جغرافیا معماری و شهرسازی

دانلود پایان نامه ارشد: پهنه بندی آمایش سرزمین بر اساس رویکرد اصلاحی و کمی مدل فعلی(مطالعه موردی شهرستان جهرم)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان :  پهنه بندی آمایش سرزمین بر اساس رویکرد اصلاحی و کمی مدل فعلی(مطالعه موردی شهرستان جهرم)

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

عنوان :  پهنه بندی آمایش سرزمین بر اساس رویکرد اصلاحی و کمی مدل فعلی(مطالعه موردی شهرستان جهرم)

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

آمایش سرزمین علمی است که با توجه به ویژگیهای اکولوژیک سرزمین و شرایط اقتصادی اجتماعی آن، نوع استفاده بهینه از سرزمین را مشخص می سازد. در بسیاری از مناطق ایران، انتخاب کاربری و مدیریت زمین بدون توجه به قابلیت و توان سرزمین انجام می شود که سبب اتلاف سرمایه و کاهش ظرفیت محیطی می گردد. این تحقیق در شهرستان جهرم از توابع استان فارس با مساحت 5737 کیلومتر ﻣﺮﺑﻊ، که 68/4 درﺻﺪ ﻛﻞ ﻣﺴﺎﺣﺖ ﺧﺎﻛﻲ اﺳﺘﺎن ﻓﺎرس را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ، انجام شد. هدف اصلی این تحقیق، اصلاح و توسعه مدل های ارزیابی توان اکولوژیک و آمایش سرزمین فعلی در منطقه مطالعاتی با مدل پیشنهادی EMOLUP  می باشد. روش تحقیق به دو بخش اصلی شامل ارزیابی توان اکولوژیک و آمایش کاربری ها تقسیم می شود. در بررسی ارزیابی توان اکولوژیک، روش های مورد بررسی شامل روش مخدوم بر اساس منطق بولین، روش های پیشنهادی حداکثر محدودیت (منطق بولین)، میانگین حسابی، میانگین هندسی و در نهایت کالیبره آن از طریق ادغام نقشه ها در GIS می باشد. در فرآیند آمایش و اولویت بندی کاربری ها نیز از 6 روش شامل روش کیفی و کمی مخدوم، روش کیفی و کمی اصلاح شده، روش تلفیقی کیفی- کمی و روش کمی با در نظر گیری دو سناریوی اقتصادی و اجتماعی استفاده شد. به طور کلی نتایج نشان داد که مدل های ارزیابی توان اکولوژیک با روش میانگین هندسی و  بویژه کالیبره آنها بهتر از سایر مدل ها، توان محیط را برآورد می کند. پس از مدلهای فوق به ترتیب مدلهای حداکثر محدودیت پیشنهادی، مخدوم و در انتها مدل میانگین حسابی (در نظرگیری در مدلهای معروف  MCEفعلی) قرار دارند. همچنین نتایج نشان داد که مدل آمایش با روش تلفیقی کیفی- کمی با در نظر گیری دو سناریوی اقتصادی و اجتماعی بهتر از سایر مدل های آمایش و اولویت بندی کاربری ها است. به طور کلی روش پیشنهادی با عنوان EMOLUP که خود، نوعی روش چند معیاره می باشد از قابلیت و انعطاف بالاتری نسبت به سایر مدل ها در منطقه مورد مطالعه با شرایط اقلیمی خشک و نیمه خشک برخوردار است.

کلید واژه: آمایش سرزمین، مدل EMOLUP ، مدل مخدوم، میانگین هندسی، ارزیابی چند معیاره

 

فهرست مطالب

 

عنوانصفحه
 

فصل اول: مقدمه

1-    مقدمه2
1-1-  تعاریف کلی، مفهومی و اصطلاحات علمی4
1-1-1-                         اهداف آمایش سرزمین6
1-1-2-                         مراحل آمایش8
1-1-3-                         روش های آمایش سرزمین در جهان8
1-1-4-                         روش های ارزیابی توان سرزمین در جهان (پهنه بندی)9
1-1-5-                         تکنیک های ارزیابی تناسب سرزمین در جهان (تصمیم گیری)14
1-2-  بیان مسئله16
1-3-  اهمیت و ضرورت مطالعه20
1-4-  اهداف مطالعه22
1-5-   فرضیات تحقیق23
فصل دوم: پیشینه تحقیق
2-1- پژوهش های صورت گرفته در ایران27
2-2- پژوهش های صورت گرفته در خارج از ایران33
فصل سوم: مواد و روش‏ها
3-1- ویژگی های منطقه مورد مطالعه39
3-2- روش تحقیق45
3-2-1- فرآیند مدلسازی45
3-2-1-1- تعریف و شناخت مسئله45
3-2-1-2- جمع آوری داده ها45
3-2-1-3- مشخص کردن معیارها و شاخص های ارزیابی46
3-2-1-3-1- معیارها و شاخص های مورد بررسی47
3-2-1-3-2- مدل های کاربری اراضی53
3-2-1-3-2-1- مدل کشاورزی آبی54
3-2-1-3-2-2- مدل کشاورزی دیم59
3-2-1-3-2-3- مدل مرتعداری62
3-2-1-3-2-4- مدل جنگلداری تجاری و حفاظتی65
3-2-1-3-2-5- مدل توسعه شهری، روستایی و صنعتی69
3-2-1-3-2-6- مدل اکوتوریسم متمرکز72
3-2-1-3-2-7- مدل اکوتوریسم گسترده75
3-2-1-3-2-8- مدل حفاظت محیط زیست76
3-2-1-4- فرموله کردن مدل و ایجاد ارتباط بین معیارها و شاخص ها79
3-2-1-4-1- مدل های مخدوم79
3-2-1-4-2- روش حداکثر محدودیت و میانگین هندسی پیشنهادی80
3-2-1-4-3- میانگین حسابی (ارزیابی چند معیاره)82
3-2-1-5- ارزیابی فرآیند و مسئله مورد بررسی82
3-2-1-6- بررسی صحت و عملکرد مدل طرح ریزی شده83
3-2-1-6-1- تست کاربری کشاورزی آبی88
3-2-1-6-2- تست کاربری کشاورزی دیم90
3-2-1-6-3- تست کاربری جنگلداری تجاری و حفاظتی91
3-2-1-6-4- تست کاربری مرتعداری (با و بدون توپوگرافی)92
3-2-1-6-5- تست کاربری توسعه شهری، روستایی و صنعتی93
3-2-1-6-6- کاربری اکوتوریسم94
3-2-2- ارزیابی اقتصادی اجتماعی و آمایش سرزمین94
3-2-2-1- روش کیفی (اصلاح شده پیشنهادی) تعیین اولویت95
3-2-2-2- روش کمی (اصلاح شده پیشنهادی) تعیین اولویت99
3-2-2-3- روش تلفیقی کیفی- کمی (اصلاح شده پیشنهادی)104
3-2-2-4- روش کمی (اصلاح شده پیشنهادی) بدون سناریوی وسعت و اکولوژیک105
3-2-2-5- روش های کیفی و کمی مخدوم105
3-2-2-6- ارزیابی صحت مدل آمایش بر اساس مقایسه کاربری های فعلی و بهینه (آمایش) با بهره گیری از الگوی کاربری های مدل EPM106
فصل چهارم: نتایج، بحث و نتیجه گیری
4-1- مدل های کاربری اراضی112
4-1-1- مدل کشاورزی آبی (با رویکرد باغبانی)112
4-1-1-1- مدل کشاورزی آبی بدون در نظر گیری شاخص های خشکسالی و       تخریب منابع آب112
4-1-1-1-1-  تست مدل کشاورزی آبی بدون در نظر گیری شاخص های خشکسالی و تخریب منابع آب116
4-1-1-2-  مدل کشاورزی آبی با در نظر گیری شاخص های خشکسالی و تخریب منابع آب118
4-1-1-2-1- تست مدل کشاورزی آبی با در نظر گیری شاخص های خشکسالی و تخریب منابع آب122
4-1-2- مدل کشاورزی دیم123
4-1-2-1- تست مدل کشاورزی دیم127
4-1-3- مدل مرتعداری128
4-1-3-1-  مدل مرتعداری با در نظر گیری معیار توپوگرافی128
4-1-3-1-1- تست مدل مرتعداری با در نظر گیری معیار توپوگرافی131
4-1-3-2- مدل مرتعداری حفاظتی بدون در نظر گیری معیار توپوگرافی133
4-1-3-2-1- تست مدل مرتعداری حفاظتی136
4-1-4- مدل جنگلداری137
4-1-4-1- مدل جنگلداری تجاری137
4-1-4-1-1- تست مدل جنگلداری تجاری141
4-1-4-2-  مدل جنگلداری حفاظتی142
4-1-4-2-1-  مدل جنگلداری حفاظتی با تغییر دامنه توپوگرافی142
4-1-4-2-1-1- تست مدل جنگلداری حفاظتی با تغییر دامنه توپوگرافی144
4-1-4-2-2-  مدل جنگلداری حفاظتی با حذف توپوگرافی146
4-1-4-2-2-1- تست مدل جنگلداری حفاظتی با حذف توپوگرافی149
4-1-5- مدل توسعه شهری، روستایی و صنعتی150
4-1-5-1- تست مدل توسعه شهری، روستایی و صنعتی154
4-1-6- مدل اکوتوریسم156
4-1-6-1- مدل اکوتوریسم متمرکز156
4-1-6-2- مدل اکوتوریسم گسترده159
4-1-7- مدل حفاظت محیط زیست161
4-2- مدل های آمایش سرزمین162
4-3- بحث و نتیجه گیری173
4-3-1- بحث173
4-3-2- نتیجه گیری192
4-3-3- پیشنهادات193
فهرست منابع195
چکیده به زبان انگلیسی208

                                

فهرست جدول ها

 

 

عنوان و شماره                                                 صفحه
جدول1-1: طبقه بندی بر اساس منطق بولین18
جدول1-2: طبقه بندی بر اساس منطق فازی (فازی طبقه ای)18
جدول2-1: دوره بندی فعالیت های آمایش سرزمین در ایران25
جدول 3-1: معیار توپوگرافی (فیزیوگرافی) برای کاربری کشاورزی آبی(باغبانی و زراعت آبی)56
جدول 3-2: معیار اقلیم برای کاربری کشاورزی آبی (باغبانی و زراعت آبی)56
جدول 3-3: معیار خاک برای کاربری کشاورزی آبی (باغبانی و زراعت آبی)57
جدول 3-4: معیار آب برای کاربری کشاورزی آبی(باغبانی و زراعت آبی)58
جدول 3-5: معیار توپوگرافی برای کاربری کشاورزی دیم59
جدول 3-6: معیار اقلیم برای کاربری کشاورزی دیم60
جدول 3-7: معیار آب برای کاربری کشاورزی دیم60
جدول 3-8: معیار خاک برای کاربری کشاورزی دیم61
جدول 3-9: معیار توپوگرافی برای کاربری مرتعداری62
جدول 3-10: معیار اقلیم برای کاربری مرتعداری63
جدول 3-11: معیار خاک برای کاربری مرتعداری63
جدول 3-12: معیار پوشش گیاهی برای کاربری مرتعداری65
جدول 3-13: معیار توپوگرافی برای کاربری جنگلداری تجاری و حفاظتی66
جدول 3-14: معیار اقلیم برای کاربری جنگلداری تجاری و حفاظتی66
جدول 3-15: معیار خاک و زمین شناسی برای کاربری جنگلداری تجاری و حفاظتی67
جدول 3-16: معیار پوشش گیاهی برای کاربری جنگلداری تجاری و حفاظتی68
جدول 3-17: معیار فیزیوگرافی برای کاربری توسعه شهری،روستایی و صنعتی69
جدول 3-18: معیار اقلیم برای کاربری توسعه شهری،روستایی و صنعتی70
جدول 3-19: معیار خاک برای کاربری توسعه شهری،روستایی و صنعتی70
جدول 3-20: معیار زمین شناسی برای کاربری توسعه شهری، روستایی و صنعتی71
جدول 3-21: معیار پوشش گیاهی برای کاربری توسعه شهری،روستایی و صنعتی71
جدول 3-22: معیار آب برای کاربری توسعه شهری، روستایی و صنعتی72
جدول 3-23: معیار توپوگرافی برای کاربری اکوتوریسم متمرکز72
جدول 3-24: معیار اقلیم برای کاربری اکوتوریسم متمرکز73
جدول 3-25: معیار خاک برای کاربری اکوتوریسم متمرکز73
جدول 3-26: معیار زمین شناسی برای کاربری اکوتوریسم متمرکز74
جدول 3-27: معیار پوشش گیاهی برای کاربری اکوتوریسم متمرکز74
جدول 3-28: معیار آب برای کاربری اکوتوریسم متمرکز74
جدول 3-29: معیار حفاظت برای کاربری اکوتوریسم متمرکز75
جدول 3-30: معیار توپوگرافی برای کاربری اکوتوریسم گسترده75
جدول 3-31: معیار اقلیم برای کاربری اکوتوریسم گسترده76
جدول 3-32: معیار آب برای کاربری اکوتوریسم گسترده76
جدول 3-33: معیار حفاظت برای کاربری حفاظت محیط زیست78
جدول3-34: نحوه امتیازدهی طبقات توان اکولوژیک بر اساس رویکرد کمی در روش های میانگین هندسی و حسابی (کاربری های 4 طبقه ای)82
جدول 3-35: نحوه امتیازدهی طبقات توان بر اساس رویکرد کمی در روش های میانگین هندسی و حسابی (کاربری های 3 طبقه ای)82
جدول3-36: مقایسه کلاس های واقعیت زمینی با نقشه طبقه بندی شده و نحوه محاسبه ارزیابی صحت85
جدول3-37: نحوه طبقه بندی ارزیابی صحت بر اساس ضریب کاپا86
جدول 3-38: نحوه ارزیابی دقت در کاربری کشاورزی آبی بر اساس تولید سرزمین89
جدول 3-39: نحوه ارزیابی دقت در کاربری کشاورزی دیم90
جدول 3-40: نحوه ارزیابی دقت در کاربری جنگلداری تجاری و حفاظتی (حذف توپوگرافی و تغییر دامنه طبقات توپوگرافی)91
جدول 3-41: نحوه ارزیابی دقت در کاربری مرتعداری92
جدول 3-42: نحوه ارزیابی دقت در کاربری توسعه شهری و روستایی93
جدول 3-43: نمونه پرسشنامه توزیع شده بین ادارات مختلف101
جدول3-44: نحوه مقایسه کاربری های فعلی و بهینه بر اساس  کاربری های مدل  EPM106
جدول3-45: نحوه مقایسه کاربری های فعلی و بهینه در کاربری شهر (مسکونی)107
جدول 3-46: مقایسه کاربری های فعلی و بهینه در کاربری شهر (مسکونی) بر اساس درجه توان108
جدول3-47: نحوه مقایسه کاربری های فعلی و بهینه در کاربری حفاظت108
جدول3-48: نحوه مقایسه کاربری های فعلی و بهینه در کاربری اکوتوریسم109
جدول 3-49: مقایسه کاربری های فعلی و بهینه در کاربری اکوتوریسم متمرکز بر اساس درجه توان109
جدول 4-1: شاخص های ارزیابی صحت به منظور بررسی روش های ارزیابی توان اکولوژیک کشاورزی آبی(بدون در نظر گیری شاخص های خشکسالی و تخریب منابع آب)117
جدول 4-2: جدول ماتریس خطا در روش کالیبره برای کاربری کشاورزی آبی(بدون در نظر گیری شاخص های خشکسالی و تخریب منابع آب)118
جدول 4-3: شاخص های ارزیابی صحت به منظور بررسی روش های ارزیابی توان اکولوژیک کشاورزی آبی (با در نظر گیری شاخص های خشکسالی و تخریب منابع آب)122
جدول 4-4: جدول ماتریس خطا در روش کالیبره برای کاربری کشاورزی آبی (با در نظر گیری شاخص های خشکسالی و تخریب منابع آب)123
جدول 4-5: شاخص های ارزیابی صحت به منظور بررسی روش های ارزیابی توان اکولوژیک کشاورزی دیم127
جدول 4-6: جدول ماتریس خطا در روش مخدوم برای کاربری کشاورزی دیم128
جدول 4-7: شاخص های ارزیابی صحت به منظور بررسی روش های ارزیابی توان اکولوژیک مرتعداری (با در نظر گیری معیار توپوگرافی)132
جدول 4-8: جدول ماتریس خطا در روش کالیبره برای کاربری مرتعداری (با در نظر گیری معیار توپوگرافی)132
جدول 4-9: شاخص های ارزیابی صحت به منظور بررسی روش های ارزیابی توان اکولوژیک مرتعداری حفاظتی (بدون در نظر گیری معیار توپوگرافی)136
جدول 4-10: جدول ماتریس خطا در روش کالیبره برای کاربری مرتعداری حفاظتی (بدون در نظر گیری معیار توپوگرافی)137
جدول 4-11: شاخص های ارزیابی صحت به منظور بررسی روش های ارزیابی توان اکولوژیک جنگلداری تجاری141
جدول 4-12: جدول ماتریس خطا در روش کالیبره برای کاربری جنگلداری تجاری142
جدول 4-13 : شاخص های ارزیابی صحت به منظور بررسی روش های ارزیابی توان اکولوژیک جنگلداری حفاظتی (با تغییر دامنه توپوگرافی)145
جدول 4-14: جدول ماتریس خطا در روش کالیبره برای کاربری جنگلداری حفاظتی (با تغییر دامنه توپوگرافی)146
جدول 4-15: شاخص های ارزیابی صحت به منظور بررسی روش های ارزیابی توان اکولوژیک جنگلداری حفاظتی (با حذف توپوگرافی)149
جدول 4-16: جدول ماتریس خطا در روش کالیبره برای کاربری جنگلداری حفاظتی (با حذف توپوگرافی)150
جدول 4-17: شاخص های ارزیابی صحت به منظور بررسی روش های ارزیابی توان اکولوژیک کاربری توسعه155
جدول 4-18: جدول ماتریس خطا در روش کالیبره برای کاربری توسعه155
جدول 4-19: امتیاز سناریوی اکولوژیک بر اساس میانگین اولویت ها در روش کمی163
جدول 4-20: امتیاز سناریوی اقتصادی بر اساس میانگین اولویت ها در روش کمی163
جدول 4-21: امتیاز سناریوی اجتماعی بر اساس میانگین اولویت ها در روش کمی163
جدول 4-22: امتیاز سناریوی وسعت بر اساس مساحت کاربری فعلی164
جدول 4-23: رتبه سناریوی اقتصادی- اجتماعی در روش کمی و کیفی165
جدول 4-24: مجموع امتیازات کسب شده برای کاربری های مختلف با توجه به چهار سناریو و توان های موجود در شهرستان جهرم166
جدول 4-25: مجموع امتیازات کسب شده برای کاربری های مختلف با توجه به دو سناریو و توان های موجود در شهرستان جهرم167
جدول 4-26: راهنمای کد کاربری ها در نقشه های آمایش سرزمین168
جدول 4-27: ارزیابی دقت روش های آمایش سرزمین171
جدول4-28: مقایسه درصد مساحت کاربری های بهینه در روش کیفی-کمی در مقایسه با کاربری فعلی172
جدول 4-29: میانگین وزنی درجه توان در معیارهای موثر بر کشاورزی آبی174
جدول 4-30: میانگین وزنی درجه توان در معیارهای موثر بر کشاورزی دیم175
جدول 4-31: میانگین وزنی درجه توان در معیارهای موثر بر مرتعداری176
جدول 4-32: میانگین وزنی درجه توان در معیارهای موثر بر جنگلداری178
جدول 4-33: میانگین وزنی درجه توان در معیارهای موثر بر توسعه شهری و صنعتی179
جدول 4-34: میانگین وزنی درجه توان در معیارهای موثر بر اکوتوریسم (متمرکز)180
جدول 4-35: بهترین روش ارزیابی توان اکولوژیک بر اساس شرایط کالیبره و بدون کالیبره مدل های کاربری و میزان توافق آن ها بر اساس ضریب کاپا184
جدول 4-36: اولویت روش های بررسی شده برای ارزیابی توان اکولوژیک منطقه مطالعاتی با در نظر گیری بهترین دقت186

 

 

 

 

فهرست شکل ها و تصاویر

 

 

عنوان و شماره                                                                                                   صفحه

 

شکل 1-1: نحوه ارتباط مشکلات زیست محیطی و علل آن17
شکل 3-1: موقعیت شهرستان جهرم در استان فارس44
شکل 3-2: نحوه نمونه گیری از طبقات ماتریس خطا برای طبقات مهم نسبت به سایر طبقات84
شکل 4-1: نقشه توان اکولوژیک کشاورزی آبی (بدون در نظر گیری شاخص های خشکسالی و تخریب منابع آب) با مدل مخدوم113
شکل 4-2: مقایسه درصد معیار های موثر در توان اکولوژیک کاربری کشاورزی آبی (بدون در نظر گیری شاخص های خشکسالی و تخریب منابع آب) با روش های مبتنی بر میانگین (4 طبقه ای) در شهرستان جهرم114
شکل 4-3: مقایسه درصد طبقات توان در روش های ارزیابی توان اکولوژیک کشاورزی آبی (4 طبقه ای) (بدون در نظر گیری شاخص های خشکسالی و تخریب منابع آب)115
شکل 4-4 : درصد طبقات توان در روش ارزیابی کشاورزی آبی با مدل مخدوم (7 طبقه ای)116
شکل 4-5 : نقشه های توان اکولوژیک کشاورزی آبی (با در نظر گیری شاخص های خشکسالی و تخریب منابع آب) با روش حداکثر محدودیت، میانگین حسابی، میانگین هندسی و کالیبره آن119
شکل 4-6: مقایسه درصد معیار های موثر در توان اکولوژیک کشاورزی آبی (با در نظر گیری شاخص های خشکسالی و تخریب منابع آب) با روش های مبتنی بر میانگین (4 طبقه ای) در شهرستان جهرم120
شکل 4-7: مقایسه درصد طبقات توان در روش های ارزیابی توان اکولوژیک کشاورزی آبی (4 طبقه ای) (با در نظر گیری شاخص های خشکسالی و تخریب منابع آب)121
شکل 4-8: نقشه های توان اکولوژیک کشاورزی دیم با روش مخدوم، حداکثر محدودیت، میانگین حسابی، میانگین هندسی و در نهایت کالیبره آن124
شکل 4-9: مقایسه درصد معیار های موثر در توان اکولوژیک کشاورزی دیم با روش های مبتنی بر میانگین (4 طبقه ای) در شهرستان جهرم125
شکل 4-10: مقایسه درصد طبقات توان در روش های ارزیابی توان اکولوژیک کشاورزی دیم (4 طبقه ای)126
شکل 4-11 نقشه توان اکولوژیک کاربری مرتعداری (با در نظر گیری معیار توپوگرافی) با مدل مخدوم

 

129
شکل 4-12: مقایسه درصد معیار های موثر در توان اکولوژیک کاربری مرتعداری (با در نظر گیری معیار توپوگرافی) با روش های مبتنی بر میانگین (4 طبقه ای) در شهرستان جهرم130
شکل 4-13: مقایسه درصد طبقات توان در روش های ارزیابی توان اکولوژیک مرتعداری (4 طبقه ای) با در نظر گیری معیار توپوگرافی131
شکل 4-14: نقشه های توان اکولوژیک مرتعداری حفاظتی (بدون در نظر گیری معیار توپوگرافی) با روش حداکثر محدودیت، میانگین حسابی، میانگین هندسی و کالیبره134
شکل 4-15: مقایسه درصد طبقات توان در روش های ارزیابی توان اکولوژیک مرتعداری حفاظتی(4 طبقه ای) بدون در نظر گیری معیار توپوگرافی135
شکل 4-16: نقشه توان اکولوژیک جنگلداری تجاری با مدل مخدوم138
شکل 4-17: مقایسه درصد معیار های موثر در توان اکولوژیک جنگلداری تجاری با روش های مبتنی بر میانگین (4 طبقه ای) در شهرستان جهرم139
شکل 4-18: مقایسه درصد طبقات توان در روش های ارزیابی توان اکولوژیک (4 طبقه ای) جنگلداری تجاری140
شکل 4-19: درصد طبقات توان در روش ارزیابی جنگلداری تجاری با مدل مخدوم (7 طبقه ای)140
شکل 4-20: مقایسه درصد معیار های موثر در توان اکولوژیک جنگلداری حفاظتی (با تغییر دامنه توپوگرافی) با روش های مبتنی بر میانگین (4 طبقه ای) در شهرستان جهرم143
شکل 4-21: مقایسه درصد طبقات توان در روش های ارزیابی توان اکولوژیک (4 طبقه ای) جنگلداری حفاظتی (با تغییر دامنه توپوگرافی)144
شکل 4-22: نقشه های توان اکولوژیک جنگلداری حفاظتی (با حذف توپوگرافی) با روش حداکثر محدودیت، میانگین حسابی، میانگین هندسی و کالیبره147
شکل 4-23: مقایسه درصد طبقات توان در روش های ارزیابی توان اکولوژیک (4 طبقه ای) جنگلداری حفاظتی (با حذف توپوگرافی)148
شکل 4-24: نقشه های توان اکولوژیک کاربری توسعه با روش مدل مخدوم، حداکثر محدودیت، میانگین حسابی، میانگین هندسی و کالیبره151
شکل 4-25: مقایسه درصد معیار های موثر در توان اکولوژیک کاربری توسعه با روش های مبتنی بر میانگین (3 طبقه ای) در شهرستان جهرم152
شکل 4-26: مقایسه درصد طبقات توان در روش های ارزیابی توان اکولوژیک (3 طبقه ای) کاربری توسعه154
شکل 4-27: نقشه های توان اکولوژیک اکوتوریسم متمرکز با روش های مختلف156
شکل 4-28: مقایسه درصد معیار های موثر در توان اکولوژیک اکوتوریسم متمرکز با روش های مبتنی بر میانگین (3 طبقه ای) در شهرستان جهرم158
شکل 4-29: مقایسه درصد طبقات توان در روش های ارزیابی توان اکولوژیک (3 طبقه ای) اکوتوریسم متمرکز159
شکل 4-30: نقشه توان اکولوژیک اکوتوریسم گسترده با روش مخدوم160
شکل 4-31: درصد طبقات توان در روش ارزیابی توان اکولوژیک اکوتوریسم گسترده با روش مخدوم (3 طبقه ای)160
شکل 4-32: نقشه توان اکولوژیک حفاظت محیط با روش مخدوم161
شکل 4-33: درصد طبقات توان در روش ارزیابی توان اکولوژیک حفاظت محیط با روش مخدوم (3 طبقه ای)162
شکل 4-34: نقشه آمایش سرزمین با روش های مخدوم و اصلاح شده (کیفی، کمی4 و 2 سناریو)169
شکل 4-35: نقشه آمایش سرزمین با روش کیفی-کمی (2 سناریو)170
شکل 4-36: مقایسه نقشه آمایش سرزمین با شرایط فعلی منطقه مورد مطالعه (روش کیفی-کمی)173

 فصل اول

  • مقدمه

نادرستی استفاده از سرزمین بدین معنی است که از زمین و آب به اندازه توان یا پتانسیل آن استفاده نمی شود. به طور خیلی ساده آنکه در اینگونه موارد در سرزمینی کشاورزی صورت می گیرد که توانی برای تولید فرآورده های کشاورزی ندارد. در زمینی خانه سازی می شود که برای خانه سازی مناسب نیست. در دامنه کوهی مرتعداری یعنی چرای دام انجام می پذیرد که توان تولیدی برای این کار ندارد. در سرزمینی تفرجگاه دایر می شود که برای این کار مناسبتی ندارد. ندانم کاری در رابطه با نوع استفاده از سرزمین دست به دست مدیریت غلط یا روش بهره برداری نادرست داده و باعث استفاده غیر منطقی انسان از سرزمین گردیده است. به طور کلی می توان چنین نتیجه گیری نمود که بانی کاهش بیش از اندازه منابع، استفاده غیر منطقی انسان از سرزمین است.

سرزمین یک منبع محدود و آسیب پذیر است، اما بسیاری از سودمندی های آن اگر بیجا از آن استفاده نشود، ابدی و قابل تجدیدند. خوشبختانه انسان متمدن به فکر چاره جویی افتاده است. از اواخر قرن میلادی گذشته انسان به این نکته پی برد که برای آنکه بخواهد بهره برداری با صرفه اقتصادی و مستمر از سرزمین داشته باشد، بهتر است که روند بهره برداری را در یک چارچوب برنامه ریزی شده به نام طرح مدیریت به اجرا گذارد. از آن زمان به تدریج طرح های جنگلداری، مرتعداری، شهرسازی و مدیریت شهر و شهرک، مدیریت کشاورزی، دامداری، دامپروری، مدیریت شیلات و آبزی پروری، پارکداری و مدیریت توسعه در جهان پا گرفت (مخدوم،1378).

از اینرو میتوان دریافت که رویــــکرد نـوین جهان متمدن را باید حرکت از «محیط ­زیستی اقتصادی» به سوی «اقتصادی زیست محیطی» و متکی بر تولید دانش‌، به عنوان منبعی‌ جهانی‌ برای‌ توسعه ‌پایدار دانست (غریبی، 1379)؛ رویکردی که لزوم تقویت و حمایت از نگاهی همه­جانبه­نگر[1] را به وسیله همیاری و تعامل میان ­رشته­ای بین متخصصین منابع­ طبیعی و محیط­زیست با کارشناسان و نخبگان حوزه اقتصادی و دولتمردان حوزه سیاست بیش از پیش مورد تأکید قرار داده و از جمله ضروری ترین لوازم تضمین توسعه پایدار برمی­شمرد.  به دیگر سخن، امروزه تنها هنگامی می­توان از مزیتهای اقتصادی سرزمین یاد کرد که آن مزیتها از غربال ارزش های زیست ­محیطی گذر کرده باشند و ارزش افزوده حاصل از فعالیت ها و برنامه ­های اقتصادی به کاهش اندوخته­های طبیعی و تشدید دامنه آسیب­پذیری آنها منجر نشود. از آن روست که اجرای طرح هایی نظیر مدیریت جامع زیست ­محیطی در پاره­هایی از گران سنگ­ترین زیستگاه های زمینی اهمیت می­یابد. از سوی دیگر بسیاری از جوامع انسانی از سرآغازی دیرینه تا امروز با زیست­بوم طبیعی خویش دارای پیوندهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تنگاتنگ، با ابعادی چندگانه و تودرتو بوده ­اند. پیوندهایی که امکان گسستن آنها به بهانه دسترسی به اهداف حفاظت نه درست است و نه امکان­پذیر می نماید.

بنابراین می­بایست سازوکارها و تمهیداتی اندیشید که با اعمال آنها بر سرزمین، هم موجودیت طبیعی آن و هم کیفیت زیست تمامی زیستمندانش، به ویژه انسان، به صورتی پایدار تضمین شود. به کلامی روشن­تر، مسأله اساسی یا پندارینه بنیادین مجموعه مطالعات حاضر این است که چگونه می­توان به چارچوب یا ریختاره­ای علمی، عملی و پایدار رسید که به موجب آن تأمین نیازهای مشروع انسانی با موجودیت طبیعت و دیگر زیستمندان آن کم ترین تنش و تضاد را به همراه داشته باشد. دریافتی که به نوبه خویش هم اهمیت و هم دشواری و پیچیدگی ناهمتای طرح هایی نظیر طرح پیش رو را آشکارا نشان ­داده و ثابت می­ کند که تحقق آنها تا چه اندازه به دانشی به روز و میان­رشته­ای و مهم تر از آن حمایت ها و هماهنگی­هایی فرا بخشی، ملّی و منطقه­ای مبتنی بر اراده­ای خردمند و معطوف به عالی­ترین سطوح قدرت و تصمیم ­گیری نیازمند است[2].

 

 

1-1       تعاریف کلی، مفهومی و اصطلاحات علمی

  • سرزمین

واژه سرزمین[3] بیان گر یک تعداد از پارامترهای سطحی و یا نزدیک به سطح کره زمین شامل اقلیم، خاک، زمین سیما[4]، هیدرولوژی سطحی، لایه های رسوبی، آب زیر زمینی و دخایر ژئوهیدرولوژیکی وابسته به آن، جمعیت جانوری و گیاهی و …  است که برای انسان اهمیت دارد. این پارامترها به طور انفرادی و همچنین در رابطه با یکدیگر با هم متفاوتند (مخدوم،1378؛ فائویونپ،1997). وجود چنین تفاوت هایی است که ویژگی های سرزمین های مختلف را سبب می شود. مجموعه این پارامترها را منابع طبیعی یا منابع اکولوژیکی می نامند (استوارت[5]،1968).

 

  • کاربری اراضی

کاربری اراضی [6]بیانگر فعالیت های اقتصادی صورت گرفته و در حال انجام توسط انسان، و به منظور تولید، تغییر و یا نگهداری از یک نوع پوشش اراضی[7] می باشد (گرگوریو و جانسن[8]، 1998) که یک ارتباط مستقیم بین پوشش زمین و فعالیت های انسان در سرزمین ایجاد می کند. کاربری اراضی به دو دسته کاربری انسان ساخت (کشاورزی، شهر و …) و کاربری منابع طبیعی (جنگل، مرتع و …) طبقه بندی می شود. پوشش اراضی نیز بعنوان پوشش فیزیکی- زیستی در سطح کره زمین تعریف میشود (گرگوریو و جانسن، 1998). تنوعی که در مطالعات آمایش و ارزیابی تناسب اراضی وجود دارد بخاطر اینست که واژه ” کاربری اراضی” مفاهیم متفاوتی دارد و  این مسئله خیلی اهمیت دارد که یک تمایز بین دو مفهوم کاربری و پوشش اراضی ایجاد نماییم. اما بهر حال در این تحقیق مفهوم “استفاده[9]” آن مورد نظر است (بریاسولیس[10]، 2003 ؛ چاپین و کایسر[11]،1979). علاوه بر این کاربری اراضی بسته مقیاس مکانی معانی متفاوتی دارد. مثلا در مقیاس های بزرگ، معمولا مفهوم استفاده از منبع و در مقیاس شهری مفهوم استفاده بالقوه از سطح زمین برای مکان یابی فعالیت های متفاوت، را تداعی می کند (چاپین و کایسر،1979).

[1] Multi-Disciplinary

[2] اراده­ای که با هوشمندی رابطه ظریف آموزه موصوف را با ملاحظات مبتنی بر امنیت ملّی درک کرده است.

[3] Land

[4] Landscape

[5] Stewart

[6] Land Use

[7] Land Cover

[8] Gregorio and Jansen

[9] Use

[10] Briassoulis

[11] Chapin and Kaiser

تعداد صفحه : 55

قیمت :14700 تومان

نکته مهم : همه فایل های این سایت کامل و 5 فصل  را دارند ولی به طور استثناء این فایل فقط دو فصل موجود است 

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.