رشته مکانیک

دانلود پایان نامه ارشد:مدل‌سازی یک بعدی عملکرد پیل سوختی غشاء پلیمری

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته  مکانیک

عنوان : مدل‌سازی یک بعدی عملکرد پیل سوختی غشاء پلیمری

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

(پلی­ تکنیک تهران)

مدل‌سازی یک بعدی عملکرد پیل سوختی غشاء پلیمری

ارائه شده برای دریافت درجه کارشناسی‌ارشد

استاد راهنما:

دکترمحمدجعفر کرمانی

 

استاد مشاور:

دکتر ابراهیم دامنگیر

 

دانشکده مهندسی مکانیک

1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

1- فصلاول. 1

1-1-مقدمه             2

1-2- تاریخچه   4

1-2-1-تاریخچهپیلسوختیPEM… 6

1-3-مزایاومعایبپیلسوختی                   7

1-4-شناختکلیپیلسوختی                    9

1-5-پیلسوختیPEM    13

1-6-لایه هایتشکیلدهندهپیلسوختیغشاءپلیمری   14

1-6-1- لایهنفوذگاز. 15

1-6-2- لایهکاتالیست… 16

1-6-3- غشاء    18

1-7-عملکردپیلسوختی          20

1-7-1- افتفعال‌سازی.. 22

1-7-2- افتجریانداخلی.. 24

1-7-3- افتاهمیک    25

1-7-4- افتغلظت    26

1-8-مروریبرمقاله‌ها 28

1-8-1-لایهکاتالیست… 28

1-8-2-لایهنفوذگازوغشاء. 33

1-9-اهدافپروژهوخلاصهایازکارهایصورتگرفته  35

2- فصلدوم. 37

2-1-معرفیلایهکاتالیست    38

2-2-شرحپدیده‌هاییکهدرلایهکاتالیسترخمی‌دهد  41

2-2-1-مدللایهنازک… 42

2-2-2-مدلهمگن   43

2-2-3-مدلتوده‌ای   45

2-3-استخراجروابطحاکمبرمدلتودهای                  48

2-4-نرخواکنشالکتروشیمیاییدرمدلتوده‌ای   49

2-4-1-واکنشکاهشاکسیژندرونتوده 49

2-4-2-نرخحجمیواکنشکاهشاکسیژن. 54

2-4-3-نفوذاکسیژندرونفیلمآیونومراطرافتوده 56

2-4-4-نرخواکنشالکتروشیمیایی.. 57

2-5-انتقالجرماکسیژن           60

2-6-محاسبهافتفعال‌سازی      63

2-7-شرایطمرزی      64

2-7-1-شرایطمرزیدرسطحمشترکلایهنفوذگازبالایهکاتالیست(z=0): 64

2-7-2-شرطمرزیدرسطحمشترکغشاءبالایهکاتالیست(z=LCL): 65

2-8-شرحیبرپارامترهایاستفادهشدهدرمدل‌سازی      66

2-8-1-مساحتسطحمؤثرپلاتین.. 66

2-8-2-تخلخللایهکاتالیست… 68

2-8-3-اندازهتوده 72

2-9-روشحل       73

2-10-نتایج      73

2-10-1-صحتسنجی.. 74

2-10-2-بحثدرنتایج.. 76

2-10-3-اثرپارامترهایعملکردیپیلبررویکارایی.. 78

2-10-4-اثرپارامترهایساختاریپیلبررویکارایی.. 81

2-11-مطالعهحساسیت     85

3- فصلسوم. 86

3-1-معرفیغشاءولایهنفوذگاز  87

3-2-شرحیبرمدلارائهشدهبرایغشاءولایهنفوذگاز  90

3-3-بالانسجرمیاجزاءورودیبهپیلدرکانال‌هایسمتآندوکاتد  91

3-4-معادلاتحاکمبرلایه‌ها              95

3-4-1-معادلاتحاکمبرلایهنفوذگاز. 95

3-4-2-معادلاتحاکمبرغشاء. 97

3-4-3- معادلاتحاکمبرلایهکاتالیست… 101

3-5-شرحیبرپارامترهایمورداستفادهدرمدل‌سازی   102

3-6-روشحلمعادلاتحاکمدرلایه‌هایمختلف    103

3-7-نتایجوبحثدرآن‌ها 105

3-7-1- صحتسنجی.. 106

3-7-2- مکانیزمانتقالآبدرونغشاء. 108

3-7-3- مطالعاتپارامتریک… 109

4-فصلچهارم. 115

4-1-نتیجهگیری   116

4-2-خلاصهایازنتایجمدل‌سازی: 117

4-3-پیشنهادها   119

مراجع.. 120

پیوست‌ها 125

 

 

فهرست شکل‌ها

شکل‏1‑1: شماتیکطریقهعملکردپیلسوختیPEM [3]. 10

شکل‏1‑2: شماییازیکلایهنفوذگازیدولایه. 15

شکل‏1‑3: نماییازلایهکاتالیست. 17

شکل‏1‑4: شاخهپلیمریپرفلئوروسولفونیکاسید(Perfluorosulfonate). 19

شکل‏1‑5: منحنیقطبیتیکپیلسوختی [9]. 21

شکل‏1‑6: نمودارتافلبرایواکنش‌هایالکتروشیمیاییسریعوکند [4]. 23

شکل‏2‑1: نمایشگرافیکیسطحیکهدرآنواکنشرخمی‌دهد[8]. 39

شکل‏2‑2: شماتیکمدللایهنازکباتقارنمحورینشاندادهشدهبوسیلهخطچین [28]. 42

شکل‏2‑3: تصویرشماتیکلایهکاتالیستسمتکاتدبراساسمدلهمگن [14]. 43

شکل‏2‑4: نماییازلایهکاتالیستهمگنوتودهایواجزاءتشکیلدهندهآنها. 44

شکل‏2‑5: (الف) نمایلایهکاتالیستبهروشتوده‌ایکهبینلایهنفوذگازوغشاءفشردهشدهاست (ب) نمایبزرگشدهازیکعددتودهموجوددرلایهکاتالیست. 47

شکل‏2‑6: تصویرSEMلایهکاتالیست [19]. 48

شکل‏2‑7: تغییراتشعاعیغلظتبیبعداکسیژندرونیکتودهبرایمدولتایلیمختلف. 53

شکل‏2‑8: شماتیکشروطمرزیدردوطرفلایهکاتالیست. 66

شکل‏2‑9: صحتسنجیمنحنیقطبیتمدلتودهایبانتایجمنتشرشده، (الف) صحتسنجیاول (ب) صحتسنجیدوم. 75

شکل‏2‑10: نمودارمیلهTerms I, IIوبررسیاثرآن‌هابرمنحنیقطبیت. 77

شکل‏2‑11: اثرپارامترهایعملکردیبرکاراییپیلسوختی (الف) فشار (ب) دما. 80

شکل‏2‑12: مقاومتویژهپیل، ،برحسبدمادرچگالیجریان0.5 A/cm2براینفیونN117 (Lmem=175 [mm]). 80

شکل‏2‑13: (الف) تغییراتولتاژوچگالیتوانبرحسبچگالیجریانبرایمقادیرمختلفشعاعتودهوضخامتفیلمآیونومراطرافهرتوده (ب) اثرکسرحجمیغشاءدرونتودهبررویکاراییپیلسوختی. 83

شکل‏2‑14: اثرLi,aggبرتعدادتوده‌هادرواحدحجملایهکاتالیستn. 84

شکل‏3‑1: ساختارPTFE. 88

شکل‏3‑2: محتویاتآبغشاءاندازهگرفتهشدهبراینفیونN117دردمایoC30 [27]. 89

شکل‏3‑3: شماتیکپیلسوختیغشاءپلیمریموردمطالعه. 91

شکل‏3‑4: بلوکدیاگرامحل. 104

شکل‏3‑5: صحتسنجیکسرمولیاکسیژنوآبدرونلایهنفوذگازسمتکاتد(XCH= 1). 107

شکل‏3‑6: صحتسنجیجزآبدرونغشاء(XCH = 1). 107

شکل‏3‑7: بررسیمکانیزم‌هایانتقالآبدرونغشاء. 109

شکل‏3‑8: اثرتغییراتدمابررویجزءآبموجوددرغشاء. 110

شکل‏3‑9: اثرتغییراتدمابرقابلیتهدایتپروتونیغشاء. 111

شکل‏3‑10: پروفیلجزءآبدرونغشاءبهازایچگالیجریان‌هایمختلف. 112

شکل‏3‑11: منحنیمقاومتاهمیکبرحسبچگالیجریانپیلدرسهدمایمتفاوت. 112

شکل‏3‑12: اثرضخامتغشاءبررویمقاومتاهمیکپیل. 113

شکل‏3‑13: منحنیقطبیتبهازایضخامتغشاءهایمختلف. 114

 

فهرست جدول‌ها

جدول‏2‑1: مساحتموثرکاتالیستبرایدرصدهایمختلفپلاتین–کربن. 40

جدول‏2‑2: پارامترهایعملکردی،فیزیکیوسینیتکیمدل (حالتپایه). 71

جدول‏2‑3: رتبهبندیاثرپارامترهایساختاریوعملکردیبرچگالیتوانپیلسوختی. 85

جدول‏3‑1: پارامترهایساختاری،عملکردیوسینیتکیبرایحالتپایه. 102

 

علائم اختصاری 
مساحت در واحد جرم سطح واقعی انجام واکنش m2/kgAs
شیب منحنی تافل در معادله (1- 4)va
ضریب فعالیت آب در معادله (3- 27)a
مساحت در واحد حجم سطح قابل نفوذ برای کل توده‌هاm2/m3aagg
مساحت در واحد حجم سطح مؤثر پلاتین m2/m3aeff
ضریب افت غلظت vB
غلظت mol/m3C
ضریب نفوذ m2/sD
ضریب تأثیرEr
ولتاژ بازگشت‌پذیرvErev
ثابت فارادی C/mol 96385.3415F
ثابت هانریatm.m3/molH
چگالی جریانA/m2I, i
شار مولی mol/m2.sJ
ثابت نیم واکنش 1/sKc
ضریب قابلیت هدایت پروتونی S/mK
کسر حجمی اجزاءL
ضخامت غشاء mLmem
بارگذاری جرمیm2/kgm
جرم مولکولی kg/molM
تعداد الکترون‌های انتقالی به ازای یک مول مصرف سوختn
شار مولی اجزاءmol/m2.sN
فشار atmP
چگالی توان پیل w/m2Pcell
بار الکتریکی CQ
نرخ مصرف حجمی mol/m3.sR
ثابت جهانی گازها J/mol.K 8.314R
مقاومت اهمیکW.m2ROhmic
مقاومت نفوذ اکسیژن از طریق فاز غشاء s/m2
مقاومت نفوذ اکسیژن از طریق آبs/m2
مختصات شعاعی mr
دما KT
حجم توده m3Vagg
حجم مولار اکسیژن در نقطه جوش نرمال m3/mol 25.6
کسر مولی اجزاءX
مختصه مکانی در دستگاه مختصات mZ
  
علائم یونانی 
نسبت شار مولیa
ضریب انتقال بار آند و کاتدac,aa
ضخامت md
تخلخلe
مدول تایلیf
افت ولتاژ vh
محتویات آب غشاءl
ویسکوزیته آب cPm
زاویه فاز هر جزءq
چگالی kg/m3r
قابلیت هدایت الکترونی S/ms
پارامتر وابستگیy
ضریب استکیومتریz
  
زیرنویس‌ها و بالانویس‌ها 
مؤثرeff
تبادلی0
بی‌بعد*
میانگین¯
فعال‌سازیact
تودهagg
کربنC
لایه کاتالیستCL
آیونومرi
آیونومر درون تودهi,agg
محدود کنندهL
جریان داخلیn
اکسیژن در سطح خارجی تودهO2,l
اکسیژن نفوذی در غشاءO2,N
اکسیژن در سطح داخلی تودهO2,s
اکسیژن نفوذی در آبO2,w
ذرات پلاتین – کربنPt/C
واکنش‌دهندهR
مرجعref
جامدs
اشباعsat
آب آندw,a
آب کاتدw,c

 

 

1- فصل اول

مقدمه

1-1-   مقدمه

 

امروزه به دلیل بحران آلودگی‌هایزیستمحیطیناشی از مصرف سوخت‌هایفسیلیروش‌های پاک تولیدانرژی از اهمیتویژه‌ای برخوردار است. بشر به سبب افزایشآلودگی و کاهش منابع سوخت طبیعی مجبور به یافتن راه حلی شد که در اینفرآیند،تولیدانرژی از طریقهیدروژن کشف شد. در طی مطالعات و آزمایشاتی که برایتولیدانرژی از طریقهیدروژن انجام می‌گردیدوسیله‌ای که هیدروژن را به عنوان سوخت استفاده می‌کردپیلسوختینامیدند. سیستم‌هایپیل‌هایسوختی به عنوان یکی از گزینه‌هایتولیدانرژی پاک محسوب می‌شوند. توان تولید شده اینسیستم‌هایک گستره وسیعبین چند وات تا چند هزار کیلو وات را شامل می‌شود، به طوریکهاینسیستم‌هااز یک سوتامین کننده توان مورد نیازبراییکبیمارستان و یایک واحد ساختمانی به عنوان کاربرد ساکن، و از سویدیگرتامین کننده بخشی از توان مورد نیازیک فضا پیما، وسیلهنقلیه، لپ تاپ و یاحتی قلب مصنوعی به عنوان کاربردهای متحرک می‌باشند [1]. دانشمندان معتقد بودند که هیدروژنمی‌تواند راه حلیکارآمدبرایتأمین بخشی ازنیازهایانرژیدنیا در آینده باشد. پیلسوختییکوسیله‌ای است که هیدروژن و اکسیژن را ترکیب کرده و آب و الکتریسیتهتولیدمی‌کند. انرژیتولید شده توسط پیلسوختیمی‌تواند در مصارف روزمره استفاده گردد.پیلسوختیمزایایبسیاری نسبت به وسایل مرسوم تولیدانرژی دارد از جمله این مزایا راندمان بالا،عدم ایجاد سر و صدا و آلودگیاست.

ساخت لایه‌های مختلف پیلسوختینظیرلایه‌های نفوذ گاز، صفحات دو قطبی، غشاء و لایهکاتالیستدشوار بوده و نیازمندفناوریپیشرفته‌ایمی‌باشد. چون در ساخت این لایه­ها از موادی نظیر فیبر بسیار نازک کربن، آیونومر، نفیون و … استفاده می­شود که فرآوری آن­ها نیازمند یک پروسه پیشرفته و دشوار می­باشد و در انحصار کشورهای خاصی قرار دارد، همچنین مراحل ساخت برخی از این لایه­ها نظیر لایه کاتالیست که شامل فاز جامد، فاز غشاء و فضای خالی است بسیار پیچیده می­باشد. بنابراین بدون انجام یکمدل‌سازی کامل از کل لایه‌هایپیلسوختی، ساخت یک توده[1]پیلسوختیکار دشواری خواهد بود.همچنین ممکن است پیل ساخته شده از نظر هزینه‌های تمام شده مقرون به صرفه نباشد. به منظور بررسیکارایی و عملکرد پیل‌هایسوختی،بایدلایه های مختلف یکپیلسوختی را مورد مطالعه قرار داده و شبیه‌سازی نمود. در اینپایان‌نامهمدل‌سازییکبعدی عملکرد یکپیلسوختی غشا پلیمری انجام می‌پذیرد، و تمامیلایه‌هایاینپیلسوختی تک سلولیشبیه‌سازیمی‌شوند. مدل ارائه شده برایلایهکاتالیست، مدل توده‌ایمی‌باشد. این مدل افت غلظت موجود در منحنیقطبیتپیل را که در چگالیجریان بالا اتفاق می‌افتد بدون اضافه کردن روابط نیمهتجربی مربوط به افت غلظت درستپیش‌بینیمی‌کندهمچنین در حالتی که اندازه توده­ها به سمت صفر می­رود(توده­های بسیار کوچک) این مدل به مدل همگن ساده می­شود. لایه‌های نفوذ گاز نیزکه در دو طرف آند و کاتد پیل قرار دارند با بهره گرفتن از معادلات مربوط به نفوذ گازهای چند جزئی مدل شده‌اند. غشاء نیز با مدل کردن انواع مکانیزم‌های انتقال آب که در آن وجود دارد شبیه‌سازی شده است. عملکرد یکپیلسوختی توسط منحنی ولتاژ بر حسب چگالیجریانبیانمی‌شود. این عملکرد با کسر نمودن افت‌های مربوط به ولتاژ فعال‌سازی، اهمیک و غلظت از ولتاژ بازگشت‌پذیرپیل در یکچگالیجریان بدست می‌آید. سپس با تغییرچگالیجریان، منحنیجریان–ولتاژپیل بدست می‌آید. در اینپایان‌نامه معادلات حاکم بر عملکرد لایه‌های مختلف پیل (که ترکیبی از معادلات دیفرانسیل و معادلات جبریمی‌باشند) بدست آمده سپس این معادلات حل می‌گردد تا افت‌هایقید شده بدست آید. در انتها یکسری مطالعات پارامتری به منظور بررسیمیزانحساسیت تابع عملکرد به یکسریپارامترها انجام می‌پذیرد.

[1]stack

تعداد صفحه :149

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.