روانشناسی و علوم تربیتی

پایان نامه ارشد:بررسی رابطه استرس شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش واسطه­ ای راهبردهای مقابله­ ای در کارمندان سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :روانشناسی

گرایش :صنعتی و سازمانی

عنوان : بررسی رابطه استرس شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش واسطه­ ای راهبردهای مقابله­ ای در کارمندان سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد ارسنجان

دانشكده علوم انسانی، گروه روانشناسی

گرایش: صنعتی و سازمانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A.)

 

عنوان:

بررسی رابطه استرس شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش واسطه­ای راهبردهای مقابله­ای در کارمندان سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان

 

استاد راهنما:

دکتر محبوبه چین­آوه

 

استاد مشاور:

دکتر فرشته مصطفوی­راد

زمستان 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                             صفحه
چکیده …………………………………………………………………………………………1
فصل نخست: کلیات پژوهش ………………………………………………………………..2
 1-1- مقدمه ………………………………………………………………………..3
 2-1- بیان مساله ……………………………………………………………………5
 3-1- اهمیت موضوع پژوهش ……………………………………………………..10
 4-1- اهداف پژوهش ………………………………………………………………12
 5-1- تعریف متغیرها ………………………………………………………………13
فصل دوم: مروری بر ادبیات پژوهش ……………………………………………………….16
 1-2- مقدمه ………………………………………………………………………..17
 2-2- سلامت روان …………………………………………………………………18
 3-2- تعریف سلامت روان ………………………………………………………..19
 4-2- ویژگی­های افراد سالم ……………………………………………………….23
 5-2- نظریه­ های سلامت روان ……………………………………………………..24
 6-2- استرس شغلی ………………………………………………………………..40
 7-2- تعریف استرس شغلی ……………………………………………………….43
 8-2- علل استرس در محیط کار …………………………………………………..44
 9-2- علل استرس در محیط کار …………………………………………………..44
 10-2- نشانه­ های استرس …………………………………………………………..46
 11-2- شیوع استرس شغلی ………………………………………………………..47
 12-2- پیامدهای استرس شغلی ……………………………………………………48
 13-2- سبک­های مقابله ……………………………………………………………50
 14-2- انواع شیوه ­های مقابله­ای ……………………………………………………53
 15-2- انواع مقابله­های کارآمد …………………………………………………….54
 16-2- پژوهش­های پیشین …………………………………………………………59
 17-2- جمع­بندی …………………………………………………………………..73
 18-2- فرضیه­ های پژوهش …………………………………………………………73
فصل سوم: روش­ پژوهش ……………………………………………………………………75
 1-3- طرح کلی پژوهش …………………………………………………………..76
 2-3- جامعه آماری پژوهش ………………………………………………………..76
 3-3- نمونه مورد مطالعه و شیوه نمونه گیری ………………………………………77
 4-3- ابزارهای گردآوری اطلاعات ………………………………………………..80
 5-3- روش اجرای پژوهش ………………………………………………………..85
 6-3- روش تجزیه و تحلیل آماری داده ­ها …………………………………………86
 7-3- ملاحظات اخلاقی ……………………………………………………………87
فصل چهارم: یافته­ ها ………………………………………………………………………….88
 1-4- یافته­ های توصیفی مربوط به متغیرهای پژوهش  …………………………….89
 2-4- ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش ……………………………………….90
 3-4- یافته­ های تحلیل مسیر ………………………………………………………..90
 1-3-4- پیش ­بینی سلامت روان بر اساس استرس شغلی ………………………….91
 2-3-4- پیش ­بینی راهبردهای مقابله­ با استرس بر اساس استرس شغلی …………..94
 3-3-4- پیش ­بینی سلامت روان بر اساس راهبردهای مقابله با استرس با کنترل استرس شغلی ……………………………………………………………….99
 4-3-4- مدل نهایی پژوهش ……………………………………………………….103
 5-3-4- برازش مدل نهایی ………………………………………………………..106
فصل پنجم: بحث و نتیجه­گیری ………………………………………………………………109
 1-5- بررسی و تبیین نتایج فرضیه­ های پژوهش ……………………………………111
 2-5- نتیجه ­گیری …………………………………………………………………..120
 3-5- محدودیت­ها …………………………………………………………………121
 4-5- پیشنهادها …………………………………………………………………….122
 1-4-5 پیشنهادهای پژوهشی ……………………………………………………….122
 2-4-5 پیشنهادهای کاربردی ……………………………………………………….122
پیوست­ها ………………………………………………………………………………………124
 پرسشنامه استرس شغلی هلریگل و اسلوکام ………………………………………125
 پرسشنامه سبک­های مقابله با رویدادهای استرس­زا (CISS) ………………………126
 پرسشنامه سلامت عمومی گلدبرگ و هیلر (GHQ-28) ………………………….128
فهرست منابع ………………………………………………………………………………….130
 منابع فارسی …………………………………………………………………………130
 منابع انگلیسی ……………………………………………………………………….139
چکیده انگلیسی ……………………………………………………………………………….145

 

فهرست جداول

عنوان                                                                                    صفحه
جدول 1-4: میانگین، انحراف استاندارد و دامنه نمرات متغیرهای مورد مطالعه ………………..89
جدول 2-4: ماتریس همبستگی مرتبه صفر بین متغیرهای پژوهش …………………………….90
جدول 3-4: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش ­بینی سلامت روان بر اساس استرس شغلی ……………………………………………………………………………..91
جدول 4-4: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش ­بینی رضایت شغلی آزمودنی­ها بر اساس سرسختی روان شناختی …………………………………………………………..91
جدول 5-4: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش ­بینی سلامت روان بر اساس ابعاد استرس شغلی …………………………………………………………………..92
جدول 6-4: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش ­بینی رضایت شغلی آزمودنی­ها بر اساس ابعاد استرس شغلی ……………………………………………………………………..93
جدول 7-4: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش ­بینی راهبردهای مقابله­ با استرس بر اساس استرس شغلی …………………………………………………………..94
جدول 8-4: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش ­بینی راهبردهای مقابله­ای آزمودنی­ها بر استرس شغلی ……………………………………………………………………………..95
جدول 9-4: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش ­بینی راهبردهای مقابله­ با استرس بر اساس ابعاد استرس شغلی ………………………………………………………..96
جدول 10-4: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش ­بینی راهبردهای مقابله­ای آزمودنی­ها بر ابعاد استرس شغلی ……………………………………………………………………..97
جدول 11-4: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش ­بینی سلامت روان بر اساس راهبردهای مقابله با استرس و استرس شغلی …………………………………….99
جدول 12-4: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش ­بینی سلامت روان بر اساس راهبردهای مقابله با استرس و استرس شغلی …………………………………………………99
جدول 13-4: نتایج تحلیل واریانس (ANOVA) برای پیش ­بینی سلامت روان بر اساس راهبردهای مقابله­ای و ابعاد استرس شغلی ……………………………………….101
جدول 14-4: ضرایب تحلیل رگرسیون برای پیش ­بینی سلامت روان بر اساس راهبردهای مقابله­ای و ابعاد استرس شغلی ……………………………………………………101
جدول 15-4: اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل معنی­دار برای مدل نهایی اصلاح شده …………104
جدول 16-4: اثرات مستقیم، غیرمستقیم و کل معنی­دار برای مدل نهایی اصلاح شده …………105
جدول 17-4: برازش مدل نهایی مربوط به شکل 7-4، (241=N) ……………………………..107
جدول 18-4: برازش مدل نهایی مربوط به شکل 8-4، (241=N) ……………………………..108

 

فصل نخست

کلیات پژوهش

 

1-1 مقدمه

بدون شک در جوامع امروزی بدون داشتن شغل، زندگی کردن، امکان­پذیر نیست و هر فرد به داشتن شغلی نیازمند است تا بتواند به سازمان اجتماعی بپیوندد و در جامعه جایگاه و منزلتی بیابد. با این حال شغل فقط راهی برای تأمین نیازهای ضروری زندگی نیست، بلکه به عنوان یک عنصر حیاتی در موقعیت اجتماعی افراد به شمار می­رود (ایاکوویدز، فونتولاکیس، کاپرینیس و کاپرینیس[1]، 2003). این در حالی است که شغل افراد یکی از عمده­ترین دلایل تنیدگی در زندگی­ آن­ها است. شغل برای هر فرد به عنوان عامل تشکیل دهنده­ی هویت اجتماعی، منبع تأمین نیازهای زندگی و تشکیل دهنده­ی هویت اجتماعی محسوب می­شود و از منابع مهم تنیدگی به شمار می­آید. در مشاغلی که در آن­ها ارتباط انسانی مطرح است تنیدگی بیشتری وجود دارد (رحمانی، بهشید، زمانزاده و رحمانی، 1389). استرس شغلی[2] امروزه به مسئله­ای شایع و پر هزینه در محیط­های کاری تبدیل شده است (هوئل، اسپارکس و کوپر[3]، 2006). تقریباً تمام اندیشمندان بر این نکته اذعان دارند که استرس نتیجه تعامل بین فرد و موقعیتی است که فرد، توانایی خود را به منظور پاسخگویی به مطالبات و فشار ناکافی می­داند به طوری که موسسه ملی ایمنی و سلامت شغلی[4] (1999)، استرس شغلی را به صورت پاسخ­های فیزیکی و عاطفی زیان­آور یک شخص در زمانی که شرایط شغلی با توانایی­ها، امکانات در دسترس و یا نیازهای نیروی کار مطابقت نداشته باشد تعریف می­ کند. استرس­های شغلی از جمله استرس­هایی هستند که اگر بیش از حد باشند، می­توانند با ایجاد عوارض جسمی، روانی و رفتاری برای فرد سلامت وی را به مخاطره اندازند. همچنین وجود این فشارها، با تهدید اهداف سازمانی، می ­تواند موجب کاهش کیفیت عملکرد فرد گردد (دیوس و نیواستورم، ترجمه طوسی، 1373). پیامدهای سازمانی استرس، کاهش عملکرد مناسب، افزایش تعداد غیبت­ها، موارد استعفا، کاهش تعهد سازمانی و عدم امنیت شغلی کارکنان و … می­باشد (فرانکوئیس[5]، 2008). تحقیقات زیادی نشان دهنده وجود استرس شغلی و تحلیل جسمی و روانی زیاد در کارکنان می­باشد که منجر به فرار از شغل، برخورد میان کارکنان و جابجایی شدید، اختلال در سلامتی و ناتوانی در انجام وظایف، آسیب­پذیری در ارتباطات حرفه­ای، کاهش کیفیت مراقبت ارائه شده و نهایتاً نارضایتی و ترك شغل می­شود (دورایس و ویلکرسون[6]، 2003). در مطالعات متعدد که در زمینه تأثیر استرس شغلی بر سلامت روانی[7] (نیترو و تاکاشی[8]، 1999؛ نیلان[9]، 2002؛ گسرون[10]، 2002؛ هاشمی­نژاد، رحیمی مقدم، محمدیان و امیری، 1392؛ رزمی و نعمتی سوگلی تپه، 1390؛ شهرکی واحد، مردانی حموله، سنچولی و حامدی شهرکی، 1389؛ عقیلی­نژاد، محمدی، افکاری، عباس­زاده دیزجی، 1386) صورت گرفته است، استرس شغلی به عنوان یکی از مهمترین عوامل به وجود آورنده ضایعات روانی و كاهش سلامت روانی معرفی شده است كه در اغلب این مطالعات استرس به عنوان پاسخی كه مستقیماً تحت تأثیر منابع فشارزا تجربه می­شود، در نظر گرفته شده است. اما تأكید بر این مسأله اهمیت دارد كه استرس همواره به صورت مستقیم از منابع فشارزا ناشی نمی­شود، بلكه نحوه ادراك فرد از استرس، در تجربه آن، نقش اساسی دارد چرا كه بر اساس مطالعات صورت گرفته معلوم شده است كه رویدادهای استرس­زای مشابه، اثرات متفاوتی در افراد مختلف پدید می­آورند. از این رو، این باور كه متغیرهایی وجود دارند كه رابطه استرس را با سلامت روانی تعدیل می­كنند، قوت گرفته است. یکی از متغیرهایی را که در این زمینه می­توان مورد توجه قرار داد، شیوه ­های مقابله با رویدادهای استرس­زاست. به طوری که بر اساس تئوری­های روان شناختی راهبردهای مقابله­ای نقش مهمی در كاهش استرس و در نتیجه افزایش سلامت روان افراد دارند؛ به بیان دیگر هر چه منابع افراد برای مقابله بیشتر باشد، كمتر این احتمال وجود دارد تا گرفتار موقعیت­هایی شوند كه در آن­ها آسیب پذیرترند (بهروزیان، خواجه­الدین، هدایی و زمانی، 1388). مکانیسم­های به کار رفته در مقابله با استرس و میزان حمایت اجتماعی و عامل مهم تعیین کننده میزان تحلیل هیجانی و کاهش کارآیی فرد هستند (بیکر، اوبرین و صلاح­الدین[11]، 2007). بر اساس تئوری­های روانشناختی سبك­های مقابله­ای نقش مهمی در كاهش استرس و در نتیجه سلامت عمومی افراد دارند (چین­آوه، 2010؛ ضیغمی و پوربهاالدینی زرندی، 1390). بنابراین با توجه به مطالب ارائه شده این فرض شکل می­گیرد که راهبردهای مقابله با رویدادهای استرس­زا می ­تواند نقش واسطه­ای و همچنین تعدیل کننده در رابطه­ بین استرس­ شغلی و سلامت روان داشته باشد بنابراین در پژوهش حاضر سعی بر آن است تا به بررسی رابطه استرس­ شغلی و سلامت روان با تاکید بر نقش واسطه­ای راهبردهای مقابله­ای در کارمندان سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان، پرداخته شود.

2-1 بیان مساله

نیروی انسانیِ كارآمد پربهاترین و ارزنده­ترین ثروت و دارایی هر كشور است. جوامع بسیاری علیرغم داشتن منابع طبیعی سرشار به دلیل فقدان نیروی انسانی شایسته و لایق، توان استفاده از این مواهب الهی را ندارند. نیروی انسانی کارآمد آن­هایی هستند که ضمن برخورداری از دانش و مهارت، توانایی­های لازم جهت انجام بسنده و موثر وظایف شغلی از سلامت روان برخوردار باشند (گنجی، 1391). سلامت روانی، به عنوان رفتار موزون و هماهنگ با جامعه، شناخت و پذیرش واقعیت­های اجتماعی، قدرت سازگاری با آن­ها و ارضاء نیازهای متعادل خویشتن تعریف شده است (به نقل از هاشمی­نژاد و همکاران، 1392). در این خصوص سازمان بهداشت جهانی[12] (WHO) (2005) سلامت روانی را تعادل بین جنبه­ های مختلف زندگی، جهانی، اجتماعی، روحی، معنوی و هیجان می­داند و نحوه­ای که ما محیط پیرامونمان را اداره می­کنیم و برای زندگی خود تصمیم می­گیریم از اهمیت خاص برخوردار است. سلامت روانی حالت عملکرد و موفقیت­آمیز کنش روانی است که حاصل آن فعالیت­های ثمر بخش، روابط رضایت بخش با دیگران، توانایی سازگاری با تحولات و کنار آمدن با ناملایمات است. ارتقای سلامت روانی در جامعه موجب بهبود کیفیت زندگی می­شود. طبق گزارش سازمان بهداشت جهانی از هر 4 نفر 1 نفر (25درصد) از افراد در هر مرحله از زندگی از یک یا چند اختلال روانی رنج می­برند. بر اساس گزارش مرکز کنترل بیماری­های آمریکا[13] (CDC) 8/7 درصد مردان و 3/12 درصد زنان در سنین 24-18 از مشکلات روانی به ویژه استرس رنج می­برند. از ویژگی­های افراد دارای سلامت روانی می­توان به شناخت خود، انگیزه­ها، آرزوها و محیط خود، یکپارچگی شخصیت که خود موجب هماهنگی بین اعمال مختلف فرد با یکدیگر می­گردد اشاره داشت. در ایران نیز این آمار از سایر کشورها کمتر نیست؛ به طوری که در طرح ملی بررسی سلامت و بیماری در ایران میانگین اختلالات در افراد بالای 15 سال ایران 21درصد گزارش شد (خانی، یکه­فلاح و حاج­حسینی، 1392). همچنین سازمان جهانی بهداشت بر اساس شاخص جهانی بیماری­ها، برآورد می­كند كه بیماری­های روانی از جمله استرس­های مربوط به اختلالات روانی، دومین علت ناتوانی­ها تا سال 2020 خواهد بود (به نقل از کالیا[14]، 2002). این در حالی است که مطالعات متعدد انجام گرفته در گروه­های شغلی مختلف، بین سلامت روانی و رضایت شغلی افراد ارتباط قابل توجهی نشان داده­اند؛ به نحوی كه افراد با رضایت شغلی كمتر از سلامت روانی كمتری برخوردار بوده ­اند (اُ-سولیوان، کیان و مورفی[15]، 2005). یکی از عامل­هایی که می ­تواند سلامت روانی افراد را تحت تأثیر قرار دهد، استرس­های ناشی از شغل است. افرادی که استرس زیادی را تحمل می‌کنند توجه کمتری به انجام کار خود دارند و بنابراین ممکن است به خود و دیگر افراد سازمان آسیب­هایی وارد کنند. به طور کلی استرس شغلی، بازده و بهره‌وری کارکنان را پایین می‌آورد و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮔﺴﺘﺮده­ای ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ رواﻧﯽ و ﺑﺪﻧﯽ دارد. ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺳﺘﺮس­ ﮐﺎرﮐﺮد ﺷﻐﻠﯽ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺟﺪی ﮔﺮدد (ﻣﻬﺪاد، 1389). هلمز[16] (2002) یکی از عوامل موثر بر عملکرد افراد در سازمان­ها را، استرس شغلی می­داند که سلامت روانی بسیاری از افراد را در معرض خطر قرار داده است. بدین لحاظ در دهه اخیر موضوع استرس و آثار آن در سازمان به یکی از مباحث اصلی رفتار سازمانی تبدیل شده است (به نقل از رضائیان، 1383). استرس شغلی زمانی روی می­دهد كه انتظارات از فرد بیشتر از اختیارات و توانایی­های او باشد. وقتی كه در محیط كار مجال نشان دادن خلاقیت، تصمیم ­گیری و درایت از فرد گرفته شود در او استرس بروز می­نماید كه در نهایت منجر به كاهش كارایی می­شود؛ این امر یكی از مشكلات و تهدیدهای بزرگ، جهت سلامت افراد در جوامع مدرن امروزی است (مسلر و کاپوبینانکو[17]، 2001). در اغلب تحقیقاتی که استرس شغلی را مورد کنکاش قرار داده­اند نشان داده شده است که نیروى كار در معرض استرس شغلى در كشورهاى توسعه یافته حدود 30 درصد مى­باشد كه این میزان در كشورهاى در حال توسعه به مراتب بیشتر است (سوارد[18]، 2004). شواهدی در دست است که نشان می­دهد استرس می ­تواند بر روی سلامتی فرد و پیامدهای مهم سازمانی از قبیل بهره­وری نیز تأثیرگذار باشد (لادو[19]، 1999). نارضایتی شغلی از پیامدهای استرس شغلی محسوب می­شود و از نظر اقتصادی و اجتماعی برای فرد هزینه­هایی در بر خواهد داشت (تایسون و پونگرونگفانت[20]، 2004). همچنین استرس شغلی با كاهش كارایی افراد، باعث افزایش میزان غیبت از محل كار، كاهش تولید، جابجایی نیرو، تعارض­های كاری، هزینه­ های پزشكی، از كار افتادگی و    بودجه­ های مربوط به استخدام نیروهای جدید باعث وارد شدن هزینه­ های گزافی به سازمان­ها و شركت­ها می­شود (قاسمی پیرلوطی و همکاران، 1392). به طوری که سازمان بین المللی كارگر[21] (ILO) هزینه­ های وارد بر كشورها به دلیل استرس شغلی را 1 تا 5/3 درصد تولید ناخالص داخلی تخمین زده و اعلام  می­كند كه این مقدار در حال افزایش است (به نقل از هاشمی­نژاد و همکاران، 1392). بنابراین می­توان با شناسایی و اصلاح عوامل تنش­زای محیط كار، از ایجاد بیماری­های روانی در این گروه از افراد جلوگیری كرد و جلوی هزینه­ های تحمیلی ناشی از آن را گرفت.

[1] – Iacovides, Fountoulakis, Kaprinis & Kaprinis

[2] – job stress

[3] – Hoel, Sparks & Cooper

[4] – National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH)

[5] – Francois

[6] – Devries & Wilkerson

[7] – mental health

[8] – Norito & Takashi

[9] – Neylan

[10] – Gesrhon

[11] – Baker, O’Brien & Salahuddin

[12] – World Health Organization (WHO)

[13] – Centers for Disease Control and Prevention (CDC)

[14] – Kalia

[15] – O`sullivan, Keane & Murphy

[16] – Holmes

[17] – Mesler & Capobianco

[18] – Seward

[19] – La Dou

[20] – Tyson & Pongruengphant

[21] – International Labour Organization (ILO)

تعداد صفحه : 160

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.