دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته آمار ریاضی

عنوان : تحلیل چند متغیره تابع چندکی و کاربردهای آن

دانشکده علوم

بخش آمار

پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته آمارریاضی

عنوان پایان نامه:

تحلیل چند متغیره تابع چندکی و کاربردهای آن

اساتید راهنما :

دکتر زهره شیشه بر – دکتر عاطفه زمانی

دی ماه 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

آماره های ترتیبی و چندکها نقش بسیار اساسی در آمار ناپارامتری ایفا می کنند. چندک های تابع توزیع  ، در حالت تک متغیره با توجه به مفهوم آماره های ترتیبی روی خط اعداد حقیقی  تعریف می شوند. تعمیم مستقیم چندک ها به حالت چند متغیره به خاطر نبود ترتیب طبیعی داده ها در فضای با بعد بیش از یک امکان پذیر نمی باشد، از این رو تعاریف و مفاهیم جدیدی برای ایجاد ترتیب در فضاهای چند بعدی مورد نیاز است که از مهمترین آنها می توان به مفهوم تابع عمق اشاره کرد. در فصل اول این پایان نامه به بیان تعاریف و مفاهیم لازم برای معرفی چندک های چند متغیره می پردازیم ، در فصل دوم با بهره گرفتن از یک نوع تابع عمق خاص به نام تابع عمق نیم فضا چندک چند متغیره را معرفی می کنیم. فرگوسن در سال 1967 چندک یک متغیره را با نمایشی متفاوت از گذشته معرفی کرد و در سال 1992 ابدوس و تئودورس با دنبال کردن کار فرگوسن چندک های چند متغیره را تعریف کرده اند و در سال 1996 چادوری با نگاهی متفاوت از ابدوس و تئودورس تعمیمی دیگر از کار فرگوسن ارائه داد. این مطلب را در فصل سوم گردآوری کرده ایم. چندک های چند متغیره، با بهره گرفتن از تابع مشتق، در فصل چهارم بررسی خواهند شد. در فصل پنجم تابع چندکی را تعمیم داده، و از این طریق به تعمیمی دیگر از چندک چند متغیره دست خواهیم یافت. در فصل ششم آماره های مقیاس و مکان در فضای چند بعدی را بر اساس تابع چندکی، توابع عمق و چندک های  مورد بررسی قرار می دهیم و در آخر با ارائه شبیه سازی های مناسب چندک های چند متغیره را برای برخی از روش ها در فصل هفتم ارائه کرده ایم.

واژگان کلیدی: تابع عمق، مکان، میانگین بریده شده، مقیاس، ناحیه درون چارکی

 

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

فصل اول: مقدمه……………………………………………………………………………………………..1

1-1-چندک مرتبه  ………………………………………………………………………………………………………2

1-2-1-تابع چندکی در حالت یک متغیره………………………………………………………………………………….5

1-2-3-تابع چندکی در حالت چند متغیره………………………………………………………………………………..7

فصل دوم: چندک ها بر اساس تابع عمق………………………………………………10

2-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..11

2-2-تابع عمق…………………………………………………………………………………………………………………………..11

2-2-1-تابع عمق آماری……………………………………………………………………………………………………………12

2-2-1-1-ناحیه ی درونی عمق ………………………………………………………………………………………….12

2-2-1-2-تابع عمق نیم فضا……………………………………………………………………………………………………12

2-2-1-2-1-ناحیه ی درونی عمق نیم فضا…………………………………………………………………………….13

2-2-1-3-ناحیه ی مرکزی  ام……………………………………………………………………………………………..15

2-2-1-4-ناحیه ی بیرونی  ام………………………………………………………………………………………………16

2-2-1-5-سطوح چندکی بر اساس عمق………………………………………………………………………………..17

2-3-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………17

فصل سوم: چندک های چند متغیره براساس مینیمم کردن نرم……………18

3-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..19

3-2-1-روش ابدوس و تئودورس……………………………………………………………………………………………..19

3-2-2-بررسی تابع چندکی  توسط چندک های …………………………………………22

3-3-1-روش چادوری……………………………………………………………………………………………………………….23

3-3-2-بررسی تابع چندکی  توسط چندک های ( )……………………………………….25

3-4-نتیجه گیری………………………………………………………………………………………………………………………26

فصل چهارم: چندک های چند متغیره داده ای بر اساس شیب……………..27

4-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..28

4-2-بکارگیری روش شیب در بدست آوردن چندک های چند متغیره………………………………….28

4-3-آماره ی آزمون علامت………………………………………………………………………………………………………29

4-3-1-آماره آزمون علامت برای حالت تک متغیره………………………………………………………………..29

4-3-2-آماره آزمون علامت برای حالت چند متغیره………………………………………………………………30

4-3-2-1-آماره آزمون علامت فضا در حالت یک متغیره……………………………………………………….31

4-4-میانه جهت داده شده به تابع چندکی بر اساس روش شیب………………………………………….32

4-5-نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………………….32

فصل پنجم: چندک تعمیم یافته………………………………………………………..33

5-1-معرفی  به عنوان چندک تعمیم یافته…………………………………………………………………34

5-1-1-حجم ناحیه های مرکزی به عنوان یک تابع چندکی…………………………………………………35

5-1-2-منحنی های  لورنز به عنوان توابع چندکی تعمیم یافته……………………………………………37

5-1-3-چندک های سطوح تابع عمق……………………………………………………………………………………..39

فصل ششم: آماره های مکان و مقیاس در ………………………………………41

6-1-مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….42

6-2-آماره مکانی L  در ……………………………………………………………………………………………………42

6-2-1-آماره مکانی L  براساس توابع چندکی……………………………………………………………………….42

6-2-2-آماره مکانی L براساس توابع عمق…………………………………………………………………………….43

6-2-3-آماره L مکانی براساس چندک های …………………………………………………………………….46

6-3-آماره های مقیاس برای آنالیز چند متغیره………………………………………………………………………46

6-3-1-آماره های مقیاس ماتریس مقدار براساس میانه ی جهت داده شده به توابع چندکی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………..47

6-3-2-آماره های مقیاس ماتریس مقدار براساس توابع عمق………………………………………………..47

فصل هفتم: شبیه سازی……………………………………………………………………48

7-1-مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………49

7-2-شبیه سازی روش تابع عمق…………………………………………………………………………………………..49

7-2-1-روش تابع عمق با بهره گرفتن از توزیع نرمال…………………………………………………………………49

7-2-2-روش تابع عمق با بهره گرفتن از توزیع نمایی………………………………………………………………..52

7-2-3-روش تابع عمق با بهره گرفتن از توزیع یکنواخت………………………………………………………….54

7-3-شبیه سازی منحنی مقیاس………………………………………………………………………………………….56

7-3-1-شبیه سازی منحنی مقیاس توزیع مستطیلی…………………………………………………………56

7-3-2-شبیه سازی منحنی مقیاس توزیع نرمال دو متغیره………………………………………………58

منابع……………………………………………………………………………………………..60

پیوست………………………………………………………………………………………….65

فهرست شکل ها

عنوان و شماره                                                                                  صفحه

شکل 1-1-چندک  ام وقتی نمودار تابع توزیع اکیدا پیوسته باشد………………………………………3

شکل 1-2-چندک  ام وقتی نمودار تابع توزیع دارای قطعه افقی باشد………………………………..4

شکل 1-3-چندک  ام وقتی نمودار تابع توزیع دارای جهش باشد……………………………………….4

شکل 1-4-ناحیه ی درونی چندک  ام در حالت یک متغیره……………………………………………….6

شکل 1-5-ناحیه های درونی حول مرکز…………………………………………………………………………………7

شکل 1-6-انتخاب یک ناحیه در بین ناحیه های تودر تو که کمترین احتمال بزرگتر از  را دارد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….8

شکل 2-1-ناحیه های درونی تودرتو برای توزیع نرمال………………………………………………………….14

شکل 2-2-ناحیه های درونی تودرتو برای توزیع نمایی…………………………………………………………14

شکل 5-1-منحنی مقیاس……………………………………………………………………………………………………….36

شکل 7-1-ناحیه های درونی نقاط تولید شده از توزیع نرمال دو متغیره با  های 1/0، 2/0 و 4/0…………………………………………………………………………………………………………………………………………..50

شکل 7-2-عمق نقاط تولید شده از توزیع نرمال دو متغیره……………………………………………….51

شکل 7-3-ناحیه های درونی نقاط تولید شده از توزیع نمایی دو متغیره با  های 025/0، 1/0، 2/0 و 4/0………………………………………………………………………………………………………………………52

شکل 7-4-عمق نقاط تولید شده از توزیع نمایی دو متغیره……………………………………………….53

شکل 7-5-ناحیه های درونی نقاط تولید شده از توزیع یکنواخت دو متغیره با  های 025/0، 1/0، 2/0 و 4/0………………………………………………………………………………………………………………………..54

شکل 7-6-عمق نقاط تولید شده از توزیع یکنواخت دو متغیره…………………………………………..55

شکل 7-7-منحنی مقیاس توزیع یکنواخت استاندارد…………………………………………………………..56

شکل 7-8-منحنی مقیاس توزیع یکنواخت روی بازه  (2و0)………………………………………………57

شکل 7-9-منحنی مقیاس توزیع نرمال دو متغیره ……………………………………………….58

شکل 7-10-منحنی مقیاس توزیع نرمال دو متغیره …………………………………………59

مقدمه

 

در این فصل ما چندک و تابع چندکی را برای حالت یک متغیره تعریف کرده و سپس تابع چندکی را به حالت چند متغیره تعمیم می دهیم.

1-1-  چندک مرتبه  

فرض کنید متغیر تصادفی  دارای تابع توزیع  باشد.پارامتر را چندک مرتبه  برای  یا متغیر تصادفی   می نامیم ، هرگاه نامساوی دو طرفه زیر برقرار باشد:

این نامساوی دو طرفه بدین معنی است که مقدار احتمال در فاصله باز  حداکثر  و در فاصله نیم باز  حداقل   است.

اینک به حالات خاص زیر توجه کنید:

الف. اگر  پیوسته واکیداً صعودی باشد، یعنی نمودار آن دارای خطوط افقی یا جهش نباشد، آنگاه نامساوی بالا تبدیل به تساوی  شده و در این حالت  پاسخ یکتای معادله زیر خواهد بود:

شکل (1-1)  به خوبی بیانگر این موضوع می باشد.

شکل (1-1): چندک  ام در یک توزیع پیوسته وقتی نمودار تابع توزیع اکیدا پیوسته باشد.

 

ب. اگر نمودار  شامل یک یا چند خط افقی باشد، ممکن است  برای بعضی از مقادیر  یکتا نباشد. به عنوان مثال در شکل (1-2) تمام نقاط بازه ی  می تواند به عنوان چندک   تفسیر شود.

شکل (1-2): چندک  ام وقتی نمودار تابع توزیع دارای قطعه افقی باشد.

 

ج. اگر  در یک یا چند نقطه دارای جهش باشد، ممکن است   برای بعضی از مقادیر متفاوت   یکسان باشد. برای درک بهتر موضوع به شکل زیر توجه کنید.

 

شکل (1-3): چندک  ام وقتی نمودار تابع توزیع دارای جهش باشد.

تعداد صفحه : 88

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.
 
دسته‌ها: رشته ریاضی