فیزیک

دانلود رایگان متن کامل پایان نامه ارشد : اثر حرارتی آب خروجی نیروگاه اتمی بوشهر بر دما و شوری آب

دانلود رایگان متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته فیزیک دریا

عنوان : اثر حرارتی آب خروجی نیروگاه اتمی بوشهر بر دما و شوری آب

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر

دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی

گروه فیزیک­ دریا

پایان نامه ­ ی کارشناسی­ ارشد رشته­ ی فیزیک­ دریا

اثر حرارتی آب خروجی نیروگاه اتمی بوشهر بر دما و شوری آب

 

 

اساتید راهنما:

 دکتر مسعود صدری­نسب

دکتر امیر اشتری لرکی

 

 

استاد مشاور:

دکتر خسرو آیین­جمشید

 

شهریور ماه 1393

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

چکیده

دمای آب یک کمیت فیزیکی بسیار مهم است که تأثیر زیادی بر روی شوری و چگالی آن دارد و می ­تواند حیات آبزیان را تحت تأثیر قرار دهد. کاربرد آب به‌عنوان خنک‌کننده نیروگاه اتمی بوشهر باعث افزایش دمای آب خلیج فارس در محل تخلیه آب نیروگاه می­شود.

در پژوهش انجام‌شده به‌صورت میدانی تغییرات دما، شوری و چگالی در محل تخلیه پساب گرم نیروگاه اتمی بوشهر (در چهار ایستگاه) اندازه‌گیری شده و در یک دوره جزر و مدی نشان داده‌شده است. همچنین با اندازه‌گیری دما و شوری در نقاط مختلف در اطراف محل تخلیه پساب نحوه توزیع دما در اطراف محل تخلیه پساب نشان داده‌شده است.

نتایج اندازه‌گیری نشان می‌دهد توزیع دما در منطقه به شدت تحت تأثیر جریانات جزر و مدی است و طی یک چرخه جزر و مدی به سمت راست و چپ جریان خروجی اولیه پساب، متغیر است. این تغییر جهت دادن در ایام مهکشند[1] شدیدتر از ایام کهکشند[2] است.

همچنین در ایستگاه‌هایی که در مسیر جریان خروجی قرار دارند تغییر دمای آب از مقدار استاندارد بیشتر بود (فاصله هر ایستگاه از نقطه تخلیه پساب 200 متر بود).

تغییرات شوری و چگالی آب درنتیجه ورود پساب گرم در ایستگاه‌ها ناچیز بود.

فهرست مطالب

عنوانصفحه
فصل اول : کلیات  
1-1-  مقدمه2
1-2-  انرژی هسته ای2
1-

1-5-

1-6-

1-6-1-        شکافت هسته ای

2
1-6-2-        همجوشی یا گداخت هسته ای2
1-7-       نیروگاه اتمی3
1-7-1-                      راکتور3
1-8-       تاریخچه نیروگاه های اتمی5
1-9-       نیروگاه اتمی بوشهر6
1-10-  خنک کننده نیروگاه اتمی بوشهر8
1-10-1-   مدار اول8
1-10-2-   مدار دوم8
1-10-3-   مدار سوم (مدار خنک کننده )9
1-11-  نیروگاه اتمی بوشهر و محیط زیست9
1-12-  آلودگی حرارتی10
1-12-1-   تاثیرات آلودگی حرارتی12
1-12-2-    منابع تولید آلودگی حرارتی13
1-12-3-    آلودگی آب و خاک در نیروگاه ها13
1-13-  اثر دما و شوری بر اکسیژن محلول در آب14
1-14-  جزر و مد16
1-15-  منطقه مورد مطالعه18
1-16-  خلیج فارس19
1-16-1-   تاریخچه پیدایش خلیج فارس19
1-17-  ویژگی‌های جغرافیایی خلیج فارس19
1-17-1-   موقعیت جغرافیایی خلیج فارس در خاورمیانه19
1-17-2-   زمین شناسی منطقه20
1-17-3-   اقلیم شناسی20
1-17-4-    اهمیت خلیج فارس21
1-18-   افق خلیج فارس در منطقه پارس جنوبی21
1-19-  استان بوشهر22
1-15-1- مختصات جغرافیائی استان23
1-15-2- جریانات جوی زمستانه در استان بوشهر23
1-15-3- جریانات جوی تابستانه در استان بوشهر24
فصل دوم : پیشینه تحقیق 
2-1- مقدمه26
2-2- پیشینه تحقیق26
فصل سوم : مواد و روش ها 
3-1- مقدمه31
3-2- روش­های بررسی یک پدیده اقیانوسی31
    3-2-1- روش داده ­های تاریخی31
    3-2-2- روش تئوری31
        3-2-2-1- روش تحیلی31
        3-2-2-2- روش مدل سازی عددی32
    3-2-3- روش تجربی32
3-3- روش تحقیق32
3-4- وسایل و ابزار مورد استفاده35
    3-4-1- GPS35
    3-4-2- دستگاه  CTD (316  OCEAN SEVEN )36
    3-4-3- نرم افزار اکسل37
    3-4-4- نرم افزار متلب37
فصل چهارم : نتایج  اندازه ­گیری  
4-1- مقدمه39
4-2- دمای آب ورودی و خروجی نیروگاه40
4-3- نوسانات سطح آب41
4-4- اندازه گیری ها42
    4-4-1- اندازه گیری در حالت مهکشند42
    4-4-2- اندازه گیری در حالت کهکشند61
    4-4-3- منحنی­های هم­ارز دما و شوری در حالت مد کامل و جزر80
    4-4-4- منحنی هم­ارز دما در حالت مد86
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات  
5-1- بررسی اثرات پسآب گرم بر دمای آب89
5-2- بررسی اثرات پسآب گرم بر شوری آب91
5-3- بررسی اثرات پسآب گرم بر چگالی آب91
4-4- بحث و نتیجه گیری92
پیشنهادات96
پیوست97
منابع103

 

 

 

فهرست جداول                                             صفحه

جدول  4-1- دمای آب ورودی و خروجی اندازه گیری شده40
جدول  4-2- شوری آب ورودی و خروجی اندازه گیری شده40
جدول  4-3- دما در ایستگاه های 23 گانه در حالت مد کامل81
جدول  4-4- شوری در ایستگاه های 23 گانه در حالت مد کامل83
جدول  4-5- دما در ایستگاه های 23 گانه در حالت شدت جریانات جزری85
جدول  4-6- دما در ایستگاه های 23 گانه در حالت شدت جریانات مدی87

 

 

 

فهرست شکل ها 
عنوانصفحه
شکل 1-1- اجزای راکتور اتمی4
شکل 1-2- توزیع نیروگاه های اتمی تولید برق در جهان5
شکل 1-3-  نیروگاه اتمی بوشهر6
شکل 1-4- طرح نیروگاه اتمی بوشهر7
شکل 1-5- کانال روباز و تونل آب خروجی مدار خنک کننده9
شکل 1-6- تأثیر درجه حرارت و شوری بر میزان حلالیت اکسیژن آب دریا15
شکل 1-7- نیروهای جذر و مد16
شکل 1-8- مهکشند و کهکشند17
شکل 1-9- منطقه مورد مطالعه18
شکل 1-10- نقشه استان بوشهر22
شکل 3-1- ایستگاه‌های ثابت مورد مطالعه در حالت مهکشند و کهکشند33
شکل 3-2- موقعیت ایستگاه‌های شعاعی در حالت مد کامل و جزر34
شکل 3-3- موقعیت ایستگاه‌های شعاعی در حالت مد34
شکل 3-4- دستگاه  GPS35
شکل 3-5- دستگاه CTD36
شکل 4-1- حوضچه ورودی39
شکل 4-2- کانال آب خروجی41
شکل 4-3-  نوسانات سطح آب در تاریخ 15/9/139241
شکل 4-4- نوسانات سطح آب در تاریخ 5/10/139242
شکل 4-5- نمودار دمای آب در حالت مهکشند ایستگاه A در لایه سطح43
شکل 4-6- نمودار دمای آب در حالت مهکشند ایستگاه B در لایه سطح43
شکل 4-7- نمودار دمای آب در حالت مهکشند ایستگاه C در لایه سطح43
شکل 4-8- نمودار دمای آب در حالت مهکشند ایستگاه D در لایه سطح43
شکل 4-9-  نمودار جامع دمای آب در حالت مهکشند ایستگاه‌های (A,B,C,D) در لایه سطح در یک چرخه                                            جزر و مد44
شکل 4-10- نمودار دمای آب در حالت مهکشند ایستگاه A در لایه میانی45
شکل 4-11- نمودار دمای آب در حالت مهکشند ایستگاه B در لایه میانی45
شکل 4-12- نمودار دمای آب در حالت مهکشند ایستگاه C در لایه میانی45
شکل 4-13- نمودار دمای آب در حالت مهکشند ایستگاه D در لایه میانی45
شکل 4-14-  نمودار جامع دمای آب در حالت مهکشند ایستگاه‌های (A,B,C,D) در لایه میانی در یک چرخه جزر و مد46
شکل 4-15- نمودار دمای آب در حالت مهکشند ایستگاه A در لایه زیرین47
شکل 4-16- نمودار دمای آب در حالت مهکشند ایستگاه B در لایه زیرین47
شکل 4-17- نمودار دمای آب در حالت مهکشند ایستگاه C در لایه زیرین47
شکل 4-18- نمودار دمای آب در حالت مهکشند ایستگاه D در لایه زیرین47
شکل 4-19-  نمودار جامع دمای آب در حالت مهکشند ایستگاه‌های (A,B,C,D) در لایه زیرین در یک چرخه جزر و مد48
شکل 4-20- نمودار شوری آب در حالت مهکشند ایستگاه A در لایه سطح49
شکل 4-21- نمودار شوری آب در حالت مهکشند ایستگاه B در لایه سطح49
شکل 4-22- نمودار شوری آب در حالت مهکشند ایستگاه C در لایه سطح49
شکل 4-23- نمودار شوری آب در حالت مهکشند ایستگاه D در لایه سطح49
شکل 4-24-  نمودار جامع شوری آب در حالت مهکشند ایستگاه‌های (A,B,C,D) در لایه سطح در یک چرخه جزر و مد50
شکل 4-25- نمودار شوری آب در حالت مهکشند ایستگاه A در لایه میانی51
شکل 4-26- نمودار شوری آب در حالت مهکشند ایستگاه B در لایه میانی51
شکل 4-27- نمودار شوری آب در حالت مهکشند ایستگاه C در لایه میانی51
شکل 4-28- نمودار شوری آب در حالت مهکشند ایستگاه D در لایه میانی51
شکل 4-29-  نمودار جامع شوری آب در حالت مهکشند ایستگاه‌های (A,B,C,D) در لایه میانی در یک چرخه جزر و مد52
شکل 4-30- نمودار شوری آب در حالت مهکشند ایستگاه A در لایه زیرین53
شکل 4-31- نمودار شوری آب در حالت مهکشند ایستگاه B در لایه زیرین53
شکل 4-32- نمودار شوری آب در حالت مهکشند ایستگاه C در لایه زیرین53
شکل 4-33- نمودار شوری آب در حالت مهکشند ایستگاه D در لایه زیرین53
شکل 4-34-  نمودار جامع شوری آب در حالت مهکشند ایستگاه‌های (A,B,C,D) در لایه زیرین در یک چرخه جزر و مد54
شکل 4-35- نمودار چگالی آب در حالت مهکشند ایستگاه A در لایه سطح55
شکل 4-36- نمودار چگالی آب در حالت مهکشند ایستگاه B در لایه سطح55
شکل 4-37- نمودار چگالی آب در حالت مهکشند ایستگاه C در لایه سطح55
شکل 4-38- نمودار چگالی آب در حالت مهکشند ایستگاه D در لایه سطح55
شکل 4-39-  نمودار جامع چگالی آب در حالت مهکشند ایستگاه‌های (A,B,C,D) در لایه سطح در یک چرخه جزر و مد56
شکل 4-40- نمودار چگالی آب در حالت مهکشند ایستگاه A در لایه میانی57
شکل 4-41- نمودار چگالی آب در حالت مهکشند ایستگاه B در لایه میانی57
شکل 4-42- نمودار چگالی آب در حالت مهکشند ایستگاه C در لایه میانی57
شکل 4-43- نمودار چگالی آب در حالت مهکشند ایستگاه D در لایه میانی57
شکل 4-44-  نمودار جامع چگالی آب در حالت مهکشند ایستگاه‌های (A,B,C,D) در لایه میانی در یک چرخه جزر و مد58
شکل 4-45- نمودار چگالی آب در حالت مهکشند ایستگاه A در لایه زیرین59
شکل 4-46- نمودار چگالی آب در حالت مهکشند ایستگاه A در لایه زیرین59
شکل 4-47- نمودار چگالی آب در حالت مهکشند ایستگاه A در لایه زیرین59
شکل 4-48- نمودار چگالی آب در حالت مهکشند ایستگاه A در لایه زیرین59
شکل 4-49-  نمودار جامع چگالی آب در حالت مهکشند ایستگاه‌های (A,B,C,D) در لایه زیرین در یک چرخه جزر و مد60
شکل 4-50- نمودار دمای آب در حالت کهکشند ایستگاه A در لایه سطح62
شکل 4-51- نمودار دمای آب در حالت کهکشند ایستگاه B در لایه سطح62
شکل 4-52- نمودار دمای آب در حالت کهکشند ایستگاه C در لایه سطح62
شکل 4-53- نمودار دمای آب در حالت کهکشند ایستگاه D در لایه سطح62
شکل 4-54-  نمودار جامع دمای آب در حالت کهکشند ایستگاه‌های (A,B,C,D) در لایه سطح در یک چرخه جزر و مد63
شکل 4-55- نمودار دمای آب در حالت کهکشند ایستگاه A در لایه میانی64
شکل 4-56- نمودار دمای آب در حالت کهکشند ایستگاه B در لایه میانی64
شکل 4-57- نمودار دمای آب در حالت کهکشند ایستگاه C در لایه میانی64
شکل 4-58- نمودار دمای آب در حالت کهکشند ایستگاه D در لایه میانی64
شکل 4-59-  نمودار جامع دمای آب در حالت کهکشند ایستگاه‌های (A,B,C,D) در لایه میانی در یک چرخه جزر و مد65
شکل 4-60- نمودار دمای آب در حالت کهکشند ایستگاه A در لایه زیرین66
شکل 4-61- نمودار دمای آب در حالت کهکشند ایستگاه B در لایه زیرین66
شکل 4-62- نمودار دمای آب در حالت کهکشند ایستگاه C در لایه زیرین66
شکل 4-63- نمودار دمای آب در حالت کهکشند ایستگاه D در لایه زیرین66
شکل 4-64-  نمودار جامع دمای آب در حالت کهکشند ایستگاه‌های (A,B,C,D) در لایه زیرین در یک چرخه جزر و مد67
شکل 4-65- نمودار شوری آب در حالت کهکشند ایستگاه A در لایه سطح68
شکل 4-66- نمودار شوری آب در حالت کهکشند ایستگاه B در لایه سطح68
شکل 4-67- نمودار شوری آب در حالت کهکشند ایستگاه C در لایه سطح68
شکل 4-68- نمودار شوری آب در حالت کهکشند ایستگاه D در لایه سطح68
شکل 4-69-  نمودار جامع شوری آب در حالت کهکشند ایستگاه‌های (A,B,C,D) در لایه سطح در یک چرخه جزر و مد69
شکل 4-70- نمودار شوری آب در حالت کهکشند ایستگاه A در لایه میانی70
شکل 4-71- نمودار شوری آب در حالت کهکشند ایستگاه B در لایه میانی70
شکل 4-72- نمودار شوری آب در حالت کهکشند ایستگاه C در لایه میانی70
شکل 4-73- نمودار شوری آب در حالت کهکشند ایستگاه D در لایه میانی70
شکل 4-74-  نمودار جامع شوری آب در حالت کهکشند ایستگاه‌های (A,B,C,D) در لایه میانی در یک چرخه جزر و مد71
شکل 4-75- نمودار شوری آب در حالت کهکشند ایستگاه A در لایه زیرین72
شکل 4-76- نمودار شوری آب در حالت کهکشند ایستگاه B در لایه زیرین72
شکل 4-77- نمودار شوری آب در حالت کهکشند ایستگاه C در لایه زیرین72
شکل 4-78- نمودار شوری آب در حالت کهکشند ایستگاه D در لایه زیرین72
شکل 4-79-  نمودار جامع شوری آب در حالت کهکشند ایستگاه‌های (A,B,C,D) در لایه زیرین در یک چرخه جزر و مد73
شکل 4-80- نمودار چگالی آب در حالت کهکشند ایستگاه A در لایه سطح74
شکل 4-81- نمودار چگالی آب در حالت کهکشند ایستگاه B در لایه سطح74
شکل 4-82- نمودار چگالی آب در حالت کهکشند ایستگاه C در لایه سطح74
شکل 4-83- نمودار چگالی آب در حالت کهکشند ایستگاه D در لایه سطح74
شکل 4-84-  نمودار جامع چگالی آب در حالت کهکشند ایستگاه‌های (A,B,C,D) در لایه سطح در یک چرخه جزر و مد75
شکل 4-85- نمودار چگالی آب در حالت کهکشند ایستگاه A در لایه میانی76
شکل 4-86- نمودار چگالی آب در حالت کهکشند ایستگاه B در لایه میانی76
شکل 4-87- نمودار چگالی آب در حالت کهکشند ایستگاه C در لایه میانی76
شکل 4-88- نمودار چگالی آب در حالت کهکشند ایستگاه D در لایه میانی76
شکل 4-89-  نمودار جامع چگالی آب در حالت کهکشند ایستگاه‌های (A,B,C,D) در لایه میانی در یک چرخه جزر و مد77
شکل 4-90- نمودار چگالی آب در حالت کهکشند ایستگاه A در لایه زیرین78
شکل 4-91- نمودار چگالی آب در حالت کهکشند ایستگاه B در لایه زیرین78
شکل 4-92- نمودار چگالی آب در حالت کهکشند ایستگاه C در لایه زیرین78
شکل 4-93- نمودار چگالی آب در حالت کهکشند ایستگاه D در لایه زیرین78
شکل 4-94-  نمودار جامع چگالی آب در حالت کهکشند ایستگاه‌های (A,B,C,D) در لایه زیرین در یک چرخه جزر و مد79
شکل 4-95-  منحنی هم ارز دما در حالت مد کامل80
شکل 4-96- منحنی هم ارز شوری در حالت مد کامل82
شکل 4-97-  کانتور دما در حالت شدت جریانات جزری84
شکل 4-98- منحنی هم ارز دما در حالت شدت جریانات مدی86
شکل 5-1- جهت جریانات جزر و مدی در منطقه اندازه گیری مطابق داده های هواشناسی بوشهر89
شکل 5-2- جهت چرخش پسآب وقتی جریانات مدی وجود دارد92
شکل 5-3- جهت انتشار پسآب در حالت مد و جزر کامل93
شکل 5-4- جهت چرخش پسآب وقتی جریانات جزری وجود دارد93

-1- مقدمه

دما و شوری دو کمیت بنیادی در اقیانوس‌شناسی فیزیکی و اساس کار اقیانوس شناسان در مطالعه و شناخت فرآیندها در اقیانوس‌ها و حوزه‌های آبی می­باشند، که می­توانند در اثر ورود یک پساب گرم تغییر کرده و باعث آلودگی حرارتی شوند.

ورود پساب گرم نیروگاه اتمی بوشهر می ­تواند سبب تغییر دما و شوری آب در مناطق ساحلی بوشهر شود که خود دارای اثرات زیست‌محیطی بوده و می ­تواند بر کارایی نیروگاه مؤثر باشد.

اندازه‌گیری میدانی دما و شوری در محدوده ورود پساب نیروگاه بوشهر به خلیج‌فارس راهکاری مناسب برای بررسی اثرات تغییرات این دو کمیت در منطقه است.

1-2- انرژی هسته‌ای

انرژی به‌دست‌آمده از فعل‌وانفعالات هسته­ای را انرژی هسته­ای می‌گویند. این انرژی از دو منشأ می ­تواند سرچشمه بگیرد. یکی شکافت هسته‌ی اتم‌های سنگین و دیگری همجوشی یا گداخت هسته­ی  اتم­های سبک، به‌اختصار این دو فعل‌وانفعال هسته­ای که به تولید انرژی هسته­ای منجر می‌شوند به‌صورت زیر می‌باشند.

1-2-1- شکافت هسته‌ای

شکافت هسته‌های سنگین به دو هسته سبک‌تر همراه با آزاد شدن مقدار زیادی انرژی است که این فرآیند تنها در هسته‌های سنگینی چون اورانیوم و پلوتونیوم اتفاق می‌افتد. برای ایجاد شکافت مناسب باید واکنش هسته‌ای به‌صورت زنجیره وار و پیوسته انجام گردد.

واکنش شکافت اورانیوم 235 به‌صورت زیر است :

تعداد صفحه : 127

دانلود رایگان این پایان نامه

برای دیدن لیست بقیه پایان نامه های رشته فیزیک اینجا کلیک کنید

 

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.