صنایع غذایی

دانلود پایان نامه : پایدارسازی امولسیون های روغن در آب با بهره گرفتن از کمپلکس سدیم کازئینات و صمغ کتیرا

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته صنایع غذایی

عنوان : پایدارسازی امولسیون های روغن در آب با بهره گرفتن از کمپلکس سدیم کازئینات و صمغ کتیرا

 

3-1- نام طرح : پایدارسازی امولسیون های روغن در آب با بهره گرفتن از کمپلکس سدیم کازئینات و صمغ کتیرا

3-4- استاد مشاور: دکتر نایب زاده، استادیار، دانشکده تغذیه و صنایع غذایی شهید بهشتی

6-3- شماره و تاریخ قرارداد اجرای طرح پژوهشی:

7-3-سازمان پشتیبان طرح: انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور

9-3- نوع طرح: کاربردی-پایه ای

10-3- محل اجرای طرح: انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور، داشکده تحصیلات تکمیلی دانشکده صنایع غذایی شهید بهشتی، مرکز تحقیقات بیو فیزیک و بیو شیمی دانشگاه تهران

11-3- تاریخ شروع طرح:فروردین 91

12-3- تاریخ پایان طرح: پائیز 92

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

1-فصل اول-مقدمه وكلیات.. 3

1-1-بیان مسئله.. 5

1-2-تعریف علمی واژه ها.. 6

1-2-1- امولسیفایر(Emulsifier).. 6

1-2-2- عوامل سفت کننده (Thickening agents).. 6

-12-3- امولسیون یگانه (Single emulsion).. 6

1-2-4- خامه ای شدن (Creaming).. 6

1-2-5- انبوهش (Flocculation).. 7

1-2-6- الحاق (Coalescence).. 7

1-2-7- وارونگی فاز (Phase inversion).. 7

1-2-8- مونودیسپرس.. 7

1-2-9- پلی دیسپرسیتی.. 7

1-2-10- دافعه فضایی (Steric exclusion).. 7

1-2-11-D(0/1) 7

1-2-12-  D(0/5)... 7

1-2-13- D (0/9)... 8

1-2-14- D (4, 3)یاVolume mean diameter. 8

1-2-15- D (2, 1)یاSurface mean diameter. 8

1-2-16- D (1, 0)یاNumber mean diameter. 8

1-2-17- Span. 8

1-3-اهداف پژوهش.. 9

4-1-فرضیات پژوهش.. 10

1-5- جدول متغیرها.. 11

2– فصل دوم-مروری برپژوهشهای پیشین.. 14

2-1- تاریخچه   ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………15

2-2-عوامل ناپایداری امولسیونها.. 17

2-2-1-بهم پیوستگی (Coalescence).. 18

2-2-2- انبوهش یالخته شدن ((Flocculation. 20

2-2-3- جدایشگرانشی (Creaming).. 21

2-2-4- برگشت فاز ( (Phase inversion. 24

2-3- نحوه ی تشكیل امولسیونها.. 25

2-4- سازوكارپایدارسازی امولسیونها.. 27

2-5- پایدارسازی امولسیونها بااستفاده ازبیوپلیمرهای طبیعی.. 28

2-5-1- امولسیونهای پایدارشد ه باپلی ساکاریدها.. 30

2-5-2- امولسیونهای پایدارشده باپروتئینها.. 33

2-6- معرفی پلیمرهای مورداستفاده درپژوهش حاضر.. 39

2-6-1- صمغ کتیرا.. 39

2-6-2- پروتئینهای شیر.. 45

2-7- روش های مورداستفاده درپیش بینی خصوصیات وپایداری امولسیونهای روغن درآب   47

2-7-1- رئولوژی.. 48

2-8- جمع بندی.. 54

3-فصل سوم-موادوروشها.. 57

3-1- روش كلی پژوهش ومحل انجام آن.. 58

3-2- مواد……………….. 58

3-3- مراحل انجام پژوهش و روش های آزمون.. 58

3-3-1- تهیه پودركل صمغ كتیرا ( تراگاكانت).. 59

3-3-2- جداسازی جزءمحلول ونامحلول صمغ كتیرا (تراگاكانتین و باسورین)   59

3-3-3- آماده سازی محلول اولیه ی سدیم كازیئنات،تراگاكانت،تراگاكانتین و باسورین.. 60

3-3-4- آماده سازی امولسیونهای روغن درآب .. 60

3-3-5- نقشه وطرح.. 61

3-3-6- فاکتورهای مورداندازه گیری وروش های اندازه گیری.. 62

3-3-7- تجزیه وتحلیل آماری.. 66

4-فصل چهارم-یافته ها.. 68

4-1- بررسی سازوکارپایدارسازی امولسیونهای روغن درآب توسط دوگونه صمغ کتیرا (گون ه آستراگالوس گوسیپینوس وآستراگالوس فلاکوسوس).. 69

4-1-1-ساختارشیمیایی (تعیین گروه های قندی،استیل ومتیل).. 70

4-1-2- اثرمتغیرها برپایداری امولسیونها طی زمان ( آزمون خامه ای شدن)   70

4-1-3- اثرمتغیرها برکشش سطحی وبین سطحی.. 76

4-1-4- اثرمتغیرها براندازه ذرات.. 78

4-1-5- اثرمتغیرها برداده های حاصل ازرئولوژی پایا.. 84

4-1-6- اثرمتغیرها برداده های حاصل ازرئولوژی ناپایا.. 88

4-2- بررسی سازوکارپایدارسازی امولسیونهای روغن درآب توسط صمغ کتیرا (گونه آستراگالوس گوسیپینوس) وسدیم کازئینات.. 93

4-2-1- اثرنسبت پروتئین به پلی ساکارید برپایداری امولسیونها طی زمان ( آزمون خامه ای شدن).. 93

4-2-2- اثر pHبرپایداری امولسیونها طی زمان ( آزمون خامه ای شدن)   94

4-2-3- اثرمتغیرها برکشش سطحی وبین سطحی.. 94

4-2-4- اثر متغیرها براندازه ذرات.. 96

4-2-5-اثرمتغیرها بررئولوژی پایا.. 99

4-2-6-اثرمتغیرها بررئولوژی ناپایا.. 100

4-2-6-2- تاثیرpHبرکمپلکس و ویسکوزیته.. 101

5-فصل پنجم-بحث و نتیجه گیری.. 102

5-1- بررسی سازوکار پایدارسازی امولسیونهای روغن درآب توسط دوگونه صمغ کتیرا (گون ه آستراگالوس گوسیپینوس وآستراگالوس فلاکوسوس)………. 103

5-1-1- ساختارشیمیایی ( تعیین گروه های قندی،استیل و متیل).. 103

5-1-2-اثرغلظت وگونه صمغ کتیرا برپایداری امولسیونها طی زمان.. 105

5-1-3-اثرمتغیرها برکشش سطحی و بین سطحی.. 106

5-1-4- اثرغلظت و گونه صمغ کتیرا برتوزیع اندازه ذرات و تصاویرمیکروسکوپی   107

5-1-5- اثرمتغیرها بررئولوژی پایا.. 109

5-1-6- اثرمتغیرها بررئولوژی ناپایا.. 112

5-2- بررسی سازوکار پایدارسازی امولسیونهای روغن درآب توسط صمغ کتیرا (گونه آستراگالوس گوسیپینوس) وسدیم کازئینات.. 114

5-2-1- اثر نسبت پروتئین به پلی ساكارید و pH برپایداری امولسیونها طی زمان   114

5-2-2- اثرمتغیرها برکشش سطحی وبین سطحی.. 115

5-2-3- اثرمتغیرها بررئولوژی.. 115

5-3- نتیجه گیری.. 117

5-4- پیشنهادات.. 118

5-4- فهرست منابع   119

 

فهرست شکل ها  و نمودار

شمارهعنوان شکلصفحه
2-1تصویر میکروسکوپی از یک امولسیون روغن درآب ( چاشنی مخصوص سالاد) شامل قطرات روغن پراکنده شده در محیط آبی

 

15
2-2تصویری شماتیک از انواع ساز و کار های ناپایداری امولسیون ها

 

18
2-3نمایی شماتیک از تولید امولسیون روغن در آب

 

26
2-4تفاوت بین پایداری سینتیکی و ترمودینامیکی

 

28
2-5تصویری از الف) گیاه گون ب) صمغ کتیرای مفتولی (آستراگالوس گوسیپینوس) ج) صمغ کتیرا خرمنی(آستراگالوس فلاکوسوس)

 

40
3-1تصویری از دستگاه اندازه گیری اندازه ذرات  (Cilas 1090 particle size  analyzer (Orleans)به همراه میکروسکوپ نوری

 

63
3-2تصویری دستگاه اندازه گیری کشش سطحی وبین سطحی (آلمان،Krüss GmbHHamburg Model K100)64
3-3تصویری از دستگاه رئومتر چرخشی (Physica MCR 301 (Anton Paar، اتریش)

 

65
4-1

الف

تاثیر غلظت (1/0-5/0 % وزنی/وزنی) صمغ کتیرا گونه اصفهان (آستراگالوس گوسیپینوس) براندیس پایداری (ESI) امولسیون های روغن در آب (10 % وزنی/وزنی) طی 35 روز در دمای 25 درجه سانتی گراد

 

72
4-1

ب

امولسیون های روغن در آب (10 % وزنی/وزنی بعد از 35 روز تحت شرایط سکون در دمای 25 درجه سانتی گراد (به ترتیب از راست به چپ غلظت های 1/0 تا 5/0 % وزنی/وزنی)73

 

4-2

الف

تاثیر غلظت (1/0-5/0 % وزنی/وزنی) صمغ کتیرا گونه شاهرود (آستراگالوس فلاکوسوس) براندیس پایداری (ESI) امولسیون های روغن در آب (10 % وزنی/وزنی) طی 35 روز در دمای 25 درجه سانتی گراد

 

74
4-2

ب

امولسیون های روغن در آب (10 % وزنی/وزنی بعد از 35 روز تحت شرایط سکون در دمای 25 درجه سانتی گراد (به ترتیب از راست به چپ غلظت های 1/0 تا 5/0 % وزنی/وزنی)

 

74
4-3

الف

 امولسیون های روغن در آب (10 % وزنی/وزنی بعد از 35 روز تحت شرایط سکون در دمای 25 درجه سانتی گراد (به ترتیب از راست به چپ غلظت های 35/0تا 5/0 % وزنی/وزنی)

 

75
4-3

ب

امولسیون های روغن در آب (10 % وزنی/وزنی بعد از 35 روز تحت شرایط سکون در دمای 25 درجه سانتی گراد (به ترتیب از راست به چپ غلظت های 35/0تا 5/0 % وزنی/وزنی)

 

 

75
4-4

الف

تاثیر غلظت (1/0-5/0 % وزنی/وزنی) جزء محلول صمغ کتیرا گونه اصفهان براندیس پایداری (ESI)   امولسیون های روغن در آب (10 % وزنی/وزنی) طی 35 روز در دمای 25 درجه سانتی گراد

 

76  
4-4

ب

امولسیون های روغن در آب (10 % وزنی/وزنی) بعد از 35 روز تحت شرایط سکون در دمای 25 درجه سانتی گراد(به ترتیب از راست به چپ غلظت های 35/0تا 5/0 % وزنی/وزنی)

 

76
4-5تاثیر افزودن  AG ,AGB, AGTوAF غلظت 5/0% وزنی/وزنی طی زمان برکاهش کشش سطحی در دمای 25 درجه سانتی گراد- علائم : AG(AGB (AGT (AF() و آب دیونیزه بدون صمغ (O)

 

77
4-6تاثیر افزودن AG ,AGB, AGTو AF غلظت 5/0% وزنی/وزنی طی زمان برکاهش کشش بین سطحی در دمای 25 درجه سانتی گراد. علائم : AG(AGB (AGT (AF() و آب دیونیزه و روغن بدون صمغ ()77
4-7میانگین کشش بین سطحی برای امولسیون های روغن در آب حاوی غلظت 5/0% وزنی/وزنی ازAG ، AG،AGT و AF در دمای 25 درجه سانتی گراد. A) AGB ، B) AGT، C) AF، D) AG و E)نمونه شاهد (آب و روغن بدون صمغ)

 

78
4-8مقایسه توزیع اندازه ذرات بر مبنای حجم، سطح و تعداد ذرات در امولسیون های حاوی 5/0 درصد وزنی/وزنی صمغ کتیرا نوع اصفهان (AG) بلافاصله بهد از تهیه امولسیون با اولتراتوراکس در 13500(rpm) به مدت 15 دقیقه در دمای 25 درجه سانتی گراد

 

81
4-9مقایسه تاثیر افزودنAG , AGB, AGT و AF در غلظت 5/0 % وزنی/وزنی بر توزیع اتدازه ذرات ( بر مبنای حجم) علائم: AG (AF (AGB  (AGT  ()امولسیون های روغن در آب

 

81
4-10مقایسه توزیع اندازه ذرات دیسپرسیون و امولسیون های حاوی 5/0 % وزنی/وزنی

 

82
4-11مقایسه توزیع اندازه ذرات (بر اساس حجم و تعداد) امولسیون های حاوی 5/0 % وزنی/وزنی

 

83
4-12تصاویر میکروسکوپی از نمونه های امولسیونی حاوی 5/0 % وزنی/وزنی از صمغ های تعیین شده بلافاصله بعد از تهیه امولسیون ها

 

83
4-13تاثیر غلظت و نوع صمغ مورد استفاده بر نمودار گرانروی ظاهری-آهنگ برش در دمای 25 درجه سانتی گراد، علائم :(●) 0.5%, (■) 0.4 %,(▲) 0.3 %, (   ) 0.2%, (Ο) 0.1 and (*) 1%.

 

85
4-14 تغییرات مدول ذخیره تابع کرنش برای امولسیون های حاوی غلظت 5/0% وزنی/وزنی از(●) AG, (▲) AGB(■) AGT و () AF در فرکانس 1 هرتز در دمای 25 درجه سانتی گراد

 

88
4-15تغییرات مدول ذخیره و افت تابع فرکانس برای امولسیون های حاوی غلظت 5/0 % وزنی از صمغ گونه اصفهان (AG) ()، جزء محلول حاصل از گونه اصفهان (AGT) ()،جزء نامحلول حاصل از گونه اصفهان (AGB)() و صمغ گونه شاهرود (AF) () در کرنش ثابت 1 % و دمای 25 درجه سانتی گراد

 

90
4-16تغییرات کمپلکس ویسکوزیته تابع فرکانس برای امولسیون های حاوی حاوی غلظت 5/0 % وزنی از صمغ گونه اصفهان (AG) ()، جزء محلول حاصل از گونه اصفهان (AGT) ()، جزء نامحلول حاصل از گونه اصفهان (AGB)() و صمغ گونه شاهرود (AF) () در کرنش ثابت 1 % و دمای 25 درجه سانتی گراد90
4-16تغییرات کمپلکس ویسکوزیته تابع فرکانس برای امولسیون های حاوی حاوی غلظت 5/0 % وزنی از صمغ گونه اصفهان (AG) ()، جزء محلول حاصل از گونه اصفهان (AGT) ()، جزء نامحلول حاصل از گونه اصفهان (AGB)() و صمغ گونه شاهرود (AF) () در کرنش ثابت 1 % و دمای 25 درجه سانتی گراد90

 

4-17تغییرات تانژانت افت تابع فرکانس برای امولسیون های حاوی حاوی غلظت 5/0 % وزنی از صمغ گونه اصفهان (AG) ()،جزء محلول حاصل از گونه اصفهان (AGT) ()، جزء نامحلول حاصل از گونه اصفهان (AGB)() و صمغ گونه شاهرود (AF) () درکرنش ثابت 1 % و دمای 25 درجه سانتی گراد

 

92
4-18تاثیر نسبت سدیم کازئینات به صمغ کتیرا گونه اصفهان (آستراگالوس گوسیپینوس) (1/1، 1/2، 1/3، 1/5 و 1/9) در غلظت كل بیو پلیمر ثابت 9/0 % وزنی براندیس پایداری (ESI) امولسیون های روغن در آب (10 % وزنی/وزنی) طی 35 روز در دمای 25 سانتی گراد

 

93
4-19تاثیر pH براندیس پایداری (ESI) امولسیون های روغن در آب (10 % وزنی/وزنی) حاوی نسبت سدیم کازئینات به صمغ کتیرا گونه اصفهان (آستراگالوس گوسیپینوس) 1/1 در غلظت كل بیو پلیمر ثابت 9/0 % وزنی طی 35 روز در دمای 25 درجه سانتی گراد

 

 

94
4-20تاثیر افزودن غلظت 45/0 % وزنی جزء محلول گونه اصفهان (AGT)، جزء نا محلول گونه اصفهان (AGB)، كل صمغ گونه اصفهان (AG)، گونه شاهرود (AF) – سدیم کازئینات به تنهایی (غلظت 45/0 % وزنی) سدیم کازئینات + صمغ گونه اصفهان بر کاهش کشش سطحی ( نسبت 1 به 1 ، غلظت كل بیوپلیمر 9/0 % وزنی/وزنی (25 درجه سانتی گراد)

 

94
4-21تاثیر افزودن غلظت 45/0 % وزنی جزء محلول گونه اصفهان (AGT)، جزء نا محلول گونه اصفهان (AGB)، كل صمغ گونه اصفهان (AG)، گونه شاهرود (AF) – سدیم کازئینات به تنهایی (غلظت 45/0 % وزنی) سدیم کازئینات + صمغ گونه اصفهان بر کاهش کشش بین سطحی ( نسبت 1 به 1 ، غلظت كل بیوپلیمر 9/0 % وزنی/وزنی (25 درجه سانتی گراد)

 

95
4-22مقایسه تاثیر افزودن الف) صمغ کتیرا گونه اصفهان (AG) (در غلظت 45/0 % وزنی/وزنی) و سدیم کازیئنات و صمغ کتیرا گونه اصفهان (AG) ( نسبت 1 به 1 و غلظت کل پلیمر 9/0 % وزنی ب)  صمغکتیرا گونه اصفهان (AG) (در غلظت 3/0 % وزنی/وزنی)  و سدیم کازیئنات و صمغ کتیرا گونه اصفهان (AG) ( نسبت 2 به 1 و غلظت کل پلیمر9/0% وزنی ) دمای 25 درجه سانتی گراد

 

96
4-23مقایسه توزیع اندازه ذرات بر مبنای حجم، سطح و تعداد ذرات در امولسیون های حاویسدیم کازئینات و صمغ کتیرا نوع اصفهان (AG) ( نسبت 1 به 1 و غلظت کل پلیمر 9/0 % وزنی ) دمای 25 درجه سانتی گراد

 

97
4-24مقایسه تاثیر افزودن الف) صمغ کتیرا گونه اصفهان (AG) (در غلظت 45/0 % وزنی/وزنی) و سدیم کازیئنات و صمغ کتیرا گونه اصفهان (AG) ( نسبت 1 به 1 و غلظت کل پلیمر 9/0 % وزنی بر توزیع اندازه ذرات ( بر مبنای تعداد ذرات) امولسیون های روغن در آب

 

97
   
4-25تغییرات مدول ذخیره و افت تابع فرکانس برای امولسیون های نسبت های مختلف بیوپلیمر (غلظت کل بیوپلیمر 9/0 % وزنی)7 pH () نسبت 1 به 1، () نسبت 2 به 1، () نسبت 5 به 1 و () نسبت 1 به 1 در کرنش ثابت 1 % و دمای 25 درجه سانتی گراد

 

100
4-26تاثیر pHبر کمپلکس ویسکوزیته در امولسیون های حاویسدیم کازئینات و صمغ کتیرا نوع اصفهان (AG) ( نسبت 1 به 1 و غلظت کل پلیمر 9/0 % وزنی ) دمای 25 درجه سانتی گراد101

 

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

صفحهعنوان جدولشماره
11جدول متغیرها

 

5-1
36مطالعات مربوط به تاثیر افزودن پلی ساکارید ها در پایدارسازی امولسیون های روغن

 

2-1
37مطالعات مربوط به تاثیر افزودن توام پلی ساکارید و پروتئین ها در پایدارسازی امولسیون های روغن

 

2-2
41مهمترین گونه های مولد کتیرا

 

2-3
44جدول آنالیز شیمیایی دو گونه صمغ کتیرایی ایرانی

 

2-4
45توزیع اندازه ذرات موجود در پراکنش های دو گونه صمغ کتیرا

 

2-5
70 ترکیب شیمیایی صمغ کتیرا نوع اصفهان، دو جزء آن و نوع شاهرود

 

4-1
80پارامترهای توصیف کننده اندازه ذرات در امولسیون های روغن در آب 10% وزنی/وزنی با افزودن غلظت های  متفاوت از صمغ کتیرا نوع اصفهان (AG)، جزء نامحلول از صمغ کتیرا نوع اصفهان (AGB)، جزء محلول از صمغ کتیرا نوع اصفهان (AGT)و صمغ کتیرا نوع شاهرود (AGF) بلافاصله بعد از تولید و در روز 35 بعد از تولید در صورت دو فاز نشدن امولسیون های روغن در آب

 

4-2
86تاثیر غلظت و نوع صمغ مورد استفاده بر پارامترهای بدست آمده از نمونه  های امولسیون مدل قانون توان

 

4-3
87گرانروی ظاهری امولسیون های روغن در آب 10 % وزنی در پنج نرخ برشی متفاوت

 

4-4
89مقادیر قدرت ساختاری (G’ LVEو ,  ( G” LVEتانژانت افت در ناحیه ی ویسکوالاستیک خطی و مقادیر γLVE(مقدارکرنشی را در آن تغییرات برگشت پذیر انجام می شود ) در امولسیون های حاوی غلظت 5/0% وزنی/وزنی از  AG, AGB,  AGT و  AF در فرکانس 1 هرتز در دمای  25 درجه سانتی گراد

 

4-5
91مقادیر انحراف معیار پارامترهای قانون توان بدست آمده از  نتایج حاصل از آزمون روبش فرکانس در نمونه های امولسیون روغن در آب

 

4-6
95داده های حاصل از اندازه گیری کشش سطحی و بین سطحی غلظت 5/0 % وزنی/وزنی 25 درجه سانتی گراد

 

4-7
98پارامترهای توصیف کننده اندازه ذرات در امولسیون های روغن در آب 10% وزنی/وزنی حاوی نسبت سدیم کازئینات به کتیرا و pHهای متفاوت

 

4-8
99تاثیر نسبت پروتئین به پلی ساكارید و pH مورد استفاده بر پارامترهای بدست آمده از قانون توان بر نمونه  های امولسیون روغن در آب

 

 

4-9
101میانگین و انحراف معیار پارامترهای قانون توان بدست آمده از  نتایج حاصل از آزمون روبش فرکانس در نمونه های امولسیون روغن در آب  حاوی نسبت پروتئین به پلی ساکارید4-4

 

 

 

 

 

 

چکیده

سابقه و هدف:امولسیونهاجزءمهمیازاغلبسیستمهایغذایی،داروییوآرایشیهستند که به علت خصوصیات رئولوژیک و فیزیکوشیمیایی خاص خود، در صنایع مختلف اهمیت فراوانی دارند. اما محدودیت اصلی این سیستمها ناپایداری ترمودینامیکی آنها می باشد که سبب جدایش فازی طی زمان می شود. در این تحقیق، تاثیر استفاده از صمغ کتیرای ایرانی به عنوان یک هیدروکلوئید طبیعی و سدیم کازئینات به عنوان یک امولسیفایر طبیعی در پایدارسازی امولسیون های روغن در آب (10% وزنی) و برخی ویژگیهای فیزیکی و فیزیکوشیمیایی این سیستمها بررسی شد.

مواد و روش ها:در بخش اول مطالعه، پایداری سیستمهای امولسیونی با بررسی تاثیر غلظتهای متفاوت کتیرای حاصله از دو گونه گون آستراگالوس گوسیپینوس (AG) و آستراگالوس فلاکوسوس (AF) و با در نظر گرفتن نقش و غلظت جزء محلول و نامحلول طی سی و پنج روز پایش، تعیین گردید. سپس در فاز دوم مطالعه، تاثیر نسبتهای متفاوت از سدیم کازئینات به کتیرا (1/1، 1/2، 1/3، 1/5 و 1/9) در غلظت کل دو بیو پلیمر ثابت و 9/0% وزنی و pHهای متفاوت (7، 6، 5، 5/4 و 8/3) بر پایداری و خواص فیزیکوشیمیایی امولسیون ها طی 35 روز تعیین گردید. سپس جهت یافتن سازوکارهای مربوط به پایدارسازی، آنالیز قندی صمغ با HPAEC-PAD، ویژگی‌های رئولوژیک نمونه‌های امولسیون روغن در آب با دستگاه رئومتر ، توزیع اندازه ذرات با بهره گرفتن از تکنیک تفرق نور لیزر،کشش بین سطحی با دستگاه تنسیومتر بررسی شد.

یافته ها :نتایج نشان داد AF در غلظت 5/0 % وزنی کشش سطحی و بین سطحی را بیشتر از بقیه نمونه ها کاهش می دهند در حالی که AG پایدار ترین امولسیون ها در غلظت 5/0 % وزنی ایجاد می کند.بنظر می رسد علت پایدارسازی بالاتر AG حضور توام جزء محلول با نقش امولسیفایری و جزء نامحلول با تاثیر بر گرانروی فاز پیوسته سبب پایداری امولسیونهای حاوی AGمی باشد.

نتیجه گیری:نسبت مشخص از جزء محلول به نامحلول، ساختار شیمیایی ( درجه متیلاسیون، استیلاسیون، محتوی اسید اورونیک و ترکیب قندی) کل صمغ و دو جزء تشکیل دهنده آن باعث توانایی مناسب امولسیون کنندگی AG شده است. افزودن توام سدیم کازئینات و کتیرا تاثیر آنتاگونیستی بر پایداری امولسیون ها داشت و امولسیون های حاوی این دو بیوپلیمر سریع ناپایدار شدند.

واژگان کلیدی: امولسیون روغن در آب، پایداری، صمغ کتیرا، اندازه ذرات، رئولوژی و کشش بین سطحی

 

تعداد صفحه : 165

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.