رشته حسابداری

دانلود رایگان متن کامل پایان نامه ارشد حسابداری: بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری

دانلود رایگان متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان : بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری

دانشگاه آزاد اسلامی

(واحدکاشان)

دانشکده ادبیات و علوم انسانی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حسابداری

عنوان:

بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری

استاد راهنما:

دکتر محمد سیرانی

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب:

چکیده                                                                                                                            1

فصل اول ـ کلیات تحقیق                                                                                                   2

1 ـ 1                 مقدمه                                                                                                     2

1 ـ 2                 بیان موضوع تحقیق                                                                                    4

1 ـ 3                 طرح مسأله ی تحقیق                                                                                  4

1 ـ 4                 ضرورت و اهمیت تحقیق                                                                            5

1 ـ 5                 اهداف تحقیق                                                                                           6

1 ـ 6                 سؤالات تحقیق                                                                                         7

1 ـ 7                 تعریف عملیاتی واژه ها                                                                              7

1 ـ 8                روش کلی تحقیق                                                                                      9

1 ـ 9                قلمرو تحقیق                                                                                            9

1 ـ 10           ساختار تحقیق                                                                                              9

فصل دوم ـ مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق                                                                            11

2 ـ 1                پیشگفتار                                                                                                            11

2 ـ 2                 مبانی و مفاهیم نظری                                                                                 12

2 ـ 2 ـ 1           اطلاعات ( جایگاه اطلاعات در سازمان )                                                        12

2 ـ 2 ـ 2           اطلاعات مورد نیاز در مورد رویدادها                                                             13

2 ـ 2 ـ 3           تعریف سیستم و اطلاعات حسابداری                                                             14

2 ـ 2 ـ 4           مربوط بودن اطلاعات حسابداری در تصمیم گیری                                            15

2 ـ 2 ـ 5           نقش ذهنیت تصمیم گیرنده از مفهوم حسابداری                                                            16

2 ـ 2 ـ 6           طبقه بندی تصمیم گیرندگان                                                                                    19

2 ـ 2 ـ 7           اطلاعات غیر حسابداری                                                                             21

2 ـ 2 ـ 8           تئوری اقتصادی اطلاعات                                                                            22

2 ـ 2 ـ 9           موانع فنی عدم استفاده مدیران از اطلاعات حسابداری                                        22

2 ـ 2 ـ 10          موانع فنی مربوط به كاركنان در عدم ارائه اطلاعات حسابداری مدیریت                  26

2 ـ 2 ـ 11          موانع فرهنگی عدم استفاده مدیران از اطلاعات حسابداری مدیریت                                    30

2 ـ 2 ـ 12          موانع رفتاری عدم استفاده مدیران از اطلاعات حسابداری                                                33

2 ـ 3                 پیشینه تحقیق                                                                                           36

2 ـ 3 ـ 1           مرور تحقیقات داخلی                                                                                 36

2 ـ 3 ـ 2           مرور تحقیقات خارجی                                                                               40

فصل سوم ـ روش ( متدولوژی ) تحقیق                                                                                  51

3 ـ 1                 پیشگفتار                                                                                                 51

3 ـ 2                 روش کلی تحقیق                                                                                      52

3 ـ 3                 تعریف جامعه ی آماری                                                                              52

3 ـ 4                 تعریف نمونه و کفایت آن                                                                           52

3 ـ 5                 روش نمونه گیری و دلیل انتخاب                                                                  53

3 ـ 6                 روش های گرد آوری داده ها و کاربرد                                                           53

3 ـ 7                 ابزار تحقیق و کاربرد                                                                                 54

3 ـ 8                 پایایی و روایی پرسش نامه                                                                          54

3 ـ 8 ـ 1           روایی پرسش نامه                                                                                     55

3 ـ 8 ـ 2           پایایی پرسش نامه                                                                                     56

3 ـ 9                 روش ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها                                                          57

3 ـ 9 ـ 1           روش های آماری                                                                                      57

3 ـ 9 ـ 2           سایر روش ها                                                                                          58

3 ـ 9 ـ 3           مدل تحقیق                                                                                              64

3 ـ 9 ـ 4           نرم افزارهای مورد استفاده                                                                           64

فصل چهارم ـ یافته های تحقیق                                                                                          65

4 ـ 1                 پیشگفتار                                                                                                 65

4 ـ 2                 توصیف جامعه آماری                                                                                66

4 ـ 2 ـ 1           توصیف اطلاعات جمعیت شناختی پرسش نامه                                                 66

4 ـ 3                 توصیف یافته ها                                                                                       69

4 ـ 4                 تحلیل هم خوانی نظرات                                                                             70

4 ـ 4 ـ 1           تحلیل هم خوانی نظرات مدیران با سمت های مختلف                                        70

4 ـ 4 ـ 2           تحلیل هم خوانی نظرات مدیران با سطح تحصیلات متفاوت                                72

4 ـ 5                 تحلیل عوامل                                                                                           74

4 ـ 5 ـ 1           سنجش تأثیر عوامل                                                                                   74

4 ـ 5 ـ 1 ـ 1      سنجش تأثیر عوامل فنی                                                                              74

4 ـ 5 ـ 1 ـ 2      سنجش تأثیر عوامل رفتاری                                                                         75

4 ـ 5 ـ 1 ـ 3      سنجش تأثیر عوامل فرهنگی                                                                                    76

4 ـ 5 ـ 2           رتبه بندی و ضریب اهمیت موانع اصلی با روش FAHP                                      77

4 ـ 5 ـ 3           رتبه بندی و ضریب اهمیت شاخص ها با روش FAHP                                       81

4 ـ 5 ـ 3 ـ 1      رتبه بندی و ضریب اهمیت شاخص های فنی                                                   81

4 ـ 5 ـ 3 ـ 2      رتبه بندی و ضریب اهمیت شاخص های رفتاری                                               84

4 ـ 5 ـ 3 ـ 3      رتبه بندی و ضریب اهمیت شاخص های فرهنگی                                              85

4 ـ 5 ـ 4           جمع بندی ساختار سلسله مراتبی                                                                   87

فصل پنجم ـ تلخیص ، نتیجه گیری و پیشنهادات                                                                     89

5 ـ 1                 پیشگفتار                                                                                                 89

5 ـ 2                 پاسخ به سؤالات پژوهش                                                                            90

5 ـ 2 ـ 1           پاسخ به سؤال فرعی اول                                                                             90

5 ـ 2 ـ 2           پاسخ به سؤال فرعی دوم                                                                             91

5 ـ 2 ـ 3           پاسخ به سؤال فرعی سوم                                                                            91

5 ـ 2 ـ 4           پاسخ به سؤال فرعی چهارم                                                                          92

5 ـ 2 ـ 5           پاسخ به سؤال فرعی پنجم                                                                           93

5 ـ 2 ـ 6           پاسخ به سؤال اصلی تحقیق                                                                          94

5 ـ 3                 مقایسه با نتایج تحقیقات مشابه                                                                     95

5 ـ 4                 نتیجه گیری                                                                                              96

5 ـ 4 ـ 1           نتایج مربوط به متغیرهای جمعیت شناختی                                                       96

5 ـ 4 ـ 2           موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مدیران                                   96

5 ـ 4 ـ 3           نتایج حاصل از تحلیل هم خوانی نظرات                                                         97

5 ـ 5                 پیشنهادات                                                                                               98

5 ـ 5 ـ 1           پیشنهادات کاربردی مبتنی بر نتایج تحقیق                                                       98

5 ـ 5 ـ 2           پیشنهادات برای تحقیقات آتی                                                                      99

5 ـ 6                 محدودیت های تحقیق                                                                                100

فهرست منابع                                                                                                                   101

پیوست ها                                                                                                                       106

پرسش نامه                                                                                                                      107

چکیده انگلیسی                                                                                                                113

2 ـ 1                 جدول جمع بندی سوابق تحقیق                                                                    44

3 ـ 1                 محاسبه آلفای کرونباخ برای 19 سؤال پرسش نامه به صورت کلی                 57

3 ـ 1                 محاسبه آلفای کرونباخ برای تک تک سؤالات پرسش نامه                                   57

4 ـ 1                 آمار توصیفی متغیرهای سن و سابقه خدمت                                                    66

4 ـ 2                 جدول فراوانی اعضای جامعه آماری بر حسب سن                           66

4 ـ 3                 جدول فراوانی اعضای جامعه آماری بر حسب جنسیت                             67

4 ـ 4                 جدول فراوانی اعضای جامعه آماری بر حسب مدرک تحصیلی                 68

4 ـ 5                 جدول فراوانی اعضای جامعه آماری بر حسب سمت                                       69

4 ـ 6                 بررسی دیدگاه های کارمندان با سمت های مختلف                                            71

4 ـ 7                 محاسبات تحلیل عوامل با سمت های مختلف                                                   71

4 ـ 8                 بررسی دیدگاه های کارمندان با سطح تحصیلات مختلف                                                72

4 ـ 9                 محاسبات تحلیل عوامل با سطح تحصیلات مختلف                                           73

4 ـ 10               تعاریف عملیاتی متغیر مستقل سؤال اول                                                         74

4 ـ 11               فراوانی پاسخ به سؤالات سؤال اول                                                               74

4 ـ 12               شاخص های متغیر عوامل رفتاری                                                                  75

4 ـ 13               فراوانی پاسخ به سؤالات سؤال دوم                                                               75

4 ـ 14               شاخص های متغیر عوامل فرهنگی                                                               76

4 ـ 15               فراوانی پاسخ به سؤالات سؤال سوم             76

4 ـ 16               اعداد فازی متناظر با ارجحیت‌ها درمقایسات زوجی                                          77

4 ـ 17               تعیین درجه اهمیت موانع اصلی از دید پاسخگوی اول                                         78

4 ـ 18               ماتریس مقایسات زوجی فازی عوامل اصلی از دید پاسخگوی اول           78

4 ـ 19               اولویت بندی عوامل اصلی با بهره گرفتن از روش FAHP                                         81

4 ـ 20               تعیین درجه اهمیت شاخص های موانع فنی                                                      82

4 ـ 21               اولویت بندی شاخص های موانع فنی با بهره گرفتن از روش FAHP      83

4 ـ 22               تعیین درجه اهمیت شاخص های موانع رفتاری                                                 84

4 ـ 23               اولویت بندی شاخص های موانع رفتاری با بهره گرفتن از روش FAHP                        85

4 ـ 24               تعیین درجه اهمیت شاخص های موانع فرهنگی                                                86

4 ـ 25               اولویت بندی شاخص های موانع رفتاری با بهره گرفتن از روش FAHP                        86

4 ـ 26               فراوانی پاسخ به سؤالات عوامل اصلی             87

4 ـ 27               فراوانی پاسخ به سؤالات تحقیق             88

5 ـ 1                 اولویت بندی شاخص های عوامل فنی                                                            92

5 ـ 2                 اولویت بندی شاخص های عوامل رفتاری                                                        92

5 ـ 3                 اولویت بندی شاخص های عوامل فرهنگی                                                       93

5 ـ 4                 درجه اهمیت شاخص های عوامل فنی                                                            93

5 ـ 5                 درجه اهمیت شاخص های عوامل فرهنگی                                                       94

5 ـ 6                 درجه اهمیت شاخص های عوامل رفتاری                                                       94

5 ـ 7                 جدول نهایی تحقیق                                                                                   97

پ ـ 1               اولویت بندی و تعیین درجه اهمیت هر یک از موانع اصلی                                   109

پ ـ 2               اولویت بندی و تعیین درجه اهمیت شاخص های عوامل فنی                         110

پ ـ 3               اولویت بندی و تعیین درجه اهمیت شاخص های عوامل رفتاری                 111

پ ـ 4               اولویت بندی و تعیین درجه اهمیت شاخص های عوامل فرهنگی             112

3 ـ 1           تقاطع 1M و 2M                                                                                            62

4 ـ 1           وضعیت افراد پاسخ دهنده بر حسب سن                                                                67

4 ـ 2           وضعیت افراد پاسخ دهنده بر حسب جنسیت                                                          67

4 ـ 3           وضعیت افراد پاسخ دهنده بر حسب مدرک تحصیلی              68

4 ـ 4           خروجی نرم افزار Expert Choice اولویت بندی نهایی شاخص های موانع فنی              83

4 ـ 5           خروجی نرم افزار Expert Choice اولویت بندی نهایی شاخص های موانع رفتاری          85

4 ـ 6           خروجی نرم افزار Expert Choice اولویت بندی نهایی شاخص های موانع فرهنگی        86

چکیده

در این تحقیق درصد بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری از دیدگاه مدیران بانک تجارت بوده ایم. جامعه آماری تحقیق مشتمل بر رئیس، معاون و رؤسای دوایر اعتبارات و صندوق کلیه شعب بانک تجارت استان چهارمحال و بختیاری بوده است. با توجه به معدود بودن تعداد جامعه آماری، اطلاعات کل جامعه آماری مورد بررسی قرار گرفته است. پس از توصیف جامعه آماری و متغیرهای تحقیق و روایی و پایایی پرسش نامه، به بررسی تأثیرگذاری هر یک از متغیرها بر عدم بکارگیری اطلاعات حسابداری بر تصمیم گیری پرداخته شد. نتایج تحقیق نشان داده است که عوامل مورد نظر (عوامل فنی، عوامل فرهنگی و عوامل رفتاری) در عدم استفاده از اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری مؤثر بوده و فرایند تحلیل سلسله مراتب فازی به منظور رتبه بندی و تعیین ضریب اهمیت موانع حاکی از آن بوده است که عوامل فنی با وزن 44/0 در اولویت اول، عوامل فرهنگی با وزن 3/0 در اولویت دوم و عوامل رفتاری با وزن 26/0 در اولویت سوم تأثیرگذاری قرار داشته اند. شاخص های هر یک از عوامل نیز از طریق فرایند FAHP اولویت بندی و ضریب اهمیت آن ها مشخص گردید. در تحلیل هم خوانی نظرات بر اساس متغیرهای دموگرافیک به روش توصیفی، مشخص گردید مدیران بانک تجارت با سمت های مختلف مدیریتی و سطح تحصیلات متفاوت در خصوص میزان تأثیرگذاری هر سه عامل به عنوان موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی بر تصمیم گیری، نظرات مشابهی داشته اند

1 ـ 1   مقدمه

سیستم اطلاعات مدیریت معمولاً ارقام و اطلاعات را برای قسمت های مختلف سازمان پردازش می کند و قاعدتاً باید بتواند به شکلی اصولی با این قسمت ها ارتباط برقرار کند . به منظور اجرای اثربخش مأموریت و همچنین حفظ استقلال سازمانی خود ، سیستم اطلاعات مدیریت باید به خوبی سازماندهی و اداره شود و از پشتیبانی و تفویض اختیار توسط مدیریت سطح بالای سازمان برخوردار باشد (شباهنگ ، 1390). از طرف دیگر سازمان ها همزمان با ورود و خروج مدیران و کارکنان تغییر می کنند . علاوه بر این، اولویت ها و سیستم های ارزشی محیط نیز در حال تغییر است و ناگزیر سازمان ها باید خود را با محیط در حال تغییر مطابقت دهند. دو نیروی اصلی مؤثر بر سازمان های امروزین عبارتند از تغییرات تکنولوژی و رقابت های جهانی. سازمان هایی که نتوانند خود را با این دو نیرو تطبیق دهند ، در بلندمدت قادر به ادامه ی حیات نخواهند بود. چنین سازمان هایی برای تهیه اطلاعات مورد نیاز ، بر سیستم حسابداری مدیریت خود اتکاء می کنند. فرایند حسابداری مدیریت نیز با ویژگی های سازمان که پیوسته در حال تغییر است مرتبط می باشد. درک مفاهیم حسابداری مدیریت مستلزم شناخت سازمان و نیروهای مؤثر بر آن است.

مدیران واحدهای انتفاعی در تصمیم گیری ها ، عملاً بر اطلاعات حسابداری مدیریت اتکاء می کنند. بنابراین درک ارتباط فرایند تصمیم گیری با اطلاعات حسابداری مدیریت حائز اهمیت بسیار است. اطلاعات ابزار تصمیم گیری های مدیریت است و میزان صحت و دقت تصمیمات مدیریت نیز بستگی به میزان صحت و سقم اطلاعاتی دارد که در زمان تصمیم گیری در اختیار وی قرار دارد. دستیابی به این اطلاعات، نیازمند یک سیستم اطلاعاتی است. در تعاریف حسابداری، تاکید اصلی روی تهیه اطلاعات مفید و مربوط برای استفاده کنندگان است. لیکن در بحث سیستم های اطلاعاتی حسابداری، باید همواره تأمین نیازهای اطلاعاتی آن قشر از استفاده کنندگان که بیشترین، متنوع ترین و مداوم ترین استفاده از این اطلاعات جهت تصمیم گیری را دارند، مدنظر قرار گیرد و بدیهی است که در هر سازمانی اولین و اصلی ترین استفاده کنندگان که همواره در جریان تصمیم گیری های لحظه ای و روزمره سازمان قرار دارند، مدیران هستند و اگر سیستم‌های اطلاعاتی موجود در سازمان قادر باشند نیازهای اطلاعاتی مدیران را برآورد نمایند، نیازهای اطلاعاتی سایر مراجع تصمیم گیری نظیر مجامع عمومی، دولت، اعتباردهندگان و غیره نیز خارج از مجموعه فوق نخواهد بود (سجادی، 1385).

به رغم مشکلات موجود در مطالعه ی فرایند تصمیم گیری افراد، دلایل بسیاری بر لزوم انجام این مطالعه در زمینه ی کاربرد اطلاعات حسابداری توسط استفاده کنندگان از آن وجود دارد که احتمالا شامل بهبود بخشیدن به کیفیت تصمیم های سرمایه گذاری و کاهش هزینه ی پردازش اطلاعات توسط افراد و سرمایه گذاران می شود. به عبارت دیگر، شاید با مطالعه فرایند تصمیم گیری افراد، بتوان کیفیت اطلاعاتی را که در اختیار آن ها و یا به طور کلی بازار سرمایه قرار     می گیرد بهبود بخشید. به هر صورت دستیابی به این هدف ها می تواند نحوه ی تخصیص منابع اقتصادی را بهبود بخشد و بنابراین در بالا بردن سطح رفاه جامعه و افراد نیز مؤثر باشد.

برای دستیابی به اهداف ذکر شده ، در این فصل به بیان مسأله ی تحقیق و این که در این تحقیق به دنبال بررسی چه مواردی بوده ایم، پرداخته شده است. همچنین ضرورت بررسی موانع بکارگیری اطلاعات حسابداری کافی در تصمیم گیری از سوی مدیران، اهداف و سؤالات تحقیق نیز تدوین گردیده است.

تعداد صفحه : 131

 

دانلود رایگان این پایان نامه

 

برای دیدن لیست بقیه پایان نامه های رشته حسابداری اینجا کلیک کنید

 

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.
 

Comments are closed.