حقوق

پایان نامه رشته حقوق خصوصی: بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی


با عنوان :  بایسته ها و رویه های اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش حقوق خصوصی

 عنوان:

بایسته ها و رویه های

اجرای اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر علی مهاجری

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر علیرضا حسنی

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب
عنوانصفحه
چکیده1
مقدمه2
الف-بیان مسئله و اهمیت موضوع2
ب-پیشینه و سوابق تاریخی4
ج-پرسش های تحقیق4
د-فرضیه ها4
هـ- اهداف تحقیق5
و-کاربران تحقیق5
ز-نوع روش تحقیق5
تبین و توجیه پلان5
فصل اول: معنا، مفهوم سند،، ارکان و اقسام آن
مبحث اول: تعریف سند6
گفتار اول: مفهوم لغوی و اصطلاحی6
گفتار دوم: ارکان سند7
مبحث دوم: اقسام سند7
گفتار اول: سند عادی7
بند اول: مفهوم سند عادی8
بند دوم: اقسام سند عادی8
الف-سند عادی تجاری8
ب-سند غیر تجاری10
گفتار دوم: سند رسمی10
بند اول: مفهوم سند رسمی11
الف-تعریف سند رسمی از نظر قانون مدنی11
ب-تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت11
ج-تفاوت مفهوم سند رسمی در قانون مدنی و قانون ثبت12
بند دوم: ارکان و شرایط تنظیم سند رسمی13
الف-تنظیم سند به وسیله مامور رسمی13
ب-تنظیم سند در حدود صلاحیت مامورین رسمی13
ج-رعایت مقررات قانون در تنظیم سند14
بند سوم: اقسام سند رسمی14
الف-اقسام سند رسمی از حیث نوع و ماهیت آن14
ب-اقسام سند رسمی از حیث نوع استفاده و کاربردی آن15
بند چهارم: اجزاء سند رسمی15
الف-محتویات سند15
ب-مندرجات سند15
بند پنجم: آثار سند رسمی16
الف-اعتبار تمام محتویات و امضاهای مندرج در سند رسمی17
ب-اعتبار تمام مندرجات سند رسمی17
ج-اعتبار سند رسمی در برابر اشخاص ثالث18
د-لازم الاجرا بودن سند رسمی19
هـ-قدرت اجرایی سند رسمی20
بند ششم: مزایای سند رسمی21
گفتار سوم: تفاوت سند رسمی و سند عادی22
بند اول: تفاوت از حیث شکل22
بند دوم: تفاوت از حیث موضوع23
بند سوم: تفاوت از حیث مکان23
بند چهارم: تفاوت از حیث حجیت24
بند پنجم: تفاوت از حیث قوه اجرایی24
بند ششم: تفاوت از حیث قابلیت استناد24
بند هفتم : تفاوت از حیث امتیاز24
بند هشتم :تفاوت از حیث اعتبار25
بند نهم: تفاوت سند رسمی و سند در حکم سند رسمی25
 

فصل دوم : اجرائیه و مراجع صدور آن

مبحث اول: اجرائیه27
گفتار اول: تعریف اجرائیه27
گفتار دوم: تقاضا نامه صدور اجرائیه28
بند اول تقاضانامه صدوراجرائیه جهت اسناد ذمه ای و قبوض اقساطی28
بند دوم: تقاضانامه صدور اجرائیه جهت اسناد با وثیقه29
گفتار سوم: مدارک لازم جهت درخواست اجرائیه32
مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه33
گفتار اول: مراجع صلاحیت دار در مورد اسناد رسمی33
بند اول: دفاتر اسناد رسمی33
بند دوم: دفاتر ازدواج و طلاق35
گفتار دوم: مراجع صلاحیت دار در مورد سایر اسناد35
بند اول: مرجع صدور اجرائیه اسناد در حکم لازم الاجرا35
بند دوم: مرجع صدور اجرائیه در سایر اسناد38
مبحث سوم: درخواست کننده اجرا در مراجع ذی صلاح40
گفتار اول: متعهدله، وکیل، نماینده قانونی و با قائم مقام وی40
گفتار دوم: وراث در صورت فوت متعهد40
مبحث چهارم: انواع اجرائیه در مراجع صلاحیت دار41
گفتار اول: اجرائیه دادگاه41
گفتار دوم: اجرائیه ثبتی41
گفتار سوم: شباهت ها و تفاوت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه42
بند اول: شباهت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه42
بند دوم: تفاوت های اجرائیه ثبت و اجرائیه دادگاه43
مبحث پنجم: اسناد قابل اجرا در مراجع ذی صلاح و جهات اجرا44
گفتار اول: اسناد منجز و معلق45
گفتار دوم: وجود مبنا و جهت قانونی برای صدور اجرائیه46
گفتار سوم : تقاضای کتبی متعهدله48
گفتار چهارم : فرا رسیدن زمان اجرای تعهد48
فصل سوم: نحوه و رویه اجرای اسناد
مبحث نخست: عملیات مقدماتی اجرایی49
گفتار اول: تعریف عملیات اجرایی49
گفتار دوم: مراحل عملیات اجرایی53
بند اول: نحوه صدور اجرائیه53
بند دوم: شرایط صدوراجرائیه54
الف-تعداد برگ های اجرائیه54
ب-اشکالات مربوط به صدور اجرائیه55
بند سوم: ابلاغ اجرائیه56
الف-ابلاغ اجرائیه و عدم حضور متعهد57
1-ابلاغ اجرائیه به معرفی متعهدله57
2-ابلاغ اجرائیه با نشر آگهی57
3-تغییر محل اقامت متعهد58
4-ابلاغ در خارج از کشور58
5-ابلاغ اجرائیه به وراث متعهد59
6-ابلاغ اجرائیه به محجور60
ب-ابلاغ اجرائیه به شرکت ها60
ج-ابلاغ اجرائیه به وزارت خانه ها و ادارات دولتی60
د-ابلاغ اجرائیه به مالک و راهن61
بند چهارم: آقار ابلاغ61
مبحث دوم: نحوه و رویه اجرا در اسناد دارای وثیقه و اسناد ذمه ای61
گفتار اول: نحوه و رویه اجرا در اسناد دارای وثیقه62
بند اول: تعاریف و اقسام اسناد دارای وثیقه62
الف-تعریف لغوی و اصطلاحی62
ب-اقسام معاملات دارای وثیقه63
1-معامله با حق استرداد63
2-معاملات رهنی63
3-معاملات شرطی63
ج-تفاوت بین اقسام معاملات دارای وثیقه63
بند دوم: خصوصیت اسناد وثیقه ای64
بند سوم: ترتیب اجرا در اسناد دارای وثیقه64
الف-صدور اجرائیه64
ب-ارزیابی65
ج-مزایده67
د-اعراض از رهن70
هـ- حقوق بدهکار اسناد وثیقه ای71
1-فسخ و فک سند وثیقه71
2-رهن مکرر71
3-انتقال حق استرداد71
4-پرداخت بدهی و جلوگیری از واگذاری مال مورد وثیقه به بستانکار یا خریدار72
5-حقوق سایر بستانکاران نسبت به سند وثیقه ای72
6-عملیات اجرایی در صورت فوت بدهکار سند وثیقه ای73
7-انتقال قهری حق استرداد به وراث74
8-بازداشت مازاد مورد وثیقه74
گفتار دوم: نحوه و رویه اجرا در اسناد ذمه ای76
بند اول: تعاریف76
بند دوم: ترتیب اجرا در اسناد ذمه ای76
الف-تامین موضوع اجراییه78
ب-اجرائیه بر تسلیم مال منقول78
ج-اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول79
د-انجام تعهد به وسیله متعهدله79
هـ-وجه الالتزام80
1-وجه الالتزام در تاخیر انجام تعهد81
2-وجه التزام در صورت عدم انجام تعهد81
و-رسیدگی به مدارک متعهد81
ز-بازداشت اموال متعهد82
1-بازداشت اموال منقول82
2-ارزیابی82
3-تعیین حافظ اموال83
4-بازداشت اموال غیر منقول84
5-بازداشت اموال نزد شخص ثالث85
ح-مزایده اموال بازداشت شده86
1-اگهی مزایده غیر منقول86
2-آگهی مزایده اموال منقول87
3-تفاوت حراج و مزایده87
بند سوم: مستثنیات دین89
الف-اموال مشمول حکم مستثنیات دین89
ب-اعتراض به بازداشت مستثنیات دین90
بند چهارم-آثار بازداشت اموال متعهد91
الف-تقدم در وصول مطالبات92
ب-ممنوعیت نقل و انتقال92
ج-عدم قبول ادعای ثالث نسبت به اموال بازداشت شده92
گفتار سوم: تفاوت اسناد ذمه ای با اسناد وثیقه93
بند اول: سپردن وثیقه93
بند دوم: بازداشت متعهد94
بند سوم: مستثنیات دین94
بند چهارم: مراحل اجرا94
فصل چهارم: آثار اجرا
مبحث اول: تنظیم سند انتقال اجرایی95
گفتار اول: تعاریف95
گفتار دوم: تفاوت ها و شباهت ها با سایر مفاهیم مشابه95
گفتار سوم: اثار تنظیم سند انتقال اجرایی نسبت به بدهکار و طلبکار96
مبحث دوم: تحویل مال منقول یا مال غیر منقول97
گفتار اول: تحویل و تسلیم اموال منقول97
گفتار دوم: تحویل و تسلیم اموال غیر منقول97
مبحث سوم: تخلیه98
گفتار اول: تعاریف98
گفتار دوم: شرایط و موارد صدور حکم تخلیه98
گفتار سوم: رویه های عملی در اجرای تخلیه99
مبحث چهارم: هزینه های اجرایی99
گفتار اول: اقسام هزینه های اجرا99
بند اول: حق الاجرا99
الف-تعریف100
ب-حق الاجرا در موارد خاص101
د-موارد عدم تعلق حق الاجرا102
بند دوم: حق مزایده102
الف-تعریف102
ب-شرایط تعلق حق مزایده و میزان آن102
بند سوم : هزینه ارزیابی103
بند چهارم: حق الحفاظه103
مبحث پنجم: شکایات اجرایی104
گفتاراول: اقسام شکایات اجرایی104
بند اول: شکایت از دستور اجرای سند104
الف-آثار شکایت از دستور اجرای سند104
ب-استثنائات104
بند دوم: شکایت از عملیات اجرایی105
الف-قوانین و مقررات مرتبط با شکایت از اقدامات اجرایی و عملیات مامورین اجراء105
ب-شرایط شکلی شکایت و نحوه رسیدگی به آن105
ج-رویه عملی در شکایت از عملیات اجرایی107
گفتار دوم: توقیف عملیات اجرایی108
بند اول: تعاریف108
الف-تعریف لغوی توقیف108
ب-تعریف اصطلاحی توقیف عملیات اجرایی109
بند دوم: موارد توقیف عملیات اجرایی109
بند سوم: رویه عملی در توقیف عملیات اجرایی110
نتیجه گیری و پیشنهادات112
فهرست منابع114
علائم اختصاری116
چکیده انگلیسی118

چکیده

امروزه سیاست های قضایی بسیاری از نظام های حقوقی در این راستا است که از تراکم کار محاکم کاسته و با حل موضوعات، دعاوی و ترافعات اشخاص در سایر بخش ها در این زمینه اقدام موثری نمایند. در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران نیز در این زمینه تلاش های بسیاری شده است. یکی از مهمترین راه ها در راستای تحقق بخشیدن به این هدف، تاکید بر تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق می باشد. با توجه به این که دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق یکی از مراجع قانونی در تنظیم اسناد رسمی در رابطه با اموال و تعهدات و قراردادهای اشخاص هستند، و از سوی دیگر امکان اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی ممکن می باشد، نقش به‌سزایی را می توانند در راستای هدف مزبور ایفا نمایند.

این ویژگی‌ که در مواد مختلف قانونی مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته و مقررات ، بایسته ها و رویه های خاصی جهت اجرای مفاد آن وجود دارد، آن طور که باید در پژوهش های حقوقی به آن پرداخته نشده است و به وضوح خلاء آن در متون حقوقی مشهود است. این تحقیق تلاشی است جهت روشن نمودن زوایای مختلف اجرای اسناد رسمی، که در این راستا سعی شده است تمام مواد قانونی و مقررات خرد و کلان مرتبط به طور دقیق و علمی بررسی گردد.

کلید واژه ها: سند – اجرا – دفاتر اسناد رسمی.

 

 

مقدمه

تضمین حقوق اشخاص وعدم تعرض به مالکیت آنهاهدف مهمی است که در تمام نظام های حقوقی دنبال می شود. رسیدن به این مطلوب جز در سایه اعتماد و گسترش دامنه حمایت حقوق ثبت ممکن نیست. حقوق ثبت با ضمانت اجراهای منحصر به فرد خود جایگاه خاصی در میان قوانین و قواعد حقوقی دارد. این موضوع باعث شده تقریبا در تمام نظام های حقوقی جهت اجرا و نظارت برقوانین و مقررات ثبتی ارگان­ها، سازمان ها و نهادهای خاص و مجزایی تعریف شوند.

حقوق ایران نیز از همان بدو شکل گیری نظام مدون حقوقی، به این امر توجه داشته و همواره شاهد بوده ایم که در کنار سایر قوانین، مقررات ثبتی اهمیت و جلوه ای خاص داشته است. به واقع تضمین اجرای اسناد که خصیصه بارز اسناد رسمی از سایر اسناد است، موجب این اهمیت شده است. در حقوق کشورمان با تصویب قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316، مواد 58 الی 64 قانون مذکور به اجرای مفاد اسناد رسمی اختصاص یافت. متعاقباً قانون اصلاح موادی از قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال 1322 به تصویب رسید که به موجب ماده 8 قانون یاد‌شده مقرر شد:

«ترتیب اجرای مفاد اسناد رسمی و عملیاتی که اجرا متوقف بر آن است از ابلاغ و توقیف اموال و اشخاص و هزینه‌های اجرایی و مصارف آن و تعیین حق‌الاجرا در مواردی که در قانون معین نشده و مقتضی باشد و وصول حق‌الاجرا و نیز ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به‌طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین‌نامه وزارت دادگستری خواهد بود».

در اجرای ماده مذکور اولین آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا در سال 1322 به تصویب وزیر دادگستری رسید.

در سال 1351 مواد 34 و 34 مکرر ق.ث. اصلاح گردید و در اجرای ماده 157 اصلاحی ق.ث. «آ.ا.م.ا.ر اجرایی مواد 34 و 34 مکرر اصلاحی ق.ث.» و «آیین‌‌نامه مرکز حراج و نحوه اجرای حراج و نوبت آن و نحوه توقیف حق بدهکار نسبت به مازاد مورد وثیقه و طرز استیفای حقوق توقیف‌کننده» به ترتیب در اردیبهشت و آبان‌ماه 1352 به تصویب وزیر دادگستری رسید.

متعاقباً و جهت جلوگیری از تشتت و پراکندگی مقررات مربوط به اجرای اسناد رسمی «آیین‌نامه اجرای اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی» در سال 1355 در خصوص نحوة اجرای اسناد وثیقه و ذمه به تصویب رسید که تا مهرماه سال 1387 مجری بود.

اخیراً با تصویب قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی ق.ث. مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن در بهمن ماه 1386 و آیین‌نامه مصوب 1355 در اجرای تبصره 2 قانون مزبور و نیز لزوم بازنگری در برخی از مقررات مربوط به اجرای اسناد ذمه، می توان گفت مقررات ثبتی به‌طور کامل مورد بازنگری قرار گرفته و ماحصل آن «آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 در 203 ماده و 43 تبصره »[1] می‌باشد که یکی از ویژگی‌های آن اجرای اسناد رسمی است،که اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی انجام می شود که این موضوع به‌وضوح در مواد 92 و 93 ق.ث. مورد تأکید قانون‌گذار قرار گرفته است.

با توجه به تعریف ماده 1287 ق.م. از سند رسمی که بر‌اساس آن دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق نیز یکی از مهمترین مراجعی هستند که وظیفه مهم تنظیم سند رسمی در رابطه با مالکیت اموال و سایر حقوق و تعهدات و قراردادهای اشخاص وثبت ازدواج وطلاق را به‌عهده دارند. لذا دفاتر اسناد رسمی نقش به‌سزایی در اجرای اسناد تعهدآور و لازم‌الاجرا دارند. جز اسنادی که مقررات خاصی برای اجرای آنها وضع گردیده و صدور اجرائیه نسبت به آنها در مراجع مربوطه یا ادارات ثبت اسناد و املاک صورت می‌گیرد، بقیه اسناد لازم‌الاجرا عموماً به دلیل تنظیم آنها در دفاتر اسناد رسمی وازدواج وطلاق از طریق همان دفاتر قابلیت صدور اجرائیه دارند.

در ماده 34 ق.ث. که در اسفند 1386 اصلاح و تصویب گردیده است راجع به معاملات شرطی و رهنی و به‌طور کلی معاملات با‌حق‌استرداد که بین اشخاص در دفاتر اسناد رسمی منعقد می‌گردد به طلبکار این حق داده شده است که با مراجعه به دفترخانه تنظیم‌کننده سند تقاضای صدور اجرائیه نماید. به‌طور قطع سران دفاتر اعم از اسناد رسمی یا ازدواج و طلاق در تعیین و تشخیص صلاحیت بستانکار جهت صدور اجرائیه و احراز هویت وی مسؤولیت مهمی را به‌عهده دارند که با استناد به مواد آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی مصوب 11/6/87 و دیگر مواد قانونی به تشریح این مسؤولیت خطیر می‌پردازیم.

اطلاعات مربوط به پایان نامه:

الف: بیان مسئله و اهمیت موضوع:

در راستای سیاست های قضایی کشور و کم نمودن تراکم کار محاکم و دادگستری، توجه به یکی از مهمترین ویژگی های اسناد رسمی که اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی است بسیار حایز اهمیت است. این موضوع به وضوح در مواد 92[2] و 93[3] ق ث مورد تأکید قانونگذار قرار گرفته است و با توجه به تعریف مادّه 1287[4] ق. مدنی از سند رسمی، دفاتر اسناد رسمی یکی از مراجعی هستند که وظیفه مهم تنظیم سند رسمی در رابطه با حقوق اموال و تعهدات و قراردادهای اشخاص به عهده دارند. نقش بسزای دفاتر اسناد رسمی در اجرای اسناد تعهدآور و لازم الاجراء و تشریح و بررسی زوایای مختلف این موضوع مهم و اثرگذار موضوع این پایان نامه را تشکیل می دهد.

ب: پیشینه و سوابق تاریخی:

تاکنون تحقیق و پایان نامه ای در این خصوص به صورت تخصصی وبا تاکید بر جنبه های اجرایی ونحوه اجرای اسناد تدوین نشده است. مطالبی به طور محدود در کتاب های حقوق ثبت و اجرای اسناد رسمی (قدیم) و برخی مقالات منتشره در این زمینه وجود دارد ولی تخصصی و تجربی نبوده و به صورت یک مجموعه مدون و کامل نیست.

ج: پرسش های تحقیق (مسئله تحقیق)

1- چرا برخی اسناد و تعهدات بدون مراجعه به محاکم وطی نمودن مراحل پیچیده اجرای دادگستری، مستقیما از سوی دفاتر برای آنها اجراییه صادر می شود، به عبارت دیگر چه ویژگی هایی این اسناد و تعهدات مندرج در انها را از بقیه موارد متمایز نموده واشخاص را به تنظیم این اسناد وتحمل هزینه های آن سوق می دهد؟

2- سردفتر چه وظایف و تکالیفی در صدور اجرائیه دارد؟

3- آیا سردفتر می تواند برای کلیه اسناد تنظیمی اجرائیه صادر نماید؟

4- متعهد له یاطلبکار در اسناد تنظیمی توسط سردفتر از چه ضمانت اجراهایی برخوردار خواهد بود؟

5- آیا درحین اجرای مفاد اسناد رسمی مستثنیات دین لحاظ می گردد؟

6- در جریان اجرای اسناد رسمی، برای اشخاص ثالثی که خود را محق میدانند یا اعتراضی به اجرا دارند چه تضمیناتی پیش بینی شده است؟

د: فرضیه ها:

1-به نظر میرسد که سند رسمی میتواند نقش بسزایی در کم کردن پرونده ورودی به محاکم دادگستری داشته باشد.

2- به نظر میرسد که سران دفاتردر تشخیص صلاحیت بستانکار جهت صدور اجرائیه مسئولیت مهمی را بر عهده دارند.

3- به نظر می رسد که فقط نسبت به تعهداتی می توان اجرائیه صادر کرد که در سند منجزاً قید گردیده باشد.

4- ظاهرا اسناد رسمی بدون مراجعه به محاکم دادگستری دارای قرت اجرایی فراوانی است.

5- به نظر می رسد ملکی که در وثیقه قرار گرفته جزءمستثنیات محسوب نمی شود

هـ :اهداف تحقیق:

1- امکان دسترسی به مجموعه مدون و تخصصی درخصوص اجرای اسناد رسمی لازم الاجراء

2- تبیین و تحصیل نقاط و قوت و ضعف و محاسن و معایب آئین نامه اجرای سند رسمی.

3- ایجاد زمینه مناسب جهت تصویب قانونی مناسب با کمترین عیب و نقص در نظام حقوقی ایران

4-ارائه ی آثار و محاسن استفاده از سند رسمی برای بستانکاران.

تعداد صفحه :136

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :               asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *