فایل های پایان نامه ارشد

پایان نامه ارشد با موضوع :پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :مدیریت علوم امنیت و اطلاعات انتظامی

عنوان : پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی

دانشگاه علوم انتظامی امین

دانشكده اطلاعات و آگاهی

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت علوم امنیت و اطلاعات انتظامی 

موضوع:

پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر امیر حسین یاوری

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر سعید عطارزاده

بهار  1395

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

چكیده

ضرورت اتخاذ رویكرد افتراقی به حقوق كودكان بزه‌دیده در راستای اعمال سیاست‌های حمایتی برای آنان، مطابق با معیار‌های بین‌المللی از‌یک ‌سو و آسیب‌پذیری آنان در برابر رفتارهای خشن و گسترش جرایم از سوی دیگر قانون‌گذاران ملی را بر آن داشته است كه درصدد اصلاح قوانین موجود برای كودكان بزه‌دیده بر اساس واقعیت‌های اجتماعی، برآیند و قوانین ویژه‌ای را كه در بردارنده حقوق كیفری ماهوی و شكلی باشد، تدوین كنند. این پایان‌نامه ضمن پرداختن به جنبه‌های پیشگیری از بزه‌دیدگی كودكان، تعریف كودك بزه‌دیده و علل بزه‌دیدگی كودكان و نیز راه‌های پیشگیری از بزه‌دیدگی كودكان، معیار‌های مربوط به جرم‌انگاری و فراهم نمودن سازوكار جبران آثار ناشی از بزه‌دیدگی و همچنین تشریفات ناظر بر كودكان بزه‌دیده در فرایند كیفری و همچنین به وظایف مقامات و در دست‌اندركاران مرتبط با كودك بزه‌دیده در فرایند كیفری در سیاست جنایی ایران و اسناد بین‌المللی و مهمتر از همه به انطباق سیاست جنایی ایران با اسناد بین‌المللی در این زمینه را بررسی می‌كند. این اصول و معیارها كه توسط اسناد بین‌المللی تكلیف یا توصیه می‌شود در سطح ملی با توجه به نیازهای ویژه كودكان قابل اعمال خواهند بود و از این رو باید مورد توجه قانون‌گذاران داخلی نیز قرار گیرد.

این پژوهش با روش تحقیق توصیفی تحلیلی صورت گرفته واطلاعات از طریق فیش برداری منابع داخلی و خارجی گرد آورری شده است. با عنایت به اینکه نوع تحقیق کتابخانه ای بوده امکان فرض جامعه آماری به صورت دقیق برای این تحقیق وجود نداشت لذا تعداد 105 جلد کتاب و وقالات حقوقی مرتبط با موضوع مورد بررسی قرار گرفتند.در پایان نسز نتیجه حاصل گردید که جهت پیشگیری از بزه دیدگی کوکان اتخاذ سیاست های پیشگیرانه و کنشی کوتاه و بلند مدت در کنار قوانین حمایتی و تدابیر واکنشی ضروری است. هرچند در سیاست جنایی ایران هم در لایحه حمایت از كودكان و نوجوان با تدوین آئین دادرسی بزه‌دیده‌مدار، سازمان و تشكیلات و اصول حاكم بر دادرسی جنایی بزه‌دیده‌مدار، از كودكان و نوجوانان بزه‌دیده در فرایند كیفری حمایت كرده است.

کلمات کلیدی: بزه‌دیدگی اطفال، سیاست جنایی، اسناد بین المللی، حمایت کیفری

 

 

فهرست مطالب

فصل اول: کلیات تحقیق.. 1

1-1-مقدمه.. 2

1-2- بیان مسئله.. 2

1-3 – اهمیت و ضرورت تحقیق..

1-3- اهداف تحقیق.. 4

1-4- سؤالات تحقیق.. 5

1-5- تعریف مفاهیم و اصطلاحات.. 5

1-7- سازماندهی تحقیق.. 5

1فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق.. 8

2-1- مقدمه.. 9

1-6-پیشینه تحقیق.. 10

2-2- بزه‌دیدگی اطفال.. 13

2-2-1- تاریخچه پیدایش بزه‌دیده‌شناسی اطفال.. 13

2-2-1-1-  سال‌های 1860تا1990 (دوران شكل‌گیری مفهوم كودك‌آزاری).. 14

2-2-1-2- سال‌های 1990- 2009 (دوره پیشگیری از كودك‌آزاری).. 15

2-2-2- مفاهیم و تعاریف.. 15

2-2-2-1- طفل.. 16

2-2-2-2- بزه‌دیدگی اطفال.. 18

2-2-2-3- طفل بزه‌دیده.. 20

2-2-2-3-1- طفل بزه‌دیده در معنای عام.. 20

2-2-2-3-2- طفل بزه‌دیده در معنای خاص.. 20

2-2-3- انواع بزه‌دیدگی اطفال.. 21

2-2-3-1- بزه‌دیدگی اطفال بر حسب موضوع.. 21

2-2-3-1-1- بزه‌دیدگی جسمانی.. 22

2-2-3-1-2- بزه‌دیدگی جنسی.. 22

2-2-3-1-3- بزه‌دیدگی عاطفی و روانی.. 22

2-2-3-1-4- مسامحه و غفلت.. 23

2-2-3-2-  بزه‌دیدگی نخستین – دومین و بزه‌دیدگی مكرر اطفال.. 24

2-2-3-2-1- بزه‌دیدگی نخستین – دومین اطفال.. 24

2-2-3-2-2- بزه‌دیدگی مكرر اطفال.. 25

2-2-3-3- بزه‌دیده‌ای ایده‌آل-  غیرایده‌آل و بزه‌دیدگی خاص- غیر خاص.. 26

2-2-3-3-1- بزه‌دیده‌ای ایده‌آل – بزه‌دیده غیرایده‌آل (بزه‌دیده سرزنش پذیر)   26

2-2-3-3-2- بزه‌دیدگی خاص- بزه‌دیدگی غیر خاص.. 26

2-3- علل بزه‌دیدگی اطفال.. 27

2-3-1- علل اجتماعی و محیطی.. 27

2-3-1-1- والدین.. 28

2-3-1-1-1-سن والدین.. 28

2-3-1-1-2-شغل والدین.. 28

2-3-1-2-  جمعیت خانواده.. 29

2-3-1-3- سابقه بیماری جسمی یا روانی در خانواده.. 29

2-3-1-4- طلاق و جدایی در خانواده.. 29

2-3-1-5- سابقه اعتیاد در خانواده.. 30

2-3-1-6- سابقه محكومیت‌ یا سوءپیشینه خانواده.. 30

2-3-1-7- تك والدینی بودن.. 30

2-3-1-8- انزوای اجتماعی خانواده.. 31

2-3-1-9- وجود تعارضات و اختلالات خانوادگی.. 31

2-3-1-10- شرایط اقتصادی خانواده.. 31

2-3-1-11- مذهب خانواده.. 32

2-3-1-12- منطقه محل سكونت خانواده.. 32

2-3-1-13- اشتغال كودكان خانواده.. 33

2-3-2- علل سیاسی و فرهنگی.. 33

2-3-3- علل آموزشی.. 35

2-3-4-  علل روان‌شناختی و بالینی.. 37

2-3-4-1- علل روان‌شناختی.. 37

2-3-4-2- علل بالینی.. 38

2-3-4-2-1-  علل مربوط به والدین.. 38

2-3-4-2-2-  علل مربوط به كودك.. 39

2-3-4-2-2-1-  سن كودك.. 39

2-3-4-2-2-2- جنسیت كودك.. 40

2-4- انواع پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال.. 40

2-4-1- پیشگیری اجتماعی از بزه‌دیدگی اطفال.. 42

2-4-1-1-محیط اجتماعی عمومی.. 42

2-4-1-2- محیط اجتماعی شخصی.. 44

2-4-2-  پیشگیری وضعی از بزه‌دیدگی اطفال.. 55

2-4-2-1- پلیس كودك.. 57

2-4-2-2- سازمان‌های غیر دولتی.. 58

2-4-2-3- تأسیس نهادهای ملی حقوق كودك.. 60

2-5- سیاست جنایی تقنینی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال.. 63

2-5-1-جنبه ماهوی سیاست جنایی تقنینی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   63

2-5-1-1-توجه به عالی‌ترین منافع كودک.. 64

2-5-1-2-حمایت.. 64

2-5-1-3- رشد هماهنگ.. 65

2-5-1-4-توجه به كرامت انسانی.. 65

2-5-1-5-عدم تبعیض.. 66

2-5-1-6- جرم‌انگاری حمایتی.. 66

2-5-1-7-كیفرگذاری حمایتی.. 70

2-5-1-8- تشدید كیفر مرتكبان جرائم علیه كودكان.. 70

2-5-1-9-  اعمال كیفرهای مالی.. 72

2-5-1-10-اعمال كیفر دنباله دار.. 72

2-5-1-11- پیش‌بینی ساز و كار جبران آثار ناشی از بزه‌دیدگی.. 73

2-5-1-12-جبران آثار مادی ناشی از بزه‌دیدگی.. 74

2-5-1-13-جبران آثار معنوی ناشی از بزه‌دیدگی.. 75

2-6-جنبه شكلی سیاست جنایی تقنینی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   75

  1. جنبه عمومی‌دادن به كودك‌آزاری.. 75
  2. جرم‌انگاری در راستای الزام گزارش دهی موارد كودك‌آزاری.. 76

2-6-1- مراجع و نهادهای مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرایند كیفری.. 78

2-6-2- مراجع رسیدگی كننده به جرم علیه كودك.. 78

2-6-2-1- مراجع رسمی.. 79

2=6=2=2= مرجع غیر رسمی.. 79

2=6=2=3= سایر مراجع مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرایند كیفری.. 80

2=6=2=4=  مقامات و دست اندركاران مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرایند كیفری   80

2-6-2-5- تشریفات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرایند كیفری.. 81

2-6-2-6- اطلاع رسانی در خصوص فرایند كیفری.. 82

2-6-2-7-كمك‌های مؤثر.. 82

2-6-2-8- حمایت از كودك در برابر آسیب‌های احتمالی و تأمین امنیت وی.. 83

2-6-2-9-حفظ حریم خصوصی.. 84

2-6-2-10- برخورد عادلانه.. 85

2-6-2-11-تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرایند كیفری.. 85

2-6-2-12- تشریفات مرحله قبل از رسیدگی در دادگاه.. 85

2-6-2-13- تشریفات خاص ناظر به طفل بزه‌دیده در دادگاه.. 89

2-6-2-14-تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه‌دیده در مرحله اجرای حكم.. 92

2-7-تشكیلات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرایند كیفری.. 93

2-7-1-تشكیلات اجرائی.. 94

2-7-2-تشكیلات قضائی.. 96

2-7-3-سیاست جنایی قضائی، اجرائی و مشاركتی در پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   97

2-7-4- سیاست جنایی قضائی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال.. 97

2-7-4-1-كشف، تعقیب و تحقیق.. 97

2-7-4-2-رسیدگی.. 98

2-7-4-3- صدور حكم.. 100

2-8- سیاست جنایی اجرایی و مشاركتی در پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال.. 101

2-8-1-سیاست جنایی اجرایی.. 101

2-8-2- نهادهای نگهداری كودكان.. 101

2-8-3- نهادها و موسسات خدماتی و حمایتی.. 102

2-8-4- سیاست جنائی مشاركتی.. 107

2-9-جنبه ماهوی سیاست جنایی بین‌المللی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   108

2-9-1-كنوانسیون حقوق كودك به مثابه زیر بنای سیاست جنایی در قبال بزه‌دیدگی اطفال.. 109

2-9-1-1-اصول زیر بنائی.. 109

2-9-1-2-سایرحقوق اساسی كودكان.. 111

2-9-2- اقدامات بین‌المللی در زمینه حمایت از اطفال در برابر مواد‌مخدر   115

2-9-2-1-سوءاستفاده از كودكان در جرائم مواد‌مخدر.. 115

2-9-2-2-تهدید جهانی علیه كودكان.. 115

2-9-2-3- درك سوءاستفاده از مواد‌مخدر.. 116

2-9-2-4- بزه‌دیدگی كودكان در زمینه مواد‌مخدر و حمایت از آنها.. 117

2-9-3-اقدامات بین‌المللی در زمینه مقابله با بزه‌دیدگی جنسی از كار اطفال   119

2-9-3-1- سوءاستفاده از كودك برای هرزه‌نگاری و مقابله با استثمار جنسی آنها در اسناد بین‌المللی.. 119

2-9-3-2- اقدامات بین‌المللی برای مقابله با قاچاق كودكان.. 125

2-9-3-3- اقدامات بین‌المللی در مقا بله با بهره‌كشی از كار اطفال.. 130

2-9-3-4-اشتغال كودكان در مشاغل صنعتی.. 130

2-9-3-5-اشتغال كودكان در بخش كشاورزی و كارهای سخت.. 131

2-9-3-6- بد‌ترین اشكال كاركودكان.. 132

2-9-3-7- اشتغال كودكان در امور غیر صنعتی.. 133

2-10-اشتغال كودكان در معادن.. 133

2-10-1-حمایت از اطفال در برابر بزه‌دیدگی روانی، تحصیلی و ولادتی.. 134

2-10-2-حمایت‌های بعمل آمده از اطفال در زمینه ترك انفاق، توهین، عدم تحویل و رها كردن كودك.. 134

2-10-3-حمایت از اطفال در مقابل ربودن و اختفاء.. 135

2-10-4-حمایت از حقوق تحصیلی اطفال.. 136

2-10-2-حمایت از اطفال و پیشگیری از بزه‌دیدگی آنها درمخاصمات مسلحانه   138

2-10-3-بررسی وضعیت كودكان آواره و بی‌سرپرست.. 138

2-10-4- كودكان آواره و بی‌سرپرست.. 138

2-10-5-حمایت‌های حقوقی.. 139

2-10-6-بازپروری و حمایت عملی از كودكان آواره و بی‌سرپرست.. 139

2-10-6- نقش سازمان‌های غیردولتی و مجامع عمومی در حمایت از كودكان بزه‌دیده   140

2-10-7-مجازات مرتكبان جرایم جنگی بر ضد كودكان.. 141

2-10-8- بررسی سایر اشكال بزه‌دیدگی در جنگ.. 141

2-11-جنبه شكلی سیاست جنایی بین‌المللی در قبال پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال   143

2-11-1-مراجع و نهادهای مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرایند كیفری.. 144

2-11-2-مراجع رسیدگی كننده به جرم علیه كودك.. 144

2-11-2-1-مراجع رسمی.. 145

2-11-2-2-مراجع غیر رسمی.. 145

2-11-2-3-سایر مراجع مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرایند كیفری.. 146

2-11-4-مقامات و دست اندركاران مرتبط با طفل بزه‌دیده در فرایند كیفری   146

2-11-5- آموزش به مقامات و دست اندركاران.. 146

2-11-6-وظایف مقامات و دست اندركاران.. 147

2-11-6-1-تشریفات ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرایند كیفری.. 148

2-11-7- تشریفات عام ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرایند كیفری.. 148

2-11-8-اطلاع رسانی در خصوص فرایند كیفری.. 149

2-11-9- كمك‌های مؤثر.. 149

2-11-10-  حمایت از كودكان در برابر آسیب‌های احتمالی.. 149

2-12- حفظ حریم خصوصی.. 150

2-13-تشریفات خاص ناظر بر طفل بزه‌دیده در فرایند كیفری.. 151

2-13-1-تشریفات ناظر بر مرحله قبل از رسیدگی در دادگاه.. 151

2-13-2-تشریفات ناظر در دادگاه.. 152

2-13-3-تشریفات ناظر در مرحله اجرای حكم.. 153

فصل سوم: روش شناسی تحقیق.. 154

3 – 1 مقدمه

 

3-1-روش تحقیق:.. 155

3-2-ابزار گردآوری اطلاعات:.. 156

3-3-جامعه آماری و حجم نمونه:.. 156

3-4-روش نمونه گیری:.. 156

3-5-روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات:.. 156

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق.. 157

4-1-مقدمه:.. 158

4-2-تحلیل اهداف موضوع:.. 159

4-3-ابهامات موضوع در تجزیه و تحلیل:.. 160

4-4-تجزیه و تدوین فرضیه ها:.. 161

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری.. 163

5-1 مقدمه

5-1-نتیجه گیری:.. 164

5-2-پیشنهادات:.. 167

منابع و مأخذ.. 169

 

فصل اول: کلیات  تحقیق

 

1-1-مقدمه

كودكان به عنوان آسیب‌پذیر‌ترین قشر جامعه، همواره مظلوم‌‌ترین و ستمدیده‌‌ترین افراد بوده‌اند. تاریخ پیدایش كودك‌آزاری به زمان‌هایی كه انسان خود را شناخته است بر می‌گردد. در زمان‌های قدیم كودك به عنوان كالای داد و ستد می‌شد و هیچ حقی نسبت به اعتراض به حقوق از دست رفته خود نداشت. با گذشت زمان و متمدن شدن جوامع نسبت به حقوق اطفال توجه بیشتری داده شد و جوامع داخلی و بین‌المللی نیز به احیاء حقوق كودكان پرداخته‌اند. كودكان به لحاظ ویژگی‌های جسمی و روحی خاص نیازمند سیاست‌های متفاوت نسبت به بزرگ‌سالان می‌باشند. در حقوق كیفریِ كودكان و نوجوانان، كودك انسانی است كه از نظر ویژگی بدنی و روانی با بزرگ‌سالان متفاوت است. این تفاوت او را بیش از بزرگ‌سالان در برابر كژروی و بزه‌كاری آسیب‌پذیر می‌سازد.. در سال‌های گذشته، رسانه‌ها از رسوایی‌های فراوانِ كودك‌آزاری گسترده در مراكز مراقبتی محلی پرده برداشته‌اند. نمونه‌ی دیگرِ این كودك‌آزاریها سوءاستفاده جنسی زنان از كودكان است، تصویر قالبی اجتماعی زنانگی و مادر بودن به این معناست كه عدالت جنایی و نظام‌های حمایت از كودكان به‌طور كلی از شناسایی زنان به منزله مرتكب سوءاستفاده‌ی جنسی ناتوانند و اینكه شرح رویداد بزه‌دیدگی این كودكان به سوی نادیده انگاشته شدن یا كم ارزش جلوه دادن جهت یافته‌است.

گرایش های نو، بر بكارگیری تدابیر ویژه نسبت به كودكان و نوجوانان تأكید می‌كند، تدابیری كه با داشتن ویژگی‌های آموزشی – پرورشی، به حمایت از این قشر آسیب‌پذیری در برابر كژروی‌ها و بزه‌كاری می‌اندیشد. هم‌سو با این تحولات، مقرّرات بین‌المللی كه در اسناد الزام‌آوری مانند كنوانسیون حقوق كودك بازتاب یافته‌اند، بر حمایت ویژه ازكودكان و بكارگیری تدابیرِ آموزشی – پرورشی و باز پرورانه تأكید می‌كند.

در این تحقیق ما بدنبال تعریف بزه دیدگی اطفال و علل بزه دیدگی اطفال و بررسی سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی در خصوص حمایت و پیشگیری از بزه دیدگی اطفال هستیم.

1-2- بیان مسئله

از آنجائیکه کودکان واطفال از آسیب پذیر ترین اقشار جامعه بوده و دارای ویژگی و خصایص خاص خود می باشند گاهی اوقات این گروه سنی از روی کنجکاوی یا لج بازی و به تعبیر جرم شناسان در یک وسوسه آنی مرتکب بزه میگردند.

مورد بزه قرار گرفتن این افراد باعث بوجود آمدن مشکلات عدیده و جبران ناپذیری می گردد که گاها میتواند منجر به نابودی خانواده ها و جامعه گردد.

از مهمترین اقداماتی که میتوان از بوجود آمدن چنین مشکلاتی در جامعه پیشگیری نمود شناخت زوایای مختلف روحی و روانی اطفال و نحوه برخورد با آنها می باشد.

یکی از برخوردها را میتوان برخورد قانونی با اطفال دانست.البته باید دیدگاه و نظرات قانونگذار نیز در این راستا مورد توجه قرار گیرد.بهترین روش برخورد را میتوان برخوردی پیشگیرانه و اتخاذ سیاست جنایی مناسب در این زمینه دانست.

هر چند گرفتار شدن اطفال و بزهکار شدن آنها در نهایت کار آنها را به کانون اصلاح و تربیت می کشاند لیکن در آنجا نیز مشکلات خاص خود را د ارد بعنوان نمونه مدیر کانون اصلاح و تربیت تهران برخی از مشکلات این کانون را اینگونه بیان داشته :

  • 51%جمعیت کیفری کانون کمتر از 10 روز در کانون می مانند.
  • 84% مددجویان در کانون مدت اقامت کمتر از دو ماه دارند.
  • حدود 39% مددجویان کانون با تامین قرار آزاد می شوند.
  • سطح تحصیلات 83% از پدران مددجویان کانون کمتر از سطح متوسطه است.
  • در خانواده حدود 22% مددجویان کانون سابقه اعتیاد به مواد مخدر ذکر شده است.
  • حدود 62% از مددجویان کانون در محله های جرم خیز زندگی میکنند.

از سویی دیگر مورد بزه قرار گرفتن نیز مشکل بزرگ دیگری است که کودکان با آن دست به گریبان می باشند و از این رو آنها را آسیب پذیر ترین قشر جامعه کرده است بزهی که شاید در بیشتر موارد آن طفل خود نقشی در بوجود آمدن آن ند اشته است.

با عنایت به اینکه کودکان و اطفال آینده سازان هر کشور می باشند و قشری آسیب پذیر و در معرض بزه هستند اتخاذ اقداماتی مناسب و سیاستی کار آمد در جهت حمایت از این افراد امری ضروری و اجتناتب ناپذیر می باشد.

بر همین اساس میتوان این موضوع را بعنوان دغدغه ای اساسی برای هر کشور دانست که مبنا و پایه ای برای انتخاب این موضوع برای تحقیق پیش رو گردید.

لذا با توجه به توضیحات بالا این سوال مطرح میگردد که :

پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی چگونه است؟

1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق

اهمیت و  ضرورت انجام چنین تحقیقی به دلیل این است كه اولا تاكنون در این زمینه علیرغم آمار موجود از بزه دیدگی اطفال و باز بودن زمینه تحقیق، پژوهشی صورت نگرفته و رسیدن به پاسخهای مطلوب در این راستا می تواند مورد توجه مسئولین و دست اندر كاران حوزه های جامعه شناسی ،روانشناسی ،جرم شناسی و دستگاه های قضایی وپلیسی ، قرار گرفته و با تاثیر گذاری بر افكار و اندیشه های حوزه دانشگاهی در جهت تقلیل آسیب های اجتماعی موثر بر بزه دیدگی اطفال گام بر دارد.و بدین سان در جهت حفظ آرامش و امنیت جامعه وخانواده ها در جهت پیشگیری از یزه دیدگی اطفال موثر باشد.

1-4- اهداف تحقیق

1-4-1 هدف اصلی تحقیق:

هدف اصلی این تحقیق تبیین زوایای پیشگیری از بزه دیدگی اطفال در سیاست جنایی ایران و اسناد بین المللی می باشد.

1-4-2-  اهداف فرعی تحقیق

1-4-2-1- شناخت ابعاد بزه دیدگی اطفال

1-4-2-2- شناخت حمایت های قانونی از اطفال و انتظارات واقعی(تبیین وضع موجود و مطلوب)

1-4-2-3- شناخت وجوه اشراک و افتراق سیاست جنایی ایران با اسناد بین المللی

1-4-2-3- ارائه راه‌كارهای مناسب برای پیشگیری از بزه‌دیدگی كودكان و حمایت از كودكان معارض قانون(بزهکار-بزه دیده-در معرض خطر).

1-5- سؤالات تحقیق

1.ابعاد  بزه دیدگی اطفال کدامند؟

  1. حمایت قانونی وحمایت های مورد انتظار در حوزه بزه دیدگی اطفال کدامند ؟
  2. راهکارهای پیشگیری از بزه دیدگی علیه اطفال در کشور جمهوری اسلامی ایران و اسناد بین المللی چیست؟

1-6- فرضیات

در این تحقیق، فرضیه به معنای کیفی – توصیفی وجود ندارد. این تحقیق به صورت پیمایشی صورت پذیرفته و در زمره تحقیقات بنیادی که تلاش می کند به کشف پدیده ناشناخته ای منجر شود نمی باشد. بنابراین به طرح سوالات تحقیق بسنده شده است.

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

تعداد صفحه : 230

قیمت : بیست و هفت هزار تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

27,000 تومانافزودن به سبد خرید

—-

پشتیبانی سایت :       

*         parsavahedi.t@gmail.com

 
سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.