حقوق

پایان نامه حقوق: بررسی تطبیقی اعتراض نسبت به برات ، سفته و چك در حقوق تجارت ایران با كنوانسیون ژنو

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق

پردیس بین الملل

پایان نامه جهت دریافت درجه كارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش خصوصی

عنوان:

بررسی تطبیقی اعتراض نسبت به برات ، سفته و چك در حقوق تجارت ایران با كنوانسیون ژنو

استاد راهنما :

جناب آقای دكتر عیسی گلین مقدم

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چکیده 
مقدمه1
1-کلیات            3
1-1-پیشینه3
1-2- تعاریف5
1-2-1- تعریف برات5
1-2-2-تعریف سفته7
1-2-3-تعریف چک9
1-3-تعریف اعتراض10
1-3-1- تعریف اعتراض در برات11
1-3-2-   تعریف اعتراض در سفته13
1-3-3- تعریف اعتراض در چک15
1-4-ویژگی اسناد تجاری17
1-4-1- وصف تجریدی19
1-4-2-وصف تنجیزی21
1-4-3-   وصف شکلی22
1-4-4- قابلیت انتقال پذیری25
1-4-5-مسئولیت تضامنی28
1-5-سر رسید30
1-5-1- سر رسید در برات و سفته30
1-5-1-1-به رؤیت(عند المطالبه )30
1-5-1-2-به وعده از رؤیت32
1-5-1-3-به وعده از تاریخ برات33
1-5-1-4 روز معین به عنوان سررسید33
1-5-2-سر رسید در چک35
1-5-2-1- عند المطالبه(تاریخ صدور)35
1-5-2-2- روز معین36
2-انواع اعتراض وشرایط آن   37
2-1- انواع اعتراض37
2-1-1-انواع اعتراض در برات37
2-1-1-1- اعتراض نكول38
2-1-1-1-1-امتناع از قبولی نكول39
2-1-1-1-2-عدم قبولی41
2-1-1-1-3-قبولی مشروط43
2-1-1-1-4 -ورشكستگی-فوت44
2-1-1-2-اعتراض عدم تادیه(عدم پرداخت)46
2-1-2-اعتراض درسفته49
2-1-3- اعتراض در چك51
2-2-شرایط اعتراض53
2-2-1-شرایط دارنده حق اعتراض54
2-2-1-1-دارنده حق اعتراض دربرات54
2-2-1-2-دارنده حق اعتراض در سفته59
2-2-1-3-دارنده حق اعتراض در چك60
2-2-2-شكل اعتراض62
2-2-2-1- شكل اعتراض در برات62
2-2-2-2-شكل اعتراض در سفته65
2-2-2-3- شكل اعتراض درچك67
2-2-3-مكان اعتراض69
2-2-3-1-مكان اعتراض در برات69
2-2-3-2- مكان اعتراض در سفته71
2 -2-3-3-مكان اعتراض در چك71
2-2-4-مهلت اعتراض72
2-2-4-1- مهلت اعتراض دربرات72
2-2-4-2-مهلت اعتراض درسفته74
2-2-4-3-مهلت اعتراض درچك75
2-2-5- نسخ اعتراض نامه  78
2-2-5-1-نسخ اعتراض نامه در برات78
2-2-5-2-نسخ اعتراض در سفته79
2-2-5-3-نسخ اعتراض در چك79
2-2-6-تشریفات ثبت اعتراض80
2-2-6-1- تشریفات ثبت اعتراض در برات80
2-2-6-2- تشریفات ثبت اعتراض در سفته81
2-2-6-3- تشریفات ثبت اعتراض درچك81
2-2-7-ابلاغ اعتراض82
2-2-7-1-ابلاغ اعتراض در برات82
2-2-7-2-ابلاغ اعتراض درسفته82
2-2-7-3-ابلاغ اعتراض درچك83
3-آثار اعتراض85
3-1-آثار اعتراض نكول در برات85
3-1-1-دادن ضامن توسط مسئولین برات بعد از تقاضای دارنده برات86
3-1-2-حال شدن وجه برات وعده دار            در صورت ندادن ضامن89
3-1-3-مسئولیت تضامنی مسئولین برات کش ، ظهر نویس و ضامن در پرداخت وجه برات و مخارج اعتراض نامه و برات رجوعی90
3-2-آثار عدم تأدیه در برات،سفته و چك92
3-2-1-مسئولیت تضامنی امضاءكنندگان92
3-2-1-1-مسئولیت صادر كنندگان93
3-2-1-1-1-مسئولیت صادر كننده یا صادرکنندگان برات93
3-2-1-1-2-مسئولیت صادر كننده یا صادرکنندگان سفته96
3-2-1-1-3-مسئولیت صادر كننده یا صادرکنندگان چك98
3-2-1-2-مسئولیت ظهرنویس یا ظهرنویسان100
3-2-1-3-مسئولیت ضامن یا ضامنین104
3-2-2-رجوع به مسئولین اسناد تجاری106
3-2-2-1-رجوع به مسئولین بدون طرح دعوا106
3-2-2-2- رجوع به مسئولین از طریق اقامه دعوا109
3-2-3-پرداخت وجه سند از طرف شخص ثالث117
نتیجه گیری121
پیشنهاد124
منابع125
ضمائم128

 

چکیده

اسناد تجاری ( برات ، سفته و چک) دارای امتیازات خاصی می باشند که مورد توجه و استقبال اشخاص قرار گرفته است. قانون گذار نیز برای حمایت از حقوق دارندگان این اسناد در برخور داری از این امتیازات، تکالیفی را برای دارنده یا دارندگان این اسناد مقرر نموده است که آن ها برای حفظ حقوق خود مکلف به انجام این تکالیف می باشند . از جمله این تکالیف انجا م اعتراض می باشد که قانون گذار احکام و شرایط اعتراض را در قانون تجارت احصاء نموده و با توجه به آمرانه بودن این احکام توافق خلاف آن در حقوق تجارت ایران ممکن نبوده به طوری که عدم انجام این تکالیف از سوی دارنده موجب از دست دادن امتیازات مقرره خواهد شد.

اعتراض با توجه به نوع هر کدام از این اسناد ( برات ، سفته و چک) می تواند متفاوت از یکدیگر چه در نحوه انجام اعتراض و چه در آثار آن باشد که لازم است دارنده یا دارندگان این اسناد با این امر آشنایی کامل داشته باشند و از آثار اعتراض و عدم انجام آن وفق قانون اطلاعات لازمه را داشته باشند. لذا در این پایان نامه ضمن شناسایی انواع اعتراض نسبت به برات، سفته و چک مقررات مربوطه به نحوه اعتراض و آثار آن در حقوق تجارت ایران با کنوانسیون های ژنو 1930( كنوانسیون راجع ‌به قانون متحد الشكل در خصوص بروات و سفته‌ها ) و 1931(كنوانسیون راجع ‌به قانون متحد الشكل در خصوص چک) مورد مطالعه تطبیقی قرار گرفته و سعی بر این شده است که در این بررسی انجام شده نقاط قوت و ضعف هر کدام از این مقررات نسبت به اعتراض مورد شناسایی قرار گیرد .

مقدمه

اسناد تجاری خاص ( سفته ، چک و برات ) امروزه در مبادلات تجاری بین اشخاص چه در سطح داخلی کشورها و چه در سطح بین المللی مورد استفاده زیادی قرار گرفته است، به طوری که استفاده از این اسناد در بین اشخاص غیر تاجر نیز رواج بسیاری دارد.

قانون گذار ایران با توجه به اهمیت یافتن این اسناد در روابط بین اشخاص اولین بار در سال 1311 هنگام وضع قانون تجارت در باب چهارم به مقررات برات، فته طلب وچك پرداخته است. در سطح بین المللی نیز برای متحد الشکل نمودن مقررات این اسناد در بین کشورها کنوانسیون هایی تشکیل که از مهمترین این کنوانسیون ها، کنوانسیون ژنو 1930 راجع به متحد الشکل نمودن مقررات سفته و برات و کنوانسیون ژنو 1931 راجع به متحد الشکل نمودن مقررات چک می باشد.

علت مقبولیت یافتن این اسناد را می توان در ویژگی ها و امتیازات خاصی که مختص این اسناد می باشد جست و جو نمود. از جمله این ویژگی ها تجریدی بودن، انتقال پذیری، مسئولیت تضامنی مسئولین این اسناد می باشد که این اسناد را از اسناد مدنی متمایز ساخته است. اما شرط برخوردارشدن دارنده یا دارندگان اسناد مذكور از امتیازات فوق الذكر و سایر امتیازات قانونی منوط به انجام یک سری تکالیفی می باشد که در قانون تجارت احصاء شده است.

اولین تکلیف دارنده سند تجاری را می توان ارائه برات برای قبولی و سفته و چک برای دریافت وجه آن بیان نمود. چرا که این اسناد به راحتی از شخصی به شخص دیگر منتقل می شوند و تا قبل از ارائه آن به مسئول یا متعهد پرداخت معلوم نیست دارنده سند چه کسی است تا متعهد و یا مسئول وجه سند را به او بپردازند.

و از طرفی پرداخت یا عدم پرداخت وجه سند است كه تكالیف بعدی دارنده سند را مشخص می نماید چرا كه چنان چه وجه سند وصول نگردید دارنده ملزم به اعتراض بوده كه در این در صورت باید مقررات شکلی و مواعد و… را رعایت کند.

با توجه به اهمیت اعتراض و آثار آن برای دارنده هم در قانون تجارت ایران و هم در كنوانسیون های ژنو اما نحوه عمل كرد در حقوق داخلی با مقررات كنوانسیون ممكن است یكسان نباشد و از طرفی با پیشرفت روابط جوامع بشری در مبادلات اقتصادی با یكدیگر و استفاد از این اسناد به عنوان مهم ترین وسیله پرداخت و مبادلات مؤجل لازم است كه دارنده و استفاده كننده سند تجاری وقتی كه با عدم وصول وجه سند به عبارتی عدم پرداخت یا عدم قبولی مواجه می شود تكالیف خود را دانسته و تا بتواند به آن عمل كند.

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 174

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :               asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.