جغرافیا

پایان نامه ارشد:بررسی نقش عوامل اقلیم در بروز تصادفات رانندگی در محور سیاهکل– دیلمان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

گرایش :اقلیم شناسی

عنوان : بررسی نقش عوامل اقلیم در بروز تصادفات رانندگی در محور سیاهکلدیلمان

دانشگاه آزاد اسلامی

 واحد رشت

دانشکده علوم پایه

گروه آموزشی جغرافیای طبیعی

 

پایان نامه تحصیلی جهت اخذ درجه كارشناسی ارشد «M.A »

رشته جغرافیا گرایش اقلیم شناسی

عنوان :

بررسی نقش عوامل اقلیم در بروز تصادفات رانندگی در محور سیاهکلدیلمان

 

استـاد راهنما : 

دکتر محمدرضا افشاری آزاد

 

نمیسال تحصیلی

93-1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

صفحه

فهرست مطالب

 

عنوان

1چکیده
2مقدمه
4فصل اول – کلیات تحقیق
51-1- بیان مسئله
61-2- سؤال تحقیق
61-3- فرضیه های تحقیق
61-4- اهداف تحقیق
61-5- روش تحقیق
71-5-1-روش گردآوری اطلاعات
71-5-2-ابزار گردآوری اطلاعات
71-5-3-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
81-6 محدودیت تحقیق
81-7 قلمرو تحقیق
11فصل دوم –  مرور منابع/ادبیات تحقیق/پیشینه تحقیق
122-1ادبیات تحقیق
122-1-1 تعاریف و مفاهیم
172-1-2  تعریف شبکه و انواع شبکه ها
192-1-2-1 نظام ارتباطات و حمل ونقل شهری
202-1-2-2 طرحهای جاده‌های شهری
202-1-2-3 انواع جاده‌های شهری
212-1-2-4 ظرفیت جاده‌ها در شهر
212-1-2-5  تقاطع‌ها
212-1-2-5-1  فاصله بین تقاطع‌ها
222-1-2-5-2 انواع تقاطع ها
232-1-2-6  پارکینگ
242-1-2-7-  انواع راه‌های شهری
242-1-2-8 راه‌های شریانی
252-1-2-9 راه و شبکه‌های ارتباطی
262-1-2-10 ظرفیت راه‌های شهری
262-1-2-11  عوامل کاهش ظرفیت
272-1-2-12 ظرفیت عملی
272-1-2-13 طبقه بندی شبکه‌های ارتباطی
272-1-2-14 پارکینگ خیابانی
282-1-2-15 راه‌های پیاده
282-1-2-15-1 پیاده روها
292-1-2-15-2 پیاده راه‌ها
292-1-2-16 بررسی جزئیات هر یک از شبکه‌های حمل و نقل
302-2-3 رابطه بین آب و هوا و حمل ونقل
312-2-3-1بارش و سوانح جاده ای
332-2-3-2 یخبندان و تاثیر آن بر حمل ونقل
372-2-3-3 مه و تأثیرات آن در تصادفات و حمل ونقل جاده ای
372-2-4 وضعیت اقلیم شناسی جاده ای در جهان
382-2-5 پارامترهای مورد سنجش در ایستگاه های هواشناسی
392-2-6 اهمیت پیش بینی هواشناسی در عبور و مرور جاده ای در ایران و ایجاد دستگاه های هواشناس مخصوص جاده ها
402-2-7 گردشگری در ایران و رابطه آن با عوامل حمل و نقل
412-2-8 جغرافیای توریستی و رابطه آن با اقلیم
422-2-9 ابعاد تصادف جاده ای
422-2-9-1 ابعاد جابجایی گردشگری در ایران مخصوصاً در ایام تعطیل و رابطه آن با تصادفات جاده ای
432-3 پیشینه تحقیق
46فصــل سوم – روش اجرای تحقیق/ مواد و روش ها
473-1موقعیت جغرافیایی شهرستان سیاهکل و بخش دیلمان
493-2 مشخصات طبیعی محدوده مورد مطالعه
493-2-1 توپوگرافی
543-2-2 آب و هوا
553-2-2-1 فاكتورهای دمایی
593-2-2-2  بارش
613-2-2-3 رطوبت نسبی
633-2-2-4  باد
643-2-2-5 یخبندان
653-2-2-6 نوع آب و هوای منطقه
683-2-3- پوشش گیاهی
693-2-3-1 جنگل
693-2-3-2 مرتع
713-2-4 پوشش جانوری
713-2-5 منابع آبی
713-2-5-1 رود
713-2-5-2 چشمه
713-2-5-3 آبشار
723-2-5-4 برکه
743-2-6 زمین شناسی
753-2-7 کوه ها و نواحی ییلاقی
753-2-8 غار طبیعی
763-3 دسترسی
773-3-1 راه های دسترسی
793-3-2  حمل و نقل و کیفیت راه های دسترسی
803-4 بافت شهر
813-4 -1 بافت و مجموعه بناهای مسکونی 
823-5 ویژگی های جغرافیای انسانی
823-5-1 جمعیت شهری و روستایی 
84فصــل چهارم- تجزیه و تحلیل داده ها و یافته های تحقیق 
854-1 یافته های آماری
914-2 تحلیل داده ها
914-2-1 میزان و نوع برخورد
924-2-2  شرایط جاده و رابطه آن با درصد تصادف
964-2-3 درصد تصادف در ساعات مختلف شبانه روز
973-2-4 درصد تصادفات و رابطه آن با نوع خودرو
973-2-5 شرایط جوی و رابطه آن با تصادفات
104فصل پنجم : جمع بندی ،آزمون فرضیه ها و پیشنهادها
1055-1 مقدمه
1055-2 جمع بندی و تفسیر یافته ها
1125-3 آزمون فرضیه ها
1125-3-1 فرضیه اول
1135-3-2 فرضیه دوم
1135-4 پیشنهادها
115منابع و مأخذ

 

 

 

صفحه

فهرست جداول

 

 

عنوان

25ضوابط عرض انواع معابر شهریجدول 2-1
47تقسیمات سیاسی شهرستان سیاهکلجدول 3-1
56متوسط درجه حرارت ماهانه و سالانه ایستگاه دیلمان  بر حسب سانتی گرادجدول 3-2
57میانگین حداکثر و حداقل و متوسط درجه حرارت ماهانه در ماه های مختلف سال بر حسب درجه سانتی گرادجدول 3-3
59میانگین بارش ماهیانه بر حسب میلی مترجدول 3-4
61مقادیر حداکثر رطوبت نسبی ماهانه و سالانه ایستگاه دیلمان طی دوره آماری موجود ( درصد)جدول 3-5
61مقادیر حداقل رطوبت نسبی ماهانه و سالانه ایستگاه لاهیجان  طی دوره آماری موجود (درصد)جدول 3-6
62میانگین ماهانه رطوبت نسبی در ایستگاه دیلمان ( درصد)جدول  3-7
63مقادیر سرعت باد ماهانه ایستگاه دیلمان طی دوره آماری 91-1387جدول 3-8
64تعداد روزهای یخبندان در منطقه دیلمان سال 1387جدول 3-9
66

طبقه بندی اقلیم محدوده مورد مطالعه  بر اساس طبقه بندی دمارتن

جدول 3-10
82جمعیت و درصد شهرنشینی و روستانشینی در شهرستان سیاهکل طی سالهای85 ـ 1375جدول 3-11
83توزیع تعداد خانوار، جمعیت و بعدخانوار  بخش روستایی در سال های  1385 و 1390جدول 3-12
85گزارش آمار تصادفات پلیس راهور براساس نوع آب و هوا، 1388جدول 4-1
86گزارش آمار تصادفات پلیس راهور براساس نوع آب و هوا، 1389جدول 4-2
86گزارش آمار تصادفات پلیس راهور براساس نوع آب و هوا، 1390جدول 4-3
86گزارش آمار تصادفات پلیس راهور براساس نوع آب و هوا، 1391جدول 4-4
87گزارش آمار تصادفات پلیس راهور براساس نوع آب و هوا، 1392جدول 4-5
87آمار تحلیلی محور سیاهکل به دیلمان سال 82جدول 4-6
87آمار تحلیلی محور سیاهکل به دیلمان سال 83جدول 4-7
88آمار تحلیلی محور سیاهکل به دیلمان سال 84جدول 4-8
88آمار تحلیلی محور سیاهکل به دیلمان سال 85جدول 4-9
88آمار تحلیلی محور سیاهکل به دیلمان سال 86جدول4-10
88آمار تحلیلی محور سیاهکل به دیلمان سال 87جدول 4-11
89آمار تحلیلی محور سیاهکل به دیلمان سال 88جدول 4-12
89آمار تحلیلی محور سیاهکل به دیلمان سال 89جدول 4-13
90آمار تحلیلی محور سیاهکل به دیلمان سال 90جدول 4-14
91آمار تحلیلی محور سیاهکل به دیلمان سال 91جدول 4-15
93شرایط جاده در ماه های مختلف سالجدول 4-16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

صفحه

فهرست اشکال

 

 

عنوان

8فرایند مطالعات مسیرشکل 1-1
9عکس هوایی محور سیاهکل – دیلمانشکل 1-2
10نقشه محدوده مورد مطالعه در تقسیمات سیاسی شهرستان، استان و کشورشکل 1-3
48موقعیت ارتباطی محور سیاهکل – دیلمانشکل 3-1
52نقشه  توپوگرافی در محدوده مورد مطالعهشکل  3-2
53نقشه طبقات ارتفاعی محدوده مورد مطالعهشکل 3-3
56نمودار متوسط درجه حرارت ماهانه در ماه های مختلف سال بر حسب درجه سانتی گرادشکل 3-4
57نمودار میانگین حداکثر و حداقل و متوسط درجه حرارت ماهانه در ماه های مختلف سال بر حسب درجه سانتی گرادشکل  3-5
58نقشه هم دمای محدوده مورد مطالعهشکل  3-6
59نمودار توزیع بارش ماهانه در ایستگاه باران سنجی سیاهکلشکل  3-7
60نقشه هم بارش محدوده مورد مطالعهشکل  3-8
62نمودار میانگین حداکثر و حداقل رطوبت نسبیشکل 3-9
63نمودار میانگین رطوبت نسبیشکل  3-10
64

نمودار میانگین درجه سرعت وزش باد در منطقه

شکل 3-11
65نمودار تعداد روزهای یخبندان در منطقه دیلمان سال 1387شکل 3-12
67نقشه طبقه بندی اقلیمی محدوده مورد مطالعهشکل3-13
70نقشه کاربری اراضی محدوده مورد مطالعهشکل 3-14
73نقشه شبکه آبراهه های محدوده مورد مطالعهشکل 3-15
78نقشه راه های ارتباطی محور سیاهکل – دیلمانشکل 3-16
83نمودار توزیع تعداد جمعیت شهرستان سیاهکل طی سال های 75، 85 و 1390شکل 3-17
94نمایی از محور دیلمان- سیاهکلشکل 4-1
94نمایی از وضعیت نامطلوب جاده سیاهکل-دیلمانشکل 4-2
95بخشی از جاده سیاهکل- دیلمانشکل 4-3
96نمایی از سانحه جاده ای در شب، محور سیاهکل دیلمانشکل 4-4
99نمایی از جاده سیاهکل- دیلمانشکل 4-5
100نمایی از محور سیاهکل- دیلمانشکل 4-6
101نمایی از محور سیاهکل- دیلمانشکل 4-7
102نمایی از محور سیاهکل – دیلمانشکل 4-8
103پیچ تند در مسیر جاده سیاهکل-دیلمانشکل 4-9
103وقوع تصادف در محور سیاهکل-دیلمانشکل 4-10
107نمودار تصادفات در هوای صافشکل5-1
107تصادف در جاده دیلمان در یک روز آفتابیشکل 5-2
108نمودار نرخ تصادفات در هوای بارانیشکل 5-3
108تصادف در محور سیاهکل- دیلمان در یک روز بارانیشکل 5-4
109نمودار درصد تصادفات در هوای ابریشکل 5-5
109تصادف در جاده دیلمان در یک روز ابریشکل 5-6
110نمودار تصادفات در هوای برفیشکل 5-7
110رانندگی در جاده دیلمان در یک روز برفیشکل 5-8
111نمودار میزان تصادفات در هوای مه آلودشکل 5-9
111محور سیاهکل- دیلمان در هوای مه آلودشکل 5-10
112نمودار تصادفات در روزهای برفی، یخبندان، آفتابی و بارندگیشکل 5-11

 

 

 

چکیده

هر کار تحقیقی قطعاً در پی یافتن مشکلی در جامعه صورت می گیرد. زمانی که مسأله در جامعه ای به حدی برسد، انسان احساس می کند باید در پی یافتن راه حلی باشد و به همین سبب به تحقیق و پژوهش می پردازد. جابجایی انسانها  بدلایل پیچیدگی زندگی روزمره و اشتغال افراد و گذران اوقات فراقت از ارکان مهم زندگی محسوب می شود. فاصله مکانی بین مرکز کار و سکونت، تمرکز امور اداری در مراکز استانها، جاذبه های گردشگری در استان گیلان، انتقال محصولات مختلف به مراکز مصرف و اشتیاق به تحصیل جوانان سبب تردد های روزانه، ماهانه و فصلی در محورهای شهرستانهای مختلف می گردد.

این پژوهش نیز به جهت ایمنی حمل و نقل جاده ای و تأثیرگذاری عوامل اقلیم در حمل و نقل جاده ای، به بررسی ارتباط بین کیفیت و حوادث حمل و نقل جاده ای و عوامل اقلیمی در یکی از محورهای ارتباطی شمال کشور یعنی دیلمان- سیاهکل پرداخته است. هدف اصلی این پژوهش بررسی نقش اصلی اقلیم در حمل ونقل جاده ای بمنظور بررسی رابطه بین پدیده های اقلیمی و ژئومورفولوژی و حوادث جاده­ای، تعیین نقاط حادثه خیز از نظر عوامل اقلیمی و ارائه پیشنهادات و راهکارها برای بالا بردن ضریب ایمنی و حمل و نقل جاده ای ­می باشد.

 

واژگان کلیدی :  اقلیم، حمل ونقل جاده ای، تصادف

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

کشور ایران بدلیل برخورداری از تمدنی بزرگ و پیشینه تاریخی چند هزار ساله و شرایط اقلیمی مناسب یکی از ده ها کشور باستانی و تاریخی جهان است.

استان گیلان نیز بدلیل برخرداری از آب و هوای معتدل و نیز مناطق ییلاقی مستعد از جمله دیلمان که همواره مورد توجه طبیعت گردان قرار گرفته و شاهد انبوه مسافران در این استان و منطقه می باشیم. و همچنین بدلیل شرایط گوناگون اقلیمی و شکل هندسی راه، شیب، پیچ و خم جاده ای، توپوگرافی، اقلیم و امکانات اقامتی و رفاهی اسکان و ماندگاری گردشگران این قطعه گویای توجه قابل توجه ای می باشد. به هر صورت در دنیای امروز شرایط اقلیمی و حمل و نقل از اهمیت بسزایی برخوردار است بویژه راه های زمینی در تکنولوژی حمل ونقل جاده ای بسیار قابل ملاحظه است زیرا  بسیاری از نقاط دنیا و کشور ما امکان استفاده از حمل و نقل آبی و هوایی وجود ندارد. هزینه جابجایی با هواپیما بالا بوده و در همه شهرها فرودگاه دایر نیست ولی اکثریت مردم می توانند از وسایل نقلیه جاده ای استفاده نمایند. توسعه کارخانجات ساخت اتومبیل های سواری– اتوبوس– کامیون و کامیونت در چند سال اخیر و ارائه تسهیلات بانکی جهت خریداران و تولید بیشتر اتومبیل از یکسو و رواج فرهنگ استفاده از اوقات فراغت  (بخاطر ماشینی شدن زندگی و رشد توسعه شهرها و خستگی روحی) از طرف دیگر ترددهای جاده ای در ایران روز به روز بیشتر کرده است. به رغم افزایش بزرگراه ها و احداث بیشتر هنوز بسیاری از راه های زمینی از امنیت کافی برخوردار نبوده و تصادفات رخداد در محورهای ارتباطی هنوز قابل ملاحظه است. طبق اعلام پزشکی قانونی (در 3 ماه اول 1383 حدود 14700 هزار نفر از مردم دچار سانحه حاصل از تصادف اتومبیل و موتورسیکلت شده اند که حدود 64 درصد آنها از قشر جوان بوده اند). بدیهی است در صورتی که تصادفات منجر به فوت یا جرح شدید افراد شود، بخش قابل توجه ای از نیروی انسانی مملکت از دست رفته و از نظر اقتصادی هزینه های زیادی به بخش دارو و درمان، نیروی کار به بودجه کشور تحمیل        می کند.

یکی از عوامل مهم تصادفات، عوام طبیعی نظیر (پستی و بلندی و شیب نقاط کوهستانی، گردنه ها– وقوع سیل– زلزله، عناصر اقلیمی مانند باران – برف، مه گرفتگی، تابش شدید نور خورشید، تاریکی شب و کاهش دید و …) می باشد. عوامل دیگر را می توان جزو عوامل انسانی محسوب نمود. مثل بی­احتیاطی رانندگان، مشکل مدیریت جاده ای، کمبود علائم جاده ای و نقص وسایل نقلیه و غیره. استان گیلان یکی از استان های پرجمعیت کشور می باشد. و به دلیل برخورداری از عناصر محیطی زیبا، جاذبه های توریستی زیادی دارد. بدین لحاظ تردد در محورهای استان قابل ملاحظه می باشد. محورهای درون شهری و برون شهر شهرستان دیلمان بعنوان نقطه اتصال شرق به غرب گیلان است. به همین سبب در این تحقیق، عوامل تصادفات آن مورد بررسی قرار می گیرد. تأکید این رساله بر نقش و اثر عوامل اقلیمی بر تصادفات این محورهای دیلمان می باشد. چون عناصر اقلیمی، هر یک می تواند به نحوی بر تصادفات جاده ای تأثیر داشته باشد. در این تلاش شده تا ترتیب اولویت هر یک از عناصر (براساس داده های موجود) مشخص گردد.

که بر همین اساس این پایان نامه برای ارائه راهکارها و کاهش و کنترل تصادفات در 5 فصل تدوین یافته فصل اول کلیات تحقیق، فصل دوم مبانی نظری تحقیق، فصل سوم مشخصات جغرافیایی محدوده مورد مطالعه، فصل چهارم  یافته های تحقیق و فصل پنجم جمع بندی،  نتایج و پیشنهادات و منابع و مآخذ.

1 بیان مسئله

ایمنی عبور و مرور یکی از اصول اساسی مهندسی ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل می باشد بطوری که در کشورهای توسعه یافته همگان باتوسعه سایر بخشهای مهندسی ترافیک، موضوع ایمنی نیز مورد توجه قرار می گیرد و با انجام مطالعات و فراهم آوردن تمهیدات لازم سعی شده است که تصادفات و پیامدهای ناشی از آن را تا حد ممکن به حداقل برساند. از موضوعات قابل توجه در برنامه ریزی و طراحی جاده ها و راه های جدید، بررسی آثار پدیده های اقلیمی در مقیاس محلی، بر حمل و نقل جاده ای است، هدف، تأمین ایمنی و سلامتی دائم استفاده کنندگان و همچنین حفظ ارزش اقتصادی جاده­ها است. در واقع جاده ها شریان حیاتی جامعه و در ارتباط مستقیم با شرایط جوی می باشد و اثرات آن را به خوبی بر روی آن       می توان مشاهده نمود. بطوری که اگر شرایط جوی مناسب باشد میزان تردد به حداقل رسیده و یا موجب بسته شدن راه می گردد.

کشور ایران بخش عظیمی از فلات ایران را شامل می شود که در عرض های متوسط منطقه معتدله نیمکره شمالی واقع شده است. وجود تنوع توپوگرافی از حیث گسترش و همچنین ارتفاع سبب شده که ویژگیهای مناطق مختلف از نظر پارمترهای اقلیمی متفاوت باشد و در واقع عامل توپوگرافی ویژگیهای اقلیمی مانند مختلف را دگرگون کرده است. شبکه راه های کشور از بخش های مختلف این رشته کوهها و از ارتفاعات عبور می کند و اغلب راه های کوهستانی در شمال غرب و مرکز ایران در ماه های سرد سال پوشیده از برف بوده و به لحاظ برودت بیش از حد هوا، سطح راه ها بخبندان است.

استان گیلان به دلیل وجود بارندگی های شدید و سایر عوامل جوی و با توجه به مخاطرات و حوادث جانی و مالی جبران ناپذیر ناشی از وضعیت بد جوی به وجود آمده در سالهای اخیر در اکثر جاده ها ی ارتباطی به ویژه مناطق کوهستانی استان، لزوم تاسیس یک شبکه ایستگاه های هواشناسی جاده ای که بتواند کلیه     برنامه های دیده بانی و تجزیه تحلیل مورد نیاز جهت ارائه خدمات مربوط به امور حمل و نقل اقتصادی و اجتماعی را انجام دهد ضروری می باشد. لذا منطقه مورد مطالعه نیز از این حیث مستثنی نبوده و لزوم مطالعه و بررسی عناصر اقلیمی و تأثیر آن بر افزایش و کاهش تصادفات جاده ای در محور دیلمان امری ضروری خواهد بود

تعداد صفحه : 132

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.