علوم سیاسی

دانلود پایان نامه : بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در تحقق حکمروایی مطلوب ( ایران – تهران ) 1388 الی 1392

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :علوم سیاسی

عنوان : بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در تحقق حکمروایی مطلوب ( ایران تهران ) 1388 الی 1392

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد تاکستان

دانشکده حقوق و علوم سیاسی

 

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد علوم سیاسی

عنوان: بررسی نقش سازمان های مردم نهاد در تحقق حکمروایی مطلوب ( ایران تهران ) 1388 الی 1392

 

استاد راهنما:

جناب آقای دکتر حسن شمسینی غیاثوند

استاد مشاور:

جناب آقای دکتر فاضل فیضی

اردیبهشت ماه 1394

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

کشور ایران از جمله کشورهایی است که حاکمیت ساختار بسیط بر ارکان  اجرایی و تقنینی آن موجبات بروز مشکلات عمده ای خصوصا در حوزه حکمروایی فراهم آورده است. گستره قلمرو حاکمیت دولت تا اعماق مسولیتها و وظایف نهاد های غیر دولتی، مشکلات و مسائلی را دامن زده است که می بایست با دیدی علمی و حرفه ای به آن نگاه شود. نهاده حاکمیت با در بر گرفتن حوزه های جاری زندگی شهروندان، از عمده ترین مقولات است که نیازمند سیاستگذاری مناسب است. مدل سیاستگذاری که با دخیل کردن مردم در فرایند های حکمروایی اشکال بهتری از کارایی، اثر بخشی، بهروه وری و رفاه را فراهم آورد. واگذاری اقتدار محلی حکومت مرکزی به ساختار های مردمی و دموکراتیک تر من الجمله سازمان های مردم نهاد، نشانه های بهبود کارایی و دقت در برآورده سازی منافع روزانه مردم و به اعتباری اعضای جامعه مدنی است. کوچک سازی حوزه عمل و دخالت حکومت مرکزی در اموری که عملا می بایست واگذار گردند چیزی غیر از واگشایی گره ها و مشکلات  عمومی در عرصه محلی نیست. نگاهی به مشکلات سطح تهران بعنوان فضایی که دولت همواره داعیه دخالت در امور آن را دارد نشان می دهد که مهمترین عامل آن، استیلا سازمان ها و نهاد های دولتی بر حوزه های غیر وظیفه ای به صورت ناکار آمد است که بعضا مشکلاتی ایجاد کرده است که راه برون رفت آن شکستن سلطه حکومت مرکزی بر مدیریت شهرها است. این پژوهش با بهره گیری از مدل دلفی به ترسیم پرسشنامه پرداخته و از طریق گویه های معنا دار به تعداد 346 نفر از مسئولین و فعالین سازمان های مردم نهاد که از طریق فرمول کوکران به دست آمده است را مورد پرسش منطبق با فرضیات قرار داده است . پژوهش صورت گرفته با برتافتن ابعاد سیاستی موضوع نشان می دهد که با گسترش قلمرو حکمروایی مطلوب در نهادهای قدرت و افزایش سازمان های مردم نهاد توام با درک صحیح از مولفه های حکمرانی خوب  و تخصیص سهم بیشتری به مقوله مشارکت مردمی، میتوان به گره گشایی از بخش قابل توجهی از مسائل پیش آمده در سطح  شهر تهران پرداخت.

 

کلید واژه ها: سازمان های مردم نهاد ، حکمروایی مطلوب ، جامعه مدنی ، سرمایه اجتماعی ، شهر تهران

 

فهرست مطالب

عنوان مطلبصفحه
چکیده 5
فصل اول کلیات10
1-     مقدمه11
1-2 – طرح مساله11
1-3-  پیشینه تحقیق14
1-4 – سوال24
1-5 – فرضیه24
1-6 – اهداف تحقیق25
1-7- تعریف مفاهیم26
1-7-1- جامعه مدنی26
1-7-2- سرمایه اجتماعی27
1-7-3- حکمرانی خوب27
1-7-4- سازمان های مردم نهاد28
1-8 – روش و ابزار تجزیه و تحلیل داده ها29
الف – نوع و روش تحقیق30
ب- روش گردآوری اطلاعات30
پ- ابزار  گردآوری اطلاعات30
ت- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات31
1-9 سازماندهی تحقیق31
فصل دوم چهارچوب نظری : سازمان های مردم نهاد و  حکمروایی مطلوب33
2-1 مقدمه34
2-2 – سازمان های غیردولتی34
2- 3- تعریف جامعه مدنی40
2-3-1 – مولفه های جامعه مدنی45
2-3-2- جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی45
2-4 – سرمایه اجتماعی و سازمان های غیردولتی48
2-4-1- مفهوم سرمایه اجتماعی48
2-4-2- سرمایه اجتماعی و توسعه50
2-4-3 – سرمایه اجتماعی و دموکراسی50
2-4-4- شکل گیری سرمایه اجتماعی51
2-4-5- اندازه گیری سرمایه اجتماعی51
2-5 – حکمرانی و ابعاد آن53
2-5-1- تعاریف حکمرانی54
2-5-2 – سطوح حکمرانی56
2-6 – مفهوم حکمرانی در عرصه سیاستگذاری56
2-7 – نظریات حکمرانی خوب58
2-8 – شاخص های حکمرانی خوب59
2-8-1- مشارکت پذیری60
2-8-2- وفاق عمومی هدفمند60
2-8-3- شفافیت61
2-8-4- پاسخگویی و مسئولیت پذیری61
2-8-6- کارایی و اثر بخشی61
2-8-7- تساوی و برابری62
2-8-8- حاکمیت قانون62
2-8-9- کنترل فساد62
2-9 – حکمرانی شهری و چگونگی آن64
2-9-1- حکمرانی خوب شهری67
2-9-2- حقایقی در خصوص حکمرانی خوب شهری68
2-9-3- پیشینه بحث حکمرانی خوب شهری69
2-9-4- معیارهای حکمرانی خوب شهری70
2- 10 – شاخص های تحقق حکمرانی خوب شهری در سطوح محلی71
2-11- اهداف حکمرانی خوب شهری72
2-12- حکمرانی خوب شهری و حکومت محلی73
2-13- مدل یا الگوی نظری پژوهش77
فصل سوم کالبد شکافی سازمان های غیردولتی در تهران؛ چالش ها و فرصت ها87
3-1 – سازمان های غیردولتی در ایران79
1-1-3 -دامنه و موضوع فعالیت79
3-1-2- دستگاه های حمایتگر سازمان های غیر دولتی80
2-3- جایگاه سازمان های مردم نهاد در قانون اساسی81
3-3- سازمان های مردم نهاد در اسناد بالادستی – توسعه ای83
3-4 – بررسی وضعیت حکومت محلی در شهر تهران از منظر شاخص های حکمروایی خوب87
3-5- سازمان های غیردولتی : فرصت ها و موانع حکمروایی مطلوب در ایران و تهران89
3-5-1- مزایای سازمان های مردم نهاد89
3-5-1-1 – حلقه واسط میان جامعه و حکومت89
3-5-1-2-اولویت بندی تقاضاهای اجتماعی90
3-5-1-3- مشاوره به حکومت90
3-5-1-4- نقد عملکرد حکومت91
3-5-1-5- تاثیرات سازمان های مردم نهاد بر نهادهای دولتی92
3-5-1-6- ارتقای سطح فرهنگ مشارکت عمومی92
3-5-1-7- افزایش آگاهی های اجتماعی مردم93
3-5-1-8- توان بالا برای جذب نخبگان اجتماعی94
3-5-1-9- ایجاد هماهنگی و انسجام اجتماعی95
3-5-1-10- کاهش خشونت های اجتماعی96
3-5 -2- موانع ساختاری97
3-5-2-1 – مانع فرهنگی97
3-5-2-2 – مانع سیاسی97
3-5-1-3- مانع قانونی98
3-5-2-4 – مانع اقتصادی99
3-5-3  – موانع شکلی99
3-5-3-1 – موانع درونی99
الف – کلی بودن و مبهم بودن اهداف و وظایف100
ب- ضعف مدیریت100
پ- فقدان اعتبار و نداشتن پایگاه اجتماعی101
ت- فقدان تخصص و مهارت های حرفه ای101
ث- عدم آگاهی این سازمان ها نسبت به نقش و جایگاه خود102
ج- همسویی با دولت102
چ-ضعف عضو پذیری103
ح- محدودیت منابع مالی103
خ- عدم حضور فعال در عرصه بین المللی104
3-5-4 – موانع بیرونی104
3-5-4-1 – تعریف نشدن نوع رابطه دولت با سازمان های غیردولتی104
3-5-4-2 – عدم وجود هویت جمعی مشترک در میان سازمان های غیردولتی105
3-5-4-3 – فقدان درک و پذیرش نقش سازمان های غیردولتی در جامعه105
3-5-4-4 – ضعف آمار و اطلاعات در مورد این سازمان ها105
فصل چهارم روش شناسی 107
4-1- روش پژوهش108
4-2-  متغییرهای پژوهش108
الف- تعاریف نظری متغییرهای مستقل و وابسته108
ب- تعاریف عملیاتی متغییرهای مستقل و وابسته112
4-3-  جامعه آماری112
4- 4- تعیین حجم نمونه113
4-5- روش نمونه گیری113
4-6-  شیوه نمونه گیری114
4-7-  روش گرداوری اطلاعات115
4-8-  ابزار گردآوری داده ها118
–     اعتبار و دقت اندازه گیری118
–     پایایی تحقیق119
–     اعتبار تحقیق119
4-9-  قلمرو تحقیق120
–     قلمرو موضوعی120
–     قلمرو مکانی120
–     قلمرو زمانی120
4-10-  مدل تحلیلی پژوهش121
فصل پنجم تجزیه و تجلیل اطلاعات 122
5-1 داده کاوی پرسشنامه125
5-2 بررسی سوال و فرضیات تحقیق150
نتیجه گیری و راهبردهای پیشنهادی 152
فهرست منابع و ماخذ158

 

  • 1 مقدمه

هر پدیده اجتماعی برای ایجاد و تداوم ، نیازمند جایگاهی در ساختار نظام اجتماعی است و این جایگاه نیز خود نشات گرفته از نیازی است که جامعه مورد نظر به وجود آن پدیده نشان می دهد .  در بحث سازمان های مردم نهاد ، می توان به اهمیت این سازمان ها به عنوان نقش آفرین های تحقق حکمروایی مطلوب و شایسته در چهارچوب ارتقاء سرمایه اجتماعی در جامعه مدنی با رویکرد شکل دهی به مدلی شایسته برای سیاستگزاری اشاره کرد .

از این روی در فصل اول این تحقیق با چنین رویکردی به بررسی جایگاه سازمان های مردم نهاد در تحقق حکمروایی خوب در تهران پرداخته می شود . محقق در این فصل با بیان مساله به چرایی اهمیت و ضرورت پرداختن به بحث ححمروایی مطلوب ( خوب ) می پردازد و در تلاش خواهد بود تا ضمن تبیین دقیق مساله از طریق فرضیات و سوالات مشخص به اهمیت نقش سازمان های مردم نهاد به عنوان عاملی در جهت تحقق حکمروایی مطلوب در جامعه مدنی بپردازد . تعریف کلید واژگان اصلی تحقیق ، بیان روش تحقیق و نحوه دسته بندی اطلاعات جمع آوری شده در مسیر دانایی و سازماندهی فصول از دیگر       بخش های این فصل محسوب می شود . به بیان دیگر در این فصل تلاش بر این است که چهارچوب نظری بحث به درستی بیان شده و نقشه راه ادامه تحقیق طراحی گردد .

 

1-2  طرح مساله

سرمایه اجتماعی را به سادگی می توان به عنوان وجود معینی از هنجارها یا ارزش های غیر رسمی تعریف کرد که اعضای گروهی که همکاری و تعاون میان ایشان مجاز است، در آن سهیم هستند. مشارکت در ارزش ها و هنجار ها به خودی خود باعث تولید سرمایه اجتماعی نمی گردد، چرا که این ارزش ها ممکن است ارزش های منفی باشند. هنجارهایی که سرمایه اجتماعی تولید می کنند، به طور اساسی باید شامل سجایایی از قبیل صداقت، ادای تعهدات و ارتباطات دو جانبه باشد. به طور کلی از سرمایه اجتماعی تعاریف مختلفی ارائه گردیده است. یکی از تعاریف مطرح، سرمایه اجتماعی را مجموعه هنجارهای موجود در  سیستم های اجتماعی دانسته که موجب ارتقای سطح همکاری اعضای آن جامعه گردیده و موجب پایین آمدن سطح هزینه های تبادلات و ارتباطات می گردد. براساس این تعریف، مفاهیمی نظیر جامعه مدنی و نهادهای اجتماعی از نظرمفهومی با سرمایه اجتماعی نزدیک می گردند(فوکویاما، 1999)

در این حال با وجود قدمت فعالیت و حضور سازمان های غیر دولتی که به نوعی جزء جدایی ناپذیر فرهنگ ملی و مذهبی ما بوده اند، در سال های اخیربه دلیل مفهوم سازی جدید، به ویژه در مطالعات اجتماعی و اقتصادی و نیز ظهور تعیین صلاحیت سازمان های غیر دولتی، نقش عمده ای در ارتقاء و شکل گیری سرمایه اجتماعی ایفا می کنند.

دولت ها به واسطه تمرکز امور در خود در طولانی مدت به واسطه ناتوانی در برآوردن خواسته های شهروندان با بحران مشروعیت مواجه شدند و لذا با پیگیری سیاست تمرکززدایی و اعطای اختیارات به نهاد های محلی در جهت کسب مشروعیت از دست رفته بودند. سازمان های مردم نهاد یکی از حوزه های است که در امر توسعه و پیشرفت در دیدگاه صاحب نظران و کارگزاران دولتی همیشه مورد توجه بوده است  و به عنوان نهاد ها و موسساتی کارآمد و مکمل بخش دولتی در تحقق حاکمیت مطلوب و افزایش سرمایه اجتماعی جایگاه ویژه ای یافته اند.

سازمان های مردم نهاد به گروهی مستقل، غیر دولتی، غیر انتفاعی و داوطلبانه از مردم گفته می شود که با اهداف مشخص و آشکار، پیرامون یک نیاز اجتماعی مشترک گرد آمده اند. این سازمان ها به علت تعدد و تنوع نقش ها و ویژگی هایی که به خود می گیرند تعاریف متنوعی دارند، ولی عمدتا با پسوند«غیر دولتی» تعریف و شناخته می شوند. به عبارت دیگر«غیر دولتی بودن» بودن، وجه مشترک تمام تعاریف مربوط  به سمن ها ست. سایر تفاوت هایی که بین تعاریف این سازمان ها وجود دارند بیشتر مربوط به نوع        فعالیت هایی می شوند که سازمان های مختلف، آن فعالیت ها را در راستای تحقق اهداف سازمانی خود انجام می دهند. در یک تعریف نسبتا جامع می توان«سمن» را سازمان های غیر دولتی متشکل از گروهی از افراد داوطلب دانست که بدون وابستگی به دولت و به صورت غیر انتفاعی و عام المنفعه با تشکیلات سازمان یافته در جهت اهداف و موضوعات متنوع فرهنگی، اجتماعی، خیریه ای، تخصصی و صنفی فعالیت می کند. اهداف و موضوعات مورد توجه این سازمان ها مختص به گروه و قشر خاصی نیست و حضور تمامی افراد را در عرصه های مختلف رشدو توسعه کشور امکانپذیر می سازد. در کشور ما به دلیل پیشینه تاریخ طولانی مشارکت های مردمی در شکل گروه های همیار و خودیار و آموزه های دینی و اخلاقی مشوق افراد نسبت به این امور، ظرفیت مشارکت همیشه وجود داشته و در برهه های تاریخی از جمله در تحقق انقلاب شکوهمند اسلامی و تثبیت نظام نقش آفرینی کرده است. امروز مشارکت مردمی در قالب نهادهای رسمی مدنی مثل سازمان های مردم نهاد و یا اشکال سنتی و دیرینه آن مثل افزایش نقش مساجد و هیات ها، کانون های فرهنگی و غیره می تواند دارای آثار توسعه ایی مثبت باشد. نهادهای غیر دولتی هم می توانند باعث کاهش سرمایه اجتماعی گردند و هم می توانند سرمایه اجتماعی را افزایش دهند. نهادهای غیردولتی در صورت برقراری تعامل درست، می توانند باعث شکل گیری و تقویت سرمایه اجتماعی گردند. تشویق تشکیل نهادهای مدنی، تقویت آموزش های گروهی، استفاده موثر از رسانه های ارتباطی، اصلاح الگوهای رفتاری  کارکنان و مدیران، پایبندی به اخلاقیات، توجه به مصلحت عامه و از همه مهم تر، بسترسازی فرهنگ توسط دولت می تواند باعث تقویت نهاد های غیر دولتی و در نهایت ارتقاء سرمایه های اجتماعی گردد .

تعداد صفحه : 162

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.