روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود پایان نامه ارشد: بررسی و مقایسه توانایی حل مسأله در دروس علوم تجربی و ادبیات فارسی دانش آموزان هفتم(مقطع متوسطه دوره اول) در کلاس های سنتی و موضوعی شهرستان میاندوآب در سال تحصیلی 93-92

دانلود متن کامل پایان نامه با فرمت ورد

پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی

دانشگاه آزاداسلامی

واحد ارومیه

دانشكده علوم انسانی

پایان نامه برای  دریافت درجه کارشناسی ارشد

 رشته : علوم تربیتی

گرایش : برنامه ریزی درسی

عنوان :

بررسی و مقایسه توانایی حل مسأله در دروس علوم تجربی و ادبیات فارسی دانش آموزان هفتم(مقطع متوسطه دوره اول) در کلاس های سنتی و موضوعی شهرستان میاندوآب در سال تحصیلی 93-92

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده

پژوهش حاضر به منظور بررسی و مقایسه توانایی حل مسأله در دروس علوم تجربی و ادبیات فارسی دانش آموزان هفتم(مقطع متوسطه دوره اول) در کلاس های سنتی و موضوعی شهرستان میاندوآب در سال تحصیلی 93-92اجرا شده است. این تحقیق در گروه طرح های شبه  آزمایشی قرار می گیرد. شکل طرح به صورت طرح پس آزمون با گروه کنترل است. در این پژوهش 40 نفر از دانش آموزان پایه هفتم  در دو گروه 20نفری به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده، که گروه آزمایش در کلاس موضوعی و گروه شاهد در کلاس سنتی درس های علوم تجربی و ادبیات فارسی را آموزش دیده اند. ابزارشامل، پس آزمون محقق ساخته علوم تجربی و ادبیات فارسی می باشد. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون t مستقل استفاده شده است. نتایج بدست آمده  نشان می دهد که بین توانایی حل مسئله علوم تجربی و ادبیات فارسی دانش آموزان پایه هفتم در کلاس های سنتی و موضوعی تفاوت معنی داری وجود دارد. بین توانایی تشخیص مسائل علوم تجربی و ادبیات فارسی دانش آموزان پایه هفتم در کلاس های سنتی و موضوعی تفاوت معنی داری وجود ندارد. بین توانایی طراحی مساله دانش آموزان پایه هفتم در کلاس های سنتی و موضوعی درس علوم تجربی تفاوت معنی داری وجود دارد. بین توانایی طراحی مساله دانش آموزان پایه هفتم در کلاس های سنتی و موضوعی درس ادبیات فارسی تفاوت معنی داری وجود ندارد. بین شیوه گردآوری اطلاعات دانش آموزان پایه هفتم در کلاس های سنتی و موضوعی درس علوم تجربی ادبیات فارسی تفاوت معنی داری وجود ندارد. بین توانایی ارائه راه حل دانش آموزان پایه هفتم در  مواجهه با مسائل در کلاس های سنتی و موضوعی درس علوم تجربی تفاوت معنی داری وجود دارد. بین توانایی ارائه راه حل دانش آموزان پایه هفتم در  مواجهه با مسائل در کلاس های سنتی و موضوعی درس علوم تجربی تفاوت معنی داری وجود ندارد. بین توانایی آزمایش راه حل ها  و توانایی استنتاج دانش آموزان پایه هفتم در مواجهه با مسائل در کلاس های سنتی و موضوعی درس علوم تجربی و ادبیات فارسی تفاوت معنی داری وجود دارد.

واژگان کلیدی:کلاس موضوعی، توانایی حل مسئله، علوم تجربی، ادبیات فارسی

 

فهرست مطالب  
عنوانصفحه
چکیده فارسی 
تقدیم به 
سپاسگذاری 
فهرست مطالبأ
فهرست جداولو
فصل اول:کلیات تحقیق1
1-1-مقدمه2
1-2-بیان مسئله4
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق8
1-4-اهداف تحقیق

1-4-1-هدف کلی:

11

11

1-4-2-اهداف جزئی:11
1-5- فرضیات تحقیق12
6-1 تعاریف  اصطلاحات و متغیرها14
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق17
2-1-مقدمه18
2-2- تعریف مسئله و حل مسئله20
2-3- توانایی و مهارت حل مسئله22
2-4- روش حل مسئله26
2-4-1- حل مسئله از طریق آزمایش و خطا26
2-4-2- حل مسئله از طریق بینش و شناخت27
2-4-3- حل مسئله با روش تحلیلی27
2-4-4- حل مسئله با روش دیویی28
2-5-راهبردهای حل مسئله29
2-5-1- راهبرد رسم شکل30
2-52- راهبرد الگوسازی30
2-5-3- راهبرد حذف حالت های نامطلوب30
2-5-4- راهبرد الگویابی30
2-5-5- راهبرد حدس و آزمایش31
2-5-6- راهبرد زیرمسئله31
2-5-7- راهبرد حل مسئلۀ ساده تر31
2-5-8- راهبرد روش های نمادین31
2-6- تعریف و تعیین قلمرو حوزه علوم تجربی32
2-7- فلسفه آموزش علوم تجربی32
2-8- فلسفه وجودی درس زبان و ادبیات فارسی34
2-9- اصول حاکم بر برنامۀ درسی زبان و ادبیات فارسی دورۀ متوسطۀ اول35
2-10- ماهیت یادگیری37
2-11- عوامل و شرایط مؤثر در یادگیری

2-12- فرصتها و تجارب یادگیری

2-13- اصول کلی انتخاب فرصت ها و فعالیت های یادگیری

2-14- کلاس های موضوعی

2-15- اهداف تشکیل کلاس های موضوعی

2-16- مزایای کلاس های موضوعی در مدارس

2-17- چگونگی تشکیل کلاس های موضوعی

39

45

49

52

54

55

57

2-18- تحقیقات انجام یافته در داخل کشور58
2-19- تحقیقات انجام یافته در خارج از کشور60
فصل سوم: روش تحقیق63
3-1- مقدمه64
3-2- روش تحقیق65
3-3- جامعه آماری66
3-4- نمونه آماری( حجم نمونه  و روش نمونه گیری)66
3-5- ابزارهای گردآوری داده ها  و روایی و پایایی آن67
3-6- چگونگی جمع آوری داده ها (روش اجرای كار)68
3-7- شیوه تجزیه و تحلیل داده ها70
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل دادها71
4-1-مقدمه72
4-2- یافته های توصیفی73
4-3-یافته های استنباطی76
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری105
5-1-مقدمه106
5-2-نتیجه گیری و بحث107
5-3- محدودیت های پژوهش126
5-4- پیشنهادات کاربردی127
5-5- پیشنهادات پژوهشی130
منابع فارسی131
منابع انگلیسی135
منابع اینترنتی137
چکیده انگلیسی

پیوست (الف)

پیوست(ب)

 

 

 

 

فهرست جداول 
عنوانصفحه
جدول(3-1): طرح پس آزمون با گروه کنترل

جدول(4-1): معدل دانش آموزان گروه آزمایش و کنترل  برای همگن سازی

جدول (4-2) : آزمون  t  مستقل برای مقایسه معدل نیمسال اول دانش آموزان پایه هفتم گروه آزمایش و کنترل

65

73

73

جدول(4-3): وضعیت توانایی حل مسئله درس علوم تجربی در کلاس های موضوعی74
جدول(4-4): وضعیت توانایی حل مسئله درس علوم تجربی در کلاس های سنتی74
جدول(4-5): وضعیت توانایی حل مسئله درس ادبیات فارسی در کلاس های موضوعی75
جدول(4-6): وضعیت توانایی حل مسئله درس ادبیات فارسی در کلاس های سنتی75
جدول(4-7): نتایج آزمون آماره کولموگروف اسمیرنف برای برازندگی توزیع نرمال76
جدول(4-8): آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی حل مسئله علوم تجربی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی77
جدول(4-9): آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی حل مسئله ادبیات فارسی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی79
جدول(4-10): آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی تشخیص مسائل علوم تجربی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی81
جدول(4-11): آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی تشخیص مسائل ادبیات فارسی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی83
جدول (4-12) : آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی طراحی مسئله علوم تجربی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی85
جدول (4-13): آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی طراحی مسئله ادبیات فارسی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی87
جدول (4-14): آزمون  t مستقل برای مقایسه شیوه گردآوری اطلاعات علوم تجربی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی89
جدول (4-15): آزمون  t مستقل برای مقایسه شیوه گردآوری اطلاعات ادبیات فارسی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی91
جدول (4-16): آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی ارائه راه حل علوم تجربی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی93
جدول (4-17) : آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی ارائه راه حل ادبیات فارسی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی95
جدول (4-18) : آزمون t مستقل برای مقایسه آزمایش راه حل های علوم تجربی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی97
جدول (4-19) : آزمون t مستقل برای مقایسه آزمایش راه حل های ادبیات فارسی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی99
جدول (4-20) : آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی استنتاج علوم تجربی فارسی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی101
جدول (4-21) : آزمون t مستقل برای مقایسه توانایی استنتاج ادبیات فارسی در دانش آموزان هفتم پایه، در کلاس های موضوعی و سنتی103

 

 

1-1-مقدمه

اندیشه و تفکر از ویژگی های برجسته آدمی است. انسان می اندیشد، از تفکر و اندیشه های دیگران بهره می برد و حاصل اندیشه خویش را به دیگران منتقل می سازد. در عصر حاضر این پذیرفته شده که جوامع پیشرو موفق جوامعی هستند که مردم آن ها بهتر فکر می کنند، در هنگام برخورد با مسائل بهتر می اندیشند، راه حل های بهتری ارائه می دهند و با شیوه های موفقیت آمیز بر مسائل فائق می آیند. ایجاد شرایط مطلوب برای اندیشیدن، تحریک، تشویق و راهنمایی یادگیرندگان برای کسب مهارت صحیح تفکر و اندیشه در فرآیند تدریس و یادگیری امری گریزناپذیر است. زیرا در هر جامعه ای تحولات و تغییرات سریع و فزآینده ای رخ می دهد که اگر نظام آموزش و پرورش نتواند توانایی حل مسائل ناشی از آن ها را به یادگیرندگان خویش بیاموزد، به موفقیت جامعه آسیب رسانده است. بنابراین در فرآیند یادگیری باید ایجاد توانایی اندیشه و تفکر و حل مسئله در یادگیرندگان را محور اصلی قرار داد. گانیه اعتقاد دارد که محور تعلیم و تربیت، آموزش تفکر به افراد، استفاده از توانایی های ذهنی و پرورش افراد توانا در حل مسئله می باشد. حل مسئله در فرآیند تدریس و یادگیری فرصتی گران بها در اختیار یادگیرندگان می گذارد، زیرا این رویکرد آنان را در موقعیتی سازنده برای تفکر، درک و شناخت منطقی پدیده های عینی و ذهنی قرار می دهد تا بیاموزد در موقعیت های زندگی فردی و اجتماعی، چگونه این تجارب را برای حل مسئله به کار گیرند(صادق پور،1390).

اکثر متخصصان آموزشى معتقدند که براى جذب بهتر محتواى آموزشى لازم است که شاگردان به صورت فعال، دیده‌ها، شنیده‌ها و تجارب خود را درباره محیط به نحوى تنظیم کنند که یافته‌ها و اطلاعات جزئی، بخشى از ساخت شناختى پایدار آنان شود. این امر امکان‌پذیر نیست، مگر این که شاگردان نسبت به اطلاعات و معلومات مورد نظر احساس نیاز کنند. فراگیر در هر سنى که باشد، به تناسب ساخت شناختى خود با مسائل و مشکلاتى مواجه است و براى حل این مشکلات، نیاز به راه حل علمى و منطقى دارد. او اگر در مدرسه راه‌حل‌هاى علمى و منطقى را بیاموزد خود به دنبال حل مسائل خواهد رفت. شاگردان در یادگیرى از طریق حل مسأله، با بهره‌گیرى از تجارب و دانسته‌هاى پیشین خود، درباره رویداد‌هاى محیط خود مى‌اندیشند تا مشکلى را که با آن مواجه شده‌اند به نحو قابل قبولى حل کنند. مدرسه مطابق الگوى حل مسأله، شاگرد را در وضعى قرار مى‌دهد که او فرضیه‌هاى خود را از راه پژوهش و کاوش و به مدد شواهد موجود یا گردآورى شده، مى‌آزماید و شخصاً از آنها نتیجه‌گیرى مى‌کند و ضمن رسیدن به هدف مورد نظر، از روش‌هاى دانش‌اندوزى و جمع‌آورى اطلاعات نیز آگاه مى‌شود.

روش حل مسأله یکی از روش های یادگیری است که هم در زندگی روزمره و هم در کشف مسائل پیچیده علمی کاربرد دارد. در آموزش و پرورش نیز می توان دانش آموز را در موضع حل مسأله قرار داد. یادگیری از طریق حل مسأله نوعی یادگیری فعال وعمیق است و فرد را برای برخورد با تجارب واقعی زندگی آماده می سازد. اگر نظام آموزشی توانایی حل مسئله را به دانش‌آموزان یاد بدهد، به یقین به اهداف خود دست خواهد یافت. زیرا هرچه قدرت تصمیم‌گیری و گزینش راه‌حل های مطلوب در فراگیرندگان افزایش یابد، نیازهای روزمره‌ی خود را راحت‌تر رفع می‌کنند و موفق تر خواهند بود. تأکید نظام‌های پیشرفته‌ای آموزشی، به ویژه در مسائل پرورشی نیز، بر همین است. باید رویکرد‌های روش حل مسئله را تقویت کنیم تا دانش‌آموزان بتوانند بنا به مقتضیات زمان،‌ اطلاعات و آموخته‌های خویش را تعمیم دهند و نیروهای بالقوه را به فعل برسانند در گستره‌ی زندگی، ‌به رفتارهای مطلوب تبدیل کنند.

یکی از موقعیت ها یا محیط هایی که اثربخشی آن در بهبود توانایی حل مسئله[1] دانش آموزان مقطع متوسطه اول در نظام آموزشی فعلی مشخص نیست، اجرای طرح کلاس های موضوعی است. لذا با توجه به خلاء های موجود در این زمینه محقق در این پژوهش قصد دارد به بررسی و مقایسه توانایی حل مسأله در دروس علوم تجربی و ادبیات فارسی دانش آموزان پایه هفتم(مقطع متوسطه دوره اول) در کلاس های سنتی و موضوعی شهرستان میاندوآب در سال تحصیلی 93-92 بپردازد.

این فصل با عنوان كلیات تحقیق(فصل اول پژوهش)، نگاهی كلی به پژوهش می نماید و شامل بیان مسأله، ضرورت و اهمّیّت انجام تحقیق، اهداف و فرضیه های پژوهش، تعریف متغیر های پژوهش است.

[1]– problem solving ability

 

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه : 154

قیمت : 14700 تومان

 

 

—-

پشتیبانی سایت :        *       asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *

Comments are closed.