علوم اجتماعی - جامعه شناسی

پایان نامه ارشد :بررسی نقش آموزشهای کوتاه مدت کارآفرینی در اشتغالزایی بخش کشاورزی استان اصفهان

متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته حقوق


دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم و تحقیقات تهران

پایان‏ نامه‌ی كارشناسی ارشد رشته توسعه روستایی(M.Sc)

 

عنوان:

بررسی نقش آموزشهای کوتاه مدت کارآفرینی در اشتغالزایی بخش کشاورزی استان اصفهان

استاد راهنما:

سید جمال فرج اله حسینی

استاد مشاور:

 فرهاد لشگرآرا

سال تحصیلی

91-1390

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            صفحه

 

چکیده1
فصل اول: طرح مسئله (کلیات تحقیق ) 
1-1- مقدمه2
1-2-بیان مسئله3
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق6
1-4- اهداف تحقیق11
1-5- محدوده های تحقیق

1-5-1- محدوده موضوعی

1-5-2- محدوده مکانی

1-5-3- محدوده زمانی

 

11

11

13

1-6- محدودیت های تحقیق13
1-7- تعاریف واژگان

1-7-1. آموزش کارآفرینی

1-7-2. اشتغال

1-7-3. بخش کشاورزی استان اصفهان

14

14

15

15

فصل دوم : مروری بر ادبیات موضوع

مقدمه

 

16

بخش اول: ادبیات نظری

2-1-        کارآفرینی

2-2-        كارآفرینی در جهان

2-3-        كارآفرینی در ایران

2-4-        آموزش کارآفرینی

 

16

17

19

20

 

عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            صفحه

 

2-5-        تاریخچه و تحقیقات آموزش کارآفرینی در جهان

2-6-        آموزش کارآفرینی در کشورهای در حال توسعه

2-7-        آموزش کارآفرینی در آمریکای شمالی

2-8-        آموزش کارآفرینی در اروپا

2-9-        تاریخچه و تحقیقات آموزش کارآفرینی در ایران

2-10-   اهمیت آموزش کارآفرینی

2-11-   اهداف برنامه های آموزش کارآفرینی در جهان

2-12-   اهداف برنامه های آموزش کارآفرینی در ایران

2-13-   اثر بخشی آموزش کارآفرینی

2-14-   مزایای آموزش کارآفرینی

2-15-   انواع روش ها و برنامه های آموزش کارآفرینی در جهان

2-16-   انواع روش ها و برنامه های آموزش کارآفرینی در ایران

2-17-   اشتغال در بخش کشاورزی در جهان

2-18-   اشتغال در بخش کشاورزی ایران

2-19-   کارآفرینی، اشتغال و بخش کشاورزی

2-20-   نتایج

بخش دوم: ادبیات تجربی

2-21-   تحقیقات خارجی

2-22-   تحقیقات داخلی

2-23-   چارچوب نظری

23

24

26

27

27

31

31

32

34

35

36

41

48

49

51

53

 

56

58

67

فصل سوم : روش تحقیق 
3-1- مقدمه

3-2- روش تحقیق

68

68

 

 

عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            صفحه

 

3-3- جامعۀ آماری

3-4- روش نمونه گیری و حجم نمونه

3-5- ابزار تحقیق

3-5-1- روایی

3-5-2- پایایی

3-6- متغیرهای تحقیق

3-6-1- متغیرهای مستقل

3-6-2- متغیر وابسته

3-6- فرضیه های پژوهش

3-7- روش های جمع آوری اطلاعات

3-8- روش های آماری

68

69

70

70

71

71

71

72

73

73

74

فصل چهارم : یافته های تحقیق 
4ـ1ـ مقدمه

بخش اول: آمار توصیفی

4-2- ویژگیهای شخصی پاسخگویان

4-3- نقش آموزش های کوتاه مدت کارآفرینی در اشتغالزایی بخش کشاورزی استان اصفهان

4-4- نقش آموزش تکنیک های خلاقیت و شناخت و ارزیابی فرصت ها در اشتغالزایی بخش کشاورزی

4-5- نقش آموزش مراحل تاسیس و راه­اندازی کسب وکارها در­اشتغالزایی بخش کشاورزی

4-6-نقش آموزش چگونگی تدوین طرح کسب و کار و روش های تامین منابع سرمایه

4-7- نقش آموزش تثبیت و اداره کسب و کار در اشتغالزایی بخش کشاورزی

75

75

75

78

79

 

80

82

84

 

 

 

عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            صفحه

 

4-8- موانع و محدودیت های موجود در اشتغالزایی بخش کشاورزی

بخش دوم: آمار استنباطی

4-9- نتایج حاصل از آزمون همبستگی اسپیرمن بین متغیرهای تحقیق و اشتغالزایی بخش کشاورزی استان اصفهان

4-10- تحلیل رگرسیون

87

89

89

 

90

فصل پنجم : خلاصه، نتیجه گیری و پیشنهاد ها 
5-1- خلاصه

5- 2 -نتیجه گیری

5- 3- پیشنهادها

5-4- پیشنهاد برای تحقیقات آتی

92

94

98

101

فهرست منابع و ماخذ

ضمایم

102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           صفحه

 

جدول 2-1 مقایسه سرفصل‌ها و ریز محتوای الگوها و مدلهای تدریس كارآفرینی در ایران45
جدول 2- 2 خلاصه مبانی نظری موضوع63
جدول 3-1- تعیین حجم نمونه در داخل طبقات69
جدول 3-2- ضریب آلفا کرونباخ پرسشنامه71
جدول 4-1- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سن75
جدول 4-2- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سطح تحصیلات76
جدول 4-3- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب شغل اصلی77
جدول 4-4- توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب تجربه کاری77
جدول 4-5- نقش آموزش­های کوتاه مدت کارآفرینی در اشتغالزایی بخش کشاورزی78
جدول 4-6- اولویت­بندی نقش آموزشهای کوتاه مدت کارآفرینی در اشتغالزایی بخش کشاورزی استان اصفهان78
جدول 4-7- نقش آموزش تکنیکهای خلاقیت و شناخت و ارزیابی فرصتها در اشتغالزایی بخش کشاورزی79
جدول 4-8- اولویت­بندی نقش آموزش تکنیک­های خلاقیت و شناخت و ارزیابی فرصت­ها در اشتغالزایی بخش کشاورزی80
جدول­4-9-­نقش آموزش مراحل تاسیس و راه­اندازی کسب و کار در اشتغالزایی بخش کشاورزی81
جدول 4-10- اولویت بندی نقش آموزش مراحل تاسیس و راه اندازی کسب و کارها در اشتغالزایی بخش کشاورزی82
جدول 4-11- دیدگاه آموزش چگونگی تدوین طرح کسب و کار و روش های تامین منابع سرمایه در اشتغالزایی بخش کشاورزی82
جدول 4-12- اولویت بندی نقش آموزش چگونگی تدوین طرح کسب و کار و روش های تامین منابع سرمایه در اشتغالزایی بخش کشاورزی84
جدول 4-13- آموزش تثبیت و اداره کسب و کار در اشتغالزایی بخش کشاورزی85
جدول 4-14- رتبه بندی آموزش تثبیت و اداره کسب و کار در اشتغالزایی بخش کشاورزی86
جدول 4-15- موانع و محدودیت های موجود بر سر راه رسیدن به هدف اشتغالزایی بخش کشاورزی87

 

 

 

عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           صفحه

 

جدول 4-16- موانع و محدودیت های موجود بر سر راه رسیدن به هدف اشتغالزایی بخش کشاورزی88
جدول 4-17- نتایج آزمون همبستگی پیرسون بین متغیر های تحقیق89
جدول 4-18- مراحل مختلف ورود متغیرهای مستقل در تحلیل رگرسیونی90
جدول 4-19- ضرایب متغیرهای وارد شده در معادله رگرسیون90

 

 

چکیده

آموزش و ترویج صحیح کارآفرینی یکی از ضرورتهای شکوفایی اقتصادی شناخته شده است و آموزش کارآفرینی می تواند یکی از موثرترین شیوه­ها برای تسهیل انتقال جمعیت آماده به کار، به بازار کار باشد. مطالعات نشان داده است كه یكی از مهمترین راهکارهای توسعه اقتصادی بخش کشاورزی ایجاد اشتغال و مهمترین سازوكار و ابزار آن، كارآفرینی است. در این میان آنچه کارآفرینی را تحرک می­بخشد، آموزش کارآفرینی می باشد. هدف اصلی از این تحقیق بررسی نقش آموزشهای کوتاه مدت کارآفرینی در اشتغالزایی بخش کشاورزی می باشد. تحقیق از نوع كاربردی بوده و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه می باشد. جامعه آماری ،400 نفر از شرکت کنندگان در دوره آموزش کارآفرینی بودند كه با بهره گرفتن از فرمول كوكران، 147 نفر بعنوان نمونه با روش نمونه گیری طبقه­ای با انتساب متناسب انتخاب شدند. متغیر وابسته، اشتغالزایی در بخش کشاورزی بوده است و متغیر­هایی نظیر آموزش مراحل تاسیس و راه اندازی کسب و کارها در بخش کشاورزی، چگونگی تدوین طرح کسب و کار و روش های تامین منابع سرمایه، متغیرهای مستقل را شامل شدند. اطلاعات حاصل از پرسشنامه از طریق نرم افزار spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و نتایج حاصل از تحلیل همبستگی نشان داده است که بین آموزش تکنیک­های خلاقیت و شناخت و ارزیابی فرصتها، مراحل تأسیس و راه اندازی کسب و کار، چگونگی تدوین طرح کسب و کار، روش های تامین منابع و تثبیت و اداره کسب و کار با اشتغالزایی بخش کشاورزی رابطه مثبت و معنی داری در سطح 99/0 وجود دارد، همچنین نتایج حاصل از رگرسیون گام به گام نشان داد که در تبیین متغیر وابسته به اشتغالزایی در بخش کشاورزی آموزش سرفصل تکنیک های خلاقیت و شناخت و ارزیابی فرصت ها بیشترین تاثیر را داشته است، به طوریکه این سرفصل به تنهایی 30% از تغییرات متغیر وابسته را تبیین می کند. در پایان با توجه به نتایج بدست آمده پیشنهاداتی ارائه شده است.

 

واژگان کلیدی: آموزش کارآفرینی، اشتغال، بخش کشاورزی

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد

یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :136 صفحه

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       asa.goharii@gmail.com

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.