مهندسی کشاورزی - دامپروری

پایان نامه آنالیز کاریوتیپ و تنوع سیتوژنتیکی گندم­های اینکورن ایران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

دانشگاه ایلام

دانشکده کشاورزی

پایان نامه دوره کارشناسی ارشد در رشته کشاورزی (اصلاح نباتات)

 

آنالیز کاریوتیپ و تنوع سیتوژنتیکی گندم­های اینکورن ایران

 

دی 1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده و استاد راهنما موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوانصفحه
فهرست جداولص
فهرست شکل­هاض
فصل اول (مقدمه)1
مقدمه2
اهداف5
فصل دوم (کلیات و مرور منابع)6
2-1 اهمیت گندم7
2-2 گیاه­شناسی گندم9
2-3 طبقه ­بندی گندم11
2-3-1 گندم­های دیپلوئید12
2-3-2 گندم­های تتراپلوئید13
2-3-3 گندم­های هگزاپلوئید13
2-4 آنالیز ژنوم تریتیکوم14
2-4-1 منشاء ژنوم A16
2-4-2 منشاء ژنوم B16
2-4-3 منشاء ژنوم D17
2-5 پراکنش گونه­های وحشی و خویشاوندان گندم18
2-6 مطالعات سیتوژنتیکی و اصلاح نباتات19
2-7 بررسی کاریوتیپ20
2-8 خطاهای اندازه ­گیری21
2-8-1 عوامل تصادفی21
2-8-2 عوامل ذاتی22
2-9 اصول و مراحل تهیه کاریوتیپ22
2-9-1 تهیه ماده گیاهی22
2-9-2 جمع­آوری ریشه­ها23
2-9-3 پیش تیمار23
2-9-3-1 آب­یخ23
2-9-3-2 هیدروکسی کینولئین24
2-9-3-3 کلشی­سین24
2-9-3-4 آلفا برومو نفتالین25
2-9-3-5 پارا دی کلرو بنزن25
2-9-4 تثبیت25
2-9-4-1 محلول کارنوی 126
2-9-4-2 محلول کارنوی 226
2-9-4-3 محلول پروپیونیک- اتانول26
2-9-4-4 محلول ناواشین27
2-9-4-5 محلول لویتسکی27
2-9-4-6 محلول­های تثبیت کننده دیگر27
5-9-2 نگهداری نمونه ها28
-9-2 هیدرولیز28
2-9-7 رنگ آمیزی کروموزوم ها29
2-9-7-1 رنگ آمیزی با استو اورسئین29
2-9-7- رنگ آمیزی با فولگن29
2-9-7-3 کارمن اسیدی هیدروکلریک الکلی30
2-9-7-4 رنگ آمیزی با لاکتوپروپیونیک – اورسین30
2-9-7-5 رنگ آمیزی با استوکارمن30
2-9-8 له کردن31
2-9-9 دائمی نمودن اسلایدها31
2-9-10 بررسی میکروسکوپی32
2-10 تجزیه و تحلیل های سیتوژنتیکی32
2-10-1 نسبت طول بازوی بلند به کوتاه32
2-10-2 نسبت طول بازوی کوتاه به بلند33
2-10-3 طول نسبی کوتاه ترین کروموزوم یا شاخص تقارن33
2-10-4 درصد شکل کلی کاریوتیپ33
2-10-4 طول نسبی کروموزوم34
2-10-4 ضریب تغییرات34
2-10-7 تفاوت دامنه طول نسبی34
2-11 نامگذاری کروموزوم ها34
2-11-1 تقارن کاریوتیپ35
2-11-1-1 دسته بندی استبینز36
2-12 استفاده از تجزیه و تحلیل چند متغیره در بررسی تنوع سیتوژنتیکی37
2-12-1 تحلیل مولفه های اصلی37
2-12-2 آنالیز عاملی یا آنالیز فاکتورها38
2-12-3 ممیزی و تابع تشخیص38
2-12-4 تجزیه خوشه ای39
2-13 تنوع سیتوژنتیکی و موارد استفاده آن39
2-14 کاربرد مطالعات سیتوژنتیکی40
2-15 پیشینه مطالعات سیتوژنتیکی در خانواده­های گندمیان42
فصل سوم (مواد و روش­ها)44
3-1 مطالعات سیتوژنتیکی45
3-2 تهیه مواد گیاهی45
3-3 کشت بذور46
3-4 پیش تیمار47
3-4-1 آب یخ47
3-4-2 هیدروکسی کینولئین47
3-4-3 کُلشی سین48
3-5 تثبیت48
3-5-148
3-5-2 لویتسکی48
3-5-3 محلول FAA48
3-6 نگهداری49
3-7 هیدرولیز49
3-8 رنگ آمیزی49
3-9 اسکواش50
3-10 بررسی میکروسکوپی50
3-11 تجزیه و تحلیل اطلاعات کاریوتیپی50
3-12 شرح بهترین دستورالعمل51
فصل چهارم (نتایج و بحث)52
4-1 نتایج تجزیه و تحلیل کاریوتیپ53
4-2 تجزیه به مؤلفه های اصلی58
4-2-1 جمعیت­های بوئتیکوم58
4-2-2 جمعیت­های اورارتو60
4-3 تجزیه به عوامل61
4-3- 1جمعیت­های بوئتیکوم62
4-3-2 جمعیت های اورارتو63
4-4 رده بندی و ممیزی65
4-5 تجزیه ی خوشه ای (کلاستر)66
4-5-1 بوئتیکوم66
4-5-2 اورارتو68
  
  
  
فصل پنجم (منابع و مآخذ)82
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 

 

 

 

 

 

 
فهرست جداول
عنوان و شمارهصفحه
جدول 1-1 پراکنش خانواده­های گیاهی ایران4
جدول 2-1 ساختار ژنومی گونه­های گندم15
جدول 2-2 منابع گزارش شده برای  ژنوم B16
جدول 2-3 نحوه­ی تولید تثبیت کننده­ها در آزمایشگاه28
جدول 2-4 نامگذاری کروموزومها به روش لوان35
جدول 2-5 جدول دو طرفه­ی استبینز36
جدول 3-1 گونه­های مورد آزمایش براساس محل جمع­آوری45
جدول 4-1 خلاصه شاخص­های سیتوژنتیکی ارزیابی شده53
جدول 4-2 شاخص­های سیتوژنتیکی مورد ارزیابی در جمعیت­های بوئتیکوم66
جدول 4-3 شاخص­های سیتوژنتیکی مورد ارزیابی در جمعیت­های اورارتو67
جدول 4-4 ضرایب، بردارهای ویژه، مقادیر ویژه، درصد واریانس تجمعی دو مولفه اول حاصل از تجزیه به مولفه­های اصلی در جمعیت­های بوئتیکوم69
جدول 4-5 ضرایب، بردارهای ویژه، مقادیر ویژه، درصد واریانس تجمعی دو مولفه اول حاصل از تجزیه به مولفه­های اصلی در جمعیت­های اورارتو71
جدول 4-6 ضرایب، بردارهای ویژه، مقادیر ویژه، درصد واریانس تجمعی سه عامل اصلی حاصل از تجزیه به عوامل در جمعیت­های بوئتیکوم73
جدول 4-7 ضرایب، بردارهای ویژه، مقادیر ویژه، درصد واریانس تجمعی سه عامل اصلی حاصل از تجزیه به عوامل در جمعیت­های اورارتو75
جدول 4-8 توابع ممیزی مربوط به دو گونه تریتیکوم با بهره گرفتن از

شاخص­های سیتوژنتیکی ارزیابی شده

76
جدول 4-9 سهم هریک از توابع ممیزی از واریانس جامعه77
  
  
فهرست اشکال و تصاویر
عنوان و شمارهصفحه
شکل 1-1 گستره­ی امپراتوری اورارتو3
شکل 2-1 منطقه­ی هلال حاصلخیز7
شکل 2-2 ساختار سنبله گندم10
شکل 2-3 نمودار تکامل گندم14
شکل 4-1 کشش تلومری و بهم چسپیدن کروموزوم­ها57
شکل 4-2 پراکنش جمعیت­های بوئتیکوم بر حسب دو مولفه اصلی59
شکل 4-3 پراکنش جمعیت­های اورارتو بر حسب دو مولفه اصلی61
شکل 4-4 پراکنش جمعیت­های بوئتیکوم بر حسب دو عامل اصلی حاصل از تجزیه به عوامل63
شکل 4-5 پراکنش جمعیت­های اورارتو بر حسب دو عامل اول حاصل از تجزیه به عوامل64
شکل 4-6 دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه­ای جمعیت­های بوئتیکوم به روش Single linkage بر اساس شاخص­های ارزیابی شده67
شکل 4-7 دندروگرام حاصل از تجزیه خوشه­ای جمعیت­های اورارتو به روش Single linkage بر اساس شاخص­های ارزیابی شده68
شکل 4-8 تا4-39  آیدیوگرام و کاریوتیپ جمعیت­ها71
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

فصل اول

 

 

 

 

مقدمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-1 مقدمه

«از کجا آمده‌ام آمدنم بهر چه بود؟» این سؤالی است که انسان از دیرباز با آن مواجه بوده است و نحوه‌ی پیدایش جهان، گیاه و حیوان را از خود پرسیده است. با پیشرفت دانش و تکنولوژی و پیدایش علم ژنتیک بارقه‌هایی در ذهن بشر زده شد که می‌تواند به جوابی درست برای این سؤال دست پیدا کند. شناخت کروموزوم‌ها در اوایل قرن نوزدهم و ارائه‌ی نظریه‌ی کروموزومی وراثت در سال 1903 از همان ابتدا، ژنتیک را با بررسی‌های سیتوژنتیکی- هیستولوژیکی گره زد (21). بر کسی پوشیده نیست که چگونگی تشکیل موجودات و بررسی منشاء حیات تنها از مجرای مطالعات کاریوتیپی و با بهره گرفتن از علم سیتوژنتیک میسر است (ویت1953). نیاز به دانش و دقت فراوان در مطالعات سیتوژنتیکی از یک سو و سختی پروسه‌ی اجرایی از سوی دیگر باعث شده است این‌گونه تحقیق‌ها کمتر مورد توجه قرار گیرند. از همین رو در این تحقیق بر آن شدیم تا تنوع سیتوژنتیکی دو گونه‌ی بسیار مهم گندم وحشی تریتیکوم اورارتو[1] و تریتیکوم بوئتیکوم[2] را مورد مطالعه قرار دهیم(39).

بی‌شک در اختیار داشتن مواد آزمایشی فراوان دارای تنوع جمعیتی در نمونه‌های گردآوری شده برای یک آزمایش سیتوژنتیکی از اهمیت بالایی برخوردار بوده و باعث اعتبار هرچه بیشتر نتایج تحقیق می‌گردد. کشور پهناور ایران به دلایل تاریخی و باستان‌شناسی که در زیر آورده شده است مناسب‌ترین محل برای انجام تحقیقات سیتوژنتیکی گیاهی به خصوص در مورد گندم، جو، یونجه، شبدر و اکثر گیاهان دارویی است، به گونه‌ای که برخی از پژوهشگران اروپایی، ایران را «بهشت گیاه‌شناسی[3]» نام نهاده‌اند (103).

بررسی‌های تاریخی و کاوش‌های باستان‌شناسی بیانگر این واقعیت است که در پایان دوره‌ی پاله‌ئولیت[4]  انسان بدوی و شکارگر به سمت کشاورزی و کشت دانه‌های خوش‌خوراک روی آورد (19).

ناهماهنگی اقتصادی ناشی از افزایش جمعیت و پیشرفت در ساخت ابزار سنگی و آلات فلزی در آسیای غربی از جمله غرب ایران باعث شد این منطقه در مقایسه با سایر کشورها و نقاط جهان به مراتب بیشتر پیشرفت نماید. پیدایش و توسعه کشاورزی در مناطق کوهستانی زاگرس، تورس، سوریه و فلسطین قبل از نقاط دیگر انجام گرفت (19).

ساکنان زاگرس بزرگ (ایران و عراق) و نواحی پست و جلگه‌ای مسوپوتامیا[5]* در جنوبِ فلات غربی ایران گندم و جو را به عنوان اولین خوراک گیاهی انتخاب و کشت نمودند و اوراتوئیان** که قبل از پیدایش دولت ماد در شمال ایران زندگی می‌کردند نیز به کشت این محصولات روی آورده بودند. بی‌شک نام تریتیکوم اورارتو تداعی کننده‌ی همین مطلب است(19 و103).

[1] Triticum uratu

[2] Triticum boeoticum

[3] Botanical Paradise

[4] دوران نخستین تمدن انسان‌های ماقبل تاریخ

[5] Mesopotamian Lowland

*مسوپوتامیا نامی یونانی است که به  نواحی میان دو رود دجله و فرات و اطراف و حواشی آن اطلاق می شد. اعراب و مصریان این منطقه را بین النهرین و عبری ها آن را نهریم می خواندند. در فارسی کهن این منطقه را میانرودان خوانده اند.

**نام تمدّنی است که در غرب آذربایجان امروز، شرق آناتولی، شمال کردستان کنونی و اطراف دریاچه وان و ارتفاعات ارمنستان سکونت داشته اند، احتمالاً نیاکان ارامنه و گرجی‌های کنونی بوده‌اند و از حدود ۱۵۰۰ سال پیش از میلاد تا ششصد پیش از میلاد بر این منطقه حکمرانی داشتند.

تعداد صفحه :122

قیمت :37500 تومان

بلافاصله پس از پرداخت ، لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت  asa.goharii@gmail.com