جغرافیا

پایان نامه ارشد : تحلیل نقش فعالیتهای انسانی د رایجاد ناپایداری زیست محیطی (مطالعه موردی شهر کرج)

دانلود متن کامل پایان نامه تحلیل نقش فعالیتهای انسانی د رایجاد ناپایداری زیست محیطی (مطالعه موردی شهر کرج)

دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A) گرایش : جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عنوان:

تحلیل نقش فعالیتهای انسانی د رایجاد ناپایداری زیست محیطی (مطالعه موردی شهر کرج)

استاد راهنما:

دکتر سعید گیوه چی

استاد مشاور:

دکتر جمیله توکل نیا

تابستان 1390

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

 

 

چکیده………………………………………………………………………..ed.

فصل اوم :……………………………………………………………………………………………………………. 14

-1-1 مردمه………………………………………………………………………………………………………….. 15

-2-1 بیان مسئله……………………………………………………………………………………………………… 16

-3-1 اهمیت مو  وع تحریق 16……………………………………………………………. …………………………..

-4-1 هدفها  تحریق 16…………………………………………………………………….. …………………………..

-5-1 یشینه تحریق 17……………………………………………………………………… …………………………..

-6-1 متغیرهای تحریق……………………………………………………………………………………………… 17

-7-1 رسشها  تحریق 17…………………………………………………………………… …………………………..

 

-8-1 فر  یات تحریق 18…………………………………………………………………… …………………………..

-9-1 قلمرو تحریق 18……………………………………………………………………… …………………………..

-10-1 روش تحریق 19……………………………………………………………………. …………………………..

-11-1 شیوه گردآوری اطالعات 19……………………………………………………….. …………………………..

-12-1 جامعه آماری 20……………………………………………………………………. …………………………..

-13-1 روش تحلیل 20…………………………………………………………………….. …………………………..

-14-1 محدویتها   شوهش 20……………………………………………………………… …………………………..

فصل دوم : چهارچوب نظری شوهش اادبیات تحریقد

21………………………. ………………………………………………………………………………………………..

-1-2 تعاریف و اصشالحات 22……………………………………………………………. …………………………..

-2-1-2 تعاریف توسعه ایدار 22……………………………………………………….. …………………………..

-1-1-1-2گزارش کندرانسهای جهانی محیا زیست و توسعه 22………………….. …………………………..

-2-1-1-2 گزارش سمیوزیوم الهه جزء اسناد اجالس زمین 22…………………… …………………………..

-3-1-1-2 گزارش سازمان خواروبار و کشاورزی ملل متحد 23………………… …………………………..

-4-1-1-2 کندرانس محیا زیست و توسعه سازمان ملل متحد (آنسد) 23………….. …………………………..

-5-1-1-2 گزارش توسعه انسانی ایدار سازمان ملل متحد 24…………………….. …………………………..

-2-1-2 سیر تحوم تاریخی توسعه ایدار ااجالسها و قوانیند 24………………………… …………………………..

-2-2 مدمها و نظریات اچارچوبنظری توسعه و ایدارید 28……………………………….. …………………………..

-1-2-2 مدهوم توسعه 28……………………………………………………………….. …………………………..

-2-2-2 مکات   فکری عمده توسعه در قرن بیستم 29………………………………… …………………………..

-1-2-2-2 مکت  نوسازی امدرنیزاسیوند 29………………………………………. …………………………..

-2-2-2-2 مکت   وابستگیامکت   نئومارکسیستید 30……………………………… …………………………..

-3-2-2-2 مکت   نظام جهانی 30………………………………………………….. …………………………..

-4-2-2-2 مکت   نظام نوین جهانی 31……………………………………………. …………………………..

 

-5-2-2-2 جمیبندی تحوالت جوامل براساس نظریه های توسعه 31……………….. …………………………..

-3-2-2 رویکردهای مختلف در تبیین و تشریح مدهوم توسعه و محیا 32……………. …………………………..

 

-1-3-2-2 رویکرد اکولوژی محور 33……………………………………………. …………………………..

-2-3-2-2 رویکرد بازارگرا 33……………………………………………………. …………………………..

-3-3-2-2 رویکرد نئومارکسیست 33……………………………………………… …………………………..

-4-2-2 دیدگاه های مشرح در مورد توسعه و محیا 33………………………………… …………………………..

-1-4 -2-2 دیدگاه اقتصاددانان 33………………………………………………….. …………………………..

-2-4-2-2 دیدگاه اکولوژیستها 33………………………………………………….. …………………………..

-3-4-2-2 دیدگاه جامعهشناسان 34…………………………………………………. …………………………..

-5-2-2 مداهیم مرتبا با توسعه و ایداری 34…………………………………………… …………………………..

 

 

 

 -1-5-2-2ایداری و تعادم زیستی …………………………………………………………………………..34
 -2-5-2-2ایداری و آسیذیری اکولوژیکی اکوسیستمها …………………………………………………34
 -3-5-2-2 توسعهایدار و حدظ مبانی توسعه ………………………………………………………………..35
-6-2-2 یشزمینه توسعهایدار ااز فکر تا عملد ………………………………………………………………35
-7-2-2 چالشهای زیست محیشی ……………………………………………………………………………….36
-8-2-2 دغدغه های مشرح در توسعه ایدار …………………………………………………………………….37
-9-2-2 توجه به منابی اکولوژیکی مربوط به حام و آینده ………………………………………………………38
-10-2-2 اهمیت فعالیتهای انسانی ……………………………………………………………………………..38
-11 -2-2 توجه به استراتشیهای توسعه ایدار …………………………………………………………………39
-12-2-2 تاریخچه فعالیتهای زیست محیشی در ایران ………………………………………………………..39
 -1-1-2-2 برنامهنجساله اوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ا1366-71د ………………40
 -2-12-2-2 گزارش ملی جمهوری اسالمی ایران در کندرانس ریو ……………………………………….41
 -3-12-2-2 برنامهنجساله دوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ا1378ـ1374د …………41
 -4-12-2-2 برنامهنجساله سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ا1378 ـ 1374د ………41
فصل سوم: ویشگی های جغرافیایی محدوده مورد مشالعه   ………………………….. …………………….. ..43
-1-3 ویشگیهاجغرافیایی طبیعی ………………………….. ………………………….. …………………….44
1-1-3 موقعیت …………………………..   ………………………………………………………………………..44
-2-1-3 تو وگرافی …………………………..   ……………………………………………………………………45
-3-1-3 زمینشناسی …………………………..   ………………………………………………………………….46
-4-1-3 اقلیم …………………………..    …………………………………………………………………………..47
-5-1-3 خاک …………………………..    H:\پایانامه\آماده پرینت.docx#_Toc307818503#_Toc307818503…………………………..
-6-1-3 منابی آب …………………………..   ……………………………………………………………………..49
 -1-6-1-3 منابی آبهای سشحی ………………………………………………………………………………..49
-2-6-1-3 منابی آب زیرزمینیH:\پایانامه\آماده پرینت.docx#_Toc307818506#_Toc307818506…………………………..
-7-1-3 وشش گیاهی…………………………..  ………………………………………………………………..51
-8-1-3 ژئومورفولوژ………………………….. ……………………………………………………………..53
-2-3 ویشگیها  جغرافیاانسانی ………………………………………………………………………………….54
-1-2-3 موقعیت …………………………..   ………………………………………………………………………54
-2-2-3 ویشگیها  تاریخی …………………………..………………………………………………………….56
-3-2-3 ویشگیها  اجتماعی …………………………..………………………………………………………..57
 -1-3-2-3 جمعیت كانونهای شهری استان البرز …………………………………………………………..57
 -2-3-2-3 روند تحوالت جمعیت كانونهای شهری …………………………………………………………58
 -3-3-2-3 زبان و گویش کرجی ……………………………………………………………………………..59
 -4-3-2-3 سوابق جمعیتی کرج ………………………………………………………………………………59
 -5-3-2-3 بررسی رشد جمعیت در قسمتهای مختلف شهر كرج …………………………………………59
 -6-2-2-3 ساختار جمعیت …………………………..……………………………………………………….60
 -8-3-2-3 مهاجرت در شهر کرج ……………………………………………………………………………62
 -9-3-2-3 آموزش …………………………..  ………………………………………………………………..62
-4-2-3 ویشگیها  اقتصاد  …………………………..………………………………………………………..65
 -1-4-2-3 تركیاشتغام و فعالیت كانونهای شهری ………………………………………………………65
 -2-4-2-3 نرش غال و گرایش های اقتصادی شهرهای استان ……………………………………………..67
 -3-4-2-3 روند تحوالت اشتغام شهر کرج ………………………………………………………………….68
-5-2-3 ویشگیها  کالبدشهر کرج……………………………………………………………………………71
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل مووع شوهش ……………………………………………………………………..79
-1-4تحوالت کیدی و تاریخی کرج …………………………………………………………………………………80
-2-4ترسیمات سیاسی شهرستان کرج ………………………………………………………………………………81

 

 

 

-3-4 تحوالت اجتماعی ……………………………………………………………………………………83………….
-1-3-4 تغییرات جمعیت ………………………………………………………………………………………….83
-4-4 تحوالت اقتصادی……………………………………………………………………………………………….83
-1-4-4 وعیت اشتغام ………………………………………………………………………………………….83
-5-4 تحوالت فضایی اکالبدی ـ فعالیتید ……………………………………………………………………………84
-1-5-4 کشاورزی ………………………………………………………………………………………………..84
-2-5-4 دامیروری ………………………………………………………………………………………………..85
-3-5-4 منابی طبیعی ………………………………………………………………………………………………85
-1-3-5-4 جنگلکاری ………………………………………………………………………………………..85
-2-3-5-4 وشش گیاهی ………………………………………………………………………………………85
-3-3-5-4 مراتی ………………………………………………………………………………………………85
-4-5-4 حومهنشینی و مهاجرت ………………………………………………………………………………….85
-1-4-5-4 جریانات مهاجرتی ………………………………………………………………………………..85
-2-4-5-4 وعیت مسکن ……………………………………………………………………………………86
-3-4-5-4 اسکان جمعیت …………………………………………………………………………………….86
-4-4-5-4 روند حومهنشینی در تحوم نظام اسکان …………………………………………………………86
-5-4-5-4 حاشیهنشینی………………………………………………………………………………………..87
-5-5-4 شاخصهای اجتماعی توسعه ایدار …………………………………………………………………….88
-1-5-5-4 جمعیت و توسعه ایدار ……………………………………………………………………………88
-6-5-4 تحلیل عوامل تأ یرگذار بر ایداری اجتماعی …………………………………………………………..89
-1-6-5-4 عوامل طبیعی و اقلیمی ……………………………………………………………………………89
-2-6-5-4 عوامل اجتماعی ـ اداری ـ سیاسی ………………………………………………………………..89
-3-6-5-4 عوامل اقتصادی …………………………………………………………………………………..90
-4-6-5-4 عوامل فرهنگی ……………………………………………………………………………………90
-5-6-5-4 عوامل مدیریتی و برنامه ریزی …………………………………………………………………..91
-6-6-5-4 تحلیل تحوالت نظام اسکان ……………………………………………………………………….91
-7-5-4 ارزیابیایداری زیست محیشی ………………………………………………………………………..94
-1-7-5-4 فعالیتهای انسانی تأ یرگذار بر ایداری زیست محیشی ………………………………………..94
-2-7-5-4 منابی آلودهکننده هوا ……………………………………………………………………………….95
-8-5-4 منابی آلودگی آب …………………………………………………………………………………………98
-1-8-5-4 در شهرستان کرج …………………………………………………………………………………99
-1-8-5-4 بهره برداری از معادن ………………………………………………………………………….100
-2-8-5-4 آفتکشها و آلودگی خاک ………………………………………………………………………100
-3-8-5-4 زبالههای شهری ………………………………………………………………………………..101
-4-8-5-4 فرسایش خاک …………………………………………………………………………………..102
-9-5-4 وعیت منابی اکولوژیکی و عوامل محیشی تا یرگذار بر ایداری زیست محیشی ……………….102
-1-9-5-4 منابی آب …………………………………………………………………………………………102
-2-9-5-4 ساخت فیزیوگرافیک ……………………………………………………………………………103
-3-9-5-4 ساختار زمینشناسی ……………………………………………………………………………104
-4-9-5-4 منابی ار  ی …………………………………………………………………………………….104
-10-5-4 تحلیل عوامل تأ یرگذار بر ایداری زیستمحیشی ………………………………………………..105
-1-10-5-4 تبدیل رویشگاه های طبیعی به زمینهای کشاورزی …………………………………………106
-2-10-5-4چرای بیرویه احشام ………………………………………………………………………..106
-3-10-5-4 کاهش تنوع زیستی ……………………………………………………………………………106
-4-10-5-4 افزایش انواع آلودگیها ……………………………………………………………………….106
-5-10-5-4 افزایش فرسایش خاک و بیابانزایی …………………………………………………………106

 

 

 

-6-10-5-4 آلودگی منابی آب ……………………………………………………….107 ……………………..
-7-10-5-4 تهدید حیاتوحش جانوری و گیاهی …………………………..107 ……………………………..
-6-4 ارزیابی ایداری اقتصادی ……………………………………………………….107…………………………..
-1-6-4 عوامل تأ یرگذار بر ایداری اقتصادی ……………………………………………………….107 ………
-1-1-6-4 کشاورزی و باغداری ……………………………………………………….107 …………………
-2-1-6-4 صنعت و معدن ……………………………………………………….108 ………………………..
-2-6-4 شاخصهای اقتصادی توسعه ایدار ……………………………………………………….108 …………
-1-2-6-4 درصد شاغلین به کل جمعیت ……………………………………………………….108 …………
-2-2-6-4 درصد کارگاه های صنعتی به شاغلین …………………………..109 …………………………….
-3-2-6-4 دسترسی به فرصتهای شغلی و عملکرد خوابگاهی …………………………..109 ……………
-3-6-4 تحلیل عوامل تأ یرذار بر ایداری اقتصادی …………………………..109 …………………………….
-1-3-6-4مکانگزینی فعالیت ها ……………………………………………………….109 …………………
-2-3-6-4 صنعت …………………………..……………………………………………………….110 ……..
-3-3-6-4 ترسیم اعتبارات و وامهای اعشایی ……………………………………………………….111 ……
-4-3-6-4 عوامل مدیریتی ……………………………………………………….112 ………………………..
-4-6-4 جمیبندی …………………………..……………………………………………………….112 ………….
-7-4 آزمون فریه اوم …………………………..……………………………………………………….113………
-8-4 آزمون فریه دوم …………………………..……………………………………………………….114………
-1-8-4 هدفهای استداده ایدار از زمین ……………………………………………………….114 …………….
-2-8-4 حركت و ترددایدار ……………………………………………………….114 …………………………
-3-8-4 محیا زیستایدار ……………………………………………………….114 …………………………..
-4-8-4 ایداری اجتماعی ……………………………………………………….114 ……………………………..
-5-8-4 اقتصاد ایدار …………………………..……………………………………………………….115 …….
-9-4 آزمون فریه سوم …………………………..……………………………………………………….115……..
-1-9-4 راهبردهای زیست محیشی ……………………………………………………….115 …………………..
-2-9-4 راهبردهای اجتماعی و اقتصادی ……………………………………………………….115 ……………
-3-9-4 راهبردهای كالبدی ـ فضایی ……………………………………………………….115 …………………
-4-9-4 راهبردهای حركتی و زیرساختی ……………………………………………………….116 ……………
-5-9-4 راهبردهای توسعه مشاركتی ……………………………………………………….116 ………………..
-6-9-4 راهبردهای مدیریت توسعه ……………………………………………………….116 ………………….
-10-4 راهبردها و سیاستها با تکیه بر تحوالت به منظور دستیابی به توسعهایدار در محدوده مورد مشالعه117
-1-10-4 نراط قوت،عف، فرصتها و تهدیدهای اقتصادی …………………………..117 ………………….
-1-1-10-4 نراط قوت توسعه اقتصادی ……………………………………………………….117 …………..
-2-1-10-4 نراطعف توسعه اقتصادی ……………………………………………………….118 ………..
-3-1-10-4 فرصتهای توسعه اقتصادی ……………………………………………………….118 ………..
-4-1-10-4 تهدیدهای توسعه اقتصادی ……………………………………………………….118 …………..
-2-10-4 نراط قوت،عف، فرصتها و تهدیدهای اجتماعی …………………………..119 ………………….
-1-2-10-4 نراط قوت توسعه اجتماعی ……………………………………………………….119 …………..
-2-2-10-4 نراطعف توسعه اجتماعی ……………………………………………………….119 ……….
-3-2-10-4 فرصتهای توسعه اجتماعی ……………………………………………………….120 ………..
-4-2-10-4 تهدیدهای توسعه اجتماعی ……………………………………………………….120 …………..
-3-10-4 نراط قوت،عف فرصتها و تهدیدهای زیست محیشی …………………………..120 ……………
-1-3-10-4 نراط قوت توسعه زیستمحیشی ……………………………………………………….120 …….
-2-3-10-4 نراطعف توسعه زیستمحیشی ……………………………………………………….120 …..
-3-3-10-4 فرصتهای توسعه زیستمحیشی ……………………………………………………….121 …..
-4-3-10-4 تهدیدهای توسعه زیست محیشی ……………………………………………………….121 …….

 

 

 

فصلنجم : نتیجهگیری و یشنهادات ……………………………………………………….123……………………..
-1-5چشمانداز و هدفهای توسعه كرج ………………………………………………………………………….125
-1-1-5 چشمانداز اجتماعی، اقتصادی و كالبدی ……………………………………………………………..125
-2-5 هدف محوری توسعه ایدار …………………………..……………………………………………………..126
-1-2-5 هدفهای استداده ایدار از زمین ……………………………………………………………………..126
-2-2-5 هدفهای حركت و ترددایدار ……………………………………………………………………….127
-3-2-5 هدفهای محیا زیستایدار…………………………………………………………………………127
-4-2-5 هدفهای ایداری اجتماعی …………………………………………………………………………..127
-5-2-5 هدفهای اقتصادی ایدار …………………………………………………………………………….127
-6-2-5 راهبردهای توسعه كالن شهر كرج ………………………………………………………………….127
-7-2-5 راهبردهای زیست محیشی ……………………………………………………………………………127
-8-2-5 راهبردهای اجتماعی و اقتصادی …………………………………………………………………….128
-9-2-5 راهبردهای كالبدی ـ فضایی ………………………………………………………………………….128
-10-2-5 راهبردهای حركتی و زیرساختی …………………………………………………………………..128
-11-2-5 راهبردهای توسعه مشاركتی ……………………………………………………………………….128
-12-2-5 راهبردهای مدیریت توسعه …………………………………………………………………………129
-3-5 نتیجهگیری …………………………..………………………………………………………………………..129
منابی …………………………..…………………………..…………………………………………………………130
…………………………………………..  Abstract……………………………………………………………………….213

 

 

فهرست جداوم

 

 

جدوم :1-3 جمعیت و تعداد بلوکهای حوزه های کرج بزرگ در سام ……………………………………………. 137555
جدوم :2-3 تغییرات جمعیت كل كشور، استان تهران و منشره مورد مشالعه طی سامهای ……………….. 1345 – 8558
جدوم :3-3 رشد جمعیت كل كشور، استان تهران و حوزه كرج ـ شهریار طی سامهای …………………… 1345 – 8558
جدوم :4-3 مرایسه تغییرات جمعیت شهر كرج در محدوده های شمارش شده در سرشماریهای مختلف …………………59
و جمعیت بازسازی شده در محدوده سام ……………………………………………………………………………. 138059
جدوم :5-3 جمعیت شهركرج بزرگ بر حس   جنس و سن در سام ………………………………………………. 138560
جدوم :6-3توزیی درصد جمعیت كرج بزرگ در سام 1385 بر حس   گروه های بزرگ سنی …………………………..61
جدوم :7-3 توزیی درصد مهاجران وارد شده به كرج بزرگ طی دهه 1375-85 بر حس   جنس و طوم مدت اقامت …62
جدوم :8-3 و  عیت سواد در شهر كرج بزرگ ……………………………………………………………………………62
جدوم :9-3 جمعیت استان البرز در گزینه مختلف ………………………………………………………………………….64
جدوم :10-3 توزیی واحدهای فعالیت در نراط شهری و روستایی استان بین بخشهای سه گانه اقتصادی سام …..138165
جدوم :11-3 تغییرات تعداد مراكز فعالیت در شهرستانهای كرج و شهریار، مالرد و قدس در سام 1381 نسبت به 
…………………………………………………………………………………………………………………. 137366
جدوم :12-3تحوالت تركی   اقتصادی جمعیت شهر كرج در سامهای 1355ـ 1365ـ …………………1385 -137568

جدوم :13-3 توزیی واحدهای فعالیت در مناطق 9 گانه شهر كرج به تدكیك گروه های عمده در بخشهای سه گانه در سام

……………………………………………………………………………………………………………….. 138170..
جدوم :14-3 كاربری عمومی زمین در شهر كرج او  ی موجودد………………………………………………………..71
جدوم :15-3 كاربری و  ی موجود زمین به تدكیك سشوح خالص شهری و ناخالص فراشهری در شهر كرج …………75
جدوم1-4: شهرستان کرج به تدکیک بخش و دهستان سام ……………………………………………………….. 137581
جدوم2-4: ترسیمات کشوری شهرستان کرج در سام …………………………………………………………….. 138882
جدوم:3-4 جمعیت شهری و روستایی در شهرستان کرج ………………………………………………………………….83
جدوم:4-4 میزان رشد ساالنه جمعیت در شهرستانهای کرج و شهریار در فاصله سامهای 1345 ـ ……………137588
جدوم5-4: روند ارزیابی و  عیت ایداری زیست محیشی توسعه بند ا3-5د …………………………………………….92

جدوم:6-4 نراط قوت و   عف و تهدیدها و فرصتهای توسعه به تدکیک در حوزه های تصمیمگیری با تکیه بر تحوالت

توسعه به منظور ارائه راهبرد ……………………………………………………………………………………..121

 

 

 

فهرست نقشه ها

 

 

 

نرشه :1-3 موقعیت جغرافیایی شهر کرج ……………………………………………ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
نرشه :2-3 تو وگرافی استان البرز ………………………………………………….. .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :4-3 خشوط زلزله استان البرز ……………………………………………….. .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :3-3 خشوط گسلهای محدوده مورد مشالعه ……………………………………………………….47…………………
نرشه :5-3 ایستگاه های هواشناسی حوزه کرج ـ شهریار …………………………… .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :6-3 ترسیمبندی آب و هوایی استان البرز……………………………………… .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :7-3 هنهبندی اقلیم استان البرز ……………………………………………….. .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :7-3 هنهبندی اقلیم استان البرز ……………………………………………….. .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :8-3 هنهبندی ارای از جهت دسترسی به منابی آب ……………………….. .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :9-3 منابی آبهای طبیعی و زیرزمینی ………………………………………. .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :10-3 تناس   ارای …………………………………………………………. .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :11-3 وشش گیاهی …………………………………………………………… .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :12-3 صنایی و شیارا  ی …………………………………………………. .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :13-3 تراکم خالص ……………………………………………………………. .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :14-3 تراکم خالص ……………………………………………………………. .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :15-3 کاربری وی موجود کرج ……………………………………………. .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :16-3 ساختار شبکه ارتباطی یشنهادی آتی ………………………………….. .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :1-4 دورهبندی تاریخی گسترش شهر کرج …………………………………… .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :2-4 ترسیمات سیاسی    ……………………………………………………… .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه :3 -4 قابلیت ارا  ی  …………………………………………………………. .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه : 4-4 هنههای در معرض فرسایش آبی ………………………………………. .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه : 5-4 موقعیت معادن و محدوده های معدنی …………………………………… .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED
نرشه : 6-4 مناطق حساس زیست محیشی  ……………………………………….. .ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED

 

 

 

چکیده

 

با اشاعه خودآگاهی زیستمحیشی در آغاز هزاره سوم، نگهداری و مدیریت فرایندهای اکولوژیک یا سیستمهای شتیبان حیات برای همه جوامی امری سرنوشتساز است و امروزه نیز مدهوم توسعه از مدهوم ایداری جدایی ندارد.در روند توسعه انسانی مناطق توجه به ایداری حوزه ها الزمه رسیدن به توسعه ایدار است.عدم توجه به دغدغه های زیستمحیشی روند توسعه را حتی با وجود دستیابی به اهداف اقتصادی در

 

نهایت با نا ایداری جوامی مواجه میکند خا سیر زمانی مدهوم توسعه وایداری که در حریرت سیر تحوم
تاریخی مدهوم توسعه و توسعه  ایدار است؛ چارچوب نظری توسعه وایداری شامل مکات   فکری عمده

این تدکر، رویکردها، دیدگاه ها و گدتمانها، مداهیم، دغدغه ها و تعاریف مختلف مشرح و همچنین چارچوب تجربی که شامل نتایج آخرین اجالس جهانی توسعه ایدار، تاریخچه فعالیتهای زیستمحیشی در ایران و ابزار تکنیکی مورد استداده در توسعه ایدار از قبیل مدمها، شاخصها و تجربه کشورهای مختلف در استداده از شاخصها است که در این شوهش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

 

در این تحریق سعی بر بررسی و تحلیل در یک نگاه کلی نگر بر مبانی مربوط به محیا زیست در قال توسعه ایدار شده است.در شروع شوهش با بیان اهمیت مو وع تحریق و فر یات و سواالت یش مردمهایی جهت رسیدن به مسائل اساسی در فصوم بعدی رساله شده است.در ادامه با درنظر گرفتن مسائل اساسی تا یرگذار بر محیا زیست کرج فاکتورهای تغییردهنده اصوم توسعه ایدار تحلیل گردیده است.در انتها در یک جمیبندی سیستماتیک با ارائه راهبردها و اس به سواالت اساسی تحریق به یک نتیجهگیری قابل قبوم جهت تکمیل شوهش در نظر گرفته شده است.

 

فصل اوم :

 

-1-1 مقدمه

 

با توجه به برداشتهای متداوتی كه از مدهوم و محتوای محیا زیست وجود دارد، رورت ایجاب مینماید تا مروری اجمالی در زمینه اهداف كلی حداظت محیا زیست و سیس اهداف آن در چارچوب مشالعات محدوده مورد مشالعه صورت ذیرد.در عین حام، بررسی اجمالی نكته اخیر روشن خواهد ساخت كه هدف حداظت محیا زیست تنها حداظت از طبیعت و حیات وحش نبوده و به تبی آن هدف توسعه زیست محیشی یا توسعه ایدار نیز به هیچ وجه به مروله ساماندهی طبیعت محدود نمیشود.

در مریاس كالن و در مدهوم عام، هدف توسعه زیست محیشی را میتوان در بهسازی و سازماندهی سرزمین به منظور فراهم ساختن بستر و فضای مناس جهت شكوفایی استعدادهای معنوی و مادی

 

جامعه قرار دارد. 
با توجه به تاكیدشوهش، مجموعه شهری بر مدهوم توسعه  ایدار و مبهم باقی ماندن این مدهوم در
چارچوب مشالیش گدته، در وهله نخست تبیین مدهوم توسعه  ایدار به طور اعم و سیس بررسی

 

قابلیت آن در نا ایداری زیستمحیشی شهر کرج در روند تحریق قرار میگیرد. در حریرت یكی از اهداف توسعه ایدار نیز ـ همانند اهداف ذكر شده در مجموعه شهری تأ یرات عوامل وابسته و مسترل است؛ در این زمینه باید میان دو مدهوم وابستگی از یك سو و تعامل از سوی دیگر تفاوت قایل شد. بر این مبنا، توسعه ایدار نه در ی قشی روابا، كه عمدتاً در صدد قشی وابستگیها است تا از هر سو نوع روابا به بهترین شکل ممکن در یک تکامل حریری به ایدهآمترین حالت برساند.

 

بخشی از این امكانات و محدودیتها به قابلیت های اكولوژیك فضای مو وع برنامه ریزی بستگی مییابد؛ چگونگی شرایا اقلیمی، میزان دسترسی به منابی آب، كیدیت منابی موجود خاك و بسیاری دیگر از این قبیل و مهمتر از همه، بررسی جملگی این عوامل در قال یك سیستم اكولوژیك به نحوی كه به هنگام برنامه ریزی مشخص شود، از كدامین منبی، میتوان به چه میزانی برداشت نمود، بدون

 

آنكه به سایر منابی آسی   غیر قابل جبران وارد آید ؟

در مرحله بعدی مو  وع كیدیت محیا زیست مورد بررسی قرار میگیرد ؛ این بررسی باید نشان دهد

:

 

  • كیدیت محیا زیست در و عیت موجود چگونه است؟
  • كدامین عوامل كیدیت محیا زیست را تهدید مینمایند؟
  • چگونه میتوان به بهكرد كیدیت محیا زیست كمك نمود؟
  • چه روش هایی برای كاهش عوامل تهدید كننده محیا زیست وجود دارد؟
  • چگونه میتوان از افت كیدیت محیا زیست در آینده و بروز عوامل تهدید كننده جدید جلوگیری

 

به عمل آورد ؟

بدین ترتی در چارچوب مشالعات شوهش در محدوده مورد مشالعه اوالً آنچه كه تحت عنوان مشالعات محیا زیست صورت میگیرد، تنها به عنوان زیر مجموعهای از مشالعاتی وسیعتر قابل ادراك است و انیاً مشالعات محیا زیست باید در ارتباط با ایجاد ایداری و نا ایداری محیشی در محدوده مورد مشالعه مورد بررسی قرار میگیرد. زیرا منابی اكولوژیك و كیدیت محیا زیست در و عیت موجود است كه در نهایت چارچوب برنامه ریزی زیستمحیشی در هنه توسعه محدوده مشخص مینماید.

 

 

 

-2-1 بیان مسئله

 

طی چنددهه گذشته تحوالت منشره شهر تهران به عنوان ایتخت ایران تابی روندها وجریانها مختلف در سشح جهانی، ملی و منشرهای ساخته است.محدوده مورد مشالعه یعنی شهرستان کرج بدالیلی مانند نزدیکی

 

به تهران و تعامل شدید باآن بیش از  یش تابی این تحوالتبودهاست .رهگیر   اینتحوالت به
منظوراگاهی از سمت وسورشد توسعهایست که در محدوده مورد مشالعه اتداق افتاده و درکایدار بودن
یا نبودن آنهاست تا ماحصل این آگاهی باعث توقف روندها  نا ایدارو اصالح وبازگشت آنها در مسیر
ایدار   گردد و از آسیبهاغیر قابل جبران در منشره جلوگیرشود. در حریرت آنچه واقعیت محدوده

مورد مشالعه را مشخص و محرق میسازد نوع تأ یر ذیری از نیروی انسانی و عوامل تأ یرگذار محدوده خارج آن است که مسیر تحریق را بر آن میدارد که به کشف و تحلیل این مشکالت رداخته و نتایج حاصله را با واقعیت حا ر به قیاس بگذارد.

 

در این تحریق کوشش شده است با شناخت و تسلا بر مداهیم، نظریه ها و تکنیکهای مشرح در ارادایم توسعه ایدار نحوه برخورد با مساله و درک عوامل و شاخصهای معرف نا ایداری با توجه به محدودیتهای موجود در منابی اطالعاتی و کوتاهی سازمانهایی که وظیده تولید اطالعات را برعهده دارند

 

تصویر درستی از وعیتایداری محدوده ارائه گردد.رهیافت توسعه ایدار در حام حا  ر به عنوان یک
ارادایم جهانی و الگوقالتوسعه مورد توجه خاص کشورها  توسعه یافته و در حام توسعه است.در

 

این رهیافت دستیابی به توسعه حداظت از محیازیست به عنوان جزء الیندک توسعه تلری شده ااصل4 اعالمیه ریود و توسعه ایدار توسعهایست که نیازها جامعه حا ر را برطرف میسازد، بدون آنکه قدرت نسلها آینده را برا برطرف کردن نیازهایشان مورد معامله قراردهد ااصل 21د.

 

-3-1 اهمیت موضوع تحقیق

با اشاعه خوداگاهی زیست محیشی در آغاز هزاره سوم نگهدار   و مدیریت فرایندهااکولوژیک یا
سیستمهاشتیبان حیات برا   همه جوامی امر   سرنوشتساز است و امروزه نیز مدهوم توسعه از
مدهوم  ایدارجدایی ندارد.در روند توسعه انسانی مناطق توجه به  ایدار   حوزه ها الزمه رسیدن به
توسعهایدار است عدم توجه به دغدغها   زیستمحیشی روند توسعه را حتی با وجود دستیابی به
اهداف اقتصاددر نهایت نا ایدار  جوامی مواجه میکند که تحلیل این روند اهمیت مووع تحریق را
مشخص میسازد.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 164

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.