مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه ارشد :شناسایی عوامل پیش­برنده و بازدارنده طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری غرب استان گیلان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : کشاورزی

گرایش :مدیریت کشاورزی 

عنوان : شناسایی عوامل پیش­برنده و بازدارنده طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری غرب استان گیلان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

دانشکده کشاورزی

گروه مدیریت کشاورزی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(M.Sc.)

رشته: مدیریت کشاورزی

عنوان:

شناسایی عوامل پیش­برنده و بازدارنده طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری غرب استان گیلان

استاد راهنما:

دکتر سعید فیروزی

 استاد مشاور:

دکتر محمد صادق اللهیاری

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری از گام­های مهم ایجاد زیربنای لازم برای تولید هرچه بیشتر محصول برنج می باشد هدف از این عملیات در یک جمله استفاده بهینه از آب، خاک و نهاده­ها می­باشد. در این راستا، به منظوربررسی عوامل پیش­برنده و بازدارنده توسعه تجهیز و نوسازی اراضی شالیکاری در غرب استان گیلان تحقیق به روش همبستگی انجام شده و از نوع توصیفی-همبستگی می باشد. جامعه آماری این تحقیق شامل کارشناسان مدیریت­های جهاد کشاورزی غرب استان گیلان (مدیران، معاونان فنی، کارشناسان آب و خاک، مسؤلین واحدهای تولید گیاهی و مسؤلین مراکز) ونیز ناظرین کشاورزی با حداقل یکسال سابقه کار در زمینه طرح تجهیز و نوسازی اراضی تشکیل می­دادند. بر این اساس نظرات تعداد 119 نفر جمع­آوری گردید و مورد تجزیه وتحلیل آماری قرار گرفت. بر اساس نتایج این تحقیق از بین بردن مرزهای اضافی، دسترسی مناسب به جاده­ها وزهکش­ها، کاهش هزینه تولید و افزایش در آمد کشاورزان از مؤثرترین عوامل پیش­برنده طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیکاری غرب استان گیلان می­باشند. و از طرفی افزایش تولید در واحد سطح ، افزایش سطح زیرکشت دوم و ایجاد شرکت­ها و تعاونی­های تولید کم اثرترین پیش­برنده طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیکاری میباشند. همچنین عدم تحویل به موقع زمین، عدم تکمیل پروژه های جانبی مثل شن­ریزی و لوله­گذاری و عدم اطمینان از تقسیم عادلانه از مؤثرترین عوامل­بازدارنده طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیکاری غرب استان گیلان می­باشند. و از طرفی تغییر کاربری بدلیل ایجاد دسترسی مناسب به جاده، بر هم خوردن تعادل موجود جامعه دهقانی در شیوه تولید و عدم جایگزینی یک شیوه مناسب، کاهش سطح كشت ارقام محلی و خطر کاهش تنوع ارقام کم اثرترین عوامل بازدارنده طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیکاری غرب استان گیلان میباشند.

 واژگان کلیدی : شالیکاری، برنج، عوامل پیش­برنده، عوامل بازدارنده، تجهیز و نوساز

 «فهرست مطالب»

عنوان                                                                                               صفحه

فصل اول(کلیات تحقیق)……………………………………………………………………………………………………….. 1

1-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………….. 2

1-2- بیان مسأله……………………………………………………………………………………………………………………. 3

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 5

1-4- اهداف پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-5- سؤالات پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………….6

1-6- محدوده­ تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-7- محدودیت تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………. 6

1-8- واژگان کلیدی…………………………………………………………………………………………………………………………… 7

فصل دوم(مرور منابع)……………………………………………………………………………………………………………… 8

2-1- تاریخچه و اهمیت برنج……………………………………………………………………………………………………………… 9

2-2- نظام بهره ­برداری ……………………………………………………………………………………………………………………… 13

2-3- سوابق اصلاحات ارضی…………………………………………………………………………………………………………….. 14

2-4- ابعاد کمی بهره­برداری­های دهقانی……………………………………………………………………………………………… 15

2 -5- ابعاد کمی بهره­برداری­های دهقانی در گیلان………………………………………………………………………………. 20

2-6- خلاصه­ای از قانون و آیین­نامه­ی اجرایی جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی و ایجاد قطعات                 

 مناسب اقتصادی مصوب1385 …………………………………………………………………………………  23

2-7- طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری………………………………………………………………………………………. 25

2-7-1- مطالعات تفضیلی………………………………………………………………………………………………………………….. 25

2-7-1-1- (مطالعات فاز یک)…………………………………………………………………………………………………………… 25

2-7-1-2- مطالعات فاز دو……………………………………………………………………………………………………………….. 26

2-7-1-2-1- انجام مطالعات پایه………………………………………………………………………………………………………. 26

 2-7-1-2-2- تهیه نقشه­های مورد نیاز………………………………………………………………………………………………. 26

2-7-1-2-3- مرحله طراحی…………………………………………………………………………………………………………….. 27

2-7-1-2-4- مرحله اجرا…………………………………………………………………………………………………………………. 27

2-8- تجربه­ی سایر کشورها در زمینه یکپارچه سازی اراضی…………………………………………………………………. 27

2-9- مروری بر تحقیقات صورت گرفته در ایران…………………………………………………………………………………. 30

2-10- چارچوب نظری تحقیق…………………………………………………………………………………………………………… 35

فصل سوم(مواد و روشها)……………………………………………………………………………………………………… 39

3-1 – موقعیت جغرافیای استان گیلان…………………………………………………………………………..40

3-2- روند اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیکاری در غرب استان گیلان ……………………………………..41

آستارا …………………………………………………………………………………………………………………………. 42

تالش………………………………………………………………………………………………………………………………43

رضوانشهر………………………………………………………………………………………………………………………..45

ماسال……………………………………………………………………………………………………………………..46

صومعه سرا………………………………………………………………………………………………………………..46

فومن…………………………………………………………………………………………………………………………….47

شفت……………………………………………………………………………………………………………………………48

بندر انزلی…………………………………………………………………………………………………………………49

3-3- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………. 51

3-4- جامعه آماری و روش نمونه گیری ……………………………………………………………………………………………….. 51

3-5 – ابزار تحقیق…………………………………………………………………………………………………………. 51

3-6- روش­های آماری و تجزیه و تحلیل داده ­ها …………………………………………………………………………………..52

فصل چهارم(تجزیه و تحلیل داده ­ها ویافته­ های تحقیق)……………………………………………… 54

4-1- یافته های تحقیق ……………………………………………………………………………………….. 55

4-2- رتبه بندی عوامل پیش برنده در طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیکاری غرب استان گیلان…………… 57

4-3- رتبه بندی عوامل بازدارنده طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیکاری غرب استان گیلان………………….. 59

4-4- ئتحلیل عاملی مؤلفه های عوامل پیش برنده در فرایند طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیکاری………… 61

4-5- تحلیل عاملی مؤلفه های عوامل بازدارنده در فرایند طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیکاری……………. 64

فصل پنجم(بحث، نتیجه ­گیری و پیشنهادات)……………………………………………………. 67

5-1- خلاصه تحقیق…………………………………………………………………………………………. 68

5-2- یافته­ های تحقیق……………………………………………………………………………………………… 70

5-3- نتایج توصیفی …………………………………………………………………………………………… 70

5-4- ویژگی­های فردی……………………………………………………………………………………….. 70

5-5- تحلیل عاملی……………………………………………………………………………………… 71

5-6- رتبه بندی عوامل پیش برنده……………………………………………………………………….. 71

5-7- رتبه بندی عوامل بازدارنده …………………………………………………………………………….. 71

5-8- تحلیل عاملی مؤلفه های عوامل پیش برنده در فرایند طرح تجهیز ونوسازی اراضی…………………………. 72

5-9- تحلیل عاملی مؤلفه های عوامل بازدارنده در فرایند طرح تجهیز و نوسازی اراضی………………………….. 72

5-10- بحث و نتیجه گیری ………………………………………………………………………………….72

5-11- پیشنهادات………………………………………………………………………………………………… 74

5-12- پیشنهادهای تحقیقات آتی…………………………………………………………………… 75

منابع و مأخذ………………………………………………………………………………………………… 76

مقدمه

زمین از منابع محدود و تجدیدناپذیر مصرفی است که به­عنوان منبع امرار معاش و امنیت مالی منتقل شده بین نسل­ها و به­عنوان ثروت تلقی می­شود، به­خصوص در استان­های شمالی که منبع عمده­ی امرار معاش اکثر مردم است. رابطه بین زمین و مردم عمیق است و درک مردم از زندگی، ثروت، مقام اجتماعی و آرزو به­طور نزدیکی وابسته به زمین است. کوچک بودن و پراکنش قطعات زراعی به­عنوان یکی از مشکلات کشاورزی ایران باعث گردیده تا استفاده از ماشین­آلات در این اراضی مشکل بوده و هزینه­ها را افزایش داده ودر نتیجه تولید و بهره وری مزرعه کاهش ­یابد. این خصوصیات در مزارع شالیکاری ایران نیز عمومیت دارد، طوری­که پراگندگی مزارع کوچک و شکل هندسی نامناسب آن­ها موجب عدم استفاده بهینه از منابع و نهاده­های تولید می­گردد و در نتیجه از یک طرف باعث افزایش هزینه تولید و از طرفی دیگر مانع رسیدن به حداکثر تولید می­شود و اعمال و روش­های پیشرفته در کشاورزی را با مشکل مواجه می­سازد. در این راستا تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری از گام­های مهم زیربنای لازم جهت تولید بیشتر و اقتصادی­تر محصول برنج محسوب می­شود. هدف از این عملیات مرتب کردن اراضی شالیزاری، افزایش راندمان آبیاری، افزایش راندمان کاربری ماشین­آلات و تسریع در تجمیع قطعات پراکنده، احداث جاده­های زارعی، فراهم کردن زمینه جلوگیری از تغییر کاربری اراضی، بالابردن قابلیت زهکشی اراضی در جهت توسعه کشت دوم بعد از برنج و در یک جمله استفاده بهینه از منابع آب و خاک و نهاده­ها می­باشد (یزدانی،1382). 

بررسی منابع علمی در این زمینه، بیانگر محدود بودن منابع تحقیقاتی در داخل کشور می­باشد، در عین­حال بررسی­های تحلیلی و مطالعات پرسشنامه­ای تا حدودی رواج داشته است، به طوری­که می­توان ادعا نمود که هیچ­گونه هماهنگی بین ارزش و اهمیت کار با میزان فعالیت­های علمی مربوطه مشاهده نمی­شود. با توجه به وسعت ابعاد اجتماعی و اقتصادی این طرح، و چند جانبه بودن تغییرات ایجاد شده در مزرعه، انجام فعالیت­های علمی با در نظر گرفتن امکانات موجود و روال اجرایی طرح­های تحقیقاتی در کشور چندان ساده نمی­باشد. از سوی دیگر، طرح­های توسعه و تجهیز اراضی شالیکاری در کشورهای برنج خیز،  از سال­ها پیش شروع شده و مسائل تحقیقاتی مربوطه، در آن سال­ها مورد بررسی قرار گرفته است. بدیعی است که نتایج و تجربیات اجرایی طرح­های مشابه تولید برنج در شرایط کشور ما کاملأ مطابقت نداشته و به راحتی قابل استفاده نیست بلکه با در نظر گرفتن تمام ملاحظاتی ضروری در عرصه انتقال تکنولوژی، لازم است مطابق شرایط ویژه­ی کشور و ملاحظات منطقه­ای با این امر اقدام نمود(یزدانی،1382).

بر اساس مطالعات صورت گرفته چهار عامل در موفقیت طرح تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی مؤثرند که عبارتند از: عوامل فرهنگی، عوامل اقتصادی، عوامل اجتماعی و عوامل فنی و اجرایی. از متغیرهای تأثیرگذاردرطرح تجهیز و نوسازی می­توان به قوانین، مالکیت، دانش فنی، تحویل به­موقع اراضی کشاورزی، ساخت راه­های بین مزارع، ساخت کانال­های مناسب، کاهش مصرف آب، باورها و اعتقادات سنتی و کاهش هزینه تولید اشاره کرد. مهم­ترین اولویت­های بازدارنده در مسیر توسعه طرح تجهیز و نوسازی، مسائل فرهنگی و اجتماعی است که ناشی از سواد پایین و به تبع آن، عدم برخورداری از دانش فنی لازم و برخی باورها و اعتقادات سنتی است  می­باشد و مهم­ترین هدف از اجرای این  طرح­ها، کاهش هزینه­ های تولید و افزایش درآمد کشاورزان می­باشد (آشکار آهنگر کلای و همکاران، 1385).

در این تحقیق سعی گردیده تا عوامل پیش­برنده و بازدارنده تجهیز و نوسازی اراضی شالیکاری غرب گیلان موردتأکید قرار گیرد. و لذا با توجه به اینکه تجهیز و نوسازی در اراضی شالیزاری در آغاز تکامل و نیز تعالی علمی می­باشد، بی­شک کاستی­ها و معایب آن روز به روز آشکار گردیده و موجبات توجه بیشتر و ارائه راهکارهای علمی و عملی کارشناسان مرتبط، پیمانکاران، دانشجویان و تمامی اقشاری که به نوعی با این مسئله مرتبط می­باشند را فراهم می­سازد که خود مبنای تحقیقات علمی و پژوهش­های عملی در کلیه سطوح می­باشد.

با توجه به هزینه بالای اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیزاری، بررسی شناسایی عوامل پیش­برنده و بازدارنده و رفع نواقص کار باعث بهره­وری بیشتر خواهد گردید و وزارت جهاد کشاورزی با برنامه ­ریزی منسجم­تر نسبت به اجرای طرح اقدام خواهد نمود و همچنین کشاورزان نیز با اجرای طرح از پیشرفت­های مکانیزاسیون بهره بیشتری را در فرآیند تولید خود کسب خواهند نمود.

1-2- بیان مسأل

استفاده بهینه از اراضی زراعی جهت خودکفایی در تولید محصولات استراتژیک از اهم اهداف توسعه کشاورزی پایدار و یکی از مهم­ترین اهداف توسعه اقتصادی در کشورمان به شمار می­رود و افزایش تولیدات کشاورزی با توجه به محدودیت سطح زیر کشت در گرو افزایش تولید در واحد سطح با بکارگیری فناوریهای نوین می­باشد.

یکی از محورهای اصلی توسعه­ی اقتصادی کشور، توسعه­ی بخش کشاورزی و استفاده مطلوب از منابع آب و خاک با هدف ایجاد امنیت غذایی برای جمعیت رو به افزایش کشور است. بخش کشاورزی با توجه به تجربه توسعه­ی کشورهای صنعتی و به دلایل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و همچنین به­دلیل شاغل بودن بخش چشمگیری از جمعیت در این حوزه چه بطور مستقیم و چه غیر مستقیم مورد توجه قرار گرفته است. بررسی­ها تا آنجا که به ایران مربوط می­شود، نشان می­دهد به رغم اجرای برنامه ­های مختلف توسعه کشاورزی و روستایی طی دهه­های گذشته توسط این بخش نسبت به سایر بخشها، رشد مناسبی نداشته و در مواردی نیز دارای سیر نزولی بوده است (شکوری، 1382). پراکندگی، نامنظمی و کوچکی پهنه وسیعی از گیری ماشین­آلات مرتبط با کشت بسیار دشوار و غیر ممکن به نظر رسد. دشواری کار زراعی در اراضی اراضی شالیزاری به گونه­ای طبیعی موجب گردیده است تا فرایند کشت شالی از ابتدا تا انتها نیازمند نیروی کار انسانی بوده و بکار پراکنده وکوچک در کنار میل به اشتغال به کار­های پر درآمد­تر و کم زحمت­تر به همراه توسعه فعالیت­های غیر­کشاورزی باعث شده است تا بخش قابل ملاحظه­ای از اراضی ارزشمند کشاورزی از رده تولید خارج و یا به شکلی بی­تناسب به فعالیت­های کشاورزی اختصاص یابند (یعقوبی و کبیری، 1997).

تغییر شرایط اقتصادی طی سال­های اخیر گرایش زیادی را برای استفاده از ماشین­آلات کشاورزی در مراحل مختلف تولید ایجاد کرده است که به علت دشواری عبور ماشین­های کشاورزی از بین قطعات و عدم استفاده صحیح از آن­ها فرآیند مدرنیزاسیون کشاورزی را به تعویق انداخته است، به­علاوه هزینه­ های تولید را در صورت عدم استفاده ازماشین­های کشاورزی به میزان زیادی افزایش داده و درآمد کشاورزان را کاهش می­دهد، ازاین­رو برای رفع این مشکل که در بخش کشاورزی بخصوص در امر تولید برنج هدف­های زیر بخش آب و خاک و به تبعیت آن پروژه­ی تجهیز و نوسازی اراضی شالیزار به­عنوان عامل مؤثر در ایجاد بستر مناسب برای تحقق سایر طرح­های زراعی امری الزامی است. از طرفی ناهمواری اراضی زراعی موجب کاهش قابل ملاحظه راندمان کاربری آب و بازده توزیع یکنواختی آب در داخل مزرعه می­شود. لذا با توجه به اهمیت اجرای طرح، دستیابی به نقاط قوت و ضعف طرح­های اجرا شده و فراهم آوردن توصیه­های اجرایی برای بهبود روش­ها و بالا بردن ضریب موفقیت آنها امری ضروری می­باشد.

بیش از یک دهه است که ضرورت تغییر اساسی در شالیزارهای شمال کشور با هدف کاهش هزینه­ های تولید، کاهش سختی­کاری، گسترش مکانیزاسیون، مدیریت صحیح توزیع واستفاده از آب آبیاری، جلوگیری از تبدیل اراضی کشاورزی، امکان توسعه کشت دوم و ارتقاء اقتصاد خانوارهای کشاورزان برنجکار و کارآفرینی مورد اقبال تمام دست­اندرکاران تولید برنج شامل کشاورزان، کارشناسان و پیمانکاران قرار گرفته است. امروزه زمان آن فرا رسیده، که با نگاهی به آنچه انجام گرفته و توجه به نقاط قوت و ضعف، به ارزیابی آن پرداخته و با اصلاح روش­ها، راه آینده را با جدیت و توان بیشتر دنبال نماییم.

مهم­ترین نکته در این مسیر این است که خاک، بستر اصلی عملیات تجهیز و نوسازی و به طور یقین کشاورزان صاحبان اصلی این طرح­ها می­باشند. بنابراین هر فعالیتی که در این بستر انجام می­شود، باید منافع و نظریات کشاورزان را تامین نماید، به همین دلیل مسایل و استانداردهای فنی و هم­ارز آن نظرات کشاورزان، شاخص­های مهم ارزیابی محسوب می­شوند ( یزدانی،1383).

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق

تولید برنج جهان در سال 500 میلیون تن با سطح زیر کشت 150 میلیون هکتار می­باشد (محمدزاده 1388). بر اساس آمارنامه کشاورزی ایران در سال زراعی 90- 1389، سطح انواع واریته­های شلتوك در كشور حدود 574 هزار هكتار برآورد شده كه استان مازندران با دارا بودن سهم 38.5 درصدی از سطح برداشت اراضی زیركشت برنج مقام نخست كشور را به­خود اختصاص داده است و استان گیلان نیز با برداشت 31.2 درصد از اراضی شالی­کاری كشور در جایگاه دوم قرار گرفته است. این دو استان جمعاٌ 69.7 درصد از سهم سطح برداشت انواع شلتوك كشور را دارا هستند.

رفع محدودیتهای استفاده از تجهیزات کشاورزی و افزایش تولید در واحد سطح، نظارت و کنترل بهتر و آسانتر روی واحدهای زراعی، افزایش رقابت بین کشاورزان و در بخش زیست محیطی از بین رفتن پرچینها، بوته‌زارها و چاله‌های آب بین مزارع، از مهم­ترین پیامدهای تجهیز و نوسازی اراضی شالیکاری کوچک و پراکنده به شمار می­روند. بدین منظور با توجه به کند بودن روند اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیکاری در غرب استان گیلان و همچنین با عنایت به این موضوع که تاکنون تحقیقی در این زمینه در این منطقه انجام نگرفته، لذا در این پژوهش، عوامل پیش برنده و بازدارنده اجرای طرح تجهیز و نوسازی اراضی شالیکاری در غرب گیلان، به عنوان یک ضرورت مورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.

هیئت اجرایی طرح تجهیز و نوسازی به سرپرستی جهاد کشاورزی می­باشد و ادارات و ارگان­های دیگر نظیر، بنیاد مسکن (به دلیل هماهنگی با طرح­های هادی روستا)، اداره ثبت اسناد و املاک (به­دلیل نیاز تحقیق در جهت رفع مشکلات کلی عملیات)، اداره آبیاری (به­دلیل تغییر مسیر نهرها و زه­کش­ها) و همچنین حمایت دستگاه قضایی و نیروی انتظامی، فرمانداری، بخشداری­ها و اعضاء شورای اسلامی و دهیاران را می­طلبد.

تعداد صفحه : 111

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.