مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود رایگان متن کامل پایان نامه ارشد رشته مهندسی کشاورزی : تاثیرچند کشتی همزمان بر عملکرد دانه ارقام گلرنگ در منطقه آران وبیدگل

دانلود رایگان متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مهندسی کشاورزی 

گرایش : زراعت

عنوان : تاثیرچند کشتی همزمان بر عملکرد دانه ارقام گلرنگ در منطقه آران وبیدگل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نراق
دانشکده کشاورزی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.Sc.»
مهندسی کشاورزی در گرایش زراعت

عنوان:
تاثیرچند کشتی همزمان بر عملکرد دانه ارقام گلرنگ در منطقه آران وبیدگل

استاد راهنما:
دکتر محمد میرزا خانی

استاد مشاور:
مهندس کریم نوزاد نمین

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده: 1

فصل اول. 2

مقدمه و كلیات.. 2

1-1- تاریخچه گلرنگ… 3

1-2- گیاه شناسی گلرنگ… 4

1-2-1- ریشه. 4

1-2-2- ساقه. 4

1-2-3- برگ.. 5

1-2-4- گل. 5

1-2-5- میوه 6

1-3- موارد مصرف گلرنگ… 7

1-3-1- گل گلرنگ… 7

1-3-2- روغن گلرنگ… 7

1-3-3- پوسته دانه گلرنگ… 9

1-3-4- استفاده از علوفه گلرنگ… 9

1-4- ارقام گلرنگ… 10

1-4-1- ارقام داخلی.. 10

1-4-2- ارقام خارجی.. 15

1-5- آفات و امراض گلرنگ… 17

1-5-1- آفات.. 17

1-5-2- بیماریهای گلرنگ… 17

1-6- شرایط مناسب کاشت.. 18

1-6-1- شرایط محیطی.. 18

1-6-2- خاک.. 19

1-6-3- آب.. 19

1-7- کشاورزی پایدار. 20

1-8- سیستم های کشت.. 20

1-8-1- تک کشتی.. 20

1-8-2- کشت مخلوط.. 21

1-8-2-1- تاریخچه. 21

1-8-2-2- تاریخچه كشت مخلوط در ایران : 22

1-8-2-3- انواع چندكشتی بر اساس نحوه مدیریت گیاهان شامل. 22

1-8-2-3-1- چند کشتی متوالی.. 22

1-8-2-3-2-چند کشتی همزمان. 23

1-8-2-3-3-کشت تاخیری و یا چند کشتی پس و پیش… 24

1-8-2-4- راندمان استفاده ازعوامل محیطی در کشت مخلوط.. 24

1-8-2-4- 1- مکانیزم های مربوط به افزایش راندمان استفاده از آب.. 24

1-8-2-4- 2-مکانیزم های مربوط به افزایش راندمان استفاده از نور. 25

1-8-2-4- 3-مکانیزم های مربوط به افزایش راندمان استفاده از جذب مواد غذایی.. 26

1-8-2-5-اثر مکملی یا جبرانی.. 26

1-8-2-6-معایب کشت مخلوط.. 27

1-8-2-7- رقابت در کشت مخلوط.. 28

1-8-2-7-1-عوامل موثر در  رقابت در گیاهان. 30

1-9-کشت گلرنگ در شهرستان آران و بیدگل. 31

2-1-  فنولوژی.. 33

2-1-1-  مفهوم فنولوژی.. 33

2-1-2- نمو گلرنگ… 34

2-3- اجزاء عملکرد گلرنگ… 35

2-3-1- عوامل موثر بر عملکرد گلرنگ… 35

2-3-1-1- ارقام: 36

2-3-1-2- تاریخ کاشت.. 36

2-3-1-3- تعداد بوته در متر مربع. 37

2-3-1-4- تعداد روز تا غوزه دهی.. 38

2-3-1-5- تعداد غوزه در بوته. 39

2-3-1-6- تعداد دانه در غوزه 40

2-3-1-7- عملکرد دانه در بوته. 40

2-3-1-8- ارتفاع بوته. 41

2-3-1-9- تعداد شاخه فرعی.. 42

2-3-1-10- وزن هزار دانه. 42

2-3-1-11- وزن خشک بوته. 43

2-4- عوامل موثر بر عملکرد در کشت مخلوط.. 44

2-4-1-گونه های گیاهی.. 44

2-4-2-تراکم کاشت.. 45

2-4-3-نسبت اختلاط.. 46

2-4-4-الگوی کشت مخلوط.. 47

2-5-مزایای کشت مخلوط.. 48

2-6- روش های متداول در کشت مخلوط.. 50

فصل سوم. 54

مواد و روشها 54

3-1- زمان و محل اجرای آزمایش… 55

3-2- خصوصیات اقلیمی محل آزمایش… 55

3-3- طرح آماری آزمایش… 56

3-4- ارقام گلرنگ و گیاهان همراه مورد استفاده: 56

3-5- روش کاشت: 58

3-6- کشت گیاهان همراه 58

3-6-1- نخود. 58

3-6-2-  یونجه. 58

3-6-3-پیاز. 59

3-7- آبیاری.. 59

3-8-صفات مورد اندازه گیری.. 59

3-8-1-ارتفاع بوته. 59

3-8-2- تعدادشاخه های فرعی میوه دهنده 60

3-8-3- عملکرد دانه در هربوته. 60

3-8-4- وزن هزار دانه. 60

3-8-5- تعداد دانه در غوزه 60

3-8-6- تعداد غوزه در گیاه 60

3-8-7- تعداد روز تاتشکیل غوزه 60

3-8-8- تعدادروز تا تشکیل 50% غوزه: 60

3-8-9- وزن هر غوزه 60

3-8-10- وزن اندام هوایی.. 61

3-8-11- شاخص برداشت.. 61

3-8-12- میانگین وزن تر. 61

3-8-13- میانگین وزن خشک… 61

8-3-14- تعداد دانه در متر مربع. 61

3-8-15- عملکرد دانه در متر مربع. 61

3-8-16- عملکرد دانه در هکتار. 62

3-8-17- میانگین وزن پیاز. 62

3-8-18- میانگین وزن یونجه. 62

3-9- تجزیه و تحلیل داده ها 62

فصل چهارم. 63

نتایج و بحث.. 63

4-1- تعداد روز تا شروع غوزه دهی.. 64

4-2-تعداد شاخه فرعی.. 64

4-3-وزن هر غوزه 70

4-4- تعداد دانه در بوته. 71

4-5-عملکرد دانه در بوته. 72

4-6-عملکرد دانه در متر مربع. 72

4-7-عملكرد بیولوژیكی.. 74

4-8-شاخص برداشت.. 74

4-9- عملكرد بیوماس گیاهان همراه 79

4-10-میانگین ارتفاع بوته. 80

4-11- تعداد روز تا 50 درصد غوزه دهی.. 80

4-12- تعداد غوزه در بوته. 81

4-13- تعداد دانه در غوزه 82

4-14- وزن هزار دانه. 83

4-15- میانگین وزن تر هر بوته. 87

4-16- تعداد دانه در متر مربع. 88

4-17- عملکرد دانه در هکتار. 89

4-18- میانگین وزن پیاز. 90

نتیجه گیری.. 91

پیشنهادات.. 92

منابع. 94

چکیده:

به منظور بررسی مقایسه عملکرد ارقام مختلف گلرنگ در کشت خالص و چند کشتی همزمان و همچنین معرفی و انتخاب مناسب ترین رقم گلرنگ جهت كشت در منطقه آران وبیدگل، دراسفند ماه سال 1391 آزمایشی به روش فاکتوریل در قالب طرح پایه بلوك­های كامل تصادفی با 3 تكرار در روستای محمد آباد در بخش کویرات از توابع این شهرستان انجام گردید. ارقام گلرنگ در چهار سطح و  تیمار چند کشتی همزمان  نیز در چهار سطح به عنوان تیمارهای این آزمایش در نظر گرفته شد. ارقام گلرنگ شامل رقم فرامان، صفه، گلدشت و رقم بومی اصفهان بوده و گیاهان همراه در کشت مخلوط نیز شامل: پیاز، نخود و یونجه بود. روش كاشت بصورت جوی و پشته­ای (شیاری) و کرت­ها شامل چهار ردیف کاشت به طول 5 متر، فاصله­ی بین رأس دو پشته 60 سانتیمتر و تراکم کاشت گلرنگ نیز 40 بوته در متر مربع در نظر گرفته شد. گیاهان یونجه، نخود و پیاز در بین ردیف­های گلرنگ کشت گردیدند. كاشت به روش خشكه­كاری و با دست صورت گرفت و آبیاری مزرعه بر اساس نیاز آبی گلرنگ انجام شد. در ادامه صفاتی از قبیل ارتفاع بوته، تعدادشاخه­های فرعی میوه دهنده، عملکرد دانه در هربوته، وزن هزار دانه، تعداد دانه در غوزه، تعداد غوزه در گیاه، تعداد روز تاتشکیل غوزه، تعدادروز تا تشکیل 50% غوزه، وزن هر غوزه، وزن اندام هوایی، شاخص برداشت، میانگین وزن تر، میانگین وزن خشک، تعداد دانه در متر­مربع، عملکرد دانه در متر مربع، عملکرد دانه در هکتار، میانگین وزن پیاز و میانگین وزن یونجه اندازه گیری شد. نتایج نهایی نشان داد اثر رقم گلرنگ بر صفاتی نظیر  تعداد روز تا شروع غوزه دهی،  تعداد روز تا 50% غوزه دهی، تعداد غوزه در بوته، میانگین وزن هر غوزه، میانگین تعداد دانه در غوزه، میانگین تعداد دانه در بوته، میانگین ارتفاع بوته، وزن هزار دانه، عملکرد دانه در بوته، عملکرد در متر مربع، میانگین وزن تر هربوته، شاخص برداشت، عملکرد دانه در هکتار و تعداد دانه در متر مربع، در سطح احتمال 1%  معنی­دار بود. همچنین در این آزمایش کشت مخلوط ، اثر کشت گیاه همراه، بر صفاتی نظیر تعداد غوزه در بوته، میانگین وزن هر غوزه، میانگین تعداد دانه در غوزه، میانگین وزن خشک هربوته گلرنگ معنی دار بود. در این تحقیق اثر متقابل ارقام× کشت مخلوط در مورد هیچ یک از صفات معنی­دار نگردید.

 

1-1- تاریخچه گلرنگ

گلرنگ یا کافشه یکی از گیاهان مهم در کشاورزی مناطق خشک[1] و نیمه خشک[2] است(خواجه پور، 1383). منشا گلرنگ جنوب آسیاست. و از دیرباز در چین، هند، ایران و مصر کشت می­شده است. این گیاه در قرون وسطی در ایتالیا، فرانسه و اسپانیا نیز كشت می شد و بعداً به امریكا، مكزیك، ونزوئلا و كلمبیا برده شد در آغاز گلرنگ به منظور استفاده از رنگ حاصل از گلبرگ های آن در رنگ آمیزی پارچه و تزئین غذا كاشته می شد، ولی امروزه علاوه بر آن، كشت این گیاه به خاطر تولید روغن، كنجاله  و تهیه مواد دارویی و لوازم آرایشی نیز انجام می­گیرد(Cho and Tae, 2000). متاسفانه با وجود آنکه گیاه زراعی گلرنگ با همه قابلیت­های ارزشمندش بومی کشور ایران می باشد اما توجه زیادی به این گیاه نشده ولی طبق تحقیقات انجام شده در اروپا و آمریکا از 2024 ژنوتیپ[3] موجود 199 ژنوتیپ مربوط به ژنوتیپ های ایرانی بوده است(نمازی و همکاران، 1390). سطح کشت گلرنگ در سال 2009 در دنیا حدود 3/1 میلیون هکتار  بوده که حدود 50 درصد آن در هند کشت شده است.( Hanumantharaya et al., 2008). سطح زیر کشت گلرنگ در کشور ما حدود 147000هکتار با متوسط عملکرد حدود یک تن در هکتار است(بی نام، 1389) و بالاترین سطح زیر کشت با 9500 هکتار مربوط به سال 1381  می باشد(مستوفی، 1387).  بعداز دهه 50 ، عواملی نظیر خطر سرمازدگی و یخبندان ، عملکرد کم واریته­[4]ها و خسارت آفات موجب کاهش نسبتاً زیاد سطح زیر کشت گلرنگ شد اما در چند سال اخیر ورود ارقام جدید زودرس به عرصه تولید موجب رونق کشت گلرنگ و افزایش سطح زیر کشت آن شده است(فروزان، 2005).

1-2- گیاه شناسی گلرنگ

گلرنگ با نام علمی(Cartamus tinctorius L.) گیاهی یکساله از خانواده (Asteraceae) است که به دلیل داشتن کیفیت بالای روغن به عنوان یک دانه روغنی مهم مطرح می باشد(احمدی و امیدی، 1373). بعضی سه گونه  Carthamus lanatus, C. oxyacanthaو C. plaestinus را منشاء واریته­های فعلی گلرنگ می دانند (زینلی، 1378). این گیاه به صورت بوته‌ای استوار رشد می‌کند و جزء گیاهان سه کربنه می باشد. گیاهی است طبیعتاً روز بلند اما بسیاری از ارقام اصلاح شده نسبت به طول روز بی تفاوت می باشند( خواجه پور، 1383). گلرنگ اساساً خودگشن است و باد در انتقال گرده های آن نقش ندارد، اما برای باروری مطلوب و حداکثر بازدهی معمولاً وجود زنبورها و سایر حشرات ضروری است. این مساله به نحوه باز شدن گل بستگی دارد (وایس، 1375). گلرنگ از نظر حرارت مطلوب رشد در گروه گیاهان سرما دوست قرار می­گیرد و در درجه حرارت 5 درجه سانتیگراد می تواند به رشد خود ادامه دهد ولی بهترین رشد را در دمای 15 تا 20 درجه سانتیگراد خواهد داشت (آذری، 1380).

1-2-1- ریشه

ریشه گلرنگ قوی، توسعه یافته، راست و دارای ریشه ­های جانبی زیادی است. در خاک­های نفوذپذیر، عمیق، مرطوب و گرم ریشه می ­تواند تا عمق حدود 3 متر نفوذ کند(زینلی، 1378). گلرنگ دارای یک ریشه اصلی است و گاهی ریشه ­های فرعی زیادی که تا عمق 60 تا 90 سانتی متر توسعه پیدا می­ کنند (زینلی، 1378). وجود چنین سیستم ریشه­ای عمیق، عامل اصلی سازگاری گیاه در شرایط خشک می­باشد. نقش دما در طول دوره نمو اکثر ارقام بیش از طول روز می­باشد (آذری، 1380).

1-2-2- ساقه

 ساقه گلرنگ استوانه­ای شکل، صاف و بدون کرک بوده و با افزایش شاخه دهی نازک تر شده و در زمان رسیدگی شکننده می­ شود( ابوالحسنی و سعیدی، 1385). ساقه در اوائل رشد سبز رنگ است و در مرحله رسیدگی به رنگ کرم در آمده و در بخش بالایی ساقه اصلی شاخه­های فرعی منشعب می­شوند. ارتفاع اولین شاخه فرعی به ژنوتیپ، فضای رشد و مدیریت زراعی بستگی دارد. به طور کلی ارتفاع ساقه اصلی به 20 تا 40 سانتی­متر می­رسد(احمدی، 1371). ارتفاع نهایی بوته به شرایط محیطی، حاصلخیزی، رطوبت، شوری و عوامل زراعی مانند تراکم گیاه و تاریخ کاشت بستگی داشته که بین 50 تا 200 سانتی­متر متغییر می­باشد( ابوالحسنی و سعیدی، 1385)

1-2-3- برگ

برگ­های گلرنگ بدون دم­برگ، بیضی شکل، بدون کرک و به رنگ سبز تیره بوده و به صورت مارپیچ روی ساقه قرار گرفته­اند. برگ­های فوقانی بوته بدون خار یا پرخار تیغی می­باشند در حالیکه برگ­های تحتانی ساده و بدون خار می­باشند(احمدی، 1371).صفت خار دار بودن متاثر از شرایط محیطی نمی باشد( احمدی، 1371). اندازه برگ بسته به رقم دارای طول 10 تا 15 سانتی متر و عرض 5 تا 5/2 سانتی­متر بوده و حاشیه آن به اشکالی نظیر مضرس، بدون بریدگی عمیق و ناقص دیده می­ شود( احمدی، 1371).

1-2-4- گل

گلرنگ جزء گیاهان با رشد نامحدود[5] می­باشد. گل آذین آن طبق نامیده می­ شود و از نوع کلاپرک است. گل­های آن در انتهای ساقه­ی اصلی و شاخه­های فرعی دیده می­ شود(میرزاخانی و همکاران، 1381). هرطبق 5/1 تا 5/3 سانتی­متر قطر دارد و از گلچه­های متعدد تشکیل شده است و روی یک نهنج نسبتاً هموار و مدور به صورت نزدیک به هم مجتمع شده ­اند. تعداد گلچه­ها بسته به شرایط محیطی و رقم بین 20 تا 180 عدد متغییر است و هر گل می ­تواند مولد یک دانه باشد(خواجه پور، 1381). هر گل شامل 5 گلبرگ بوده و جام گلچه­های آن پیوسته و لوله مانند است. تعداد پرچم­ها 5 عدد که در ناحیه میله مستقل می­باشند و در قسمت بساک متصل و به صورت یک میله­ای در آمده­اند که کلاله را در بر می گیرند( احمدی، 1371). گلدهی هنگام صبح اتفاق افتاده و گلدهی یک طبق ظرف 3 تا 5 روز تکمیل می­گردد ولی طول دوره گلدهی در هر بوته و هر مزرعه زیاد است و از 10 تا 40 روز طول می­کشد(وایس، 1375).  تراکم بوته روی تعداد طبق و اندازه­ آن­ها تأثیر می­گذارد و معمولاً تراکم­های کمتر سبب ایجاد طبق­های بیش­تر و بزرگتر می­ شود. رنگ گل­ها از زرد مایل به سفید تا قرمز پرتغالی تغییر می­ کند که معمولی­ترین رنگ آن زرد تیره می­باشد( احمدی، 1371).

1-2-5- میوه

میوه گلرنگ همانند میوه آفتابگردان به صورت فندقه است. دانه از نظر شکلی شبیه یک دانه کوچک آفتابگردان و به رنگ‌های سیاه، زرد، سفید یا کرمی با سطح خارجی صاف دیده می‌شود. بذرهای گلرنگ از یک پوسته فیبری سخت تشکیل می شوند و مغز مشتمل بردو لپه[6] و یک جوانه را در بر می گیرد(مروتی و همکاران، 1384). ذخیره روغن در لپه‌ها انجام می‌شود. وزن هر دانه گلرنگ از ۳۵ تا ۵۰ گرم متغیر است. دانه گلرنگ ۲۵ تا ۴۵ درصد روغن و ۱۲ تا 22 درصد پروتئین دارد(Mozaffari and asadi, 2006). ژنوتیپ­های دارای پوست نازک، روغن بیشتری دارند ولی قابلیت انبارداری و خرمن کوبی مطلوبی ندارند( عسیسی، 1385). ترکیب دانه، میزان و کیفیت روغن آن تحت تاثیر نوع واریته و شرایط محیطی قرار می­گیرند که از جمله عوامل محیطی موثر بر این صفات، ارتفاع منطقه، میزان بارش و دمای شب و میزان بارندگی در طول گلدهی می­باشند( عسیسی، 1385).

1-3- موارد مصرف گلرنگ

1-3-1- گل گلرنگ

در گذشته عمده دلیل کاشت گلرنگ برای مصرف گل­هایش بوده است. رنگ گل­ها در ارقام مختلف این گیاه و نیز در یک رقم در مراحل مختلف رشد گل( مرحله جوانه، شکوفایی و پژمردگی) فرق دراد. به طوری کلی گل­های گلرنگ را می­توان به رنگ های سفید، زرد روشن، نارنجی، نارنجی مایل به قرمز و قرمز تیره مشاهده نمود. تا زمانی که گلچه ها تازه هستند، چه گل­های زرد و چه گل­های نارنجی به رنگ زرد دیده می­شوند اما در اثر پژمردگی گل­های زرد به رنگ زرد مایل به قهوه­ای می­گرایند در حالی که گل­های نارنجی پس از پژمردگی به رنگ قرمز- نارنجی دیده می­شوند(زینلی، 1378). در این رابطه ژنوتیپ­های دارای گل­های قرمز رنگ بر سایر ژنوتیپ­ها ترجیح داده می­ شود. گل­ها داری دو ماده رنگی به نام کارتامیدین و کارتامین است که کارتامین به رنگ قرمز بوده و در صنعت رنگرزی کاربرد دارد. امروزه از کارتامین بیشتر برای تهیه مواد آرایشی، رنگ غذا و نیز در ساخت گل­های مصنوعی استفاده می­ شود. گاهی اوقات از گل­های لوله­ای گلرنگ به عنوان شبه زعفران استفاده می­ شود(خواجه پور، 1381).

1-3-2- روغن گلرنگ

در حال حاضر هدف اصلی از کشت گلرنگ، استحصال روغن می­باشد. با توجه به اینکه حدود 90% از اسید­های چرب روغن گلرنگ را اسید­های اولئیک و اسید لینولئیک تشکیل می­دهد می توان گفت که خواص فیزیکوشیمیایی روغن گلرنگ توسط این دو مشخص می­ شود . اسید لینولئیک اسیدی اشباع نشده با پیوند دوگانه است که موجب بی ثباتی روغن در برابر حرارت می­ شود از این رو روغنی که درصد اسید لینولئیک آن بالا باشد بیشتر به مصرف تهیه کره نباتی رسیده و برای طبخ مناسب نیست در صورتی که اسید اولئیک بر خلاف اسید لینولئیک موجب ثبات روغن در برابر حرارت گردیده و روغن حاوی اسید اولئیک زیاد برای طباخی مناسب است(زینلی، 1378). گلرنگ به دلیل وجود اسید لینولنیک در حد بسیار ناچیز، به عنوان روغن خشک شونده سریع و روغن سرخ کردنی جهت مصارف خوراکی و نیز به دلیل داشتن مزه، بو، ظاهر و بافت خوب برای تهیه پوشش های سالاد، مایونز و مارگارین توصیه می شود. بر اساس گزارش محققین استرالیایی و آمریکایی در سال 1975، نوعی گلرنگ جهش[7] یافته طبیعی به نام گلرنگ اولئیک معرفی گردیده که ویژگی های گیاه و بذر تولید شده به جز توزیع اسیدهای چرب آن (اسید اولئیک ٧٧ % و اسید لینولئیک ١۵ % ) دقیقا مشابه گلرنگ معمولی یا لینولئیک( اسید لینولئیک 77 % و اسید اولئیک ١۵% )است.ترکیب اسیدهای چرب گلرنگ اولئیک، مشابه روغن زیتون بوده و از این رو در ژاپن وآمریکا مورد توجه مصرف کنندگان قرار گرفته و از آن به صورت مخلوط با روغن زیتون جهت مصارف خوراکی و به تنهایی برای تهیه مایونز، جایگزین کره کاکائو، تهیه غذای کودک، و روغن سرخ کردنی استفاده می شود که اثرات آن بر کاهش کلسترول قابل توجه است(مروتی و همکاران، 1384). روغن گلرنگ شفاف بوده و به سهولت تصفیه می­ شود. این روغن برای تولید رزین های الکیدی مناسب است. از این رزین ها عمدتا جهت ساخت لعاب ها استفاده می شود. به خاطر کم بودن و یا حتی فقدان اسید لینولنیک و بالا بودن میزان اسید لینولئیک در ترکیب روغن گلرنگ رنگ های روشن و مواد جلا دهنده تهیه شده از آن با گذشت زمان دچار رنگ پریدگی نشده و به زردی نمی گراید. از روغن گلرنگ به صورت سنتی برای روشنایی(سوخت چراغ)، تهیه صابون و مواد آرایشی استفاده می شود(زینلی، 1378).

تعداد صفحه :121

 

دانلود رایگان این پایان نامه

برای دیدن لیست بقیه پایان نامه های رشته کشاورزی – دامپروری اینجا کلیک کنید

 

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.