مهندسی شیمی

پایان نامه ارشد: بررسی مواد تشکیل دهنده اسانس وعصاره چند گونه از گیاهان بومی شمال ایران مانند گونه گیاهی عشقه (Hedera Pastuchovii) ولیلکی ((GleditsiaCaspica وتعیین خواص ضدباکتریایی وآنتی اکسیدانی

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی 

گرایش : شیمی آلی

عنوان :  بررسی مواد تشکیل دهنده اسانس وعصاره چند گونه از گیاهان بومی شمال ایران مانند گونه گیاهی عشقه (Hedera Pastuchovii)  ولیلکی ((GleditsiaCaspica وتعیین خواص ضدباکتریایی وآنتی اکسیدانی

دانشگاه مازندران

دانشکده شیمی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد شیمی آلی

موضوع:

بررسی مواد تشکیل دهنده اسانس وعصاره چند گونه از گیاهان بومی شمال ایران مانند گونه گیاهی عشقه (Hedera Pastuchovii)  ولیلکی ((GleditsiaCaspica وتعیین خواص ضدباکتریایی وآنتی اکسیدانی

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                              صفحه

فصل اول: مقدمه و تئوری 
بخش اول: کلیات گیاه­شناسی 

 

 

مقدمه
1-1- تیره آرالیاسه4
1-1-1-مشخصات جنس هدرا5
1-1-1-1- هدرا پاستوچووی7
1-1-2- تیره نخود9
1-1-2-1مشخصات جنس لیلکی10
1-1-3 شیمی جنس  عشقه12
1-1-4شیمی جنس لیلکی13
بخش دوم: روغن­های اسانسی و اثرات دارویی
2-2- روغنهای اسانسی15
1-2-1- تعریف15
1-2-2 شیمی روغن های اسانسی17
1-2-3 روش های تهیه و استخراج روغن های اسانسی18
1-2-3-1 روش های تقطیر18
1-2-3-1-1- تقطیر با آب19
1-2-3-1-2- تقطیر با بخار مستقیم19
1-2-3-1-3- تقطیر با آب و بخار آب20
1-2-3-2- استخراج توسط حلال21
1-2-3-3- استخراج به کمک فشار21
1-2-3-4- استخراج با چربی سرد21
1-2-3-5- استخراج با چربی داغ22
1-2-3-6- استخراج به کمک گازها

 

22
عنوانصفحه
1-2-4- طبقه بندی اسانس ها23
1-2-4-1- اسانس های طبیعی23
1-2-4-2- اسانس های شبه طبیعی23
1-2-4-3- اسانس های مصنوعی24
1-2-5- کاربرد روغن های اسانسی24
1-2-6- اثرات دارویی اسانس ها25
1-2-6-1- اثرات گوارشی25
1-2-6-2- اثرات قلبی و عروقی25
1-2-6-3- اثرات تنفسی25
1-2-6-3- اثر کاهش قند خون26
1-2-6-4- اثرات ضد میکروبی و ضد قارچی26
1-2-6-5- اثرات پوستی26
1-3- عصاره گیری27
1-3-1- استخراج مواد متشکله دارویی27
1-3-2- روش های عصاره گیری (استخراج)28
1-3-2-1- روش خیساندن28
1-3-2-2- پرکولاسیون28
1-3-2-3- هضم29
1-3-2-4- روش دم کردن29
1-3-2-5- روش سوکسله29
بخش سوم: شیمی ترپنوییدها
1-3-1 شیمی ترپنوییدها31
1-3-2 طبقه بندی ترپنوییدها32
1-3-2-1 همی ترپنوییدها32
1-3-2-2مونو ترپنوییدها32
1-3-2-3  سزکویی ترپنوییدها34
1-3-2-4 دی ترپنوییدها36
1-3-2-5 سستر ترپنوییدها37
عنوان     صفحه

 

1-3-2-6 تریترپنوییدها37
1-3-2-7 تترا ترپنوییدها38
1-3-2-8 پلی ترپنوییدها38

بخش چهارم: اثرات آنتی باکتریال وآنتی اکسیدانت

1-4-آنتی اکسیدان ها                                                                                                      40

1-4-1-تعریف علمی                                                                                                      40

1-4-1-1- ویژگی های آنتی اکسیدان ها                                                                             40

1-4-1-2-  دامنه فعالیت آنتی اکسیدان ها                                                                            42

1-4-1-3- ویژگی های آنتی اکسیدان های سنتزی                                                                 43

1-5- آنتی باکتریال ها                                                                                                     44

1-5-1-  بررسی اثرات ضد میکروبی عصاره                                                                         44

1-5-1-1 شرح مختصری درباره میکرو ارگانیسم های مورد آزمایش45

1-5-1-1-1 استافیلوکوکوس اورئوس                                                                               45

1-5-1-1-2 باسیلوس سوبتیلیس                                                                                     45

1-5-1-1-3 اشریشیاکلی                                                                                                46

1-5-1-1-4- پسودوموناس آئروژینوزا                                                                              46

فصل دوم: بخش تجربی
2-1- اسانس گیری49
2-1-1- مواد و وسایل49
2-1-1-1-گیاهان مورد استفاده49
2-1-1-2- دستگاه­های مورد استفاده49
2-1-2-روش کار50
2-1-2-1- استخراج اسانس50
2-1-2-2- جدا سازی و شناسایی مواد تشکیل دهنده روغن اسانسی گیاه52
2-2-عصاره گیری54
2-2-1- مواد و وسایل54
2-2-1-1-گیاه مورد استفاده54
2-2-1-2- مواد مورد استفاده54
عنوان

 

صفحه
2-2-1-3- دستگاه مورد استفاده54
2-2-2- بررسی شیمیایی گیاه عشقه54
2-2-3- جداسازی مواد تشکیل دهنده ی عصاره55
2-3- بررسی اثرات آنتی باکتریال55
2-3-1- مواد و وسایل55
2-3-1-1 گیاه مورد استفاده55
2-3-2-1- مواد مورد نیاز55
2-3-2-2- وسایل مورد نیاز55
2-3-2- روش کار56
2-3-2-1- تهیه ی محیط کشت LB56
2-3-2-2- باکتری ها و نحوه آماده سازی کشت باکتریایی در LB56
2-3-2-3- بررسی فعالیت ضد باکتریایی عصاره گیاهی به روش حداقل غلظت بازدارندگی رشد باکتری ها 

57

2-4- بررسی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره58
2-4-1- مواد و وسایل58
2-4-1-1- گیاه مورد استفاده58
2-4-1-2- مواد مورد نیاز58
2-4-1-3- وسایل مورد نیاز58
2-4-2- اصول کار روش DPPH59
2-4-2-1- ارزیابی میزان توانایی به دام اندازی رادیکال DPPH60
2-4-3- ارزیابی محتوای فنولی60
2-4-3-1- تعیین محتوای کلی فنولی61
2-4-4- ارزیابی محتوای فلاونوییدها62
2-4-4-1 تعیین محتوای کلی فلاونوییدی63
فصل سوم: بحث و نتیجه گیری
3-1- نتایج آزمایشگاهی65
3-1-1- آنالیز و شناسایی کمی و کیفی اجزای موجود در اسانس66
3-2- بررسی ترکیبات شناسایی شده از اسانس گیاهان78
عنوان     صفحه

 

3-5 – نتایج بررسی فعالیت آنتی اکسیدانت عصاره گیاهان مورد بررسی97
3-5-1- داده های روش DPPH97
3-5-2- داده های روش فنولی102
3-5-3- داده های روش فلاونوییدی103
3-7- نتیجه گیری105
3-7- پیشنهاداتی برای کارهای آینده106
3-8 منابع107

 

 

 

 

 

فهرست شکل­ها 

 

عنوانصفحه
فصل اول بخش اول
شکل 1-1گیاه عشقه9
شکل 1-2 گیاهلیلکی12
شکل 1-2-1 دستگاه تقطیر با بخار مستقیم21
شکل 1-2-2 دستگاه استخراج روغن اسانسی به کمک گاز دی اکسید کربن24
فصل دوم: بخش تجربی
شکل 2-1 نمایی از دستگاه اسانس گیر (کلونجر)51
شکل 2-2 نمایی از لوله های حاوی محیط کشت مایع LB57
فصل سوم: بحث و نتیجه گیری
شکل 3-1- نمودار ترکیبات تشکیل دهنده روغن­های­ اسانسی برگ، ساقه ومیوه گیاه عشقه75
شکل 3-2- نمودار ترکیبات تشکیل دهنده روغن­های اسانسیمیوه گیاه لیلکی77
شکل 3-3نمودار فعالیت آنتی اکسیدان عصاره اتیل استات گیاه عشقه به روش DPPH98
شکل 3-4- نمودار فعالیت آنتی اکسیدان عصاره متانولی گیاه عشقه به روش DPPH99
شکل 3-5- نمودار فعالیت آنتی اکسیدان عصاره استونی گیاه عشقه به روش DPPH100
شکل 3-6- نمودار فعالیت آنتی اکسیدان عصاره اتانولی گیاه عشقه به روش DPPH101

 

فهرست شماها

 

عنوانصفحه
شمای 1-3-1 مسیر بیوسنتز  مونوترپنوییدها34
شمای 1-3-2 مسیر بیوسنتز سزکویی ترپن ها36
شمای 1-3- 3  مسیر سنتز  ژرانیل پیرو فسفات37

 

 

 

فهرست جدول­ها

 

عنوان   صفحه   
فصل اول- بخش اول
جدول 1-1-جنسهای مهم خانواده آرالیاسه5
جدول1-1-2- گونه های جنس هدرا7
فصل اول-بخش سوم
جدول1-3-1- طبقه ­بندی ترپنوییدها بر اساس تعداد واحد ایزوپرنی33
فصل دوم
جدول 2-1- گیاهان مورد بررسی49
جدول 2-2- مقدار و اندام گیاهان مورد بررسی50
جدول 2-3- زمان هایبازداری آلکان های نرمال بر روی ستونHP-5 MS53
فصل سوم: بحث و نتیجه گیری
جدول 3-1درصد اسانس و روش استخراج65
جدول 3-2- ترکیبات تشکیل دهنده روغن­های اسانسی برگ، ساقه و میوه گیاه  عشقه71
جدول 3-3- ترکیبات تشکیل دهنده روغن­های اسانسی میوه لیلکی76
جدول3-4- تاثیر غلظت مختلف عصاره اتانولی گیاه عشقه بررشد باکتری‌ها بهکمک روش حداقل غلظت مهار کنندگی 

 

96

جدول3-5- فعالیت آنتی اکسیدانیاتیل استات برگ و میوه گیاه عشقه با روش DPPH97
جدول3-6- فعالیت آنتی اکسیدانی متانولی برگ و میوه گیاه عشقهبا روش DPPH99
جدول3-7- فعالیت آنتی اکسیدانی استونی برگ و میوه گیاه عشقه با روش DPPH100
جدول3-8- فعالیت آنتی اکسیدانی اتانولی برگ و میوه گیاهعشقهبا روش DPPH

جدول 3-9-درصد ترکیبات فنولی

101

103

جدول 3-10-درصد ترکیبات فلاونوییدی101

 

فهرست طیف­ها

فصل سوم: بحث و نتیجه گیری
طیف 3-1- کروماتوگرام گازی اسانس برگ عشقه67
طیف­ 3-2- کروماتوگرام گازی اسانس ساقه عشقه68
طیف­ 3-3- کروماتوگرام گازی اسانس میوهعشقه69
طیف­ 3-4- کروماتوگرام گازی اسانس میوه لیلکی70
طیف 3-5- طیف جرمی نمونه جداسازی شده 4,2 نونادینال79
طیف 3-6- طیف جرمی استاندارد 4,2 نونادینال79
طیف 3-7- طیف جرمی نمونه جداسازی شده آلفا- پینن81
طیف 3-8- طیف جرمی استاندارد آلفا- پینن81
طیف 3-9- طیف جرمی نمونه جداسازی شده لیمونن83
طیف 3-10- طیف جرمی استاندارد لیمونن83
طیف 3-11- طیف جرمی نمونه جداسازی شده ترانس بتا فارنسن85
طیف 3-12- طیف جرمی استاندارد ترانس بتا فارنسن85
طیف 3-13- طیف جرمی نمونه جداسازی شده  تیمول87
طیف 3-14- طیف جرمی استاندارد تیمول87
طیف 3-15- طیف جرمی نمونه جداسازی شده بتا بیسابولن89
طیف 3-16- طیف جرمی استاندارد بتا بیسابولن89
طیف 3-17- طیف جرمی نمونه جداسازی شده لیینولئیک اسید91
طیف 3-18- طیف جرمی استاندارد لیینولئیک اسید91
طیف 3-92- طیف جرمی نمونه جداسازی شده پالمتیک اسید93
طیف 3-20- طیف جرمی استاندارد پالمتیک اسید93

 

 

لیست علایم و اختصارات

 

Nanometernm
Part per millionppm
Wave numberCm -1
Nuclear magnetic resonanceNMR
Hydrazyl1,1-diphenyl-2-picrylDPPH
Minimum  Bacteria  concentrationMBC
Minimum  Inhibitory  ConcentrationMIC
Luria – Betani mediumLB
UltravioletUv
VisibleVis
Propyl GallatePG
ButylatedhydroxyanisoleBHA
ButylatedhydroxytolueneBHT

 

 

 

چکیده:

ترکیبات شیمیایی روغن­های اسانسی استخراج شده به روش تقطیر با آب ازبرگ، ساقه و میوه گیاه عشقه (هدرا پاستوچووی) و میوه گیاه لیلکی با دستگاه GC/MS شناسایی شدند. ترکیبات عمده در روغن­های اسانسی گیاه عشقه  شامل: 4,2 نونادینال (42/16- 6/2 %)، آلفا- پینن (33/0- 25/2 (،بتا فارنسن( 97/6 -35/11 )، آلفا-كدرن (65/0-34/5 ) و گیاه لیلكی شامل پالمیتیك اسید (3/39%) لینولییك اسید (2/5%) اوكتا دكانوییك اسید (3/3%) می­باشند. همچنین فعالیت ضد باکتریایی عصاره اتانولی روغن­های اسانسی برگ، ساقه و میوه  گیاه عشقه با روش MIC بررسی شدند كه عصاره های این گیاه اثرات و ضد باکتریایی مطلوبی از خود نشان دادند. فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره گیاه عشقه با روش های DPPH، فنولی و فلاونوییدی اندازه ­گیری شده است و سپس با فعالیت آنتی­اکسیدانی ویتامین) C آنتی­اکسیدان طبیعی) و  BHT (آنتی اکسیدان سنتزی) مقایسه شدند. با توجه به بررسی های انجام شده بر روی فعالیت آنتی اکسیدانی، عصاره گیاه عشقه فعالیت آنتی اکسیدانی بالایی نشان داده و این بی شک با ترکیبات مهم و مفید موجود در این گیاه مرتبط است.

 

 

مقدمه :                        

« و سپس از میوه های شیرین تغذیه کنید و راه پروردگارتان را به  اطاعت بپویید، آنگاه از درون آن میوه ها شربت شیرینی به رنگ های مختلف بیرون آید که در آن شفاء مردمانست. در این کار نیز قدرت خدا بر متفکران پیداست.» ( نحل، 69 )

دنیای کنونی با تمام تلاش هایش برای تامین رفاه و آسایش بشر تنها یک روی سکه ای است که روی دیگرآن می کوشد تا صدمات ناشی از این تلاش را جبران کند. در این بین ظهور بیماری های ناشناخته یکی از مشکلات اساسی است، به گونه ای که توجه به تغذیه و سلامت جسم و روان بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته است و انسان برای مقابله با مشکلات جسم و روان به تولید داروهای سنتزی روی آورده است.
اسانس ها به دلیل معطر بودن و داشتن طعم های مشخص و مختلف در صنایع غذایی، عطر سازی و لوازم آرایشی، داروسازی و به طور كلی در صنایعی كه محصولات معطر و یا دارای طعم خاص تولید می كنند مورد استفاده قرار می گیرند. علاوه بر این در فراورده های دارویی مختلف مانند شربت، كرم، پمادو لوسیون به كار می روند. یكی از اشكال مصرف عمده این ترکیبات به صورت بخور می باشد. لازمه استفاده هر چه بهتر از این ترکیبات، شناخت مواد متشکله آنها می­باشد و با توجه به این نکته که بسیاری از گونه­ها­ی گیاهی موجود در ایران حاوی روغن­های اسانسی هستند، لزوم مطالعه در این زمینه به خوبی حس می­شود. لذا در این پایان نامه اسانس و عصاره تعدادی از گونه­های گیاهی بومی ایران مورد بررسی شیمیایی قرار گرفته تا با آگاهی کامل از ترکیبات موجود در این گیاهان بتوان از خواص مختلف آنها در زمینه ­های گوناگون به­طور کامل و صحیح استفاده کرد.   گیاهان دارویی در ایران پیشینه ای بسیار طولانی دارند. پزشکی و درمان در ایران به دوران آریایی حدود 7000 سال قبل از میلاد مسیح بر می گردد. نخستین پزشک آریایی تریتا[1] یا آترت[2]   نام داشت که از دیدگاه زرتشت و اهورا مزدا شخصی بود پرهیزکار، دانا و توانا که برای نخستین بار تب و زخم نیزه را درمان کرد. در تمدن آریایی تاکید زیادی بر حفظ و بقای گیاهان شده است، در این تمدن دوگیاه « مورد و انار» مقدس بودند و همواره در بین مردم از ارزش والایی برخوردار بودند. همچنین، در تمدن ایران باستان در کتیبه های مربوط به هخامنشیان، از زعفران به عنوان گیاهی دارویی با خواص و کاربرد بسیار فراوان یاد شده است.

تیره آرالیاسه 1

تیره آرالیاسه شامل گیاهانی پراکنده در مناطق استوایی و بین استوایی به ویزه هند، مالزی و نواحی گرم آمریکاست. فقط بعضی از انواع زیستی و محدودی از گونه های دیگر آن در سایر نواحی به غیر از آنچه ذکر شد، پراکندگی دارند. این تیره شامل 65 جنس و 800 گونه است ]1[.

این گیاهان به صورت درختچه های راست یا بالا رونده و به ندرت علفی می باشند، برگ هایی با پهنک بزرگ، ساده یا مرکب از برگچه ها دارند. گل های آنها کوچک به رنگ سفید یا زرد منظم، نر ماده یا منحصراً دارای یکی از اجزای گل، بندرت دو پایه و مجتمع به صورت چتر یا سنبله است. اجزای گل آنها معمولاً 5 تایی است ولی در بین آنها نمونه های فاقد گل و یا دارای گلبرگ های بیشتر یا کمتر از 5 قطعه نیز دیده می شود. مادگی آنها شامل تخمدان تحتانی یا فوقانی مرکب از 1 تا 5 خانه محتوی یک تخمک در هر خانه است. میوه آنها به اشکال مختلف سته یا شفت یا مرکب از قطعات جدا شده است ]2[.

از جنس های مهم این تیره می توان از گونه های زیر نام برد.

جنس های مهم خانواده آرالیاسه

40 گونهAralia
5 یا 6 گونهHedera
150 گونهSchefflera

 1-1-1 مشخصات جنس هدرا

 

H. ColchiaH . CanariensisH . algeeriensis
H . cypriaH . ibericaH . maderenisis
H . hibernicaH . pastuchoviiH . helix
H . maroccanaH . rhombeaH . nepalensis

هدرا  که در فارسی به داردُوست، ولگ، پاپیتال و پیچیک معروف است، درختچه ای پیچنده و بلند از تیره ی آرالیاسه است ]3[. انواع مختلف هدرا دارای برگهایی بزرگ یا كوچك با بریدگی هایی در حاشیه هستند كه پس از بلوغ تغییر شكل داده، فاقد لب، تیره رنگ تر و ضخیم تر می گردند، هم چنین جوانه های گیاه نیز سخت تر می شوند. رنگ برگها از سبز تیره تا سبزمایل به خاكستری و یا برگهای ابلق «سبز و زرد» بسته به گونه های گیاه تغییر می كند. به طور كلی نسبت به شرایط محیطی دارای قدرت سازگاری بالایی می باشد و در حرارت بالا و پایین و روشنایی كم و زیاد می تواند رشد كند. آن دسته از این گیاه كه برگ های ابلق دارند، نسبت به سرما و خسارات ناشی از باد دارای تحمل بیشتری  می باشند. انواع ضعیف این گیاه  را می توان در گلخانه ومحیط های بسته پرورش داد. این گیاه پوششی تا هنگامیكه در كنار یك مانع عمودی قرار نگیرد بالا نمی رود. اگر مانع عمودی یك درخت باشد بهتر است از بالاروی هدرا جلوگیری نمود و یا اینكه به صورت كنترل شده آن را هدایت كرد، زیرا تجمع آن روی تنه درخت سبب خشك شدن درخت می گردد ]4[. رشد این گیاه در ابتدا كند می باشد، در عین حال انواع ابلق آن نسبت به سبز رشد كمتری دارند. اوایل تا اواسط پاییز زمان گلدهی هدرا می باشد. گلهای آن به رنگ سبز مایل به زرد و نیمه كروی با بویی مشابه بوی عسل می باشند. میوه ی آن سیاه رنگ به قطر 6 – 10 میلی متر و درون آن به تعداد متنوع دانه وجود دارد. میوه ی داردوست دارای اثر مسهل و کمی سمی است ]5[. در مناطق گرم نواحی مدیترانه ای از ساقه ی مسن این گیاه، به خودی خود با ایجاد شکاف، رزین مخصوصی خارج می شود که در طب سنتی با نام صمغ هدرا با کاربرد قاعده آور مصرف می شود. در بافت های این گیاه، گلیکوزیدی به نام هِدِرین[3] موجود است که اثر قی آور و مسهل دارد. دم کرده ی برگ و همچنین صمغ آن که لادن نامیده می شود نیز قاعده آور است ]6[. مصرف عشقه سبب افزایش میزان توانایی، قوت و شادابی می شود. این ویزگی ها سبب می شود این گیاه همانند قهوه نقش یک محرک را بازی کند. اما این داروی محرک اغلب کنش بخش های اصلی بدن را سامان می بخشد و زودرنجی، طپش قلب، اعتیاد و نگرانی در زمره پاره ای از عوارض جانبی ناشی از مصرف این گیاه است. از طرف

1-1-2  گونه های جنس هدرادیگر عشقه هیچ گونه عارضه منفی از خود برجای نمی گذارد و در طول حداقل 2000 سال گذشته از آن استفاده شده است. عشقه در جنگل های شمال به مصرف خوراک دام می رسد و در باغ ها برای تزیین کاشته می شود ]7[. انواع گونه های این گیاه عبارتند از ]8[ :

 

1-1-1-1- هدرا پاستوچووی[4] (عشقه)

  گونه ی عشقه گیاهی همیشه سبز و بالارونده با  ارتفاع بیش از 25 سانتی متر است که در فضای سبز منزل و بیرون به عنوان پوشاننده تنه لخت درختان مورد استفاده قرار می گیرد و گروهی در گلدان و گروهی پوشاننده خاک هستند. این گیاه سریع الرشد بوده و شکل برگ ها در انواع مختلف آن متفاوت است و  هوای گرم و خشک را دوست ندارد، شکل1-1

منشاء : یک گیاه باستانی که در قسمت های شمالی می زیسته است.

نور : نور کامل اما غیر مستقیم لازم است ، نوع دو رنگ آن به نور بیشتری نیاز دارد. نور زیاد باعث سفیدی و کمرنگ شدن گیاه می شود.

برگ ها : متناوب، ساقه بلند و سفت

گل ها : کوچک یا نا پیدا، چتری و دوجنسی

فصل گل : بر حسب شرایط متفاوت است، ولی در داخل آپارتمان هیچ وقت گل نمی دهند.

موقعیت : در همه جا می توان از این گیاه استفاده نمودبه ویژه در هوای آزاد و نور کافی.

تکثیر : بوسیله تقسیم توسط قلمه صورت می گیرد ]9[.
شکل 1-1 گیاه عشقه

 

1-1-2 تیره نخود1

تیره حبوبات یا نخود اغلب از راسته ی گل سرخ از گیاهان دولپه می باشد. گیاهان این تیره عموماً دارای برگ های مرکب شاخه ای، گوشوارک دار و گل های 5 پر، دو چرخه دارند که به میوه ای از نوع نیام دو کفه ای تبدیل می شوند . تیره حبوبات بعد از تیره کاسنی تقریباً دومین تیره مهم گیاهان گلدار است که نزدیک به 430 گونه و حدود 13000 زیر گونه دارد ]7[. این تیره دارای 3 زیر تیره به نام های میموزه، سبز الپینه و پاپیوناسه است:

گیاهان زیر تیره شب خسب یا میموزه اغلب به صورت درختچه یا درختان بلند پیچان هستند و نمونه های مهم و یکساله نظیر گل حساس(میموزا  پودیکا) و بعضی اکا سیاهای کوچک نیز در بین آنها وجود دارند. گل ها به صورت گل آذین سنبله یا گل آذین کروی متراکم و مجتمع هستند. جام گل منظم ولی بسیار کوچک است و از 5 میلی متر تجاوز نمی کند.

گیاهان زیر تیره سبز الپینه همگی درختچه ای، دارای پرچمهایی آزاد و تخمک هایی واژگون و دانه هایی غالباً آلبومین دار هستند. گیاهان این زیر تیره جز چند جنس تقریباً همه در مناطق گرمسیری بصورت درختانی با برگهای گوشوارک دار و مرکب شانه ای یا دو شانه ای منتشر شده اند.
abaceae  1گیاهان زیر تیره پا پیوناسه به صورت علفی یا چوبی دارای گل هایی نامنظم و جامی با پرآذین درفشی هستند. پرچم ها 10 عدد و غالباً به هم پیوسته اند. تخمدان محتوی تخمک های واژگون و دانه ها فاقد آلبومین هستند ]9[.

 

1-1-2-1 مشخصات جنس لیلکی1

درخت لیلکی از تیره نخود و بومی منطقه هیرکانی است و در ایران از آستارا تاگرگان، در جلگه هاو دره ها انتشار یافته است. تاج درخت لیلکی، باز و پهن است. برگ های آن مرکب و شانه ای است.  طول برگ های مرکب 15 – 25 سانتی متر بوده و 12 – 20 برگچه بیضی شکل به طول 2 – 5 سانتی متر دارد. میوه های آن کشیده و عنابی رنگ و درشت می باشند]10[ و میوه سبز آن برای تغذیه گاوهای گوشتی به مصرف می رسد. میوه رسیده آن علوفه زمستانی گاوها را تشکیل می دهد. پوست درخت نیز در صورت اجبار به مصرف تعلیف می رسد. تنه و شاخه های لیلکی، دارای خارهای درشت به طول 15 سانتی متر می باشد. چوب لیلکی خیلی سخت است و در مصارف روستایی، برای پایه های کندوج (انبار برنج) و پایه بنا بکار می رود. ریشه دوانی لیلکی، سطحی و زیر سطحی، کوتاه و منشعب می باشد. به طور کلی رشد رویشی این گونه، از اواسط فروردین ماه آغاز می شود و در خرداد ماه به گل می نشیند و در آبان ماه میوه های آن می رسد. این گیاه در طبیعت از طریق ریشه، کنده و بذر تکثیر می یابد. در مطالعه تاثیر فاکتورهای حیاتی و نقش عوامل مخرب در محدود نمودن پراکنش لیلکی مشخص شد که عوامل اصلی محدود کننده پراکنش لیلکی، چرای شدید دام، بهره برداری به منظور سوخت و پایه های حصار می باشند. از طرف دیگر دامداران از میوه های لیلکی برای تغذیه دام استفاده می کنند.

 1 Terita

2 Atret

1 Hederin

Hedera pastuchovii  1

 

تعداد صفحه : 125

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.