از اوایل دهه 90 میلادى، پژوهش‌ها و بررسى‌هاى بسیارى در زمینه روان‌شناسى اینترنت و تأثیر آن بر سلامت و رفتار انسان انجام پذیرفته است. امروزه موضوع اینترنت، مسئله مهمى براى بیشتر کشورها، به ویژه کشورهاى در حال توسعه و از جمله کشورهاى اسلامى است. آگاهى از پى‌آمدهاى اینترنت و در کنار آن، در نظر گرفتن راهبردهاى مناسب براى استفاده درست و پیش‌گیرى یا کاهش پى‌آمدهاى احتمالى منفى آن، اهمیت اساسى دارد.

پژوهشگران حوزه روانشناسی اینترنت همچون : تالبوت ، یانگ ، کندل[3] (1998) ، دیویس و اسمیت[4] (1999) ، ناکس ، زوسمن و اندرسون[5] (2001) ،لائو ها ، لی پینگ و زائولان[6] (2010) ، همگی بر ماهیّت اعتیاد آور اینترنت بخصوص در قشر جوان تاکید داشته اند. آمار ها حاکی از آن است که 5 تا 10 درصداستفاده کنندگان اینترنت،بصورت اعتیادگونه ای ازآن استفاده می کنند.

(علوی و همکاران، 1388).

عوارض ناشی از اعتیاد به اینترنت باعث شده تا آنرا سرآمد همه اعتیاد های رفتاری بدانند.    (حمیدیان، 1387).

این اختلال یک پدیده بین رشته ای است که علوم مختلف از جمله : پزشکی ، رایانه ای ، جامعه شناسی،حقوق،اخلاق وروانشناسی، هریک آنرا از یک بعد موردبررسی قرار داده اند.                   (معیدپور و همکاران، 1385 )

هوش هیجانی مجموعه ای از توانائیها ، کفایتها و مهارت های غیر شناختی است که فرد را برای کسب موفقیت در مقابله با شرایط و فشار های محیطی تحت تاثیر قرار می دهد( بار- آن، 2000)  هوش هیجانی دارای مولفه های متنوعی است که در آن میان می توان به ارزیابی عواطف خود، ارزیابی عواطف دیگران، تنظیم عواطف و هیجان و استفاده از هیجانا ت  در شرایط مختلف اشاره نمود.

امروزه پژوهشگران معتقدند که اگر فرد از لحاظ هیجانی توانمند باشد، بهتر می تواند با چالش های زندگی مواجه شود و در نتیجه از سلامت روانی بهتری برخوردار خواهد شد.(مارتینز ، رامالو و مورین[7]،2010)

و هچمنین پژوهشگران اذعان دارند که توانایی سازنده هوش هیجانی، درک هیجانات، تنظیم حالات عاطفی و استفاده از آگاهی هیجانی با بهداشت روانی و انطباق روانشناختی مرتبط است. (احمدی رق آبادی،1384)

1- kuh

2- vesper

3- Talbott , Young , Kandell

4- Davis , Smith

5- Knox , Zusman , Anderson

6- Lau-hua , Li-ping , Zhao-lan

1-Martinez , Ramallo , Morin

2-Orzak

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 112

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       asa.goharii@gmail.com

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.