مهندسی کشاورزی - دامپروری

دانلود پایان نامه ارشد:تأثیر میکوریزا و اسید هیومیک بر روی برخی خصوصیات گیاه دارویی مرزه در سطوح مختلف کود اوره

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته کشاورزی

گرایش:زراعت

عنوان:تأثیر میکوریزا و اسید هیومیک بر روی برخی خصوصیات گیاه دارویی مرزه در سطوح مختلف کود اوره

دانشکده کشاورزی

گروه زراعت

عنوان پایان نامه ارشد

تأثیر میکوریزا و اسید هیومیک بر روی برخی خصوصیات گیاه دارویی مرزه در سطوح مختلف کود اوره

اساتید راهنما:

دکتر محمد رضا عامریان

دکتر حمید رضا اصغری

اساتید مشاور

مهندس مهدی رحیمی

دکتر فرزانه بهادری

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد

تیر ماه 1393

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

 

چکیده

هدف اصلی کشاورزی پایدار کاهش نهاده­های مصرفی، افزایش چرخه داخلی عناصر غذایی خاک از طریق کاهش خاک ورزی و استفاده از کودهای زیستی بجای کودهای شیمیایی در جهت افزایش عملکرد محصولات کشاورزی است. مواد شیمیایی نقش مهمی در افزایش محصولات کشاورزی دارد اما سبب به خطر افتادن سلامت ومحیط زیست می شود. به همین دلیل به کارگیری اصول اکولوژیک در تولید غذا جایگزین مواد شیمیایی در کشاورزی پایدار شده است، از اینرو به منظور بررسی تأثیر میکوریزا و اسید هیومیک بر روی برخی خصوصیات گیاه دارویی مرزه در سطوح مختلف کود اوره در سال زراعی 92 ـ 91 در محل گلخانه تحقیقاتی مرکز آموزش علمی و کاربردی جهاد کشاورزی شهرستان سمنان آزمایشی بصورت فاکتوریل و در قالب پایه طرح بلوک­های کاملاً تصادفی با سه تکرار اجرا گردید. فاکتور کودی شامل : کود اوره در سه سطح: 0 ، 125 و 175 کیلوگرم در هکتار و میکوریزا در سه سطح: عدم کاربرد، گونه Glomus mosseae و گونه Glomus interaradices و اسید هیومیک در دو سطح عدم کاربرد وکاربرد2 کیلوگرم در هکتار بودند. نتایج نشان داد مصرف کود شیمیایی اوره باعث افزایش صفاتی مانند عملکرد تر و خشک اندام هوایی، وزن خشک ریشه، ارتفاع، سطح برگ، عملکرد اسانس، رنگدانه­های فتوسنتزی شد. همچنین تلقیح میکوریزا نیز اثر معنی­داری بروزن خشک ریشه، عملکرد اسانس، رنگریزهای فتوسنتزی و کلونیزاسیون ریشه داشت. کاربرد اسید هیومیک اثر معنی داری بر عملکرد و بازده اسانس نداشت ولی باعث افزایش وزن خشک ریشه رنگریزهای فتوسنتزی و غلظت NPK گیاه شد و نتایج نشان داد در کاربرد تلفیقی کودها، کاربرد مقادیر مختلف کود اوره و گونه­ی interaradices بیشترین اثر را بر صفات اندازه گیری داشت. به نظر می رسد تلفیق مقادیر مختلف کود اوره و میکوریزا گونه interaradices با تأثیر بر برخی از خصوصیات فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی خاک باعث بهبود شرایط رشد گیاه مرزه شد.

کلمات کلیدی: مرزه، میکوریزا،رنگریزهای فتوسنتزی ، اسانس، اسید هیومیک

 

 

 

 

مقالات چاپ شده از این پایان نامه عبارتند از:

– ارزیابی اثر اسید هیومیک و میکوریزا گونه G.intraradices بر تعدادی از خصوصیات گیاه دارویی مرزه (Satureja hortensis) سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران.8 الی 10 بهمن 92 در دانشگاه شهید چمران اهواز

– ارزیابی اثر میکوریزا G.mosseae و نیتروژن بر روی برخی خصوصیات کی و کیفی مرزه (Satureja hortensis) . سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران.8 الی 10 بهمن 92 در دانشگاه شهید چمران اهواز

ـ بررسی برخی صفات کمی گیاه دارویی مرزه (satureja hortensis) در واکنش به مقادیر مختلف کود نیتروژن و اسید هیومیک. سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران.8 الی 10 بهمن 92 در دانشگاه شهید چمران اهواز

ـ بررسی برخی صفات مورفولوژیک گیاه دارویی مرزه (satureja hortensis) در پاسخ به کودهای آلی و بیولوژیک . سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران.8 الی 10 بهمن 92 در دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

عنوانصفحه
فصل اول: مقدمه و کلیات 
1- 1- مقدمه2
1- 2- مبدأ وتاریخچه کشت مرزه7
1- 3- گیاه شناسی مرزه7
1- 4- خصوصیات زراعی و فیزیولوژیک مرزه9
1- 5- اهمیت اقتصادی مرزه در زندگی بشر9
1- 6- گونه­های مرزه10
1- 7- ترکبات شیمیایی11
1- 8- قارچ میکوریزا11
1- 9- میکوریزا و اثرات تغذیه­ای در گیاه میزبان12
1- 10- نقش میکوریزا در بهبود جذب آب13
1- 11- میکوریزا و اختصاص مواد فتوسنتزی13
1- 12- میکوریزا و واکنشهای مرفوفیزیولوژیکی14
1- 13- جنبه­ های زیست شناختی میکوریزا14
1- 14- اسید هیومیک16
1- 15- جایگاه هیومیک اسید در دنیا18
1- 16 دوام اثر زیاد کودهای هیومیکی در خاک19
1- 17-نیتروژن20
         1- 17-1- اهمیت و نقش نیتروژن در گیاهان20
         1- 17-2- فرمهای قابل استفاده نیتروژن21
         1- 17-3- منابع تأمین نیتروژن مورد نیاز گیاه21
                    1- 17-3-1- منابع طبیعی وآلی نیتروژن22
                       1- 17-3-2- کودهای شیمیایی نیتروژن22
                                          1- 17-3-2-1- کود اوره.22
1- 17-4-مضرات و زیان­های مصرف کودهای شیمیایی (نیتروژنه)23
فصل دوم: بررسی منابع 
2- 1- عوامل محیطی مؤثر بر رشد و استقرار مرزه26
2- 2- مواد و عناصر غذایی مورد نیاز مرزه26
2- 3- تأثیر همزیستی میکوریزا بر رشد گیاهان دارویی26
2- 4- تأثیر میکوریزا بر خصوصیات فیزیولوژیکی گیاهان30
         2- 4- 1- تأثیر میکوریزا بر جذب عناصر غذایی31
         2- 4- 2- تأثیر میکوریزا بر جذب فسفر توسط گیاهان میزبان31
         2- 4- 3- اثرکودهای معدنی و آلی روی میکوریزا32
2- 5- تأثیر اسید هیومیک بر خصوصیات رشدی گیاهان33
         2- 5- 1- عملکرد و اجزای عملکرد33
         2- 5- 2- افزایش وزن تر و خشک ساقه و ریشه34
         2- 5- 3- افزایش رشد ریشه و ساقه34
         2- 5- 4- افزایش سطح برگ و فاکتورهای رشدی35
2- 6- تأثیر اسید هیومیک بر خصوصیات فیزیولوژیک گیاهان36
         2- 6- 1- میزان فتوسنتز36
         2- 6- 2- محتوی کلروفیل36
         2- 6- 3- ایجاد توازن در عناصر غذایی37
         2- 6- 4- تعدیل pH38
         2- 6- 5- مقاومت گیاهان نسبت به خشکی با افزایش کارایی مصرف آب38
         2- 6- 6- حفظ و رطوبت خاک39
2- 7- تأثیر اسیدهیومیک بر جمعیت میکرواورگانیسم­های خاک39
2- 8- تأثیر کاربرد نیتروژن بر گیاه40
         2- 8 – 1- تأثیر نیتروژن بر خصوصیات رشدی گیاه میزبان40
         2- 8- 2- تأثیر نیتروژن بر خصوصیات فیزیولوژیک گیاه43
                       2- 8- 2- 1- تأثیر نیتروژن بر میزان فتوسنتز و محتوی کلروفیل43
                       2- 8- 2- 2- تأثیر نیتروژن بر اسانس و عملکرد اسانس43
                       2- 8- 2- 3- تأثیر نیتروژن در تلفیق با میکوریزا بر عملکرد و اجزای عملکرد

گیاه

44
فصل سوم:مواد و روش­ها 
3- 1- زمان و محل آزمایش48
3- 2- موقعیت جغرافیایی شهرتان سمنان48
3- 3- شرایط آب و هوایی محل اجرای آزمایش48
3- 4- عملیات اجرایی48
         3- 4- 1- نوع و قالب طرح آزمایشی48
         3- 4- 2- مشخصات کرت­ها49
         3- 4- 3- عملیات آماده­سازی زمین و اعمال تیمارها49
         3- 4- 4- کاشت بذر مرزه51
         3- 4- 5- عملیات داشت51
         3- 4- 6- نمونه­برداری و اندازه ­گیری­ها51
         3- 4- 7- برداشت نهایی52
3- 5- صفات زراعی و مرفولوژیک52
         3- 5- 1- اندازه ­گیری سطح برگ گیاهان52
         3- 5- 2-طول ریشه52
         3- 5- 3-ارتفاع بوته52
3- 6- صفات فیزیولوژیک52
         3- 6- 1- استخراج اسانس52
         3- 6- 2- اندازه ­گیری ازت به روش تیتراسیون بعد از تقطیر (کجلدال)53
         3- 7- 3- اندازه ­گیری پتاسیم به روش نشر شعله­ای54
         3- 8- 4- اندازه ­گیری فسفر به روش کالریمتری (رنگ زرد، مولیبدات، وانادات55
         3- 9- 5- اندازه ­گیری رنگیزه­های گیاهی55
         3- 9- 6- تعیین درصد کلونیزاسیون ریشه­ها56
3- 7- تجزیه و تحلیل آماری داده ها56
فصل چهارم: نتایج و بحث 
4- 1- صفات رویشی60
           4- 1- 1- وزن تر اندام هوایی60
           4- 1- 2- وزن خشک اندام هوایی61
           4- 1- 3- وزن خشک ریشه (تک بوته)62
           4- 1- 4- ارتفاع بوته66
           4- 1- 5- سطح برگ68
4- 2- صفات فیزیولوژیک71
           4- 2- 1- درصد اسانس71
           4- 2- 2- عملکرد اسانس72
           4- 2- 3-رنگیزه­های فتوسنتزی77
                           4- 2- 3- 1-کلروفیل a77
                           4- 2- 3- 2- کلروفیل b81
                           4- 2- 3- 3-کلروفیل کل83
                           4- 2- 3- 4- کارتنوئید86
           4- 2- 4- کلونیزاسیون میکوریزایی87
           4- 2- 5- نیتروژن گیاه89
           4- 2- 6- فسفر گیاه91
           4- 2- 7- پتاسیم گیاه95
نتیجه­گیری99
پیشنهادات100
منابع101
پیوست129

 

 

 

 

 

 

فهرست شکل­ها

عنوانصفحه
4-1- اثر سطوح مختلف کود اوره بر وزن تر اندام هوایی مرزه61
4-2- اثرسطوح مختلف کود اوره بر وزن خشک اندام هوایی مرزه62
4-3- اثر متقابل سطوح مختلف کود اوره و میکوریزا بر وزن خشک ریشه (تک بوته) مرزه63
4-4- اثر متقابل سطوح مختلف کود اوره و اسید هیومیک بر وزن خشک ریشه( تک بوته) مرزه64
4-5- اثر متقابل سطوح مختلف قارچ میکوریزا و اسید هیومیک بر وزن خشک ریشه( تک بوته) مرزه65
4-6- اثر متقابل کود اوره و قارچ میکوریزا بر ارتفاع بوته مرزه68
4-7- اثر متقابل سطوح مختلف کود اوره و قارچ مایکوریزا بر سطح برگ مرزه69
4-8- اثر متقابل سطوح مختلف قارچ میکوریزا و اسید هیومیک بر سطح برگ مرزه70
4-9- اثر سطوح اسید هیومیک بر درصد اسانس72
4-10- اثر متقابل قارچ میکوریزا و کود اوره بر عملکرد اسانس مرزه75
4-11- اثر متقابل کود اوره و اسید هیومیک بر عملکرد اسانس مرزه77
4-12- اثر متقابل قارچ میکوریزا و کود اوره بر کلروفیل a برگ مرزه79
4- 13- اثر متقابل کود اوره و اسید هیومیک بر کلروفیلa برگ مرزه80
4-14- اثر متقابل قارچ میکوریزا و اسید هیومیک بر کلروزفیل a برگ مرزه81
4-15- اثر متقابل کود اوره و اسید هیومیک بر کلروفیل b برگ مرزه82
4-16- اثر متقابل قارچ میکوریزا و اسید هیومیک بر کلروفیل b برگ مرزه83
4-17- اثر متقابل قارچ میکوریزا و کود اوره بر کلروفیل کل برگ مرزه84
4-18- اثر متقابل کود اوره و اسید هیومیک بر کلروفیل کل برگ مرزه85
4-19- اثر متقابل کود اوره و اسید هیومیک بر کارتنوئید برگ مرزه86
4-20- اثر متقابل قارچ میکوریزا و اسید هیومیک بر کارتنوئید برگ مرزه87
4-21- اثر متقابل کود اوره و اسید هیومیک بر غلظت نیتروژن اندام هوایی نیتروژن91
4-22- اثر متقابل کود اوره و قارچ میکوریزا بر فسفر اندام هوایی گیاه مرزه92
4-23- اثر متقابل کود اوره و اسید هیومیک بر فسفر اندام هوایی گیاه مرزه94
4-24- اثر متقابل کود اوره و قارچ میکوریزا بر غلظت پتاسیم اندام هوایی مرزه97
4- 25- اثر متقابل کود اوره و اسید هیومیک بر غلظت پتاسیم اندام هوایی مرزه98

 

 

 

 

 

 

فهرست جداول

جدولصفحه
3-1- نتایج تجزیه آنالیز کود اسید هیومیک50
3-2- نتایج تجزیه فیزیکی و شیمیایی خاک آزمایش50
4-1- مقایسه میانگین اثرات متقابل سطوح کود اوره، اسید هیومیک و قارچ میکوریزا بر وزن خشک ریشه تک بوته گیاه مرزه (گرم بر متر مربع)66
4-2- مقایسه میانگین اثرات متقابل سطوح کود اوره، اسید هیومیک و قارچ میکوریزا

بر سطح برگ گیاه مرزه

71
4-3- مقایسه میانگین اثرات متقابل سطوح کود اوره، اسید هیومیک و قارچ مایکوریزا

بر درصد کلونیزاسیون

89
4-4- مقایسه میانگین اثرات متقابل سطوح کود اوره، اسید هیومیک و قارچ میکوریزا

بر درصد فسفر اندام هوایی مرزه

95
4-5- مقایسه میانگین اثرات متقابل سطوح کود اوره، اسید هیومیک و قارچ میکوریزا

بر درصد پتاسیم اندام هوایی مرزه

98

 

 

فهرست جدول­های پیوست

پیوست 1- میانگین مربعات عملکرد تر و خشک اندام هوایی و وزن خشک ریشه(تک بوته)،

تحت تأثیر تیمارهای مختلف نیتروژن، قارچ میکوریزا و اسید هیومیک

130
پیوست 2- میانگین مربعات ارتفاع بوته و سطح برگ تحت تأثیر تیمارهای مختلف

نیتروژن، قارچ میکوریزا و اسید هیومیک

131
پیوست 3ـ میانگین مربعات عملکرد و درصد اسانس تحت تأثیر تیمارهای مختلف

نیتروژن، قارچ میکوریزا و اسید هیومیک

132
پیوست 4 ـ میانگین مربعات کلروفیل a، b و کلروفیل کل و کارتنوئید تحت تأثیر

تیمارهای مختلف نیتروژن، قارچ میکوریزا و اسید هیومیک

133
پیوست 5 ـ میانگین مربعات درصد همزیستی تحت تأثیر تیمارهای مختلف نیتروژن

قارچ میکوریزا و اسید هیومیک

134
پیوست 6 ـ میانگین مربعات غلطت نیتروژن، فسفر و پتاسیم اندام هوایی گیاه تحت

تأثیر تیمارهای مختلف نیتروژن، قارچ میکوریزا و اسید هیومیک

135

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول

مقدمه و کلیات

 

 

 

 

1-1- مقدمه:

با آن كه امروزه درمان بیماریها بیشتر از طریق مصرف داروهایی صورت می گیرد كه منشأ صنعتی دارند و اختصاصاً در آزمایشگاه ها تهیه می شوند ولی مصرف بعضی از آنها زیان هایی به بدن می رساند و عوارض جانبی بسیاری از آنها ثابت شده است. در اوایل قرن حاضر پیشرفت علم شیمی و كشف سیستم های پیچیده ی سنتز ارگانیك منجر به توسعه ی صنعت داروسازی و جایگزینی شیمی درمانی شد. بدین طریق پزشكی مدرن توانست بسیاری از بیماری ها غیرقابل علاج و غالباً مرگ آور را درمان كند. با وجود این گیاهان دارویی و داروهایی كه از آنها تهیه می شدند هرگز به طور كامل كنار گذاشته نشدند. تقریبا یك چهارم داروهای تهیه شده ی دنیا داروی منشأ گیاهی هستند كه یا مستقیماً از گیاهان عصاره گیری شده اند و یا براساس تركیب گیاهی، سنتز شده اند. واژه گیاهان دارویی تنها به تسكین دهنده آلام مردم اطلاق نمی شود بلكه این گیاهان در زیر گروه غذا به عنوان طعم دهندهها، نوشیدنی ها، شیرین كننده ها، رنگ طبیعی و حشره كش ها و همچنین به عنوان ماده اولیه محصولات آرایشی و بهداشتی نیز مورد استفاده قرار می گیرند(امیدبیگی،1376).

با نظری اجمالی به فرهنگ مصرف داروهای گیاهی در ایران متوجه میراث با ارزش این گیاهان در طب غنی سنتی ایران می شویم. از طرفی فلات وسیع ایران از اقلیمها و محیط های گوناگون برخوردار است به همین دلیل بش از 7500 گونه گیاهی مختص به ایران است. از این رو به حق فلور ایران یكی از منابع داروخیز جهان محسوب می شود. از آنجایی كه گیاهان وحشی در محدوده های جغرافیایی گسترده ای یافت می شود، جمع آوری و دسترسی به آنها از نظر اقتصادی مقرون به صرف نیست و استفاده از گیاهان وحشی جوابگوی صنایع داروسازی نخواهد بود و چنین استفاده ی انبوه از گیاهان طبیعت مسلماً موجب نابودی آنها خواهد شد. از این رو نسبت به كشت این گیاهان در سطوح زراعی اقدامات مفیدی در سطح كشور انجام شده است. گزارش شده است كه انسان دیر و یا زود چاره ای به جز بازگشت به طبیعت خود نخواهد داشت. از این رو، در كشورهای توسعه یافته اقدامات وسیعی را در توسعه و پیشرفت كشت و استفاده از گیاهان دارویی انجام شده است (امید بیگی، 1376).

قدمت شناخت خواص دارویی گیاهان، شاید بیرون از حافظه تاریخ باشد. یکی از دلایل مهم این قدمت، حضور باورهای ریشه دار مردم سرزمینهای مختلف در خصوص استفاده از گیاهان دارویی است. اطلاعات مربوط به اثرها و خواص دارویی گیاهان، از زمانهای بسیار دور بتدریج سینه به سینه منتقل گشته، با آداب و سنن قومی در آمیخته و سرانجام در اختیار نسلهای معاصر قرار گرفته است. طبق برخی سنگ نبشه ها و شواهد دیگر به نظر می رسد مصریان و چینیان در زمره نخستین اقوام بشری بوده باشند که بیش از 27 قرن قبل از میلاد مسیح، از گیاهان به عنوان دارو استفاده کرده و حتی برخی از گیاهان را برای مصرف بیشتر در درمان دردها کشت داده اند (توکلی دینایی، 1388).

آشنایی انسان با گیاهان و خواص معجزه آسای آن­ها پیشینه­ای طولانی و کهن دارد. انسان­های اولیه گیاهان را برای مصارف غذایی و پزشکی از مراتع و جنگل­ها جمع­آوری می­کردند و به ضرورت نیازمندیشان به تدریج با خواص گیاهان و تاثیر آن­ها بر سلامت خویش آشنا شدند. اولین تجربیات بشر در زمینه گیاهان دارویی مربوط به بررسی رفتار حیوانات نسبت به گیاهان­دارویی و استفاده از آن­ها بوده است (شاهرودی، 1384).

در تمدن­های گذشته گیاهان از تقدس بسیار بالایی برخوردار بودند، آن گونه که ار آن به عنوان عامل سلامت روح و جسم آدمی یاد کرده­اند. در حدود7000 سال قبل از میلاد مسیح در دوران آریایی­ها، نخستین پزشک و جراح آریایی با نام تریتا که مردی دانا و توانا بود با گیاهان و خواص آن­ها آشنایی فراوان داشت و برای درمان بیماری­ها از عصاره­هایی که خود از گیاهان استخراج می­کرد استفاده می­نمود (قاسمی، 1388).

مصریان 5000 سال قبل از میلاد مسیح از گیاهان دارویی استفاده می­کردند، برای مثال از زیره سبز،مرزنجوش و بادیان (انیسون) در مومیایی اجساد استفاده می­کردند. در تمدن های مهم دنیا نظیر ایران باستان، یونان، مصر، خاورمیانه، هند و چین نشانه­ های بسیاری از شناخت و کاربرد گیاهان دارویی در 3000 سال پیش یافت می­شود. سایر تمدن­ها مانند بابلیان، آشوریان، مادها و تمدن اسلامی مهد پیشرفت در زمینه شناخت گیاهان دارویی بودند (توکلی دینانی، 1388).

از قرن هشتم تا دهم میلادی در ایران دانشمندان بزرگی چون ابوریحان بیرونی (اولین دارونامه با فهرست داروهای طبیعی را در جهان تدوین کرد)، زکریای رازی (استاد و طبیب برجسته در بغداد که طب المنصوری و 24 کتاب دیگر را در شرح تجویز دارو از منابع گیاهی به رشته تحریر در آورد) و حکیم ابو علی سینا (صاحب کتاب قانون، که از مشهورترین آثار پزشکی دنیا محسوب می شود و به بیان خواص 811 داروی گیاهی و خواص آن پرداخت)، علی الهروی، زهراوی، جرجانی، محمد مومن حسینی، خاندان بختیشوع و دیگران در این عرصه فعال بوده ­اند. این آثار در همان زمان با ترجمه به زبان لاتین در اختیار اروپائیان قرون وسطی قرار گرفت و با تدریس آن در دانشگاه­های مهم اروپایی مقدمات انجام یکی رنسانس در آن کشورها فراهم آمد (قاسمی، 1388).

فاروقی دانشمند مسلمان و هندی اثر ارزشمندی به نام گیاهان در قرآن نگاشته که به بیان ارزش و خواص گیاهانی که در کتاب آسمانی آمده است، می ­پردازد. برای نمونه در قرآن مجید به گیاهان دارویی و محصولات فرعی متعددی نظیر گزانگبین و خارشتر در سوره­های بقره (آیه 57)، اعراف (آیه 160) و طه (آیه 81)، نخل زیتون، انگور،گز،کافور، زنجبیل، پیاز، سیر،انار، کدو، سدر، انجیر، خردل، موز،ریحان اشاره شده است ( توکلی دینایی، 1388).

به تدریج با شناخت و ساخت ترکیبات شیمیایی و اندک زمانی پس از رویکرد همگان به داروهای شیمیایی، مصرف این قبیل داروها به دلیل عوارض جانبی آن­ها که ناشی از ترکیبات ناخالص و بینابینی است که هنگام سنتز آن ایجاد می شود با تردید روبرو شد. امروزه مشخص شده که مواد مکمل گیاهی در کنار خواص دارویی آن­ها از بروز اثرات جانبی نیز جلوگیری می کند و بدن نسبت به مواد طبیعی در داروهای گیاهی حساسیت نشان نمی دهد. لذا به تدریج از اواسط قرن بیستم داروهای گیاهی در بسیاری از موارد جایگزین داروهای شیمیایی شد به طوری که قرن حاضر را رنسانس گیاهان دارویی نام نهاده­اند (امید بیگی، 1386). اکنون زمینه برای انجام تحقیقا گسترده بر روی گیاهان دارویی فراهم شده و داروهایی با ماده موثر طبیعی افق جدیدی را برای جامعه پزشکان، داروسازان و پژوهشگران کشور گشوده است.

هدف اصلی کشاورزی پایدار که به وجود آمدن آن برای حیات انسانی یک ضرورت است، کاهش نهاده­های مصرفی، افزایش چرخه داخلی عناصر غذایی خاک از طریق کاهش خاکورزی و استفاده از کودهای زیستی بجای کودهای شیمیایی در جهت افزایش عملکرد محصولات کشاورزی و تولید غذایی بیشتر(لیگریدو همکاران،1999؛ کوچکی و همکاران، 2008 ).

مواد شیمیایی نقش مهمی در افزایش محصولات کشاورزی دارد اما سبب به خطر افتادن سلامت ومحیط زیست می شود. به همین دلیل به کارگیری اصول اکولوژیک در تولید غذا جایگزین مواد شیمیایی در کشاورزی پایدار شده است. در نظام های پایدار بر نقش میکرو ارگانیسم ها در چرخش عناصر غذایی تأکید شده است، میکرو- ارگانیسم ها خاک را پویا نگه داشته و رابط بین خاک و گیاه برای انتقال مواد غذایی از خاک به گیاه به شمار می آیند و باعث افزایش محصول، بالا رفتن کیفیت تولیدات کشاورزی و کنترل بیماری های گیاهی می شوند ( کوچکی وهمکاران 1388).

یكی از اركان اصلی دركشاورزی پایدار استفاده از كودهای زیستی در اكوسیستم های زراعی با هدف حذف یا كاهش قابل ملاحظه در مصرف نهادهای شیمیایی است (شارما، 2002) كودهای زیستی شامل مواد نگهدارنده با جمعیت متراكم یك یا چندنوع ارگانیسم مفید خاكزی ویابه صورت فرآورده متابولیكی این موجودات می باشند كه به منظور تامین عناصر غذایی مورد نیازگیاه در یك اكوسیستم زراعی بكار می روند. از آنجایی كه تاكید عمده كشاورزی پایدار بر روی افزایش كیفیت و پایداری عملكرد و محصولات كشاورزی می باشد و نیز مطالعات انجام شده بر روی گیاهان دارویی در اكوسیستم طبیعی و زراعی گویای آن است كه استفاده از نظام كشاورزی پایدار بهترین شرایط را برای تولید این گیاهان فراهم می آورد وحداكثر عملكرد كمی و كیفی در چنین شرایطی حاصل می گردد. (شریفی عاشور آبادی، 1381). بنابراین رویكرد جهانی در تولید گیاهان دارویی به سمت استقرار این سیستم و بكار گیری روش های مدیریتی انها می باشد.

گر چه استفاده از كودهای بیولوژیك در كشاورزی قدمت زیادی دارد ولی بهره برداری علمی از این گونه منابع سابقه چندانی ندارد. هر چند كاربرد این كودها در چند دهه اخیر كاهش یافته ولی امروزه با توجه به مشكلاتی كه مصرف بی رویه كودهای شیمیایی به وجود آورده است استفاده از آنها در كشاورزی مجددا مطرح شده است (آستارایی و كوچكی،1375) و سعی بر آن است تا از پتانسیل ارگانیسم های خاك و مواد آلی به منظور حداكثر تولید در ضمن توجه به كیفیت خاك و رعایت بهداشت و ایمنی محیط زیست استفاده گردد (معلم و عشقی زاده، 1386).

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :164

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

  *