شیمی

دانلود پایان نامه ارشد:سنتز تک مرحله‌ای مشتقات جدید تیازول و بیس تیازول با اتصال‌های متنوع

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :شیمی

گرایش : آلی

عنوان : سنتز تک مرحله‌ای مشتقات جدید تیازول و بیس تیازول با اتصال‌های متنوع

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد رشت

دانشکده تحصیلات تکمیلی

 

گروه شیمی، گرایش آلی

پایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)

عنوان :

سنتز تک مرحله‌ای مشتقات جدید تیازول و بیس تیازول با اتصال‌های متنوع

 

استاد راهنما :

پرفسور نصرت ا… محمودی

استاد مشاور :

دکتر حسن کفایتی

تابستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

صفحهعنوان.
4چکیده فارسی………………………………………………………………
  
 فصل اول: مقدمه و تئوری
151 مقدمه …………………………………………………………………..
151-1 تیازول…………………………………………………………………
161-2 سنتز…………………………………………………………………..
161-2-1 سنتز تیازول­ها از ترکیبات α-هالوکربونیل و مشتقات آن (سنتزهانش)……………
181-2-2 سنتز تیازول­ها از ترکیبات آسیل آمینو کربونیل و پنتا­سولفید فسفر (سنتز گابریل)……
201-2-3 سنتز تیازول­ها از بازآرایی α-تیوسیاناتو کتون­ها………………………………
221-2-4 سنتز تیازول­ها از α-آمینو نیتریل­ها..………………………………………
231-2-5 سنتز مشتقات تیازول بر پایه پیرازول………………………………………
241-2-6 سنتز تک‌ظرفی تیازول‌ها در فاز آبی……………………………………….
251-2-7 سنتز تیازول از ایندانون…………………………………………………
251-2-8 سنتز تیازول با بهره گرفتن از کاتالیزگر سزیم کربنات…………………………….
261-2-9 سنتز تیازول با بهره گرفتن از تیواوره نامتقارن……………………………………
261-2-10 سنتز مشتقات تیازول با بهره گرفتن از مشتقات کربوتیوآمید………………………
271-2-11 سنتز تیازول با بهره گرفتن از پیپیرازین تیوآمید…………………………………
 

صفحه

 

عنوان

281-2-12 سنتز تیازول تیوسمی‌کاربازون……………………………………………
281-2-13 سنتز بیس تیازول در شرایط بدون حلال..…………………………………
 فصل دوم: بحث و نتیجه‌گیری
312-1 هدف تحقیق……………………………………………………………
312-2 روش تحقیق……………………………………………………………
372-3 مکانیسم واکنش………………………………………………………….
392-4 بررسی اثر ضد باکتریایی ترکیبات سنتز شده با بهره گرفتن از روش MIC  ………………
412-5 نتیجه‌گیری..……………………………………………………………
412-6 پیشنهاد برای کار‌های آینده…………………………………………………
 فصل سوم: کار‌های تجربی
433 کارهای تجربی……………………………………………………………
433-1 تکنیک‌های عمومی………………………………………………………
443-2 روش عمومی تهیه مشتقات بیس استوفنون (a-h3)…………………………….
443-3 ترکیب 1،΄1-((بوتان-4،1-دی‌ایل‌بیس(اُکسی)بیس(4،1-فنیلن))دی‌اتانون (a3)……….
453-4 ترکیب 1،΄1-((پنتان-1،5-دی‌ایل‌بیس(اُکسی)بیس(4،1-فنیلن))دی‌اتانون (b3)……….
453-5 ترکیب 1،΄1-((هگزان-1،6-دی‌ایل‌بیس(اُکسی)بیس(4،1-فنیلن))دی‌اتانون (c3)…..…
463-6 ترکیب 4،΄4-((4،1-فنیلن‌بیس‌(متیلن)بیس(اکسی)بیس(4،1-فنیلن)دی‌اتانون (d3)……
 

صفحه

 

عنوان

463-7 ترکیب 3،΄3-((بوتان-4،1-دی‌ایل‌بیس(اُکسی)بیس(1،3-فنیلن))دی‌اتانون (e3)……….
463-8 ترکیب 3،΄3-((پنتان-1،5-دی‌ایل‌بیس(اُکسی)بیس(1،3-فنیلن))دی‌اتانون (f3)………..
473-9 ترکیب 3،΄3-((هگزان-1،6-دی‌ایل‌بیس(اُکسی)بیس(1،3-فنیلن))دی‌اتانون (g3)……..
473-10 ترکیب 3،΄3-((4،1-فنیلن)بیس(متیلن) بیس(اُکسی)بیس(1،4-فنیلن))دی‌اتانون (h3)…
483-11 روش عمومی تهیه ترکیبات تیازول…………………………………………
 

49

3-12 ترکیب 4-(4-(4-(4-(2-آمینو تیازول-4-ایل)فنوکسی)بوتوکسی)فنیل)تیازول-2-آمین (a4)……………………………………………………………………….
 

49

3-13 ترکیب 4-(4-(5-(4-(2-آمینو تیازول-4-ایل)فنوکسی)پنتیل‌اُکسی)فنیل)تیازول-2-آمین (b4)……………………………………………………………………………………………..
 

50

3-14 ترکیب 4-(4-(6-(4-(2-آمینو تیازول-4-ایل)فنوکسی)هگزیل‌اُکسی)فنیل)تیازول-2-آمین (c4)………………………………………………………………………………………..
 

51

3-15 ترکیب 4-(4-(6-(4-(2-آمینو‌تیازول-4-ایل)فنوکسی)متیل)بنزیل‌اُکسی)فنیل)تیازول-2-آمین (d4)…………………………………………………………………………………….
 

51

3-16 ترکیب 4-(3-(4-(3-(2-آمینو تیازول-4-ایل)فنوکسی)بوتوکسی)فنیل)تیازول-2-آمین (e4)……………………………………………………………………………………………..
 

52

3-17 ترکیب 4-(3-(5-(3-(2-آمینو تیازول-4-ایل)فنوکسی)پنتیل‌اُکسی)فنیل)تیازول-2-آمین (f4)……………………………………………………………………………………………….
 

 

3-18 ترکیب 4-(3-(6-(3-(2-آمینو تیازول-4-ایل)فنوکسی)هگزیل‌اُکسی)فنیل)تیازول-2-

آمین (g4)…………………………………………………………………………………………53

 

54

3-19 ترکیب4-(3-(6-(3-(2-آمینو تیازول-4-ایل)فنوکسی)متیل)بنزیل‌اُکسی)فنیل)تیازول-2-آمین (h4) ……………………………………………………………………………………….
553-20 ترکیب 4-(نفتالن-6-ایل)تیازول-2-آمین (7) …………………………………………..
563-21 تست زیستی………………………………………………………………………………
 فصل چهارم: طیف‌ها
58طیفIR  1،΄1-((بوتان-4،1-دی‌ایل‌بیس(اُکسی)بیس(4،1-فنیلن))دی‌اتانون…………………..
58طیف IR 1،΄1-((پنتان-1،5-دی‌ایل‌بیس(اُکسی)بیس(4،1-فنیلن))دی‌اتانون……………………
59طیف IR 1،΄1-((هگزان-1،6-دی‌ایل‌بیس(اُکسی)بیس(4،1-فنیلن))دی‌اتانون…………………
59طیف IR 4،΄4-((4،1-فنیلن‌بیس‌(متیلن)بیس(اکسی)بیس(4،1-فنیلن)دی‌اتانون………………..
60طیف IR 3،΄3-((بوتان-4،1-دی‌ایل‌بیس(اُکسی)بیس(1،3-فنیلن))دی‌اتانون…………………..
60طیف IR 3،΄3-((پنتان-1،5-دی‌ایل‌بیس(اُکسی)بیس(1،3-فنیلن))دی‌اتانون……………………
61طیف IR 3،΄3-((هگزان-1،6-دی‌ایل‌بیس(اُکسی)بیس(1،3-فنیلن))دی‌اتانون…………………
61طیف IR 3،΄3-((4،1-فنیلن)بیس(متیلن) بیس(اُکسی)بیس(1،4-فنیلن))دی‌اتانون…………….
62طیف IR 4-(4-(4-(4-(2-آمینو تیازول-4-ایل)فنوکسی)بوتوکسی)فنیل)تیازول-2-آمین……
 

62

طیف 1H NMR 4-(4-(4-(4-(2-آمینو تیازول-4-ایل)فنوکسی)بوتوکسی)فنیل)تیازول-2-آمین………………………………………………………………………………………………
 طیف 13C NMR 4-(4-(4-(4-(2-آمینو تیازول-4-ایل)فنوکسی)بوتوکسی)فنیل)تیازول-2-آمین……………………………………………………………………………………………64
64طیف IR 4-(4-(5-(4-(2-آمینو تیازول-4-ایل)فنوکسی)پنتیل‌اُکسی)فنیل)تیازول-2-آمین……
 

65

طیف 1H NMR 4-(4-(5-(4-(2-آمینو تیازول-4-ایل)فنوکسی)پنتیل‌اُکسی)فنیل)تیازول-2-آمین……………………………………………………………………………………………….
 

66

طیف 13C NMR 4-(4-(5-(4-(2-آمینو تیازول-4-ایل)فنوکسی)پنتیل‌اُکسی)فنیل)تیازول-2-آمین……………………………………………………………………………………………….
67طیف IR 4-(4-(6-(4-(2-آمینو تیازول-4-ایل)فنوکسی)هگزیل‌اُکسی)فنیل)تیازول-2-آمین….
 

67

طیف 1H NMR 4-(4-(6-(4-(2-آمینو تیازول-4-ایل)فنوکسی)هگزیل‌اُکسی)فنیل)تیازول-2-آمین……………………………………………………………………………………………
 

68

طیف 13C NMR 4-(4-(6-(4-(2-آمینو‌تیازول-4-ایل)فنوکسی)متیل)بنزیل‌اُکسی)فنیل) تیازول-2-آمین…………………………………………………………………………………..
70طیف IR 4-(3-(4-(3-(2-آمینو تیازول-4-ایل)فنوکسی)بوتوکسی)فنیل)تیازول-2-آمین…….
 

70

طیف 1H NMR 4-(3-(4-(3-(2-آمینو تیازول-4-ایل)فنوکسی)بوتوکسی)فنیل)تیازول-2-آمین……………………………………………………………………………………………….
 

74

طیف 13C NMR 4-(3-(4-(3-(2-آمینو تیازول-4-ایل)فنوکسی)بوتوکسی)فنیل)تیازول-2-آمین………………………………………………………………………………………………
75طیف IR 4-(3-(5-(3-(2-آمینو تیازول-4-ایل)فنوکسی)پنتیل‌اُکسی)فنیل)تیازول-2-آمین…..
 

75

طیف 1H NMR 4-(3-(5-(3-(2-آمینو تیازول-4-ایل)فنوکسی)پنتیل‌اُکسی)فنیل)تیازول-2-آمین………………………………………………………………………………………………
 

77

طیف 13C NMR 4-(3-(5-(3-(2-آمینو تیازول-4-ایل)فنوکسی)پنتیل‌اُکسی)فنیل)تیازول-2-آمین……………………………………………………………………………………………..
77طیف IR 4-(3-(6-(3-(2-آمینو تیازول-4-ایل)فنوکسی)هگزیل‌اُکسی)فنیل)تیازول-2-آمین…
 

78

طیف 1H NMR 4-(3-(6-(3-(2-آمینو تیازول-4-ایل)فنوکسی)هگزیل‌اُکسی)فنیل)تیازول-2-آمین…………………………………………………………………………………………..
 

79

طیف 13C NMR 4-(3-(6-(3-(2-آمینو تیازول-4-ایل)فنوکسی)هگزیل‌اُکسی)فنیل)تیازول-2-آمین…………………………………………………………………………………………..
 

80

طیف 1H NMR 4-(3-(6-(3-(2-آمینو تیازول-4-ایل)فنوکسی)متیل)بنزیل‌اُکسی)فنیل)

تیازول-2-آمین…………………………………………………………………………………

 

80

طیف IR 4-(3-(6-(3-(2-آمینو‌تیازول-4-ایل)فنوکسی)متیل)بنزیل‌اُکسی)فنیل)تیازول-2-آمین. …………………………………………………………………………………………….
 

81

طیف 13C NMR 4-(3-(6-(3-(2-آمینو‌تیازول-4-ایل)فنوکسی)متیل)بنزیل‌اُکسی)فنیل)

تیازول-2-آمین…………………………………………………………………………………..

82طیف IR 4-(نفتالن-6-ایل)تیازول-2-آمین…………………………………………………….
83طیف 1H NMR 4-(نفتالن-6-ایل)تیازول-2-آمین…………………………………………..
84طیف 13C NMR 4-(نفتالن-6-ایل)تیازول-2-آمین…………………………………………..
85مراجع…………………………………………………………………………………………….

 

صفحهعنوان
16شمای 1-1 سنتز تیازول از روش هانش……………………………………
16شمای 1-2 سنتز 2-آمینو تیازول-5-کربوکسامید……………………………….
18شمای 1-3 شرایط ارلن مایر……………………………………………….
18شمای 1-4 سنتز تیازول با بهره گرفتن از α-توسیل کتون­…………………………..
19شمای 1-5 سنتز تیازول از روش گابریل……………………………………
20شمای 1-6 سنتز مشتقات 1،3-تیازول-4-تیول………………………………
21شمای 1-7 سنتز تیازول­ها از α-تیوسیانات و کتون……………………………
22­شمای 1-8 سنتز 2-کلرو-5-کلرو متیل تیازول……………………………….
22شمای 1-9 سنتز 5-هیدروکسی متیل تیازول…………………………………
23شمای 1-10 سنتز تیازول­ها از α-آمینو نیتریل­ها………………………………
23شمای 1-11 مکانیسم سنتز کوک-هلبرون……………………………………
23شمای 1-12 سنتز 5-آمینو تیازول­ها از مشتقات دی­تیو فنیل استیک اسید……………
24شمای 1-13 سنتز مشتقات تیازول بر پایه پیرازول……………………………
25شمای 1- 14 سنتز تک‌ظرفی تیازول‌ها در فاز آبی……………………………
25شمای 1- 15 سنتز تیازول از ایندانون………………………………………..
26شمای 1- 16 سنتز تیازول با بهره گرفتن از کاتالیزگر سزیم کربنات……………………
26شمای 1- 17 سنتز تیازول با بهره گرفتن از تیواوره نامتقارن………………………………..
  
صفحهعنوان
27شمای 1-18 سنتز مشتقات تیازول با بهره گرفتن از مشتقات کربوتیوآمید……………..
27شمای 1-19 سنتز تیازول با بهره گرفتن از پیپیرازین تیوآمید……………………….
28شمای 1-20 سنتز تیازول تیوسمی‌کاربازون…………………………………
29شمای 1-21 سنتز بیس تیازول در شرایط بدون حلال……………………………
33شمای 2-1 تهیه مشتقات بیس تیازول………………………………………..
34شمای 2-2 تهیه مشتق مونو تیازول………………………………………….
37شمای 2-3 مکانیسم واکنش……………………………………………….

 

صفحهعنوان
15شکل 1-1 تیامین (1)، سولفاتیازول (2)، ریلوزول (3)………………………
39جدول 2-1 محصولات مونو و بیس تیازول تهیه شده..………………………
41جدول 2-2 نتایج تعیین حساسیت باکتریها توسط سنتز شده به روشMIC..…….

چکیده:

تیازول‌ها کاربرد‌های متنوعی مانند ضد‌باکتری، ضد‌سرطان، ضد HIV، ویتامین B1، پنی‌سیلین‌ها، ضد‌آلرژی، ضد‌فشار‌خون، ضد‌التهاب و درمان شیزوفرنی دارند. در این تحقیق سنتز مشتقات جدید تیازول و بیس تیازول‌ها با اتصال‌های مختلف به روش کلیک شیمی و شیمی سبز مورد بررسی قرار گرفت. ابتدا سنتز بیس استوفنون‌ها (b3-a3) از طریق واکنش 4-هیدروکسی و 3-هیدروکسی استوفنون با اتصال‌های o-بوتیل، o-پنتیل، o-هگزیل و o-آریل در حضور K2CO3 به عنوان باز و DMF به عنوان حلال انجام شد، بعد از جداسازی و خالص‌سازی ترکیبات شناسایی شدند. سپس بیس تیازول‌ها (h4-a4) از واکنش بیس-استوفنون‌ها با برم و تیواوره در اتانول خشک تحت رفلاکس بدست آمدند. ساختار محصولات سنتز شده پس از جداسازی و خالص‌سازی با طیف‌ بینی IR،  1H NMR و C NMR 13 شناسایی شدند.

کلیدواژه: بیس تیازول، بیس استوفنون، تیواوره

فصل اول

1- مقدمه

1-1 تیازول[1]

تیازول یا 1،3-تیازول ترکیب هتروسیکلی است که دو اتم نیتروژن و گوگرد به عنوان بخشی از حلقه پنج عضوی آروماتیک آن هستند. تیازول و مشتقات آن 3،1-آزویی است که یک نیتروژن و یک هترواتم دیگر در 5 عضوی بجای نیتروژن دیگر آن جایگزین شده است. سیستم حلقه تیازول در بسیاری از ترکیبات طبیعی یافت شده است و از اهمیت بیولوژیکی ویژه‌ای برخوردار است. حلقه تیازول در تیامین[2] (1) (ویتامین B1 که برای عملکرد طبیعی و متابولیسم کربوهیدرات حیاتی است)، آنتی‌بیوتیک­های پنی‌سیلین[3] و باسیتراسین[4] وجود دارد. تیازول­ها همچنین به عنوان یک حد‌واسط در تولید بسیاری از داروهای سنتزی مثل داروی ضد میکروبی سولفاتیازول[5] (2)، داروی ضد تشنج ریلوزول[6] (3)، ضد افسردگی پرامی­پکسول[7]، داروی ضد آسم سینالوکست[8]،و همچنین قارچ­کش­ها و رنگ­ها استفاده ‌می‌شوند (شمای1-1)] 1-8[.

شکل 1-1 تیامین (1)، سولفاتیازول (2)، ریلوزول (3)

1-2 سنتز

1-2-1 سنتز تیازول­ها از ترکیبات α-هالوکربونیلو مشتقات آن (سنتزهانش[1])

متداول­ترین روش سنتزتیازول­ها روش هانش است که یک ترکیبα-هالوکربونیل (4) با تیوآمید (5) (یا تیو اوره برای سنتز مشتقات 2-آمینو) واکنش می­دهد. واکنش با حمله هسته دوستی سولفور به اتم کربن دارای هالوژن پیش می­رود. سپس حد واسط غیر حلقوی نمک α-s-آلکیل ایمینیم (7) بعد از یک انتقال پروتون، متحمل حلقه‌زایی و بدنبال آن حذف آب شده و محصول تیازول مورد نظر(6) تهیه می‌شود (شمای 1-1). این واکنش علاوه بر تیوآمیدها (5) با تیواوره­ها، تیو سمی­کاربازیدها و همچنین سایر ترکیبات حاوی ساختمان N-C=S نیز انجام می­پذیرد ]11-9[.

شمای 1-1 سنتز تیازول از روش هانش

این واکنش معمولاً به آرامی پیش می­رود و تیازول­های ساده را با بازده خوبی به دست می­دهد. هرچند برای بعضی انواع استخلاف­دار محدودیت­هایی دارد و بازده پایین است. استفاده از تیو­آمیدها و α-هالوکربونیل بدون استخلاف دستیابی به تیازول­های دارای استخلاف در موقعیت 2 را امکان­پذیر می­سازد ]16-12[.

برای سنتز تیازول­های بدون استخلاف در موقعیت 2 از تیو­فرم­آمید استفاده می­شود، در حالی که استفاده از تیوآمیدهای استخلاف­دار و α-هالوکتون­های استخلاف­دار، تیازول­های سه استخلافی در موقعیت­های 2،4 و 5 را تشکیل می­دهد ]19-17[.

چن[2] و همکارانش با روشی جدید و کارآمد 2-آمینو تیازول-5-کربوکسامید[3] (13) که حدواسطی در تولید داروی ضد سرطان دساتینیب[4] است را سنتز کردند. در این روش β-اتوکسی اکریل آمید[5](12) از جفت شدن β-اتوکسی اکریلویل کلرید[6] (10) با 2-کلرو-6-متیل آنیلین (11) تهیه شد. سپس آلفا برم­دار کردن و واکنش با تیو اوره، 2-آمینو تیازول-5-کربوکسامید را با بازده %95 حاصل کرد (شمای 1-2)] 20[.

شمای 1-2 سنتز 2-آمینو تیازول-5-کربوکسامید

ارلن مایر[7]اصلاحاتی در سنتز هانش انجام داد، طوریکه اگر واکنشگر α-هالوکتون پایدار باشد به جای تیو

آمید می­توان از مخلوط آمید و پنتاسولفید فسفر استفاده کرد (شمای 1-3) ]21.[

شمای 1-3 شرایط ارلن مایر

یک روش اصلاح سنتز هانش استفاده از α-توسیل کتون­ها به جای ترکیبات α-هالوکربونیل است ]22[. یکی از مزیت‌های این روش اجتناب از استفاده ترکیبات سمی و اشک­آور α-هالوکربونیل است. این روش شامل واکنش یک کتون با معرف HTIB[8]] هیدروکسی-(توسیلوکسی) یدو بنزن[ (19) است تا α-توسیل‌کتون (23) از طریق حد واسط (22)تشکیل شود (شمای 1-4).

شمای 1-4 سنتز تیازول با بهره گرفتن از α-توسیل کتون­

همچنین قابل ذکر است که حدواسط (22) در جا بدست آمده می ­تواند مستقیماً و بدون جداسازی α

توسیل کتون­(23)، در واکنش با تیو­آمیدها متحمل حلقه­زایی شوند ]23[.

تعداد صفحه : 94

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.